EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0114

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве

COM/2020/114 final

Брюксел, 13.3.2020

COM(2020) 114 final

2020/0044(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Веднага след първите случаи на заразяване с COVID-19 ЕС започна да работи неуморно, за да окаже подкрепа на държавите членки и техните граждани при преодоляването на кризата.

Беше активиран Механизмът на Комисията за координация при кризи (ARGUS), а Кризисният координационен комитет провежда редовни заседания с цел да съгласува действията на всички отдели и служби на Комисията и агенциите на ЕС. Освен това Комисията създаде координационен екип за реакция на политическо равнище, съставен от петимата комисари, които отговарят за най-силно засегнатите политики.

След като лидерите на ЕС обсъдиха мерките за реакцията на разпространението на COVID-19 по време на видеоконферентна среща, която се проведе на 10 март 2020 г., Комисията ще умножи усилията по всички направления за борба срещу епидемията от коронавируса COVID-19 и ще координира действията на държавите членки. Кризата, пред която сме изправени вследствие на коронавируса, има съществено човешко измерение, както и потенциално сериозни икономически последици. Поради това е от съществено значение ЕС и държавите членки да предприемат решителни колективни действия, за да се ограничи разпространението на вируса и да се помогне на пациентите, като същевременно се противодейства на неблагоприятните икономически ефекти.

В рамките на тези съвместни координирани усилия важна роля може да изиграе фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) като проява на съпричастност с държавите членки при преодоляването на възникналата извънредна ситуация.

Само с помощта на действащия понастоящем инструмент е невъзможно да се даде адекватен отговор на равнището на ЕС при тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, каквато е предизвиканата от COVID-19.

Поради това целта на настоящия регламент е да се разшири полето на действие на ФСЕС, за да може да обхване възникването на тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве и да се дефинират специфични операции, които отговарят на условията за отпускане на помощ.

ФСЕС бе създаден през 2002 г. с цел подкрепа на държавите — членки на ЕС, и присъединяващите се държави при големи бедствия, причинени от природни явления като наводнения, бури, земетресения, вулканични изригвания, горски пожари или суша. Фондът може да бъде мобилизиран по искане на засегнатата държава, ако мащабите на бедствието налагат намеса на европейско равнище. Фондът е израз на силната европейска сплотеност, която дава възможност на държавите — членки на ЕС, да си оказват взаимопомощ чрез предоставянето на допълнителни финансови ресурси от бюджета на ЕС. При сегашния си обхват на действие обаче ФСЕС може да бъде задействан само при природни бедствия, причиняващи физически щети, като например наводнения, бури, земетресения и т.н. На държавите, които отговарят на условията, той може да предостави годишна финансова помощ от максимум 500 милиона евро по цени от 2011 г.

Съгласуваност с действащите разпоредби в областта на политиката

Целта на настоящото предложение е да се измени Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „Регламент (EО) № 2012/2002“), за да се разшири неговият обхват, така че да включва тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

Основните характеристики, както и разликите по същество, са следните:

Географският обхват остава непроменен: той е ограничен до държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към ЕС. Тематичният обхват обаче се разширява, за да включва тежки кризисни ситуации, възникнали в резултат на заплахи за общественото здраве.

При преразглеждането на Регламента за ФСЕС през 2014 г. беше въведена възможност за авансови плащания, която започна да се прилага от 2015 г. Основното съображение за въвеждането на такива плащания беше твърде дългата (обикновено до една година) процедура по задействането на Фонда и изплащането на цялата помощ, както и необходимостта от по-бърза реакция при сериозна кризисна ситуация. Освен това беше преценено, че дългите срокове за предоставянето на помощта накърняват имиджа на ЕС.

Размерът на авансовите плащания беше определен на 10 % от очаквания принос (финансови вноски) на ФСЕС, като максималната стойност беше 30 милиона евро. Оказа се, че това равнище не отговаря на нуждите. При по-малките по мащаб бедствия, при които приносът на ФСЕС се равнява на няколко милиона евро, авансовото плащане е от порядъка на няколкостотин хиляди евро, което на практика не е от особена полза. При много тежки бедствия, каквото беше земетресението в Абруцо, когато щетите възлязоха на 22 милиарда евро, а приносът на ФСЕС беше в размер на 1,2 милиарда евро, авансово плащане от максимум 30 милиона евро би било крайно недостатъчно. И в двата случая авансовото плащане не постига ползата, за която е предназначено. Този извод се потвърждава и в неотдавнашната последваща оценка на ФСЕС за периода 2002—2017 г.

Комисията предлага увеличаване на авансовите плащания за отделните бедствия от всички категории до 25 % от очаквания принос на ФСЕС при максимален размер от 100 милиона евро.

Също така Комисията предлага в годишния бюджет общият размер на бюджетните кредити за авансови плащания за ФСЕС да се увеличи от 50 милиона евро на 100 милиона евро.

Мобилизирането на Фонда съгласно настоящата процедура е възможно единствено по искане на държава, която отговаря на условията. След като Комисията направи оценка и изпрати предложение до бюджетния орган за предоставянето на финансова помощ с определен размер, бюджетният орган приема съответен допълнителен бюджет. Впоследствие Комисията приема решение за изпълнение, в което се предвижда изплащането на финансовия принос от ФСЕС.

Операциите, които отговарят на условията, продължават да са ограничени до спешните публични действия. Обхватът им се разширява, за да включи помощ за населението в случай на здравни кризи, включително медицински, както и мерки за ограничаване на по-нататъшното разпространение на инфекциозно заболяване.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е част от мерките, които се предприемат в отговор на настоящата пандемия от COVID-19. То се основава на вече съществуващ инструмент на политиката. Чрез разширяване на обхвата на действащия понастоящем ФСЕС се запълва празнота в действащото законодателство и се дава възможност за мащабни действия на равнището на Съюза в отговор на тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Съгласуваността с други политики на Съюза, по-специално с политиката на сближаване, е осигурена посредством няколко законодателни разпоредби, които, наред с другото, изключват двойното финансиране и изискват спазване на правилата за обществените поръчки и принципа на добро финансово управление.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Тъй като настоящият акт представлява изменение на съществуващ регламент, той се основава на разпоредбите, които представляват правното основание за Регламент (ЕО) № 2012/2002, а именно член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 212 от ДФЕС по отношение на държавите, които понастоящем водят преговори за присъединяване към ЕС.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Целта на предложението е да се даде израз на европейска солидарност с държавите членки, като обхватът на ФСЕС се разшири с цел предоставяне на помощ от Фонда за подкрепа на засегнатото население, бързо възстановяване на нормалните условия на живот в засегнатите региони и ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания.

ФСЕС се основава на принципа на субсидиарност. Това означава, че ЕС се намесва само в случаите, в които дадена държава членка вече не е в състояние да се справи сама с кризата и се нуждае от съдействие. По отношение на природните бедствия законодателят е преценил, че такава ситуация е налице, когато общите преки щети надвишат определен праг. Последващите икономически щети не се включват, тъй като се смята, че е сложно те да бъдат определени бързо, надеждно и съпоставимо. Прагът за природни бедствия беше определен като по-малката от двете стойности – преки щети, превишаващи 0,6 % от брутния национален доход (БНД), или 3 милиарда евро (по цени от 2011 г.). Беше избран този двоен критерий, тъй като единната фиксирана сума не би отразила големите разлики в икономическия капацитет (и съответно бюджетните възможности за реакция) на държавите членки, което би станало причина за тяхното несправедливо и неравнопоставено третиране. Единната процентна ставка би довела или до предоставянето на изключително малки суми за малките държави членки, или до определянето на непостижимо високи прагове за най-големите икономики.

При тежки извънредни ситуации в здравната сфера е трудно да се изчисли размерът на преките щети, тоест невъзможно е да се приложи същият подход, както при природните бедствия. Вместо това Комисията предлага да поеме финансовата тежест върху бюджетите на държавите членки, за да може да се посрещнат допълнителните нужди. Това до голяма степен съответства на публичния дял от преките щети, които отговарят на условията за отпускане на помощ (например разходите за възстановяване на обществената инфраструктура, помощ за населението, спасителни акции и др.) в случай на природни бедствия. Този допустим публичен дял от общия размер на щетите варира значително според вида на бедствието и засегнатата държава. Средно той е около 50 % от общия размер на щетите.

Поради това Комисията предлага да се запазят същите принципи за достъп до финансиране от ФСЕС. Следователно минималното равнище на публичните разходи, свързани с публичната финансова тежест за отговарящата на условията държава във връзка с мерките за реакция при извънредни ситуации, се определя като по-малката от двете стойности – 0,3 % от БНП или 1,5 милиарда евро по цени от 2011 г., т.е. половината от равнищата, приложими в случай на природни бедствия.

·Принцип на пропорционалност

Предложението е съобразено с принципа на пропорционалност. То не излиза извън рамките на мерките, които са необходими, за да се постигнат целите, заложени в действащия понастоящем инструмент.

·Избор на инструменти

Предлага се изменение на действащия Регламент (ЕО) № 2012/2002, така че да могат да се използват вече установените процедури и практики за подготовката и оценката на заявленията за помощ, както и за изплащането на помощта и доклада за нейното усвояване.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

При последващата оценка за периода 2002—2017 г. се стигна до заключението, че Фондът е важна част от инструментариума на ЕС за намеса при бедствия и осигурява добавена стойност от ЕС към действията, които държавите членки и присъединяващите се държави предприемат в отговор на бедствията. В оценката също така се посочва необходимостта да се обърне допълнително внимание на действията в рамките на политиката, които увеличават потенциала на Фонда за намеса.

·Консултации със заинтересованите страни

Тъй като предложението трябваше да се изготви спешно, за да може да се приеме своевременно от съзаконодателите, нямаше възможност за провеждане на консултация със заинтересованите страни.

·Оценка на въздействието

Поради спешния характер на предложението не беше направена оценка на въздействието.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Тъй като предложението предвижда предоставяне на финансова помощ по искане на държава членка или държава кандидатка с цел незабавно оказване на съдействие, то е в съответствие с правилата, регламентиращи съществуващия ФСЕС.

Комисията предлага увеличаване на авансовите плащания за отделните бедствия от всички категории до 25 % от очаквания принос на ФСЕС при максимален размер от 100 милиона евро.

Също така Комисията предлага в годишния бюджет общият размер на бюджетните кредити за авансови плащания за ФСЕС да се увеличи от 50 милиона евро на 100 милиона евро. За да се гарантира своевременната наличност на необходимите ресурси, Комисията ще предложи в бюджета за 2020 г. да се добавят допълнителни бюджетни кредити на стойност максимум 50 милиона евро.

Предвиденият за Фонда финансов пакет също е в съответствие с правилата за действащия понастоящем ФСЕС, като годишният му размер ще бъде 500 милиона евро (по цени от 2011 г.). Във всеки случай размерът на необходимата помощ се мобилизира чрез коригиращ бюджет. Понастоящем на 1 октомври всяка година най-малко една четвърт от тази годишна сума се заделя за покриване на нужди, които могат да възникнат до края на годината.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

При изразходването на средства от ЕС са необходими пълна прозрачност и подходящи мерки за проследяване на усвояването. По отношение на държавите членки и на Комисията ще важат задълженията за докладване, установени в Регламент (ЕО) № 2012/2002.

2020/0044 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 1 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 2 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (по-нататък наричан „Фондът“) бе създаден с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета 3 . Целта на Фонда бе да предоставя финансова помощ на държавите членки при големи бедствия в знак на европейска солидарност при кризи.

(2)При настъпването на тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве Съюзът трябва да изрази своята съпричастност с държавите членки и техните граждани, като предостави финансова помощ, чрез която да окаже съдействие на засегнатото население, да допринесе за бързото възстановяване на нормалните условия на живот в засегнатите от бедствието региони и да ограничи разпространението на инфекциозни заболявания.

(3)При тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве Съюзът трябва да прояви солидарност и с държавите, които водят преговори за присъединяване към Европейския съюз.

(4)В резултат на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, по-специално — официално обявяване на пандемия от вирус — могат да възникнат сериозни кризи. Фондът дава възможност на Съюза да окаже подкрепа при мобилизирането на службите за действие при извънредни ситуации, за да се посрещнат най-належащите нужди на хората и да се допринесе за бързото възстановяване на засегнатата от поражения възлова инфраструктура с оглед възобновяването на икономическата дейност в пострадалите региони. Понастоящем обаче помощта от Фонда е ограничена до подпомагане при природни бедствия, причиняващи физически щети, и не включва големи бедствия, свързани с биологични опасности. Необходимо е да се въведат разпоредби, които предвиждат възможност за намеса на Съюза при тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

(5)Целта на предприеманото действие е да допълни усилията на съответните държави в случаите, когато последиците от дадена кризисна ситуация са толкова тежки, че тези държави не могат да се справят с нея само със своите собствени средства. Тъй като тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради мащаба на действието може да се реализира по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(6)В съответствие с принципа за субсидиарност, действията, предприемани по силата на настоящия регламент, следва да бъдат ограничени до тежките извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Тези действия следва да бъдат определени в зависимост от публичните разходи, необходими за преодоляване на тези ситуации.

(7)Помощта на Съюза следва да допълва усилията на засегнатите държави и да се използва за покриване на част от публичните разходи, необходими за провеждането на най-неотложните спешни действия, които се налагат в извънредната ситуация.

(8)В съответствие с принципа на субсидиарност помощта от Съюза следва да се отпуска само по искане на засегнатата държава. Комисията следва да осигури равноправно третиране на подадените от държавите заявления за отпускане на помощ.

(9)Комисията следва да е в състояние да вземе бързо решение за заделяне на конкретни финансови средства и възможно най-бързо да ги мобилизира. Поради това е необходимо съществуващите разпоредби за авансовите плащания да бъдат подсилени чрез увеличаване на размера на тези плащания.

(10)Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)Поради това Регламент (ЕО) № 2012/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2012/2002 се изменя, както следва:

1.Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.По искане на държава членка или на държава, която е в процес на преговори за присъединяване към Съюза (наричана по-нататък „отговаряща на условията държава“), помощ от Фонда може да се мобилизира в случай на сериозни последици за условията на живот, човешкото здраве, природната среда или икономиката в един или повече региони на тази отговаряща на условията държава, предизвикани от голямо или регионално природно бедствие на територията на същата отговаряща на условията държава или от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве на територията на тази отговаряща на условията държава.

Преките щети, причинени като непосредствена последица от природно бедствие, се разглеждат като част от щетите, причинени от това природно бедствие.

2.За целите на настоящия регламент „голямо природно бедствие“ означава всяко природно бедствие, което в отговаряща на условията държава предизвиква преки щети, чийто прогнозен размер надхвърля или 3 000 000 000 EUR по цени от 2011 г., или 0,6 % от БНД на тази държава.

3.За целите на настоящия регламент „тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве“ означава животозастрашаваща или сериозно застрашаваща здравето опасност с биологичен произход в държава, отговаряща на условията, която засяга сериозно човешкото здраве и налага решителни действия за ограничаване на по-нататъшното ѝ разпространяване, в резултат на което възниква публична финансова тежест за отговарящата на условията държава във връзка с провеждането на мерки за спешно реагиране, чийто прогнозен размер надхвърля 1 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. или 0,3 % от БНП на тази държава.

4.За целите на настоящия регламент „регионално природно бедствие“ означава всяко природно бедствие, което предизвиква преки щети в регион на ниво NUTS 2 на отговаряща на условията държава в размер на над 1,5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на този регион. Чрез дерогация от първа алинея, когато засегнатият регион, в който е настъпило природното бедствие, е най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, „регионално природно бедствие“ означава всяко природно бедствие, което предизвиква преки щети, надвишаващи 1 % от БВП на същия регион. Когато природното бедствие засяга няколко региона на ниво NUTS 2, прагът се прилага към средния БВП на тези региони, изчислен според дела на общите щети във всеки регион.

5.Помощ от Фонда може да се мобилизира и за всяко природно бедствие в отговаряща на условията държава, което е голямо природно бедствие също и в отговаряща на условията съседна държава.

6.За целите на настоящия член се използват хармонизирани статистически данни, предоставени от Евростат.“

2.В член 3 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.Помощта се предоставя под формата на финансови вноски от Фонда. На отговарящата на условията държава те се отпускат еднократно за всяко отговарящо на условията бедствие.

2.Целта на Фонда е да допълни усилията на засегнатите държави и да покрие част от техните публични разходи с оглед подпомагане на отговарящата на условията държава да извърши, в зависимост от вида на отговарящото на условията бедствие, следните основни спешни действия и действия по възстановяване:

a)възстановяване на функционирането на инфраструктурата и предприятията в сферата на енергетиката, водоснабдяването и отпадъчните води, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието;

б)предоставяне на временно настаняване и финансиране на спасителни операции, които да посрещнат нуждите на засегнатото население;

в)осигуряване на превантивна инфраструктура и предприемане на мерки за защита на културното наследство;

г)почистване на засегнатите от бедствието области, включително природните зони, в съответствие, когато е уместно, с екосистемни подходи, както и неотложно възстановяване на засегнатите природни зони с цел избягване на непосредствения ефект от ерозия на почвата;

д)мерки за предоставяне на неотложна помощ, включително медицинска, на населението, засегнато от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и за опазването на това население от риска да бъде засегнато, включително чрез превенция, проследяване или контрол на разпространението на болести, борба със сериозни рискове за общественото здраве или смекчаване на въздействието им върху общественото здраве.

За целите на буква а) „възстановяване на функционирането“ означава възстановяване на инфраструктурата и заводите в състоянието им преди настъпването на природното бедствие. Когато юридически не е възможно или от икономическа гледна точка не е оправдано да се възстанови състоянието отпреди настъпването на природното бедствие, или когато държавата бенефициер реши да премести или да усъвършенства функционалността на засегнатите инфраструктура или завод, за да подобри способността си да издържа на бъдещи природни бедствия, Фондът може да спомогне за финансиране на разходите по възстановяването само до нивото на прогнозните разходи за връщане към предишното състояние.

Разходите, надхвърлящи нивото на разхода, посочен във втора алинея, се финансират от собствените фондове на държавата бенефициер или при възможност, от други фондове на Съюза.

За целите на буква б) „временно настаняване“ означава настаняване, което трае, докато засегнатото население бъде в състояние да се върне в първоначалните си жилища, след като те бъдат ремонтирани или реконструирани.“

3.В член 4а параграф 2 се заменя със следното:

„2.Размерът на авансовата сума не надвишава 25 % от очаквания общ размер на финансовите вноски и в никакъв случай не превишава 100 000 000 EUR. След като определи окончателния размер на финансовите вноски, които ще бъдат отпуснати, Комисията отчита размера на авансовата сума, преди да изплати остатъка от определения размер на финансовите вноски. Комисията си възстановява авансовите суми, изплатени неправомерно.“

4.В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.Не по-късно от шест месеца след изтичането осемнадесетмесечния срок, посочен в параграф 1, държавата бенефициер представя доклад за усвояването на финансови вноски от Фонда с отчет за разходите, като посочва финансирането, получено за съответните действия от други източници, включително застрахователни обезщетения и компенсации от трети страни.

Докладът за усвояването на средствата съдържа подробно описание на следните елементи в зависимост от характера на отговарящото на условията бедствие:

а)превантивните мерки, предприети или предложени от държавата бенефициер с оглед ограничаването на бъдещи щети и избягването, доколкото е възможно, на повторно възникване на подобни природни бедствия или извънредни ситуации в областта на общественото здраве, включително използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за тази цел;

б)състоянието на прилагането на съответното законодателство на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия;

в)извлечения в резултат на бедствието опит, както и предприетите или предложените мерки за гарантиране на опазването на околната среда и на устойчивостта по отношение на изменението на климата, природните бедствия и извънредните ситуации в областта на общественото здраве; както и

г)всякаква друга имаща отношение информация във връзка с мерките за предотвратяване и ограничаване на риска, предприети съобразно характера на природното бедствие или извънредната ситуация в областта на общественото здраве.

Докладът за усвояването на средствата се придружава от становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно възприетите одиторски стандарти, с което се констатира, че отчетът за разходите дава вярна и точна представа и че финансовите вноски от Фонда са усвоени законосъобразно и правомерно в съответствие с член 59, параграф 5 и член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

След завършване на процедурата, посочена в първата алинея, Комисията приключва помощта от Фонда.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.    РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.    Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве

1.2.    Съответни области на политиката 

13. Регионална политика; 13 06 01. Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

1.3.    Мотиви за предложението/инициативата

1.3.1.    Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1.3.2.    Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) беше създаден в знак на солидарност с държавите членки, засегнати от сериозна криза, която е причинена от тежко природно бедствие и справянето с която надхвърля бюджетния капацитет на дадената държава членка. Чрез настоящото предложение този подход се насочва и към финансовата тежест, произтичаща от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

1.3.3.    Изводи от подобен опит в миналото

Както се посочва в една значима оценка на дейността на ФСЕС 4 , Фондът доказа, че е много ефективен инструмент за предоставяне на помощ на държавите членки, пострадали от природни бедствия.

1.3.4.    Съгласуваност с многогодишната финансова рамка и евентуална синергия с други актове

Настоящият регламент не надхвърля максималния размер на средствата, предвидени за ФСЕС в многогодишната финансова рамка (МФР), и следователно е съвместим с МФР.

1.3.5.    Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

С настоящия регламент не се увеличава максималният размер на средствата за ФСЕС. Участието на Съюза в намесите ще бъде финансирано от общия бюджет на Съюза.

1.4.    Срок на действие и финансово отражение на предложението/инициативата

Предложение с неограничен срок на действие.

Таванът на максималния размер на средствата, разпределени за ФСЕС за 2020 г., е спазен (597,546 млн. евро плюс 552,978 евро, пренесени от 2019 г.).

1.5.    Планирани методи на управление 5  

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

X Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Не е приложимо

2.    МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.    Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Същите като посочените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета (за природни бедствия).

2.2.    Системи за управление и контрол

2.2.1.    Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Същите като посочените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

2.2.2.    Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Същите като посочените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

2.2.3.    Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Същите като посочените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Същите като посочените в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета.

3.    ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

— Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Номер

Многогод./едногод. 6  

от държави от ЕАСТ 7

от държави кандидатки 8

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

Функция 9: Специални инструменти

13 06 01 Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

Многогодишни

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.    Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1.    Обобщение на очакваното отражение върху бюджетите кредити за оперативни разходи

   Настоящият регламент няма финансово отражение.

Х    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи, като не надхвърля максималния размер на средствата, предвидени за ФСЕС в МФР.

EURФункция от многогодишната финансова
рамка

9

Специални инструменти

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Следващи години

ОБЩО

Бюджетни кредити за оперативни разходи

13 06 01 Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

ОБЩО бюджетни кредити

Поети задължения

=1a+1б +3

Плащания

=2a+2б

+3

 ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи 

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

 ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 9
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една оперативна функция, да се повтори частта по-горе:Функция от многогодишната финансова
рамка

Тази част се попълва, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в приложението към законодателната финансова обосновка (приложение V към вътрешните правила), което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

ОБЩО

ГД: <…….>

• Човешки ресурси

Други административни разходи 

ОБЩО ГД <…….>

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 9

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—5

от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

Плащания

3.2.2.    Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетни кредити за поети задължения, в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
2020

Година

Година

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 10

Средни разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общо брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 11

— Резултат

— Резултат

— Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ №2 ...

— Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО

3.2.3.    Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

— Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 12

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Извън ФУНКЦИЯ 5 13
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

3.2.3.1.    Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението не налага използване на човешки ресурси

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6).

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01/11/21 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01/11 (Преки научни изследвания)

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 14  

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  15

— в централата

— в делегациите

XX 01 05 02/12/22 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02/12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Външен персонал

3.2.4.    Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

   може да се финансира изцяло в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

     налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

Да се обясни какво е необходимо, като се посочат съответните функции, бюджетни редове и суми, както и инструментите, които се предлага да бъдат използвани.

   налага преразглеждане на МФР.

Да се обясни какво е необходимо, като се посочат съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.    Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

Х не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в EUR
3.3.    Очаквано отражение върху приходите

X    Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове X    

EURЗа целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Не е приложимо

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(2)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(3)    ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(4)    SWD(2019) 187.
(5)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(6)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(7)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(8)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(9)    Година N е годината, през която започва да се изпълнява предложението/инициативата. Буквата N да се замени с очакваната първа година от изпълнението (например: 2021). Същото за следващите години.
(10)    Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(11)    Както е описано в точка 1.4.2. „Конкретни цели“.
(12)    Година N е годината, през която започва да се изпълнява предложението/инициативата. Буквата N да се замени с очакваната първа година от изпълнението (например: 2021). Същото за следващите години.
(13)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(14)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(15)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
Top