EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0453

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

COM/2020/453 final

Брюксел, 28.5.2020

COM(2020) 453 final

2020/0100(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

{SWD(2020) 92 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт, в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа. Политиката за растеж се основава на амбициозни цели в областта на климата и околната среда и на процеси на участие, обединяващи гражданите, градовете и регионите в борбата срещу изменението на климата и за опазването на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на ЕС по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени. Гражданите и работниците ще бъдат засегнати по различни начини и не всички държави членки, региони и градове започват прехода от една и съща отправна точка или разполагат с еднакъв капацитет за отговор.

Както е по-подробно изложено в Съобщението относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт 1 , прието на 14 януари 2020 г., Механизмът за справедлив преход ще бъде съсредоточен върху онези региони и сектори, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове и които разполагат с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата на прехода. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

Предложението за създаване на Фонда за справедлив преход 2 беше прието от Комисията на 14 януари 2020 г. В него се определят по-специално съдържанието и обхватът на фонда и приложимите при изпълнението му правила. Териториалните планове за справедлив преход са от основно значение за програмирането и изпълнението на фонда — в плановете трябва да се определят основните стъпки и графика на процеса на преход и да се определят териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

В приложение I към предложението за Фонда за справедлив преход се включва и методология, която ще се използва за изчисляване на дяловете за разпределените средства за държавите членки по линия на този фонд.

Обхват и цел на предложението

Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор от настоящото предложение представлява третият стълб на Механизма за справедлив преход. Той ще подкрепя публичните инвестиции чрез преференциални условия за отпускане на заеми. Тези инвестиции ще бъдат от полза за териториите, които са най-неблагоприятно засегнати от климатичния преход, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени за целите на Фонда за справедлив преход.

Този механизъм ще се състои от компонент за безвъзмездни средства и компонент за заеми. Безвъзмездните средства, финансирани от бюджета на ЕС от целеви приходи и бюджетни средства, ще намалят финансовата тежест за бенефициерите в резултат на изплащането на заема, който ще бъде предоставен от финансов партньор. Докато компонентът за безвъзмездни средства в размер на 1,525 млрд. EUR е предназначен да бъде изпълняван съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е финансовият партньор за 10 млрд. EUR, е предвидена възможността за сътрудничество с други финансови партньори с цел да се проучат други форми на сътрудничество с течение на времето, по-специално в случай на евентуално бъдещо увеличаване на средствата на Съюза или в случай на специфични предизвикателства, свързани с изпълнението. С приноса от 1,525 млрд. EUR за компонента за безвъзмездни средства от предоставената от Съюза подкрепа и отпускането на заеми от ЕИБ в размер на 10 млрд. EUR от нейните собствени ресурси, механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор има за цел да мобилизира публични инвестиции в размер между 25 и 30 млрд. EUR през периода 2021—2027 г. Публичните субекти в по-слабо развитите региони обаче като цяло страдат от по-малък капацитет за публични инвестиции. Поради това равнищата на предоставяне на безвъзмездни средства за проекти, насърчавани от такива субекти, следва да бъдат сравнително по-високи, но не следва да надвишават 20 % от заема (т.е. най-много 5 процентни пункта по-висок обхват на безвъзмездните средства). По-слабо развитите региони са тези с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, по-малък от 75 % от средния БВП на ЕС-27, както е определено в правилата на политиката на сближаване.

В работната програма за механизма ще бъдат посочени критериите за подбор на проекти и за тяхното приоритизиране, в случай че търсенето надвишава средствата за финансиране, разпределени на национално равнище. Тези критерии могат да бъдат по-подробно изложени в поканата за представяне на предложения. Критериите ще вземат предвид приноса на проекта към целите, определени в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, както и приноса на безвъзмездните средства за жизнеспособността на проектите. Следва да се даде приоритет на проекти, които пряко допринасят за климатичния преход. Критериите могат да включват и принципа „енергийната ефективност на първо място“, определен в Регламента относно управлението на Енергийния съюз 3 , както и да отразяват принципите и насоките, посочени в раздел 4.2 от Съобщението относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт.

Подкрепата по линия на механизма се предоставя на разположение само на държавите членки с поне един териториален план за справедлив преход, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП — Фонда за справедлив преход] и одобрен от Комисията като част от програма или от изменение на програмата. За да се осигури достъп до механизма, компонентът за безвъзмездни средства ще бъде наличен за допустими проекти на държавите членки чрез специално предназначени национално разпределени средства, които трябва да се спазват по време на първия етап (изразени като дял от наличния общ бюджет на механизма). Тези национални дялове ще бъдат определени въз основа на методологията за разпределение, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП].

За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да бъдат специално предназначени само до 31 декември 2024 г. След тази дата оставащите средства от подкрепата от Съюза за компонента за безвъзмездни средства на механизма ще бъдат налични без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза. Както Комисията, така и ЕИБ ще гарантират, че разпределението на средствата между държавите членки през последните три години от периода 2021—2027 г. осигурява предвидимост за инвестициите и следва подход, основан на нуждите, както и на регионалното сближаване.

Механизмът ще подкрепя публичните субекти и ще обхваща широк спектър от инвестиции, при условие че тези инвестиции допринасят за посрещане на потребностите от развитие в резултат на предизвикателствата, породени от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, както е описано в териториалните планове за справедлив преход. При проектите за тези инвестиции ще се вземе предвид достъпността за хората с увреждания в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи и които в противен случай без компонента за безвъзмездни средства не биха получили финансова подкрепа, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни средства, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от климатичния преход. Той също така ще даде възможност на тези публични субекти, по-добре обезпечени с публични активи, да станат по-устойчиви на бъдещи симетрични и асиметрични сътресения, включително бедствия.

Освен това са предвидени ресурси за консултантска подкрепа, за да се насърчи подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти.

Взаимно допълване с първия и втория стълб на Механизма за справедлив преход

Обхватът на подкрепата от Фонда за справедлив преход (първи стълб на Механизма за справедлив преход) е ограничен до инвестиции, които облекчават социалните и икономическите разходи, свързани с климатичния преход за определените територии. Той е съсредоточен върху икономическата диверсификация на тези територии и преквалификацията, съдействието при търсене на работа и включването на засегнатите работници на пазара на труда, предимно чрез предоставяне на безвъзмездни средства. По втория и третия стълб на Механизма за справедлив преход ще могат да се подкрепят по-широк набор от инвестиции както от секторна, така и от географска гледна точка с цел засилване на действията и целите на Фонда за справедлив преход. Поради това ще бъде възможно да се осигури по-широко покритие на потребностите от развитие, доколкото подкрепата ще бъде от полза за регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход.

Подкрепата по механизма за отпускане на заеми в публичния сектор ще допълва и финансовите продукти, предлагани от специалната схема за справедлив преход в рамките на InvestEU (втори стълб на Механизма за справедлив преход). Като се има предвид, че тази схема ще има за цел привличането на частни инвестиции и подкрепата на публичните инвестиции, които генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансово жизнеспособни, механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор ще бъде съсредоточен върху публичните инвестиции с недостатъчни приходи, които не биха били финансирани чрез заем без компонента за безвъзмездни средства.

Като се има предвид разликата между проектите, техните икономически характеристики и целевите бенефициери, намесите по трите стълба следва да се допълват взаимно.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Основание за действията на ЕС е член 174, първа алинея от ДФЕС: „Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. По-специално Съюзът има за цел намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони“.

В член 175, трета алинея от ДФЕС се предвижда също, че „[а]ко се окажат необходими специфични действия извън рамките на тези фондове, и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Съюза, тези действия могат да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите“.

Основание за подкрепата от Съюза е член 322, параграф 1 от ДФЕС: „Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със Сметната палата, приемат чрез регламенти: а) финансовите норми, които по-специално определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите; б) правилата относно контрола върху отговорността на финансовите оператори, и по-специално разпоредителите с бюджетни кредити и счетоводителите.“.

Субсидиарност и пропорционалност

Мащабът на предизвикателствата, породени от прехода към неутрална по отношение на климата икономика и обхванати от Механизма за справедлив преход, изисква действия на ЕС. Предизвикателствата във връзка с прехода представляват измерение и мащаб на равнището на ЕС и следователно могат да бъдат разгледани по-ефикасно на равнището на ЕС.

По-специално, капацитетът на публичните субекти за достъп до финансиране с цел осъществяване на инвестиции, които не генерират достатъчно приходи, следва да бъде засилен чрез предоставяне на подкрепа с безвъзмездни средства.

Предоставянето на тази подкрепа с безвъзмездни средства на равнището на ЕС, чрез пряко управление, гарантира равен достъп на публичните субекти от всички държави членки в полза на най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход, посочени в териториалните планове за справедлив преход. Заедно със заема, предоставен от ЕИБ, компонентът за безвъзмездни средства на механизма също така увеличава привлекателността на съответните инвестиции за други източници или институции на финансиране.

Освен това при създаването на механизма се спазва принципът на пропорционалност, като временно се предоставят специално предназначени национални дялове и диференцирани равнища на подкрепа под формата на безвъзмездни средства в зависимост от степента на развитие на съответната територия.

Избор на инструмент

В съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 175, трета алинея от Договора, изборът на инструмент е регламент на Европейския парламент и на Съвета.

3.Оценка на въздействието и консултация със заинтересованите страни

Консултация със заинтересованите страни

През май и юни 2018 г. Комисията прие своите предложения за дългосрочния бюджет за периода след 2020 г. и за следващото поколение програми и фондове. Като неразделна част от този процес Комисията проведе поредица от обществени консултации, обхващащи основните разходни програми, за да събере мнения от всички заинтересовани страни относно това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

Обществената консултация относно дългосрочния бюджет на ЕС в областта на сближаването се проведе от 10 януари 2018 г. до 9 март 2018 г., като бяха получени 4395 отговора. От всички респонденти 85 % считат, че преходът към нисковъглеродна и кръгова икономика, като се гарантира опазване на околната среда и устойчивост спрямо изменението на климата, представлява сериозно предизвикателство. Само 42 % от респондентите обаче смятат, че настоящите програми/фондове дават адекватно решение на това предизвикателство.

В контекста на преговорите относно дългосрочния бюджет за периода след 2020 г. Европейският парламент в своята резолюция от 14 ноември 2018 г. призова за въвеждането на специално разпределени средства (4,8 млрд. EUR) за нов „Фонд за справедлив енергиен преход“ с цел преодоляване на социалните, социално-икономическите и екологичните последици за работниците и общностите, неблагоприятно засегнати от прехода, насочен към преодоляване на зависимостта от въглищата и въглерода.

Такъв призив отправи и Комитетът на регионите, който изготви становище 4 относно социално-икономическата структурна трансформация във въгледобивните региони в Европа, като призова за предоставяне на допълнителни средства, които да помогнат за посрещане на специфичните нужди на въгледобивните региони. В тази връзка в становището се предлага да се отпуснат 4,8 млрд. EUR за нов „Фонд за справедлив енергиен преход“, предназначен да смекчи социалното, социално-икономическото и екологичното въздействие на прехода в тези региони.

В заключенията си от 18 октомври 2019 г. Европейският съвет подчерта решимостта си ЕС да продължи да играе водеща роля в осъществяването на социално справедлив и равнопоставен екологичен преход в изпълнение на Парижкото споразумение. Европейският съвет също така одобри в своите заключения от 12 декември 2019 г. целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата ЕС в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Освен това Съветът одобри принципа на предоставяне на съобразена с нуждите подкрепа за регионите и секторите, които са най-силно засегнати от прехода, чрез Механизъм за справедлив преход, включително Фонд за справедлив преход, заедно със специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор.

Оценка на въздействието

Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд 5 бе придружено от оценка на въздействието 6 , в която беше потвърдена системата за прилагане, предложена за тези фондове.

В оценката на въздействието бяха разгледани и предизвикателствата, на които трябва да отговорят следващата многогодишна финансова рамка и политиката на сближаване. В нея бе потвърдена необходимостта, в съответствие с резултатите от обществената консултация, от подкрепа за чист и справедлив енергиен преход чрез специална цел на политиката и съответстващ механизъм за тематична концентрация (вж. глави 2.2 и 3.2).

Поради това целта на Механизма за справедлив преход е обоснована, тъй като тя е механизмът да гарантира справедлив енергиен преход чрез намаляване на икономическите и социалните разходи, които произтичат от прехода към неутрална по отношение на климата икономика. С Механизма за справедлив преход, в рамките на третия му стълб, ще бъдат подкрепени най-неблагоприятно засегнатите територии, ще бъдат преодолени породените от прехода предизвикателства пред развитието и ще бъдат предоставени на субектите от публичния сектор ресурси за инвестиране в проекти, които улесняват прехода към неутралност по отношение на климата.

В оценката на въздействието бе изтъкнато и неравномерното разпределение на въздействието на енергийния преход (вж. глава 3.3). В нея бяха подчертани по-специално предизвикателствата, пред които са изправени най-силно засегнатите региони поради зависимостта им от производството на твърди горива и високия дял на твърдите горива в микса на произвежданата електроенергия. Тази оценка обосновава предложената съсредоточеност на третия стълб на Механизма за справедлив преход върху най-неблагоприятно засегнатите територии и предложеното временно разпределяне на национални дялове за компонента за безвъзмездни средства в съответствие с методологията, предложена в рамките на Фонда за справедлив преход.

Горепосочените анализи и елементи на оценката на въздействието подкрепят целите и основните характеристики на третия стълб на Механизма за справедлив преход.

Обхватът на секторите, които се очаква да се възползват от инвестиционна подкрепа, е много голям и потенциално включва всички публични инвестиции, попадащи в рамките на правомощията на публичните органи, които могат да обхващат, например, енергийната и транспортната инфраструктура, районните отоплителни мрежи, обществения транспорт, мерките за енергийна ефективност, включително санирането на сгради, инвестициите в подкрепа на прехода към кръгова икономика, рехабилитацията и обеззаразяването на земя, както и повишаването на квалификацията и преквалификацията, обучението и социалната инфраструктура. Подкрепяните дейности ще бъдат определени по начин, съобразен с конкретните нужди, в контекста на специфичните потребности от развитие, посочени в рамките на всеки териториален план за справедлив преход.

Настоящото предложение се придружава от работен документ на службите на Комисията, в който се описват подробно логичната основа и обосновката за създаването на механизма, както и предвидените механизми за мониторинг и оценка на неговите постижения.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Общият бюджет, предложен за компонента за безвъзмездни средства на механизма, възлиза на 1,525 млрд. EUR. Предвижда се тази сума да се финансира главно с целеви приходи в размер на 1,275 млрд. EUR и частично с бюджетни кредити, програмирани по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., за 250 млн. EUR.

От предвидените целеви приходи 1 млрд. EUR биха произтичали от очакваните излишъци от провизии на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) след етапа на неговото учредяване, който приключва през 2022 г. В Регламента за ЕФСИ се определя процентът на провизиране на гаранцията на ЕС в размер на 26 млрд. EUR — 35 %, което представлява 9,1 млрд. EUR, които ще бъдат държани в гаранционния фонд на ЕФСИ. Установяването на провизирането е програмирано за периода 2015—2020 г. за бюджетните кредити за поети задължения и за плащанията за периода 2016—2022 г. Краят на инвестиционния период, предвиден в Регламента за ЕФСИ за одобрения, е 31 декември 2020 г. и 31 декември 2022 г. — за подписването на договори от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с бенефициери или финансови посредници. Процентът на провизиране от 35 % е определен въз основа на оценка, извършена от Комисията през септември 2016 г., според която очакваните потенциални загуби възлизат на 33,4 %. Настоящата оценка на потенциалните загуби въз основа на данните към 31 декември 2019 г., предоставени от ЕИБ и ЕИФ, е под този процент. По-ниският процент на провизиране се дължи главно на следните обстоятелства:

·общият размер от 180,2 млн. EUR на исканията за плащане по гаранция през първите четири години е по-нисък от консервативните допускания, използвани за оценка на потенциалните загуби,

·действителните разходи за финансиране, покрити от гаранцията на ЕС, досега са по-ниски от очакваните поради благоприятната среда по отношение на лихвените проценти,

·валутната експозиция е по-малка от очакваното до голяма степен поради оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

В този контекст може да се предвиди, че 1,17 млрд. EUR от провизирането не биха били усвоени от гаранцията на ЕС и поради това за предложения механизъм биха могли да бъдат отпуснати 1 млрд. EUR. Планира се тези приходи да бъдат разпределени от 2023 г. нататък, след като общият портфейл на ЕФСИ бъде подписан от ЕИБ и ЕИФ и може да бъде направена по-точна оценка на потенциалните загуби. Междувременно формирането на провизиране за гаранцията от ЕФСИ следва да продължи, както беше първоначално програмирано, тъй като ниският процент на загубите през първите четири години не предопределя бъдещото развитие на портфейла на ЕФСИ.

Останалите 525 млн. EUR ще бъдат частично финансирани от средства от бюджета на Съюза в размер на 250 млн. EUR по текущи цени. Предложението ще бъде включено в преговорите по следващата МФР и се очаква да бъде интегрирано в рамките на едно цялостно споразумение относно следващата МФР.

И накрая, предложението ще бъде финансирано с целеви приходи в размер на 275 млн. EUR от възстановените суми от финансовите инструменти, създадени по програмите, посочени в приложение I към настоящия регламент. Предложено е и финансиране на провизирането на програмата InvestEU в размер на 1 млрд. EUR с обратни потоци от същите финансови инструменти. Текущата оценка на възстановените суми от тези финансови инструменти през периода 2021—2032 г. е 2,1 млрд. EUR от активи на стойност 5,9 млрд. EUR, предвидени до 31 декември 2020 г., достатъчни за покриване на нуждите на InvestEU и на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор.

В съответствие с член 21, параграф 6 и член 22 от Финансовия регламент, в бюджетните редове, предвидени за целевите приходи на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор и на InvestEU, прогнозният размер на приходите за годината, които ще бъдат разпределени за механизма за отпускане на заеми в публичния сектор и за InvestEU, ще бъде съответно посочен в общите бележки, включени в предложения от Комисията годишен проектобюджет.

От финансовия пакет за компонента за безвъзмездни средства, до 25 млн. EUR от целевите приходи ще бъдат разпределени за консултантски услуги в подкрепа на подготовката и изпълнението на допустими проекти.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Правната уредба се състои от специално предложение за Регламент относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор и е съсредоточена върху следните елементи:

·определяне на предмета и обхвата на механизма;

·определяне на целите на механизма;

·подробно описание на бюджетните средства и последователния достъп до временно специално предназначени национални дялове от разпределените средства;

·определяне на метода на изпълнение при пряко управление;

·определяне на условията за допустимост;

·подробно описание на условията за сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства;

·определяне на формата на подкрепата и на приложимите ставки на безвъзмездните средства.

2020/0100 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 322, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 7 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 8 ,

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)На 11 декември 2019 г. Комисията прие Съобщение относно Европейския зелен пакт 9 , в което изготви своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа и определи амбициозни цели за противодействие на изменението на климата и за опазване на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на Съюза по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе обявен Механизъм за справедлив преход, с който да се осигурят средства за справяне с изменението на климата, като същевременно никой не бъде изоставен. Най-уязвимите региони и хора са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода изисква значителни структурни промени.

(2)На 14 януари 2020 г. Комисията прие Съобщение относно Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт 10 , с което беше създаден Механизмът за справедлив преход, съсредоточен върху регионите и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове, но които разполагат с по-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. Механизмът за справедлив преход се състои от три стълба: Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони.

(3)Предложението за създаване на Фонда за справедлив преход беше прието от Комисията на 14 януари 2020 г. 11 За по-доброто програмиране и изпълнение на Фонда трябва да се приемат териториални планове за справедлив преход, в които да се определят основните стъпки и времевата рамка на процеса на преход и да се посочат териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика и с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата, свързани с прехода.

(4)Следва да се предостави механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“). Той представлява третия стълб на Механизма за справедлив преход, като подкрепя предприятията от публичния сектор в осъществяваните от тях инвестиции. Тези инвестиции следва да отговарят на потребностите от развитие, произтичащи от предизвикателствата на прехода, описани в приетите от Комисията териториални планове за справедлив преход. Предвидените дейности за подкрепа следва да бъдат съгласувани с дейностите, подкрепяни от другите два стълба на механизма за справедлив преход, и да ги допълват.

(5)С цел да се засили икономическата диверсификация на териториите, засегнати от прехода, механизмът следва да обхваща широк кръг от инвестиции, при условие че те допринасят за удовлетворяване на потребностите от развитие в прехода към неутрална по отношение на климата икономика, както е описано в териториалните планове за справедлив преход. Подкрепяните инвестиции може да обхващат енергийна и транспортна инфраструктура, районни отоплителни мрежи, екологосъобразна мобилност, интелигентно управление на отпадъци, чиста енергия и мерки за енергийна ефективност, включително саниране и преобразуване на сгради, подкрепа за преминаване към кръгова икономика, рехабилитация и обеззаразяване на земя, както и повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение и социална инфраструктура, включително социално жилищно настаняване. Развитието на инфраструктурата може да включва и решения, които да водят до повишаване на тяхната устойчивост на бедствия. Следва да се отдава предпочитание на всеобхватния инвестиционен подход, особено за териториите, в които свързаните с прехода потребности са големи. Инвестициите в други сектори също биха могли да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с приетите териториални планове за справедлив преход. Чрез подкрепа на инвестициите, които не генерират достатъчно приходи, механизмът има за цел да предостави на субектите от публичния сектор допълнителни ресурси, необходими за преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от приспособяването към климатичния преход. За да се помогне да се определят инвестициите с голямо положително въздействие върху околната среда, които са допустими в рамките на механизма, може да се използва таксономията на ЕС за класификация на екологосъобразните икономически дейности.

(6)Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като зачитането на върховенството на закона е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(7)Механизмът следва да предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни средства, предоставени от Съюза, заедно със заеми, предоставени от финансов партньор. Финансовият пакет на компонента за безвъзмездни средства, изпълняван от Комисията при пряко управление, следва да бъде под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“) 12 . Тази форма на финансиране следва да помогне за стимулиране на организаторите на проекти да участват и да допринасят за постигането на целите на механизма по ефикасен начин съобразно размера на заема. Компонентът за заеми следва да се предоставя от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“). Обхватът на механизма може да бъде разширен, за да бъдат включени и други финансови партньори, предоставящи компонента за заеми, когато бъдат налични допълнителни средства за компонента за безвъзмездни средства или когато това е необходимо за правилното изпълнение.

(8)Очаква се [250 000 000] EUR от компонента за безвъзмездни средства на механизма да бъдат финансирани от бюджета на Съюза в съответствие с [предложението за новата МФР], като тази сума следва да представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 13 , за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(9)275 000 000 EUR от компонента за безвъзмездни средства на механизма ще се финансират чрез възстановени суми от финансовите инструменти, създадени с програмите, посочени в приложение I към настоящия регламент. Тези приходи произтичат от прекратени програми, независими от механизма, и следва да се считат за външни целеви приходи чрез дерогация от член 21, параграф 3, буква е) от Финансовия регламент въз основа на член 322, параграф 1 от ДФЕС.

(10)От компонента за безвъзмездни средства на механизма 1 000 000 000 EUR следва да бъдат финансирани от предвидения излишък от провизиите за гаранцията на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета, с който също така е създаден и Европейският фонд за стратегически инвестиции („Регламента за ЕФСИ“) 14 . Поради това следва да се направи дерогация от член 213, параграф 4, буква а) от Финансовия регламент, в който се предвижда задължение всеки излишък от провизии за бюджетна гаранция да бъде върнат в бюджета, за да бъде този излишък предназначен за механизма. Тези целеви приходи следва да се считат за външни целеви приходи чрез дерогация от член 21, параграф 3, буква е) от Финансовия регламент въз основа на член 322, параграф 1 от ДФЕС.

(11)В съответствие с член 12, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент бюджетните кредити, съответстващи на външни целеви приходи, следва да бъдат автоматично пренесени в следващата програма или действие. Тази разпоредба позволява да се постигне съответствие между многогодишния план на целевите приходи и плана за изпълнение на проектите, финансирани от механизма.

(12)Следва да се предвидят и средства за консултантска подкрепа с цел насърчаване на подготовката, разработването и изпълнението на проекти.

(13)С цел да се гарантира, че на всички държави членки е дадена възможността да се ползват от компонента за безвъзмездни средства, следва да се създаде механизъм за определяне на специално предназначени национални дялове, които трябва да се спазват по време на първия етап, въз основа на коефициента на разпределение, предложен в Регламента за Фонда за справедлив преход. За да се съгласува тази цел с необходимостта да се оптимизира икономическото въздействие на механизма и неговото изпълнение, тези национални разпределения на средствата обаче следва да не бъдат специално предназначени след 31 декември 2024 г. След това оставащите налични средства за компонента за безвъзмездни средства следва да бъдат осигурени без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза, като същевременно се осигури предвидимост за инвестициите и се следва подход, основан на нуждите, както и на регионалното сближаване.

(14)Конкретните условия за допустимост и критерии за отпускане следва да бъдат определени в работната програма и в поканата за представяне на предложения. Тези условия за допустимост и критерии за отпускане следва да отчитат значимостта на проекта в контекста на потребностите от развитие, описани в териториалните планове за справедлив преход, общата цел за насърчаване на регионалното и териториалното сближаване, както и значението на компонента за безвъзмездни средства за жизнеспособността на проекта. По този начин подкрепата от Съюза, установена с настоящия регламент, следва да се предоставя само на държавите членки с поне един приет териториален план за справедлив преход. При работната програма и поканите за представяне на предложения ще се вземат предвид и териториалните планове за справедлив преход, представени от държавите членки, за да се гарантира съгласуваността и последователността на различните стълбове на механизма.

(15)Подкрепата в рамките на този механизъм следва да се предоставя само за проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи, които биха им позволили да бъдат финансово жизнеспособни и да бъдат финансирани само чрез заеми, предоставени при пазарни условия. Собствените приходи следва да съответстват на приходите, без бюджетните трансфери, генерирани пряко от дейностите, извършвани от проекта, като продажби, такси за изминато разстояние или други такси, и като допълнителни икономии, постигнати от модернизирането на съществуващи активи.

(16)Тъй като компонентът за безвъзмездни средства следва да отразява различните потребности от развитие на регионите в отделните държави членки, тази подкрепа следва да бъде адаптирана. Като се има предвид, че субектите от публичния сектор в по-слабо развитите региони, както са определени в член 102, параграф 2 от Регламент [новия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)], като цяло имат по-малък капацитет за публични инвестиции, ставките на безвъзмездните средства, прилагани за заеми, предоставяни на такива субекти, следва да бъдат сравнително по-високи.

(17)За да се гарантира ефективното изпълнение на механизма, може да е необходимо да се осигури консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на проекти. Тази подкрепа следва да се предоставя чрез консултантския център InvestEU.

(18)За да се ускори изпълнението и да се гарантира, че средствата се използват своевременно, в настоящия регламент следва да се предвидят специални гаранции, които да бъдат включени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. С оглед на тази цел Комисията, в съответствие с принципа на пропорционалност, следва да може да намалява или прекратява всякаква подкрепа от Съюза в случай на сериозна липса на напредък в изпълнението на проекта. Във Финансовия регламент се определят правила за изпълнението на бюджета на Съюза. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране от страна на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага по отношение на компонента за безвъзмездни средства и по отношение на средствата за консултантска подкрепа, предоставяни в рамките на механизма.

(19)В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително на измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средствата на Съюза, предоставят равностойни права.

(20)С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на последващото делегиране на някои задачи по изпълнението на изпълнителни агенции, както и по отношение на изменението на елементите в приложение II към настоящия регламент във връзка с ключовите показатели за изпълнението. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да може да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(21)За да се определи подходяща финансова рамка за компонента за безвъзмездни средства на механизма до 31 декември 2024 г., на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на наличните национални разпределения, изразени като дялове от общия финансов пакет на механизма за всяка държава членка, в съответствие с методиката, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП]. Изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени без процедури на комитет, като се има предвид, че дяловете произтичат пряко от прилагането на предварително определена методология на изчисляване.

(22)Целта на настоящия регламент, а именно да се мобилизират публични инвестиции на територии, които са засегнати в най-голяма степен от прехода към неутралност по отношение на климата чрез преодоляване на съответните потребности от развитие, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са трудностите за публичните субекти без подкрепата на ЕС с безвъзмездни средства да подкрепят инвестиции, които не генерират достатъчно потоци от собствени приходи и са от полза за най-неблагоприятно засегнатите от климатичния преход територии, и необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение при пряко управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват

С настоящия регламент се предвижда механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор („механизмът“) в подкрепа на субекти от публичния сектор чрез съчетаване на безвъзмездни средства от бюджета на Съюза със заеми, предоставени от финансовите партньори, и се определят целите на механизма. В настоящия регламент се определят правила за компонента за безвъзмездни средства на подкрепата от Съюза, предоставяна в рамките на този механизъм, като се обхваща по-специално неговият бюджет за периода 2021—2027 г., формите на подкрепа от Съюза и разпоредбите относно допустимостта.

Механизмът предоставя подкрепа от полза за териториите на Съюза, които са изправени пред сериозни социални, екологични и икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.„административно споразумение“ означава правният инструмент, с който се създава рамката за сътрудничество между Комисията и финансов партньор и в който се определят съответните задачи и отговорности за изпълнението на механизма в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

2.„бенефициер“ означава правен субект от публичния сектор, установен в държава членка като публичноправен орган или като частноправен орган със задължение за обществена услуга, с който е било подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по механизма;

3.„финансови партньори“ означава ЕИБ, други международни финансови институции, национални насърчителни банки и финансови институции, с които Комисията подписва административно споразумение за сътрудничество в рамките на механизма;

4.„проект“ означава всяко действие, определено от Комисията като допустимо, финансово и технически независимо, което има предварително определена цел и определен период от време, през който трябва да бъде изпълнено и окончателно завършено;

5„териториален план за справедлив преход“ означава план, изготвен в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП] и одобрен от Комисията;

6.„схема за заем“ означава заем, предоставен на бенефициер от финансови партньори, който е предназначен за финансиране на набор от няколко предварително определени проекта в рамките на механизма.

Член 3
Цели

1.Общата цел на механизма е преодоляването на сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика в полза на териториите на Съюза, посочени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент [Регламента за ФСП].

2.Конкретната цел на механизма е да се увеличат инвестициите в публичния сектор, които са насочени към посрещане на потребностите от развитие на регионите, посочени в териториалните планове за справедлив преход, чрез улесняване на финансирането на проекти, които не генерират достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани без елемента на подкрепа с безвъзмездни средства от бюджета на Съюза.

3.В стремежа да се постигне конкретната цел, посочена в параграф 2, настоящият регламент има за цел и предоставянето на консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими проекти, когато това е необходимо. Тази консултантска подкрепа се предоставя в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

Член 4
Бюджет

1.Без да се засягат допълнителните средства, разпределени в бюджета на Съюза за периода 2021—2027 г., компонентът за безвъзмездни средства на подкрепата, предоставяна в рамките на механизма, се финансира от:

а)средства от бюджета на Съюза в размер на 250 000 000 EUR по текущи цени, и

б)целеви приходи, посочени в параграф 2, до максимален размер от 1 275 000 000 EUR по текущи цени.

2.Средствата, посочени в параграф 1, буква б), се осигуряват чрез възстановени суми, произтичащи от финансови инструменти, създадени по програмите, посочени в приложение I към настоящия регламент, до максимален размер от 275 000 000 EUR и от излишъка от провизиите за гаранцията на ЕС, създадена с Регламента за ЕФСИ, до максимален размер от 1 000 000 000 EUR.

3.Ресурсите, посочени в параграф 1, могат да бъдат допълвани от финансов принос от държавите членки, от трети държави и от органи извън Съюза. Тези ресурси представляват външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

4.Чрез дерогация от член 21, параграф 3, буква е) от Финансовия регламент средствата по параграф 1, буква б), получени от възстановени суми, представляват външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент. Чрез дерогация от член 213, параграф 4, буква а) от Финансовия регламент средствата по параграф 1, буква б), произтичащи от излишъка от провизии на ЕФСИ, представляват външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

5.Сума до 2 % от средствата, посочени в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на механизма, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни и технологични системи, както и за административни разходи и такси на финансовите партньори.

6.Средства в размер до 25 000 000 EUR, включени в посочените в параграф 1 средства, се предоставят за дейностите, определени в член 3, параграф 3.

7.Бюджетните задължения за действия, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.

ГЛАВА II
ПОДКЕПА ОТ СЪЮЗА

Член 5
Форми на подкрепа от Съюза и методи на изпълнение

1.Подкрепата от Съюза в рамките на механизма се предоставя под формата на безвъзмездни средства в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

2.Подкрепата от Съюза в рамките на механизма се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

3.Комисията може да делегира правомощия за изпълнение на задачите, свързани с предоставяната в рамките на механизма подкрепа от Съюза, на изпълнителни агенции в съответствие с член 69 от Финансовия регламент с оглед на оптималното управление и ефикасността на механизма.

Член 6
Наличие на средствата

1.Средствата, посочени в член 4, параграф 1, след приспадане на провизия за техническите и административни разходи, посочени в член 4, параграф 5, се използват за финансиране на проекти в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани не по-късно от 31 декември 2024 г., подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти в държава членка, не надвишава националните дялове, определени в решението, което трябва да бъде прието от Комисията съгласно параграф 4.

3.За безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с покани за представяне на предложения, публикувани от 1 януари 2025 г. нататък, подкрепата от Съюза, отпусната за допустими проекти, се предоставя без предварително разпределен национален дял и на конкурентна основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. При отпускането на такива безвъзмездни средства се отчита необходимостта да се гарантира предвидимост на инвестициите и насърчаване на регионалното сближаване.

4.Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, в който се определят съответните дялове на всяка държава членка, произтичащи от прилагането на методологията, посочена в приложение I към Регламент [Регламента за ФСП], под формата на проценти от общия размер на наличните ресурси.

Член 7
Административни споразумения с финансови партньори

Подписва се административно споразумение между Комисията и финансовия партньор преди изпълнението на механизма с този финансов партньор. В споразумението се определят съответните права и задължения на всяка страна по споразумението, включително относно договореностите за одит и комуникация.

ГЛАВА III
ДОПУСТИМОСТ

Член 8
Допустими проекти

Само проекти, които допринасят за целите, посочени в член 3, и изпълняват всички условия, определени по-долу, са допустими за получаване на подкрепа от Съюза в рамките на механизма:

а)проектите постигат измеримо въздействие за преодоляване на сериозни социални, икономически или екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика, и са от полза за територии, посочени в териториален план за справедлив преход, дори ако не се осъществяват на тези територии;

б)проектите не получават подкрепа по други програми на Съюза;

в)проектите получават заем от финансовия партньор в рамките на механизма; и

г)проектите не генерират достатъчен поток от собствени приходи, които да им позволят да бъдат финансирани без подкрепа от Съюза.

Член 9
Допустими лица и субекти

Независимо от критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, единствено правни субекти от публичния сектор, установени в държава членка като публичноправни органи или като частноправни органи със задължение за обществена услуга, са допустими да кандидатстват като потенциални бенефициери съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА IV
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 10
Безвъзмездни средства

1.Безвъзмездните средства са под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 125, параграф 1, буква а ) от Финансовия регламент.

2.Размерът на безвъзмездните средства не надхвърля 15 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор в рамките на механизма. За проекти, осъществявани на територии от региони от ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели NUTS с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, ненадвишаващ 75 % от средния БВП на ЕС-27, както е посочено в член [102, параграф 2] от Регламент [новия РОР], размерът на безвъзмездните средства не надвишава 20 % от размера на заема, предоставен от финансовия партньор.

3.Плащанията на отпуснатите безвъзмездни средства могат да бъдат разделени на няколко транша, свързани с постигнатия напредък в изпълнението, както е посочено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 11
Намаляване или прекратяване на финансирането с безвъзмездни средства

1.В допълнение към основанията, посочени в член 131, параграф 4 от Финансовия регламент, и след консултация с финансовия партньор, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, ако в срок от две години от датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства икономически най-значимият договор за доставки, строителство или услуги не е подписан, в случаите, когато сключването на такъв договор е предвидено съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.Когато подкрепата от Съюза е съчетана със схеми за заеми и когато не се предвиждат договори за доставки, строителство или услуги, параграф 1 не се прилага.

В такива случаи и след консултация с финансовия партньор размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено, а всички свързани суми, които са били изплатени, да бъдат възстановени в съответствие с условията, посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

ГЛАВА V
УСЛУГИ ЗА КОНСУЛТАНСТКА ПОДКРЕПА

Член 12
Услуги за консултантска подкрепа

1.Консултантската подкрепа по настоящия регламент се изпълнява при непряко управление в съответствие с правилата и методите за изпълнение за консултантския център InvestEU, установени в член [20] от Регламент [Регламента за InvestEU].

2.Дейностите, необходими за подпомагане на подготовката, разработването и изпълнението на проекти, са допустими за консултантска подкрепа.

ГЛАВА VI
ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 13
Работни програми

Механизмът се изпълнява чрез работни програми, създадени в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определят националните дялове от средствата, включително всякакви допълнителни ресурси, за всяка държава членка в съответствие с член 4, параграф 1 и член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 14
Мониторинг и докладване

1.В приложение II са установени ключови показатели за изпълнението с цел мониторинг на изпълнението и напредъка в посока към постигането на целите, определени в член 3.

2.Системата за отчитане на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективното и навременното събиране на данните относно показателите, посочени в параграф 1. Бенефициерите, в сътрудничество с финансовите партньори, предоставят на Комисията данните относно тези показатели.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да изменя приложение II чрез изменение на показателите, посочени в параграф 1.

Член 15
Оценка

1.Оценките на изпълнението на механизма и способността му да постигне целите, определени в член 3, се извършват достатъчно своевременно, за да могат да послужат в процеса на вземане на решения.

2.Междинната оценка на механизма се извършва до 30 юни 2025 г., когато се очаква да има достатъчно информация за изпълнението на механизма. Оценката по-специално трябва да покаже как подкрепата от Съюза, предоставена в рамките на механизма, е допринесла за посрещане на потребностите на териториите, изпълняващи териториалните планове за справедлив преход.

3.В края на периода на изпълнение и не по-късно от 31 декември 2031 г. се изготвя окончателен доклад за оценка на резултатите и на дългосрочното въздействие на механизма.

Член 16
Одити

1.Одитите на използването на предоставената по механизма подкрепа от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност съгласно член 127 от Финансовия регламент.

2.Финансовите партньори предоставят на Комисията и на всички определени одитори всички налични документи, необходими на тези органи за изпълнение на задълженията им.

Член 17
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18
Информация, комуникация и публичност

1.Бенефициерите и финансовите партньори гарантират видимостта на подкрепата от Съюза, предоставяна в рамките на механизма, по-специално при популяризирането на проектите и резултатите от тях, като предоставят целенасочена информация на множество аудитории, включително на медиите и обществеността.

2.Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на механизма, финансираните проекти и резултатите от тях. Финансовите ресурси, отпуснати за механизма, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Член 19
Преходни разпоредби
 

При необходимост, в бюджета за периода след 2027 г. може да се записват бюджетни кредити за покриване на плащанията на траншове от подкрепата от Съюза с безвъзмездни средства, предвидена в съответствие с член 6, параграф 2, за да се осигури управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 20
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на […] [двадесетия] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

Околна среда и действия в областта на климата в очакване на одобрението на предложенията за МФР

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

X ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 15  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Втората половина на 2020 г. — приемане на регламента

От началото на 2020 г. — изготвяне на териториалните планове за справедлив преход в държавите членки

Първата половина на 2021 г. — подписване на административно споразумение с Европейската инвестиционна банка

Първата половина на 2021 г. — Приемане на многогодишната работна програма като акт за изпълнение

Втората половина на 2021 г. — стартиране на първите покани за представяне на проекти

1.4.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Действията на ЕС за механизма за отпускане на заеми в публичния сектор („механизма“) са обосновани с оглед на целите, определени в член 174 от ДФЕС, който гласи, че специално внимание се обръща на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия.

Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които разчитат в голяма степен на изкопаеми горива или на промишлени отрасли с висок въглероден интензитет, които ще бъдат постепенно закрити или сериозно засегнати от прехода и които не разполагат с финансови средства, за да се приспособят с оглед постигането на неутралност по отношение на климата. Механизмът помага за преодоляване на предизвикателствата, свързани с прехода, в най-засегнатите територии, като подкрепя инвестициите в публичния сектор чрез преференциални условия за финансиране.

1.4.3.Изводи от подобен опит в миналото

Неприложимо

1.4.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Механизмът ще се прилага в синергия и взаимно допълване с другите стълбове на Механизма за справедлив преход — Фонда за справедлив преход (1-вия стълб) и схемата за справедлив преход в рамките на програмата InvestEU (2-рия стълб).

Обхватът на подкрепата, предоставяна от Фонда за справедлив преход, е ограничен до инвестиции за облекчаване на социалните и икономическите разходи, свързани климатичния преход, за посочените територии. Той е съсредоточен върху икономическата диверсификация на тези територии и преквалификацията, съдействието при търсене на работа и включването на засегнатите работници на пазара на труда, предимно чрез предоставяне на безвъзмездни средства. По втория и третия стълб на Механизма за справедлив преход ще могат да се подкрепят по-широк набор от инвестиции както от секторна, така и от географска гледна точка с цел засилване на действията и целите на Фонда за справедлив преход. Поради това ще бъде възможно да се осигури по-широк обхват на потребностите от развитие.

Подкрепата по механизма ще допълва също и финансовите продукти, предлагани от специалната схема за справедлив преход в рамките на InvestEU. Докато тази схема би подкрепяла икономически жизнеспособни инвестиции, механизмът ще бъде съсредоточен по-скоро върху инвестициите с недостатъчни приходи, които трябва да бъдат финансирани без компонента за безвъзмездни средства.

1.5.Срок на действие и финансово отражение

ограничен срок на действие

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

X    Финансово отражение от 2021 г. до 2027 г. за бюджетните кредити за поети задължения и от 2021 г. до 2027 г. и след това за бюджетните кредити за плащания.

 неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.6.Планирани методи на управление 16

X Пряко управление от Комисията

X от нейните служби;

X    от изпълнителна агенция (вж. по-долу).

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

   международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

частноправни органи на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

В зависимост от резултата от предстоящия анализ на разходите и ползите, по-голямата част от бюджета би могла да се изпълни чрез делегиране на изпълнителна агенция, в който случай службите на Комисията ще управляват пряко само оценката на поканите за представяне на предложения.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Механизмът ще бъде предмет на междинна оценка до 30 юни 2025 г., за да се оцени неговата ефикасност, ефективност, уместност и съгласуваност, както и да се покаже как подкрепата от Съюза ще допринесе за посрещане на потребностите от развитие на териториите, осъществяващи справедлив преход.

Системата за докладване на изпълнението ще гарантира, че данните от мониторинга на изпълнението и резултатите се събират ефективно, ефикасно и своевременно. За тази цел, на бенефициерите на компонента за безвъзмездни средства на механизма ще бъдат наложени пропорционални изисквания за докладване.

Това докладване също ще има за цел планиране на изплащането на разделените бюджетни кредити на компонента за безвъзмездни средства, свързани с напредъка в изпълнението, в съответствие с условията, подробно изложени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Механизмът ще се изпълнява при пряко управление. Той може да бъде делегиран на изпълнителна агенция, в зависимост от резултата от анализа на разходите и ползите и свързаните с това решения, които трябва да бъдат взети, за да се гарантира стабилен портфейл от проекти.

Механизмът ще се изпълнява чрез съчетание от безвъзмездни средства, отпуснати на бенефициери, които ще бъдат и заемополучатели по компонента за заеми — с индивидуални или рамкови заеми.

Ще бъде създадена съответна стратегия за контрол, която ще се съсредоточи върху три основни етапа на използването на безвъзмездните средства в съответствие с Финансовия регламент:

- организирането на покани за представяне на предложения и подбора на предложенията, които отговарят на целите на политиката на механизма,

- оперативни, мониторингови и предварителни проверки, които обхващат изпълнението на проектите, обществените поръчки, предварителното финансиране, междинните и окончателните плащания и т.н.

- последващи проверки на проектите и плащанията.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Установените рискове са следните:

- закъснения при подаването на заявления, по-специално по отношение на рамковите заеми;

- закъснения в изпълнението на проектите;

- възможни грешки или лошо управление на средства от ЕС.

Тези рискове трябва да бъдат преодолени чрез набор от мерки:

- участие на заинтересованите страни от ранен етап и изготвяне на териториалните планове за справедлив преход;

- консултантска подкрепа за изготвянето на проекти въз основа на търсенето;

- оптимизиране на организирането на поканите за представяне на проекти;

- подходяща бюджетна гъвкавост, по-специално във връзка с изплащането на разделените траншове на подкрепата с безвъзмездни средства;

- възможност за прекратяване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и намаляване на размера на подкрепата с безвъзмездни средства в случай на незадоволително изпълнение и незадоволителен темп на реализиране на проектите.

Тези проверки ще се подпомагат от годишна оценка на риска „отдолу нагоре“, систематична оценка на рамката за контрол, подходящо отчитане на отклоненията (регистър на изключенията и неспазването) и корективни действия, предприети във връзка с препоръките, отправени от службата за вътрешен одит, Европейската сметна палата или органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Разходи за проверките и ползи от тях

Ако се допусне, че механизмът ще се управлява от Комисията, разходите за контрол биха могли да бъдат по-малко от 0,5 % от бюджетните кредити за плащания.

Ползите от проверките са следните:

- предотвратяване на избора на по-слаби или неподходящи предложения;

- оптимизиране на планирането и използването на средства от ЕС, така че да се запази добавената стойност от ЕС;

- осигуряване на качеството на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, като се избягват грешки при определянето на правните субекти, които са бенефициери;

- откриване на грешки във връзка със законосъобразността и редовността на операциите на етапа на контрола.

Изчислен процент грешки:

- като се има предвид, че механизмът е нов инструмент, процентът грешки не може да бъде точно изчислен;

- по отношение обаче на подобни програми, изпълнявани при пряко управление, остатъчната грешка може да бъде в диапазона 1—2 %.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Генералната дирекция на Комисията, която отговаря за безвъзмездните средства съгласно настоящия регламент, се ангажира да защитава финансовите интереси на Съюза в съответствие със „Стратегията на Комисията за борба с измамите: засилени действия за защита на бюджета на ЕС“, COM(2019) 196 final от 29.4.2019 г. Мерките за борба с измамите обхващат по-специално прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и други незаконни дейности; ефективни проверки; възстановяване на недължимо изплатени суми и, ако се открият нередности, ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Службите на Комисията ще гарантират, че техният подход за управление на риска от измами се използва за идентифициране на областите с висок риск, при което се вземат предвид специфичният секторен анализ на разходите и ползите и изготвяният от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) анализ на мерките за предотвратяване на измамите и на риска.

Договорите за отпускане на безвъзмездни средства и за възлагане на обществени поръчки, сключени от изпълняващите генерални дирекции, ще се основават на стандартни образци, които ще определят общоприложимите мерки за борба с измамите, включително правомощия за извършване на одитите, проверките на място и инспекциите, посочени по-горе. Комисията, нейните представители и Сметната палата имат правомощието да извършват одит по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, всички изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза.

OLAF ще има правомощието да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства, или договор за финансиране от страна на Съюза. Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид
разход

Финансов принос

Многогод./едногод. 17

от държави от ЕАСТ 18

от държави кандидатки 19

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

03. Природни ресурси и околна среда

XX.YY.01 [Механизъм за справедлив преход — Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор]

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

XX.YY.01 [Механизъм за справедлив преход — Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор — административна подкрепа]

Едногод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

3

„Природни ресурси и околна среда“

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Бюджетни кредити за оперативни разходи (разбити по бюджетните редове, изброени в точка 3.1)

Поети задължения

(1)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Плащания

(2)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

ОБЩО бюджетни кредити за финансовия пакет на програмата

Поети задължения

=1+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Плащания

=2+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

250,000

250 000 000 EUR от финансовия пакет за механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход ще бъдат финансирани чрез преразпределяне на бюджетни кредити под тавана на разходите по функция 3 от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Основната част от финансовия пакет на механизма, т.е. оставащите 1 275 000 000 EUR ще бъдат финансирани от външни целеви приходи, произтичащи от очакваните излишъци от провизии на Европейския фонд за стратегически инвестиции и от възстановените суми от финансовите инструменти. До 25 000 000 EUR от тази сума могат да бъдат предназначени за дейностите за подкрепа, посочени в член 3, параграф 3 (консултантска подкрепа), а 29 700 000 EUR са предназначени за административни разходи, включително разходи за външен персонал.

Примерното разпределение на разходите (поети задължения и плащания), включително финансирането от външни целеви приходи, е следното:

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

9,100

9,100

600,000

502,000

201,600

101,600

101,600

1 525,000

От които бюджетни кредити за административни разходи

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700Функция от многогодишната финансова
рамка

7

„Административни разходи“

Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в приложението към законодателната финансова обосновка , което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси

Други административни разходи

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за всички ФУНКЦИИ
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Плащания

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

3.2.2.Резюме на очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

X Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

Извън ФУНКЦИЯ 7 20
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

11,200

Други разходи
с административен характер

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

3,000

18,500

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

ОБЩО

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.3.2.2.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

X    Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

Централа и представителства на Комисията

Делегации

Научни изследвания

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) — ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД 21

Функция 7

Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

- в централата

- в делегациите

Финансирани от финансовия пакет на програмата  22

- в централата

- в делегациите

Научни изследвания

Други (целеви приходи)

20

20

20

20

20

20

20

ОБЩО

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения. Допълнителният персонал ще бъде само външен персонал и ще се финансира само от целеви приходи.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

(съществуващ персонал)

·Разработване на политики и стратегия

·Координация и взаимодействие с всички заинтересовани страни (държави членки, трети държави, други генерални дирекции и други институции на ЕС, тематични и регионални форуми и т.н.).

·Разработване на годишната работна програма, процес на подбор

·Изготвяне на годишни покани за представяне на предложения, оценка

Външен персонал

·Подкрепа за процеса на подбор

·Подкрепа за управлението на годишни покани за представяне на предложения и подбор на проекти за финансова подкрепа от ЕС

·Подкрепа за финансово управление и управление на проекти

·Подкрепа за организирането на оценките

3.2.3.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

X    не предвижда съфинансиране от трети страни за безвъзмездните средства

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

XПредложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове X    

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Отражение на предложението/инициативата 23

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

XX.YY.01 [Механизъм за справедлив преход — Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор]

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация). 

[…]

(1)    COM(2020) 21 final.
(2)    COM(2020) 22 final.
(3)    Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(4)    Европейски комитет на регионите, Становище „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“, 136-а пленарна сесия, 7—9 октомври 2019 г., ECON-VI/041.
(5)    COM(2018) 372 final.
(6)    SWD(2018) 282 final.
(7)    ОВ C ,  г., стр. .
(8)    ОВ C ,  г., стр. .
(9)    COM(2019) 640 final.
(10)    COM(2020) 21 final.
(11)    COM(2020) 22 final
(12)    Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(13)    ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(14)    Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
(15)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(16)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(17)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(18)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(19)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(20)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(21)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(22)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(23)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 28.5.2020

COM(2020) 453 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

{SWD(2020) 92 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Финансови инструменти, от които могат да се използват възстановени суми

А. Капиталови инструменти:

   Европейски механизъм за технологии (ETF98): Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

   Проект за трансфер на технологии (TTP): Решение на Комисията за приемане на решение за допълнително финансиране относно финансирането действия на дейността „Вътрешен пазар за стоки и отраслови политики“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. и приемане на рамково решение относно финансирането на подготвителното действие „Европейският съюз поема ролята си в глобализирания свят“ и четири пилотни проекта „Еразъм за млади предприемачи“, „Мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между микропредприятия и МСП“, „Трансфер на технологии“ и „Най-добри европейски дестинации“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. (C(2007) 531).

   Европейски механизъм за технологии (ETF01): Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

   Механизъм за висок растеж и иновации на МСП (GIF): Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

   Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), изменен с Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

   COSME — Капиталов механизъм за растеж (КМР): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

   Капиталов механизъм по InnovFin:

   Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

   Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

   Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

   Компонент на EaSi в областта на инвестициите за изграждане на капацитет: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

Б. Гаранционни инструменти:

   Механизъм за гарантиране по отношение на МСП 1998 г. (SMEG 1998): Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

   Механизъм за гарантиране по отношение на МСП 2001 г. (SMEG 2001): Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

   Механизъм за гарантиране по отношение на МСП 2007 г. (SMEG 2007): Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

   Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — Гаранции (EPMF-G): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

   Инструмент за поделяне на риска (RSI):

   Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1);

   Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86);

   Решение 2006/974 на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).

   Гаранция за EaSI: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

   Механизъм за гарантиране на заеми по COSME (COSME LGF): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

   Дългов механизъм по InnovFin:

   Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

   Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

   Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

   Механизъм за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството (CCS GF): Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

   Механизъм за гарантиране на студентски заеми (SLGF): Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 50).

   Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

В. Инструменти за поделяне на риска:

   Програма InnovFin:

   Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

   Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

   Дългов инструмент на Механизма за свързване на Европа (ДИ на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

   Инструмент за финансиране на природен капитал (NCFF): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

Г. Специални инвестиционни механизми:

   Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

   Фонд „Marguerite“:

   Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1);

   Решение на Комисията от 25.2.2010 г. относно участието на Европейския съюз в Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г.(фонд „Marguerite“) (С(2010) 941).

   Европейски фонд за енергийна ефективност (EEEF): Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 5).ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ключови показатели за изпълнението

1.Размер на отпуснатите безвъзмездни средства

2.Размер на заемите по подписани договори

2.1Индивидуални заеми

2.2Схеми за заеми

3.Общ размер на мобилизираните инвестиции, разпределени по следния начин

3.1Размер на мобилизираното частно финансиране

3.2Размер на мобилизираното публично финансиране

4.Брой на получаващите подкрепа проекти, включително географски обхват

4.1Държава

4.2Регион на ниво 2 по NUTS

4.3Подкрепяни територии, осъществяващи справедлив преход  

5.Брой на проектите, получаващи финансиране по линия на механизма

6.Брой на проектите по сектори

6.1Транспорт

6.2Социална инфраструктура

6.3Комунални услуги (вода, отпадъчни води, районни отоплителни системи, енергия, управление на отпадъци)

6.4Пряко подпомагане на прехода (енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност)

6.5Опазване на околната среда

6.6Градска инфраструктура (включително жилищно настаняване)

6.7Други

7.Намаление на емисиите на парникови газове

Top