EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0083-20220101

Consolidated text: Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/2022-01-01

01992L0083 — BG — 01.01.2022 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 92/83/ЕИО НА СЪВЕТА

от 19 октомври 1992 година

за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

(ОВ L 316, 31.10.1992 г., стp. 21)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1151 НА СЪВЕТА от 29 юли 2020 година

  L 256

1

5.8.2020


Изменена с:

 A1

АКТ относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003

►A2

АKT относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори

  L 157

203

21.6.2005


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 060, 4.3.2015, стp.  70  (1992/83)
▼B

ДИРЕКТИВА 92/83/ЕИО НА СЪВЕТА

от 19 октомври 1992 година

за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напиткиРАЗДЕЛ I

БИРАОбхват

Член 1

1.  
Държавите-членки облагат с акциз бирата в съответствие с настоящата директива.
2.  
Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 2

По смисъла на настоящата директива понятието „бира“ означава всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, превишаващо 0,5 % vol.Определяне на акциза

Член 3

1.  

Акцизът за бирата, събиран от държавите-членки, се определя за:

— 
броя хектолитри/градуси Плато,
или
— 
броя хектолитри/градуси действително алкохолно съдържание в обемно изражение

за завършен продукт.

▼M1

За целите на измерването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата, включително добавяните след приключване на ферментацията.

Чрез дерогация от втора алинея държавите членки, които към 29 юли 2020 г. не вземат предвид за целите на измерването на градусите Плато съставките на бирата, добавяни след ферментацията, могат да продължат тази своя практика до 31 декември 2030 г.

▼B

2.  
Държавите-членки могат да не вземат предвид дробната част от градус на Плато или градус действително алкохолно съдържание в обемно изражение при определяне на акцизното задължение за бира в съответствие с изискванията на Директива 92/84/ЕИО.

Освен това държавите-членки, които събират акциза, като го определят за броя хектолитри/градуси Плато, могат да разделят бирата на категории при не повече от четири градуса Плато в категория и да облагат всички видове бира, попадащи в една и съща категория, с акциз с еднаква ставка за хектолитър. Тези ставки трябва винаги да са равни или по-големи от минималната ставка, установена в член 6 от Директива 92/84/ЕИО, наричана по-долу „минимална ставка“.

Член 4

1.  

Държавите-членки могат да прилагат за бира, произведена в независими малки пивоварни, намалени акцизни ставки, които се различават в зависимост от годишното производство на съответните пивоварни, при следните ограничения:

— 
намалените ставки не могат да бъдат прилагани по отношение на пивоварни, произвеждащи повече от 200 000 хектолитра годишно;
— 
намалените ставки, които могат да падат под минималния размер, се определят на не по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.
2.  
За целите на намалените ставки понятието „независима малка пивоварна“ означава пивоварна, която е правно и икономически независима от която и да е друга пивоварна, използва помещения, физически намиращи се отделно от помещенията на която и да е друга пивоварна, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. В случаите обаче, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 hl, тези пивоварни могат да бъдат смятани за една независима малка пивоварна.
3.  
Държавите-членки осигуряват еднаквото прилагане на всички намалени ставки, които те биха могли да въведат, и по отношение на бира, която се доставя на тяхната територия от независими малки пивоварни, намиращи се в други държави-членки. В частност те осигуряват за нито една отделно взета доставка от друга държава-членка да не бъде определен по-висок акциз, отколкото за нейното точно национално съответствие.

Член 5

▼M1

1.  
Държавите-членки могат да прилагат намалени акцизни ставки, които са под минималната ставка, за бира с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не надхвърлящо 3,5 % vol.

▼B

2.  
Държавите-членки могат да ограничат прилагането на настоящия член до продукти, включени в кодове по КН 2206, представляващи смес от бира и безалкохолни напитки.

Член 6

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростено прилагане на това изключение, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз бира, произведена от физически лица и потребявана от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.РАЗДЕЛ II

ВИНООбхват

Член 7

1.  
Държавите-членки облагат с акциз виното в съответствие с настоящата директива.
2.  
Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 8

По смисъла на настоящата директива:

1. 

Понятието „тихи вина“ означава всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, с изключение на шумящите вина, посочени в параграф 2 от настоящия член, които:

— 
имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, се дължи изцяло на ферментация;
— 
имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 15 % vol, но ненадхвърлящо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, е получен изцяло чрез ферментация;

▼M1

2. 

Понятието „шумящи вина“ означава всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 и 2205, които:

▼B

— 
се съхраняват в бутилки със запушалки „гъбки“, задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис;
— 
имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, се дължи изцяло на ферментация.Определяне на акциза

Член 9

1.  
Акцизът за виното, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.
2.  
Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 3 и 4, държавите-членки прилагат за тихите вина една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. По същия начин те прилагат за шумящите вина една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. Те могат да прилагат за пенливите и непенливите вина една и съща акцизна ставка.
3.  
Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за всеки вид непенливи вина и пенливи вина с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 8,5 % vol.
4.  
Държавите-членки, които на 1 януари 1992 г. са прилагали по-висока акцизна ставка за непенливи вина, определена в съответствие с член 8, параграф 1, второ тире, могат да продължат да прилагат този размер. Тази ставка не може да е по-голяма от стандартната национална ставка, прилагана за междинните продукти.

▼M1

Член 9а

1.  

Държавите членки могат да прилагат намалени акцизни ставки за вино, произведено от независими малки винопроизводители, при следните ограничения:

— 
намалените ставки не се прилагат по отношение на предприятия, произвеждащи средно над 1 000 hl, или, в случая с Република Малта, средно над 20 000 hl вино годишно,
— 
намалените ставки се определят на не по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.
2.  
За целите на намалените ставки понятието „независим малък винопроизводител“ означава винопроизводител, който е правно и икономически независим от който и да е друг винопроизводител, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. В случаите обаче, когато двама или повече малки винопроизводители осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надвишава 1 000 hl или 20 000 hl, според случая, тези винопроизводители може да бъдат смятани за един независим малък винопроизводител.
3.  
Държавите членки гарантират, че всички евентуално въвеждани от тях намалени ставки се прилагат по същия начин и по отношение на виното, доставяно на тяхната територия от независими малки винопроизводители, намиращи се в други държави членки. По-специално те гарантират, че за нито една отделна доставка от друга държава членка не се определя по-висок акциз, отколкото за нейния точен национален еквивалент.

▼B

Член 10

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростеното прилагане на това изключение, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз вино, произведено от физически лица и потребявано от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.РАЗДЕЛ III

НАПИТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ФЕРМЕНТАЦИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВИНО И БИРАОбхват

Член 11

1.  
Държавите-членки облагат с акциз напитките, получени чрез ферментация, без виното и бирата, в съответствие с настоящата директива.
2.  
Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 12

По смисъла на настоящата директива и без да се нарушават разпоредбите на член 17:

1. 

Понятието „други тихи напитки, получени чрез ферментация“ означава всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, които не са споменати в член 8 по-горе, и продукти с код по КН 2206, с изключение на: други шумящи напитки, получени чрез ферментация съгласно параграф 2 от настоящия член, и всеки продукт по член 2, който:

— 
има действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 10 % vol;
— 
има действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 10 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в продукта, е получен изцяло чрез ферментация.

▼M1

2. 

Понятието „други шумящи напитки, получени чрез ферментация“ обхваща всички продукти с кодове по КН 2206 00 31 и 2206 00 39 и неспоменатите в член 8 продукти, включени в кодове по КН 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 и 2205, които:

▼B

— 
се съхраняват в бутилки със запушалки „гъбки“, задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис;
— 
имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 13 % vol;
— 
имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 13 % vol, но ненадхвърлящо 15 % vol, при условие че алкохолът, съдържащ се в завършения продукт, е получен изцяло чрез ферментация.Определяне на акциза

Член 13

1.  
Акцизът за други напитки, получени чрез ферментация, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.

▼M1

2.  
Освен посоченото в параграф 3 от настоящия член и в член 13а, държавите-членки прилагат за други тихи напитки, получени чрез ферментация, една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане. По същия начин те прилагат за други шумящи напитки, получени чрез ферментация, една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на облагане с акциз. Те могат да прилагат за други тихи напитки, получени чрез ферментация, и други шумящи напитки, получени чрез ферментация, една и съща акцизна ставка.

▼B

3.  
Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за всеки вид други тихи напитки, получени чрез ферментация, и други шумящи напитки, получени чрез ферментация, с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 8,5 % vol.

▼M1

Член 13а

1.  

Държавите членки могат да прилагат намалени акцизни ставки, които могат да бъдат диференцирани в зависимост от годишното производство на съответните производители, за други напитки, получени чрез ферментация, произведени от независими малки производители, при следните ограничения:

— 
намалените ставки не се прилагат по отношение на предприятия, произвеждащи общо над 15 000 hl от такива напитки годишно,
— 
намалените ставки се определят на не по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза за други напитки, получени чрез ферментация.
2.  
За целите на настоящия член другите напитки, получени чрез ферментация, трябва да бъдат получавани чрез ферментация на плодове, ягодоплодни, зеленчуци, воден разтвор на мед или чрез ферментация на пресен или концентриран сок, получен от гореизброените. Държавите членки не разрешават добавяне на друг алкохол или алкохолна напитка за целите на производството на други напитки, получени чрез ферментация. За целите на настоящия член добавянето на алкохол за разреждане или разтваряне на ароматизанти в строго необходимата доза, доколкото алкохолното съдържание не се повишава с повече от 1,2 об. %, не се счита за добавяне на алкохол за целите на производството на други напитки, получени чрез ферментация. Добавянето на такива ароматизанти не може да изменя съществено естеството на оригиналния продукт.
3.  
Държавите членки могат да ограничават прилагането на настоящия член до определени видове други напитки, получени чрез ферментация.
4.  
За целите на настоящия член понятието „независим малък производител“ означава производител на други напитки, получени чрез ферментация, който е правно и икономически независим от който и да е друг производител на други напитки, получени чрез ферментация, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг производител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. В случаите обаче, когато двама или повече малки производители осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надвишава 15 000 hl, тези производители може да бъдат смятани за един независим малък производител.
5.  
Държавите членки гарантират, че всички въвеждани от тях намалени ставки се прилагат по същия начин и по отношение на другите напитки, получени чрез ферментация, доставяни на тяхната територия от независими малки производители, намиращи се в други държави членки. По-специално те гарантират, че за нито една отделна доставка от друга държава членка не се определя по-висок акциз, отколкото за нейния точен национален еквивалент.

▼B

Член 14

При условия, определени от тях самите с цел да се осигури опростеното прилагане на настоящия член, държавите-членки могат да освободят от облагане с акциз други получени чрез ферментация шумящи и тихи напитки, произведени от физически лица и потребявани от производителя, членове на неговото семейство или негови гости, ако не се извършва продажба.

▼M1

Член 15

За целите на прилагането на Директива 92/84/ЕИО и Директива 2008/118/ЕО на Съвета ( 1 ) се смята, че позоваванията на „вино“ се отнасят по същия начин и до другите определени в настоящия раздел напитки, получени чрез ферментация.

▼BРАЗДЕЛ IV

МЕЖДИННИ ПРОДУКТИОбхват

Член 16

1.  
Държавите-членки облагат с акциз междинните продукти в съответствие с настоящата директива.
2.  
Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО. Тези ставки не могат да падат под ставките, които държавите-членки прилагат по отношение на продуктите по член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от настоящата директива.

Член 17

1.  
По смисъла на настоящата директива понятието „междинни продукти“ обхваща всички продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, не по-ниско от 1,2 % vol, но ненадхвърлящо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, които не са обхванати от членове 2, 8 и 12.
2.  
Независимо от разпоредбите в член 12 държавите-членки могат да третират като междинен продукт всяка попадаща в обхвата на член 12, параграф 1 тиха напитка, получена чрез ферментация, която има действително алкохолно съдържание, по-високо от 5,5 % vol, и която не е получена изцяло чрез ферментация, и всяка попадаща в обхвата на член 12, параграф 2 шумяща напитка, получена чрез ферментация, която има действително алкохолно съдържание, по-високо от 8,5 % vol, и която не е получена изцяло чрез ферментация.Определяне на акциза

Член 18

1.  
Акцизът за междинни продукти, събиран от държавите-членки, се определя за количеството хектолитри завършен продукт.
2.  
Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 3, 4 и 5, държавите-членки прилагат за междинните продукти една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане.
3.  

Държавите-членки могат да прилагат една и съща намалена ставка на акциза за междинни продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 15 % vol, при спазване на следните условия:

— 
намалената ставка се определя на не по-малко от 40 % от стандартната национална ставка на акциза;
— 
намалената ставка не може да е по-малка от стандартната национална ставка, приложима по отношение на продуктите по член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от настоящата директива.

▼M1

4.  
Държавите-членки могат да прилагат една и съща ставка на акциза за междинните продукти, определени в приложение VII, част II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ).

▼B

Намалената ставка:

— 
може да пада под минималната ставка, но не може да се определи на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза,
или
— 
не може да е по-малка от минималната ставка, приложима по отношение на междинни продукти.
5.  
За междинни продукти, които се съхраняват в бутилки със запушалки „гъбки“, задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане от три или повече бара, дължащо се на разтворен въглероден двуокис, държавите-членки могат да прилагат същата ставка като тази, предвидена за продуктите по член 12, точка 2, при условие че тази ставка е по-голяма от националната ставка, приложима по отношение на междинните продукти.

▼M1

Член 18а

1.  

Държавите членки могат да прилагат намалени акцизни ставки, които могат да бъдат диференцирани в зависимост от годишното производство на съответните производители, за междинни продукти, произведени от независими малки производители, при следните ограничения:

— 
намалените ставки не се прилагат по отношение на предприятия, произвеждащи общо над 250 hl от такива напитки годишно,
— 
намалените ставки, които могат да падат под минималния размер, се определят на не по-малко от 50 % от стандартната национална ставка за междинни продукти.
2.  
Държавите членки могат да ограничават прилагането на настоящия член до определени видове междинни продукти.
3.  
За целите на настоящия член понятието „независим малък производител“ означава производител на междинни продукти, който е правно и икономически независим от който и да е друг производител на междинни продукти, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг производител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. В случаите обаче, когато двама или повече малки производители осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надвишава 250 hl, тези производители може да бъдат смятани за един независим малък производител.
4.  
Държавите членки гарантират, че всички въвеждани от тях намалени ставки се прилагат по същия начин и по отношение на другите междинни продукти, доставяни на тяхната територия от независими малки производители, намиращи се в други държави членки. По-специално те гарантират, че за нито една отделна доставка от друга държава членка не се определя по-висок акциз, отколкото за нейния точен национален еквивалент.

▼BРАЗДЕЛ V

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛОбхват

Член 19

1.  
Държавите-членки облагат с акциз етиловия алкохол в съответствие с настоящата директива.
2.  
Държавите-членки определят своите акцизни ставки в съответствие с Директива 92/84/ЕИО.

Член 20

По смисъла на настоящата директива понятието „етилов алкохол“ означава:

— 
всички продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, надхвърлящо 1,2 % vol, включени в кодове по КН 2207 и 2208, включително в случаите, когато тези продукти съставляват част от стока, попадаща в друга глава от КН;
— 
продукти с действително алкохолно съдържание в обемно изражение, надхвърлящо 22 % vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206;

▼C1

— 
спиртни напитки, съдържащи продукти, независимо дали в разтворено състояние или не.

▼BОпределяне на акциза

Член 21

Акцизът за етилов алкохол се определя за хектолитър чист алкохол при температура 20 °С и се изчислява въз основа на количеството хектолитри чист алкохол. Като се имат предвид разпоредбите на член 22, държавите-членки прилагат за етиловия алкохол една и съща ставка на акциза по отношение на всички продукти, подлежащи на акцизно облагане.

Член 22

1.  

Държавите-членки могат да прилагат за етилов алкохол, произведен в малки обекти за дестилиране, намалени акцизни ставки при следните ограничения:

— 
намалените ставки, които могат да са по-ниски от минималната ставка, не се прилагат по отношение на обекти, в които се произвежда повече от 10 хектолитра чист алкохол годишно. Държавите-членки, които обаче на 1 януари 1992 г. са прилагали намалени ставки по отношение на обекти, произвеждащи между 10 и 20 хектолитра чист алкохол годишно, могат да продължат да го правят;
— 
намалените ставки не могат да се определят на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.
2.  
За целите на намалените ставки понятието „малък обект за дестилиране“ означава обект за дестилиране, който е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз.
3.  
Държавите-членки осигуряват еднаквото прилагане на всички намалени ставки, които те биха могли да въведат, и по отношение на етилов алкохол, който се доставя на тяхната територия от независими малки производители, установени в други държави-членки.
4.  
Държавите-членки могат да въведат разпоредби, по силата на които алкохолът, произведен от малки производители, се пуска в свободно обращение веднага след като е произведен (при условие че производителите не са изпълнявали сделки между държави-членки), без за него да се прилагат правилата относно акцизните складове, и се облага с окончателен акциз по единна ставка.
5.  
Държавите-членки могат да прилагат намалени ставки на акциза за продуктите с код по КН 2208, които имат действително алкохолно съдържание в обемно изражение, ненадхвърлящо 10 % vol.

▼M1

6.  
Република България може да прилага намалена ставка на акциза, не по-ниска от 50 % от стандартната национална акцизна ставка за етилов алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране на овощарски стопанства, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставяни им от овощарски стопанства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 30 литра плодови спиртни напитки годишно за производствено овощарско стопанство, предназначени изключително за негово лично потребление. След като се възползва от тази възможност, Република България не прилага параграф 8 от настоящия член.

▼M1

6а.  
Чешката република и Република Полша могат да прилагат намалена ставка на акциза, не по-ниска от 50 % от стандартната национална ставка на акциза за етилов алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране на овощарски стопанства, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставяни им от овощарски стопанства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 30 литра плодови спиртни напитки годишно на производствено овощарско стопанство, предназначени изключително за негово лично потребление.

▼A2

7.  
Унгария, Румъния и Словакия могат да прилагат намалена акцизна ставка, не по-ниска от 50 % от основната национална акцизна ставка върху етилов алкохол, спрямо етиловия алкохол, произведен в обекти за дестилиране, които годишно произвеждат повече от 10 хектолитра етилов алкохол от плодове, доставени им от овощарски домакинства. Прилагането на намалената ставка се ограничава до 50 литра плодови спиртни напитки годишно за производствено овощарско домакинство, предназначени изключително за тяхно потребление. Комисията ще преразгледа тази договореност през 2015 г. и ще докладва на Съвета за възможни изменения.

▼M1

8.  

При условия, определени от тях, за да се осигури ясното прилагане на настоящия параграф, държавите членки могат да освобождават от облагане с акциз или да прилагат намалени акцизни ставки за етилов алкохол, който се консумира от частно лице, членовете на неговото семейство или негови гости, при условие че не се извършва продажба и който е:

а) 

произведен от частно лице от плодове, притежавани, отглеждани и доставяни от същото частно лице от парцел земя, върху който частното лице упражнява права, посредством обикновено, малко по размер дестилиращо устройство, регистрирано пред компетентния орган на съответната държава членка;

и/или

б) 

произведен за това частно лице в обект за дестилиране, за който има разрешение от компетентния орган на съответната държава членка, от плодове, притежавани, отглеждани и доставяни от същото частно лице от парцел земя, върху който частното лице упражнява права.

Държавите членки ограничават прилагането на освобождаването от облагане или на намалените ставки до не повече от 50 литра плодови спиртни напитки годишно на производствено овощарско стопанство.

Държавите членки, които прилагат такова освобождаване или намалени акцизни ставки:

а) 

определят условията за целите на предотвратяване на всякакво отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба;

б) 

въвеждат подходящи изисквания и процедури, за да се гарантират контролът на производството и потреблението, с цел предотвратяването на трансгранични последици и продажби; както и

в) 

определят правила относно санкциите, приложими за нарушенията на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящия член, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки не прилагат тези разпоредби в допълнение към разпоредбите на параграфи 6, 6а или 7.

▼M1

Член 23

1.  
Френската република може да прилага намалена ставка, която може да е по-ниска от минималната ставка, но не може да се определя на повече от 50 % под стандартната национална ставка на акциза за етилов алкохол, по отношение на ром по смисъла на определението в приложение II, точка 1 към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), произведен от захарна тръстика, добита на мястото на производството по смисъла на приложение I, точка 13 към посочения регламент, и със съдържание на летливи вещества, различни от етилов и метилов алкохол, равно на или надхвърлящо 225 грама на хектолитър чист алкохол, и действително алкохолно съдържание в обемно изражение, равно на или надхвърлящо 40 % vol.
2.  

Република Гърция може да прилага намалена ставка, която може да е по-ниска от минималната ставка:

а) 

но не може да се определя на повече от 50 % под стандартната национална ставка на акциза за етилов алкохол, по отношение на напитки дестилиран Anis по смисъла на определението в точка 29 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, които са безцветни и имат съдържание на захар 50 грама или по-малко на литър и завършеният продукт се състои, поне в процента, предвиден в посочената разпоредба, от алкохол, получен при дестилация в традиционни единични медни казани с вместимост до 1 000 литра, и по отношение на дестилатни спиртни напитки от гроздови джибри по смисъла на определението в приложение II, точка 6 към Регламент (ЕО) № 110/2008, които се дестилират в традиционни единични казани;

б) 

но не може да се определя на повече от 85 % под стандартната национална ставка на акциза за етилов алкохол, по отношение на етилов алкохол от плодове, доставени от стопанството на производителя, които се дестилират в обикновени медни традиционни дестилиращи устройства с вместимост до 130 литра или в глинени традиционни дестилиращи устройства с вместимост до 40 литра, като и в двата случая функционират не повече от осем дни в годината и произвеждат не повече от пет хектолитра чист алкохол годишно.

▼M1

Член 23а

1.  
При условия, определени от тях, за да се гарантира ясното прилагане на членове 4, 9а, 13а, 18а и член 22, параграфи 1, 2 и 3 от настоящата директива, държавите членки при поискване предоставят годишен сертификат на независимите малки производители, установени на тяхна територия, удостоверяващ общото им годишно производство, посочено в тези членове, според случая, и потвърждаващ, че независимите малки производители изпълняват критериите по член 4, параграф 2, член 9а, параграф 2, член 13а, параграф 4, член 18а, параграф 3 и член 22, параграф 2, според случая. Административният документ за движението на стоки съгласно глава IV или V от Директива 2008/118/ЕО се позовава на този сертификат, посочен в настоящия параграф.
2.  
Въпреки параграф 1 от настоящия член, при условия, определени от тях и целящи да се гарантира правилното и ясно прилагане на настоящия член и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите членки могат да разрешат на независимите малки производители, посочени в член 4, параграф 1, член 9а, параграф 1, член 13а, параграф 1, член 18а, параграф 1 и член 22, параграф 1, установени на тяхна територия, да удостоверят самостоятелно, че изпълняват критериите, предвидени в член 4, параграф 2, член 9а, параграф 2, член 13а, параграф 4, член 18а, параграф 3 и член 22, параграф 2, според случая, както и общото си годишно производство, посочено в тези членове.
3.  
При условия, определени от тях, за да се гарантира правилното и ясно прилагане на настоящия член и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите членки признават сертификата за производителите, посочени в член 4, параграф 1, член 9а, параграф 1, член 13а, параграф 1, член 18а, параграф 1 и член 22, параграф 1, издаден от друга държава членка, освен при наличие на надлежно обосновани обстоятелства.
4.  

Комисията приема актове за изпълнение, определящи:

а) 

образеца на сертификата по параграф 1;

б) 

образец за позоваването на този сертификат в административния документ за движението на стоки съгласно глава IV или V от Директива 2008/118/ЕО; и

в) 

изискванията за попълването на административния документ за движението на стоки съгласно глава IV или V от Директива 2008/118/ЕО в случай на самостоятелно сертифициране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 28а, параграф 2.

▼BРАЗДЕЛ VI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

1.  
Държавите-членки могат да не поставят изискване продуктите по настоящата директива да бъдат произвеждани в данъчен склад от алкохолни съставки, за които плащането на съответните акцизи е отложено, при условие че акцизът за съставките вече е бил платен преди това и общата стойност на акцизното задължение за алкохолните съставки е не по-малка от стойността на акцизното задължение за стоката, която се получава при тяхното смесване.
2.  
Кралство Испания може да не смята за производство на междинни продукти приготвянето на вина в областите Морилес — Монтиля, Тарагона, Приорато и Тера Алта, към които е бил прибавен алкохол по такъв начин, че тяхното алкохолно съдържание не се е повишило с повече от 1 обемен процент.

Член 25

Държавите-членки имат право да възстановят акциз за алкохолни напитки, които са били иззети от пазара поради това, че тяхното състояние или възраст ги правят непригодни за потребление от хора.

▼M1

Член 26

Позоваванията в настоящата директива на кодове от КН са кодовете от Комбинираната номенклатура от Регламент за изпълнение (ЕО) 2018/1602 ( 4 ) за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета ( 5 ).

▼BРАЗДЕЛ VII

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКЦИЗ

Член 27

1.  

При условия, определени от тях и целящи да се осигури точното и опростено прилагане на такова освобождаване от акциз и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите-членки освобождават продуктите, обхванати от настоящата директива, от облагане с хармонизирания акциз:

▼M1

а) 

когато са разпространявани под формата на алкохол, който е бил напълно денатуриран в съответствие с изискванията на държавата членка, в която е бил освободен за потребление, когато за тези изисквания е извършено надлежно уведомяване в писмена форма и те са били одобрени в съответствие с параграфи 3 и 4 от настоящия член.

Държавите членки прилагат глава V от Директива 2008/118/ЕО;

б) 

когато се използват като част от производствения процес на който и да е продукт, непредназначен за консумация от човека, при условие че алкохолът е денатуриран в съответствие с изискванията на която и да е държава членка за съответната употреба.

Освобождаването се прилага, когато този денатуриран алкохол:

— 
е включен в продукта, непредназначен за консумация от човека,

или

— 
се използва за поддръжката и почистването на производственото оборудване, използвано за този конкретен производствен процес.

Държавите членки прилагат глава IV от Директива 2008/118/ЕО за движенията на денатуриран алкохол, който все още не е включен в продукт, непредназначен за консумация от човека;

▼B

в) 

когато се използват за производството на оцет с код по КН 2209;

▼M1

г) 

когато се използват за производството на лекарства, определени съгласно директиви 2001/82/ЕО ( 6 ) и 2001/83/ЕО ( 7 ) на Европейския парламент и на Съвета;

▼B

д) 

когато се използват за производството на ароматизатори за приготвяне на хранителни продукти и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание, не по-високо от 1,2 % vol;

е) 

когато се използват директно като съставки на полуготови продукти за производството на хранителни продукти, с пълнеж или в друга форма, при условие че във всички случаи алкохолното съдържание не надхвърля 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от стоката за шоколадови продукти и 5 литра чист алкохол на 100 кг от стоката за други продукти.

2.  

При условия, определени от тях с цел да се осигури точното и опростено прилагане на това освобождаване и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите-членки могат да освободят продуктите, обхванати от настоящата директива, от облагане с хармонизирания акциз, когато се използват:

а) 

като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;

б) 

за научни изследвания;

в) 

за медицински цели в болници и аптеки;

г) 

в производствени процес, при условие че завършеният продукт не съдържа алкохол;

д) 

при производството на съставка, която не се облага с акциз в съответствие с настоящата директива;

▼M1

е) 

при производството на добавки към храни, съгласно определението в с Директива 2002/46/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета ( 8 ), съдържащи етилов алкохол, ако потребителската опаковка на добавката към храна, освободена за потребление, не надвишава 0,15 литра и добавките към храни са пуснати на пазара в съответствие с член 10 от посочената директива.

▼M1

3.  
Държава членка, която желае да внесе промяна в изискванията за пълното денатуриране на алкохол, предвидени в параграф 1, буква а), уведомява в писмена форма Комисията за тези нови изисквания, като прилага цялата информация, отнасяща се до денатуриращите вещества, които смята да използва.

Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със засегнатата държава членка в срок от един месец от получаването на уведомлението и посочва изрично каква информация се изисква. След като Комисията получи цялата информация, която счита за необходима, в срок от един месец тя предава уведомлението на другите държави членки.

4.  
Комисията приема актове за изпълнение за одобряване или отхвърляне на изискванията, за които е била уведомена в съответствие с параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28а, параграф 2.
5.  
Ако една от държавите членки счете, че освобождаването на даден продукт съгласно параграф 1, буква а) или б) от настоящия член води до отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, то тя може да откаже да предостави освобождаване или да отмени вече предоставеното облекчение. Държавата членка уведомява незабавно в писмена форма Комисията за такъв отказ или отмяна, като предоставя и цялата информация, свързана с отклонението от акцизно облагане, избягването на акцизи или злоупотребата. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със засегнатата държава членка в срок от един месец от получаването на тази информация и посочва каква допълнителна информация се изисква. След като Комисията получи цялата информация, която счита за необходима, в срок от един месец тя предава уведомлението на другите държави членки. Окончателно решение се взема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28а, параграф 2, не по-късно от четири месеца след предаването на уведомлението на другите държави членки. Държавите членки не са длъжни да придават обратна сила на такова решение.

▼B

6.  
Държавите-членки могат да възстановяват платен акциз с цел прилагане на освобождаването, споменато по-горе.

▼M1 —————

▼BРАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 28а

1.  
Комисията се подпомага от „Комитета по акцизите“. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 28б

На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива. Първият доклад се представя до 31 декември 2024 г.

Докладът, по-специално:

а) 

оценява прилагането и въздействието на националните разпоредби, приети и прилагани съгласно член 5 и член 9а, член 22, параграф 8, член 23а и член 27, параграф 2, буква е);

б) 

взема предвид съответните данни за наличие на въздействие на разпоредбите, приети и прилагани съгласно тези членове, като например отрицателни трансгранични последици, нарастване на измамите, въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар и общественото здраве; както и

в) 

когато държавите членки прилагат национални разпоредби, приети съгласно член 22, параграф 8, оценява адекватността на:

— 
условията, определени от тези държави членки за целите на предотвратяване на всякакво отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, и
— 
изискванията и процедурите, въведени от тези държави членки, за да се гарантират контролът на производството и потреблението и предотвратяването на трансгранични последици.

При поискване държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвяне на доклада.

Държавите членки, които прилагат национални разпоредби, приети съгласно член 22, параграф 8, предоставят на Комисията цялата информация, необходима за извършване на оценката по втора алинея, подточка в) от настоящия член, не по-късно от три месеца след първата година на прилагане на тези разпоредби.

Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

▼B

Член 29

1.  
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 30

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1602 на Комисията от 11 октомври 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 273, 31.10.2018 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

( 6 ) Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).

( 7 ) Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

( 8 ) Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).

Top