EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0400

Дело C-400/19: Иск, предявен на 23 май 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

OJ C 255, 29.7.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 255/25


Иск, предявен на 23 май 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-400/19)

(2019/C 255/34)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Sipos, A. Lewis и E. Manhaeve)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Комисията иска от Общия съд:

да обяви, че Унгария не е изпълнила задълженията си съгласно член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (1), като е ограничила определянето на продажните цени на селскостопанските и хранителни продукти, по-специално като се има предвид член 3, параграф 2, буква u) от mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (Закон XCV от 2009 г., с който на доставчиците се забраняват нелоялни търговски практики във връзка със селскостопанските и хранителните продукти).

да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Закон XCV от 2009 г., с който на доставчиците се забраняват нелоялни търговски практики във връзка със селскостопанските и хранителните продукти (наричан по-нататък, „Tfmtv“), въвежда специални разпоредби за сектора във връзка с определянето на цените на дребно на въпросните продукти.

Комисията приема, че член 3, параграф 2, буква u) от Tfmtv не се отнася до характеристиките на селскостопанските и хранителните продукти, а само до начините на продажбата им, поради което трябва да се разглежда като разпоредба относно начините на продажба по смисъла на решение Keck и Mithouard (вж. решение от 24 ноември 1993 г., Keck и Mithouard, съединени дела C-267/91 и C268/91, EU:C:1993:905). След анализа на посочената мярка следва да се установи, че тя е равностойна на количествено ограничение на търговията между държавите членки по смисъла на член 34 ДФЕС.

Според Комисията в действителност член 3, параграф 2, буква u) от Tfmtv не засяга в еднаква степен продажбата на местни и вносни продукти и не е подходяща или пропорционална мярка по отношение на която и да било законна цел, свързана с нея.


(1)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 2013 г., стр. 671).


Top