EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01977L0799-20070101

Consolidated text: Директива на Съвета от 19 декември 1977 година относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии (77/799/ЕИО)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/2007-01-01

1977L0799 — BG — 01.01.2007 — 009.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼M5

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1977 година

относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии

(77/799/ЕИО)

▼B

(ОВ L 336, 27.12.1977, p.15)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 79/1070/ЕИО от 6 декември 1979 година

  L 331

8

27.12.1979

 M2

ДИРЕКТИВА 92/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година

  L 76

1

23.3.1992

►M3

ДИРЕКТИВА 2003/93/ЕО НА СЪВЕТА от 7 октомври 2003 година

  L 264

23

15.10.2003

►M4

ДИРЕКТИВА 2004/56/ЕО НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година

  L 127

70

29.4.2004

►M5

ДИРЕКТИВА 2004/106/ЕО НА СЪВЕТА от 16 ноември 2004 година

  L 359

30

4.12.2004

►M6

ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

129

20.12.2006


Изменен с

 A1

Акт за присъединяване на Гърция

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003
▼B

▼M5

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1977 година

относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии

(77/799/ЕИО)

▼BСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като има предвид, че практиката на избягване плащането на данъци и отклонение от данъчно облагане, която преминава границите на държавите-членки, води до загуби за бюджета и нарушаване на принципа на справедливото данъчно облагане и може да предизвика нарушаване на движението на капитали и условията на конкуренция; като има предвид, че поради това се засяга функционирането на общия пазар;

като има предвид, че по тези причини на 10 февруари 1975 г. Съветът прие,резолюция относно мерките, които следва да бъдат предприети от Общността, за борба с международните форми на избягване плащането на данъци и отклонение от данъчно облагане ( 3 );

като има предвид, че поради международния характер на проблема, националните мерки, чиито ефект не надхвърля националните граници, са недостатъчни; като има предвид, че сътрудничеството между администрациите на основата на двустранните спогодби също не може да се противопостави на новите, все по-често придобиващи многонационален характер форми на избягване плащането на данъци и отклонение от данъчно облагане;

като има предвид, че поради това следва да бъде засилено сътрудничеството между данъчните администрации в рамките на Общността в съответствие с общите принципи и правила;

като има предвид, че държавите-членки трябва, при запитване, да обменят информация относно отделни случаи; като има предвид, че запитаната държава следва да направи необходимите разследвания, за да получи такава информация;

като има предвид, че държавите-членки следва да обменят, дори и без да отправят запитване, всяка информация, която би могла да се сметне за полезна за правилното определяне на данъците върху доходите и имуществото, и в частност, когато може да се предположи, че има фиктивно прехвърляне на печалби между предприятия в различни държави-членки или когато се осъществяват такива сделки между предприятия в две държави-членки чрез трета държава с цел да се получат данъчни предимства или когато плащането на данъка е било избегнато или е налице отклонение от данъчно облагане по каквато и да било причина;

като има предвид, че е важно да бъде допускано присъствието на служители от данъчната администрация на една държава-членка на територията на друга държава-членка, ако двете държави-членки считат това за желателно;

като има предвид, че следва да се гарантира, информацията, предоставена при осъществяване на това сътрудничество, да не се разкрива на неупълномощени лица, така че да се защитят основните права на гражданите и предприятията; като има предвид, че следователно, е необходимо държавите-членки, получаващи такава информация, да не я използват без разрешение от предоставящата я държава-членка за други цели, освен за тези на данъчното облагане или за улесняване на съдебно производство във връзка с нарушаване на данъчното законодателство на получаващата държава; като има предвид, че е необходимо също получаващите държави да осигурят на информацията същата степен на поверителност, с която тя се е ползвала в предоставящата я държава, ако последната го поиска;

като има предвид, че държава-членка, която следва да проведе разследвания или да предостави информация, може да откаже да го направи, ако съгласно нейното законодателство или административна практика данъчната ѝ администрация не може да проведе тези разследвания или да събере или използва тази информация за свои собствени цели; ако предоставянето на такава информация би било в противоречие с обществения ред или би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес или ако държавата-членка, за която е предназначена информацията, не е в състояние по практически или правни причини да предостави подобна информация;

като има предвид, че сътрудничеството между държавите-членки и Комисията е необходимо за постоянното изучаване на процедурите за сътрудничество и за обединяването на опита в разглежданите области, и в частност в областта на фиктивното прехвърляне на печалби в групи предприятия, с цел да се усъвършенстват тези процедури и да се изработят подходящи правила на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Общи разпоредби

▼M5

1.  Съгласно разпоредбите на настоящата директива компетентните органи на държавите-членки обменят всяка информация, която може да им позволи правилно да определят данъците върху доходите и имуществото, както и всяка информация във връзка с въвеждането на данъци върху застрахователните премии, за които става въпрос в шесто тире на член 3 от Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с определени такси, мита, данъци и други мерки ( 4 ).

▼B

2.  Независимо от начина на тяхното налагане, като данъци върху доходите и имуществото се разглеждат всички данъци, с които се облага общият доход, общото имущество или част от доходите или имуществото, включително данъци върху приходите от продажба на движимо или недвижимо имущество; данъци върху размера на надниците или заплатите, изплащани от предприятията; както и данъци върху капиталовата печалба.

▼A3

3.  Упоменатите в параграф 2 данъци понастоящем са по-конкретно:

в Белгия:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting,

Impôt des sociétés/Ven№otschapsbelasting,

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting,

Impôt des №n-résidents/Belasting der niet verblijfhouders;

в Дания:

Indkomstskat til staten,

Selskabsskat,

Den kommunale indkomstskat,

Den amtskommunale indkomstskat,

Folkepensionsbidragene,

Sömandsskat,

Den særIige indkomstskat,

Kirkeskat,

Formueskat til staten,

Bidrag til dagpengefonden;

в Германия:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer,

Vermögensteuer,

Gewerbesteuer,

Grundsteuer;

В Гърция:

Φόρος εισοδήματος φναικών προαώπων,

Φόρος εισοδήματος νομικών προαώπων,

Φόρος ακινήτον περιονσίας;

в Испания:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de;

Във Франция:

Impôt sur le revenu,

Impôt sur les sociétés,

Taxe professionnelle,

Taxe foncière sur les propriétés bâties,

Taxe foncière sur les propriétés №n bâties;

В Ирландия:

Income tax,

Wealth tax,

Corporation tax,

Capital gains tax;

В Италия:

Imposta sui reddito delle persone fisiche,

Imposta sui reddito delle persone giuridiche,

Imposta locale sui redditi;

В Люксембург:

Impôt sur Ie revenu des personnes physiques,

Impôt sur le revenu des collectivités,

Impôt commercial communal,

Impôt sur la fortune,

Impôt foncier;

В Нидерландия:

Inkomstenbelasting,

Venotschapsbelasting,

Vermogensbelasting;

В Австрия:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer,

Grundsteuer,

Bodenwertabgabe,

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;

В Португалия:

Contribuição predial,

Imposto sobre a indústria agricola,

Contribuição industrial,

Imposto de capitais,

Imposto profissional,

Imposto complementar,

Imposto de mais-valias,

Imposto sobre o rendimento do petr6leo,

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;

Във Финландия:

Valtion tuloverot/ de statliga inkomstskatterna,

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,

Kunnallisvero/kommunalskatten,

Kirkollisverol kyrkoskatten,

Kansanelakevakuutusmaksu/ folkpensionsförsakringspremien,

Sairausvakuutusmaksu/ sjukförsakringspremien,

Korkotulon lähdevero/källskatten ränteinkomst,

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig,

Valtion varallisuusvero/ den statliga förmögen hetsskatten,

Kiinteistöivero/ fastighetsskatten;

В Швеция:

Den statliga inkomstskatten,

Sjömansskatten,

Kupongskatten,

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m. fl,

Den statliga fastighetsskatten,

Den kommunala inkomstskatten,

Förmogenhetsskatten;

В Обединеното кралство:

Income tax,

Corporation tax,

Capital gains tax,

Development land tax;

▼A4

в Чешката република:

Dаně z příjmů,

Dаň z nemovitostí,

Dаň dědická, dаň dаrovаcí а dаň z převodu nemovitostí,

Dаň z přidаné hodnoty,

Spotřební dаně;

в Естония:

Tulumаks,

Sotsiааlmаks,

Мааmаks;

в Кипър:

Φόρος Εισοδήματος,

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας,

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών,

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας;

в Латвия:

iedzīvotāju ienākumа nodoklis,

nekustаmā īpаšumа nodoklis,

uzņēmumu ienākumа nodoklis;

в Литва:

GyventОВų pајаmų mokestis,

Pelno mokestis,

Įmonių ir orgаnizаcijų nekilnОВаmОВo turto mokestis,

Žemės mokestis,

Mokestis už vаlstybinius gаmtos išteklius,

Mokestis už аplinkos teršimą,

Nаftos ir dujų išteklių mokestis,

Раveldimo turto mokestis;

в Унгария:

személyi jövedelemаdó,

tárѕаsági аdó,

osztаlékаdó,

áltаlános forgаlmi аdó,

jövedéki аdó,

építménуаdó,

telekаdó;

в Малта:

Таxха fuq l-доход;

в Полша:

Podаtek dochodowy od osób prаwnych,

Podаtek dochodowy od osób fizycznych,

Podаtek od czynności cywilnoprаwnych;

в Словения:

Dohodninа,

Dаvki občаnov,

Dаvek od dobičkа prаvnih oseb,

Posebni dаvek nа bilаnčno vsoto bаnk in hrаnilnic;

в Словашката република:

dаň z príjmov fyzických osôb,

dаň z príjmov právnických osôb,

dаň z dedičstvа,

dаň z dаrovаniа,

dаň z prevodu а prechodu nehnuteľností,

dаň z nehnuteľností,

dаň z pridаnej hodnoty,

spotrebné dаne;

▼M6

в България:

данък върху доходите на физическите лица,

корпоративен данък,

данъци, удържани при източника,

алтернативни данъци на корпоративния данък,

окончателен годишен (патентен) данък;

в Румъния:

impozitul pe venit,

impozitul pe profit,

impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți,

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,

impozitul pe clădiri,

impozitul pe teren.

▼B

4.  Параграф 1 се прилага също по отношение на всички еднакви или подобни данъци, въведени впоследствие, независимо дали те допълват или заменят данъците, изброени в параграф 3. Компетентните органи на държавите-членки се уведомяват взаимно и съобщават на Комисията датата на влизане в сила на такива данъци.

▼A3

5.  Изразът „компетентни органи“ означава:

в Белгия:

De Minister van financiën или упълномощен негов представител

Le Ministre des finances или упълномощен негов представител

в Дания:

Skatteministeren или упълномощен негов представител

В Германия:

Der Bundesminister der Finanzen или упълномощен негов представител

в Гърция:

Το Υπονργειο Οικονομικων или упълномощен негов представител

в Испания:

El Ministro de Eco№mia y Hacienda или упълномощен негов представител

във Франция:

Le ministre de I"éco№mie или упълномощен негов представител

в Ирландия:

The Revenue Commissioners или упълномощен негов представител

в Италия:

▼M4

il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali или упълномощени представители

▼A3

в Люксембург:

Le ministre de finance или упълномощен негов представител

in the Netherlands:

De minister van financiën или упълномощен негов представител

В Австрия:

Der Bundesminister für Finanzen или упълномощен негов представител

в Португалия:

O Ministro das Finanças или упълномощен негов представител

във Финландия:

Valtiovarainministeriö или упълномощен негов представител

Finansministeriet или упълномощен негов представител

в Швеция:

▼M4

Chefen för Finansdepartementet или упълномощени представители

▼A3

в Обединеното кралство:

▼M3

The Commissioners of Customs and Excise or an authorised representative for information required concerning taxes on insurance premiums and excise duty,

The Commissioners of Inland Revenue or an authorised representative for all other information

▼A4

в Чешката република:

Ministr finаncí or аn аuthorised representаtive

в Естония:

Rаhаndusminister or аn аuthorised representаtive

в Кипър:

Υπουργός Οικονομικών or аn аuthorised representаtive

в Латвия:

Finаnšu ministrs or аn аuthorised representаtive

в Литва:

Finаnsų ministrаs or аn аuthorised representаtive

в Унгария:

А pénzügyminiszter or аn аuthorised representаtive

в Малта:

Il-Ministru responѕаbbli għаll-Finаnzi or аn аuthorised representаtive

в Полша:

Minister Finаnsów or аn аuthorised representаtive

в Словения:

Minister zа finаnce or аn аuthorised representаtive

в Словашката република:

Minister finаncií or аn аuthorised representаtive

▼M6

в България:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

в Румъния:

Ministerul Finanțelor Publice sau un reprezentant autorizat

▼B

Член 2

Обмен при запитване

1.  Компетентният орган на държава-членка може да поиска от компетентния орган на друга държава-членка да предостави информацията, посочена в член 1, параграф 1 свързана с определен случай. Компетентният орган на запитаната държава може да не отговори на запитването, ако компетентният орган на държавата, отправила запитването, не е изчерпал своите обичайни източници на информация, които е могъл да използва, съгласно обстоятелствата, за да получи поисканата информация, без да изложи на опасност постигането на търсения резултат.

2.  За целите на предоставянето на информацията, посочена в параграф 1, компетентният орган на запитаната държава-членка осигурява провеждането на всички разследвания, които са необходими за получаването на тази информация.

▼M4

За получаване на исканата информация, запитаният орган или административният орган получател действа така, както действа за своя сметка или по искане на друг орган от неговата държава-членка.

▼B

Член 3

Автоматичен обмен на информация

За категории случаи, определени в съответствие с предвидената в член 9 процедура за консултации, компетентните органи на държавите-членки осъществяват редовен обмен на информацията, посочена в член 1, параграф 1 без предварително запитване.

Член 4

Спонтанен обмен на информация

1.  Компетентният орган на всяка от държавите-членки предоставя информацията по член 1, параграф 1, която му е известна, на компетентния орган на която и да е друга държава-членка без предварително запитване при следните обстоятелства:

а) компетентният орган на една държава-членка има основания да предполага, че би могло да има загуба на данък в другата държава-членка;

б) данъчно задължено лице ползва намаление на данъка или освобождаване от данък в едната държава-членка, което би довело до увеличаване на данъка или възникване на данъчно задължение в другата държава-членка;

в) търговски сделки между данъчно задължено лице от една държава-членка и данъчно задължено лице от друга държава-членка се осъществяват през една или повече държави по начин, който може да доведе до намаляване на дължимите данъци в едната или другата държава-членка или и в двете;

г) компетентният орган на една държава-членка има основания да предполага, че намаляването на данъчното задължение може да е следствие от фиктивни прехвърляния на печалби в рамките на групи предприятия;

д) информацията, предоставена на едната държава-членка от компетентния орган на другата държава-членка е дала възможност да се получи информация, която може да е полезна за определяне на данъчно задължение в другата държава-членка.

2.  Компетентните органи на държавите-членки могат, в съответствие с предвидената в член 9 процедура за консултации, да разширят обмена на информация по параграф 1 за други случаи, освен посочените в него.

3.  Компетентните органи на държавите-членки могат да предоставят една на друга известната им информация по член 1, параграф 1 във всеки друг случай, без предварително запитване.

Член 5

Срок за предаване на информацията

Компетентният орган на държава-членка, който, съгласно предходните членове, е задължен да предостави информация, я предава възможно най-бързо. В случай, че срещне пречки при предоставянето на информацията или откаже да я предостави, той уведомява незабавно запитващия орган за това, като посочва естеството на пречките или основанията за своя отказ.

Член 6

Съдействие от служителите на заинтересованата държава

За целите на прилагането на предходните разпоредби, компетентният орган на държавата-членка, предоставящ информацията, и компетентният орган на държавата-членка, за който е предназначена информацията, могат да се договорят, в съответствие с предвидената в член 9 процедура за консултации, да разрешат присъствието в първата държава-членка на служители на данъчната администрация на другата държава-членка. Редът и условията по прилагането на настоящата разпоредба се определят съгласно същата процедура.

Член 7

Разпоредби относно поверителността

▼M4

1.  Цялата информация, станала известна на държава-членка съгласно тази директива се пази в тайна от държавата по същия начин, по който и информацията, която се получава съгласно националното ѝ законодателство. Подобна информация:

 може да се предоставя само на лица, пряко участващи в определянето на данъка или в осъществяването на административен контрол върху това определяне;

 може да се разгласява само във връзка със съдебно производство или административно производство, което включва санкции, свързани с определянето или преразглеждането на данъка, и само на лица, които участват пряко в подобни производства; тази информация може обаче да се разкрива по време на публични заседания или в съдебни решения, ако компетентният орган на държавата-членка, предоставяща информацията няма възражения срещу това при първоначалното ѝ предоставяне;

 при никакви обстоятелства не може да се използва за други цели освен за данъчно облагане или във връзка със съдебни или административни производства, които включват санкции, свързани с определянето или преразглеждането на данъка.

Освен това държавите-членки могат да предоставят информацията, предвидена в първата алинея при определянето на други такси, мита и данъци, посочени в член 2 от Директива 76/308/ЕИО ( 5 ).

▼B

2.  Параграф 1 не обвързва държава-членка, в чието законодателство или административна практика са установени за вътрешни цели по-тесни граници от тези, които се съдържат в разпоредбите на този параграф, да предоставя информация, ако заинтересованата държава не поеме задължение да се съобразява с тези по-тесни граници.

3.  Независимо от разпоредбата на параграф 1, компетентният орган на държавата-членка, предоставящ информация, може да разреши използването ѝ в запитващата държава-членка за други цели, ако съгласно законодателството на информиращата държава информацията би могла, при сходни обстоятелства, да бъде използвана в информиращата държава за сходни цели.

4.  В случай, че компетентният орган на една държава-членка счита, че има вероятност информацията, която е получил от компетентния орган на друга държава-членка да бъде полезна на компетентния орган на трета държава-членка, той може да я предаде на последния компетентен орган със съгласието на компетентния орган, предоставил информацията.

Член 8

Ограничения на обмена на информация

▼M4

1.  Настоящата директива не налага на дадена държава-членка, от която е поискана информация, задължението за извършване на разследвания или предоставяне на информация, ако това противоречи на законодателството или административната ѝ практика компетентният орган на тази държава да извършва такива разследвания или да събира исканата информация.

▼B

2.  Предоставянето на информация може да бъде отказано, ако то би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес или на информация, разкриването на която би противоречало на обществения ред.

▼M4

3.  Компетентният орган на дадена държава-членка може да откаже предоставянето на информация, ако държавата-членка, отправяща искането не е в състояние да осигури информация от същия вид, както поради фактически, така и поради юридически причини.

▼M4

Член 8а

Уведомяване

1.  По молба на компетентния орган на дадена държава-членка, компетентният орган на друга държава-членка в съответствие с правилата за уведомяване относно подобни актове в запитаната държава-членка, уведомява адресата за всички актове и решения, издадени от административните органи на запитващата държава и отнасящи се до прилагането на територията ѝ на законодателството в областта на данъците, предмет на тази директива.

2.  В молбите за уведомяване се посочва актът или решението, предмет на уведомяване, както и името и адресът, и всяка друга информация, полезна за идентифициране на адресата.

3.  Запитаният орган информира незабавно запитващия орган за отговора си на молбата за уведомяване и го информира в частност за датата на уведомяване на адресата относно решението или акта.

Член 8б

Едновременен контрол

1.  Когато данъчната ситуация на едно или повече данъчно задължени лица представлява общ или допълващ интерес за две или повече държави-членки, те могат да се договорят да извършат на териториите си едновременен контрол с оглед да обменят получената информация, винаги, когато такъв контрол би се оказал по-ефективен, отколкото този, извършен само в една държава-членка.

2.  Компетентният орган на всяка държава-членка идентифицира независимо данъчно задължените лица, които възнамерява да предложи за едновременен контрол. Той уведомява съответните компетентни органи на другите заинтересовани държави-членки за случаите, които според него трябва да бъдат обект на едновременен контрол. Той посочва и причините за направения избор, доколкото това е възможно, като предоставя информацията, довела до това решение. Той определя и периода за извършване на контролните действия.

3.  Компетентният орган на всяка държава-членка решава дали да участва в едновременния контрол. При получаване на предложение за едновременен контрол, компетентният орган потвърждава съгласието си или мотивира отказа си пред съответния орган.

4.  Всеки компетентен орган на заинтересованите държави-членки определя представител, отговорен за ръководенето и координирането на контролните действия.

▼B

Член 9

Консултации

1.  За целите на въвеждане на настоящата директива се провеждат консултации, при необходимост, в рамките на комитет, между:

 компетентните органи на заинтересованите държави-членки, по искане на един от тях, по отношение на въпроси от двустранен интерес,

 компетентните органи на всички държави-членки и Комисията, по искане на един от тези органи, доколкото засегнатите въпроси не са единствено от двустранен интерес.

2.  Компетентните органи на държавите-членки могат да комуникират директно помежду си. Компетентните органи на държавите-членки могат по взаимно съгласие да разрешават на посочени от тях органи да осъществяват непосредствено контакти помежду си в определени случаи или в някои категории от случаи.

3.  В случаите, когато компетентните органи постигнат споразумения по въпроси от двустранен интерес, предмет на настоящата директива, с изключение на такива, уреждащи отделни случаи, те информират във възможно най-кратки срокове Комисията за това. От своя страна, Комисията уведомява компетентните органи на останалите държави-членки.

Член 10

Обмяна на опит

Държавите-членки, заедно с Комисията, постоянно наблюдават предвидената в настоящата директива процедура за сътрудничество и обменят резултатите от своя опит, особено в областта на трансферното ценообразуване в рамките на групи предприятия, с цел да се подобри това сътрудничество и, ако е необходимо, да се приемат правила в съответните области.

Член 11

Приложимост на по-широки по обхват разпоредби относно сътрудничеството

Предходните разпоредби не са пречка за изпълнението на каквито и да е по-широкообхватни задължения за обмен на информация, които биха могли да произтичат от други правни актове.

Член 12

Заключителни разпоредби

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 януари 1979 г. и незабавно ги съобщават на Комисията

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на всички важни разпоредби от националното си законодателство, които те приемат впоследствие в областта, предмет на настоящата директива.

Член 13

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ C 293, 13.12.1976 г., стр. 34.

( 2 ) ОВ С 56, 7.3.1977 г., стр. 66.

( 3 ) ОВ С 35, 14.2.1975 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

( 5 ) ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18.

Top