EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 година относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — BG — 10.01.2014 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 96/16/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 март 1996 година

относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти

(ОВ L 078, 28.3.1996, p.27)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2003/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 декември 2003 година

  L 7

40

13.1.2004

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1350/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година

  L 351

1

21.12.2013
▼B

ДИРЕКТИВА 96/16/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 март 1996 година

относно статистическите изследвания на млякото и млечните продуктиСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като има предвид, че Директива 72/280 ЕИО от 31 юли 1972 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти, които държавите-членки следва да извършват ( 3 ) е претърпяла няколко изменения; като има предвид, че в светлината на новите изменения в интерес на постигането на прозрачност е разпоредбите на посочената директива да бъдат преформулирани;

като има предвид, че с оглед изпълняване на задълженията си по Договора и по разпоредбите на Общността за общата организация за пазара на млякото и млечните продукти Комисията се нуждае от надеждна информация относно производството и употребата на мляко и редовна, надеждна текуща информация за доставянето на мляко в предприятията, които третират или преработват мляко, и относно производството на млечни продукти в държавите-членки;

като има предвид, че изследванията на производството и употребата на мляко в земеделското стопанство следва да се извършват в съответствие с единни критерии и по-детайлно и че във всички държави-членки следва да се извършват месечни изследвания в млекопреработвателните предприятия;

като има предвид, че с оглед постигането на сравними резултати следва да бъдат установени общи критерии по отношение на обхвата на изследването, характеристиките, които трябва да бъдат наблюдавани, и процедурата на изследването;

като има предвид, че опитът, придобит в прилагането на предишните правила, е показал, че би било полезно разпоредбите да бъдат опростени, и по специално чрез премахване на изискването за предоставяне на седмични резултати;

като има предвид, че с оглед нарастващото значение на съдържанието на млечния белтък в млечните продукти следва да се вземат съответните мерки;

като има предвид, че с оглед улесняване на прилагането на разпоредбите на настоящата директива е целесъобразно да продължава тясното сътрудничество между държавите-членки и Комисията, по-специално в рамките на Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО ( 4 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Държавите-членки:

1. изследват отчетните единици, определени в член 2, за получаване на данните, посочени в член 4, и уведомяват Комисията ежемесечно, годишно и на три години за резултатите;

▼M4

2. провеждат годишни изследвания на производството на мляко и употребата му в земеделските стопанства по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

▼B

3. при съгласие от страна на Комисията могат да използват данни и от други официални източници.

Член 2

Изследванията, посочени в член 1, параграф 1, обхващат:

1. предприятията или земеделските стопанства, които купуват пълномаслено мляко или, в определени случаи, млечни продукти пряко от земеделските стопанства или от предприятията, посочени в точка 2, с оглед преработката им в млечни продукти;

2. предприятията, които събират мляко или сметана с цел да го предадат изцяло или отчасти, без каквато и да било преработка, на предприятията, посочени в точка 1.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки за предотвратяване, доколкото е възможно, на дублирането на резултати.

Член 3

1.  За целите на настоящата директива „мляко“ означава млякото от крави, овце, кози и биволици. Месечните изследвания, посочени в член 4, параграф 1, буква а), обхващат само кравето мляко и продукти, произвеждани изключително от краве мляко.

▼M4

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на списъка на включените в обхвата на изследванията млечни продукти и да изготвя стандартни определения, приложими при съобщаване на резултатите за различните продукти.

Тези делегирани актове се приемат единствено, когато са необходими за отчитане на икономическите и техническите промени; те не променят незадължителния характер на изискваната информация и не налагат значителна допълнителна тежест на държавите членки или на респондентите

Комисията надлежно обосновава статистическите действия, предвидени в тези делегирани актове, като използва по целесъобразност приноса на съответните експерти, основан на анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта върху респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).

▼B

Член 4

1.  Изследванията, посочени в член 1, параграф 1, трябва най-малкото да дават възможност за предоставяне на информацията, посочена в букви а), б) и в) по-долу.

Въпросниците се съставят по начин, по който да се избягва дублирането.

Информацията се отнася до:

а) ежемесечно:

i) количеството мляко и масленото съдържание на събраните мляко и сметана и съдържанието на белтъка в събраното краве мляко;

ii) количеството на определени продукти от прясно мляко, преработени и налични за доставка, и на някои произведени млечни продукти;

б) годишно:

i) количеството, масленото и белтъчното съдържание на наличното мляко и сметана;

ii) количеството продукти от прясно мляко, преработени и налични за доставка, и на други произведени млечни продукти, с разбивка по вид;

iii) употребата на суровини под формата на пълномаслено и обезмаслено мляко и количеството мазнини, използвани при производството на млечни продукти;

▼M2

iv) протеиновото съдържание на основните млечни продукти, основано на методите за измерване или изчисляване, които са най-подходящи за гарантиране на надеждни данни;

v) количеството краве мляко, произведено от земеделски стопанства на регионална основа (териториална единица NUTS 2) съгласно най-подходящите методи за измерване или изчисляване за гарантиране надеждност на данните;

▼B

в) на три години (считано от 31 декември 1997 г.):

броя на изследваните единици, посочени в член 2, с разбивка по класове по големина.

▼M2 —————

▼B

Член 5

1.  Без да се засяга втора алинея, изследванията, посочени в член 1, параграф 1, са изчерпателни в случая с млечните продукти, които представляват най-малко 95 % от кравето мляко, събрано от държавата-членка, като балансът се изчислява на базата на представителни извадки или други източници.

Държавите-членки могат да провеждат месечните изследвания, посочени в член 4, параграф 1, буква a), под формата на извадкови изследвания. В този случай статистически допустимата грешка не трябва да надвишава 1 % от общата събрана на национално ниво информация (с доверителен интервал 68 %).

2.  Държавите-членки взимат всички необходими мерки, за да получат пълни и достатъчно точни резултати. Те представят пред Комисията под формата на методологичен отчет цялата информация, даваща възможност за точност на резултатите, изпратени за оценяване, и по-специално:

а) използваните въпросници;

б) мерките, взети за избягване на двойно преброяване;

в) методите, използвани за преобразуване и прехвърляне на данните от анкетните карти в таблиците на Общността.

▼M4

Методологичните отчети, достъпността и надеждността на данните и всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, се разглеждат подробно веднъж годишно с държавите членки. Държавите членки уведомяват Комисията ежегодно за методологическата информация, свързана с информацията, посочена в член 4, параграф 1, като използват стандартен въпросник. Комисията приема актове за изпълнение за изготвяне на тези стандартни въпросници. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

▼B

Член 6

▼M4

1.  Комисията приема актове за изпълнение за изготвяне на таблиците за предаване на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

▼B

Тези таблици могат да бъдат изменяни в съответствие със същата процедура.

2.  Държавите-членки предават резултатите, посочени в параграф 3, включително информацията, считана за поверителна по силата на националното законодателство или правилата, прилагани по отношение на поверителност на статистическата информация, в съответствие с разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. относно предаването на Статистическата служба на Европейските общности на поверителна статистическа информация ( 7 ).

3.  След обобщаване на информацията държавите-членки изпращат на Комисията възможно най-скоро, и най-късно до:

а) четиридесет и пет дни след края на месеца на предаване на отчета месечните резултати, посочени в член 4, параграф 1, буква а);

б) през месец юни на годината, следваща годината на предаване на отчета;

 годишните резултати, посочени в член 4, параграф 1, буква б);

▼M2 —————

▼M2

в) през месец септември от годината, следваща годината на референтната дата, резултатите, посочени в член 1, точка 2 и в член 4, параграф 1, буква б), v) и в буква в).

▼B

4.  Комисията обединява информацията, изпратена от държавите-членки, и ги уведомява за общите резултати.

▼M4

Член 6a

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 10 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M4

Член 7

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Ако комитетът не предостави своето становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 8

Комисията представя на Съвета доклад за опита, придобит от прилагането на настоящата директива, не по-късно от 1 юли 1999 г. Същевременно тя представя по-специално резултатите от анализа, посочен в член 4, параграф 2, придружен, при необходимост, от предложения, свързани с определения период.

Член 9

1.  Директива 72/280/ЕИО се отменя от 1 януари 1997 г.

2.  Препратките към отменената Директива 72/280/ЕИО се приемат като отнасящи се към настоящата директива.

Член 10

1.  Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1997 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби на вътрешното законодателство, които са приели в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ С 321, 1.12.1995 г., стр. 6.

( 2 ) ОВ С 32, 5.2.1996 г.

( 3 ) ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 2. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

( 4 ) ОВ L 179, 7.8.1972, стр. 1.

( 5 ) Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14).

( 6 ) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

( 7 ) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

( 8 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top