EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020 г., които ще бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура

COM/2020/171 final

Брюксел, 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020 г., които ще бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

На 27 ноември 2019 г. Европейският парламент и Съветът решиха да се мобилизират средства по линия на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 778,1 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство съгласно предложението на Комисията (Решение (ЕС) 2020/265 1 ).

На 27 март 2020 г. Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1/2020 2 . Той включваше, наред с другото, общо увеличение от 423,3 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3, за да се посрещнат нуждите, произтичащи от увеличения миграционен натиск в Гърция, да се финансират незабавни мерки, изисквани в рамките на разпространението на COVID-19 (първия по рода си резерв от медицинско оборудване в рамките на rescEU), и да се увеличи бюджетът за Европейската прокуратура. В ПКБ № 1/2020 Комисията предложи да се използва общият марж за поетите задължения (ОМПЗ) за сума в размер на 350,0 милиона евро, която е на разположение от 2018 г., за да се покрие частта от това увеличение, свързана с миграцията. Комисията предложи също така останалата част от увеличението (73,3 милиона евро) да се финансира, като се коригира съответно сумата, мобилизирана от Инструмента за гъвкавост, както и да се разшири обхватът на Решение (ЕС) 2020/265 3 .

Днес Комисията представя проект на коригиращ бюджет № 2/2020 4 , който включва допълнително увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за функция 3 в размер на 3 000,0 милиона евро за покриване на разходите по повторното активиране на Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) в рамките на Съюза, за да се помогне на държавите членки да се справят с последиците от разпространението на COVID-19 и да се укрепи допълнително Механизмът за гражданска защита на Съюза/rescEU, така че да се улеснят по-голямото натрупване на запаси и координацията на разпределението на основни ресурси в цяла Европа. Предвид липсата на възможности за преразпределение в рамките на функция 3 и в съответствие с представеното също днес предложение за изменение на Регламента за МФР, като се премахнат ограниченията за обхвата на посочения инструмент 5 , в ПКБ № 2/2020 Комисията предлага да се използва ОМПЗ за цялата налична сума по този специален инструмент в размер на 2 042,4 милиона евро 6 , за да се покрие това увеличение.

Освен това предложеното решение за мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост изменя Решение (ЕС) 2020/265 от 27 ноември 2019 г. и заменя изменението, представено заедно с ПКБ № 1/2020. Следователно това ново предложение обхваща общото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за функция 3, включени както в ПКБ № 1/2020, така и в ПКБ № 2/2020, увеличава общата сума, която трябва да бъде мобилизирана, до 1 094,4 милиона евро 7 и изчерпва наличната сума по този инструмент за 2020 г.

Тъй като използването на ОМПЗ в ПКБ № 2/2020 и настоящото предложение за решение за мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост са недостатъчни за покриване на нуждите от финансиране на ИСП, Комисията отправя също така отделно предложение 8 , заедно с ПКБ № 2/2020, за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства за 2020 г. в размер на 714,6 милиона евро.

Индикативните бюджетни кредити за плащания, съответстващи на актуализираното мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, са представени в таблицата по-долу:

(в млн. евро по текущи цени)

Година

Бюджетни кредити за плащания, свързани с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2020 г.

2020 г.

574,6

2021 г.

413,7

2022 г.

66,2

2023 г.

39,9

Общо

1 094,4

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020 г., които ще бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 9 , и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции на общия бюджет на Съюза.

(2)Таванът за годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 600 000 000 EUR (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета 10 , увеличен, когато е приложимо, със сумите, които не могат да се пренасят повече, предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от този член.

(3)На 27 ноември 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Решение (ЕС) 2020/265 11 относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на сумата от 778 074 489 EUR бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) за 2020 финансова година за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността.

(4)Проект на коригиращ бюджет № 1/2020 12 включва увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за функция 3 с 423 300 000 EUR, за да се посрещнат нуждите, произтичащи от увеличения миграционен натиск в Гърция, да се финансират незабавни мерки, необходими в контекста на разпространението на COVID-19, и да се покрие увеличение на бюджета за Европейската прокуратура. От това общо увеличение 350 000 000 EUR се покриват от общия марж за поетите задължения, предвиден в член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета, а 73 300 000 EUR — посредством допълнително мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за 2020 г. Необходимо е също така да се коригира индикативният профил на плащанията.

(5)Проект на коригиращ бюджет № 2/2020 13 включва допълнително увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за функция 3 с 3 000 000 000 EUR за покриване на разходите по повторното активиране на Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) в рамките на Съюза, за да се помогне допълнително на държавите членки да се справят с последиците от разпространението на COVIT19 и да се укрепи допълнително Механизмът за гражданска защита на Съюза/rescEU, така че да се улеснят по-голямото натрупване на запаси и координацията на разпределението на основни ресурси в цяла Европа. От това увеличение 2 042 402 163 EUR се покриват от общия марж за поетите задължения, предвиден в член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета, а 243 039 699 EUR — посредством допълнително мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за 2020 г. Необходимо е също така да се коригира индикативният профил на плащанията.

(6)Поради това Решение (ЕС) 2020/265 следва да бъде съответно изменено.

(7)Настоящото решение следва да влезе в сила в същия ден като изменението на бюджета за 2020 г., като се има предвид, че Инструментът за гъвкавост позволява финансирането на някои дейности над тавана, определен за бюджета за 2020 г. в многогодишната финансова рамка,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1, параграф 1, първа алинея от Решение (ЕС) 2020/265 се изменя, както следва: „778 074 489 EUR“ се заменя с „1 094 414 188 EUR“.

Параграф 1, втора алинея се заменя със следното: „Сумата, посочена в първата алинея, ще се използва за финансирането на мерки за справяне с текущите предизвикателства, породени от миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността, както и с настоящата здравна криза в Европейския съюз в резултат на разпространението на COVID-19 и за финансирането на нарасналите нужди на Европейската прокуратура.“

В параграф 2, първа алинея, букви а)—г) се заменят със следното:

„а)    574 652 355 EUR през 2020 г.;

б)    413 658 806 EUR през 2021 г.;

в)    66 154 477 EUR през 2022 г.;

г)    39 948 550 EUR през 2023 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    ОВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020 г.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020 г.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020 г.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020 г.
(6)    В тази сума е взет предвид оставащият марж от 2019 г. (1 316,9 милиона евро), предоставен за 2020 г. чрез приетата днес от Комисията „Техническа корекция по отношение на специален инструмент“ (COM(2020) 173, 2.4.2020 г.).
(7)    В тази сума са взети предвид 175 милиона евро, неизползвани от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2019 г., които са добавени към Инструмента за гъвкавост в приетата днес от Комисията „Техническа корекция по отношение на специален инструмент“ (COM(2020) 173, 2.4.2020 г.).
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020 г.
(9)    ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(10)    Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(11)

   Решение (ЕС) 2020/265 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (OВ L 058, 27.2.2020 г., стр. 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020 г.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020 г.
Top