EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989L0556-20210421

Consolidated text: Директива на Съвета от 25 септември 1989 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (89/556/ЕИО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/556/2021-04-21

01989L0556 — BG — 21.04.2021 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 25 септември 1989 година

относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

(89/556/ЕИО)

(ОВ L 302, 19.10.1989, p.1)

Отменена със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година

L 84

1

31.3.2016

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01989L0556-20080903
Top