Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Директива на Съвета от 20 декември 1979 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (80/181/ЕИО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — BG — 27.05.2009 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 20 декември 1979 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО

(80/181/ЕИО)

(ОВ L 039, 15.2.1980, p.40)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 85/1/ЕИО от 18 декември 1984 година

  L 2

11

3.1.1985

►M2

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/617/ЕИО от 27 ноември 1989 година

  L 357

28

7.12.1989

►M3

ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 януари 2000 година

  L 34

17

9.2.2000

►M4

ДИРЕКТИВА 2009/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 11 март 2009 година

  L 114

10

7.5.2009
▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 20 декември 1979 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО

(80/181/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид Директива 71/354/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ( 1 ), последно изменена с Директива 76/770/ЕИО на Съвета ( 2 ),

като взе предвид предложението на Комисията ( 3 ),

като взе предвид становището на Асамблеята ( 4 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 5 ),

като има предвид, че мерните единици са от основно значение в употребата на измервателните уреди за изразяването на всяко направено измерване и за изразяването на обозначенията на величините; като има предвид, че мерните единици се използват в повечето области на човешката дейност; като има предвид, че е необходимо да се осигури максимална яснота в тяхната употреба; като има предвид, че следователно е необходимо да се създадат правила за тяхната употреба в рамките на Общността за целите на икономиката, общественото здраве, обществената безопасност или за административни цели;

като има предвид, че в областта на международния транспорт съществуват международни конвенции и договори, които обвързват Общността и държавите-членки; като има предвид, че тези конвенции и договори трябва да се спазват;

като има предвид, че законодателствата на държавите-членки, които регулират употребата на мерните единици в държавите-членки, са различни, което пречи на търговията; като има предвид, че при тези обстоятелства се налага да бъдат хармонизирани законовите, подзаконовите и административните разпоредби, за да се преодолеят тези пречки;

като има предвид, че мерните единици са обект на международни решения, приети от Общата конференция по мерките и теглилките (CGPM), създадена с Конвенцията за метъра, подписана в Париж на 20 май 1875 г., към която са се присъединили всички държави-членки; като има предвид, че в резултат от тези решения беше създадена „Международна система на единиците“ (SI);

като има предвид, че на 18 октомври 1971 г. Съветът прие Директива 71/354/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки, с цел да се премахнат пречките в търговията чрез приемане на международна система на единиците на общностно равнище; като има предвид, че Директива 71/354/ЕИО беше изменена с Акта за присъединяване и с Директива 76/770/ЕИО;

като има предвид, че тези разпоредби на Общността не премахват всички пречки в тази област; като има предвид, че Директива 76/770/ЕИО предвижда преди 31 декември 1979 г. да се преразгледа положението с мерните единици, наименованията и обозначенията, изброени в глава Г от приложението към нея; като има предвид, че освен това е необходимо да се преразгледа положението по отношение на някои други мерни единици;

като има предвид, че с цел да бъдат избегнати сериозните трудности, е необходимо да се предвиди преходен период за премахване на мерните единици, които не са съвместими с международната система; като има предвид, че независимо от това, е много важно да се даде възможност на държавите-членки, желаещи да направят това, да приемат колкото се може по-скоро на своята територия разпоредбите на глава I от приложението; като има предвид, че следователно е необходимо да се ограничи продължителността на този преходен период на общностно равнище, като в същото време се даде свобода на държавите-членки да съкратят този период;

като има предвид, че през преходния период е необходимо да се поддържа ясна ситуация по отношение на употребата на мерните единици в търговията между държавите-членки; като има предвид, че задължението на държавите-членки да приемат употребата на допълнителни указания върху продуктите и техниката, внасяни от други държави-членки по време на този преходен период, изглежда добре пригодено за тази цел;

като има предвид, че системното приемане на решения от този род за всички измервателни уреди, включително медицинските уреди, не е абсолютно необходимо; като има предвид, че следователно държавите-членки трябва да могат да изискват на тяхна територия измервателните уреди да носят обозначенията на величините в една законова мерна единица;

като има предвид, че настоящата директива не засяга непрекъснатото производство на продукти, които вече са пуснати на пазара; като има предвид, че все пак тя се отнася до пускането на пазара и използването на продукти и техника с обозначенията на величините в мерни единици, които вече не са законови мерни единици и които са необходими за допълване или подмяна на компоненти и части от продукти, машини и уреди, които вече са пуснати на пазара; като има предвид, че следователно е необходимо държавите-членки да разрешат пускането на пазара и използването на такива продукти и машини за допълване и подмяна на компонентите, дори когато носят обозначения за величините в мерни единици, които вече не са законови мерни единици, така че продуктите, машините и уредите, които вече са пуснати на пазара, да продължат да се използват;

като има предвид, че на 1 март 1974 г. Международната организация по стандартизация (ISO) прие международен стандарт за представяне на системата SI и на други единици за ползване в системи с ограничени множества от символи; като има предвид, че е желателно Общността да приеме решенията, които вече са утвърдени на по-широко международно ниво от стандарт 2955 на ISO от 1 март 1974 г.;

като има предвид, че разпоредбите на Общността относно мерните единици са разпръснати в няколко текста на Общността; като има предвид, че въпросът за мерните единици е толкова важен, че е съществено позоваванията да се правят на един текст на Общността; като има предвид че настоящата директива обединява всички разпоредби на Общността по въпроса и че следва да се отмени Директива 71/354/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Законовите мерни единици по смисъла на настоящата директива, които трябва да се използват за изразяване на величините, са:

а) изброените в глава I от приложението;

▼M4

б) изброените в глава II от приложението — само в държавите-членки, в които са били разрешени към 21 април 1973 г.;

▼M2

в) изброените в глава III на приложението, само в държавите-членки, в които са били разрешени на 21 април 1973 г., и до дата, която ще бъде определена от тези държави. Тази дата трябва да бъде преди 31 декември 1994 г.;

г) изброените в глава IV на приложението, само в държавите-членки, в които са били разрешени на 21 април 1973 г., и до дата, която ще бъде определена от тези държави. Тази дата трябва да бъде преди 31 декември 1999 година.

▼B

Член 2

▼M4

а) Задълженията, произтичащи от член 1, се отнасят за използваните измервателни уреди, извършените измервания и обозначенията на количествата, изразени в мерни единици.

▼B

б) Настоящата директива не засяга употребата в областта на въздушния, морския и железопътния транспорт на мерни единици, различни от задължителните единици, въведени с настоящата директива, които са установени в международни конвенции и договори, обвързващи Общността или държавите-членки.

Член 3

1.  По смисъла на настоящата директива „допълнително обозначение“ означава едно или повече обозначения, изразени в мерни единици, които не са включени в глава I от приложението, придружено от обозначение за количество, изразено в мерни единици, които не са включени в глава I.

▼M4

2.  Разрешава се използването на допълнителни обозначения.

▼B

3.  Въпреки това, държавите-членки могат да изискват измервателните уреди да носят обозначенията на величината в една законова мерна единица.

4.  Обозначението, изразено в мерна единица, включена в глава I, е приоритетно. По-специално, обозначението, изразено в мерни единици, които не са включени в глава I, се изразява със символи, не по-големи от символите на съответното обозначение в мерните единици, изброени в глава I.

▼M2 —————

▼B

Член 4

Използването на мерни единици, които не са или са престанали да бъдат законови, се разрешава за:

 продукти и оборудване, които вече са на пазара и/или са в употреба към датата на приемане на настоящата директива;

 елементи и части на продукти и машини, които са необходими за допълване и подмяна на елементи и части на горепосочените продукти и оборудване.

Въпреки това, за индикаторите на измервателните уреди може да се изисква използването на законови мерни единици.

Член 5

Международният стандарт ISO 2955 от ►M2  15 май 1983 г. ◄ „Обработка на информацията – представяне на единици в системата SI и на други единици, използвани в системи с ограничен брой на символите“ се прилага в областта, регулирана от параграф 1 от него.

Член 6

Директива 71/354/ЕИО се отменя от 1 октомври 1981 г.

▼M2 —————

▼M3

Член 6а

Въпросите, свързани с прилагането на настоящата директива и по-специално въпроса за допълнителните маркировки, трябва да бъдат допълнително проучени и ако е необходимо, да бъдат приети подходящи мерки в съответствие с процедурата по член 18 от Директива 71/316/ЕИО на Съвета ( 6 ).

▼M4

Член 6б

Комисията следи развитието на пазара, свързано с настоящата директива и прилагането ѝ, по отношение на гладкото функциониране на вътрешния пазар и международната търговия и до 31 декември 2019 г. представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от предложения, когато е уместно.

▼B

Член 7

а) Държавите-членки приемат преди 1 юли 1981 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива и незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 октомври 1981 г.

б) След нотифицирането на настоящата директива държавите-членки следят Комисията да бъде уведомявана своевременно за всеки проект за законови, подзаконови или административни разпоредби, които те възнамеряват да приемат в областта, уредена с настоящата директива, за да може Комисията да представи своите забележки.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I

ЗАКОНОВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА А)

1.   ЕДИНИЦИ В СИСТЕМАТА SI И ТЕХНИТЕ КРАТНИ И ДРОБНИ ЕДИНИЦИ

1.1.   Основни единици в системата SIВеличина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Дължина

метър

m

Маса

килограм

kg

Време

секунда

s

Електрически ток

ампер

A

Термодинамична температура

келвин

K

Количество вещество

мол

mol

Светлинен интензитет

кандела

cd

Определения на основните единици в системата SI:

▼M1

Метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за 1/299 792 458 секунди.

(XVII CGPM (1983), резолюция 1).

▼B

– Килограмът е единица за маса; той е равен на масата на международния прототип на килограма.

(Трета CGPM (1901), страница 70 от доклада на конференцията).

Секундата е равна на продължителността на 9 192 631 770 периода на излъчването при преход между две свръхфини нива на атома на цезий 133.

(Тринадесета CGPM (1967), резолюция 1).

Амперът е постоянен електрически ток, който при протичане през два безкрайно дълги праволинейни и успоредни проводника с нищожно кръгово сечение, поставени на разстояние един метър един от друг във вакуум, предизвиква между тези два проводника взаимодействие със сила, равна на 2 х 10-7 нютона на всеки метър дължина на проводниците.

(CIPM (1946), резолюция 2, одобрена от деветата CGPM (1948)).

▼M4

Келвин е единица за измерване на температура по термодинамичната скала, равна на 1/273,16 от термодинамичната температура на тройната точка на водата.

Настоящото определение се отнася за вода с изотопен състав, определен от следните съотношения на количеството вещество: 0,00015576 мола 2H за мол 1H, 0,0003799 мола 17O за мол 16O и 0,0020052 мола 18O за мол 16O.

(Тринадесета CGPM (1967 г.), резолюция 4 и Двадесет и трета CGPM (2007 г.), резолюция 10).

▼B

(1) Молът е количеството вещество на система, съдържаща толкова на брой елементарни частици, колкото са атомите в 0,012 кг въглерод 12.

(2) При използването на мола трябва да се укажат елементарните частици, които могат да бъдат: атоми, молекули, йони, електрони, други частици или указани групи от такива частици.

(Четиринадесета CGPM (1971), резолюция 3).

Канделата е светлинният интензитет в дадена посока от източник на монохромни лъчи с честота 540 × 1012 херца, с интензитет на енергията в тази посока, равен на 1/683 вата за стерадиан.

(Шестнадесета CGPM (1979), резолюция 3).

1.1.1.    ►M4  Специално наименование и означение в системата SI на производната единица за температура за измерване на температурата по Целзий ◄Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Температура

градус на Целзий

°C

▼M3

Температурата по Целзий t се определя като разликата t = TT 0 между две термодинамични температури Т и T 0, където T 0 = 273,15 К. Интервалът или разликата на температурата може да бъдат изразени или в келвини или в градуси Целзий. Единицата „градус Целзий“ е равна на единицата „келвин“.

▼M4

1.2.   Производни единици в системата SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Общи правила за производни единици в системата SI

Производните единици, получени кохерентно от основни единици SI, се представят като алгебрични изрази на произведение от степени на основните единици SI с числен коефициент, равен на 1.

1.2.3.   Производни единици в системата SI със специални наименования и означенияВеличина

Единица за измерване

Израз

Наименование

Означение

Чрез други единици от системата SI

Чрез основните единици от системата SI

Равнинен ъгъл

радиан

rad

 

m · m–1

Пространствен ъгъл

стерадиан

sr

 

m2 · m–2

Честота

херц

Hz

 

s–1

Сила

нютон

N

 

m · kg · s–2

Налягане, натиск

паскал

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Енергия; работа; количество топлина

джаул

J

N · m

m2 · kg · s–2

Мощност (1), поток на енергия

ват

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Количество електричество, електричен заряд

кулон

C

 

s · A

Електричен потенциал, потенциална разлика, електродвижещо напрежение

волт

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Електрично съпротивление

ом

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Проводимост

сименс

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Капацитет

фарад

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Магнитен поток

вебер

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Магнитна индукция

тесла

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Индуктивност

хенри

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Светлинен поток

лумен

lm

cd · sr

cd

Осветеност

лукс

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Активност (на радионуклид)

бекерел

Bq

 

s–1

Погълната доза, специфична енергия на предаване, керма, индекс на погълната доза

грей

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Еквивалентна доза

сиверт

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Каталитична активност

катал

kat

 

mol · s–1

(1)   Специални наименования за единиците за мощност: наименованието „волтампер“ (означение „VA“), когато се използва за изразяване на активната мощност на променлив електричен ток, и „вар“ (означение „var“), когато се използва за изразяване на реактивна електрическа мощност. „Var“ не е включен в резолюциите на CGPM.

Производните единици от основните единици в системата SI могат да се изразят чрез единиците, изброени в глава I.

По-конкретно производните единици в системата SI могат да се изразят чрез специалните наименования и обозначения, дадени в таблицата по-горе; например единицата за динамичен вискозитет в системата SI може да се изрази като m–1 · kg · s–1 или N · s · m–2 или Pa · s.

▼B

1.3.   Представки и техните обозначения, използвани за означаване на някои кратни и дробни единици

▼M3Коефициент

Префикс

Символ

Коефициент

Префикс

Символ

1024

Йота

Y

10-1

деци

d

1021

Зета

Z

10-2

санти

c

1018

Екза

E

10-3

мили

m

1015

Пета

P

10-6

микро

μ

1012

Тера

T

10-9

нано

n

109

Гига

G

10-12

пикo

p

106

Мега

M

10-15

фемто

f

103

Кило

k

10-18

ато

a

102

Хекто

h

10-21

зепто

z

101

Дека

da

10-24

йокто

y

▼B

Наименованията и обозначенията на кратните и дробните единици за маса се образуват, като се прибавят съответните представки към думата „грам“ и тяхното обозначение към обозначението „g“.

Когато производна единица се изразява като дроб, нейните кратни и дробни единици могат да се означат, като се прибави представка към единиците в числителя или знаменателя, или и на двете места.

Не могат да се използват сложни представки, тоест представки, образувани чрез изброяване на няколко от горните представки.

1.4.   Специални разрешени наименования и обозначения на кратните и дробните единици в системата SIВеличина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Обем

литър

l или L (1)

1 l = 1 dm3=10-3 m3

Маса

тон

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Налягане, натиск

бар

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   За единицата литър могат да се използват и двете обозначения: „l“ и „L“.

(2)   Единици, посочени в брошурата на Международното бюро за мерки и теглилки като единици, които могат да се използват временно.

Забележка: Представките и техните обозначения, посочени в точка 1.3, могат да се използват с единиците и символите от таблица 1.4.

2.   ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА БАЗАТА НА ЕДИНИЦИ ОТ СИСТЕМАТА SI, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕХНИ ДЕСЕТИЧНИ КРАТНИ ИЛИ ДРОБНИ ЕДИНИЦИВеличина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Равнинен ъгъл

обороти* (1) ()

 

1 оборот = 2 π rad

градус* или гон*

gon*

image

градус

o

image

минута от ъгъла

image

секунда от ъгъла

image

Време

минута

min

1 min = 60 s

час

h

1 h = 3 600 s

ден

d

1 d = 86 400 s

(1)   Символът (*) след наименованието или обозначението на единицата показва, че тя не е включена в списъците на CGPM, CIPM или BIPM. Това се отнася за цялото приложение.

(2)   Няма международно обозначение.

Забележка: Представките, посочени в точка 1.3, могат да се използват само с наименованията „градус“ и „гон“ и с обозначението „gon“.

▼M3

3.   ЕДИНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ СЪС СИСТЕМАТА SI, ЧИИТО СТОЙНОСТИ В SI СА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПЪТКоличество

Единица

Наименование

Символ

Дефиниция

Енергия

Електронволт

eV

Електронволт е кинетичната енергия, която е придобита от електрон при преминаването му през потенциална разлика от 1 волт във вакуум

Маса

Унифицирана единица на атомна масa

u

Унифицираната единица на атомната маса е равна на 1/12 от масата на атом в нуклид 12С.

Забележка: Префиксите и символите им, посочени в точка 1.3 могат да се използват заедно с тези две единици и с техните символи.

▼B

4.   ЕДИНИЦИ И НАИМЕНОВАНИЯ НА ЕДИНИЦИ, РАЗРЕШЕНИ САМО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЛАСТИВеличина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Пречупваща способност на оптичните системи

диоптър*

 

1 диоптър = 1 m-1

Маса на скъпоценните камъни

метричен карат

 

1 метричен карат = 2 × 10-4 kg

Площ на земеделска и на застроена земя

ар

а

1 а = 102 m2

Маса за единица дължина на текстил, вълна и конци

текс*

tex*

1 tex = 10-6 kg.m-1

▼M1

Кръвно налягане и налягане на други телесни течности

милиметър живачен стълб

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Ра

Ефективна площ на напречното сечение

барн

b

1 b = 10-28m2

▼B

Забележка: ►M1  Представките и техните означения, изброени в 1.3., могат да се използват с горните единици и означения, с изключение на „милиметър живачен стълб“ и неговото означение. Въпреки това, кратното на 102 а се нарича „хектар“. ◄

5.   СЪСТАВНИ ЕДИНИЦИ

Комбинациите от изброените в глава I единици образуват съставни единици.

▼M2

ГЛАВА IIЗАКОНОУСТАНОВЕНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 1, ТОЧКА б), РАЗРЕШЕНИ САМО ЗА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА УПОТРЕБА

Величина

Мерна единица

Наименование

Приблизителна стойност

Означение

Пътни знаци, измерване на разстояние и скорост

миля

1 mile =

1 609 m

mile

ярд

1 yd =

0,9144 m

yd

фут

1 ft =

0,3048 m

ft

инч

1 in =

2,54 × 10-2 m

in

Наливна бира и сайдер; мляко в съдове за многократно ползване

пинта

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Сделки с ценни метали

тройунция

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Единиците, изброени в настоящата глава, могат да се комбинират една с друга, както и с тези от глава I, с цел образуване на съставни единици.

▼B

ГЛАВА III

ЗАКОНОВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА В)ВЕЛИЧИНИ, НАИМЕНОВАНИЯ НА ЕДИНИЦИТЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ

Дължина

инч

1 in = 2,54 × 10-2 m

фут

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

миля

1 mile = 1 609 m

ярд

1 yard = 0,9144 m

Площ

квадратен фут

1 sq ft = 0,929 × 10-1 m2

акър

1 ac = 4 047 m2

квадратен ярд

1 sq yd = 0,8361 m2

Обем

течна унция

1 fl oz = 28,41 × 10-6 m3

джил

1 gill = 0,1421 × 10-3 m3

пинта

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

кварта

1 qt = 1,137 × 10-3 m3

галон

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Маса

унция (avoirdupois)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

тройунция

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

паунд

1 lb = 0,4536 kg

Енергия

терм

1 therm = 105,506 × 106 J

(1)   Само за морска навигация.

До определяне на датата по член 1, буква в), единиците, изброени в глава III, могат да се комбинират с единиците от глава I с цел образуване на съставни единици.

▼M2

ГЛАВА IVЗАКОНОУСТАНОВЕНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 1 ТОЧКА Г), РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА САМО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЛАСТИ

Величина

Мерна единица

Наименование

Приблизителна стойност

Означение

Морска навигация

клафтер

1 fm =

1,829 m

fm

Бира, сайдер, води, лимонади и плодови сокове в съдове за многократна употреба

пинта

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

течна унция

1 fl oz =

28,41 × 10-6 m3

fl. oz

Спиртни напитки

джил

1 gill =

0,142 × 10-3 m3

gill

Стоки, продавани на едро в насипно състояние

унция

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

паунд

1 lb =

0,4536 kg

lb

Газ

терм

1 therm =

105,506 × 106 J

therm

До датата, посочена в член 1, точка г), единиците, изброени в настоящата глава, могат да се комбинират помежду си и с единиците от глава I, образувайки сложни единици.( 1 ) ОВ L 243, 29.10.1971 г., стр. 29.

( 2 ) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 204.

( 3 ) ОВ С 81, 28.3.1979 г., стр. 6.

( 4 ) ОВ С 127, 21.5.1979 г., стр. 80.

( 5 ) Становище от 24–25 октомври 1979 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 6 ) ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1.

Top