EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021JC0030

Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка Global Gateway

JOIN/2021/30 final

Брюксел, 1.12.2021

JOIN(2021) 30 final

Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка

Global Gateway


Global Gateway

1.Въведение

Демокрациите — и ценностите, на които се основават те — трябва да докажат способността си да постигат резултати във връзка със съвременните глобални предизвикателства. Те трябва да имат капацитета и амбицията, необходими за подобряване на живота на хората в целия свят. Тази действителност излиза на преден план поради все по-нарастващата необходимост за държавите да инвестират и развиват инфраструктурата, от която се нуждаят за създаване на устойчив просперитет, работни места и услуги за местните си общности.

Глобалната необходимост от инфраструктура не само съдържа ключа за устойчиво развитие в целия свят, но и представлява жизненоважна част от сложната задача за борба срещу изменението на климата и опазване на околната среда, за подобряване на глобалната здравна сигурност и за насърчаване на конкурентоспособността на световната икономика. Въздействието на настоящата непълна, несъвместима или несвързана глобална инфраструктура стана особено видимо по време на пандемията от COVID-19, независимо дали чрез икономическото въздействие и изолацията, дължаща се на липсата на цифрова свързаност, нарушаването на веригите на доставки или недостига на медицински стоки. Пандемията ускори необходимостта от действия, но недостигът на инвестиции и значителните като мащаб глобални нужди съществуваха много преди нея. Според прогнози на Г-20 до 2040 г. недостигът на инвестиции в глобална инфраструктура ще достигне 13 трилиона евро 1 . Ако вземем под внимание допълнително необходимите инфраструктурни инвестиции за ограничаване на изменението на климата и увреждането на околната среда, посочената стойност нараства до 1,3 трилиона евро всяка година 2 .

Изправени пред тази неотложна необходимост от сериозно финансиране, държавите се нуждаят от положително предложение при вземането на решения как най-добре да развият своята климатична, енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура или как да укрепят системите си за здравеопазване и образование. Тези избори имат реално отражение върху живота и препитанието на техните граждани. Поради това те се нуждаят от надежден партньор за разработване на проекти, които са устойчиви и висококачествени и които се изпълняват с прозрачност и стандарти на високо ниво, за да се постигнат трайни социални и икономически ползи за местните общности.

ЕС ще предложи финансиране при справедливи и благоприятни условия с цел да бъдат ограничени рисковете от силно задлъжняване. Той ще подпомогне изграждането на устойчива инфраструктура, като осигури подкрепата, уменията и финансите, които са необходими за нейната експлоатация. Без действителна прозрачност, добро управление и високи стандарти проектите могат да бъдат избрани или разработени неправилно, да бъдат оставени недовършени или да се използват за захранване на корупция. Това не само възпрепятства растежа и води до лишения за местните общности, но и в крайна сметка създава зависимости, които могат да ограничат способността на държавите да вземат решения.

Като се има предвид глобалният характер на това предизвикателство, ЕС трябва да отправи положително предложение към своите партньори. Global Gateway е това положително предложение: план на ЕС за значителни инвестиции в развитие на инфраструктура в целия свят. Целта му е да се изграждат връзки, а не да се създават зависимости. Да се инвестира в проекти, които могат да бъдат изпълнени при високи стандарти, добро управление и прозрачност. Да се работи с приемащи държави, финансови институции и частния сектор за увеличаване на инфраструктурните инвестиции с цел стимулиране на нашата конкурентоспособност, постигане на ползи и защити за нашите партньори, оправомощаване на местните общности и справяне с най-неотложните съвременни глобални предизвикателства — от изменението на климата и устойчивото развитие до здравната сигурност, равенството между половете и образователните системи.

За да се постигнат резултати в тези области, Global Gateway ще действа в целия свят, като се адаптира спрямо нуждите и стратегическите интереси на различните региони и същевременно продължава да се основава на ценностите. Планът ще бъде съсредоточен върху физическата инфраструктура — например оптични кабели, екологосъобразни транспортни коридори, екологосъобразни електропроводи — с цел укрепване на цифровите, транспортните и енергийните мрежи. Освен това той ще осигури благоприятната среда, за да е сигурно, че проектите водят до резултати, като предложи привлекателни за инвестициите и благоприятстващи стопанската дейност търговски условия, регулаторно сближаване, стандартизация, интеграция на веригите на доставки и финансови услуги.

Изправени сме пред нова научна и производствена революция, възникнала в резултат на необходимостта от борба с изменението на климата и реагиране на заплахите за здравето, както и в резултат на цифровия преход. Тези промени пораждат допълнителни предизвикателства за усилията за развитие, но предлагат и нови възможности. Като помага на другите, ЕС ще допринесе за отстояване на собствените интереси, за укрепване на устойчивостта на своите вериги на доставки, както и за разкриване на повече търговски възможности за икономиката на ЕС, в която приблизително 38 милиона работни места са зависими от международната търговия.

Постигането на необходимия обхват и създаването на ползи от развитието на инфраструктура в ЕС и по света ще изискват мащабни инвестиции. Като използва всички финансови инструменти и инструменти за развитие на разположение на ЕС и с подкрепата на силния ангажимент на държавите — членки на ЕС 3 , целта на Global Gateway ще бъде между 2021 и 2027 г. да мобилизира инвестиции на стойност до 300 милиарда евро. Global Gateway ще осъществи това под едно наименование, възприемайки подхода „Екип Европа“, като обединява ресурсите на ЕС, държавите членки, европейските финансови институции и националните финансови институции в областта на развитието. Чрез плана ще се търси мобилизиране на финансиране и експертен опит от частния сектор и ще се подпомага достъпът до финансиране за устойчиво развитие.

С Global Gateway Европа ще изпълнява пълноценно ролята си за намаляване на недостига на финансиране в световен мащаб. Постигането на тази цел обаче ще изисква обединените усилия на единомислещите партньори. В този дух Global Gateway ще допълва работата, започната в рамките на Г-7, и ще работи за взаимно укрепване на инициативи като Build Back Better World. Този ангажимент за сътрудничество беше потвърден отново на 26-ата конференция на страните (COP26) — Конференцията на ООН по изменението на климата от 2021 г. — на която ЕС и САЩ събраха единомислещи партньори, за да бъде изразен общият им ангажимент за справяне с кризата по отношение на климата чрез развитието на инфраструктура, която е екологосъобразна, устойчива и съответстваща на бъдеще с нулеви нетни емисии 4 .

Global Gateway надгражда постиженията на стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия от 2018 г, сключените неотдавна партньорства за свързаност с Япония и Индия, както и икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани 5 , Източното партньорство 6 и южното съседство 7 . Global Gateway е в пълно съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), както и с Парижкото споразумение. Като предлага положителен избор за развитие на глобална инфраструктура, Global Gateway ще инвестира в международна стабилност и сътрудничество и ще покаже как демократичните ценности предлагат сигурност и справедливост за инвеститорите, устойчивост за партньорите и дългосрочни ползи за хората по света.

Подходът Global Gateway

Global Gateway ще канализира разходите на ЕС за развитие на глобална инфраструктура в съответствие със следните основни принципи:

Демократични ценности и високи стандарти

Global Gateway ще предложи основан на ценности вариант за държавите партньори, който могат да изберат, когато вземат решения как да удовлетворят нуждите си от развитие на инфраструктура. Това означава спазване на принципите на правовата държава, поддържане на високи стандарти на човешки и социални права и права на работниците и зачитане на нормите на международните правила и стандарти за интелектуалната собственост. Това означава избор на инвестиции, които са устойчиви — за местните хора, местната околна среда и местните икономики. Това означава възприемане на етичен подход, така че инфраструктурните проекти да не създават неустойчив дълг или нежелани зависимости.

Добро управление и прозрачност

Реализирането на проекти, които са от полза за хората, ще изисква прозрачност, отчетност и финансова устойчивост. То ще изисква свободен достъп до възлагането на обществени поръчки и еднакви условия на конкуренция за потенциалните инвеститори, както и ясен набор от договорени резултати, с които да се гарантира, че по отношение на проектите по Global Gateway се заявява какво ще постигнат и че те ще постигат това, което е обещано. Тези, които са най-силно засегнати от потенциалните проекти — местните общности, предприятия и партньори, — трябва да изразят изцяло мненията си чрез подходящи обществени консултации и участие на гражданското общество. Проектите следва да гарантират финансово приемлив и равен достъп до услугите и ползите, които ще предоставят, по-специално за жените и момичетата, както и хората в риск от неравностойно положение или изключване.

Равностойни партньорства

Проектите по Global Gateway ще се проектират, разработват и изпълняват в тясно сътрудничество и консултации с държавите партньори. Инфраструктурните проекти ще се основават на нуждите и възможностите, определени в тях за съответните местни икономики и общности, както и на собствените стратегически интереси на ЕС. Това означава развиването на партньорства с държави при взаимно доверие и гарантиране, че планирането на проектите е съобразено с капацитета на приемащите държави да управляват и поддържат инфраструктурата по устойчив начин, след като бъде завършена.

Екологично и чисто

Global Gateway е неутрална по отношение на климата стратегия за ускоряване на устойчивото развитие и възстановяване, създаване на приобщаващ растеж и работни места и преход към по-екологосъобразна и по-кръгова световна икономика. Чрез Global Gateway ще се инвестира в развитие на инфраструктури, които са екологосъобразни, устойчиви на изменението на климата и съгласувани с начините за постигане на нулеви нетни емисии. Проектите ще се придържат към клетвата на Европейския зелен пакт да „не се нанасят вреди“ и ще гарантират използването на оценки на въздействието върху околната среда и стратегически екологични оценки.

Насоченост към сигурността

Сигурната инфраструктура е в основата на устойчивостта на световната икономика и веригите на доставки, независимо дали в областта на цифровите технологии, здравеопазването, транспорта или енергетиката. С проектите по Global Gateway ще се инвестира в инфраструктура с цел справяне с уязвимостите, осигуряване на надеждна свързаност и изграждане на капацитет на фона на предизвикателствата, дължащи се на природата или човека, физическите заплахи, киберзаплахите или хибридните заплахи, както и икономическата принуда за геополитически цели. Чрез тях ще се гарантира, че гражданите са защитени от неоснователно наблюдение от страна на публичните органи или частните дружества.

Катализиране на инвестиции от частния сектор

Водещата в световен мащаб промишленост на Европа, знанията и капацитетът за инвестиции в частния сектор ни предоставят уникално конкурентно предимство в целия свят и Global Gateway трябва да го оползотвори изцяло, за да се превърне в жизнеспособна и привлекателна алтернатива за държавите партньори. Global Gateway ще съчетава и привлича ресурси от ЕС, неговите държави членки, финансовите институции и многостранни публични финанси и ще използва тези публични ресурси за привличане на частен капитал.

2.Инвестиционни приоритети на Global Gateway

Global Gateway ще укрепи връзките между хората в Европа и нейните партньори и ще канализира инвестициите си при установени пропуски по отношение на инфраструктурата или ако тези пропуски са се задълбочили през последните години. Често тези области са от ключово значение за справяне с най-належащите глобални предизвикателства, като инвестициите в тях осигуряват най-големи ползи за хората в средносрочен и дългосрочен план.

Инвестициите в секторите на цифровизацията, здравеопазването, климата, енергетиката и транспорта, както и в образованието и научните изследвания ще бъдат приоритет. По същия начин ключови приоритети са подобряването на качеството и количеството на инфраструктурата и на благоприятната среда в държавите и регионите бенефициери. Global Gateway ще гарантира, че ползите от инвестициите са достъпни по справедлив и еднакъв начин. В този дух ще гарантираме, че проектите и инвестициите са приобщаващи, по-специално по отношение на равенството между половете.

2.1Цифрови технологии

Пандемията от COVID-19 засили значението на достъпа до сигурна и надеждна цифрова инфраструктура и технологии, основани на правилно регулиране. Тъй като се очаква световният интернет трафик да се увеличи с над шест пъти до 2030 г., широколентовата свързаност ще се превърне в необходимост при прехода към основани на данни икономика и общество.

ЕС ще работи с държавите партньори за разгръщане на цифрови мрежи и инфраструктури, като например подводни и наземни оптични кабели, системи за базирана в космоса сигурна комуникация, както и облачни инфраструктури и инфраструктури за данни, които заедно осигуряват основа за обмен на данни, сътрудничество в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект (ИИ) и наблюдението на Земята. Ще отдадем приоритет на необхванатите от достатъчно услуги региони, държави и население с цел да се преодолее глобалното цифрово разделение и да се укрепят сигурните и надеждни цифрови връзки с тях и между Европа и света. ЕС ще сведе до минимум екологичния отпечатък на цифровата инфраструктура чрез насърчаване на екологосъобразни центрове за данни и разполагане на подводни кабели, оборудвани със сензори за наблюдение на океаните.

Инструментариумът на ЕС за киберсигурността на 5G мрежите ще направлява инвестициите в цифрова инфраструктура. Те ще бъдат свързани и със стандарти и протоколи, които подпомагат мрежовата сигурност и устойчивост, оперативната сигурност и отворения, осигуряващ плурализъм и сигурен интернет. Освен това ЕС ще насърчава достъпа до отворения интернет с оглед на неговата роля като ключов двигател за иновациите и социално-политическото, икономическото и културното развитие.

ЕС ще предложи пакети за цифровата икономика 8 , в които инфраструктурните инвестиции се съчетават със съдействие на равнището на държавата за осигуряване на защитата на личните данни, киберсигурност, правото на неприкосновеност на личния живот, надежден ИИ, както и справедливи и отворени цифрови пазари. Например ЕС ще се основава на глобалната тенденция за сближаване с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), за да вдъхнови други държави да насърчават сигурните потоци от данни. Global Gateway ще популяризира регулаторния модел на ЕС за отворени и конкурентни пазари за комуникационни мрежи и услуги.

Global Gateway на място

Чрез подводен кабел между ЕС и Латинска Америка и наземен „гръбнак“ между южноамериканските държави, общо представляващи 35 000 km високоскоростна оптична мрежа, програмата BELLA осигурява цифрова магистрала за стимулиране на сътрудничеството в областта на инвестициите и научните изследвания. Общата стойност на безвъзмездните средства за финансиране възлиза на приблизително 53 милиона евро, включително 26,5 милиона евро, предоставени от ЕС. Чрез Global Gateway ЕС ще разшири програмата BELLA към останалата част на латиноамериканския континент, като допълнителни 15 милиона евро са предназначени за привличане на финансиране от държави партньори. Програмата BELLA ще гарантира, че необходимата свързаност е постигната през следващите 25 години, за да се отговори на все по-нарастващата необходимост от двустранно регионално сътрудничество в областта на научните изследвания и образованието. Тя ще включва осигуряване на бърз и надежден достъп до планирания регионален център на ЕС за услугата за управление на извънредни ситуации на „Коперник“ в Панама, което ще осигури възможности за справяне със свързаните с климата извънредни ситуации. Въз основа на успеха на програмата BELLA ЕС се ангажира да засили партньорството си с региона чрез Цифровия алианс между ЕС и Латинска Америка и Карибския регион, както и да насърчава сближаването на правните уредби и международното сътрудничество в областта на защитата на данните.

2.2Климат и енергетика

Финансово приемливият и надежден достъп до енергия и суровини е предпоставка за функционирането на икономиките и конкурентоспособността на промишленостите. На енергийния сектор се дължат над 70 % от световните емисии на парникови газове и неговият преход към по-чиста енергия ще има жизненоважна роля за избягване на разрушителните въздействия на изменението на климата. ЕС е ангажиран да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. На неотдавнашната 26-а конференция на страните светът се ангажира съгласно Пакта за климата от Глазгоу колективно да намали световните емисии на въглероден диоксид до нетни нулеви стойности около средата на века.

Въздействието на изменението на климата и влошаването на биологичното разнообразие засягат непропорционално най-бедните и най-уязвимите в света, особено в държавите с ниски и средни доходи. Инвестирането както в смекчаване на изменението на климата, така и в устойчивост спрямо изменението на климата в тези държави не означава само необходимост от храна, здравеопазване сигурност за човека и защита срещу въздействията на изменението на климата, а представлява и значима икономическа възможност. За да се гарантира, че с тези инвестиции се постига действителна промяна, инфраструктурата трябва да бъде проектирана така, че да е съобразена с настоящите рискове и бъдещите заплахи, и да бъде изградена съгласно стандарти, които ще стимулират ниски или нулеви емисии и ще поддържат трайно въздействието, което ще оказват.

Тези инфраструктурни инвестиции и подкрепящите разпоредби ще подготвят условията за прехода към чиста енергия. Заедно те ще осигурят уникална възможност за трансформиране на икономиките, създаване на заетост и укрепване на енергийната сигурност. Ще си сътрудничим с държавите партньори, за да направим възможен техния справедлив енергиен преход и същевременно да диверсифицираме нашето снабдяване с чиста енергия. Ще подкрепяме регионалната интеграция в областта на енергетиката въз основа на взаимосвързаност и съвместни проекти, като например ветроенергийни паркове в морето в крайбрежни региони, и ще насърчаваме енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници (включително интелигентни мрежи) и справедливия преход.

Ще работим с държави партньори, които разполагат с потенциала да развиват собствено производство на водород от възобновяеми източници, и ще насърчаваме създаването на конкурентни пазари, за да може с такъв водород, произвеждан извън ЕС, да се търгува в международен мащаб без ограничения за износа или изкривяване на цените. Освен това ще работим с държавите партньори с цел инвестиране в инфраструктура за разработване на устойчиви и издръжливи на сътресения вериги за създаване на стойност в областта на суровините. 

Global Gateway на място

ЕС ще мобилизира безвъзмездни средства на стойност 2,4 милиарда евро за Африка на юг от Сахара и 1,08 милиарда евро за Северна Африка с цел подкрепа на енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност, справедливия преход и екологизирането на местните вериги за създаване на стойност и ще обедини сили с инициативи като Power Africa. Той ще спомага за развитието на сектора на водород от възобновяеми източници чрез отключване на бизнес възможности за енергоемките отрасли по отношение както на предлагането, така и на търсенето. Разгръщането на инициативата за „зелена енергия“ на ЕС и Африка ще допринесе за развитието и интеграцията на регионалните енергийни пазари и постигането на силен континентален единен пазар на електроенергия в Африка.

2.3 Транспорт

Транспортните мрежи са жизненоважен благоприятстващ фактор за проспериращите икономики и общества. Те ни свързват с нашите партньори и създават подходящи условия за международната търговия. По подобен начин транспортната дейност е ключов сектор в борбата срещу изменението на климата и разработването и въвеждането на цифрови технологии.

Global Gateway ще насърчава инфраструктурни инвестиции в целия свят, които създават устойчиви, интелигентни, издръжливи на сътресения, приобщаващи и безопасни транспортни мрежи за всички видове транспорт, включително железопътни линии, пътища, пристанища и летища, както и логистични и гранични пунктове, и ще обедини тези видове транспорт в мултимодална система. Ще изпълним проекти за транспортна инфраструктура, които стимулират устойчивото развитие на държавите партньори и намаляват емисиите на парникови газове и които улесняват диверсификацията на техните вериги на доставки. Освен това ще се стремим да надграждаме позицията си като световен транспортен център.

Global Gateway на място

ЕС ще предостави допълнителни 4,6 милиарда евро за подобряване на устойчивите транспортни връзки в съответствие с екологичния и цифровия преход. След успешното разширяване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) към Западните Балкани, Турция и региона на Източното партньорство ЕС ще продължи да работи за завършване на съвместно договорената приоритетна инфраструктура и ще се ангажира активно с партньори за приемането на транссредиземноморската транспортна мрежа (TMN-T) в южното съседство. ЕС ще насърчава укрепването на връзките с близки стратегически коридори в Африка на юг от Сахара и Централна Азия, ще развива регулаторната среда и ще популяризира стандартите на ЕС и международните стандарти.

Global Gateway ще стимулира сближаването с европейските или международните технически, социални и екологични стандарти и стандартите в областта на конкуренцията, реципрочността при достъпа до пазара и еднаквите условия на конкуренция в областта на планирането и развитието на транспортна инфраструктура. Той ще бъде използван за подобряване на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и гориво на превозните средства с нулеви емисии и ще стимулира доставката на възобновяеми и нисковъглеродни горива. Global Gateway ще служи за укрепване на въздушните и морските връзки с ключови партньори, като същевременно установява и нови стандарти за подобряване на екологичната и социалната устойчивост, постигане на лоялна конкуренция и намаляване на емисиите в тези сектори.

2.4 Здравеопазване

Пандемията разкри слабостите на системите за здравеопазване и крехкото състояние на фармацевтичните вериги на доставки. Тя също така изтъкна сериозното неравенство в капацитетите за производство на медицински продукти по света. Например Африка все още внася 99 % от ваксините си. Здравните проблеми обаче далеч надхвърлят рамките на пандемията. Всяка година в държавите със средни и ниски доходи се отчитат около 8,6 милиона смъртни случая от лечими състояния, включително болести, предотвратими с ваксини, заболявания при майките и наранявания при пътнотранспортни произшествия 9 .

Global Gateway ще отдаде приоритет на сигурността на веригите за доставки и развитието на местно производство. Що се отнася до сигурността на веригите за доставки, ЕС ще работи с държавите партньори за диверсификация на фармацевтичните вериги за доставки. Органът за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) също така ще допринесе за преодоляване затрудненията в международните вериги на доставки.

Континентите трябва да бъдат в състояние да произвеждат собствени ваксини. ЕС е ангажиран с предотвратяването на бъдещи извънредни ситуации в областта на здравеопазването чрез укрепване на капацитета в целия свят. Това включва изграждане на производствен капацитет в трети държави.

HERA ще установи тясно сътрудничество със световни партньори с цел засилване на глобалното наблюдение, улесняване на международното сътрудничество и подпомагане на медицинските мерки за противодействие в случай на извънредна ситуация в областта на здравеопазването, подпомагане на държавите с ниски и средни доходи за изграждане на експертен опит и развитие на производствен и дистрибуторски капацитет и подпомагане на достъпа до финансирани от ЕС медицински мерки за противодействие.

Освен това Global Gateway ще улесни инвестициите в устойчива инфраструктура и регулаторната среда за местното производство на лекарствени и медицински технологии, което от своя страна ще спомогне за интегриране на настоящите фрагментирани пазари и насърчаване на научните изследвания и трансграничните иновации в здравеопазването; по този начин ще бъдем подпомогнати при справянето с болести като COVID-19, малария, жълта треска, туберкулоза или ХИВ/СПИН. 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) ще допринесе за укрепване на капацитета на африканските центрове за профилактика и контрол върху заболяванията (Africa CDC) по отношение на готовността и реагирането при заплахи за здравето. Като се основава на съществуващи партньорства, това сътрудничество ще допринесе и за улесняване на уеднаквеното наблюдение и осигуряване на сведения на континентално равнище за определени като приоритет заразни болести, които са в състояние да предизвикат епидемия, както и за подпомагане на изпълнението на стратегията на Africa CDC за развитие на работна сила за общественото здравеопазване.

2.5 Образование и научни изследвания

Образованието е от критично значение за справедливите и приобщаващи общества и за техния дългосрочен икономически успех. Пандемията от COVID-19 разкри слабостите в образователните системи в целия свят. Бюджетите за образование в развиващите се държави често са недостатъчни, като същевременно броят на учениците се увеличава. Прогнозите показват, че броят на учениците в света ще се увеличи три пъти през следващите две десетилетия.

ЕС ще инвестира в качествено образование, включително цифрово образование, с перспектива за учене през целия живот, като се обръща специално внимание на приобщаването на момичетата и жените и други уязвими групи, при които често се наблюдава по-ниска степен на посещаване на училище. Ще помагаме на държавите партньори да преобразуват образователните си системи и да се справят със затрудненията при преподаването, обучението и ученето на всички равнища.

Осен това ще улесним мобилността на студентите, персонала, учителите и обучаващите се и ще укрепим мрежите и взаимното обучение във висшите училища. Разширената програма „Еразъм+“ предоставя такива възможности за хора от целия свят.

Програмата „Еразъм+“ има силно международно измерение. Тя засилва мобилността и обмените между европейското пространство за образование и държавите партньори чрез развиване на по-приобщаващи и устойчиви образователни системи и чрез увеличаване на капацитета за управление и ръководство на всички равнища в сектора на образованието. Общата сума, определена за периода 2014—2020 г., възлизаше на 1,8 милиарда евро. Международното направление на „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. ще бъде увеличено с общо финансиране от 2,2 милиарда евро, предоставени от инструментите на ЕС за външно финансиране с цел укрепване на европейското предложение за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в целия свят.

ЕС ще работи с държавите партньори за засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите.

„Хоризонт Европа“ — най-голямата в света многостранна публично финансирана програма за научни изследвания и иновации, предлага на изследователите и новаторите извън Европа възможността да участват във финансирани от ЕС съвместни действия в областта на научните изследвания и иновациите, схеми за мобилност и многостранни партньорства за научни изследвания и иновации. Понастоящем програмата „Хоризонт Европа“ предлага възможността за асоцииране на държави, разположени навсякъде по света, които споделят основни ценности и силен научен, технологичен и иновационен профил. Освен това Комисията ще проучи възможности за свързване на бизнес инкубатори и новатори в целия свят.

3.Моделът на Global Gateway за инвестиции и постижения

За да се постигне мащабът на необходимите инвестиции, Global Gateway ще мобилизира повече и по-добри инвестиции в международна инфраструктура. За това е необходим нов и иновативен подход за финансиране и осъвременяване на нашия съществуващ инструментариум. Global Gateway ще разчита на инструменти за намаляване на риска, като например гаранции и смесено финансиране, за да използва комбинирани ресурси както от публичния, така и от частния сектор. Финансовите инструменти ще се съчетаят с оперативни инструменти, като например техническа помощ, диалог относно политиката и икономически диалог, търговски и инвестиционни споразумения и стандартизация, за да се спомогне за създаването на по-добри условия за качествени инвестиции.

3.1 Увеличаване на инвестициите

Global Gateway — финансови средства

Целта на Global Gateway е да мобилизира инвестиции за развитие на инфраструктура в размер до 300 милиарда евро през периода 2021—2027 г.

Тази сума се състои от:

-инвестиции в размер до 135 милиарда евро, които са възможни благодарение на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР+), включително нова инициатива с ЕИБ, която може да осигури допълнителни инвестиции в размер на 25 милиарда евро 10 ;

-финансиране чрез безвъзмездни средства в размер до 18 милиарда евро по линия на други програми на ЕС за външна помощ; 

-145 милиарда евро планирани инвестиционни обеми от европейски финансови институции и финансови институции в областта на развитието;

-ЕС се стреми към по-добра координация с държавите членки, за да подобри стратегическата си роля в съветите на многостранните банки за развитие (МБР) в подкрепа на проектите по линия на Global Gateway.

ЕС очаква да увеличи бюджетните си разходи за инфраструктура в трети държави. През периода 2014—2020 г. ЕС инвестира 14 % от бюджета си за външна дейност — 9,62 милиарда евро — в проекти за свързаност. В бюджетния цикъл за периода 2021—2027 г. тази сума вероятно ще се увеличи значително. Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) — Глобална Европа, който финансира сътрудничество с трети държави, разполага с общ бюджет от 79 милиарда евро и има за цел 35 % да бъдат разходвани за действия в областта на климата. Освен това приблизително 10 % от финансирането по ИССРМС ще бъде предназначено за действия в областта на цифровите технологии.

Също така ще използваме иновативни финансови инструменти за привличане на частен капитал. В рамките на ИССРМС—Глобална Европа се създава гаранционният капацитет на Съюза, който е в размер до 53,4 милиарда евро. Освен това ЕС може да привлече частни инвестиции посредством своя Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) III, Европейското териториалното сътрудничество Interreg, програмата InvestEU и програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Европейският фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+) ще бъде нашият основен финансов инструмент за мобилизиране на инвестиции по линия на Global Gateway. Гаранциите, които той предоставя, ще бъдат използвани за дейности за намаляване на риска и привличане на частни инвестиции, като се работи съвместно с Европейската инвестиционна банка и други европейски финансови институции, например Европейската банка за възстановяване и развитие.

За да разшири допълнително финансовия си инструментариум, ЕС проучва възможността за създаване на Европейски механизъм за експортен кредит с цел допълване на съществуващите възможности за експортен кредит на равнището на държавите членки и увеличаване на общата финансова мощ на ЕС в тази област. Механизмът ще спомогне за гарантиране в по-голяма степен на еднакви условия на конкуренция за предприятията от ЕС на пазари в трети държави, на които те все по-често трябва да се конкурират с чуждестранни конкуренти, получаващи значителна подкрепа от своите правителства, като по този начин се улеснява тяхното участие в инфраструктурни проекти.

Финансиране на Global Gateway чрез ЕФУР+

ЕФУР+ е иновативен инструмент, който ще спомогне за генериране на инвестиции в различни сектори по линия на Global Gateway чрез гаранционния си капацитет и безвъзмездни средства за смесено финансиране. Чрез него са налични 40 милиарда евро за гаранционен капацитет.

Гаранции

Гаранциите от ЕФУР+ се предлагат при благоприятни, силно конкурентни условия. Те позволяват на частните инвеститори да финансират проекти на пораждащи повече предизвикателства пазари чрез поемане на рисковете на по-нестабилната среда, като същевременно се избягват нарушения на пазара.

Тъй като ЕФУР+ покрива част от рисковете, партньорите на Съюза в областта на финансирането за развитие могат да съчетават гаранциите от ЕФУР+ със свои собствени ресурси, което от своя страна ще привлече допълнителни инвеститори. Инвестиционните програми ще бъдат изпълнявани по два основни начина:

·в партньорство с ЕИБ ЕС ще предостави гаранция, покриваща финансиране в размер на 26,7 милиарда евро, с цел подпомагане на инвестициите в няколко сектора, като например чистата енергия, екологосъобразната инфраструктура и здравеопазването, по отношение на които ЕИБ вече е отчела солидни постигнати резултати в рамките на предходния мандат за външно кредитиране. Предоставеното покритие на риска ще позволи на ЕИБ да предлага на държавите партньори заеми за извършване на устойчиви инвестиции в свързаност и други приоритетни сектори. Гаранцията от Съюза ще има максимално въздействие върху инвестициите по линия на Global Gateway в държавите партньори, в които рисковете от кредитно неизпълнение от държавата и други публични сектори все още представляват сериозно препятствие. Партньорският подход в рамките на ЕФУР+ ще гарантира силно управление в съответствие с приоритетите на Global Gateway, като насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване с всички области на външната дейност на ЕС;

·като един от секторните компоненти на отворената архитектура на ЕФУР+ (13 милиарда евро) Комисията ще предложи специален компонент „Global Gateway“, който, заедно с други тематични компоненти, например компонента за финансиране за устойчиво развитие, ще бъде съсредоточен върху сектори като устойчивата енергия, екологосъобразния транспорт и цифровите технологии. Ще бъде създаден специален подкомпонент за цифрова свързаност с подход на равнището на държавите с цел да бъде засилено сближаването с пакетите на ЕС в областта на цифровата икономика. Работата с различни европейски финансови институции ще осигури възможност за пълноценно използване на богатия географски и секторен експертен опит, с който разполагат тези институции, за да се премахнат пречките за инвестициите, пред които е изправен частният сектор в приемащите държави.

Смесено финансиране

·Когато проектите имат публична добавена стойност, която не се монетаризира и към която не могат да бъдат насочени гаранции, ЕС ще използва механизмите за смесено финансиране по линия на ЕФУР+. При тези механизми се използват безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на неподходящи за банково финансиране инвестиционни проекти в държави — партньори на ЕС, като същевременно се подобрява тяхната устойчивост, както и устойчивостта спрямо изменението на климата и въздействието върху развитието.

При финансирането, подкрепено от ЕФУР+, ще се разчита на систематични механизми за изключване на необичайно ниски оферти, които излагат на риск действителното изпълнение на проектите или принципите на Global Gateway, както и на чуждестранни субсидии, които подкопават еднаквите условия на конкуренция. Ще бъде обърнато внимание и на гарантирането, че не е налице нарушаване на търговията и инвестициите, когато ЕС финансира проекти в трети държави. Партньорите на ЕС в областта на финансирането за развитие следва да спазват стандарти за възлагане на обществени поръчки, сходни с тези, които се прилагат в ЕС.

В случаите, когато се наложи ЕФУР+ да бъде използван поради неблагоприятна регулаторна среда или вторични ефекти, които не са отразени в пазарните цени (например емисии на CO2), ЕС ще работи с държавите партньори за преодоляване на тези основни недостатъци. Това следва да намали зависимостта на държавата партньор от бъдеща външна помощ.

3.2 Среда, която е благоприятна за инвестиции

Благоприятната среда изпълнява ключова роля за мобилизиране на повече инфраструктурни инвестиции, по отношение на които също така се спазват високи технически, екологични, социални и управленски стандарти и стандарти в областта на конкуренцията. ЕС ще използва различните си инструменти, за да подобри условията за привличане на качествени инвестиции в държавите партньори. Това ще включва работа по различни направления:

·укрепване на мобилизирането на вътрешни ресурси, управлението на публичните финанси и управлението на дълга, както и подобряване на устойчивостта на обслужването на дълга;

·улесняване на реформите в държави партньори с цел установяване на прозрачни, недискриминационни и устойчиви регулаторни рамки, съгласувани с международните стандарти, и изграждане на техния капацитет за налагане на изпълнението на правните задължения;

·подобряване на потока от финансиране за устойчиво развитие чрез насърчаване на подходящи таксономии, стандарти и оповестявания. Комисията разработва всеобхватна стратегия за увеличаване на достъпа до устойчиво финансиране в държави с ниски и средни доходи;

·подобряване на капацитета на държавите партньори да разработват инфраструктурни планове и да изготвят надеждни портфейли от проекти, съгласувани с националните стратегии за развитие и нуждите;

·насърчаване на спазването на международните стандарти за разходи за инфраструктура от страна на други двустранни и многостранни доставчици на финансиране;

·активно участие в съответни международни органи за определяне на стандарти. 

По-добро изразходване на средства за инфраструктура — ЕС ще:

-насърчава използването на многостранни инструменти, като например рамката за оценка на управлението на публичните инвестиции (PIMA) на МВФ, методологията на ОИСР за оценка на системите за възлагане на обществени поръчки (MAPS) и модела за оценка на фискалния риск при публично-частни партньорства (PFRAM) на МВФ/Световната банка, с цел подобряване на изготвянето на проекти и осигуряване на икономическа ефективност по отношение на инфраструктурата;

-предоставя техническа помощ за изграждане на капацитет и технически проучвания в държавите партньори чрез програмите по линия на ИССРМС—Глобална Европа и инструмента за техническа подкрепа за държавите — членки на ЕС, която осигурява възможност за обмен на знания между националните администрации по програми като Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX);

-стимулира прилагането на принципите на Г-20 за качествени инфраструктурни инвестиции на международно равнище.

4.Координиране на усилията с единомислещи партньори

При изпълнението на Global Gateway ЕС ще работи в тясно сътрудничество с единомислещи партньори, за да развива полезни взаимодействия между техните съответни усилия по отношение на свързаността и качествената инфраструктура с трети държави и да постигне максимално въздействие при преодоляване на пропуските по отношение на глобалната инфраструктура. Това сътрудничество ще обхване всички аспекти на нашата работа, включително координация на политики, сътрудничество по и съфинансиране на съвместни или паралелни проекти, съвместно ангажиране с приемащите държави, частния сектор и международни финансови институции, както и сътрудничество в контекста на съответните форуми за определяне на стандарти.

Г-7 вече е разгърнала голям брой инициативи, които подкрепят устойчивата инфраструктура в държави партньори. ЕС е изцяло ангажиран да ускори промяната на финансирането на инфраструктури, във връзка с която ръководителите на държавите от Г-7 поеха ангажимент на срещата на върха в Карбис Бей през юни 2021 г., и изпълнява активна роля при реализирането на тази амбиция на практика. ЕС възприема това като дългосрочно партньорство, което ще остане отворено за присъединяване на други страни.

ЕС вече сключи партньорства за свързаност с Япония и Индия. Освен това ЕС възнамерява да постигне партньорство за свързаност с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ACEAH) въз основа на министерската декларация от 2020 г. По-рано през годината ЕС и Съединените щати създадоха Съвета по търговия и технологии, в рамките на който страните си сътрудничат и за насърчаване на сигурна и устойчива международна цифрова свързаност. ЕС ще се стреми към по-нататъшно сътрудничество със САЩ, както и с Канада, Република Корея и с други единомислещи партньори.

За да придвижи това напред в политическия дневен ред, Европейският съюз ще превърне Global Gateway в приоритет за многостранни, и когато е целесъобразно, двустранни срещи на върха с нашите международни партньори, като започне с предстоящата среща на върха между ЕС и Източно партньорство, последвана от срещата на върха между ЕС и Африка. Освен това той ще интегрира принципите на Global Gateway в съществуващото сътрудничество в областта на свързаността с партниращи региони, организации и държави.

5.Управление и комуникация

Проектите по линия на Global Gateway ще се разработват и изпълняват чрез инициативи по „Екип Европа“. Институциите на ЕС, държавите членки и европейските финансови институции ще работят заедно с европейските предприятия, както и с правителствата, гражданското общество и частния сектор в държавите партньори.

Под общото ръководство на председателя на Комисията изпълнението на Global Gateway ще бъде поето от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и отговорните членове на Комисията. Във връзка с това ще бъде създаден съвет на Global Gateway с цел осигуряване на стратегически насоки за тази инициатива, по-специално по отношение на разработването на проектите по „Екип Европа“.

Комисията ще създаде консултативна бизнес група за Global Gateway. Групата ще гарантира участие на частния сектор, ще бъде лесно достъпна и ще служи за обсъждания на изпълнението на стратегията за Global Gateway. Тя ще получава информация от бизнеса и ще споделя знания с цел увеличаване до максимум на въздействието и ефективността на инвестициите. Тази група ще има допълващи функции и няма да засяга съществуващите организации за подкрепа на бизнеса. Освен това ще бъде установен диалог с гражданското общество, за да се гарантира, че е възприет подход на пълно приобщаване.

За да се подпомогне тази комуникация, делегациите на ЕС — работейки чрез подхода „Екип Европа“ в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС — ще изпълняват ключова роля за координацията с всички заинтересовани страни на място и за достигането до всички държави партньори с цел да се определят проекти, да се съчетаят с финансиране и да се проследи изпълнението. Това ще бъде част от по-широки дипломатически усилия, които ще бъдат предприети съвместно с държавите членки с цел популяризиране на модела на Global Gateway и икономическите, социалните и екологичните ползи, до които той води.

ЕС ще стартира кампания за повишаване на осведомеността в държави партньори, за да обясни подхода Global Gateway на гражданите и на заинтересованите страни от институциите, като прикани държавите членки и европейския финансови институции да обединят усилията си в тази комуникация. Освен това през 2022 г. в рамките на ЕС Комисията ще организира комуникационна кампания, посветена на Global Gateway.

6.Бъдещо развитие

Целта на Global Gateway е да обедини капитала и експертния опит на „Екип Европа“, международните му партньори и частния сектор. Инициативата ще бъде направлявана от нуждите на държавите, които са ни партньори, и от стратегическите интереси на Европейския съюз. В този дух ще разработваме Global Gateway заедно с държавите партньори и ще призовем за активното участие на гражданското общество, както и на местния частен сектор в нашите обмени. Понастоящем ЕС ще търси сътрудничество с други държави, които желаят да бъдат партньори. Освен това ще привлечем частния сектор, за да мобилизираме неговия капитал, експертни знания и опит.

Напредъкът по изпълнението на Global Gateway ще бъде редовно и активно наблюдаван, оценяван и отчитан. При необходимост стратегията ще бъде адаптирана. Комисията и върховният представител са ангажирани с бързото изпълнение на стратегията и ще информират редовно Съвета и Парламента.

Въз основа на успешния „Форум за свързаност на Европа“ през 2019 г., в който участваха държави — партньори на ЕС, и ключови заинтересовани страни, ЕС ще бъде домакин на редовни издания на форума Global Gateway. През юни 2022 г. Комисията ще организира среща със заинтересованите страни, за да извърши преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на Global Gateway, и да проведе диалог по следващите стъпки.

(1)

Глобален инфраструктурен център: https://outlook.gihub.org/ . 

(2)

Rozenberg, Julie; Fay, Marianne, 2019 г. Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet (Отвъд пропуските: как държавите могат да си позволят инфраструктурата, от която се нуждаят, като същевременно опазват планетата). Вашингтон: Световна банка.

(3)

Заключения на Съвета 10629/21 „Глобално свързана Европа“ от 12 юли 2021 г.

(4)

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5767 . 

(5)

Съобщение „Икономически и инвестиционен план за Западните Балкани“, COM(2020) 641 final.

(6)

Съвместно съобщение „Повишаване на устойчивостта — Източно партньорство, което постига резултати в полза на всички“, JOIN(2020) 7 final и съвместен работен документ на службите „Възстановяване, устойчивост и реформи: приоритети на Източното партньорство след 2020 г.“, SWD(2021) 186 final.

(7)

Съвместно съобщение „Обновено партньорство с държавите от южното съседство: Нова програма за Средиземноморието“, JOIN(2021) 2 final и съвместен работен документ на службите „Обновено партньорство с държавите от южното съседство. Икономически и инвестиционен план за южните съседи“, SWD(2021) 23 final.

(8)

 Съобщение на Комисията „Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“, 9.3.2021 г., COM(2021) 118 final.

(9)

Kruk, Margaret E.; Gage, Anna D.; Joseph, Naima T.; Danaei, Goodarz; García-Saisó, Sebastián; Salomon, Joshua A., Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries (Смъртност поради ниско качество на системите за здравеопазване в епохата на всеобщото здравно осигуряване: системен анализ на смъртни случаи, предотвратими чрез добро здравеопазване, в 137 държави), The Lancet 392.10160 (2018 г), стр. 2203—2212, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31668-4 .

(10)

Комисията предлага нова инициатива Global Gateway с цел гарантиране на значително увеличаване на инвестициите, финансирани от бюджета на ЕС. Тя предлага да се предоставят допълнителни 750 милиона евро през периода 2022—2027 г. чрез годишни траншове, при условие че ЕИБ съчетае тези средства съобразно подходящите договорености и че изпълнението на тези проекти напредва съгласно планираното. Във връзка с това е необходим неотложен напредък в работата по определянето и оценяването на проектите. Комисията предлага да оцени напредъка през 2024 г. с оглед увеличаване на бюджета по целесъобразност.

Top