EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0013-20140417

Consolidated text: Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/13/2014-04-17

1992L0013 — BG — 17.04.2014 — 005.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА

от 25 февруари 1992 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор

(ОВ L 076, 23.3.1992 г., стp. 14)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДИРЕКТИВА 2006/97/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

107

20.12.2006

►M2

ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 11 декември 2007 година

  L 335

31

20.12.2007

►M3

ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 26 февруари 2014 година

  L 94

1

28.3.2014


Изменен с

 A1

АКТ относно условията за присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция и промените в договорите, на които се основава Европейският съюз (94/С 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 A2

АКТ относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА

от 25 февруари 1992 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния секторСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

в сътрудничество с Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че Директива 90/531/ЕИО на Съвета от 17 септември 1990 г. относно процедурите по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор ( 4 ), определя правилата по възлагане на обществени поръчки с оглед осигуряването на равни възможности на потенциалните предприемачи и доставчици за осигуряването на възлагането на договорите, но не съдържа специални разпоредби, осигуряващи нейното ефективно прилагане;

като има предвид, че съществуващата уредба както на национално, така и на общностно равнище, за осигуряване на това прилагане не винаги е съответстваща;

като има предвид, че липсата на ефективни средства за правна защита или неудовлетворителното равнище на съществуващите средства възпрепятства представянето на оферти от страна на предприятията в Общността; като има предвид, че следователно държавите-членки трябва да поправят съществуващото положение;

като има предвид, че Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане на възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство ( 5 ) се ограничава до процедурите по възлагане на поръчки в приложното поле на Директива 71/305/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно координирането на процедурите по възлагане на обществени поръчки за строителство ( 6 ), последно изменена с Директива 90/531/ЕИО, и Директива 77/62/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно координирането на процедурите по възлагане на обществени поръчки за доставка ( 7 ), последно изменена с Директива 90/531/ЕИО;

като има предвид, че навлизането на обществени поръчки в посочените сектори в условията на конкуренция в Общността, предполага, че трябва да се приемат разпоредби за осигуряване предоставянето на доставчиците и предприемачите на надлежни процедури за преразглеждане в случай на нарушение на правото на Общността или на националната уредба за въвеждане на това право;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди съществено засилване на гаранциите за прозрачност и недопускане на дискриминация и като има предвид, че за да последва реален ефект, трябва да се разполага с достъпни, ефективни и бързи средства за правна защита;

като има предвид, че характерните особености на определени правни системи трябва да се вземат под внимание, като се разреши на държавите-членки да избират между въвеждането на различни правомощия, предоставени на преразглеждащите органи, и същите да имат еквивалентни правни последици;

като има предвид, че една от тези възможности включва правомощията за пряка намеса в процедурата по възлагане на обществени поръчки на възложителя, например чрез тяхното суспендиране или отменяне на решенията или дискриминационните клаузи в документите или публикациите;

като има предвид, че другата възможност предвижда правомощията за упражняване на ефективен индиректен натиск върху възложителите, с оглед премахване на всички нарушения или превенцията при извършване на нарушение, както и за предотвратяване настъпването на вреди;

като има предвид, че винаги трябва да има възможност за предявяване на искове за вреди;

като има предвид, че при повдигането на иск за вреди, представляващи разходите по подготвянето на оферта или по участието в процедурата по възлагане, не се изисква лицето, повдигащо иска, с оглед получаване на обезщетение на неговите разноски да докаже, че обществената поръчка би му била възложена при отсъствието на такова нарушение;

като има предвид, че възложителите, които спазват условията и реда за възлагане на обществени поръчки, могат да оповестят това по надлежен начин; като има предвид, че това изисква извършването на преразглеждане от независими лица на процедурите по възлагане на обществени поръчки и практиките, прилагани от тези субекти;

като има предвид, че за тази цел система за оценка, позволяваща обявяването на правилното прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки, е подходящо да бъде поместена в известията, публикувани в Официален вестник на Европейските общности;

като има предвид, че възложителите трябва да имат възможността да прибягнат до системата за оценка, ако желаят това; като има предвид, че държавите-членки трябва да им предоставят възможността да го направят; като има предвид, че за целта те могат да направят това както като изготвят системата сами, така и като позволят на възложителите да се възползват от системата за оценка, установена от друга държава-членка; като има предвид, че те могат да възложат задачата за извършване на преразглеждане съгласно системата за оценка на лица, професии или на персонала на институции;

като има предвид, че необходимата гъвкавост при въвеждането на такава система се гарантира чрез установяването на основните изисквания към нея в настоящата директива; като има предвид, че условията и редът на правното прилагане трябва да се заложат в европейските стандарти, на които се позовава настоящата директива;

като има предвид, че може да се наложи държавите-членки да определят условията и реда на правното прилагане предварително или в допълнение на правила, съдържащи се в европейските стандарти;

като има предвид, че в случай, че предприятията не поискат преразглеждане, някои нарушения може да не бъдат премахнати, освен ако не се въведе специфичен механизъм;

като има предвид, съответно, че Комисията, в случай че счете, че е извършено очевидно и явно нарушение по време на процедура по възлагане на обществена поръчка, трябва да има възможност да насочи вниманието на компетентните органи на държавата-членка и на заинтересования възложител с оглед предприемането на нужните мерки за своевременното отстраняване на това нарушение;

като има предвид, че е нужно да се предвиди възможност за постигане на спогодба на общностно равнище с оглед постигането на приятелско споразумение;

като има предвид, че практическото прилагане на настоящата директива трябва да се преразгледа съвместно с това на Директива 90/531/ЕИО въз основа на информацията, която ще се предостави от държавите-членки относно функционирането на процедурите по преразглеждане на национално ниво;

като има предвид, че настоящата директива трябва да влезе в сила съвместно с Директива 90/531/ЕИО;

като има предвид, че на Кралство Испания, Република Гърция и на Португалската република е необходимо да се предоставят подходящи допълнителни периоди за транспониране на настоящата директива, като взема предвид сроковете за прилагане на Директива 90/531/ЕИО в тези държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА I

Средства за правна защита на национално равнище

▼M2

Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

▼M3

1.  Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), освен ако тези поръчки не са изключени от обхвата на директивата в съответствие с членове 18—24, 27—30, 34 или 55 от същата директива.

Поръчките по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки за доставки, строителство и услуги, концесии за строителство и услуги, рамкови споразумения и динамични системи за покупки.

Настоящата директива се прилага също така за концесии, възложени от възложителите, посочени в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ), освен ако тези поръчки не са изключени от обхвата на директивата в съответствие с членове 10, 12, 13, 14, 16, 17 и 25 от същата директива.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на поръчките, попадащи в обхвата на Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС, решенията, взети от възложителите, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално колкото е възможно най-бързо в съответствие с условията, посочени в членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са в нарушение на правото на Съюза в областта на обществените поръчки или националните разпоредби, транспониращи това право.

▼M2

2.  Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, които е възможно да предявят претенция за вреди в контекста на процедура по възлагане на обществена поръчка, в резултат на разграничаването, което се въвежда от настоящата директива между националните норми, транспониращи правото на Общността и други национални норми.

3.  Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е била или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.  Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възложителя относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.  Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възложителя. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането по първа алинея е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди да изтекат 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.

▼B

Член 2

▼M2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

▼B

1.  Държавите-членки гарантират, че предприетите мерки, относно процедурите за преразглеждане, определени в член 1, ще включват разпоредби относно правомощията:

било

а) да се предприемат, при първа възможност и чрез неокончателна процедура, временни мерки с оглед премахване на предполагаемото нарушение или предотвратяването на по-нататъшно увреждане на засегнатите интереси, включително мерки за спирането или имащи за последица спирането на процедурата по възлагане на обществена поръчка или изпълнението на всяко решение, взето от възложителя; и

б) да се отмени или да се осигури отмяната на противозаконно взетите решения, включително премахването на дискриминационните технически, икономически или финансови условия в обявлението за обществената поръчка, периодичното указателно обявление, обявлението относно съществуването на система от изисквания, поканата за представяне на оферта, документите за обществена поръчка или всякакви други документи, свързани с въпросната процедура по възлагане;

било

в) да се предприемат, при първа възможност, ако е възможно чрез неокончателни процедури и ако е наложително чрез окончателна процедура по същество, мерки, различни от тези, предвидени в букви a) и б), с цел отстраняване на всяко установено нарушение и предотвратяване на увреждането на засегнатите интереси; и по-специално издаването на заповед за изплащането на определена сума, в случаите когато нарушението не е било отстранено или предотвратено.

Държавите-членки могат да направят този избор или за всички възложители или за категории от субекти, определени въз основа на обективни критерии, като при всички случаи запазва ефективността на мерките, които са били установени с оглед предотвратяването на увреждането на засегнатите интереси;

г) и, като и в двата горепосочени случая, да присъди обезщетение на лицата, които са били увредени от нарушението.

Когато исковете за вреди са предявени на основание незаконосъобразност на решението, държавите-членки могат в случаите, когато вътрешното им право го изисква и предвижда съществуването на органи, имащи необходимите правомощия, да предвидят мерки за първоначалната отмяна или установяване противозаконността на оспореното решение.

▼M2

2.  Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.  Когато първоинстанционен орган, който е независим от възложителя, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки осигуряват възложителят да не може да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

3а.  С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

4.  Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решение да не се постановят временни мерки не засяга останалите искове на лицето, което е поискало тези мерки.

▼B

5.  Сумата, която следва да се изплати в съответствие с параграф 1, буква в), се определя в достатъчно голям размер, за да не позволи на възложителя да извърши или да продължава да извършва нарушение. Изплащането на настоящата сума може да бъде уредено в зависимост от окончателното решение, установяващо действителното извършване на нарушението.

▼M2

6.  С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на правомощия по параграф 1 от настоящия член върху договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е правомощията на органа, отговарящ за процедурите за преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко увредено от нарушение лице.

▼B

7.  В случаите, когато е повдигнат иск за вреди, представляващи разходите по изготвяне на оферта или по участие в процедурата по възлагане, се изисква лицето, повдигащо иска, да докаже само нарушение на правото на Общността в областта на възлагането на обществени поръчки или на вътрешните разпоредби, относно въвеждането на това право, и това, че би имало реална възможност за спечелване на договора, и че вследствие на това нарушение, тази възможност е била неблагоприятно повлияна.

8.  Държавите-членки осигуряват ефективното привеждане в изпълнение на решенията, взети от органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане.

9.  Като се има предвид, че правомощията на органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане, не са правораздавателни, във всички случаи се предоставят в писмен вид мотивите за тяхното решение. Освен това, в този случай, трябва да се приеме разпоредба с оглед гарантирането на процедури, по силата на които всички предполагаеми противозаконни мерки, предприети от преглеждащия орган, или друг предполагаем недостатък при упражняване на предоставените му правомощия, могат да бъдат обект на съдебно преразглеждане или преразглеждане от друг орган, който може да бъде ►M2  съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора ◄ и независим както от възложителя, така и от преразглеждащия орган.

Членовете на предвидения в първи параграф независим орган, се назначават и освобождават от постовете си при същите условия като членовете на съдебната власт, що се отнася до органа, отговарящ за тяхното назначаване, техния мандат и тяхното освобождаване от длъжност. Поне председателят на този независим орган се изисква да има правната и професионална квалификация на представител на съдебната власт. Независимият орган взема решенията си, като следва процедура, съгласно която се изслушват и двете страни, и тези решения, съгласно средствата, определени от всяка държава-членка, са правно задължителни.

▼M2

Член 2а

Период на изчакване

1.  Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възложители, чрез приемане на необходимите разпоредби при спазване на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   ►M3  Договор не може да бъде сключен след решението за възлагане на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС, преди изтичането на срок от най-малко 10 календарни дни, считано от деня след датата, на която решението за възлагане на поръчката е изпратено на съответните оференти и кандидати, когато се използват факс или електронни средства или — когато се използват други средства за комуникация — преди изтичането на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня след датата, на която решението за възлагане на поръчката е изпратено на заинтересованите участници и кандидати, или най-малко 10 календарни дни, считано от деня след датата на получаване на решението за възлагане на поръчката. ◄

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде обект на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възложителят не е предоставил информация при отхвърляне на тяхната кандидатура, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Уведомлението относно решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

▼M3

 обобщение на съответните причини съгласно член 75, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС, при спазване на член 75, параграф 3 от същата директива, или член 40, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/23/ЕС, при спазване на член 40, параграф 2 от същата директива, и

▼M2

 точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно разпоредбите на националното право за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

▼M3

а) ако Директива 2014/25/ЕС или когато е приложимо, Директива 2014/23/ЕС не изисква предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

▼M2

б) ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

▼M3

в) в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 52 от Директива 2014/25/ЕС.

▼M2

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

▼M3

 е нарушен член 52, параграф 6 от Директива 2014/25/ЕС, и

 прогнозната стойност на поръчката се определя като равностойна или надвишаваща праговете, предвидени в член 15 от от Директива 2014/25/ЕС.

▼M2

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възложител в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на ►M3  Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС ◄ , трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или, ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възложителя е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възложителя. Уведомлението за решението на възложителя до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на мотивите за него. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.  Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, независим от възложителя, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

▼M3

а) ако възлагащият орган е възложил поръчка без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо съгласно Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС;

▼M2

б) в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато това нарушение е съчетано с нарушение на ►M3  Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС ◄ , ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент;

в) в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на динамична система за покупки.

2.  Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне на онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.  Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват наред с другото разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.  Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

▼M3

 възложителят смята, че възлагането на поръчка без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо съгласно Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС;

▼M2

 възложителят е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

 договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.  Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

▼M3

 възложителят смята, че възлагането на обществената поръчка е в съответствие с член 52, параграф 6 от Директива 2014/25/ЕС;

▼M2

 възложителят е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

 договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения на настоящата директива и алтернативни санкции

1.  В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.  Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

 налагането на глоби на възложителя; или

 съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възложителя и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.  Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 трябва да бъде подадена:

▼M3

а) преди изтичането на най-малко 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

 възложителят е публикувал обявление за възлагане на обществена поръчка съгласно членове 70 и 71 от Директива 2014/25/ЕС или съгласно членове 31 и 32 от Директива 2014/23/ЕС, при условие че обявлението съдържа обосновка на решението на възложителя да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, или

 възложителят е уведомил съответните оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа обобщение на съответните съображения съгласно член 75, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС, при спазване на член 75, параграф 3 от същата директива, или съгласно член 40, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/23/ЕС, при спазване на член 40, параграф 2 от същата директива. Тази възможност се прилага и в случаите, посочени в член 2б, първа алинея, буква в) от настоящата директива;

▼M2

б) и във всички случаи преди изтичането на най-малко шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.  Във всички други случаи, включително подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.

▼BГЛАВА 2

Оценка

▼M2

Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а) наименование и данни за контакт на възложителя;

б) описание на предмета на договора;

в) мотиви за решението на възложителя да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

г) наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на който е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д) по целесъобразност, всякаква друга информация, която възложителят смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. ( 10 ) (наричан по-долу „Комитета“).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 11 ), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼BГЛАВА 3

Коригиращ механизъм

▼M2

Член 8

Механизъм за отстраняване на нарушения

▼M3

1.  Комисията може да използва процедурата, предвидена в параграфи 2—5, когато преди сключване на договор смята, че е извършено тежко нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки в хода на процедура по възлагане на поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2014/25/ЕС или Директива 2014/23/ЕС, или във връзка с член 26, параграф 1, от Директива 2014/25/ЕС за възложителите, за които се прилага тази разпоредба.

▼M2

2.  Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя счита, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване чрез подходящи мерки.

3.  В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а) потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б) мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в) обявление, посочващо, че процедурата по възлагане на поръчка е била спряна било от възложителя по негова инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.  Мотивираното заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава и на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебно производство за преразглеждане или на преразглеждането, предвидено в член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства възможно най-скоро след като той стане известен.

5.  Когато е било отправено обявление, че процедурата по възлагане на поръчка е спряна съгласно параграф 3, буква в), заинтересованата държава-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на обществени поръчки, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Новото обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено или включва мотивирано изявление относно причината, поради която то не е било отстранено.

▼BГЛАВА 4

Помирителна процедура

▼M2 —————

▼BГЛАВА 5

Заключителни разпоредби

▼M2

Член 12

Изпълнение

1.  Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.  Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.

Член 12а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.

▼B

Член 13

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1993 г. Кралство Испания предприема тези мерки не по-късно от 30 юни 1995 г. Република Гърция и Португалската република предприемат тези мерки не по-късно от 30 юни 1997 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки въвеждат в сила мерките, предвидени в параграф 1, в същите срокове като тези (предвидени в Директива 90/531/ЕИО).

3.  Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на основните разпоредби от вътрешното право, които приемат в приложното поле на настоящата директива.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M2 —————( 1 ) ОВ C 216, 31.8.1990 г., стр. 8 и

ОВ C 179, 10.7.1991 г., стр. 18.

( 2 ) ОВ C 106, 22.4.1991 г., стр. 82 и

ОВ C 39, 17.2.1992 г.

( 3 ) ОВ C 60, 8.3.1991 г., стр. 16.

( 4 ) ОВ L 297, 29.10.1990 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33.

( 6 ) ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 5.

( 7 ) ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 1.

( 8 ) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243)

( 9 ) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

( 10 ) ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

( 11 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

Top