EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ No 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА ЗА 2020 Г. Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

COM/2020/170 final

Брюксел, 2.4.2020

COM(2020) 170 final

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ No 2
КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА ЗА 2020 Г.


Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
Като взе предвид:

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (...) 1 , и по-специално член 44 от него,

общия бюджет на Европейския съюз за 2020 финансова година, приет на 27 ноември 2019 г. 2 ,

проект на коригиращ бюджет № 1/20 3 , приет на 27 март 2020 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета проект на коригиращ бюджет № 2 към бюджета за 2020 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в общата приходна част и раздел III са достъпни в EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm ).

Съдържание

1.    Увод    

2.    Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки чрез повторно активиране на Инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза    

2.1.    Контекст    

2.2.    Действия, които ще бъдат финансирани чрез ИСП    

3.    Допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза (в рамките на Съюза)    

4.    Финансиране    

5.    Обобщаваща таблица по функции от МФР    

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.    Увод

Целта на проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 2 за 2020 г. е да се осигурят 3 000,0 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 1 530,0 милиона евро в бюджетни кредити за плащания по функция 3 „Сигурност и гражданство“ за финансиране на предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза чрез Инструмента за спешна подкрепа, за който се предлага да бъде повторно активиран в помощ на мерките за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19 и да се подсили допълнително Механизмът за гражданска защита на Съюза/rescEU, за да се даде възможност за създаване на по-мащабни резерви и координиране на разпределението на основни ресурси в цяла Европа 4 .

2.    Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки чрез повторно активиране на Инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза

2.1.    Контекст

Предвид дълбочината на кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, както и степента и естеството на потребностите, за които ще е необходима подкрепа от бюджета на ЕС в близко бъдеще, Комисията предлага успоредно с този ПКБ Съветът да активира повторно и да внесе изменения в Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза 5 , така че да се предостави на ЕС по-широк набор от инструменти, съизмерим с огромния мащаб на настоящата пандемия от COVID-19.

Инструментът за спешна подкрепа (ИСП) беше създаден през март 2016 г. и беше активиран за период от 3 години с цел справяне с извънредната ситуация, възникнала вследствие на масовия приток на бежанци в Гърция. Той бе замислен като инструмент с общо предназначение за борба с кризи в рамките на ЕС и се активира само при изключителни обстоятелства, когато са налице сериозни затруднения. Той може да бъде мобилизиран в отговор на кризи, при които е наложителна хуманитарна помощ, и се прилага за широк кръг от допустими действия: „Спешната подкрепа [...] може да включва всички действия за оказване на хуманитарна помощ [...] и следователно може да включва операции за оказване на подкрепа, спасителни операции и, когато е необходимо, операции за защита, с цел да се спаси и запази човешки живот по време на бедствия или непосредствено след това“ 6 . 

Мерките, предвидени в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), Механизма за гражданска защита, Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти на Съюза допринасят отчасти за посрещането на извънредната ситуация в областта на общественото здраве. При все това, мащабът и естеството на предизвикателството изискват ефективен отговор на свързаните с общественото здраве хуманитарни последици от разпространението на болестта в Съюза. Спешната подкрепа, предоставяна по линия на ИСП, спомага за взаимното допълване и съгласуваността с действията на засегнатите държави членки, както и за синергиите с действията, финансирани на равнището на ЕС по линия на други фондове и инструменти.

С оглед на гореизложеното се предлага да бъде активирана спешната подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2016/369 и да се осигурят необходимите бюджетни кредити във възможно най-кратък срок. Това ще даде възможност на Съюза да предприеме мерки за предотвратяване и смекчаване на тежките последици в една или няколко държави членки и да отговори по координиран начин на потребностите, свързани с причинената от COVID-19 катастрофа, в допълнение към помощта, предоставена по линия на други инструменти на ЕС.

2.2.    Действия, които ще бъдат финансирани чрез ИСП

Предвид неотложността на ситуацията и сериозността на кризата в сектора на здравеопазването във всички държави членки, предизвикана от разпространението на COVID-19, Комисията предлага да се осигурят за ИСП 2 700,0 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 1 380,0 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

Подкрепата може да се използва за финансиране, наред с другото, на следните действия:

по-мащабно и по-бързо създаване на резерви и координиране на разпределението на основни ресурси в цяла Европа;

посрещане на транспортните нужди за вноса на предпазна екипировка от международни партньори, както и за превоза им в целия ЕС;

трансгранично транспортиране на нуждаещи се пациенти до болници със свободен капацитет;

трансгранично сътрудничество за облекчаване на натиска върху здравните системи в най-засегнатите региони на ЕС;

централизирани обществени поръчки и разпределение на основни медицински материали за болниците и спешни доставки на предпазна екипировка за болничния персонал, например респиратори, апарати за изкуствена белодробна вентилация, лични предпазни средства, маски за многократна употреба, лекарства, терапевтични средства, лабораторни консумативи и дезинфектанти;

увеличаване и преобразуване на производствения капацитет на предприятия в ЕС, за да се гарантира бързото производство и изпращане на оборудване и материали, необходими за спешното преодоляване на недостига в предлагането на основни продукти и лекарства;

увеличаване на капацитета на лечебните заведения и на ресурсите, включително временни и полупостоянни полеви болници и подкрепа за преустроени съоръжения;

увеличаване на производството на комплекти за изследвания и подкрепа за придобиването на основни вещества от съществено значение;

стимулиране на бързото разработване на лекарства и на методи за изследвания;

разработване, закупуване и разпределяне на консумативи за извършването на изследвания (комплекти за изследване, реактиви, лабораторно оборудване).

Комисията ще осигури пълна координация, така че действията, финансирани по линия на ИСП, да допълват други съществуващи инструменти, като rescEU или Фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) в някои области (например в приемните инфраструктури за мигранти). Отпускането на средствата ще бъде съобразено с развитието на разпространението на болестта и ще бъде координирано с мерките, предприети от държавите членки, за да се постигне максимално въздействие.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

18 01 04 05

Разходи за подкрепа за спешна подкрепа в рамките на Съюза

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Спешна подкрепа в рамките на Съюза

2 646 000 000

1 326 000 000

Общо    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза (в рамките на Съюза)

Като част от реакцията на ЕС спрямо разпространението на COVID-19 Механизмът за гражданска защита на Съюза улеснява сътрудничеството между държавите членки. В допълнение към съвместното възлагане на обществени поръчки и като допълнителна предпазна мрежа Комисията прие нов акт за изпълнение по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU, за да подкрепи държавите членки при закупуването на част от необходимото оборудване (включително терапевтични средства, медицинско оборудване, лични предпазни средства, лабораторни консумативи), като по този начин увеличи обема, допълни и разшири гамата от приоритетни стоки, закупувани чрез съвместното възлагане на обществени поръчки. С пряката безвъзмездна помощ по линия на rescEU ще се предостави 100 % финансиране от бюджета на ЕС, включващо пълно финансиране за изграждането на този капацитет и пълно финансиране на използването му. Закупеното оборудване ще бъде складирано в една или няколко държави членки, докато вземането на решения ще се извършва на равнище ЕС, като по този начин ще се осигуряват спешни доставки за и извън националните резерви. То ще е на разположение на всички държави членки и ще се използва в случай на недостатъчен национален капацитет.

Както беше обявено в Проекта на коригиращ бюджет № 1/2020 7 , Комисията преразпредели 10,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения в подкрепа на медицинските мерки и оборудване за противодействие на COVID-19 от наличния бюджет на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU за 2020 г. (предотвратяване и готовност в рамките на Съюза) и предложи увеличение от 70,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 40,0 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания.

С оглед на бързото разрастване на кризата и свързаните с нея нужди в държавите членки мащабът на усилията за натрупване на резерви трябва да бъде допълнително увеличен. Специалният резерв rescEU може да допринесе за създаването на по-големи резерви, координирането и разпределението на основни медицински материали, от които болниците имат голяма необходимост, включително предпазна екипировка за болничния персонал (маски, защитни очила, гащеризони, наноматериали за медицинска употреба, дезинфектанти), апарати за изкуствена белодробна вентилация (както за инвазивна, така и за неинвазивна вентилация), необходими за ефективна реакция. Резервите трябва да се използват с цел изпращане с кратко предизвестие на необходимото медицинско оборудване последователно на тези държави членки и региони, в които има огнища и епидемични пикове на инфекции, което ще даде възможност за ефективно и ефикасно използване на оборудването за многократна употреба там, където е най-необходимо.

Поради това се предлагат допълнителни поети задължения в размер на 300,0 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 150,0 милиона евро.

Подсиленият специален резерв rescEU и повторното активиране на ИСП ще се допълват и ще гарантират по най-ефективния начин осигуряването на необходимото медицинско оборудване.

EUR

Бюджетен ред

Наименование

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

Раздел III — Комисия

23 03 01 01

Предотвратяване и готовност за бедствия в рамките на Съюза

300 000 000

150 000 000

Общо    

300 000 000

150 000 000

4.    Финансиране

Предвид липсата на маржове и възможности за преразпределение в рамките на функция 3 от многогодишната финансова рамка (МФР), Комисията предлага да бъдат мобилизирани следните специални инструменти с общ размер от 3 000,0 милиона евро:

·Останалият общ марж за поетите задължения е в размер на 2 042,4 милиона евро 8 . Успоредно с настоящия коригиращ бюджет се предлага изменение на Регламента за МФР с цел премахване на ограниченията за обхвата на този инструмент 9 ;

·Инструментът за гъвкавост е в размер на 243,0 милиона евро 10 ; и

·Маржът за непредвидени обстоятелства за остатъка (714,6 милиона евро) със съответното компенсиране спрямо маржа, наличен през 2020 г. по функция 5 „Администрация“ 11 .

5.    Обобщаваща таблица по функции от МФР

в EUR

Бюджетен ред

Бюджет за 2020 г.

Проект на коригиращ бюджет № 2/2020

Бюджет за 2020 г.

(вкл. ПВК № 1/2020)

(вкл. ПКБ 1—2/2020)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Таван

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Марж

 

 

 

 

1a

Конкурентоспособност за растеж и работни места

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

От които в общия марж за поетите задължения

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Таван

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Марж

 

 

 

 

1b

Икономическо, социално и териториално сближаване

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

От които в общия марж за поетите задължения

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Таван

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Марж

 

 

 

 

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Таван

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Марж

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

От които: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Подтаван

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Разликата от закръгляне е изключена от изчислението на маржа

888 000

 

 

 

888 000

 

Марж за ЕФГЗ

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Сигурност и гражданство

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

От които по Инструмента за гъвкавост

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

От които в общия марж за поетите задължения

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

От които по маржа за непредвидени обстоятелства

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Таван

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Марж

 

 

 

 

4.

Глобална Европа

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Таван

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Марж

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Администрация

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Таван

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Марж

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

От които: административни разходи на институциите

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Подтаван

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Марж

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Общо

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

От които по Инструмента за гъвкавост

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

От които в общия марж за поетите задължения

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

От които по маржа за непредвидени обстоятелства

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Таван

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Марж

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Други специални инструменти

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Всичко общо

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      ОВ L 193, 30.7.2018 г.
(2)      ОВ L 57, 27.2.2020 г.
(3)      COM(2020) 145, 27.3.2020 г.
(4)    В допълнение към увеличението (80,0 милиона евро, от които 10,0 милиона евро чрез преразпределяне в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза), включени в ПКБ № 1/2020 (COM (2020) 145, 27.3.2020 г.).
(5)      COM(2020) 175, 2.4.2020 г.
(6)      Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета.
(7)      COM(2020) 145 final, 27.3.2020 г.
(8)    Тази сума включва оставащия марж от 2019 г. (1 316,9 милиона евро), предоставена за 2020 г. в „Техническата корекция на специалния инструмент“, COM(2020) 173, 2.4.2020 г.
(9)    COM(2020) 174, 2.4.2020 г. Това изменение на Регламент № 1311/2013 следва да влезе в сила най-късно в деня на окончателното приемане на настоящия ПКБ.
(10)      COM(2020) 171, 2.4.2020 г.
(11)      COM(2020) 172, 2.4.2020 г.
Top