EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989L0665-20140417

Consolidated text: Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (89/665/ЕИО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/665/2014-04-17

1989L0665 — BG — 17.04.2014 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство

(89/665/ЕИО)

(ОВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 33)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

ДИРЕКТИВА 92/50/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юни 1992 година

  L 209

1

24.7.1992

►M2

ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 11 декември 2007 година

  L 335

31

20.12.2007

►M3

ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 26 февруари 2014 година

  L 94

1

28.3.2014


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 063, 10.3.2016, стp.  44  (1989/665)
▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство

(89/665/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

в сътрудничество с Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че Директивите на Общността относно обществените поръчки и по-специално Директива 71/305/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно координирането на процедурите за възлагането на обществени поръчки за строителство ( 4 ), последно изменена с Директива 89/440/ЕИО ( 5 ) и Директива 77/62/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно координирането на процедурите за възлагането на обществени поръчки за доставки ( 6 ), последно изменена и допълнена с Директива 88/295/ЕИО ( 7 ), не съдържат специални разпоредби, които да гарантират ефективното им прилагане;

като има предвид, че съществуващите механизми както на национално, така и на общностно ниво за гарантиране тяхното прилагане не винаги позволяват да се гарантира спазването на съответните разпоредби на Общността, по-специално на етап, когато нарушенията все още могат да бъдат поправени;

като има предвид, че отварянето на обществените поръчки за конкуренцията в Общността изисква значително увеличаване на гаранциите за прозрачност и недискриминация; като има предвид, че за да има то конкретни резултати, ефективни и бързи правни средства за защита трябва да бъдат на разположение в случай на нарушения на правото на Общността в областта на обществените поръчки, или на национални норми, транспониращи това право;

като има предвид, че в някои държави-членки липсата на ефективни правни средства за защита или недостатъчността на съществуващи правни средства за защита възпират предприятията от Общността да представят офертите си в държавата-членка, в която е установен възложителят; като има предвид следователно, че съответните държави-членки трябва да намерят средство за разрешаване на ситуацията;

като има предвид, че тъй като процедурите за възлагането на обществени поръчки са толкова краткосрочни, компетентните органи, пред които се обжалва, трябва да бъдат упълномощени да предприемат временни мерки за прекратяване на такава процедура или за изпълнението на всички решения, които могат да бъдат взети от възложителя; като има предвид, че краткосрочността на процедурите означава, че посочените по-горе нарушения е необходимо да бъдат спешно разгледани;

като има предвид, че е необходимо да се осигури наличието на адекватни процедури във всички държави-членки, разрешаващи анулирането на решения, взети неправомерно и обезщетяването на лица, ощетени от дадено нарушение;

като има предвид, че когато предприятията не обжалват, определени нарушения биха могли да не бъдат поправени, освен ако не е въведен специален механизъм за това;

като има предвид следователно, че Комисията, когато счете, че е било извършено ясно и явно нарушение по време на процедура за възлагане на обществени поръчки, трябва да може да сезира компетентните власти на държавата-членка и съответния възложител, за да бъдат предприети съответните мерки за бързото поправяне на всяко твърдяно нарушение;

като има предвид, че прилагането на практика на разпоредбите на настоящата директива следва да бъде преразгледано в рамките на четири години от въвеждането ѝ, на базата на информацията, която държавите-членки предоставят относно действащите национални производства по обжалване,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:▼M2

Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

▼M3

1.  Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), освен ако тези поръчки не са изключени от обхвата на директивата в съответствие с членове 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 и 37 от същата директива.

Настоящата директива се прилага също така за концесии, възложени от възлагащите органи, посочени в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ), освен ако тези концесии не са изключени от обхвата на директивата в съответствие с членове 10, 11, 12, 17 и 25 от същата директива.

Поръчки по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки, рамкови споразумения, концесии за строителство и услуги и динамични системи за покупка.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на обществените поръчки, попадащи в обхвата на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС, решенията, взети от възлагащите органи, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално колкото е възможно най-бързо в съответствие с условията, посочени в членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са в нарушение на правото на Съюза в областта на обществените поръчки или националните разпоредби, транспониращи това право.

▼M2

2.  Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, претендиращи за нанесена им вреда в контекста на процедура за предоставяне на поръчка, в резултат от разграничаването, което настоящата директива прави между националните норми, транспониращи правото на Общността, и други национални норми.

3.  Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.  Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възлагащия орган относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.  Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възлагащия орган. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането, посочено в първата алинея, е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си. В последния случай държавите-членки могат също да предвидят спирането да бъде прекратено преди изтичането на десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.

Член 2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

1.  Държавите-членки гарантират, че мерките, приети относно процедурите за преразглеждане, уточнени в член 1, включват правомощия, които да позволяват:

а) да се постановят временни мерки в най-кратки срокове и посредством междинни процедури с цел да се поправи твърдяно нарушение или да се предотврати нанасянето на допълнителни вреди на засегнатите интереси, включително мерки за спиране или за да се осигури спирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка, или за изпълнението на всяко решение, взето от възлагащия орган;

б) да се отменят или да се осигури отмяната на решения, взети неправомерно, включително премахването на дискриминационните технически, икономически или финансови спецификации в поканата за представяне на оферти, в документите за възлагането на поръчката или във всеки друг документ, свързан с процедурата за възлагане на поръчката;

в) да се обезщетят лицата, на които е нанесена вреда вследствие на нарушение.

2.  Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.  Когато първоинстанционен орган, независим от възлагащия орган, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки правят необходимото, за да не може възлагащият орган да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

4.  С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

5.  Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи да могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес, и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решението да не се наложат временни мерки не засяга останалите искове от страна на лицето, поискало мерките.

6.  Когато се търси обезщетение на основание, че дадено решение е взето неправомерно, държавите-членки могат да предвидят оспорваното решение да трябва първо да бъде отменено от орган, притежаващ необходимите правомощия.

7.  С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на посочените в параграф 1 от настоящия член правомощия относно договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е, правомощията на органа, отговарящ за процедурите по преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко лице, увредено от нарушение.

8.  Държавите-членки осигуряват ефективното привеждане в изпълнение на решенията, взети от органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане.

9.  Когато органите, отговорни за процедурите за преразглеждане, не са съдебни, решенията следва винаги да включват писмени мотиви. Освен това в такъв случай трябва да бъдат приети разпоредби, които да гарантират процедурите, чрез които всяка предполагаема неправомерна мярка, взета от преразглеждащия орган, или всеки предполагаем пропуск при упражняването на предоставените му правомощия да могат да бъдат предмет на съдебно преразглеждане или на преразглеждане от друг орган, който да е съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора и да бъде независим както от възлагащия, така и от преразглеждащия орган.

Назначаването на членовете на такъв независим орган и прекратяването на техния мандат се извършват съгласно същите условия както за членовете на съдебната власт, що се отнася до органа, отговорен за тяхното назначаване, продължителността на мандата им и възможността за тяхното отстраняване. Най-малко председателят на този независим орган притежава правната и професионална квалификация на представител на съдебната власт. Независимият орган взема решенията си, като следва процедура, съгласно която се изслушват и двете страни, и неговите решения, съгласно средствата, определени от всяка държава-членка, имат задължителна правна сила.

▼M2

Член 2а

Период на изчакване

1.  Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възлагащи органи, чрез приемане на необходимите разпоредби по отношение на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   ►M3  Договор не може да бъде сключен след решението за възлагане на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС, преди изтичането на срок от най-малко 10 календарни дни, считано от деня след датата, на която решението за възлагане на поръчката е изпратено на съответните оференти и кандидати, когато се използват факс или електронни средства или — когато се използват други средства за комуникация — преди изтичането на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня след датата, на която решението за възлагане на поръчката е изпратено на заинтересованите участници и кандидати, или най-малко 10 календарни дни, считано от деня след датата на получаване на решението за възлагане на поръчката. ◄

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде предмет на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възлагащият орган не е предоставил информация за отхвърляне на заявлението им, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Съобщаването на решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

▼M3

 обобщение на съответните причини съгласно член 55, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, при спазване на член 55, параграф 3 от същата директива, или в член 40, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/23/ЕС, при спазване на член 40, параграф 2 от същата директива, и

▼M2

 точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно националните разпоредби за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

▼M3

а) ако Директива 2014/24/ЕС или когато е приложимо, Директива 2014/23/ЕС, не изисква предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

▼M2

б) ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

▼M3

в) по отношение на поръчки, основани на рамково споразумение, както е предвидено в член 33 от Директива 2014/24/ЕС, и в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 34 от същата директива.

▼M2

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

▼M3

 е нарушен член 33, параграф 4, буква в) или член 34, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС, и

 прогнозната стойност на поръчката се определя като равна на или надвишаваща праговете, предвидени в член 4 от Директива 2014/24/ЕС.

▼M2

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възлагащ орган в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на ►M3  Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС ◄ , трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възлагащия орган е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възлагащия орган. Съобщението на решението на възлагащия орган до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на основанията и причините за взетото решение. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.  Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, който е независим от възлагащия орган, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

▼M3

а) ако възлагащият орган е възложил обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо съгласно Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС;

▼M2

б) в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато такова нарушение е съчетано с нарушение на ►M3  Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС ◄ , ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент; или

в) в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на рамково споразумение и динамична система на покупки.

2.  Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне до онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.  Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, който е независим от възлагащия орган, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват inter alia разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.  Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

▼M3

 възлагащият орган смята, че възлагането на обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка или концесия в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо съгласно Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС;

▼M2

 възлагащият орган е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

 договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.  Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

▼M3

 възлагащият орган смята, че възлагането на обществена поръчка е в съответствие с член 33, параграф 4, буква в) или с член 34, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС;

▼M2

 възлагащият орган е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

 договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения и алтернативни санкции

1.  В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възлагащия орган, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.  Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

 налагане на глоби на възлагащия орган; или

 съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възлагащия орган и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.  Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 следва да бъде подадена:

▼M3

а) преди изтичането на най-малко 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

 възлагащият орган е публикувал обявление за възлагане съгласно членове 50 и 51 от Директива 2014/24/ЕС или съгласно членове 31 и 32 от Директива 2014/23/ЕС, при условие че обявлението съдържа обосновка за решението на възлагащия орган да възложи обществената поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, или

 възлагащият орган е уведомил съответните оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа обобщение на съответните съображения, както е посочено в член 55, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, при спазване на член 55, параграф 3 от същата директива, или в член 40, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/23/ЕС, при спазване на член 40, параграф 2 от същата директива. Тази възможност се прилага и в случаите, посочени в член 2б, първа алинея, буква в) от настоящата директива.

▼M2

б) и във всички случаи преди изтичането на период от поне шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.  Във всички други случаи, включително при подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.

▼M2

Член 3

Механизъм за отстраняване на нарушения

▼M3

1.  Комисията може да приложи процедурата, предвидена в параграфи 2—5, когато преди сключване на договора смята, че е извършено тежко нарушение на правото на Съюза в областта на обществените поръчки в хода на процедура по възлагане на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/23/ЕС.

▼M2

2.  Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя смята, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване с подходящи средства.

3.  В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а) потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б) мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в) обявление, посочващо, че процедурата за възлагане на поръчка е била спряна било от възлагащия орган, по негова собствена инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.  Мотивирано заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебни или други процедури за преразглеждане, или на преразглеждане съгласно член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства във възможно най-кратък срок след като той стане известен.

5.  Когато е било направено обявление, че дадена процедура за възлагане на обществена поръчка е била спряна в съответствие с параграф 3, буква в), държавата-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на поръчка, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Това обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено, или включва мотивирано изявление относно причината, поради която нарушението не е било отстранено.

▼M2

Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а) наименование и данни за контакт на възлагащия орган;

б) описание на предмета на договора;

в) мотивите за решението на възлагащия орган да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

г) наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на когото е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д) по целесъобразност, всякаква друга информация, която възлагащият орган смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 ( 10 ) (наричан по-долу „Комитета“).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 11 ), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼M2

Член 4

Изпълнение

1.  Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.  Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.

▼M2

Член 4а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.

▼B

Член 5

►C1  Държавите-членки въвеждат в сила, преди 21 декември 1991 г. ◄ , необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива. Те уведомяват Комисията за текста на основните законови, подзаконови и административни разпоредби от националното им законодателство, които приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ С 230, 28.8.1987 г., стр. 6 и ОВ С 15, 19.1.1989 г., стр. 8.

( 2 ) ОВ С 167, 27.6.1988 г., стр.77 и ОВ С 323, 27.12.1989 г.

( 3 ) ОВ С 347, 22.12.1987 г., стр. 23.

( 4 ) ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 5.

( 5 ) ОВ L 210, 21.7.1989 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 127, 20.5.1988 г., стр. 1.

( 8 ) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

( 9 ) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

( 10 ) ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

( 11 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

Top