EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0392

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD)

Брюксел, 1.6.2018

COM(2018) 392 final

2018/0216(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. (наричано по-нататък „предложението за МФР“) 1 се определят бюджетната рамка и основните насоки за Общата селскостопанска политика (ОСП). На тази основа Комисията представя пакет от регламенти за определяне на законодателната рамка за ОСП за периода 2021—2027 г., заедно с оценка на въздействието на алтернативните сценарии за развитието на тази политика. В тези предложения се предвижда дата на прилагане от 1 януари 2021 г., като те се представят с оглед на Съюз с 27 държави членки в съответствие с нотификацията от страна на Обединеното кралство за намерението на държавата да се оттегли от Европейския съюз и от Евратом на основание член 50 от Договора за Европейския съюз, получена от Европейския съвет на 29 март 2017 г.

Решението за последната реформа на ОСП беше взето през 2013 г., а самата реформа бе осъществена през 2015 г. Оттогава насам обстоятелствата, при които тя бе проведена, се промениха значително, и по-конкретно:

Под натиска на макроикономически фактори, геополитическо напрежение и други видове въздействие цените на селскостопанските продукти отбелязаха значителен спад.

Акцентът на търговските преговори се измести по-ясно от многостранни към двустранни споразумения и ЕС стана по-отворен към световните пазари.

ЕС пое нови международни ангажименти, например по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата (чрез 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата) и на общите линии на международното развитие (чрез целите на ООН за устойчиво развитие), както и във връзка с усилията за по-добра реакция на други геополитически явления, в т.ч. миграцията.

Тези промени доведоха до обществен дебат по въпроса дали реформата от 2013 г. е достатъчно амбициозна, за да се подпомогне ОСП да реагира адекватно на мащабните текущи предизвикателства, свързани с икономическото състояние на селскостопанския сектор, опазването на околната среда, действията в областта на изменението на климата и здравата икономическа и социална структура за селските райони на ЕС, и по-специално с оглед на новите възможности за действие в областта на търговията, биоикономиката, енергията от възобновяеми източници, кръговата и цифровата икономика.

ОСП трябва да бъде модернизирана, за да може да посрещне тези предизвикателства, опростена — така че да може да го направи с минимална административна тежест, и да бъде съгласувана в още по-голяма степен с останалите политики на ЕС, така че да допринесе максимално към десетте приоритета на Комисията и целите за устойчиво развитие. И действително, както Комисията припомни в своето неотдавна прието Съобщение относно МФР, модернизираната обща селскостопанска политика ще трябва да подпомогне прехода към напълно устойчив селскостопански сектор и развитието на жизнеспособни селски райони, осигурявайки сигурни, безопасни и висококачествени храни за над 500 милиона потребители. Европа се нуждае от интелигентен, устойчив, стабилен и конкурентен селскостопански сектор, за да гарантира производството на безопасни, висококачествени, достъпни, питателни и разнообразни храни за своите граждани и здрава социално-икономическа структура в селските райони. Модернизираната обща селскостопанска политика трябва да засили своята европейска добавена стойност, включвайки по-амбициозни цели по отношение на околната среда и климата и отговаряйки на очакванията на гражданите за тяхното здраве, околната среда и климата.

Както бе предвидила в работната си програма за 2017 г., Комисията проведе обширни консултации във връзка с опростяването и модернизирането на ОСП, така че политиката да допринесе максимално за изпълнението на десетте приоритета на Комисията и на целите за устойчиво развитие. Акцентът беше върху конкретни политически приоритети за бъдещето, без да се засягат финансовите средства за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка. Този процес включваше обширни консултации, както и анализ на наличните доказателства за качеството на изпълнението на ОСП, в т.ч. съответните становища, събрани чрез платформата REFIT.

Резултатът бе представен в приетото на 29 ноември 2017 г. съобщение „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. С това съобщение се открива възможност за структуриран диалог относно бъдещето на ОСП в институциите на ЕС, както и със заинтересованите страни. В този политически документ се очертават предизвикателствата, целите и възможните пътища за една устойчива в бъдещето ОСП, която трябва да бъде по-опростена, по-интелигентна и модерна политика и водач при прехода към по-устойчиво селско стопанство.

По-специално Комисията обяви по-амбициозните цели по отношение на действията, свързани с околната среда и климата, по-доброто определяне на целите при предоставянето на подпомагане и използването в по-голяма степен на полезните взаимовръзки между научните изследвания, иновациите и консултантските услуги като основни приоритети за ОСП след 2020 г. Като начин за подобряване на качеството на изпълнението на ОСП тя предложи и нов модел за осъществяване на политиката, с който акцентът се прехвърля от спазването на изисквания към изпълнението на цели, и преразпределение на отговорностите между ЕС и държавите членки при повече субсидиарност. Стремежът е с новия модел да се постигнат по-добре целите на ЕС въз основата на стратегическо планиране, по-общи интервенции на политиката и общи показатели за качество на изпълнението, подобрявайки по този начин съгласуваността между целите на бъдещата ОСП с останалите цели на ЕС.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

В член 39 от ДФЕС са определени целите на ОСП:

·да се увеличава селскостопанската производителност чрез подкрепа на техническия прогрес и осигуряването на рационално развитие на селскостопанското производство, както и оптимално използване на производствените фактори, по-специално на работната сила;

·по този начин да се осигури приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в частност посредством увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази дейност;

·да се стабилизират пазарите;

·да се гарантира снабдяването;

·да се гарантира, че доставяните продукти достигат до потребителите на разумни цени.

Настоящото предложение изцяло отговаря на целите на ОСП съгласно Договора. С него се модернизира и опростява начинът, по който се изпълняват разпоредбите на Договора.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Селското и горското стопанство обхващат 84 % от територията на ЕС. И двата сектора едновременно зависят от околната среда и оказват въздействие върху нея. Ето защо редица от предложените специфични цели на ОСП ще доведат до действия, свързани с околната среда и климата в съответствие с тези политики на ЕС.

Известно е, че моделите на потребление оказват въздействие върху общественото здраве. Чрез своята връзка с храните, а понякога и с начина на тяхното производство, политиките в областта на селското стопанство са свързани със здравните политики. В предложенията се предлага да се засилят връзките с политиката в областта на здравеопазването, по-специално по отношение на здравословното хранене и намаляването на използването на антимикробни агенти.

ЕС е основен вносител на стоки и износител на ценни селскостопански и хранителни продукти, поради което оказва влияние върху продоволствените системи извън ЕС. В съответствие с член 208 от ДФЕС в предложението са взети предвид целите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие за изкореняване на бедността и устойчиво развитие в развиващите се държави, и по-специално като гарантира, че подпомагането от ЕС за земеделските стопани оказва минимално или дори никакво въздействие върху търговията.

И накрая, както и при други сектори, селското стопанство и селските райони могат да се възползват в по-голяма степен от новите технологии и знания, особено от цифровите технологии. С предложението се укрепват връзките с политиката в областта на научните изследвания, като организацията на обмена на знания се поставя в центъра на модела за осъществяване на политиката. По същия начин акцентът върху цифровизацията позволява обвързването с Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 42 и член 43, параграф 2 от ДФЕС — по отношение на регламента относно плановете по ОСП.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

В Договора за функционирането на Европейския съюз е предвидено, че компетентността в областта на селското стопанство, е споделена между Съюза и държавите членки, като се определя обща селскостопанска политика с общи цели и общо изпълнение. Сегашната система за осъществяване на ОСП разчита на подробни изисквания на равнището на ЕС и се характеризира със строг контрол, санкции и механизми за одит. Тези правила често съдържат много предписания, които стигат чак до равнището на отделните стопанства. Предвид силно диверсифицираната селскостопанска и климатична среда в Съюза нито подходът отгоре-надолу, нито унифицираният подход обаче са подходящи за постигане на желаните резултати и добавена стойност от ЕС.

В модела за осъществяване политиката, залегнал в настоящото предложение, Съюзът определя основните политически параметри (цели на ОСП, по-общи видове намеса, основни изисквания), а държавите членки носят по-голяма отговорност и се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и договорените целеви стойности.

По-голямата субсидиарност ще даде възможност за по-успешното съобразяване с местните условия и потребности с оглед на тези цели и мерки. Държавите членки ще отговарят за приспособяването на интервенциите по линия на ОСП, така че тези интервенции да имат максимален принос за постигането на целите на ЕС. Запазвайки сегашните структури на управление, които трябва да продължат да осигуряват ефективен мониторинг и правоприлагане за постигането на всички цели на политиката, държавите членки ще имат и по-голямо право на мнение при изготвянето на рамката за съответствие и контрол, прилагана спрямо бенефициерите (включително по отношение на проверките и санкциите).

Пропорционалност

Икономическите, екологичните и социалните предизвикателства пред селскостопанския сектор и селските райони в ЕС изискват сериозна реакция, която да отразява тяхното общоевропейско измерение. С по-големите правомощия за избор, които ще бъдат предложени на държавите членки при подбора и адаптирането на наличните в рамките на ОСП инструменти на политиката за постигане на целите като част от модел, основан в по-висока степен на резултатите, вероятността при ОСП да бъде надхвърлено пропорционалното равнище на действията е още по-малка.

Избор на инструмент

Тъй като всички първоначални актове са регламенти на Европейския парламент и на Съвета, измененията трябва да бъдат въведени с регламент на Европейския парламент и на Съвета.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

ОСП е дълбоко залегнала в основите на изграждането и развитието на Европейския съюз (ЕС). От своето създаване в началото на шейсетте години около целите, заложени в Договора, ОСП е претърпяла редица реформи с цел да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор, да се насърчи развитието на селските райони, да бъдат преодолени новите предизвикателства и да се отговори по-добре на потребностите на обществото. Последната мащабна реформа бе предприета през 2013 г. С реформата от 2013 г. общите цели на ОСП бяха организирани в три основни направления:

i.    жизнеспособно производство на храни

ii.    устойчиво управление на природните ресурси и действия, свързани с климата

iii.    балансирано териториално развитие

За да се направи оценка на напредъка по постигането на изброените цели и да се установят бъдещите предизвикателства бе проведена обширна консултация, която насърчи провеждането на структуриран дебат с всички заинтересовани страни, в т.ч. и участниците от сектори извън селското стопанство. Освен това от богатата информация за ОСП (обобщена накратко в поле 1 по-долу) бяха извлечени данни за качеството на изпълнението на политиката, въз основа на които бе направена оценката на нейните постижения и пропуски през годините, както и по-специално във връзка с последната ѝ реформа. Това се отнася по-специално за:

·сведения, събрани чрез обща рамка за мониторинг и оценка, която служи за измерване на качеството на изпълнението на ОСП 2 ;

·поредица от проучвания за оценка, планирани по отношение на настоящата многогодишна финансова рамка (2014—2020 г.) с цел да се провери степента на постигане на настоящите цели на ОСП, първите констатации от които бяха налични през 2017—2018 г. 3

резултати относно напредъка по постигането на целевите показатели и съответните финансови пакети, налични в годишните доклади за изпълнението в областта на развитието на селските райони.

·допълнителни документи, данни, сведения, цифрова информация от значение за оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 4 .

Консултации със заинтересованите страни

Бе проведена открита обществена консултация с повече от 322 000 отговора, както и структуриран диалог със заинтересованите страни и пет експертни семинара, бяха получени мнения чрез платформата REFIT, както и становища от Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и националните парламенти. В хода на процеса бяха взети предвид препоръките на експертната група за селскостопанските пазари (AMTF) 5 и конференцията в Корк за развитието на селските райони (2016 г.) 6 .

Събиране и използване на експертни становища

С цел да се съберат сведения/знания от експерти по въпроси от областта на ОСП, между март 2017 г. и февруари 2018 г. бяха организирани поредица специализирани семинари. Те дадоха възможност за обмен на становища между експертите и служителите на Комисията и за постигане на напредък при формулирането на основните заключения/въпроси, които да бъдат взети предвид при модернизирането и опростяването.

Петте теми, разглеждани по време на семинарите, бяха подбрани по такъв начин, че да обхващат най-важните области, в които липсват знания, или са налице разногласия по отношение на подходите на политиката. Семинарите бяха организирани по сходна методология въз основа на:

(1)събиране на най-новите данни, налични на експертно равнище, в академичните среди, сред практиците и в международните институции;

(2)акцент върху практическия опит на място;

(3)оценка на потенциала на новите технологии/подходи за подобряване на бъдещото формулиране на политиката в конкретната област.

Резюметата и презентациите от семинарите са публикувани на следния адрес:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_bg

Семинар № 1: Best practices addressing environmental and climate needs (Най-добри практики за удовлетворяване на потребностите в областта на околната среда и изменението на климата)  (23—24 март 2017 г.)

В този двудневен семинар участваха широк кръг от експерти по въпросите на предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата. Бяха разгледани следните аспекти:

·налични инструменти за оценка на потребностите в областта на околната среда;

·методи за подобряване на възприемането на мерките (с акцент върху ролята на поведенческите подходи).

Семинар № 2: Risk management (Оценка на риска) (18—19 май 2017 г.)

При този двудневен семинар бе направен опит да се напредне със събирането на данни посредством дебата относно инструментите, които да подпомогнат общността на земеделските стопани да посрещнат по-добре рисковете във връзка с производството, цените и доходите. Бяха разгледани следните аспекти:

·предизвикателствата, свързани с предпазните мерки по отношение на пазара на ЕС, и последните развития при действащата система за управление на риска в САЩ;

·казус относно фючърсните пазари в ЕС, застрахователният и презастрахователният сектор в ЕС, казус относно публично-частно партньорство и схема за застраховане на реколтата;

·поведенчески аспекти на управлението на риска.

Семинар № 3: Food and related issues (Храни и свързани с тях въпроси) (31 май 2017 г.)

По време на семинара относно храните и свързаните с тях въпроси бе разгледано съответствието на ОСП на политиките в областта на здравеопазването и възможността тя да улесни адаптацията на земеделските стопани към промените в моделите на потребление. Необходимо е да се обърне повече внимание по-специално на антимикробната резистентност.

Семинар № 4: Socio-economic issues (Социално-икономически въпроси) (9 юни 2017 г.)

Семинарът относно социално-икономическите въпроси беше съсредоточен върху динамиката на растежа и работните места в хранително-вкусовата промишленост. На него въз основа на проучвания на казуси бяха разгледани връзките между селското стопанство в световен мащаб и веригата на стойността при храните в ЕС както от концептуална, така и от практическа гледна точка.

Семинар № 5: Measuring the CAP environmental and climate performance (Измерване на качеството на изпълнението на ОСП, свързано с околната среда и климата) (26 февруари 2018 г.)

По време на семинара бе разгледан въпросът какви основни цели на политиката могат да бъдат определени на равнището на ЕС, по какъв начин те могат да бъдат изпълнени на равнището на държавите членки и как те могат да бъдат наблюдавани, проверявани и оценявани.

Оценка на въздействието

Оценката на въздействието в подкрепа на законодателните предложения, както и становищата на Комитета за регулаторен контрол, са публикувани на следния уебсайт:

Списък на оценките на въздействието и придружаващите ги становища на Комитета за регулаторен контрол

Първоначално Комитетът за регулаторен контрол представи отрицателно становище. Комитетът оцени стремежа за модернизиране и опростяване на ОСП и задълбочения анализ на различните сценарии, в които старателно са подчертани взаимовръзките между целите на политиката, но според него в доклада би трябвало да се разяснят по-добре обосновката, осъществимостта и функционирането на предложения нов модел за осъществяване на политиката. Изисканите допълнения бяха включени в доклада за оценка на въздействието, в т.ч. в специално приложение относно предложенията за новия модел за осъществяване на политиката. Въз основа на това Комитетът за регулаторен контрол издаде положително становище с резерви. Той призна внесените подобрения в доклада, но поиска допълнителни уточнения относно точните предпазни мерки за намаляване на установените рискове. В приложение 1 към доклада за оценка на въздействието (Работен документ а службите на Комисията) се посочват извършените корекции с цел да се отговори на изискванията на Комитета.

В доклада за оценка на въздействието са представени и разгледани различните варианти на политиката. В оценката на въздействието не е посочен предпочитан вариант. За сметка на това са изпробвани различни комбинации от елементи на предложенията в различните варианти с цел да се извлече оптималното съчетание.

Всъщност при опциите се изпробват различни подходи за постигане на набелязаните цели:

1.различни равнища на амбициозните цели по отношение на околната среда и климата, съсредоточени върху евентуалното въздействие на задължителните и на доброволните схеми на изпълнение;

2.различни начини за подпомагане на доходите на земеделските стопанства, и по-специално тяхното разпределение между различните земеделски стопани, с акцент върху потенциалното въздействие върху малките и средните земеделски стопанства;

3.по-широки социално-икономически интервенции, по-специално в рамките на политиката за развитие на селските райони, както и междусекторни подходи за модернизация.

При първия вариант се проучва потенциалът на доброволна екосхема за увеличаване на амбициозните цели по отношение на околната среда и климата. При него се разглежда и потенциалната роля на инструментите за управление на риска при по-ниски преки плащания за подпомагане на доходите на земеделските стопани. Двата подварианта отразяват амбициозните цели по отношение на околната среда на различни държави членки и подходите спрямо преките плащания в рамките на новия модел за осъществяване на политиката.

При друг от вариантите преките плащания са по-добре насочени, а принципът на обвързване са предварителните условия е застъпен в по-голяма степен с цел да се подобрят съвместните икономически и екологични резултати на ОСП, както и да се отговори на предизвикателствата в областта на околната среда. Разработени са и подварианти, които да илюстрират възможните разлики в амбициозните целите на държавите членки по отношение на околната среда и климата.

В последния вариант се поставя силен акцент върху грижата за околната среда и заетостта и вниманието се измества към дейността на малките и средните земеделски стопани като начин за запазване на работните места в селските райони. Държавите членки са задължени да разпределят 30 % от плащанията по стълб I за допълнителни плащания по четири схеми, в които земеделските стопани ще могат да участват доброволно: биологично земеделие, постоянно затревени площи, райони с природни ограничения и линейни елементи на ландшафта, така че да насърчат допълнително участието в действия, свързани с климата, и устойчивото управление на природните ресурси.

В оценката на въздействието се посочват сложните взаимовръзки, които са присъщи за политика с толкова много разнообразни цели, когато основните параметри са претърпели значителни промени.

Ключов основен параметър е равнището на подпомагане по линия на ОСП. Обявеното в Съобщението на Комисията от май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 5 %-но съкращаване на бюджета е в рамките на предвиденото в оценката на въздействието.

Що се отнася до доходите на земеделските стопанства, от значение е както равнището, така и разпределението на подпомагането. Осигуряването на подходящо равнище на подпомагане и съответно — на доходи за земеделските стопанства, остава ключов елемент за бъдещето с оглед на гарантирането на продоволствената сигурност, амбициозните цели по отношение на околната среда и климата, както и жизнеспособността на селските райони. По-доброто насочване на подпомагането към малките и средните земеделски стопанства и към районите с природни ограничения може да спомогне за запазването на работни места в стопанствата и на селскостопанската дейност на цялата територия, като по този начин ще бъде укрепена социално-икономическата структура на селските райони. Ограничаването и сближаването могат да подобрят разпределението на директните плащания. Очевидно е, че всеки вариант, при който се залага в значителна степен на преразпределянето на директните плащания към земеделски стопанства и райони с по-ниска производителност ще доведе в краткосрочен план до понижаване на конкурентоспособността на ЕС, докато същевременно ще повиши опазването на околната среда. Не толкова очевидно обаче е подходящото съчетание на мерки, с помощта на които могат да се смекчат отрицателните въздействия върху дохода, като в същото време ще посрещне по-добре предизвикателствата, които засягат и селското стопанство — например в областта на околната среда и климата или очакванията на обществото. Поради това е необходимо да се стимулира въвеждането на корекции, които подобряват както социално-икономическите, така и екологичните резултати на сектора.

Отговорите от консултацията със заинтересованите страни и анализите сочат, че това е възможно, при положение че необходимите придружаващи мерки, насочени към по-амбициозните цели по отношение на действията, свързани с околната среда и климата, позволяват възприемането на най-добрите практики (както при конвенционалната, така и при други форми на земеделие), включващи знания, иновации и най-новите приложими технологии.

При така направените в хода на анализа допускания и решения са налице потенциални взаимовръзки между постигането на икономическите, екологичните и социалните цели на ОСП, както и по отношение на желаната модернизация и опростяване на политиката. В обобщение може да се каже, че преразпределянето би могло да доведе до управляеми въздействия върху доходите и да подпомогне желаното поставяне на по-амбициозни цели по отношение на действията, свързани с околната среда и климата, и други полезни взаимодействия в рамките на ОСП. Това обаче би изисквало секторът и политиката да се възползват от възможностите, предлагани от иновациите и технологиите, които сами по себе си вече дават възможност за модернизация и опростяване.

При други допускания и решения със сигурност подробните резултати биха били различни, но не и основното послание, а именно — че предпочитаният вариант за бъдещата ОСП следва да съчетава най-успешните елементи от различните варианти, но техните слабости трябва да бъдат избегнати чрез въвеждане на необходимите предпазни мерки, така че да се гарантира равнопоставеност в ЕС. Това предполага необходимост от ясни критерии за равнището и разпределението на подпомагането за доходите (например определяне на горна граница и/или прогресивно намаляване), амбициозните цели по отношение на климата и околната среда, обвързването с предварителни условия, стимулите за модернизиране и подходящата степен на субсидиарност/опростяване.

Пригодност и опростяване на законодателството

Понастоящем сложността при изпълнението на политиката е свързана до голяма степен с акцента върху спазването на подробни правила, установени на равнището на ЕС. С предложения нов модел за осъществяване на политиката ще бъде премахнат слоят, свързан с критериите за допустимост за предоставяне на подпомагане, установени на равнището на ЕС, което ще даде възможност на държавите членки да определят условия за допустимост, отговарящи най-добре на конкретните им обстоятелства. Очаква се това да доведе до съществено опростяване.

Погледнато в исторически план, ОСП се развива чрез поредица от реформи в различни инструменти. Понякога координирането на тези инструменти се оказва трудна задача. С настоящото предложение всички различни елементи на подпомагането по линия на ОСП са обединени в една-единствена съгласувана рамка, което ще намали административната тежест от изпълнението на ОСП.

Основни права

Предложението е съобразено с основните права и принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. 

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

В предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. (COM(2018) 322 final) се предвижда за селското стопанство като обща политика от стратегическо значение отново да се задели значителна част от бюджета на ЕС. Предложението гласи, че ОСП следва да се съсредоточи върху приоритетните си дейности, като за целта се отпускат 286,2 милиарда евро за ЕФГЗ и 78,8 милиарда евро за ЕЗФРСР (по текущи цени).

Тези селскостопански фондове се допълват с допълнително финансиране от програма „Хоризонт Европа“, тъй като предложеният за нея пакет включва 10 милиарда евро за подпомагане на научните изследвания и иновациите в сферата на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката. Ще бъде създаден нов селскостопански резерв по ЕФГЗ, чрез който да се отпуска допълнително финансиране за селскостопанския сектор. Неизразходваните средства от резерва през дадена година ще се пренасят за следващата.

Що се отнася до разпределението на директните плащания между държавите членки, предлага се онези от тях, при които размерът на директните плащания е под 90 % от средното за ЕС равнище, да продължат процеса, започнал през периода 2014—2020 г., като по този начин разликата до равнището от 90 % ще бъде намалена наполовина. Всички държави членки ще допринасят за финансиране на това външно сближаване на равнищата на директните плащания. Сумите, разпределени на държавите членки за директни плащания в Регламента за стратегическите планове по ОСП, са изчислени на тази основа.

По отношение на развитието на селските райони се предлага финансирането да се преразпредели между бюджетите на ЕС и на държавите членки. В съответствие с предвиденото за европейските структурни и инвестиционни фондове, ако националните ставки за съфинансиране бъдат увеличени, това ще позволи публичното подпомагане за европейските селски райони да остане до голяма степен непроменено. Разпределението на подпомагането по линия на ЕЗФРСР се основава на обективни критерии, обвързани с целите на политиките, като се отчита настоящото разпределение. Както и понастоящем, по-слабо развитите региони следва да продължат да се ползват от по-високи ставки на съфинансиране, които ще се прилагат и за някои интервенции като LEADER и за плащане на поети задължения, свързани с управлението.

На държавите членки ще бъде предложена известна степен на гъвкавост за трансфери между разпределените средства. До 15 % от съответните директни плащания могат да бъдат прехвърлени към разпределените средства по ЕЗФРСР и обратно. За интервенции, насочени към изпълнението на целите по отношение на околната среда и климата, както и за безвъзмездни средства за установяване на млади земеделски стопани, от съответните директни плащания може да бъде прехвърлен по-висок процент към разпределените средства по ЕЗФРСР.

Подробни данни относно финансовото въздействие на предложението за ОСП са представени във финансовата обосновка, придружаваща предложението.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Преходът към политика, ориентирана в по-голяма степен към качеството на изпълнението, изисква установяването на стабилна рамка за качеството на изпълнението, която въз основа на набор от общи показатели ще позволи на Комисията да извършва оценка и да наблюдава качеството на изпълнението на политиката. Настоящата обща рамка за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика и системата за мониторинг на директните плащания и развитието на селските райони ще се използват като основа за мониторинг за мониторинг и оценка на качеството на изпълнението на политиката, но те ще трябва да бъдат хармонизирани и доразвити ( в т.ч. с цел постигане на съответствие между двата стълба). Ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в разработването на подходящи показатели и осигуряването на достатъчно потоци от данни.

Нова рамка за качество на изпълнението, мониторинг и оценка ще включва всички инструменти на бъдещата ОСП: стратегическите планове по ОСП, както и някои от елементите на ОСП, които не са обхванати от тези стратегически планове (някои части от общата организация на пазарите, някои специални схеми). Качеството на изпълнението ще бъде измервано спрямо специфичните цели на политиката чрез използване на набор от общи показатели.

В новия модел ще бъдат заложени следните принципи:

·показателите за контекста остават приложими, тъй като отразяват съответните аспекти на общите тенденции в икономиката, околната среда и обществото и биха могли да окажат влияние върху качеството на изпълнението;

·следва да се направи подбор на ограничен, но по-целенасочен набор от показатели, предимно с цел да бъдат подбрани онези от тях, които позволяват възможно най-точно да се определи дали подпомаганата интервенция допринася за постигането на целите спрямо установените основни параметри, като се използват ясни определения;

·цялостното качество на изпълнението на политиката ще бъде предмет на многогодишна оценка въз основа на показатели относно въздействието, докато ежегодното проследяване на качеството на изпълнението на политиката ще се извършва въз основа на пълния списък на показатели за резултатите;

·чрез показателите за крайните продукти всяка година разходите ще бъдат обвързвани с качеството на изпълнението при прилагането на политиката; този ежегоден процес разчита до голяма степен на списък на (предимно вече налични) показатели за крайните продукти;

·надеждността на съответните показатели за качеството на изпълнението може да бъде осигурена с помощта на полезните взаимодействия между статистически и административни данни, но изисква наличието на система за контрол на качеството.

По същество се предлага въвеждане на промени в отговорностите и възможностите в една обща ясно определена и приведена в действие рамка, с която да бъдат постигнати повече от една ключови цели едновременно, а именно — опростяване, насоченост към постигане на резултати (вместо спазване на изисквания) и ефикасност и ефективност на политиката.

Като ключов елемент от текущия мониторинг и управление на прилагането на политиката се предвижда годишен преглед на качеството на изпълнението. За да бъде годишният преглед на качеството на изпълнението оперативен, в годишен доклад относно прилагането на стратегическия план по ОСП ще трябва да бъдат подавани заедно подходящи показатели за крайните продукти и показатели за резултатите, т.е. това ще бъде т. нар. годишен доклад за качеството на изпълнението. Държавите членки ще докладват ежегодно за своите крайни продукти и разходи, както и за оставащата дистанция до постигането на целевите стойности, определени за целия период, изразени като стойности на показателите за резултатите.

Оценките ще бъдат извършвани в съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, в което трите институции потвърдиха, че оценките на действащото законодателство и политика следва да служат като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. При този процес ще се извършва оценка на въздействията на дадена програма по места въз основа на показатели/целеви стойности за програмата и на подробен анализ на степента, до която програмата може да се счита за важна, ефективна и ефикасна, допринася с добавена стойност от ЕС и е съгласувана с останалите политики на ЕС. Те ще включват извлечените поуки за установяване на всякакви липси/проблеми или всякакви възможности за подобряване на действията или на резултатите от тях и за спомагане за извличане на максимална полза от тяхната експлоатация/тяхното въздействие.

Обяснителни документи (за директивите)

Не е приложимо.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предложението се отнася до три регламента:

·Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за стратегическите планове по ОСП“),

·Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (наричан по-нататък „Хоризонтален регламент за ОСП“),

·Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (наричан по-нататък „Регламентът за изменение“).

Взети заедно, тези регламенти адаптират ОСП, като привеждат нейните цели в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“ и целите за устойчиво развитие, като в същото време водят до опростяване прилагането на политиката. ОСП ще бъде адаптирана в по-голяма степен към местните обстоятелства чрез премахването на изискването за изпълнение на условието за допустимост за получаване на подпомагане на равнището на ЕС. Държавите членки ще могат да определят повечето условия за допустимост на национално равнище, така че да ги приспособят към конкретните обстоятелства на място. В същото време административната тежест, свързана с проверките, ще бъде намалена чрез ограничаването на пряката връзка между условията за допустимост на равнището на ЕС и крайните бенефициери.

С цел да бъде подобрено в още по-голяма степен устойчивото развитие на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони, общите цели на ОСП са насочени към икономическата тъкан на селските, устойчивостта и доходите на земеделските стопанства, по-доброто качество на изпълнението в областта на околната среда и климата и укрепената социално-икономическа структура на селските райони. Освен това стимулирането на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони е междусекторна цел.

Новата ОСП има следните специфични цели:

а)подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност;

б)засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

в)подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;

г)принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия;

д)насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;

е)принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

ж)привличане на млади земеделски производители и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;

з)насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;

и)подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните.

За да постигнат тези цели, държавите членки следва да гарантират опростяването и качеството на изпълнението при предоставянето на подпомагане по линия на ОСП. Те ще разработят интервенции, които са целесъобразни предвид техните конкретни обстоятелства, въз основа на видовете интервенции, посочени в регламента. Държавите членки ще трябва да обърнат специално внимание на специфичните цели по отношение на околната среда и климата, на приемствеността между поколенията и на модернизацията на прилагането на политиката чрез съсредоточаване върху по-доброто използване на знания и съвети и на нови (цифрови) технологии.

Държавите членки ще представят своите предложения за интервенции с цел постигане на специфичните цели на ЕС под формата на стратегически план по ОСП. В законодателството се установяват правилата относно съдържанието на този стратегически план по ОСП, а Комисията ще проверява и одобрява плановете. Стратегическите планове по ОСП ще обединяват повечето инструменти за подпомагане по линия на ОСП, финансирани от ЕФГЗ (включително секторните програми, които до момента бяха установени съгласно регламента за ООП) и ЕЗФРСР. По този начин с помощта на държавите членки за всяка една от тях ще бъде изготвена единна и съгласувана стратегия за интервенция. В стратегическите планове по ОСП държавите членки ще определят целеви стойности относно това, което те желаят да постигнат през програмния период, като използват общоустановени показатели за резултатите.

След утвърждаването на стратегическите планове по ОСП държавите членки ще докладват ежегодно относно напредъка в изпълнението с помощта на система от общи показатели. Държавите членки и Комисията ще извършват мониторинг на напредъка и ще оценяват ефективността на интервенциите.

В раздела по-долу е представена информация относно конкретното съдържание на трите регламента.

Регламент относно стратегическите планове по ОСП

В дял I са включени обхватът на регламента, както и определенията.

В дял II са представени общите и специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати чрез интервенциите, предвидени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. С дял III се въвеждат редица общи изисквания по отношение на стратегическите планове по ОСП, както и елементите, които се отнасят за няколко интервенции. Общоприложимите изисквания са свързани със съответствието с общите принципи и основните права, като например избягване на нарушаването на конкуренцията, зачитане на вътрешния пазар и недискриминация, както и спазване на правилата на СТО за националното подпомагане. Те също така включват изисквания по отношение на определени елементи, за които трябва да бъде дадено определение в плановете по ОСП, като например земеделска площ, селскостопанска дейност, истински земеделски стопанин и млад земеделски стопанин. В този раздел са описани задълженията по линия на предварителните условия (изискванията по отношение на добрите селскостопански практики, които всеки бенефициер на плащания за площ трябва да изпълнява, но и задължения, произтичащи от законодателството на ЕС), както и необходимостта от добре функциониращи консултантски услуги в областта на селското стопанство.

И накрая в този дял са представени видовете интервенции, които държавите членки могат да използват, за да изпълняват своите стратегически планове по ОСП. Видовете интервенции са общите категории интервенции, които държавите членки могат да използват в своите стратегически планове по ОСП.

В дял IV са предвидени финансови разпоредби. Той включва по-специално разпределените финансови средства по държави членки и по фондове и в него се определя гъвкавостта за прехвърляне на средства между фондовете. В него са предвидени ставките на приноса за ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки и са определени някои минимални или максимални размери на финансовите средства, заделени за конкретни цели.

В дял V се съдържат правилата относно стратегическите планове по ОСП. В него се посочва какви елементи трябва да вземат предвид държавите членки при съставянето на стратегическия план по ОСП и какво той трябва да включва като минимум, в т.ч. целеви стойности и финансово планиране. В този дял също така се обяснява какви правила се прилагат за одобрението на стратегическите планове по ОСП от Комисията и по какъв начин тези планове могат да бъдат изменяни.

Дял VI съдържа необходимите принципи относно координацията и управлението. С него на органите на държавите членки се възлагат отговорности по отношение на конкретни задачи, свързани със стратегическите планове по ОСП. С този дял се учреждава мониторингов комитет, който да включва всички заинтересовани страни. С него също така се създават мрежи, които трябва да дадат възможност за успешното изпълнение на стратегическите планове по ОСП. Тези мрежи ще бъдат установени както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. На последно място в този дял се създава европейското партньорство за иновации с цел да се стимулира обменът на знания и иновации.

В дял VII се въвежда рамка за качество на изпълнението, мониторинг и оценка, с която се определят правилата за това как и кога държавите членки трябва да докладват относно напредъка по изпълнението на своите стратегически планове по ОСП, както и правила за начина, по който ще се извършват мониторинг и оценка на този напредък. Този дял по-специално включва правилата за предоставяне на премия за качество на изпълнението в областта на околната среда и климата.

И накрая, дялове VIII и IX се отнасят за правилата в областта на конкуренцията, които разясняват по какъв начин трябва да се прилагат правилата за държавната помощ, и за заключителните разпоредби, в които се отбелязва кои регламенти са отменени и кога започва да се прилага регламентът.

Хоризонтален регламент за ОСП

Предлага се да се запази настоящата структура на ОСП с два стълба — с годишни мерки с общо приложение по стълб І, допълнени с мерки, които да отразяват в по-голяма степен националните и регионалните особености в рамките на многогодишен програмен подход, по стълб ІІ. Новият замисъл на ОСП след 2020 г. ще бъде насочен към по-голяма субсидиарност, така че държавите членки да могат по-добре да приспособят мерките за изпълнение по двата стълба към своята ситуация и към конкретните обстоятелства на земеделските стопани. Повече субсидиарност означава преразпределяне на отговорностите в управлението на ОСП и търсене на нови взаимоотношения между Европейския съюз, държавите членки и земеделските стопани.

На тази основа настоящият хоризонтален регламент за ОСП е адаптиран към новия модел за осъществяване на политиката и дава възможност за по-голяма гъвкавост за държавите членки при изпълнението на политиката (в съответствие с местните потребности), по-малко бюрокрация за бенефициерите и преминаване към политика, основана на качеството на изпълнението.

Преминаването на равнището на ЕС от акцент върху спазването на изисквания към качеството на изпълнението изисква ясно набелязване на целите, които трябва да бъдат постигнати чрез политиката: и този път тези цели ще бъдат определени на равнището на ЕС. За да се постигне напредък към механизъм на политиката, ориентиран в по-голяма степен към резултатите, ще бъде направен преход от гарантиране на законосъобразността и редовността на свързаните трансакции към гарантиране на качеството на изпълнението и спазването на основните изисквания на ЕС, като интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или органите на управление (разплащателни агенции, координиращи органи, компетентни органи и сертифициращи органи). Солидните и надеждни и надеждни структури на управление, характерни за ОСП, ще бъдат запазени.

В допълнение към разпоредбите относно финансирането, в Хоризонталния регламент за ОСП продължава да има разпоредби относно общите принципи за проверки и санкции, проверки за спазване на предварителните условия и ИСАК. Съответно с регламента се установяват правила относно финансирането, системите за управление и контрол, процедурите по уравняване (годишно финансово уравняване и годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението) и с оглед на съответствието.

Този регламент включва различни елементи на опростяване. На първо място, новото годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението отразява преминаването от спазването на предварителни условия от страна на отделния бенефициер към качество на изпълнението на политиката в държавите членки.

Освен това е предвидено намаляване на броя на разплащателните агенции и укрепване на ролята на координиращия и сертифициращия орган в съответствие с новия модел за осъществяване на политиката. Това ще направи системата по-прозрачна и по-малко обременяваща за националните администрации и за Комисията. Въвежда се понятието за подхода за единен одит в съответствие с Финансовия регламент и броят на одитите от страна на Комисията може да бъде намален.

Регламент за изменение

В съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ се потвърждава ролята на пазарната ориентация като основен елемент на ОСП, но същевременно се подчертават предизвикателствата, свързани с устойчивостта на околната среда и изменението на климата. Освен това в него селскостопанският сектор е поставен в центъра на дебата относно храните и свързаните с тях опасения на гражданите, като се припомня, че „най-важната роля на политиката е да помага на земеделските стопани да се подготвят за развитието на хранителните навици и да приспособят производството си в съответствие с пазарните сигнали и потребителското търсене“. Тъй като подробните правила, които могат да възпрепятстват нужното приспособяване, са установени на равнището на ЕС, реформата представлява възможност да се направят необходимите промени. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

Поради това е предвидено да се запазят структурата и основните линии на Регламент (ЕС) № 1308/2013, като се изменят ограничен брой разпоредби с оглед на настъпилите промени в икономиката, околната среда и обществото от влизането му в сила през 2014 г. насам.

На първо място е предвидено да се заличат разпоредбите, свързани със секторните интервенции, които до момента жяха установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, тъй като тези интервенции в рамките на бъдещата ОСП ще бъдат регламентирани в съответствие с [Регламента за стратегическите планове по ОСП] и ще бъдат част от стратегическите планове на държавите членки, така че да се осигури по-добра съгласуваност на интервенциите по линия на ОСП.

На второ място, макар че реформите от 2008 г. и 2013  г. на политиката в областта на лозаро-винарския сектор като цяло постигна целите си, в резултат на което е налице един икономически жизнеспособен сектор, междувременно се появиха нови икономически, екологични и климатични предизвикателства. Поради това в регламента се предвиждат редица специални изменения на действащите правила с цел преодоляване на тези предизвикателства.

В съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ се отправя призив географските указания да станат по-привлекателни за земеделските стопани и за потребителите, а системата да бъде по-лесна за управление. Поради това се предлага да се изменят действащите правила относно географските указания, които за разпръснати между четири основни акта, с цел да се получи една опростена система за географските указания, по-бърза регистрация на географски указания и по-ефикасно одобряване на изменения на спецификациите на продуктите. Целта на тези промени е да се създаде една опростена система за географските указания, която ще бъде по-понятна за потребителите, по-лесна за рекламиране и при която ще бъдат намалени административните разходи за нейното управление.

Що се отнася до правилата относно географските указания за вината, ограничаването на контрола от страна на ЕС на заявките до проверка за явни грешки, отделяне на правилата за интелектуалната собственост от другите изисквания, установени в продуктовата спецификация, както и оправомощаването на държавите членки да вземат решения относно изменения, които нямат отражения на равнището на ЕС, ще доведе до оптимизиране на одобренията от страна на ЕС, съкращаване на сроковете и рационализация на ресурсите в съответствие с двата неразделни принципа на субсидиарност и пропорционалност. Подобно на това се предвижда опростяване на някои конкретни процедури, напр. процедурата за предявяване на възражения, с цел повишаване на ефикасността на процеса на одобрение.

Изясняването на определението на понятието „защитено наименование за произход“ за вината ще позволи на групите производители да използват нови сортове, което е необходимо също така в отговор на изменението на климата, и ще даде възможност за подходяща обосновка на заявките в съответствие с конкретните обстоятелства в сферата на лозарството и енологията. Предложено е и засилване на правната закрилата на географските указания срещу фалшифициране на географски указания в интернет и при стоки в режим транзит.

Предложеното опростяване за географски указания за вина трябва да се приложи и за селскостопанските и хранителните продукти, за да се гарантира висока степен на съгласуваност между схемите и да се даде възможност на производителите на стоки, защитени с географски указания, от този сектор да се възползват от посочените по-горе предимства. Схемата за защитени с географски указания ароматизирани вина включва само 5 от всички 3350 географски указания, не може да бъде оперативна и следва да бъде слята с друга схема. Схемата за селскостопанските и хранителните продукти е подходяща за целта, тъй като вече обхваща и други алкохолни напитки.

Освен това в регламента се предвиждат разпоредби, с които просто се въвеждат във вътрешното законодателство ангажименти, които ЕС и държавите членки са поели в контекста на неотдавнашни решения на министрите на държавите от Световната търговска организация.

И накрая, предлага се да бъдат заличени редица остарели разпоредби, inter alia системата за регулиране на производството и някои изисквания, приложими към сектора на захарта, чийто срок на действие е изтекъл в края на пазарна 2016/2017 година.

2018/0216 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 7 ,

като взе предвид становището на Комитета на регионите 8 ,

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, с цел стимулиране на модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите.

(2)Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на качеството на изпълнението („модела за осъществяване на политиката“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на подпомагането, така че то да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.

(3)Използването на общи определения, установени изцяло на равнището на Съюза, създаде известни затруднения за държавите членки да отговорят на собствените си особености на национално, регионално и местно равнище. Поради това на държавите членки следва да бъде предоставена възможност да установят някои определения в собствените си стратегически планове по ОСП. С цел гарантиране на общи условия на равнопоставеност, трябва обаче да се определи рамка на равнището на Съюза, която да включва необходимите съществени елементи, които трябва да бъдат включени в тези определения („рамкови определения“).

(4)С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции, продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ. С цел адаптиране към местните условия, държавите членки следва да установят самото определение за селскостопанска дейност в собствените си стратегически планове по ОСП.

(5)С цел да се запазят основните елементи в рамките на целия ЕС, което ще осигури сравнимост между решенията на държавите членки, без обаче да ограничи държавите членки в постигането на целите на Съюза, следва да се установи рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, за да се позволи на държавите членки да внесат допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия. Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да обхванат различните форми на производство, включително агро-лесовъдни системи и обработваеми площи с храсти и дървета и които изискват включването на земи под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите. Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва както площи, които действително се използват за производство или не, така и разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки. Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да уточнят допълнителни критерии и да включат видове, различни от трева или други тревни фуражи, подходящи за паша и от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали действително се използват за производство или не.

(6)Полезните взаимодействия между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ следва да насърчават оптималното използване от ЕЗФРСР на резултатите от научни изследвания и иновации, и по-специално тези, произтичащи от програмата „Хоризонт Европа“ и проектите в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за „селскостопанска производителност и устойчивост“, водещи до иновации в сектора на селското стопанство и в селските райони.

(7)С цел да се гарантира правната сигурност, че помощта се изплаща за дадена земеделска площ, която е на разположение на земеделския стопанин и на която се упражнява селскостопанска дейност, следва да се установи рамково определение за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, с основните елементи. По-специално, за да се избегнат двойни заявления, държавите членки следва да установят условията за определяне дали земята е на разположение на земеделския стопанин. Като се има предвид вероятността от случайно и временно ползване на земеделска земя за извършване на дейност, която не е строго селскостопанска, и предвид потенциала на някои неселскостопански дейности да допринасят за диверсификацията на приходите на земеделските стопанства, държавите членки следва да определят съответни условия за включване като хектари, отговарящи на условията за подпомагане, и площи, които се използват и за неселскостопански дейности.

(8)По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и гарантиране на съгласуваността с други правни уредби, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2 % следва да бъде част от определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

(9)С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП, подпомагането на доходите следва да бъде насочено към истинските земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС за такова насочване на подпомагането, следва да бъде установено рамково определение за „истински земеделски стопанин“ с основните елементи. Въз основа на тази рамка държавите членки следва да определят в своите стратегически планове по ОСП кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, вложена работна ръка в стопанството, предмет на дружеството и включване в регистрите. То също така не следва да води до възпрепятстване на подпомагането за земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони.

(10)С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“, с основните елементи.

(11)За да се даде възможност за осъществяване на целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът адекватно преодолява най-новите предизвикателства пред него, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Наборът от специфични цели следва да бъде допълнително определен на равнището на Съюза и прилаган от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. При постигането на баланс във всички измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, тези специфични цели следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети и да вземат предвид съответното законодателство на Съюза, по-специално в областта на климата, енергетиката и околната среда.

(12)Изграждането на по-интелигентна, модерна и устойчива ОСП трябва да се съсредоточи върху научните изследвания и иновациите, за да послужи за постигането на многофункционалност на селскостопанските, горските и хранително-вкусовите системи в ЕС, посредством инвестиране в технологичното развитие и цифровизацията и подобряване на достъпа до безпристрастни, надеждни, относими и нови знания.

(13)Въпреки че в рамките на модела за осъществяване на ОСП Съюзът следва да определи целите на Съюза и видовете интервенции, както и основните изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, последните следва да бъдат отговорни за превръщането на рамката на Съюза в условия за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите. В тази връзка държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права и общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставянето на бенефициерите на подпомагане от Съюза се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в [хоризонталния регламент за ОСП].

(14)За да се насърчи развитието на интелигентен и устойчив селскостопански сектор, директните плащания продължават да представляват съществен елемент за гарантиране на справедливо подпомагане на доходите на земеделските стопани. По същия начин инвестирането в преструктуриране, модернизиране, иновации, диверсифициране на стопанствата и въвеждане на нови технологии е необходимо за повишаване на пазарните приходи на земеделските стопани.

(15)Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични условия, както и санитарните и фитосанитарните кризи, може да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите. По този начин, въпреки че земеделските стопани носят в крайна сметка отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии, следва да се създаде надеждна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска. За тази цел държавите членки и земеделските стопани могат да създадат платформа на равнището на Съюза за управление на риска за изграждане на капацитет, за да се предоставят на земеделските стопани подходящи финансови инструменти за инвестиции и достъп до оборотен капитал, обучение, трансфер на знания и консултации.

(16)Укрепването на грижите за околната среда и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата са основен приоритет за бъдещето на селското и горското стопанство на Съюза. Архитектурата на ОСП следва да отразява по-големи амбиции по отношение на тези цели. По модела за осъществяване на политиката действията, предприети за справяне с влошаването на околната среда и изменението на климата, следва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, вследствие на което член 11 от ДФЕС следва да се разглежда за тази цел като задължение за постигане на определен резултат.

Тъй като много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции за свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони, в съответствие с Декларацията от Корк 2.0., по-специално посредством създаването на работни места и приемственост между поколенията, като работните места и растежът, заложени от Комисията, достигнат до селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз. Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони. В този контекст финансовите инструменти и използването на гаранцията InvestEU могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони са налице възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети страни, което насърчава тяхната социална и икономическа интеграция в рамките, по-специално, на стратегиите за местно развитие под ръководството на общностите.

(17)ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което означава достъп до достатъчно количество безвредна и питателна храна по всяко време. Освен това тя следва да помогне за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на новите обществени потребности в областта на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. ОСП би трябвало да продължи да насърчава производството със специфични и ценни характеристики, като в същото време подпомага земеделските стопани активно да адаптират производството си според пазарните сигнали и търсенето на потребителите.

(18)С оглед на обхвата на реформата, необходима за постигане на целите и намиране на отговор на опасенията, е целесъобразно да се предвиди нова правна рамка в един-единствен регламент, който обхваща подпомагането от страна на Съюза, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и заменя разпоредбите, които понастоящем са установени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета 9 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 10 .

(19)С настоящия регламент следва да се установят правилата, които се прилагат по отношение на подпомагането от Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР и предоставено под формата на видове интервенции, определени в стратегическия план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията.

(20)С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, някои видове интервенции, предвидени в настоящия регламент, следва да продължат да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, или да бъдат нотифицирани като подпомагане от „синята кутия“ по програмите за ограничаване на производството и по този начин са освободени от ангажименти за намаляване. Въпреки че разпоредбите на настоящия регламент за тези видове интервенции вече са в съответствие с изискванията на „зелената кутия“, установени в приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, или с изискванията на „синята кутия“, установени в член 6.5, следва да се гарантира, че интервенциите, планирани от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за тези видове интервенции, продължават да спазват тези изисквания.

(21)Въз основа на предишната система за кръстосано спазване, прилагана до 2020 г., системата на новите предварителни условия обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от страна на бенефициерите на основните стандарти относно околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на животните, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Основните стандарти обхващат в рационализиран вид списък на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Тези основни стандарти трябва да отчитат по-добре предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, и новата екологична архитектура на ОСП, като по този начин отговорят на по-високите амбиции по отношение на околната среда и климата, предвидени от Комисията в нейното съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ и в многогодишната финансова рамка (МФР). Предварителните условия имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези основни стандарти. Те също така целят да направят ОСП по-близка до очакванията на обществото чрез подобряване на съгласуваността на тази политика с целите относно околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните. Предварителните условия следва да са неразделна част от екологичната архитектура на ОСП, като част от базовите параметри за по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата, и следва да бъдат всеобхватно прилагани в целия Европейски съюз. За земеделските стопани, които не спазват тези изисквания, държавите членки следва да гарантират, че на тях се налагат пропорционални, ефективни и възпиращи санкции в съответствие с [хоризонталния регламент за ОСП].

(22)Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него, преодоляване на предизвикателствата, свързани с водата, защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се отчетат по-специално практиките, установени до 2020 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на последиците от изменението на климата и необходимостта да се подобри устойчивостта на земеделските стопанства, и по-специално управлението на хранителните вещества. Безспорно е, че доброто земеделско и екологично състояние на земята допринася за постигането на множество цели. С оглед прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, използването на земята, сеинтбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства. Държавите членки могат да определят и други национални стандарти, свързани с основните цели, определени в приложение III, с цел да се подобри постигането на резултати по рамката от стандарти за ДЗЕС в областта на околната среда и климата. С цел подобряване на агрономските и екологичните показатели на стопанствата, в рамката от стандарти за ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за управление на хранителните вещества, с помощта на специално създаден електронен инструмент за устойчивост на земеделските стопанства, който държавите членки ще предоставят на отделните земеделски стопани. Инструментът следва да предоставя подпомагане при вземането на решения в отделните земеделски стопанства, като се започне от минимални функционални характеристики, свързани с управлението на хранителните вещества. Широка оперативна съвместимост и приспособимост следва да гарантират и възможността за добавяне на други електронни приложения за отделните стопанства и приложения за електронно управление. С цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани и в целия Съюз, Комисията може да предостави подпомагане на държавите членки при разработването на инструмента, както и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.

(23)ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните, чието прилагане на национално равнище води до конкретни задължения за отделните земеделски стопани, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета 11 и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 12 или Директива 91/676/ЕИО на Съвета 13 . За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета 14 , съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 15 и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 16 се включват като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС съответно се адаптира.

(24)За тази цел държавите членки следва да разработят консултантски услуги в областта на селското стопанство за подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и за определяне на необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Тези консултантски услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по линия на ОСП да се запознаят по-добре с взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност и управлението на рисковете. С оглед повишаване качеството и ефективността на консултациите, държавите членки следва да включат в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) консултанти, за да могат да предоставят актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите.

(25)С цел да се гарантира по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите, сумите на директните плащания над определен таван следва да бъдат намалени и резултатът от намалението следва да се използва или за необвързани с производството директни плащания и приоритетно за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, или да бъде прехвърлян към ЕЗФРСР. С цел да се избегнат отрицателните последици върху заетостта, при прилагането на механизма трябва да бъде взета предвид работната сила.

(26)В законодателството на Съюза следва да се предвиди, че държавите членки следва да установяват в своите стратегически планове по ОСП каква е минималната площ за получаване на необвързани с производството плащания. Тези изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания. С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички истински земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат диференцирани, по групи територии, въз основа на социално-икономически и/или агрономски условия. С оглед избягването на неблагоприятните последици за доходите на земеделските стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай стойността на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва също така да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се продължи постепенното отдалечаване от историческите стойности.

(27)При предоставяне на необвързано с производството подпомагане въз основа на системата от права за получаване на плащане, държавите членки следва да продължат да управляват национален резерв или резерви по група територии. Тези резерви следва да бъдат използвани приоритетно за млади земеделски стопани и земеделски стопани, които започват селскостопанска дейност. Правилата за използване и прехвърляне на права за получаване на плащане са необходими също така, за да се гарантира гладкото функциониране на системата.

(28)Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми, държавите членки следва да разполагат с възможността да предлагат на малките земеделски стопани възможността да заменят другите директни плащания с предоставянето на кръгла сума, обща за малките земеделски стопани.

(29)С оглед на осъзнатата необходимост от насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането за малки и/или средни земеделски стопани по прозрачен и измерим начин, на равнището на Съюза следва да се установи специфично необвързано с производството плащане на хектар — допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. За да се даде възможност за по-добро насочване на допълнителното подпомагане и да се отчетат разликите в структурите на земеделските стопанства в Съюза, държавите членки следва да имат възможността да предоставят различни размери допълнително подпомагане за различни диапазони хектари.

(30)Създаването и развитието на нова икономическа дейност в селскостопанския сектор от млади земеделски стопани е предизвикателство от финансова гледна точка и представлява елемент, който следва да се вземе предвид при разпределянето и насочването на директните плащания. Това развитие е от съществена важност за конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Съюза и по тази причина държавите членки могат да установят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани. Този вид интервенции следва да бъде създадени, за да се осигури на младите земеделски стопани допълнително подпомагане на доходите след първоначалното установяване.

(31)ОСП следва да гарантира, че държавите членки подобряват резултатността в областта на околната среда, при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на преките плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки като плащане, направено за стимулиране и възнаграждаване предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики. И в двата случая те следва да са насочени към подобряване на свързаните с околната среда и климата резултати на ОСП, поради което следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия. Държавите членки могат да решат да въведат екосхеми за селскостопански практики, като например засилено управление на постоянните пасища и на особеностите на ландшафта и биологичното земеделие. Тези схеми могат да включват и „базисни схеми“, което може да бъде условие за поемане на по-амбициозни ангажименти в областта на развитието на селските райони.

(32)Държавите членки следва да имат право да използват част от техния финансов таван за директни плащания за обвързано с производството подпомагане на доходите с цел подобряване на конкурентоспособността, устойчивостта и/или качеството в някои сектори и производства, които са особено важни от социални, икономически или екологични съображения и претърпяват определени трудности. Освен това държавите членки следва да имат право да използват и допълнителна част от наличния финансов таван за директни плащания за предоставяне на обвързано с производството подпомагане на доходите конкретно за подпомагане на производството на протеинови култури, за да се намали дефицитът на Съюза в това отношение.

(33)Съответствието на обвързаното с производството подпомагане на доходите с международните задължения на Съюза следва да бъде гарантирано. Това включва по-специално изискванията на Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ 17 , приложими след промени в засетите с маслодайни насаждения базови площи, вследствие на промените в състава на ЕС. В тази връзка Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение с цел определяне на подробни правила в това отношение.

(34)В съответствие с целите, определени в Протокол № 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване от 1979 г., е необходимо да продължи да се прилага „специално плащане за култура“ за хектар, отговарящ на условията за подпомагане и свързан с отглеждането на памук, както и подпомагане за междуотраслови организации в районите за производство на памук. Въпреки това, като се има предвид, че бюджетните средства за памук са фиксирани и не могат да се използват за други цели и поради факта, че правното основание за изпълнението на тази програма е Договора, плащането за памук не следва да бъде част от интервенциите, одобрени в стратегическия план по ОСП. За да се осигури ефективното прилагане и управление на специалното плащане за култура — памук, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове.

(35)Секторните видове интервенции са необходими като принос към целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези секторни видове интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове по ОСП и да гарантират тяхната съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да обхващат секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите продукти, които трябва да бъдат определени и за които се счита, че създаването на секторни програми ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент.

(36)Националните финансови пакети или други ограничения под формата на таван са необходими, за да се запази специфичността на интервенцията и да се улесни програмирането на секторните интервенции за виното, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите селскостопански продукти, които трябва да бъдат определени в настоящия регламент. Въпреки това в сектора на плодовете и зеленчуците и в сектора на пчеларството, финансовата помощ от Съюза следва да продължи да се предоставя в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета 18 , за да не се възпрепятства постигането на допълнителните цели, които са специфични за тези видове интервенции. Когато държавите членки въведат в соите стратегически планове по ОСП подпомагане за „други секторни интервенции“, съответните финансови средства следва да бъдат приспаднати от средствата за вида интервенции под формата на директни плащания за съответната държава членка, за да останат финансово неутрални. Когато държава членка реши да не прилага секторни интервенции за хмел и маслиново масло, съответните средства за тази държава членка следва да бъдат предоставяни на разположение като допълнителни средства за видове интервенции под формата на директни плащания.

(37)По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат пълна свобода да определят специални условия според своите нужди. Интервенциите в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в сферата на околната среда, климата и управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за защитата и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволните задължения по „Натура 2000“ и подпомагането на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.

(38)Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва премии за биологично земеделие за поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя; плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например агроекологията, консервационното земеделие и интегрираното производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агро-лесовъдни системи; хуманно отношение към животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси. Държавите членки могат да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности. Този вид плащания следва да покриват допълнителните разходи и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в европейското и националното законодателство, както и предварителните условия, предвидени в стратегическия план по ОСП. Задълженията, свързани с този вид интервенции, могат да бъдат предприети за предварително определен годишен или многогодишен период и могат да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.

(39)Мерките в областта на горското стопанство следва да допринасят за прилагането на стратегията на Съюза за горите и да се основават на националните или поднационалните програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да стъпват на задълженията, произтичащи от Регламента относно включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [Регламента за ЗПЗГС], и тези, направени по време на Министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на плановете за управление на горите или еквивалентни инструменти и може да включват развитието на горските райони и устойчивото управление на горите, в т.ч. залесяването на земите и създаването и регенерирането на агро-лесовъдни системи; опазването, възстановяването и подобряването на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестициите за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставянето на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерките и инвестициите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономика.

(40)С цел да се осигурят справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Европейския съюз, държавите членки могат да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за региона ограничения. По отношение на плащанията за РПО, определянето на политиката за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. следва да продължи да се прилага. За да може да подобри позициите на Съюза по отношение на околната среда и да укрепи полезното му взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и околната среда, ОСП трябва да разполага с отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от изпълнението на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Следва да се отпускат и помощи на земеделски стопани за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от изпълнението на Рамковата директива за водите. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.

(41)Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите в производствени и в непроизводствени земи в земеделските стопанства и извън тях. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia,, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията и адаптацията към последиците от изменението на климата в селското и горското стопанство, в т.ч. достъпа до селскостопанска и горска земя, консолидиране и подобрение на земята, агро-лесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент е включен отрицателен списък на инвестиции.

(42)С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът от инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансови инструменти за приоритетните групи, а именно младите земеделски стопани и новите участници с по-висок рисков профил, следва да се насърчава използването на гаранцията InvestEU и комбинацията от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, запознатостта на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.

(43)Младите земеделски стопани и новите участници все още са изправени пред значителни пречки по отношение на достъпа до земя, високите цени и достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените (както на вложените ресурси, така и на продукцията) и потребността им от обучение в предприемачески умения и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. Държавите членки следва да предвидят стратегически подход и да идентифицират ясен и последователен набор от интервенции за приемственост между поколенията в рамките на специфичната за това цел. Във връзка с това държавите членки могат да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани и нови участници и да включват в тях заделяне на сума, която съответства поне на 2 % от годишния пакет от директни плащания. Следва да се въведе увеличение на максималния размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони до 100 000 EUR; достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.

(44)С оглед на необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за управление на риска, следва да се запазят застрахователните премии и взаимоспомагателните фондове, финансирани от ЕЗФРСР. Взаимоспомагателните фондове включват както тези, свързани с производствените загуби, така и общите и специфичните за сектора инструменти за стабилизиране на доходите, свързани със загубите на доходи.

(45)Подпомагането следва да даде възможност за създаването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването на схеми за качество; съвместни дейности по опазване на околната среда и действия в областта на климата; насърчаване на кратките вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от Общността селско стопанство; дейности в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП.

(46)В съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ обменът на знания и иновациите е определен като междусекторна цел за новата ОСП. ОСП следва да продължи да подпомага модела за интерактивни иновации, който подобрява сътрудничеството между отделните участници с цел оптимално използване на взаимно допълващи се знания за разпространяване на практически решения. Консултантските услуги в областта на селското стопанство следва да бъдат укрепени в рамките на Системите за знания и иновации в селското стопанство. Стратегическият план по ОСП следва да предоставя информация за съвместното функциониране на консултантските услуги, изследователската дейност и мрежите в селските райони. Всяка държава членка или регион, както е целесъобразно, могат да финансират определен брой дейности, насочени към обмен на знания и иновации, посредством видовете интервенции, предвидени в настоящия регламент.

(47)ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и секторни видове интервенции, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както е предвидено в настоящия регламент. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

(48)Подпомагане за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50 % от разликата до достигане на 90 % от средната за Съюза стойност. С цел да се вземе предвид механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в държавата членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на дадена държава членка следва да могат да надвишават средствата, разпределени за отделните държави.

(49)За да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи единно процентно участие за подпомагане от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. С оглед да се отчете тяхната специфична важност или естество, за някои видове операции следва да бъде определено специфично процентно участие. С оглед да се намалят специфичните ограничения в резултат на степента на развитие, отдалечеността или островния характер, за по-слабо развитите региони, най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС и малките острови в Егейско море, следва да се определи подходящ процентен принос на ЕЗФРСР.

(50)ЕЗФРСР не следва да предоставя подпомагане за инвестиции, които биха навредили на околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят редица правила за изключване, както и възможността за допълнително разработване на тези гаранции в делегирани актове. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела, и инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите.

(51)С цел да се гарантира адекватно финансиране за определени приоритети, правилата относно минималните финансови средства за тези приоритети следва да бъдат определени за подпомагане по ЕЗФРСР. За да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани, следва да се установи максимален размер на средствата, разпределени за обвързаното с производството подпомагане по отношение на директните плащания. Освен това държавите членки следва да имат право да използват и допълнителна част от наличния финансов таван за директни плащания за предоставяне на обвързано с производството подпомагане на доходите конкретно за подобряване на конкурентоспособността, устойчивостта и/или качеството на производството на протеинови култури.

(52)Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията в рамките на политиките на Съюза и постигане на общата целeва стойност за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Очаква се действията по линия на ОСП да допринасят с 40 % от общия финансов пакет на ОСП за постигане на целите в областта на климата. По време на подготовката и изпълнението на програмата ще бъдат набелязани съответните действия и те ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценка и преглеждане.

(53)Прехвърлянето на отговорността към държавите членки за оценяване на потребностите и постигане на целевите стойности върви ръка за ръка с по-голяма гъвкавост за създаване на комбинация от двата вида интервенции под формата на директни плащания, секторните видове интервенции и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони. Към това следва да се прибави и известна гъвкавост, за да се адаптират съответните средства, разпределени за отделните държави. Когато държавите членки преценят, че предварително заделеният пакет е прекалено ограничен и не дава възможност за разгръщането на всички планирани мерки, известна степен на гъвкавост би била обоснована, като в същото време се избягват значителните колебания в равнището на годишното директно подпомагане на доходите спрямо сумите, които са на разположение за многогодишните интервенции по ЕЗФРСР.

(54)С цел повишаване на добавената стойност на Съюза и запазване на функциониращ селскостопански вътрешен пазар, както и за постигане на посочените по-горе общи и специфични цели, държавите членки не трябва да вземат решения съгласно настоящия регламент изолирано, а в рамките на структуриран процес, който следва да приеме формата на стратегически план по ОСП . Правилата на Съюза следва да установят специфичните общоевропейски цели на ОСП, основните видове интервенции, рамката за качество на изпълнението и структурата на управление. Това разпределение на задачите има за цел да се осигури пълно съответствие между използваните финансови ресурси и постигнатите резултати.

(55)За да се гарантира ясно стратегическо естество на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, целесъобразно е за всяка държава членка да има един-единствен стратегически план по ОСП.

(56)В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целeви стойности, като в същото време те бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, включително най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП.

(57)За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП.

(58)Стратегическите планове по ОСП имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат всички видове интервенции под формата на директни плащания, секторни видове интервенции и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също така да осигуряват и доказват съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки по отношение на приоритетите и целите на Съюза. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати стратегия за интервенциите, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се даде възможност за техния мониторинг на годишна основа, целесъобразно е тези целеви стойности да се основават на показателите за резултатите.

(59)Стратегията следва също така да подчертава взаимното допълване между инструментите на ОСП и останалите политики на Съюза. По-специално, всеки стратегически план по ОСП следва да взема предвид законодателството в областта на околната среда и климата, когато това е целесъобразно, и националните планове, произлизащи от това законодателство, следва да бъдат описани като част от анализа на положението към момента („SWOT анализ“). Целесъобразно е да се направи списък на законодателните инструменти, които следва да бъдат изрично посочени в стратегическия план по ОСП.

(60)Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от изпълнението на стратегическия план по ОСП на регионално равнище на основата на национална рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб, целесъобразно е стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.

(61)Тъй като стратегическите планове по ОСП следва да позволят на Комисията да поеме отговорността си за управлението на бюджета на Съюза и да предоставят на държавите членки правна сигурност относно някои елементи на плана, целесъобразно е плановете да включват конкретно описание на отделните интервенции, включително условията за допустимост, разпределението на бюджетните средства, планираните крайни продукти и единичните разходи. Необходимо е разработването на финансов план, за да се осигури общ поглед за всички бюджетни аспекти и за всяка интервенция, заедно с план за целевите стойности.

(62)С цел осигуряване на незабавното стартиране и ефективното изпълнение на стратегическите планове по ОСП, подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР следва да се основава на наличието на солидни административни рамкови условия. Всеки стратегически план по ОСП следва да включва идентифициране на всички структури на управление и координация на стратегическия план по ОСП, включително системите за контрол и санкции, както и структурата за мониторинг и докладване.

(63)Като се има предвид значението на общата цел за модернизиране на селскостопанския сектор и предвид хоризонталния ѝ характер, целесъобразно е държавите членки да включат в своя стратегически план по ОСП описание на приноса на този план за постигането на тази цел.

(64)С оглед на опасенията, свързани с административната тежест в рамките на споделеното управление, опростяването също следва да заеме основно място в стратегическия план по ОСП.

(65)Като се има предвид, че не е целесъобразно Комисията да одобрява информация, която може да бъде счетена за обща или датираща от минали периоди, или която е отговорност на държавите членки, някои видове информация следва да бъдат предоставени под формата на приложения към стратегическия план по ОСП.

(66)Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., необходимо е фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

(67)Одобряването на стратегическия план по ОСП от страна на Комисията е ключова стъпка, за да се гарантира, че политиката се прилага в съответствие с общите цели. В съответствие с принципа на субсидиарност, Комисията следва да предостави на държавите членки съответни насоки по отношение на представянето на последователна и амбициозна интервенционна логика.

(68)Необходимо е да се предвиди възможност за програмиране и преглед на стратегическите планове по ОСП, в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

(69)Управляващият орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП. Неговите задължения следва да бъдат определени в настоящия регламент. Управляващият орган следва да има право да делегира част от своите задължения, като остава отговорен за ефективното и коректно управление. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на стратегическите планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с [Регламент (ЕС, Евратом) X] на Европейския парламент и на Съвета [новия финансов регламент] и Регламент (ЕС) X на Европейския парламент и на Съвета [новия хоризонтален регламент за ОСП].

(70)В съответствие с принципа на споделено управление, при изпълнението на ОСП Комисията се подпомага от комитети, сформирани от представители на държавите членки. С цел опростяване на системата и обединяване на позициите на държавите членки, за изпълнението на настоящия регламент се установява само един комитет за мониторинг, в резултат на което установените за програмния период 2014—2020 г. Комитет за развитие на селските райони и Комитет за директните плащания се сливат. Отговорността за подпомагане на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП е споделена между управляващия орган и комитета за мониторинг. Комисията следва да бъде подпомагана и от Комитета за общата селскостопанска политика в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент.

(71)По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в [член 7 от хоризонталния регламент за ОСП]. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е на разположение само за Малта.

(72)Предвид това че държавите членки ще имат много по-голяма гъвкавост и субсидиарност при разработването на интервенциите, мрежите са ключов инструмент за управление и насочване на политиката и за осигуряване на достатъчно внимание и капацитет в държавите членки. Единна мрежа следва да гарантира по-добра координация между дейностите в мрежа на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище. Европейската и националната мрежа по ОСП заменят действащите европейска мрежа за развитие на селските райони, мрежите в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост и националните мрежи на селските райони, под формата на платформа за повече обмен на знания с цел по-добро отразяване на резултатите и добавената стойност на политиката на европейско равнище, и по-специално на политиката по програма „Хоризонт Европа“. С цел подобряване на обмена на знания и иновации се създава партньорство ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, което прилага модела за интерактивни иновации в съответствие с методологията, изложена в настоящия регламент.

(73)Всеки стратегически план по ОСП следва да бъде предмет на редовен мониторинг на изпълнението и на напредъка по отношение на постигането на установените целеви стойности. С цел доказване на напредъка и оценка на въздействието и ефикасността на изпълнението на политиката следва да се установи рамка за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката на ОСП.

(74)Насочеността към резултатност, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква строга рамка за качеството на изпълнението, по-специално тъй като стратегическите планове по ОСП биха допринесли за постигането на широки общи цели за други споделено управлявани политики. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на годишни и многогодишни оценки въз основа на показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите за резултатите и крайните продукти, отнасящи се до целите, свързани с климата и околната среда, могат да включват интервенции, установени в националните инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза.

(75)Като част от рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, държавите членки следва да наблюдават и докладват ежегодно на Комисията за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта тя използва основен набор от показатели.

(76)Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Следователно от държавите членки може да бъде поискано да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и, в крайна сметка, до намаляване на средствата от страна на Съюза, ако планираните резултати не са постигнати. Освен това като част от механизма за стимулиране се въвежда премия за качеството на изпълнението, която се отпуска за насърчаване на качеството на изпълнението по отношение на околната среда и климата.

(77)В съответствие с принципа на споделено управление държавите членки следва да носят отговорност за оценяването на своите стратегически планове по ОСП, а Комисията да отговаря за синтеза на предварителните оценки на държавите членки на равнището на Съюза и за последващите оценки на равнището на Съюза.

(78)За целите на прилагането на настоящия регламент и за целите на наблюдението, анализирането и управлението на финансовите права е необходимо държавите членки да изпращат уведомления. За да се осигури правилното прилагане на правилата, установени в настоящия регламент, и тези уведомления да станат бързи, ефикасни, точни, рентабилни и съвместими със защитата на личните данни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове, включително изискванията за уведомяване съгласно тези споразумения, както и по отношение на допълнителните правила за естеството и вида на информацията, подлежаща на съобщаване, категориите данни, които трябва да се обработват, и максималните срокове за съхранението им, правилата, свързани с правата за достъп до информация или до информационните системи, както и условията за публикуване на информацията.

(79)Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС следва да се прилагат по отношение на видовете интервенции за подпомагане съгласно настоящия регламент. Независимо от това, предвид специфичните особености на селскостопанския сектор, посочените разпоредби от ДФЕС следва да не се прилагат към видове интервенции под формата на директни плащани и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони по отношение на операциите, които попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС и които се осъществяват в обхвата на настоящия регламент и в съответствие с него, нито към направените от държавите членки плащания, предназначени да осигурят допълнително национално финансиране за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, за които е отпусната помощ от Съюза и които попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС.

(80)Земеделските стопани са изправени във все по-голяма степен пред рискове от нестабилност на доходите, отчасти поради експозицията към рисковете на пазара, отчасти поради екстремни метеорологични събития и чести санитарни и фитосанитарни кризи, засягащи добитъка и агрономическите активи на Съюза. С цел смекчаване на последиците от нестабилността на доходите чрез насърчаване на земеделските стопани да правят икономии през добрите години, за да могат да се справят през лошите години, националните данъчни мерки, при които данъчната основа, която се прилага по отношение на земеделските стопани, се изчислява на базата на многогодишен период, следва да бъдат изключени от прилагането на правилата за държавната помощ.

(81)Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба, залегнала в настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на тези цели. Те следва също така да се анонимизират, да се обобщават, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 19 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 20 . Субектите на данните следва да бъдат информирани за тази обработка на данни и за техните права за защита на данни.

(82)С цел да се допълват някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 21 По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(83)С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата за добро земеделско и екологично състояние и някои свързани с тях елементи по отношение на критериите за допустимост; правилата за съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане; допълнителните правила относно екосхемите; мерките за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за култура — памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане.

(84)За да се гарантира, че секторните видове интервенции допринасят за постигането на целите на ОСП и активизират полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП и да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите; правилата за правилното функциониране на секторните видове интервенции, основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя; и правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции.

(85)С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на подпомагането във връзка със задълженията в областта на управлението, инвестициите и сътрудничеството.

(86)С оглед изменението на някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на средствата, отпуснати от държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания и правилата за съдържанието на стратегическия план по ОСП.

(87)С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговарящата на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от страна на Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, годишната разбивка по държави членки на общия размер на подпомагането от Съюза за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, правилата за представянето на елементите, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, правилата относно процедурата и сроковете за одобрение на стратегическите планове по ОСП и подаването и одобрението на исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, правилата, свързани с рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението, правилата относно информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки за оценка на качеството на изпълнението от Комисията, правилата за нуждата от данни и полезните взаимодействия между източниците на данни и механизмите за гарантиране на съгласуван подход при определянето на премиите за качеството на изпълнението, които се предоставят от държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 22 .

(88)Комисията следва да приема незабавно приложими актове за изпълнение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с разрешаването на конкретни проблеми, това се налага поради неотложни причини за спешност, като същевременно се осигурява непрекъснатост на системата за директни плащания. Освен това за разрешаването на спешни проблеми, настъпили в една или повече държави членки, като същевременно се осигури непрекъснатостта на системата за директни плащания, Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи извънредни обстоятелства засягат отпускането на помощ и застрашават ефективното извършване на плащанията по схемите за подпомагане, изброени в настоящия регламент.

(89)Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета 23 и Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета 24 следва да останат извън обхвата на настоящия регламент, освен в случаите, когато някои от техните разпоредби са изрично посочени.

(90)Тъй като целите на настоящия регламент не могат да се постигнат в достатъчна степен от държавите членки, но с оглед на различията между отделните селски райони и ограничените финансови ресурси на държавите членки могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза чрез многогодишна гаранция за финансиране от Съюза и чрез съсредоточаване върху ясно определени приоритети, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(91)Поради това регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 следва да бъдат отменени.

(92)С цел да се осигури плавен преход от разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013, към установените в настоящия регламент, на Комисията следва се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на мерките за защита на всички придобити права и оправдани правни очаквания на бенефициерите.

(93)С цел да се гарантира правната сигурност и приемственост, специалните разпоредби за Хърватия относно постепенното въвеждане на директните плащания и допълнителните национални директни плащания в рамките на механизма за постепенно въвеждане, следва да продължат да се прилагат до 1 януари 2021 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ, ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет и обхват

1.Настоящият регламент определя правила относно:

а)общите и специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати посредством подпомагане от страна на Съюза, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и свързаните с тях показатели;

б)видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели, както и съответните финансови договорености;

в)стратегическите планове по ОСП, които да бъдат изготвени от държавите членки, в които се установяват целевите стойности, определят се интервенциите и се разпределят финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности;

г)координирането и управлението, както и мониторинга, докладването и оценяването.

2.Настоящият регламент се прилага за подпомагане от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегически план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Член 2
Приложими разпоредби

1.Регламент (ЕС) [хоризонталният регламент за ОСП] на Европейския парламент и на Съвета 25 и разпоредбите, приети съгласно този регламент, се прилагат за подпомагане, предоставено по силата на настоящия регламент.

2.Дял II, глава III и дял III, глава II и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № [регламента за общоприложимите разпоредби] на Европейския парламент и на Съвета 26 се прилагат за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.

Член 3
Определения

За целите на предоставянето на подпомагане от страна на Съюза по силата на настоящия регламент, се прилагат следните определения:

а)„земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска дейност;

б)„стопанство“ означава всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията на една и съща държава членка;

в)„интервенция“ означава инструмент за подпомагане с набор от условия за допустимост, определени от държавите членки в стратегическите планове по ОСП въз основа на вида интервенция, както е предвидено в настоящия регламент;

г)„размер на подпомагането“ означава процентът на публично финансиране по дадена операция. По отношение на финансовите инструменти той означава брутният еквивалент на безвъзмездна помощ съгласно определението в член 2, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията 27 ;

д)„взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държавата членка съгласно националното право, чиято цел е застраховането на членуващите земеделски стопани, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби.

е)„операция“ означава:

i)проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответните програми;

ii)в контекста на финансови инструменти — финансов принос от програма за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставени на крайните получатели от съответния финансов инструмент;

ж)„междинно звено“ означава всяка публично- или частноправна организация, която действа на отговорността на управляващ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган;

з)В случая на видове интервенции в областта на развитието на селските райони, „бенефициер“ означава:

i)публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или за започването и изпълнението им;

ii)в контекста на схемите за държавни помощи — организацията, която получава помощта;

iii)в контекста на финансовите инструменти — организацията, която изпълнява холдинговия фонд или, там където няма структура с холдингов фонд, организацията, която изпълнява специфичния фонд, или, там където управляващият орган управлява финансовия инструмент, управляващият орган;

и)„целеви стойности“ означава предварително договорени стойности, които да бъдат постигнати към края на периода спрямо показателите за резултата, включени по дадена специфична цел;

й)„междинни цели“ означава етапни целеви стойности, които да бъдат постигнати към даден момент от време на стратегическия план по ОСП, спрямо показателите, включени по дадена специфична цел.

Член 4
Определения, които трябва да бъдат формулирани в стратегич
еските планове по ОСП

1.Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за селскостопанска дейност, земеделска площ, хектар, отговарящ на условията за подпомагане, истински земеделски стопанин и млад земеделски стопанин:

а)„селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да включва както производството на селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, включително памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, така и поддържането на земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини;

б)„земеделската площ“ се определя по начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Термините „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ се определят от държавите членки в съответствие със следната рамка:

i)„обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар, и включва площите, които са оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета 28 , член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 29 , член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 65 от настоящия регламент.

ii)„трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет или повече години и дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

iii)„постоянно затревени площи и постоянни пасища“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава площи, които не са били включени в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години, и се използват за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети). Те могат да включват и други видове, като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша или за производство на фуражи;

в)за целите на видовете интервенции под формата на директните плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по начин, че да включва всякакъв вид земеделска площ в стопанството:

i)която, по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност, или — в случай че площите се използват и за неселскостопански дейности, се използва предимно за селскостопански дейности, и която е на разположение на земеделския стопанин. Когато това е обосновано поради екологични причини, хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, могат да включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки две години.

ii)която дава право на плащане съгласно дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия регламент или по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, установени в дял III от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която:

вече не отговаря на определението за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, установено в буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, в резултат на прилагането на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО;

за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е залесена съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или членове 65 и 67 от настоящия регламент.

за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е площ, оставена под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или съгласно член 65 от настоящия регламент.

Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2 %;

г)„истински земеделски стопани“ се определят по начин, че да се гарантира, че не се предоставя подпомагане на доходите на лица, чиято селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им икономическа дейност или чиято основна стопанска дейност не е селскостопанска, без да изключва от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност. Определението позволява да се прецени кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, разходи за труд в стопанството, предмет на дружеството и/или включване в регистрите.

д) „млад земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва:

i)максимална възрастова граница, която не може да надвишава 40 години;

ii)условията за „ръководител на стопанство“;

iii)подходящото обучение и/или необходимите умения.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 1, буква в), с цел опазването на общественото здраве.

ДЯЛ II
ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Член 5
Общи цели

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели:

а)да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да гарантира продоволствената сигурност;

б)да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;

в)да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.

Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Член 6
Специфични цели

1.Постигането на общите цели се преследва посредством следните специфични цели:

а)подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;

б)засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

в)подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;

г)допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;

д)насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;

е)допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

ж)привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;

з)насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;

и)подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните.

2.При преследването на специфичните цели, държавите членки гарантират опростяването и качеството на изпълнението на подпомагането по линия на ОСП.

Член 7
Показатели

1.Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайните продукти, резултатите и въздействието. Наборът от общи показатели включва:

а)показатели за крайния продукт, свързани с постигнатите с помощта на подпомогнатите интервенции крайни продукти;

б)показатели за резултата, свързани със съответните специфични цели; те се използват за количественото определяне на междинните цели и целевите стойност във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка по отношение на постигането на целевите стойности. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, включени в съответните национални инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза, посочено в приложение XI;

в)показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграф 1; те се използват в контекста на стратегическите планове по ОСП и на ОСП;

Общите показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието са установени в приложение I.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение I с цел адаптиране на общите показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието, за да се вземе предвид опитът, получен вследствие на тяхното прилагане, и за добавяне на нови показатели, когато това е необходимо.

ДЯЛ III
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

ГЛАВА І
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел 1
Общи принципи

Член 8
Подбор на интервенц
иите

Държавите членки преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, в съответствие с общите изисквания, установени в настоящата глава.

Член 9
Общи
принципи

Държавите членки изготвят интервенциите в своите стратегически планове по ОСП в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.

Държавите членки гарантират, че интервенциите са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии, че са съвместими с вътрешния пазар и че не нарушават конкуренцията.

Държавите членки определят правната рамка, уреждаща предоставянето на бенефициерите на подпомагане от страна Съюза, въз основа на стратегическия план по ОСП и в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

Член 10
Национално подпомагане в рамките на СТО

1.Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията, установени в член 3, както и определенията, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП, установени в член 4, спазват разпоредбите на точка 1 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.

Тези интервенции спазват също така разпоредбите на допълнителната точка в приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, както е посочено в приложение II към настоящия регламент. Интервенциите, спадащи към видовете интервенции, различни от основното подпомагане на доходите за устойчивост, допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, схемите за климата и околната среда, могат вместо това да спазват различна точка от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, ако това е обосновано в стратегическия план по ОСП.

2.Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на специалното плащане за култура — памук, предвидено в глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия дял, спазват разпоредбите на член 6, параграф 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.

Раздел 2
Предварителни условия

Член 11
Принцип и обхват

1.Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно които се налага административна санкция на бенефициерите, които получават директни плащания съгласно глава II от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67 и които не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, установени в стратегическия план по ОСП, както са изброени в приложение III, по отношение на следните специфични области:

а)климата и околната среда;

б)общественото здраве, здравето на животните и на растенията;

в)хуманното отношение към животните.

2.Правилата по отношение на административните санкции, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, трябва да са съобразени с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

3.Правните актове, посочени в приложение III относно законоустановените изисквания за управление, се прилагат съобразно приложимата версия, а директивите — така, както се прилагат от държавите членки.

4.За целите на настоящия раздел „законоустановено изискване за управление“ означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението съгласно правото на Съюза, посочено в приложение III в рамките на даден правен акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия акт.

Член 12
Задължения на държавите членки във връзка с доброто земеделско и ек
ологично състояние

1.Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минималните стандарти за бенефициерите за доброто земеделско и екологично състояние на земята, в съответствие с основната цел на стандартите, посочени в приложение III, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанствата.

2.Във връзка с основните цели, установени в приложение III, държавите членки могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели. Държавите членки обаче не определят минимални стандарти за основните цели, различни от основните цели, установени в приложение III.

3.Държавите членки установяват система за предоставяне на инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества, посочен в приложение III, заедно с минималното съдържание и функционалните характеристики, на използващите го бенефициери.

Комисията може да подпомогне държавите членки при разработването на този инструмент и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правилата за добро земеделско и екологично състояние, включително установяването на елементи на системата на съотношението на постоянно затревените площи, на референтната година и скоростта на преобразуването съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение III, формата и допълнителни минимални елементи и функционални характеристики на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества.

Раздел 3
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Член 13
Консултантски услуги в областта на селското стопанство

1.Държавите членки включват в стратегическия план по ОСП система за предоставяне на консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства („консултантски услуги в областта на селското стопанство“).

2.Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).

3.Държавите членки гарантират, че консултациите в областта на селското стопанство са безпристрастни и че консултантите не са в конфликт на интереси.

4.Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат поне следното:

а)всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и останалите бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия и условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;

б)Изискванията, определени от държавите членки за прилагането на Директива 2000/60/ЕО, Директива 92/43/EИО , Директива 2009/147/ЕО, Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета 30 и Директива 2009/128/EО;

в)земеделските практики, които възпрепятстват развитието на антимикробна резистентност, както е посочено в съобщението „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“ 31 ;

г)управлението на риска, както е посочено в член 70;

д)подпомагането на иновациите, по-специално за подготовката и изпълнението на проекти на оперативните групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114;

е)разработването на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, както е посочено в член 102, буква б).

ГЛАВА II
ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Раздел 1
Видове интервенции и намаление

Член 14
Видове интервенции под формата на директни плащания

1.Видовете интервенции по настоящата глава могат да бъдат под формата на необвързани и обвързани с производството директни плащания.

2.Необвързаните с производството директни плащания са следните:

а)основното подпомагане на доходите за устойчивост;

б)допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;

в)допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;

г)схемите за климата и околната среда.

3.Обвързаните с производството директни плащания са следните:

а)обвързаното с производството подпомагане на доходите;

б)специалното плащане за култура — памук.

Член 15
Намаление на плащанията

1.Държавите членки намаляват размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година и които надвишават 60 000 EUR, както следва:

а)с поне 25 % за транш между 60 000 EUR и 75 000 EUR;

б)с поне 50 % за транш между 75 000 EUR и 90 000 EUR;

в)с поне 75 % за транш между 90 000 EUR и 100 000 EUR;

г)със 100 % за суми, които надвишават 100 000 EUR.

2.Преди да се приложи параграф 1, държавите членки приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година:

а)заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост; както и

б)еквивалентната сума за редовен и неплатен труд, свързана със селскостопанска дейност, упражнявана от лицата, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или които получават по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство.

За изчисляване на сумите, посочени в букви а) и б), държавите членки използват средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин.

3.Очакваният резултат от намалението на плащанията се използва първоначално за подпомагане на финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това на други интервенции, принадлежащи към необвързаните с производството директни плащания.

Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2023 г. в съответствие с член 90. То не е предмет на максималните граници за прехвърляне на средства от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в член 90.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила за установяване на хармонизирана база за изчисляване на намалението на плащанията, установено в параграф 1, за да осигури правилно разпределение на средствата между допустимите бенефициери.

Раздел 2
Необвързани с производството директни плащания

Подраздел 1
Общи разпоредби

 Член 16
Минимални изисквания за получаване на необвързани с производството дире
ктни плащания

1.Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки определят праг за площ и отпускат необвързани с производството директни плащания само на истински земеделски стопани, чиято отговаряща на условията площ на стопанството, за която са поискани необвързани с производството директни плащания, надхвърля този праг за площ.

При определяне на прага за площ, държавите членки се стремят да гарантират, че необвързаните с производството директни плащания могат да се отпускат само на истински земеделски стопани, ако:

а)управлението на съответните плащания не води до прекомерна административна тежест, и

б)съответните суми подпомагат ефективно целите, заложени в член 6, параграф 1, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания.

3.Съответните държави членки могат да решат да не прилагат параграф 1 спрямо най-отдалечените региони и спрямо малките острови в Егейско море.

Подраздел 2
Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Член 17
Общи правила

1.Държавите членки предоставят основно подпомагане на доходите за устойчивост („основно подпомагане на доходите“) съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки предоставят основно подпомагане на доходите под формата на годишно необвързано с производството плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

3.Без да се засягат разпоредбите на членове 19—24, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от истински земеделски стопанин.

Член 18
Размер на подпомагането за хектар

1.Освен ако държавите членки решат да предоставят основното подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, както е посочено в член 19, подпомагането се изплаща под формата на единна сума за хектар.

2.Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за основното подпомагане на доходите за хектар за различните групи територии, изправени пред сходни социално-икономически и агрономски условия.

Член 19
Права за получаване на плащане

1.Държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, могат да решат да предоставят основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане в съответствие с членове 20 — 24 от настоящия регламент.

2.Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат да не отпуснат основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане, правата за получаване на плащане, отпуснати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, изтичат на 31 декември 2020 г.

Член 20
Стойност на правата за получаване на плащане и сближаване

1.Държавите членки определят единичната стойност на правата за получаване на плащане преди сближаване в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2020 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2020 година.

2.Държавите членки могат да решат да диференцират стойността на правата за получаване на плащане в съответствие с член 18, параграф 2.

3.Най-късно до референтната 2026 г. държавите членки определят максимално равнище за стойността на правата за получаване на плащане за държавата членка или за всяка група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

4.Когато стойността на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, държавите членки осигуряват сближаване на стойността на правата за получаване на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.

5.За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през референтната 2026 г. всички права за получаване на плащане са на стойност най-малко 75 % от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

6.Държавите членки финансират увеличението на стойността на правата за получаване на плащане, необходимо за да се изпълнят изискванията на параграфи 4 и 5, чрез използване на всеки един резултат от намалението, получен при прилагането на член 3, и, при необходимост, посредством намаляване на разликата между единичната стойност на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, и средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1 за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

Държавите членки могат да решат да приложат намалението по отношение на всички или част от правата за получаване на плащане със стойност, определена в съответствие с параграф 1, превишаваща средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

7.Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30 %.

Член 21
Актив
иране на правата за получаване на плащане

1.Държавите членки предоставят на истинските земеделски стопани, които притежават собствени или взети под аренда права за получаване на плащане, основно подпомагане на доходите при активиране на тези права за получаване на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата за получаване на плащане, истинските земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право за получаване на плащане.

2.Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане, включително в случай на действително или бъдещо наследяване, се активират само в държавата членка или групата територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, където са били отпуснати.

3.Държавите членки гарантират, че активираните права за получаване на плащане дават право на плащане въз основа на сумата, определена в тях.

Член 22
Резерви за права за получаване на плащане

1.Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, управлява национален резерв.

2.Чрез дерогация от параграф 1, когато държавите членки решат да диференцират основното подпомагане на доходите в съответствие член 18, параграф 2, те могат да решат да разполагат с резерв за всяка група територии, определени в съответствие с посочения член.

3.Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане от резерва се отпускат единствено на истински земеделски стопани.

4.Държавите членки използват резерва си за отпускане на права за получаване на плащане приоритетно на следните земеделски стопани:

а)млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път;

б)земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път, като ръководители на стопанство, преминали са подходящо обучение или са придобили необходимите умения, както е определено от държавите членки за младите земеделски стопани.

5.Държавите членки отпускат права за получаване на плащане или увеличават стойността на съществуващите права за получаване на плащане на истинските земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка. Държавите членки гарантират, че тези истински земеделски стопани получават броя и стойността на правата за получаване на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от държавата членка.

6.Държавите членки гарантират, че резервът се попълва чрез линейно намаляване на стойността на всички права за получаване на плащане, когато резервът е недостатъчен за покриване на правата за получаване на плащане в съответствие с параграфи 4 и 5.

7.Държавите членки могат да определят допълнителни правила за използване на резерва и случаите, в които се налага попълването му чрез линейно намаляване на стойността на всички права за получаване на плащане.

8.Държавите членки определят стойността на новите права за получаване на плащане, отпуснати от резерва, на равнището на средната за страната стойност на правата за получаване на плащане през годината на отпускане или на средната стойност на правата за получаване на плащане за всяка една група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2 през годината на отпускане.

9.Държавите членки могат да решат да увеличат стойността на съществуващите права за получаване на плащане до средната за страната стойност през годината на отпускане или до средната стойност за всяка група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

Член 23
Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

а)създаването на резерв;

б)достъпа до резерв;

в)съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане.

Член 24
Прехвърляне на права за получаване на плащане

1.Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата за получаване на плащане се прехвърлят само на истински земеделски стопанин.

2.Когато държавите членки решат да диференцират основното подпомагане на доходите в съответствие с член 18, параграф 2, правата за получаване на плащане могат да се прехвърлят единствено в рамките на групата територии, в която те са били отпуснати.

Член 25
Плащания на кръгли суми за малки земеделски стопани

Държавите членки могат да отпускат плащания на малки земеделски стопани, както е определено от държавите членки, под формата на кръгла сума, която заменя директните плащания по смисъла на настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП, като възможност по избор за земеделските стопани.

Подраздел 3
Допълнително подпомагане на доходите

Член 26
Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

1.Държавите членки предоставят допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост („преразпределително подпомагане на доходите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки гарантират преразпределяне на подпомагането от по-големите към по-малките или средните земеделски стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

3.Държавите членки установяват сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари, както и максималния брой хектари за всеки земеделски стопанин, на който се изплаща преразпределително подпомагане на доходите.

4.Сумата за хектар, планирана за дадена референтна година, не надвишава средната за страната сума на директните плащания за хектар за посочената референтна година.

5.Средната за страната сума на директните плащания за хектар се определя като съотношение между националните тавани за директните плащания за дадена референтна година, както е установено в приложение IV, и общия размер на планираните крайни продукти за основното подпомагане на доходите за посочената референтна година, изразен в брой хектари.

Член 27
Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

1.Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Като част от задълженията си да допринесат за постигането на специфичната цел за „Привличане на младите земеделски стопани и улесняване на развитието на стопанска дейност в селските райони“, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и за заделянето на най-малко 2 % от отпуснатите им средства за директни плащания за тази цел в съответствие с член 86, параграф 4, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

3.Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

Подраздел 4
Схеми за климата и околната среда

Член 28
Схеми за климата и околната среда

1.Държавите членки предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата и околната среда („екосхемите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция истински земеделски стопани, които се задължават да прилагат на хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

3.Държавите членки изготвят списъка на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

4.Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

5.В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:

а)надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;

б)надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;

в)надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделската площ в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);

г)са различни от задълженията, за които са отпуснати плащания съгласно член 65.

6.Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и то се предоставя като:

а)плащания, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2 от настоящия раздел; или

б)плащания, които компенсират изцяло или частично допълнителните разходи и пропуснатите приходи на бенефициери в резултат на поетите задължения, определени в съответствие с член 65.

7.Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 65.

8.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с допълнителни правила относно екосхемите.

Раздел 3
Обвързани с производството директни плащания

Подраздел 1
О
бвързано с производството подпомагане на доходите

Член 29
Общи правила

1.Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите за истински земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Интервенциите на държавите членки оказват помощ на подпомаганите сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, изброени в член 30, изправени пред затруднение(я), чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност, устойчивост или качество.

3.Обвързаното с производството подпомагане на доходите е под формата на годишно плащане за хектар или животно.

Член 30
Обхват

Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, които са важни по икономически, социални или екологични съображения: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и други нехранителни култури, с изключение на дървета, използвани за производството на продукти, които могат да заместват изкопаеми материали.

Член 31
Допустимост

1.Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите под формата на плащане за хектар единствено за площи, определени като хектари, отговарящи на условията за подпомагане.

2.Когато обвързаното с производството подпомагане на доходите се отнася за животни от рода на едрия рогат добитък или овце и кози, държавите членки определят като условия за допустимост за подпомагане изискванията за идентификация и регистрация на животните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета 32 или Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 33 . Въпреки това, без да се засягат други приложими условия за допустимост, животните от рода на едрия рогат добитък или овцете и козите се счита, че отговарят на условията за подпомагане, ако изискванията за идентификация и регистрация са изпълнени до определена дата през съответната референтна година, която трябва да бъде определена от държавите членки.

Член 32
Мерки за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даде
н сектор

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които се допълва настоящият регламент по отношение на мерки за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор. С тези делегирани актове може да се допусне държавите членки да решат това обвързано с производството подпомагане на доходите да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно това подпомагане през минал референтен период.

Член 33
Изпълнение на Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена

1.Когато обвързаното с производството подпомагане на доходите засяга някои или всички маслодайни семена, посочени в приложението към Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена 34 , общият размер на подпомаганата площ въз основа на планираните крайни продукти, включени в стратегическите планове по ОСП на съответните държави членки, не надвишава максималния размер на подпомаганата площ за целия Съюз с цел гарантиране на съответствие с поетите от него международни задължения.

Най-късно 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема актове за изпълнение, с които определя индикативна референтна подпомагана площ за всяка държава членка, изчислена въз основа на нейния дял от средния размер на обработваемата площ в Съюза през петте години, предшестващи годината на влизане в сила на настоящия регламент. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

2.Всяка държава членка, която възнамерява да предостави обвързано с производството подпомагане на доходите за маслодайни семена, обхванати от Меморандума за разбирателство, посочен в параграф 1, указват съответните планирани крайни продукти от гледна точка на хектарите в своето предложение за стратегически план по ОСП, посочено в член 106, параграф 1.

Ако след оповестяване на всички планирани крайни продукти от държавите членки, максималният размер на подпомаганата площ за целия Съюз е превишен, Комисията изчислява за всяка държава членка, оповестила излишък спрямо референтната си площ, коефициент на намаление, пропорционален на превишението на планираните крайни продукти. Това води до адаптиране на максималния размер на подпомаганата площ за целия Съюз, посочена в параграф 1. Всяка съответна държава членка се информира за този коефициент на намаление в коментарите на Комисията във връзка със стратегическия план по ОСП в съответствие с член 106, параграф 3. Коефициентът на намаление за всяка държава членка се определя в акта за изпълнение, с който Комисията одобрява нейния стратегически план по ОСП, както е посочено в член 106, параграф 6.

Държавите членки не могат да изменят своята подпомагана площ по своя собствена инициатива след датата, посочена в член 106, параграф 1.

3.Когато държавите членки възнамеряват да увеличат планираните си крайни продукти, посочени в параграф 1, одобрени от Комисията в стратегическите планове по ОСП, те съобщават на Комисията преразгледаните планирани крайни продукти чрез искане за изменение на стратегическите планове по ОСП в съответствие с член 107 преди 1 януари на годината, предшестваща съответната референтна година.

Когато е целесъобразно, с цел да се предотврати надвишаването на максималния размер на подпомаганата площ за целия Съюз, както е посочено в параграф 1, първа алинея, Комисията преразглежда коефициентите за намаление, посочени в същия параграф, за всички държави членки, които са превишили референтните си площи в своите стратегически планове по ОСП.

Комисията информира съответните държави членки за преразглеждането на коефициента за намаление най-късно преди 1 февруари на годината, предшестваща съответната референтна година.

Всяка съответна държава членка представя съответно искане за изменение на своя стратегически план по ОСП заедно с преразгледания коефициент за намаление, посочен във втора алинея, преди 1 април на годината, предшестваща съответната референтна година. Преразгледаният коефициент се определя в акта за изпълнение, с който Комисията одобрява стратегическия план по ОСП, както е посочено в член 107, параграф 8.

4.Що се отнася до маслодайните семена, обхванати от Меморандума за разбирателство, посочен в параграф 1, първа алинея, държавите членки уведомяват Комисията за общия брой на хектарите, за които подпомагането действително е било изплатено, в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 121.

Подраздел 2
Специално плащане за култура — памук

Член 34
Обхват

Държавите членки отпускат специално плащане за култура — памук, на истински земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.

Член 35
Общи правила

1.Специалното плащане за култура — памук, се предоставя на хектар от площ памук, отговаряща на условията за подпомагане. Дадена площ отговаря на условията за подпомагане само ако е разположена на земеделска земя, където държавата членка е разрешила да се произвежда памук, да е засята с разрешени от държавата членка сортове и реколтата от нея да се прибира действително при спазване на обичайните условия за отглеждане.

2.Специалното плащане за култура — памук, се предоставя за памук, който е здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.

3.Държавите членки дават разрешение относно посочените в параграф 1 земя и сортове в съответствие с правилата и условията, които се приемат съгласно параграф 4.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правилата и условията за даване на разрешение относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук.

5.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила за процедурата по даване на разрешение относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и за уведомленията на производителите, които имат отношение към въпроса. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 36
Базови площи, фиксирани добиви и референтни суми

1.Определят се следните национални базови площи:

България: 3342 ha

Гърция: 250 000 ha

Испания: 48 000 ha

Португалия: 360 ha

2.Определят се следните фиксирани добиви за референтния период:

България: 1,2 t/ha

Гърция: 3,2 t/ha

Испания: 3,5 t/ha

Португалия: 2,2 t/ha

3.Размерът на специалното плащане за култура за хектар от площ, отговаряща на условията за подпомагане, се изчислява като се умножат добивите, определени в параграф 2, по следните референтни суми:

България: 624,11 EUR

Гърция: 225,04 EUR

Испания: 348,03 EUR

Португалия: 219,09 EUR

4.Ако площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, в дадена държава членка и за дадена година надвиши определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 сума за тази държава членка се намалява пропорционално на надвишаването на базовата площ.

5.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила относно условията за отпускане на специалното плащане за култура — памук, изискванията за допустимост и агрономските практики.

6.Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за изчисляване на намалението, предвидено в параграф 4. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 37
Одобрени междубраншови организации

1.За целите на настоящия подраздел „одобрена междубраншова организация“ означава правно образувание, съставено от земеделски стопани, производители на памук и поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност включва:

а)подпомагане на по-доброто координиране на методите за пазарна реализация на памука, в частност посредством изследвания и пазарни проучвания;

б)изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

в)насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите;

г)актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукцията;

д)разработване на пазарни стратегии за реклама на производството на памук чрез схеми за сертифициране на качеството.

2.Държавите членки, в които са установени памукопреработвателите, одобряват междубраншовите организации, които отговарят на критериите, определени съгласно параграф 3.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

а)критериите за одобряване на междубраншови организации;

б)задълженията на производителите;

в)случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на критериите, посочени в буква а).

Член 38
Отпускане на плащането

1.Специалното плащане за култура — памук, за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, се предоставя на земеделските стопани в съответствие с установеното в член 36.

2.За земеделските стопани — членове на одобрена междубраншова организация, специалното плащане за култура — памук, за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в рамките на базовата площ, определена в член 36, параграф 1, се увеличава със сумата от 2 EUR.

ГЛАВА III
СЕКТОРНИ ВИДОВ
Е ИНТЕРВЕНЦИИ

Раздел 1
Общи разпоредби

Член 39
Обхват

В настоящата глава се определят правилата по отношение на видовете интервенции в следните сектори:

а)сектора на плодовете и зеленчуците, както е определено в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)сектора на пчелните продукти, както е определено в член 1, параграф 2, буква х) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)лозаро-винарския сектор, както е определено в член 1, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)сектора на хмела, както е определено в член 1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д)сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, както е определено в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

е)други сектори, посочени в член 1, параграф 2, букви а) — з), буква к), м), о) — т) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 40
Задължителни и незадължителни секторн
и видове интервенции

1.Секторните видове интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, посочени в член 39, буква а), и в сектора на пчеларството, както е определено в член 39, буква б), са задължителни за всички държави членки.

2.Секторният вид интервенция в лозаро-винарския сектор, посочен в член 39, буква в), e задължителен за държавите членки, изброени в приложение V.

3.Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план по ОСП да изпълнят секторните видове интервенции, посочени в член 39, букви г), д) и е).

4.Държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, може да прилага в сектора на хмела секторният вид интервенция, посочена в член 39, буква е), само ако тази държава членка реши в своя стратегически план по ОСП да не прилага секторния вид интервенция, посочена в член 39, буква г).

5.Държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, могат да прилагат в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини секторният вид интервенция, посочена в член 39, буква е), само ако тези държави членки решат в своите стратегически планове по ОСП да не прилагат секторния вид интервенция, посочена в член 39, буква д).

Член 41
Делегирани правомощия по отношение на допълнителните изисквания за секторните видове интервенции

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с изисквания в допълнение към предвидените в настоящата глава изисквания, по-специално по отношение на:

а)осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава;

б)основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, посочена в настоящата глава, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция;

в)максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара, както е предвидено в член 46, параграф 4, буква а), за видовете интервенции, посочени в член 52, параграф 3;

г)правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя, както е предвидено в член 52, параграф 1, буква а);

д)правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правилата за доброволното сертифициране на дестилерии.

Раздел 2
Сектор на плодовете и зеленчуците

Член 42
Цели в сектора на плодовете и зеленчуците

В сектора на плодовете и зеленчуците се преследват следните цели:

а)планиране на производството, адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

б)концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, включително чрез директен маркетинг; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);

в)научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);

г)разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);

д)допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както е установено в член 6, параграф 1, буква г);

е)увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква б);

ж)насърчаване и предлагане на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);

з)увеличаване на потреблението на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква и);

и)превенция на кризи и управление на риска, насочени към предотвратяване и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в).

Член 43
Видове интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците

1.По отношение на целите, посочени в член 42, букви а) — з), държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции:

а)инвестиции в материални и нематериални активи, по-специално насочени към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците;

б)научноизследователска дейност и експериментално производство, насочени по-специално към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, устойчивост на вредители, намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди, предотвратяване на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, и увеличаване на използването на сортове плодове и зеленчуци, приспособени към променящите се климатични условия;

в)биологично производство;

г)интегрирано производство;

д)действия за опазване на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата;

е)действия за създаване и поддържане на местообитания, които благоприятстват биоразнообразието, или за съхраняване на ландшафта, включително съхраняване на историческите му характеристики;

ж)действия за пестене на енергия, за увеличаване на енергийната ефективност и за повишаване на използването на възобновяема енергия;

з)действия за подобряване на устойчивостта на вредители;

и)действия за по-добро използване и управление на водите, включително икономии на вода и дренаж;

й)действия и мерки за намаляване на производството на отпадъци и подобряване управлението на отпадъците;

к)действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците;

л)действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него и за повишаване на използването на възобновяема енергия;

м)прилагане на европейските и националните схеми за качество;

н)популяризиране и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсифициране и консолидиране на пазарите на плодове и зеленчуци и към информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци;

о)консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.

п)обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.

2.По отношение на целта, посочена в член 42, буква и), държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции:

а)учредяване и/или попълване на взаимоспомагателните фондове от организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

в)презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

г)изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации;

д)събиране на реколтата на зелено, състоящо се в прибиране на цялата реколта от неузрели, негодни за предлагане на пазара продукти в дадена площ, които не са били увредени преди събирането на реколтата на зелено поради климатични причини, болест или друго;

е)небране на плодове и зеленчуци, състоящо се в прекратяване на текущия цикъл на производство от съответната площ, когато продуктът е добре развит и има добро, солидно и подходящо за продажба качество, с изключение на унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест;

ж)застраховане на реколтата, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;

з)индивидуално обучение за други организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за отделни производители;

и)изпълнение и управление на фитосанитарните протоколи на трета държава на територията на Съюза, така че да се улесни достъпът до пазарите на трети държави;

й)прилагане на европейските и националните схеми за качество;

к)консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на развитието на техники за устойчив контрол на вредителите и устойчива употреба на пестициди.

3.Държавите членки определят в своите стратегически планове по ОСП интервенциите, които отговарят на видовете интервенции, избрани в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 44
Оперативни програми

1.Целите, посочени в член 42, и интервенциите в сектора на плодовете и зеленчуците, установени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, се осъществяват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условията, предвидени в настоящия член.

2.Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години. Те преследват целите, посочени в член 42, букви г) и д), и поне още две цели, посочени в същия член.

3.Оперативните програми установяват за всяка избрана цел интервенциите, избрани измежду установените от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП.

4.Оперативните програми се представят от организациите на производителите и/или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, на държавите членки за тяхното одобрение.

5.Оперативните програми се изпълняват единствено от организации на производителите или асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

6.Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите интервенции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

За тази цел държавите членки гарантират, че:

а)интервенциите по оперативните програми на асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;

б)интервенциите и съответното финансово участие са определени в оперативната програма на всяка от членуващите организации.

7.Държавите членки гарантират, че:

а)поне 20 % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целите, посочени в член 42, букви г) и д);

б)поне 5 % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целта, посочена в член 42, буква в);

в)интервенциите в рамките на видовете интервенции, посочени в член 43, параграф 2, букви г), д) и е), не надвишават една трета от общите разходи по оперативните програми.

Член 45
Оперативни фондове

1.Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

а)финансов принос от:

i)    членове на организация на производителите и/или от самата организация на производителите; или

ii)    асоциации на организации на производителите посредством членовете на тези асоциации;

б)финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организации на производителите или на техни асоциации, когато тези асоциации представят оперативна програма.

2.Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите членки.

Член 46
Финансова помощ от Съюза за сектора на плодовете и зеленчуците

1.Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платения принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.

2.Финансовата помощ от Съюза е ограничена до:

а)4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производителите;

б)4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производителите;

в)5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите.

Чрез дерогация от първа алинея финансовата помощ от Съюза може да бъде увеличена, както следва:

а)в случая на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и);

б)в случая на асоциации на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от асоциацията на организации на производителите от името на нейните членове;

в)в случая на транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от транснационалната организация на производителите или от транснационалната асоциация на организации на производителите от името на техните членове.

3.По искане на организация на производителите предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

а)организациите на производителите, които извършват дейност в различни държави членки, изпълняват интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви б) и д);

б)една или повече организации участват в изпълнението на интервенции, управлявани на междубраншова основа;

в)оперативната програма обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 35 ;

г)оперативната програма се изпълнява за първи път от асоциация на организации на производителите, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д)организациите на производителите представляват по-малко от 20 % от производството на плодове и зеленчуци в дадена държава членка;

е)организацията на производителите извършва дейност в един от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

ж)оперативната програма обхваща интервенциите, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), з) и и).

4.Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в следните случаи:

а)изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производителите и които след изтеглянето са реализирани чрез:

i)    безвъзмездно разпределяне на благотворителни организации и фондации, одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в дейността им за подпомагане на лица, чието право на социална помощ е признато в националното право, по-специално тъй като не разполагат с необходимите средства за прехрана;

ii)    безвъзмездно разпределяне в заведения за изтърпяване на наказания, училища, обществени учебни заведения, посочените в член 22 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 заведения и детски лагери, както и в болници и домове за стари хора, определени от държавите членки, които ще предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо обичайно закупуваните от тези заведения;

б)действия, свързани с индивидуално обучение на други организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че тези организации на производителите са от региони на държавите членки, посочени в член 47, параграф 2 от настоящия регламент, или на отделни производители.

Член 47
Национална финансова помощ

1.В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовия принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и до 10 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.

2.Степента на организираност на производителите в регион на държава членка се счита за значително под средната за Съюза, когато средната степен на организираност е под 20 % през трите последователни години, предшестващи изпълнението на оперативната програма. Степента на организираност се изчислява като стойността на продукцията от плодове и зеленчуци, получена в съответния регион и предложена на пазара от организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, се разделя на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, получена в същия регион.

Държавите членки, които отпускат национална финансова помощ в съответствие с параграф 1, уведомяват Комисията кои региони отговарят на критериите по параграф 2 и каква национална финансова помощ е отпусната на организациите на производителите в тези региони.

Раздел 3
Сектор на пчеларството

Член 48
Цели в сектора на пчеларството

В сектора на пчеларството държавите членки преследват най-малко една от специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.

Член 49
Видове интервенции в сектора на пчеларството
и финансова помощ от Съюза

1.За всяка специфична цел, установена в член 6, параграф 1, държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:

а)техническа помощ за пчелари и пчеларски организации;

б)действия за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

в)действия за рационализиране на подвижното пчеларство;

г)действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти;

д)подновяване на пчелните кошери в Съюза;

е)сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

ж)действия за мониторинг на пазара;

з)действия за повишаване на качеството на продукта.

2.Държавите членки обосновават в стратегическите си планове по ОСП своя избор на специфични цели и видове интервенции. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

3.Държавите членки посочват в своите стратегически планове по ОСП финансирането, предоставяно от тях за видовете интервенции, избрани в стратегическите им планове по ОСП.

4.Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в параграф 2, не надвишава 50 % от разходите. Останалата част от разходите се поемат от държавите членки.

5.При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки се консултират с представителите на пчеларските организации.

6.Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия.

Член 50
Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с изисквания в допълнение към тези, предвидени в настоящия раздел по отношение на:

а)задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия, както е установено в член 49, параграф 6;

б)определението за пчелен кошер и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери;

в)минималния принос на Съюза за разходите, свързани с прилагането на видовете интервенции и интервенциите, посочени в член 49.

РАЗДЕЛ 4
ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ СЕКТОР
   

Член 51
Цел
и в лозаро-винарския сектор

Държавите членки имат една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:

а)подобряване на конкурентоспособността на винопроизводителите от Съюза, включително допринасяне за подобряването на системите за устойчиво производство и намаляване на отпечатъка върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б)—е) и з);

б)повишаване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност по отношение на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, включително икономия на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а)—д) и з);

в)допринасяне за възстановяването на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза, за да бъдат предотвратени пазарни кризи; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква а);

г)допринасяне за запазването на доходите на производителите на вино в Съюза, когато понасят загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети, нанесени от животни, болести или нашествия от вредители; тази цел е свързана с целта, установена в член 6, параграф 1, буква а);

д)увеличаване на пазарната реализация и конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза, по-специално чрез разработването на иновативни продукти, процеси и технологии и чрез добавяне на стойност на етапите от веригата на доставки, включително и елемент на трансфер на знания; тези цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в), д) и и);

е)използване на вторични продукти при производството на вино за промишлени и енергийни цели, като се гарантира качеството на виното в Съюза и същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

ж)допринасяне за повишаване информираността на потребителите за отговорната консумация на вино и за схеми за качество на ЕС за виното; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и и);

з)повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави; тази цел е свързана със целите, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);

и)допринесе за повишаване на устойчивостта на производителите срещу колебанията на пазара; тази цел е свързана с целите, установени в член 6, параграф 1, буква а).

Член 52
Видове интервенция в лозаро-винарския сектор

1.По отношение на всяка от целите, избрана измежду определените в член 51, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират един или повече от следните видове интервенции:

а)преструктуриране и преобразуване на лозя, включително презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване от съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се от презасаждане на същия парцел със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;

б)инвестиции в материални и нематериални активи на съоръженията за преработка и инфраструктурата на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара;

в)събиране на реколтата на зелено, което означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се свежда до нулев, без небране на реколтата, което представлява оставяне на грозде с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл;

г)застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети от животни, болести по растенията или нашествия от вредители;

д)инвестиции в материални и нематериални активи в иновации, състоящи се от разработването на иновативни продукти и на вторични продукти от производството на вино, процеси и технологии, други инвестиции, с които се добавя стойност на етапите от веригата на доставки, включително за обмен на знания;

е)дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена в съответствие с ограниченията, определени в част II, раздел Г от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ж)информационни действия във връзка с вината, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино или се популяризират схемите на Съюза за качество, обхващащи наименованията за произход и географските указания;

з)популяризиране в трети държави, състоящо се в една или повече от следните дейности:

i)    връзки с обществеността, действия за популяризиране или реклама, които по-специално изтъкват високите стандарти при продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;

ii)    участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

iii)    информационни кампании, по-специално относно схемите за качество на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

iv)    проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на пазарните възможности;

v)    проучвания с цел оценка на резултатите от мерките за популяризиране и информиране;

vi)    подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се улесни достъпът до пазарите на трети държави.

и)временна и прогресивно намаляваща помощ за покриване на административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове.

2.В своите стратегически планове по ОСП държавите членки обосновават избора си на целите и вида на интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

3.В допълнение към изискванията, посочени в дял V, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки определят график за изпълнение по отношение на избраните видове интервенция, интервенции и обща финансова таблица, която показва необходимите средства, които да бъдат отпуснати, и предвиденото разпределение на средствата между подбраните видове интервенция и между интервенциите в съответствие с разпределените финансови средства, посочени в приложение V.

Член 53
Финансова помощ от Съюза за лозаро-винарския сектор

1.Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и преобразуване на лозя, посочена в член 52, параграф 1, буква а), не надвишава 50 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя или 75 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя в по-слабо развити региони.

Помощта може да се осъществява единствено под формата на компенсация на производителите за загуба на приход поради изпълнението на интервенцията и принос към разходите по преструктуриране и преобразуване. Компенсацията за производителите за загуба на приход поради изпълнението на интервенцията може да покрие до 100 % от съответните загуби.

2.Финансовата помощ от Съюза за инвестиции, посочена в член 52, параграф 1, буква б), не надвишава следните гранични стойности:

а)50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони;

б)40 % от допустимите разходи за инвестиции в региони, различни от по-слабо развитите региони;

в)75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

г)65 % от допустимите разходи за инвестиции в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се отпуска само на микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 36 ; тя обаче може да се отпуска на всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

За предприятия, които не са включени в приложното поле на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният размер, посочен в първата алинея, се съкращава наполовина.

Финансова помощ от Съюза не се отпуска на предприятия в затруднено положение по смисъла на Насоките на Съюза за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение 37 .

3.Финансовата помощ от Съюза за събиране на реколтата на зелено, посочено в член 52, параграф 1, буква в), не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4.Финансовата помощ от Съюза за застраховане на реколтата, посочено в член 52, параграф 1, буква г), не надвишава:

а)80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу щети, понесени от неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б)50 % от разходите за застрахователни премии, заплащани от производителите за застраховане срещу:

i)щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични явления;

ii)щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

Финансова помощ от Съюза за застраховане на реколтата може да се отпуска, ако съответните застрахователни плащания не компенсират производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на приход, като се отчитат всички компенсации, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск. В застрахователните договори се поставя условие бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

5.Финансовата помощ от Съюза за застраховане на реколтата, посочено в член 52, параграф 1, буква г), не надвишава:

а)50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони;

б)40 % от допустимите разходи за инвестиции в региони, различни от по-слабо развитите региони;

в)75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

г)65 % от допустимите разходи за инвестиции в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО; тя обаче може да се прилага за всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

За предприятия, които не са включени в приложното поле на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният размер, посочен в първата алинея, се съкращава наполовина.

6.Финансовата помощ от Съюза за информационни действия и популяризиране, посочени в член 52, параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 50 % от допустимите разходи.

7.Финансовата помощ от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, посочена в член 52, параграф 1), буква е), се определя от Комисията в съответствие със специалните правила, определени в член 54, параграф 2, посредством актове за изпълнение, приети с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 54
Специални п
равила за финансовата помощ от Съюза за лозаро-винарския сектор

1.Съответните държави членки гарантират, че финансовата помощ от Съюза за застраховане на реколтата не нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

2.Съответните държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че събирането на реколтата на зелено не води до компенсации за отделни винопроизводители над граничната стойност, определена в член 53, параграф 3.

3.Размерът на помощта от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино се определя на процент обем и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща финансова помощ от Съюза за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

Съответните държави членки гарантират, че финансовата помощ от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино се заплаща на дестилатори, които преработват вторични продукти от производството на вино, доставени за дестилиране на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 обемни процента.

Финансовата помощ от Съюза включва обща сума, която да компенсира за разходите за събиране на вторичните продукти от производството на вино. Сумата се прехвърля от дестилатора на производителя, когато съответните разходи се поемат от последния.

Съответните държави членки гарантират, че алкохолът, получен от дестилацията на вторични продукти от производството на вино, посочени в член 52, параграф 1), буква е), за които е била отпусната финансова помощ от Съюза, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, които не нарушават конкуренцията.

4.В своите стратегически планове по ОСП съответните държави членки определят минимален процент от разходите за действията, насочени към опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономия на енергия и повишаване на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор.

Раздел 5
Сектор на хмела

Член 55
Цели и видове интервенция в сектора на хмела

1.Държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, имат една или повече от следните цели в сектора на хмела:

а)планиране на производството, адаптиране на продукцията към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

б)концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на хмела, включително чрез директен маркетинг; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);

в)оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);

г)научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);

д)популяризиране, разработване и прилагане на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално опазването на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);

е)допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както е установено в член 6, параграф 1, буква г).

2.В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, определят един или повече видове интервенция, посочени в член 60, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, обосновава избора на целите, видовете интервенция и интервенциите за постигането на тези цели.

Раздел 6
Сектор на маслиновото масло и трапезните маслини

Член 56
Цели в сектора на маслиновото масло и трапезни маслини

Държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, имат една или повече от следните цели в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини:

а)укрепване на организацията и управлението на производството на маслиново масло и трапезни маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и б);

б)подобряване на средносрочната и дългосрочната конкурентоспособност на сектора на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално чрез модернизация; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква в);

в)намаляване на въздействието върху околната среда и принос за действия във връзка с климата чрез отглеждане на маслинови насаждения; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

г)подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква е);

д)научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);

е)предотвратяване на кризи и справяне с тях с цел подобряване на устойчивостта на вредители, избягване и справяне с кризи на пазара на маслиновото масло и трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква з).

Член 57
Видове интервенция и изпълнението им в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини

1.За постигане на целите, посочени в член 56, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, избират един или повече видове интервенция, посочени в член 60. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

2.Интервенциите, определени от държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел се прилагат членове 61 и 62 от настоящия регламент.

Член 58
Финансова помощ от Съюза

1.Финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи не надвишава:

а)75 % от реално извършените разходи, направени за интервенции, свързани с целите, посочени в член 56, букви а), б), в) и д);

б)75 % от реално извършените разходи, направени за инвестиции в дълготрайни активи, и 50 % за други интервенции, свързани с целта, посочена член 56, буква г);

в)50 % от реално извършените разходи, направени за интервенции, свързани с целта, посочена в член 56, буква е);

г)75 % от реално извършените разходи, направени за видовете интервенция, посочена в член 60, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители от най-малко две държави членки производителки, 50 % от реално извършените разходи, когато за този вид намеса това условие не е изпълнено.

2.Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка организация на производители или от асоциация на организации на производители.

3.Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансовата помощ от Съюза.

Раздел 7
Други сектори

Член 59
Цели в други сектори

Държавите членки имат една или повече от следните цели в другите сектори, посочени в член 39, буква е):

а)планиране на производството, адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

б)концентриране на предлагането и предлагане на пазара на съответните продукти; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);

в)научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики и производствени техники, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);

г)популяризиране, разработване и прилагане на щадящи околната среда производствени методи, стандарти за хуманно отношение към животните, устойчивост на вредители и екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и методи на производство, екологосъобразно използване и управление на вторичните продукти и отпадъците, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално опазването на водите, почвите и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);

д)допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както е установено в член 6, параграф 1, буква г);

е)увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);

ж)популяризиране и маркетинг на продуктите от един или повече сектори, посочени в член 40, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);

з)предотвратяване на кризи и управление на риска, насочени към избягване и справяне с кризи на пазарите на пазарите в един или повече сектори, посочени в член 39, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в).

Член 60
Видове интервенции

1.По отношение на целите, посочени в член 59, букви а)—ж), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират една или повече от следните видове интервенции:

а)инвестиции в материални и нематериални активи; научноизследователска дейност и експериментално производство, както и други действия, включително действия за:

i)    опазване на почвата, включително подобряване на въглеродното съдържание на почвата;

ii)    подобряване на използването и управление на водите, включително икономии на вода и дренаж;

iii)    предотвратяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, и популяризиране на използването на сортове и управленски практики, адаптирани към променящите се климатични условия;

iv)    повишаване на икономията на енергия и на енергийната ефективност;

v)    екологосъобразни опаковки;

vi)    здравеопазване и хуманно отношение към животните;

vii)    намаляване на генерирането на отпадъци и подобряване на използването и управлението на вторични продукти и отпадъци;

viii)    подобряване на устойчивостта на вредители;

ix)    намаляване на рискове и въздействие от употребата на пестициди;

xi)    създаване и поддържане на местообитания, благоприятстващи биоразнообразието;

б)консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него;

в)Обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики;

г)биологично производство;

д)действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и складирането на продукти от един или повече от секторите, посочени в член 40, буква е);

е)популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността за схемите на Съюза за качество и значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране на пазарите;

ж)прилагане на европейските и националните схеми за качество;

з)прилагане на системи за проследяване и сертифициране, по-специално наблюдение на качеството на продуктите, продавани на крайните потребители.

2.По отношение на целта, посочена в член 59, буква з), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират един или повече от следните видове интервенции:

а)учредяване и/или попълване на взаимоспомагателните фондове от организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013; 

б)инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

в)Колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от членове на организацията на производители;

г)презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка или за адаптиране към измененията на климата;

д)изтегляне от пазара за свободно разпространение или други дестинации;

е)събиране на реколтата на зелено, състоящо се в прибиране на цялата реколта от неузрели, негодни за предлагане на пазара продукти в дадена площ, които не са били увредени преди събирането на реколтата на зелено поради климатични причини, болест или друго;

ж)небране, състоящо се в прекратяване на текущия цикъл на производство от съответната площ, когато продуктът е добре развит и има добро, солидно и подходящо за продажба качество, с изключение на унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест;

з)застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

3.В стратегическите планове по ОСП държавите членки избират секторите, в които те изпълняват видовете интервенция, определена в настоящия член. За всеки сектор те избират една или повече цели от определените в член 59, и видовете интервенция, както е определено в настоящия член, параграфи 1 и 2. Държавите членки определят интервенциите за всеки вид интервенция. Държавите членки обосновават своя избор на сектори, цели, видове интервенция и интервенции.

Член 61
Оперативни програми

1.Във всеки от съответните сектори целите и интервенциите, установени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, се осъществяват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или сдружения на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условията, предвидени в настоящия член.

2.Оперативните програми в секторите, посочени в член 39, буква е), имат минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години.

3.Оперативните програми описват интервенциите, избрани измежду установените от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП.

4.Оперативните програми се представят от организациите на производителите и/или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, на държавите членки за тяхното одобрение.

5.Оперативните програми се изпълняват единствено от организациите на производителите или от асоциациите на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

6.Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите интервенции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

За тази цел държавите членки гарантират, че:

а)интервенциите по оперативните програми на дадена асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;

б)интервенциите и съответното финансово участие са определени в оперативната програма на всяка от членуващите организации; и

в)няма двойно финансиране.

7.Държавите членки гарантират, че интервенциите, свързани с целта, посочена в член 59, буква з), не надвишават една трета от общите разходи по оперативните програми на организациите на производителите или на асоциациите на организациите на производителите.

Член 62
Оперативни фондове

1.Организациите на производители и/или техните асоциации в секторите, посочени в член 39, буква е), могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

а)финансов принос от:

i)    членове на организация на производителите и/или на самата организация на производителите; или

ii)    асоциации на организации на производители посредством членовете на тези асоциации;

б)финансова помощ от Съюза, която може да бъде отпусната на организации на производителите или на техни асоциации, когато тези асоциации представят оперативна програма.

2.Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите членки.

Член 63
Финансова помощ от Съюза

1.Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платения принос, посочен в член 62, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.

2.Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка организация на производителите или от асоциация на организациите на производителите.

ГЛАВА IV
ВИДОВЕ ИНТЕРВЕН
ЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Раздел 1
Видове интервенции

Член 64
Видове интервенции в областта на развитието на селските райони

Видовете интервенции по тази глава са следните:

а)поети задължения в областта на околната среда, климата и други управленски задължения;

б)природни или други специфични за района ограничения;

в)специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания;

г)инвестиции;

д)установяване на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони;

е)инструменти за управление на риска;

ж)сътрудничество;

з)обмен на знания и информация.

Член 65
Поети задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението

1.Държавите членки могат да отпускат плащане за поети задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението, съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.В своите стратегически планове по ОСП държавите членки включват задължания в областта на агроекологията и климата.

3.Държавите членки могат да предоставят подпомагането по този вид интервенции, наличен в рамките на техните територии, съобразно своите конкретни национални, регионални или местни нужди и приоритети.

4.Държавите членки отпускат плащания на земеделски стопани и други бенефициери, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които се смята, че имат благотворно въздействие за постигането на специфичните цели по ОСП, установени в член 6, параграф 1.

5.В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:

а)надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;

б)надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;

в)надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);

г)са различни от задълженията, за които са предоставени плащания съгласно член 28.

6.Държавите членки компенсират бенефициерите за направените разходи и за пропуснати приходи, произтичащи от поетите задължения. Когато е необходимо, те могат да покриват и разходите по сделките. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да предоставят подпомагане под формата на фиксирано или еднократно плащане. Плащанията се отпускат годишно.

7.Държавите членки могат да популяризират и подкрепят колективни схеми и ориентирани към резултати схеми за плащания за насърчаване на земеделските стопани да постигнат значително подобрение на качеството на околната среда в по-широк мащаб и по измерим начин.

8.Задълженията се поемат за период от пет до седем години. В своите стратегически планове по ОСП обаче държавите членки могат да определят по-дълъг период за определени видове задължения, включително чрез предвиждане на ежегодно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед постигането или запазването на търсените ползи за околната среда. В изключителни и надлежно обосновани случаи и за нови поети задължения, непосредствено следващи задължението, изпълнено в първоначалния период, държавите членки могат да определят по-кратък период в своите стратегически планове по ОСП.

9.Когато подпомагането по този вид интервенции се предоставя за задължения в областта на агроекологията и климата, за задължения за преминаване към биологично земеделие или за запазване на практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, и за екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство, държавите членки установяват плащане на хектар.

10.Държавите членки гарантират, че лицата, извършващи операции по този вид интервенции, имат достъп до необходимите знания и информация, необходими за изпълнението на тези операции.

11.Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 28.

Член 66
Природни или други специфични за района ограничения

1.Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка с природни или други специфични за района ограничения при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.

2.Тези плащания се отпускат на истински земеделски стопани във връзка с райони, определени съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

3.Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани с природни или други специфични за района ограничения в съответния район.

4.Допълнителните разходи и пропуснати приходи, както е посочено в параграф 3, се изчисляват във връзка с природните или другите специфични за района ограничения в сравнение с райони, които не са с природни или други специфични за района ограничения.

5.Плащанията се предоставят годишно за хектар площ.

Член 67
Специфични
за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания

1.Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка със специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от изпълнението на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.

2.Тези плащания могат да бъдат отпуснати на земеделски стопани, собственици на гори и на други лица, стопанисващи земи, в райони с неблагоприятни аспекти, посочени в параграф 1.

3.При определянето на райони с неблагоприятни аспекти държавите членки могат да включат следните области:

а)селскостопанските и горските райони по „Натура 2000“, определени по реда на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

б)други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското стопанство или горите, които допринасят за прилагане на член 10 от Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не надхвърлят 5 % от районите, определени по „Натура 2000“, които попадат в нейния териториален обхват;

в)селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.

4.Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани със специфични за района неблагоприятни аспекти в съответния район.

5.Допълнителните разходи и пропуснатите приходи, както е посочено в параграф 4, се изчисляват:

а)във връзка с ограниченията, произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определено в глава 1, раздел 2 от настоящия дял от настоящия регламент, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи, в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент;

б)във връзка с ограниченията, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление, с изключение на ЗИУ 2, и стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определени в глава 1, раздел 2 от настоящия дял, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент.

6.Плащанията се предоставят годишно за хектар площ.

Член 68
Инвестиции

1.Държавите членки могат да предоставят подпомагане за инвестиции при условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за материални и/или нематериални инвестиции, които допринасят за постигането на специфичните цели, установени в член 6. Подпомагането за горското стопанство е въз основата на план за управление на горите или еквивалентен инструмент.

3.Държавите членки изготвят списък на недопустимите инвестиции и категориите разходи, като включват най-малко следното:

а)закупуване на права за селскостопанска продукция;

б)закупуване на права за получаване на плащане;

в)закупуване на земя, с изключение на закупуване на земя за опазване на околната среда или закупена земя от млади земеделски стопани посредством използването на финансови инструменти;

г)закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, различно от закупуване с цел възстановяване на земеделския или горския потенциал след природни бедствия и катастрофични събития;

д)лихви по дългове, с изключение свързани с безвъзмездни средства, отпуснати под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

е)инвестиции в напоителни системи, които не са съвместими с постигането на добро състояние на водните обекти, както е определено в член 4, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, включително разрастване на напоителните системи, което засяга водни басейни, чийто статус е определен като незадоволителен в съответния план за управление на речния басейн;

ж)инвестиции в големи инфраструктури, които не са част от стратегиите за местно развитие;

з)инвестиции в залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в общоевропейските насоки за залесяване и повторно залесяване.

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея не се прилагат, когато подпомагането се предоставя посредством финансови инструменти.

4.Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 75 % от допустимите разходи.

Максималното подпомагане може да бъде увеличено за следните инвестиции:

a)залесяване и инвестиции в непроизводствени дейности, свързани със специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

б)инвестиции в основни услуги в селските райони;

в)инвестиции във възстановяването на земеделски или горски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия за гори и селски райони.

Член 69
Установяване на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска
дейност в селските райони

1.Държавите членки могат да предоставят подпомагане във връзка с установяването на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6.

2.Държавите членки могат да предоставят подпомагане само по този вид интервенции, за да окажат съдействие за:

а)установяването на млади земеделски стопани, които отговарят на условията, включени в определението в член 4, параграф 1, буква з);

б)стартиране на стопанска дейност в селските райони, свързано със селското и горското стопанство, или диверсификация на доходи на земеделските домакинства;

в)стартиране на стопанска дейност за неселскостопански дейности в селските райони, които са част от стратегиите за местно развитие.

3.Държавите членки определят условия за представяне на бизнес план и за неговото съдържание.

4.Държавите членки предоставят подпомагане под формата на еднократни суми. Подпомагането се ограничава до максимален размер от 100 000 EUR и може да бъде съчетавано с финансови инструменти.

Член 70
Инструменти за управление на риска

1.Държавите членки предоставят подпомагане за инструменти за управление на риска, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

2.Държавите членки предоставят подпомагане по този вид интервенции с цел насърчаване на инструментите за управление на риска, които помагат на истинските земеделските стопани при управлението на рисковете, свързани с производството и с доходите, свързани с тяхната селскостопанска дейност, които са извън техния контрол и които допринасят за постигане на специфичните цели, посочени в член 6.

3.По-конкретно държавите членки могат да предоставят следното подпомагане:

а)финансов принос за премиите по застрахователните схеми;

б)финансов принос във взаимоспомагателни фондове, включително административните разходи по създаването им;

4.държавите членки определят следните условия за допустимост:

а)видовете и обхвата на допустимите застрахователни схеми и взаимоспомагателни фондове;

б)методиката за изчисляване на загубите и факторите, водещи до компенсации;

в)правилата за създаването и управление на взаимоспомагателните фондове.

5.Държавите членки гарантират, че подпомагането се предоставя само за покриване на загуби на стойност поне 20 % от средногодишната продукция или доход на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или от усреднения размер на база три години от предшестващия петгодишен период, като се изключват годините с най-високия и най-ниския показател.

6.Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 70 % от допустимите разходи.

7.Държавите членки правят необходимото да се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбинирането на интервенциите по настоящия член с други публични или частни схеми за управление на риска.

Член 71
Сътрудничество

1.Държавите членки могат да предоставят подпомагане за сътрудничество при условията, посочени в настоящия член, и както е допълнително уточнено в стратегическите им планове по ОСП за подготовка и изпълнение на проекти на оперативните групи на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114 и в LEADER, посочено в член 25 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], и за насърчаване на схемите за качество, организациите на производителите или групите на производителите или други форми на сътрудничество.

2.Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за насърчаване на форми на сътрудничество, с който се ангажират поне два субекта и който допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6.

3.По този вид интервенции държавите членки могат да обхващат разходи, свързани с всички аспекти на сътрудничеството.

4.Държавите членки могат да предоставят подпомагането като обща сума, която покрива разходите за сътрудничество, и разходите по изпълнени проекти и операции, или те могат да покриват само разходите за сътрудничество и да използват средствата от други видове интервенции, инструменти за подпомагане на на равнище на Съюза и на национално равнище за изпълнение на проекти.

5.Когато подпомагането се изплаща като обща сума, държавите членки гарантират, че правилата и изискванията на Съюза, свързани с подобни действия, обхванати от други видове интервенции, са спазени. Този параграф не се прилага за LEADER, посочена в член 25 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] като водено от общностите местно развитие.

6.Посредством този вид интервенция държавите членки не подпомагат сътрудничество само с участието на научноизследователски организации.

7.За сътрудничество във връзка с наследяване на земеделско стопанство държавите членки могат да предоставят подпомагане само на земеделски стопани, които са навършили пенсионната възраст съгласно националното законодателство.

8.Държавите членки ограничават подкрепата за максимален период от седем години, освен за съвместни действия в областта на околната среда и климата в надлежно обосновани случаи за постигане на специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

Член 72
Обмен на знания и информация

1.Държавите членки могат да предоставят подпомагане за обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство и стопанската дейност в селските райони съгласно условията, установени в настоящия член, и както е допълнително е уточнено в стратегическите им планове по ОСП.

2.По този вид интервенции държавите членки могат да покриват разходи за всяко съответно действие за насърчаване на иновациите, достъп до обучения и консултации и обмен и разпространение на знания и информация, които допринасят за постигането на специфичните цели, посочени в член 6.

3.Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 75 % от допустимите разходи.

Чрез дерогация от първа алинея, при създаване на консултантските услуги в областта на селското стопанство държавите членки могат да предоставят подпомагане под формата на фиксирана сума от максимум 200 000 EUR.

4.Чрез дерогация от параграф 3, в най-отдалечените райони и в други надлежно обосновани случаи държавите членки могат да прилагат по-висока ставка или по-висока сума от определената в посочения параграф за постигане на специфичните цели, посочени в член 6.

5.При предоставяне на подпомагане за създаването на консултантски услуги в областта на селското стопанство държавите членки гарантират, че подпомагането е с ограничен срок.

6.Държавите членки гарантират, че дейностите, подкрепяни по този вид интервенции, се основават и са в съответствие с описанието на AKIS, предвидено в стратегическия план по ОСП, в съответствие с член 102, параграф 1, буква и).

Раздел 2
Характеристики, които се прилагат за няколко вида интервенции

Член 73
Подбор на операции

1.Управляващият орган на стратегическия план по ОСП или други определени междинни органи определят критериите за подбор на интервенции, свързани със следните видове интервенции: инвестиции, установяване на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони, сътрудничество, обмен на знания и информация след консултация с мониторинговия комитет, посочен в член 111. Критериите за подбор имат за цел да гарантират еднакво третиране на кандидатите, по-добро използване на финансовите средства и насочване на подпомагането според целта на интервенциите.

Държавите членки могат да решат да не прилагат критерии за подбор за интервенции в инвестиции, които са ясно ориентирани към цели, свързани с околната среда, или реализирани във връзка с дейности по възстановяване.

2.Отговорността на управителния орган, установен в параграф 1, е без да се засягат задачите на местните групи за действие, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби].

3.Параграф 1 не се прилага, когато подпомагането се предоставя под формата на финансови инструменти.

4.Възможно е критериите за подбор да не бъдат определени за операциите, които са били сертифицирани с отличие по програмите „Хоризонт“2020+“ „Хоризонт Европа“ или подбрани по програма „Life +“, при условие че тези операции са съвместими със стратегическия план по ОСП.

5.Не се подбират операции за подпомагане, когато са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на заявление за финансиране по стратегическия план по ОСП до управляващия орган, независимо от това дали всички съответни плащания са направени.

Член 74
Общи правила за финансови инструменти

1.Когато подпомагането по видове интервенции от настоящата глава е предоставено под формата на финансови инструменти, както е определено в член 52 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], се прилагат определенията за „финансов инструмент“, „финансов продукт“, „краен получател“, „холдингов фонд“, „специален фонд“, „ефект на ливъридж“, „коефициент на мултиплициране“, „разходи за управление“, „такси за управление“, както е определено в член 2 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] и разпоредбите на дял V, глава II, раздел 2 от посочения регламент.

Освен това се прилагат разпоредбите по параграфи 2—5.

2.Когато подпомагането по видове интервенции от настоящата глава се предоставя под формата на финансови инструменти, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], държавите членки спазват изискванията, установени в следните параграфи.

3.В съответствие с член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] и чрез дерогация от член 62, параграф 2 от настоящия регламент оборотният капитал, самостоятелно или като част от дадена операция, може да бъде допустим разход.

За дейности, попадащи в обхвата на член 42 от ДФЕС, оборотният капитал може да бъде допустим разход с брутен еквивалент на безвъзмездни средства до 200 000 EUR за който и да било период от три финансови години, без да се засяга размера на подпомагането, определен в настоящия регламент.

4.Когато по дадена операция се предоставя комбинация от подпомагане под формата на финансови инструменти и безвъзмездни средства, максималният приложим размер на подпомагането се прилага за комбинираното подпомагане, предоставено за опрерацията, като комбинираният допустим разход, обявен от държавата членка, не надвишава 100 % от допустимите разходи на операцията.

5.Допустимите разходи по даден финансов инструмент представляват общата сума на приноса по стратегическия план по ОСП, изплатен или, когато става въпрос за гаранции — заделен съгласно договореното по договори за гаранция от финансовия инструмент в рамките на периода на допустимост, когато тази сума съответства на:

а)плащания към или в полза на крайни получатели, когато става въпрос за заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции;

б)средства, заделени съгласно договори за гаранции, независимо дали са непогасени или вече са достигнали своя падеж, за да се отговори на евентуални покани за осигуряване на гаранции за загуби, изчислени въз основа на коефициент на мултиплициране, който обхваща множество съответни изплатени нови заеми или капиталови инвестиции в крайни получатели,

в)плащания към или в полза на крайни получатели, когато финансовите инструменти се съчетават с друг принос на Съюза в рамките на една операция на даден финансов инструмент съгласно член 52, параграф 5 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби];

г)плащания на такси за управление и възстановяване на разходите за управление, направени от организациите, които изпълняват финансовия инструмент.

За целите на буква б) от настоящия параграф коефициентът на мултиплициране се определя въз основа на предпазлива предварителна оценка на риска и се договаря в съответното споразумение за финансиране. Коефициентът на мултиплициране може да се преразгледа, ако това е оправдано от настъпили промени в пазарните условия. Такова преразглеждане не може да има обратно действие.

За целите на буква г) от настоящия параграф таксите за управление се определят въз основа на качеството на изпълнение. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специален фонд съгласно член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер [до 5 %] от общия размер на приноса на стратегическия план по ОСП, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция.

Този праг не се прилага, когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление.

Когато таксите за предоставяне на кредит или част от тях се начисляват на краен потребител, те не се декларират като допустими разходи.

Член 75
Използване на ЕЗФРСР, изпълняван чрез InvestEU или съчетан с него

1.В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] и с изискванията, установени в настоящия член, в стратегическите си планове по ОСП държавите членки могат да разпределят сумата, която се изпълнява посредством InvestEU. Размерът, който се изпълнява посредством InvestEU, не може да надвишава 5 % от общите разпределени средства по ЕЗФРСР, освен в надлежно обосновани случаи. Стратегическият план по ОСП съдържа обосновка за използването на бюджетните гаранции на InvestEu.

В допълнение към разпределените средства, посочени в първата алинея, държавите членки могат да разпределят част от техническата помощ, установена в член 112, за допринасяне към InvestEU за съответната помощ по InvestEU за дейностите, установени в споразумението за приноса, посочено в член [9] от [Регламента за InvestEU].

2.За исканията за изменение на стратегически план по ОСП, посочено в член 107, могат да бъдат набелязвани само средства от бъдещи години.

Средствата за 2026 г. и 2027 г. не се използват за разпределени средства по параграф 1.

3.Посочената в параграф 1, първа алинея сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на държавата членка.

4.Ако до 31 декември 2021 г. не бъде сключено споразумение за принос, установено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сумата, посочена в параграф 1, държавата членка представя искане за изменение на стратегическия план по ОСП в съответствие с член 107, за да бъде използвана съответната сума.

Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, разпределена в искането за изменение на даден стратегически план по ОСП, се сключва едновременно с приемането на решението за изменение на плана по ОСП.

5.Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от [9] месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към стратегическия план по ОСП, а държавата членка внася съответното искане за изменение на стратегическия план по ОСП.

6.Когато дадено споразумение за гаранция, посочено в член [9] от [Регламента за InvestEU] не е било изцяло изпълнено в срок от [четири години] от подписването му, държавата членка може да поиска размерът на поетите задължения по това споразумение за гаранция, който не обхваща съответните заеми или други инструменти за рискови инвестиции, да бъде третиран в съответствие с параграф 5.

7.Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU и изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и се използват за подлежащо на връщане подпомагане в съответствие със стратегическите планове по ОСП.

Член 76
Адекватност и точност на изчисленията

Когато подпомагането се предоставя въз основа на допълнителни разходи или на пропуснати приходи в съответствие с членове 65, 66 и 67, държавите членки гарантират, че съответните изчисления са адекватни и точни, както и че са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление. За тази цел организация, която е функционално независима от органите, отговарящи за изпълнението на стратегическия план по ОСП, и която разполага с подходящите експертни знания, прави изчисленията или потвърждава адекватността и точността на изчисленията.

Член 77
Опростени варианти за разходите

1.Без да се засягат разпоредбите на членове 65, 66, 67 и 69 г, подпомагането, предоставяно по тази глава може да бъде под една от следните форми:

а)възстановяване на действително направени от бенефициера допустими разходи;

б)единични разходи;

в)еднократни суми;

г)финансиране по единна ставка.

2.Размерите за видовете безвъзмездни средства, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), се определят по един от следните начини:

а)коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на:

i) статистически данни, друга обективна информация или експертна оценка; или

ii) проверени данни за минали периоди за отделните бенефициери; или

iii) прилагането на обичайните практики за осчетоводяване на разходите на отделните бенефициери;

б)проектобюджети;

в)в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в други политики на Съюза за подобен тип операция;

г) в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в рамките на схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, финансирани изцяло от държавата членка за подобен тип операция.

Член 78
Делегирани правомощия по отношение на допълнителните изисквания за видовете интервенции за развитие на селските райони

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с изисквания, които са в допълнение към предвидените в настоящата глава във връзка с условията за предоставяне на подпомагане за следните видове интервенции за развитие на селските райони:

а)поети задължения, свързани с управлението, както е посочено в член 65;

б)инвестиции, посочени в член 68;

в)сътрудничество, както е посочено в член 71.

ДЯЛ IV
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 79
Разходи по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

1.По ЕФГЗ се финансират видовете интервенции, свързани с:

а)директни плащания, предвидени в член 14;

б)секторни интервенции, предвидени в дял III, глава ІІІ.

2.По ЕЗФРСР се финансират видовете интервенции, посочени в дял III, глава IV.

Член 80
Допустимо
ст на разходите

1.Разходите са допустими за принос от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, считано от 1 януари на годината, следваща годината на одобрението от Комисията на стратегическия план по ОСП.

2.Разходите, които са станали допустими в резултат на изменението на стратегическия план по ОСП, са допустими за принос от ЕЗФРСР, считано от датата на подаване в Комисията на искането за изменение.

Чрез дерогация от член 73, параграф 5 и първата алинея, когато става въпрос за извънредни мерки поради природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления или за съществени и внезапни промени в социално-икономическите условия в държавата членка или на региона, в стратегическия план по ОСП може да се предвиди, че разходи, финансирани по ЕЗФРСР и свързани с измененията в плана, започват да се считат за допустими от датата на настъпване на събитието.

3.Разходите са допустими за принос от ЕЗФРСР, ако са направени от бенефициер и са платени от 31 декември [2029 г.]. Освен това разходите са допустими за принос от ЕЗФРСР, ако съответното подпомагане действително е платено от разплащателната агенция до 31 декември [2029 г.].

Член 81
Разпределени финансови средства за видове интервенции под формата на директни плащания

1.Без да се засягат разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], общата сума за видове интервенции под формата на директни плащания, която може да бъде отпусната на дадена държава членка съгласно дял IIІ, глава II от настоящия регламент за една календарна година, не надвишава разпределените финансови средства за посочената държава членка, както е установено в приложение IV.

Без да се засягат разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], максималната сума, която може да бъде отпусната на държава членка през една календарна година в съответствие с дял III, глава ІІ, раздел 2, подраздел 2 от настоящия регламент и преди прилагането на член 15 от настоящия регламент, не надвишава разпределените финансови средства за тази държава членка, установени в приложение VI.

За целите на член 86, параграф 5 разпределението на финансовите средства на държава членка, посочена в първа алинея, след приспадането на сумите, установени в приложение VI и преди прехвърлянето в съответствие с член 15, е установено в приложение VII.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на разпределените средства, установени в приложение IV и VII, за да се вземат предвид тенденциите, свързани с общата максимална сума на директните плащания, която може да бъде отпусната, включително прехвърлянето, посочено в членове 15 и 90, прехвърляне на разпределени финансови средства, посочени в член 82, параграф 5, и всички приспадания, необходими за финансирането на видовете интервенции в други сектори, посочени в член 82, параграф 6.

Чрез дерогация от първа алинея при адаптирането на приложение VII няма да се вземат под внимание прехвърлянията в съответствие с член 15.

3.Сумата на примерните финансови средства за интервенция, посочени в член 88, за видовете интервенции под формата на директни плащания, посочени в член 14, които да бъдат отпуснати на държава членка за дадена календарна година, може да надвишава разпределените средства на тази държава членка, установени в приложение IV, като прогнозният размер на намалението на плащанията, заявени в стратегическия план по ОСП, както е посочено в член 100, параграф 2, буква г), втора алинея.

Член 82
Разпределени финансови средства за някои секторни видове интервенции

1.Финансовата помощ от Съюза за видовете интервенции в лозаро-винарския сектор се разпределя на държавите членки, както е установено в приложение V.

2.Финансовата помощ от Съюза за видовете интервенции в сектора на пчеларството се разпределя на държавите членки, както е установено в приложение VІІІ.

3.Финансовата помощ от Съюза за видовете интервенции в сектора на хмела, разпределена на Германия, е в размер на 2 188 000 EUR годишно.

4.Финансовата помощ от Съюза за видовете интервенция в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини се разпределя, както следва:

а)10 666 000 EUR годишно за Гърция;

б)554 000 EUR годишно за Франция; и

в)34 590 000 EUR годишно за Италия.

5.В стратегическите си планове по ОСП съответните държави членки могат да решат да прехвърлят общия размер на разпределените финансови средства, посочени в параграфи 3 и 4, към разпределените за тях средства за директни плащания. Решението не може да се преразглежда.

Разпределените финансови средства за държавите членки, прехвърлени към средствата за директни плащания, няма да са налични за видовете интервенции, посочени в параграфи 3 и 4.

6.В стратегическите си планове по ОСП съответните държави членки могат да решат да използват до 3 % от разпределените за държавите членки средства за директни плащания, установени в приложение IV, след приспадането на сумите, налични за памук, установени в приложение VI, за видове интервенции в секторите, посочени в дял III, глава ІІІ, раздел 7.

7.През 2023 г. държавите членки могат да преразгледат своите решения, посочени в параграф 6, като част от искане за изменение на стратегическите им планове по ОСП, посочени в член 107.

8.Сумите, установени в одобрения стратегически план по ОСП и произлизащи от прилагането на параграфи 6 и 7, са задължителни в съответната държава членка.

Член 83
Разпределени финансови средства за видове интервенции в областта на развитието на селските райони

1.Общият размер на подпомагането от Съюза за видове интервенции за развитие на селските райони съгласно настоящия регламент за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. е 78 811 милиона евро по сегашни цени в съответствие с многогодишната финансова рамка за годините 2021 г.—2027 г. 38 .

2.0,25 % от средствата, посочени в параграф 1, се заделят за финансиране на дейностите на техническата помощ по инициативата на Комисията, както е посочено в член 7 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], включително европейската мрежа по ОСП, посочена в член 113, параграф 2 от настоящия регламент и Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 114 от настоящия регламент. Тези дейности могат да се отнасят до предходни и последващи периоди на стратегическия план по ОСП.

3.Годишната разбивка по държави членки на сумите по параграф 1, след като се приспадне сумата по параграф 2, се съдържа в приложение IX.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение IX за преразглеждане на годишната разбивка по държави членки, за да се вземат под внимание съответните тенденции, включително прехвърлянето, посочено в членове 15 и 90, за извършване на технически корекции без промяна в общите разпределени средства или да се вземат предвид други промени, предвидени в съответен законодателен акт след приемането на настоящия регламент.

Член 84
Принос на ЕЗФРСР

В акта за изпълнение на Комисията за одобрение на даден стратегически план по ОСП съгласно член 106, параграф 6 се посочва максималния размер на приноса на ЕЗФРСР за плана. Приносът на ЕЗФРСР се изчислява въз основа на размера на допустимия публичен разход.

Член 85
Ставки за приноса на ЕЗФРСР

1.В стратегическите планове по ОСП се определя единна ставка за ЕЗФСРС, приложима за всички интервенции.

2.Максималната ставка за ЕЗФРСР е:

а)70 % от допустимия публичен разход в най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕС) № 229/2013;

б)70 % от допустимия публичен разход в по-слабо развитите региони;

в)65% от допустимите разходи за плащание по член 66;

г)43 % от допустимия публичен разход в други региони.

Минималният принос на ЕЗФРСР е 20 %.

3.Чрез дерогация от параграф 2 максималната ставка за ЕЗФРСР е:

а)80 % за поети задължения, свързани с управлението, посочени в член 65 от настоящия регламент, за плащания по член 67 от настоящия регламент, за инвестиции в непроизводствени дейности, посочени в член 68 от настоящия регламент, за подпомагане за Европейско партньорство за иновации съгласно член 71 от настоящия регламент, както и за LEADER, посочена в [член 25] от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] като водено от общностите местно развитие;

б)100 % за операции, получаващи финансиране от средствата, прехвърлени към ЕЗФРСР в съответствие с членове 15 и 90 от настоящия регламент.

Член 86
Минимален и максимален размер на разпределените финансови средства
 

1.Най-малко 5 % от общия размер на приноса на ЕЗФРСР за стратегическите планове по ОСП, както е посочено в приложение IX, се запазват за LEADER, посочена в член 25 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби] като водено от общностите местно развитие.

2.Най-малко 30 % от общия размер на приноса на ЕЗФРСР за стратегическия план по ОСП, както е установено в приложение IX, се запазва за интервенции, насочени към специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от настоящия регламент, с изключение на интервенциите, основани на член 66.

Първата алинея не се прилага за най-отдалечените региони.

3.Най-много 4 % от общия размер на приноса на ЕЗФРСР, както е установено в приложение IX, могат да се използват за финансиране на действия, свързани с предоставянето на техническа помощ по инициатива на държавите членки, посочени в член 112.

Приносът на ЕЗФРСР може да бъде увеличен до 6 % за стратегическите планове по ОСП, когато общият размер на подпомагането от Съюза за развитие на селските райони е до 90 милиона евро.

Техническата помощ се възстановява под формата на финансиране с единна ставка съгласно член 125, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС/Евратом.../... [новия Финансов регламент] в рамките на междинните плащания съгласно член 30 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП]. Тази единна ставка представлява процент от общите декларирани разходи, определен в стратегическия план по ОСП за техническа помощ.

4.За всяка държава членка минималният размер, установен в приложение X, се запазва за принос за постигането на специфичната цел „привличане на млади земеделски стопани и улесняване на развитието на стопанската дейност“, предвидено в член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа на анализа на положението по отношение на силните и слабите страни, възможностите и заплахите („SWOT анализ“) и набелязване на потребностите, на които трябва да се обърне внимание, сумата се използва за следните видове интервенции:

а)допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски производители, както е предвидено в член 27;

б)установяването на млади стопани, посочено в член 69.

5.Примерните разпределени финансови средства за интервенции за обвързано с производството подпомагане на доходите, посочени в дял III, глава ІІ, раздел 2, подраздел 1, се ограничават до най-много 10 % от сумите, установени в приложение VII.

Чрез дерогация от първата алинея държавите членки, които, в съответствие с член 53, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите на доброволното обвързано с производството подпомагане, са използвали повече от 13 % от своя годишен национален таван, установен в приложение II към посочения регламент, могат да решат да използват за целите на обвързаното с производството подпомагане на доходите над 10 % от сумата, установена в приложение VII. Полученият процент не надвишава процента, одобрен от Комисията, за доброволното обвързано с производството подпомагане по отношение на референтната 2018 година.

Процентът, посочен в първа алинея, може да се увеличи с максимум 2 %, при условие че сумата, съответстваща на процента, надвишамащ стойността 10 %, се разпределя за подпомагане за протеинови култури съгласно дял III, глава II, раздел 2, подраздел 1.

Сумата, включена в одобрения стратегически план по ОСП, произтичащ от прилагането на първа и втора алинея, е задължителна.

6.Без да се засягат разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], максималната сума, която може да бъде предоставена на държава членка преди прилагането на член 15 от настоящия регламент съгласно дял III, глава ІІ, раздел 2, подраздел 1 от настоящия регламент за дадена календарна година, не надвишава сумите, определени стратегическия план по ОСП в съответствие с параграф 6.

7.В своите стратегически планове държавите членки могат да решат да използват част от разпределените по ЕЗФРСР средства като лост за уравновесяване на подпомагането и увеличаване на интегрираните стратегически проекти за природата, както е определено съгласно [регламента LIFE] и за финансиране на действия по отношение на трансграничната мобилност с учебна цел на лица, заети в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, с акцент върху младите земеделски стопани в съответствие с [Регламента за програмата „Еразъм“].

Член 87
Проследяване на разходите за дейности в о
бластта на климата

1.Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, Комисията извършва оценка на приноса на политиката към целите по отношение на изменението на климата чрез използването на проста и обща методология.

2.Приносът към целевата стойност за разхода се изчислява посредством прилагането на специални коефициенти, диференцирани въз основа на това дали подпомагането предлага значителен или умерен принос към целите, свързани с изменението на климата. Тези коефициенти са, както следва: 

а)40 % за разходите съгласно основното подпомагане на доходите за устойчивост и допълнителното подпомагане на доходите, посочени в дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 и 3;

б)100 % за разходите по схеми за климата и околната среда, посочени в дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

в)100 % за разходите за интервенциите, посочени в член 86, параграф 2, първа алинея;

г)40 % за разходите за природни или други специфични за района ограничения, посочени в член 66.

Член 88
Примерни разпределени
финансови средства

1.В своя стратегически план по ОСП държавите членки установяват примерни разпределени финансови средства за всяка интервенция. За всяка интервенция увеличаването на планираната единична сума, без да се прилагат процентът на вариация, посочен в член 89, и планираните крайни продукти, се равнява на тези примерни разпределени финансови средства.

2.Когато има планирани различни единични стойности, сумата на увеличаването на планираните единични суми, без да се прилагат процентът на вариация, посочен в член 89, и съответните планирани крайни продукти, се равнява на примерните разпределени финансови средства, посочени в параграф 1.

Член 89
Вариация при единичната сума

1.Без да се засяга прилагането на член 15, държавите членки определят максимален размер на подпомагането за единица или процент на вариация за всяка интервенция на следните видове интервенции:

а)необвързани с производството директни плащания и обвързано с производството подпомагане на доходите, посочено в дял IIІ, глава II;

б)плащания за поети задължения, свързани с управлението, посочени в член 65;

в)плащания за природни ограничения или други специфични за района неблагоприятни аспекти, посочени в членове 66 и 67.

Процентът на вариация е процентът, с който реализираната средна или единна единична стойност може да надвишава планираната средна или единна единична стойност, посочена в стратегическия план по ОСП.

За всяка интервенция под формата на директни плащания, раелизираната средна или единна единична стойност няма да бъде по-ниска от планираната единична стойност, освен ако реализираният краен продукт не надвишава планирания краен продукт, както е установено в стратегическия план по ОСП.

Когато са определени различни единични суми в рамките на дадена интервенция, настоящата алинея се прилага за всяка единна или средна единична сума на тази интервенция.

2.За целите на настоящия член реализираната средна или единна единична сума се изчислява, като се разделят годишните разходи, платени от съответните реализирани крайни продукти за всяка интервенция.

Член 90
Гъвкавост между разпределените средства за директни плащания и разпределените средства по ЕЗФРСР

1.Като част от предложението за своя стратегически план по ОСП, посочено в член 106, параграф 1, държавите членки могат да решат да прехвърлят:

а)до 15 % от разпределените средства под формата на директни плащания, установени в приложение IV, след приспадане на разпределените средства за памук, посочени в приложение VI, за дадени календарни години от 2021 г. до 2026 г. към разпределените за държава членка средства от ЕЗФРСР за финансови години 2022 г.—2027 г.; или

б)до 15 % от разпределените средства за държава членка от ЕЗФРСР за финансови години 2022 г.—2027 г. към разпределени средства за държавата членка под формата на директни плащания, установени в приложение IV, за календарни години 2021 г.—2026 г.

Процентът на прехвърляне от разпределени средства за държава членка под формата на директни плащания към разпределените за нея средства от ЕЗФРСР, посочени в първата алинея, може да бъде увеличен с:

а)до 15 процентни пункта, при условие че държавите членки използват съответното увеличение за финансирани от ЕЗФРСР интервенции, насочени към специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

б)до 2 процентни пункта, при условие че държавите членки използват съответното увеличение в съответствие с член 86, параграф 4, буква б).

2.В решенията, посочени в параграф 1, се определя процентът, посочен в параграф 1, който може да е различен за всяка календарна година.

3.През 2023 г. държавите членки могат да преразгледат своите решения, посочени в параграф 1, като част от искане за изменение на стратегическите им планове по ОСП, посочени в член 107. 

ДЯЛ V
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ПО ОСП

ГЛАВА І
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 91
Стратегически планове по ОСП

Държавите членки изготвят стратегически планове по ОСП в съответствие с настоящия регламент за изпълнение на подпомагането от Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за постигането на специфичните цели, установени в член 6.

Въз основата на SWOT анализа, посочен в член 103, параграф 2, и на оценката на потребностите, посочена в член 96, в стратегическия си план по ОСП съответната държава членка определя стратегия за интервенция, посочена в член 97, в които се поставят количествени целеви стойности и междинни цели с цел постигане на специфичните цели, установени в член 6. Целевите стойности се определят, като се използва чрез общ набор от показатели, определени в приложение I.

За постигането на тези целеви стойности държавите членки определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, определени в дял III.

Всеки стратегически план по ОСП обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Член 92
По-големи амбиции по отношение на целите, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата

1.Посредством своите стратегически планове по ОСП и най-вече посредством характеристиките на стратегията за интервенциите, посочени в член 97, параграф 2, държавите членки се стремят да предоставят по-голям цялостен принос за постигането на специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение с цялостния принос за постигането на целта, посочена в член 110, параграф 2, буква б), първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, посредством подпомагане по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014—2020 г.

2.Въз основа на наличната информация, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки обясняват по какъв начин възнамеряват да постигнат по-големия цялостен принос, установени в параграф 1. Това обяснение се основава на съответната информация, като например характеристиките, посочени в член 95, параграф 1, букви а)—е) и член 95, параграф 2, буква б).

Член 93
Структура на стратегическите планове по ОСП

Всяка държава членка изготвя единствен стратегически план по ОСП за цялата си територия.

Когато бъдат установени характеристиките на даден стратегически план по ОСП на регионално равнище, държавите членки осигуряват съгласуваността и последователността му с характеристиките на стратегическия план по ОСП на национално равнище.

Член 94
Процедурни изисквания

1.Държавите членки съставят стратегическите планове по ОСП въз основа на прозрачни процедури в съответствие със своята институционална и правна уредба.

2.Органът на държавата членка, който отговаря за съставянето на стратегически план на ОСП, осигурава това, че компетентните органи в областта на околната среда и климата, са ангажирани по ефективен начин в подготовката на аспектите на плана, свързани с околната среда и климата.

3.Всяка държава членка организира партньорство с компетентните регионални и местни органи. В това партньорство се включват поне следните партньори:

а)съответните публични органи;

б)икономически и социални партньори;

в)съответните организации, представляващи гражданското общество, и където е приложимо, организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, равенството на половете и недискриминацията.

Държавите членки ангажират тези партньори в подготовката на стратегическите планове по ОСП.

4.Държавите членки и Комисията си сътрудничат за осигуряване на ефективна координация при изпълнението на стратегическите планове по ОСП, като вземат предвид принципите на пропорционалност и споделено управление.

ГЛАВА II
СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП

Член 95
Съдържание на стратегическите планове по ОСП

1.Всеки стратегически план по ОСП съдържа следните раздели:

а)оценка на потребностите;

б)стратегия за интервенция;

в)описание на характеристиките, които са общи за няколко интервенции;

г)описание на директните плащания, интервенции за секторно развитие и за развитие на селските райони, посочена в стратегията;

д)планове за целевите стойности и финансови планове;

е)описание на системата на управление и на координация;

ж)описание на характеристиките, които осигуряват модернизацията на ОСП;

з)описание на характеристиките, свързани с опростяването и намаляването на административната тежест за крайните бенефициери.

2.Всеки стратегически план по ОСП съдържа следните приложения:

а)приложение I относно предварителната оценка и стратегическата оценка на околната среда;

б)приложение II относно SWOT анализа;

в)приложение III относно провеждането на консултации с партньорите;

г)приложение ІV относно специалното плащане за култура — памук;

д)приложение V относно допълнителното национално финансиране в рамките на обхвата на стратегическия план по ОСП.

3.Подробни правила за съдържанието на разделите и приложенията на стратегическите планове по ОСП, посочени в параграфи 1 и 2, са определени в членове 96—103.

Член 96
Оценка на потребностите

Оценката на потребностите, посочена в член 95, параграф 1, буква а) включва следното:

а)обобщение на SWOT анализа, както е посочено в член 103, параграф 2;

б)набелязване на потребностите за всяка специфична цел, установена в член 6, въз основа на данни от SWOT анализа. Описват се всички потребности, независимо дали те ще бъдат удовлетворявани посредством стратегическия план по ОСП, или не;

в)за специфичната цел подпомагане на доходите на жизнеспособните земеделски стопанства и на устойчивостта, установена в член 6, параграф 1, буква а), се извършва оценка на потребностите във връзка с управлението на риска;

г)когато е целесъобразно, анализ на специфичните потребности на уязвими географски области, като например най-отдалечените региони;

д)приоритизиране и категоризация на потребностите, включително достоверна обосновка на направения избор и ако е приложимо, защо за някои установени потребности не са набелязани частични или цялостни решения в стратегическия план по ОСП.

По отношение на специфичните цели, свързани с околната среда и климата, посочени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в оценката се вземат предвид националните планове в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателните инструменти, посочени в приложение XI.

За тази оценка държавите членки използват най-актуалната и надеждна информация.

Член 97
Стратегия за интервенцията

1.В стратегията за интервенцията, посочена в член 95, параграф 1, буква б), за всяка специфична цел, посочена в член 6, параграф 1, и разгледана в стратегическия план по ОСП, се определят:

а)целевите стойности за всички общи и където е целесъобразно — конкретни за стратегическия план по ОСП показатели за резултати и свързани с тях междинни цели. Стойността на тези целеви стойности се обосновава с оглед на оценката на потребностите, посочена в член 96. По отношение на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), се извеждат целеви стойности от обяснителната информация, предоставена в параграф 2, букви а) и б) от настоящия член;

б)интервенциите, основани на видовете интервенция, установени в дял III, с изключение на специалното плащане за култура — памук, определено глава II, раздел 3, подраздел 2 от посочения дял, се изготвят така, че да отговарят на конкретната ситуация в съответната област, като се следва неоспорима логика за интервенциите, подкрепена от предварителната оценка, посочена в член 125, със SWOT анализа, посочен в член 103, параграф 2, и оценката на потребностите, посочена в член 96;

в)характеристики, които показват как интервенциите позволяват да бъдат постигнати целевите стойности и начина, по който те са взаимно съгласувани и съвместими;

г)характеристики, с които се доказва, че разпределянето на финансови средства за интервенциите по стратегическия план по ОСП е обосновано и адекватно за постигането на поставените целеви стойности и че то е в съответствие с финансовия план, посочен в член 100.

2.Стратегията за интервенцията също така предлага следните характеристики, доказващи последователността на стратегията и взаимното допълване на интервенциите в рамките на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1:

а)преглед на аспектите от стратегическия план по ОСП, свързани с околната среда и климата, които описват взаимната допълняемост и базовите условия между предварителните условия и различните интервенции, насочени към специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), както и начините за постигане на по-големия цялостен принос, посочен в член 92;

б)обяснение за това как аспектите на стратегическия план по ОСП, свързани с околната среда и климата, имат за цел да допринесат за вече установени дългосрочни национални целеви стойности, установени във или произтичащи от законодателните актове, посочени в приложение XI;

в)по отношение на специфичната цел „привличане на млади земеделски стопани и улесняване на развитието на стопанската дейност“, установена в член 6, параграф 1, буква ж), се представя преглед на съответните интервенции по стратегическия план по ОСП и съответните специални условия, като например посочените в член 22, параграф 4, член 27, член 69 и член 71, параграф 7. По-специално, когато държавите членки представят финансовия си план във връзка с видовете интервенции, посочени в член 27 и член 69, те правят препратка към член 86, параграф 5. В този преглед също така се обяснява взаимодействието с националните актове с оглед на подобряването на последователността между действията на Съюза и националните действия в тази област;

г)преглед на свързаните със сектора интервенции, включително обвързано с производството подпомагане на доходите, както е посочено в дял III, глава ІІ, раздел 3, подраздел 1, и на секторните интервенции, посочени в дял III, глава III, като се предоставя обосновка за набелязването на съответните сектори, списъка на интервенциите по сектори, тяхната допълняемост, както и възможните конкретни допълнителни целеви стойности, свързани с интервенциите, основани на секторните видове интервенции, посочени в дял III, глава III;

д)обяснение за това кои интервенции ще допринесат за осигуряването на последователен и интегриран подход към управлението на риска;

е)описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции, включително разпределението на финансовите средства по интервенция и по фонд.

Член 98
Характеристики, общи за няколко интервенции

Описанието на характеристиките, които са общи за няколко интервенции, посочени в член 95, параграф 1, буква в), включват:

а)определенията, предоставени от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 1, както и минималните изисквания за интервенции под формата на необвързани с производството директни плащания съгласно член 16;

б)описание на системата на предварителните условия, която се състои от следното:

i)за всеки стандарт за ДЗЕС, посочен в приложение III, описание на начина, по който се изпълнява стандарта на Съюза, включително следните характеристики: обобщение на селскостопанските практики, териториален обхват, вид на съответните земеделски стопани и обосновка на приноса към основната цел на практиката;

ii)описание на цялостния принос към специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

в)описание на използването на техническа помощ, както е посочено в член 83, параграф 2, член 86, параграф 3 и член 112 и мрежите по ОСП, както е посочено в член 113;

г)друга информация, свързана с изпълнението, по-конкретно:

i)кратко описание на определянето на стойността на полагащите се по право плащания и на това как функционира резервът, когато е приложимо;

ii)използването на получения резултат от намалението на директните плащания, както е посочено в член 15;

iii)преглед на сътрудничеството, разграничаването и взаимно допълващите се елементи между ЕЗФРСР и други фондове на Съюза, с които се работи за селските райони.

Член 99
Интервенции

Описанието на всяка интервенция в стратегията, посочена в член 95, параграф 1, буква г), включва:

а)вида интервенция, към който той принадлежи;

б)териториалния обхват;

в)конкретния план или изискванията на тази интервенция, които гарантират ефективен принос за специфична цел или цели, установени в член 6. За интервенциите във връзка с опазването на околната среда и с климата посочването на изискванията за предварителните условия показва, че практиките не се припокриват;

г)условията за допустимост;

д)за всяка интервенция, която се основава на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент: как тя отговаря на съответните разпоредби на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, както е определено в член 10 от настоящия регламент и в приложение II към настоящия регламент; а за всяка интервенция, която не се основава на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент: дали и ако да — как тя отговаря на съответните разпоредби на член 6.5 или приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство;

е)годишните планирани крайни продукти за интервенцията и когато е приложимо, разбивка по единна или средна сума на подпомагането;

ж)годишната планирана единична сума на подпомагането, обосновката за нея и обоснована максимална горна граница на вариация на тази единична сума, както е посочено в член 89. Когато е приложимо, се предоставя и следната информация:

i)формата и ставката на подпомагането;

ii)изчисляване на единичната сума на подпомагането и потвърждаването му, както е посочено в член 76;

iii)различните единни единични суми на подпомагането в рамките на тази интервенция, по-специално за групи от територии, определени в член 18, параграф 2;

iv) ако държавите членки решат да се прави разграничение за сумата на основното подпомагане на доходите за хектар в съответствие с член 18, параграф 2 за всяка група територии;

з)получените в резултат от това годишни разпределени финансови средства за интервенцията, както е посочено в член 88. Когато е приложимо, се предоставя разбивка на сумите, планирани за безвъзмездни средства, и на сумите, предвидени за финансовите инструменти;

и)указва се дали интервенцията попада извън приложното поле на член 42 от ДФЕС и дали подлежи на оценка за държавна помощ.

Член 100
Планове за целевите стойности и финансови планове

1.Планът за целевите стойности, посочен в член 95, параграф 1, буква д), се състои от обобщаваща таблица, показваща целевите стойности, както са посочени в член 97, параграф 1, буква а), като се посочва разбивката в годишни междинни цели.

2.Финансовият план, посочени в член 95, параграф 1, буква д), съдържа таблици, които са в съответствие с член 99, букви е) и з) включително:

а)разпределените средства за държавата членка за видове интервенции под формата на директни плащания, както е посочено в член 81, параграф 1, за секторни видове интервенции за лозаро-винарство, посочени в член 82, параграф 1, за пчеларство, посочени в член 82, параграф 2, както и за видовете интервенции за развитие на селските райони, както е посочено в член 83, параграф 3;

б)прехвърлянето на суми между отделните видове интервенции под формата на директни плащания, видовете интервенции за развитие на селските райони в съответствие с член 90 и удръжки на разпределените средства за държавите членки за видове интервенции под формата на директни плащания, за да бъдат налични суми за видовете интервенции в други сектори, посочени в дял III, глава III, раздел VII в съответствие с член 82, параграф 7;

в)разпределените средства за държава членка за секторните интервенции за маслиново масло, посочени в член 82, параграф 4, и за хмел, посочени в член 84, параграф 3, и ако съответните видове интервенции не са изпълнени, решението за включване на съответните разпределени средства във финансовите средства за държава членка, разпределени за директни плащания в съответствие с член 82, параграф 5;

г)разбивка на разпределените средства за държавите членки за видове интервенции под формата на директни плащания след прехвърляне, както е посоченото в букви б) и в), въз основа на примерните разпределени финансови средства по видове интервенции и по интервенция, като се посочват планираните крайни продукти, средната или единната единична сума и максималната вариация, посочена в член 89. Когато е приложимо, разбивката включва сумата на резерва на правата за получаване на плащане.

Уточнява се общият прогнозен резултат от намалението на плащанията.

Като се отчита употребата на продукта на намалението на плащанията, както е посочено в членове 15 и 81, параграф 3, тези примерни разпределени финансови средства, свързаните с тях планирани крайни резултати и съответните средни единични суми или единни единични суми се определят преди намаляването на плащанията;

д)разбивка на разпределените средства за секторни видове интервенции, посочени в дял III, глава III, раздел VII, по интервенция и с посочване на планираните крайни резултати и средната единична сума;

е)разбивка на разпределените средства за държавите членки за развитие на селските райони след прехвърляне към и от директни плащания, както е посочено в буква б), за вид интервенции и за интервенция, включително общо за периода, като се посочва също така приложимият принос по ЕЗФРСР, разбит по интервенция и по вид регион, където е приложимо. При прехвърляне на средства от преките плащания се посочват интервенциите или част от интервенциите, финансирани по прехвърлянето. В тази таблица се посочват и планираните крайни резултати за интервенция и средната или единна единична сума, както и когато е приложимо, разбивка на сумите, предвидени за безвъзмездни средства, и на сумите, предвидени за финансови инструменти. Посочват се и сумите за техническа помощ;

ж)посочват се интервенциите, които допринасят за изискванията за минимални разходи, определени в член 86.

Характеристиките, посочени в настоящия параграф, се определят годишно.

Член 101
Системи за управление и координация

Описанието на системите за управление и координация, посочени в член 95, параграф 1, буква е), включва:

а)набелязване на всички органи на управление, посочени в дял II, глава II от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП];

б)определяне и роля на делегираните и междинните звена, които не са посочени в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП];

в)информация за системите за контрол и санкции, посочени в дял IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], включително:

i)интегрираната система за администриране и контрол, посочена в дял IV, глава II от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП];

ii)системата за контрол и санкции за предварителни условия, посочена в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП];

iii)компетентните контролни органи, отговарящи за проверките;

г)описание на структурата на мониторинг и докладване.

Член 102
Модернизация

При описанието на характеристиките, които осигуряват модернизацията на ОСП, посочена в член 95, параграф 1, буква ж), се поставя акцент върху характеристиките на стратегическия план по ОСП, които подпомагат модернизацията на сектора на селското стопанство и ОСП, като по-специално се включва следното:

а)преглед на начина, по който стратегическият план по ОСП ще допринасе за междусекторната обща цел във връзка със стимулиране и споделяне на знания, иновации и дигитализация и насърчаване на използването им в по-голяма степен, както е посочено в член 5, втори параграф, по-специално посредством:

i)описание на организационната структура на AKIS, създадена като обща организация и обмен на знания между лицата, организациите и институциите, които използват и генерират знания за селското стопанство и взаимосвързаните области;

ii)описание на това как консултантските услуги, посочени в член 13, научноизследователската дейност и мрежите по ОСП ще работят заедно в рамките на AKIS и на това как се предоставят консултантски услуги и услуги за подпомагане на иновациите;

б)описание на стратегията за развитието на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони и за използването на тези технологии с цел подобряване на ефективността и ефикасността на интервенциите по стратегическия план по ОСП.

Член 103
Приложения

1.Приложение I към стратегическия план по ОСП, посочен в член 95, параграф 2, буква а), включва резюме на основните резултати от предварителната оценка, посочена в член 125, и стратегическата оценка на околната среда (SEA), както е посочено в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 39 , както и какви решения има за тях или обосновка на това защо не са били взети предвид, а така също и връзка към пълния доклад от предварителната оценка и доклада от SEA.

2.Приложение II към стратегическия план по ОСП, посочен в член 95, параграф 2, буква б), включва SWOT анализ на настоящото положение в района, попадащ в обхвата на стратегическия план по ОСП.

SWOT анализът се основава на настоящото положение в района, попадащ в обхвата на стратегическия план по ОСП, и за всяка специфична цел, установена в член 6, параграф 1, включва изчерпателно цялостно описание на настоящото положение в района, попадащ в обхвата на стратегическия план по ОСП, въз основа на общи показатели за контекста и друга количествена и качествена актуална информация, като например проучвания, доклади от оценки, правени преди, секторен анализ и поуките, извлечени от досегашния опит.

Освен това във въпросното описание се поставя акцент във връзка с всяка обща и специфична цел, установени в член 5 и член 6, параграф 1:

а)силни страни, набелязани в района в обхвата на стратегическия план по ОСП;

б)слаби страни, набелязани в района в обхвата на стратегическия план по ОСП;

в)възможности, набелязани в района в обхвата на стратегическия план по ОСП;

г)заплахи, набелязани в района в обхвата на стратегическия план по ОСП;

д)когато е приложимо, анализът на териториалните аспекти, с акцент върху териториите, за които са насочени интервенциите;

е)когато е приложимо, анализът на секторните аспекти, по-специално на онези сектори, които са обвързани със специални интервенции и/или секторни програми.

По отношение на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), при SWOT анализа се вземат предвид националните планове, произтичащи от законодателните инструменти, посочени в приложение XI.

За специфичната цел „привличане на млади земеделски стопани“, определена в член 6, параграф 1, буква ж), SWOT съдържа кратък анализ на достъпа до земя, мобилността във връзка със земята и преструктурирането на земята, достъпа до финансиране и кредити и достъпа до знания и консултации.    

За общата междусекторна цел, свързана със стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията и насърчаването на използването им в по-голяма степен, както е посочено в член 5, втори параграф, в SWOT анализа се предоставя също така информация, свързана с функционирането на AKIS и свързаните с тях структури.

3.В приложение III към стратегическия план по ОСП, посочено в член 95, параграф 2, буква в), се включват резултатите от консултацията с партньорите и кратко описание на начина, по който е проведена консултацията.

4.В приложение IV към стратегическия план по ОСП, посочено в член 95, параграф 2, буква г), се включва кратко описание на специалното плащане за култура — памук, и на взаимната му допълняемост с други интервенции по стратегическия план по ОСП.

5.В приложение V към стратегическия план по ОСП, посочено в член 95, параграф 2, буква д), се включва следното:

а)кратко описание на допълнителното национално финансиране, което се предоставя в рамките на стратегическия план по ОСП, включително сумите за всяка мярка и посочване на съответствието с изискванията по настоящия регламент;

б)описание на взаимната допълняемост с интервенциите по стратегическия план по ОСП; и

в)посочване на това дали допълнителното национално финансиране попада извън приложното поле на член 42 от ДФЕС и дали подлежи на оценка за държавна помощ.

Член 104
Делегирани правомощия за съдържанието на стратегическия пл
ан по ОСП

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 138, които допълват настоящата глава по отношение на съдържанието на стратегическия план по ОСП и допълненията към него.

Член 105
Изпълнителни правомощия за съдържанието н
а стратегическия план по ОСП

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за представянето на характеристиките, описани в членове 96—103 в стратегическите планове по ОСП. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

ГЛАВА III
ОДОБРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП

Член 106
Одобрение на стратегическия план по ОСП

1.Държавите членки представят на Комисията предложение за всяка програма за развитие на селските райони, съдържащо информацията, посочена в член 95.

2.Комисията прави оценка на предложените стратегически планове по ОСП въз основа на изчерпателността на плановете, последователността и съгласуваността с общите принципи на правото на Съюза, с настоящия регламент и с приетите в съответствие с него разпоредби, както и с хоризонталния регламент, техния ефективен принос към специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, въздействието върху правилното функциониране на вътрешния пазар и нарушаването на конкуренцията, равнището на административната тежест за бенефициерите и за администрацията. В оценката се разглежда по-специално адекватността на стратегията в стратегическия план по ОСП, съответните специфични цели, целеви стойности, интервенции и разпределението на бюджетните средства за постигане на конкретните цели по стратегическия план по ОСП посредством предложения набор от интервенции въз основа на SWOT анализа и предварителната оценка.

3.В зависимост от резултатите от оценката, посочена в параграф 2, Комисията може да отправи коментари към държавите членки в срок от три месеца от датата на подаване на стратегическия план по ОСП.

Държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация и когато е целесъобразно, преразглежда предложения план.

4.Комисията одобрява предложения стратегически план по ОСП, при условие че необходимата информация е подадена и Комисията е удовлетворена от факта, че планът е съвместим с общите принципи на правото на Съюза, изискванията, установени в настоящия регламент, и разпоредбите, приети в съответствие с него и с Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

5.Одобрението на всеки стратегически план по ОСП се извършва не по-късно от осем месеца след подаването му от съответната държава членка.

Одобрението не включва информацията, посочена в член 101, буква в), и в приложения I—IV към стратегическия план по ОСП, посочен в член 95, параграф 2, букви а)—г).

В надлежно обосновани случаи дадена държава членка може да поиска от Комисията да одобри стратегическия план по ОСП, който не съдържа всички характеристики. В този случай съответната държава членка посочва кои части от стратегическия план по ОСП липсват и задава индикативни целеви стойности и финансови планове, както е посочено в член 100 за целия стратегически план по ОСП с цел да се докаже цялостната последователност и съгласуваност на плана. Липсващите части от стратегическия план по ОСП се представят на Комисията като изменение на плана в съответствие с член 107.

6.Всеки стратегически план по ОСП се одобрява от Комисията посредством решение за изпълнение, без да се прилага процедурата на комитет, посочена в член 139.

7.Стратегическите планове по ОСП имат правно действие само след като за тях бъде получено одобрение от Комисията.

Член 107
Изменение на стратегическия план по ОСП

1.Държавите членки могат да подадат до Комисията искания за изменение на стратегическите планове по ОСП.

2.Исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП са надлежно обосновани и в тях по-конкретно се посочва какво е очакваното въздействие от промените в плана върху постигането на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1. Те се придружават от изменения план, включително и актуализираните приложения според случая.

3.Комисията прави оценка на последователността на изменението с настоящия регламент и с приетите в съответствие с него и с Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП] разпоредби и ефективния му принос за специфичните цели.

4.Комисията одобрява исканото изменение на стратегическия план по ОСП, при условие че необходимата информация е подадена и Комисията е удовлетворена от факта, че планът е съвместим с общите принципи на правото на Съюза, изискванията, установени в настоящия регламент, и разпоредбите, приети в съответствие с него и с Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

5.Комисията може да направи коментари в срок от 30 работни дни от подаването на искането за изменение на стратегическия план по ОСП. Държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация.

6.Одобряването на искане за изменение на стратегически план по ОСП се извършва не по-късно от три месеца след подаването му от държавата членка, при условие че коментари, които евентуално Комисията е направила, са били взети предвид в подходяща степен.

7.Искане за изменение на стратегическия план по ОСП може да се подава не повече от веднъж на календарна година с възможни изключения, които се определят от Комисията в съответствие с член 109.

8.Всяко изменение на стратегическия план по ОСП се одобрява от Комисията посредством решение за изпълнение, без да се прилага процедурата на комитет, посочена в член 139.

9.Без да се засягат разпоредбите на член 80, измененията но стратегическите планове по ОСП имат правно действие само след като за тях бъде получено одобрение от Комисията.

10.Поправки на грешки от чисто езиков или редакционен характер или на очевидни грешки, които не засягат прилагането на политиката и интервенцията, не се считат за искане за изменение. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.

Член 108
Изчисляване на сроковете за действията на Комисията

За целите на настоящата глава, когато за дадено действие от страна на Комисията е определен срок, този срок започва да тече, когато е подадена цялата информация, отговаряща на изискванията, определени в настоящия регламент, и на разпоредбите, приети в съответствие с него.

Този срок не включва периода, който започва от датата, следваща датата, на която Комисията изпраща коментарите си или искането си за поправяне на документи до държавата членка, и изтича на датата, на която държавата членка отговори на Комисията.

Член 109
Делегирани правомощия

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 138, които допълват настоящия регламент по отношение на:

а)процедурите и сроковете за одобрението на стратегическите планове по ОСП;

б)процедурите и сроковете за представяне и одобрение на искания за изменения на стратегическите планове по ОСП;

в)честотата, с която стратегическите планове по ОСП трябва да бъдат представени по време на програмния период, включително определянето на изключителни случаи, при които максималният брой изменения, посочен в член 107, параграф 7, не се зачита.

ДЯЛ VI
КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 110
Управляващ орган

1.Държавите членки посочват управляващ орган за стратегическите планове по ОСП.

Държавите членки гарантират, че съответната система за управление и контрол е създадена по начин, който осигурява ясно възлагане и разделяне на функциите между управляващия орган и другите субекти. Държавите членки отговарят за гарантирането на ефективното функциониране на системата за целия срок на действие на статегическия план по ОСП.

2.Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на стратегическия план по ОСП по ефективен, ефикасен и правилен начин. По-специално, той гарантира, че:

а)има подходяща сигурна електронна система, която да записва, поддържа, управлява и докладва статистическа информация за плана и неговото изпълнение, която се изисква за целите на мониторинга и оценката, и по-специално информация, която се изисква за наблюдаване на напредъка към определените цели и целеви стойности;

б)бенефициерите и другите организации, участващи в изпълнението на интервенциите:

i)са информирани за задълженията си, произтичащи от отпуснатото подпомагане, и че поддържат или отделна счетоводна система, или следват подходящ счетоводен кодекс за всички трансакции, свързани с дадена операция;

ii)са запознати с изискванията за предоставяне на данни на управляващия орган и за отразяване на крайните продукти и резултатите;

в)на съответните бенефициери се предоставя, когато това е целесъобразно по електронен път, списък със законоустановените изисквания за управление и минималните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно дял III, глава I, раздел 2, които да се прилагат на равнище земеделско стопанство, както и ясна и точна информация за тях;

г)предварителната оценка, посочена в член 125, съответства на системата за оценка и мониторинг; тя е приета и представена на Комисията;

д)планът за оценка, посочен в член 126, е наличен; последващата оценка, посочена в цитирания член, е извършена в сроковете, определени в настоящия регламент, като се гарантира, че тези оценки съответстват на системата за мониторинг и оценка и че те са представени на мониторинговия комитет, посочен в член 111, и Комисията;

е)на мониторинговия комитет се предоставя информацията и документите, необходими за мониторинг на изпълнението на стратегическия план по ОСП, с оглед на конкретните цели и приоритети по него;

ж)годишният доклад за качеството на изпълнението се изготвя, заедно с обобщени таблици за мониторинга, и след консултация с мониторинговия комитет се предоставя на Комисията;

з)предприемат се съответните последващи действия по коментарите на Комисията по годишните доклади за качеството на изпълнението;

и)разплащателната агенция получава цялата необходима информация, по-специално за прилаганите процедури и всички извършвани проверки по интервенциите, подбрани за финансиране, преди плащанията да бъдат разрешени;

й)бенефициерите, финансирани по ЕФГЗ, различни от интервенции, основаващи се на площта и броя на животните, потвърждават полученото финансово подпомагане, включително съответното използване на емблемата на Съюза, в съответствие с правилата, установени от Комисията в съответствие с параграф 5;

к)извършва се дейност за популяризиране на стратегическия план по ОСП, включително чрез националната мрежа по ОСП, чрез информиране на потенциалните бенефициери, професионалните организации, икономическите и социалните партньори, организациите, насърчаващи равенство между половете, и заинтересованите неправителствени организации, включително екологични организации, за възможностите, предоставяни по стратегическия план по ОСП, и за правилата за получаване на достъп до финансиране по стратегическия план по ОСП, а също така чрез информиране на бенефициерите за приноса на Съюза, а на широката общественост — за ролята на Съюза в стратегическия план по ОСП.

3.Държавите членки или управляващият орган може да определят една или повече междинни структури, включително местни органи, структури за регионално развитие или неправителствени организации, които да извършват управлението и изпълнението на интервенциите по стратегическия план по ОСП.

4.Когато част от задачите му са делегирани на друга структура, управляващият орган остава изцяло отговорен за ефективното и коректно управление и изпълнение на тези задачи. Управляващият орган гарантира въвеждането на подходящи разпоредби, които позволяват на другата структура да получава всички необходими данни и информация за изпълнението на тези задачи.

5.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които се допълва настоящият регламент с подробни правила за прилагането на изискванията за информацията, дейността за популяризирането и видимостта, посочени в параграф 2, букви й) и к).

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 111
Мониторингов комитет

1.Държавата членка учредява мониторингов комитет с цел мониторинг на изпълнението на стратегическия план по ОСП („мониторингов комитет“) преди представянето на стратегическия план по ОСП.

Всеки мониторингов комитет приема свой процедурен правилник.

Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно и прави преглед на всички въпроси, които засягат напредъка на стратегическия план по ОСП при в постигането на целите по него.

Държавата членка публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет и всички данни и информация, предоставени онлайн на мониторинговия комитет.

2.Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните публични органи, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 94, параграф 3.

Всеки член на мониторинговия комитет има един глас.

Държавата членка публикува списъка на членовете на мониторинговия комитет онлайн.

В работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция участват представители на Комисията.

3.Мониторинговият комитет разглежда по-специално:

а)напредъка в изпълнението на стратегическия план по ОСП и в постигането на междинните цели и на целевите стойности;

б)всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на стратегическия план по ОСП, и мерките за тяхното разрешаване;

в)характеристиките на предварителната оценка, изброени в член 52, параграф 3 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], и стратегическия документ, посочен в член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби];

г)напредъка в извършването на оценките, обобщенията на оценките и евентуалните последващи действия по констатациите от тях;

д)изпълнението на действията за комуникация и видимост;

е)изграждането на административен капацитет за публичните органи и бенефициерите, когато това е приложимо.

4.Мониторинговият комитет дава становището си по следните въпроси:

а)проект на стратегическия план по ОСП;

б)методологията и критериите, използвани за подбора на операции;

в)годишни доклади за качеството на изпълнението;

г)плана за оценка и неговите изменения;

д)предложение от управляващия орган за изменение на стратегическия план по ОСП.

Член 112
Техническа помощ по инициати
ва на държави членки

1.По инициатива на дадена държава членка ЕЗФРСР може да подпомага действия, които са необходими за ефективното администриране и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП, включително създаването и обслужването на националната мрежа по ОСП, посочена в член 113, параграф 1. Действията, посочени в настоящия параграф, могат да се отнасят до предходни и последващи периоди на стратегически план по ОСП.

2.Могат да бъдат подпомагани и действия на компетентния орган на водещия фонд в съответствие с член 25, точки 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби].

3.С техническа помощ по инициатива на държави членки не се финансират сертифициращите органи по смисъла на член 11 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

Член 113
Европейски и национални мрежи по общата селскостопанска политика
 

1.Всяка държава членка създава национална мрежа по общата селскостопанска политика (национална мрежа по ОСП) с цел работа в мрежа на организации и администрации, консултанти, научни работници и други участници в процеса на иновации в селското стопанство и развитието на селските райони на национално равнище най-късно 12 месеца след одобряването от Комисията на стратегическия план по ОСП.

2.Европейската мрежа по общата селскостопанска политика (европейската мрежа по ОСП) се въвежда за свързване в мрежа на националните мрежи, организации и администрации в областта на селското стопанство и развитието на селските райони на равнището на Съюза.

3.Работата в мрежите по ОСП има следните цели:

а)повишаване на ангажираността на всички заинтересовани страни в разработването и прилагането на стратегическите планове по ОСП;

б)съдействие на администрациите на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП и прехода към основан на качеството на изпълнението модел за осъществяване на политиката;

в)улесняване партньорското обучение и на взаимодействието между всички заинтересовани страни от селското стопанство и селските райони;

г)насърчаване на иновациите и подпомагането на включването на всички заинтересовани страни в процеса на обмен и изграждане на знания;

д)подпомагане на капацитета за мониторинг и оценка на всички заинтересовани страни;

е)допринасяне за разпространението на резултатите от стратегическите планове по ОСП.

4.Задачите на мрежите по ОСП за постигането на целите, установени в параграф 3, са следните:

а)събиране, анализ и разпространение на информацията по действията, подпомагани по линия на стратегическите планове по ОСП;

б)допринасяне за изграждането на капацитет за администрациите на държавите членки и на други участници в изпълнението на стратегическите планове по ОСП, включително по отношение на процесите за мониторинг и оценка;

в)събиране и разпространение на добри практики;

г)събиране на информация, включително статистически и административни данни, и анализ на тенденциите в селското стопанство и селските райони, имащи отношение към специфичните цели, определени в член 6, параграф 1;

д)създаване на платформи, организиране на форуми и прояви, за да се улесни обменът на опит между заинтересованите страни и за партньорско обучение, включително, когато е приложимо, обмен с мрежи в трети държави;

е)събиране на информация и улесняване на работата в мрежи от финансирани структури и проекти, като например местни групи за действие, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], оперативни групи по Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114, параграф 4, и еквивалентни структури и проекти;

ж)подпомагане за проекти за сътрудничество между местните групи за действие или подобни структури за местно развитие, включително трансгранично сътрудничество;

з)изграждане на връзки с други финансирани от Съюза стратегии или мрежи;

и)допринясане към по-нататъшното развитие на ОСП и подготовка на следващ период по стратегическия план по ОСП;

й)за национални мрежи по ОСП, които участват и допринасят за дейностите на европейската мрежа по ОСП.

Член 114
Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост

1.Комисията учредява европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.

2.Целта на ЕПИ е да се стимулират иновациите и да се подобри обменът на знания.

3.ЕПИ допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1.

4.ЕПИ подпомага AKIS, посочени в член 13, параграф 2, чрез свързване на политиките и инструментите за ускоряване на иновациите. В частност с него:

а)се създава добавена стойност чрез по-добро свързване на научноизследователската дейност и селскостопанската практика и се насърчава по-широкото използване на наличните иновационни мерки;

б)се установяват връзка между участниците в областта на иновациите и съответните проекти;

в)се насърчава по-бързо и по-широкообхватно прилагане на новаторските решения в практиката; и

г)се информира научната общност за нуждите от изследвания в полза на селскостопанската практика.

Оперативните групи на ЕПИ представляват част от ЕПИ. Те изготвят план за новаторски проекти, който да се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява и е основан на интерактивен модел за иновации, който има следните основни принципи:

а)разработване на новаторски решения, насочени към потребностите на земеделските или горските стопани, като същевременно се работи по взаимодействието в рамките на цялата верига на доставки, когато това е полезно;

б)обединяване на партньори с взаимно допълващи се знания, като например земеделски стопани, консултанти, научни работници, предприятия или неправителствени организации по целенасочен начин, като най-подходящите за постигане на целите по проекта; и

в)съвместно вземане на решения и съвместно креативно участие в етапите на проекта.

Планираните иновации могат да се основават на нови, но също така и на традиционни практики в нов географски или екологичен контекст.

Оперативните групи разпространяват плановете и резултатите от своите проекти, по-специално чрез мрежата по ОСП.

ДЯЛ VII
МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА

ГЛАВА І
РАМКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Член 115
Определяне на рамката за качеството на изпълнени
ето

1.Държавите членки установяват рамка за качеството на изпълнението, която позволява докладване, мониторинг и оценка на качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП по време на нейното изпълнение.

2.Рамката на качеството на изпълнението има следните части:

а)набор от общи показатели за контекста, крайния продукт, резултатите и показателите за въздействието, включително посочените в член 7, които ще бъдат използвани като основа за мониторинг, оценка и ежегодното отчитане на качеството на изпълнението;

б)целеви стойности и годишни междинни цели, установени във връзка със съответната конкретна цел с помощта на показатели за резултатите;

в)събиране, съхранение и предаване на данни;

г)редовно докладване относно качеството на изпълнението, мониторинга и оценката;

д)механизми за възнаграждение на добри резултати по качеството на изпълнението и за разрешаване на проблеми, свързани с лошо качество на изпълнението;

е)предварителни, междинни и последващи оценки и всички останали дейности по оценка, свързани със стратегическия план по ОСП;

3.Рамката на качеството на изпълнението обхваща:

а)съдържанието на стратегическите планове по ОСП;

б)пазарните мерки и други интервенции, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 116
Цели на рамката
за качеството на изпълнението

Рамката за качеството на изпълнението цели следното:

а)да направи оценка на въздействието, ефективността, ефикасността, целесъобразността, съгласуваността и добавената стойност на ОСП за Съюза;

б)да определи междинните цели и целевите стойности, установени в член 6;

в)да извърши мониторинг на напредъка към постигането на целите на стратегическите планове по ОСП;

г)да направи оценка на въздействието, ефективността, ефикасността, целесъобразността и съгласуваността на интервенциите на стратегическите планове по ОСП;

д)да подпомогне общия процес на учене, свързан с мониторинга и оценката.

Член 117
Електронна информационна система

Държавите членки установяват електронна информационна система, в която регистрират и пазят ключова информация относно изпълнението на съответния стратегически план по ОСП, който е необходим за мониторинг и оценка, по-специално относно всяка интервенция, избрана за финансиране, както и за приключените интервенции, включително информация за всеки бенефициер и операция.

Член 118
Предоставяне на информация

Държавите членки гарантират, че бенефициерите на подпомагането с интервенциите по стратегическия план по ОСП и местните групи за действие се задължават да предоставят на управляващия орган или на други структури, на които са делегирани функции от негово име, цялата необходима информация за целите на мониторинга и оценката на стратегическия план по ОСП.

Държавите членки гарантират, че се установяват изчерпателни, пълни, навременни и надеждни източници на данни, за да се даде възможност за ефективно проследяване на напредъка по изпълнението на политиката към постигането на целите, като се използват целеви стойности, резултати и показатели за въздействието.

Член 119
Процедури за мониторинг

Управляващият орган и мониторинговият комитет извършват мониторинг на изпълнението на стратегическия план по ОСП и на напредъка при постигането на целевите стойности на стратегическия план по ОСП въз основа на крайните продукти и на показателите за резултатите.

Член 120
Изп
ълнителни правомощия за рамката за качеството на изпълнението

Комисията приема актове за изпълнение относно съдържанието на рамката за качеството на изпълнението. Тези актове съдържат списъка на контекстуални показатели, други показатели, необходими за подходящия мониторинг и оценка на политиката, методите за изчисление на показателите и необходимите разпоредби, за да се гарантира точността и надеждността на данните, събирани от държавите членки. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

ГЛАВА II
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Член 121
Годишни доклади за качеството на изпълнението

1.До 15 февруари 2023 г. и до 15 февруари на всяка следваща година до 2030 г. включително държавите членки представят на Комисията годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП през предходната календарна година. Докладът, който ще бъде предаден през 2023 г., ще обхваща финансовите 2021 и 2022 г. За директните плащания, посочени в дял II, глава III, докладът се отнася само за финансовата 2022 година.

2.Последният годишен доклад за качеството на изпълнението, който трябва да бъде представен до 15 февруари 2030 г., съдържа обобщение на оценките, извършени по време на периода на изпълнение.

3.За да бъде счетен за допустим, годишният доклад за качеството на изпълнението съдържа цялата информация, изисквана в параграфи 4, 5 и 6. Ако годишният доклад за изпълнението е счетен за недопустим, Комисията информира държавата членка за това в срок от 15 работни дни от датата на получаването му, като в противен случай той се счита за допустим.

4.В годишните доклади за качеството на изпълнението се съдържа възлова качествена и количествена информация за изпълнението на стратегическия план по ОСП по отношение на показателите за финансовите данни, крайните продукти и резултатите в съответствие с член 118, втори параграф. Те включват също така информация относно реализираните крайни продукти, направените разходи и какво още е необходимо за постигането на съответните целеви стойности.

За видовете интервенции, които не обвързани с разпоредбите по член 89 от настоящия регламент, и когато раелизираният краен продукт и направеното разходно съотношение се отклонява от 50 % от годишното планирано съотношение на крайните продукти и на разходите, държавата членка предоставя обосновка за това отклонение.

5.Подадените данни се отнасят за пстигнатите стойности на показателите за частично и напълно изпълнени операции. В докладите освен това се включва обобщение на актуалното състояние на изпълнението на стратегическите планове по ОСП през предходната финансова година, всякакви въпроси, които влияят на качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП, по-специално отклонения от междинните цели, причините за това и по целесъобразност — предприетите мерки.

6.За финансовите инструменти в допълнение към данните, които се предоставят съгласно параграф 4, се предоставя и информация за:

а)допустимите разходи по вид финансов продукт;

б)размера на управленските разходи и такси, декларирани като допустими разходи;

в)размера — по видове финансови продукти — на публичните и частните средства, мобилизирани в допълнение към ЕЗФРСР;

г)лихви и други печалби, генерирани от подпомагането с приноса по ЕЗФРСР за финансови инструменти, посочени в член 54 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], и върнати средства, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от ЕЗФРСР, както е посочено в член 56 от посочения регламент.

7.Въз основа на информацията, предоставена в годишните доклади за качеството на изпълнението, Комисията извършва годишен преглед на качеството на изпълнението и годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, посочени в член [52] от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

8.В годишния преглед на качеството на изпълнението Комисията може да прави коментари относно годишните доклади за качеството на изпълнението в рамките на един месец от подаването им. Ако Комисията не представи становището си в посочения срок, докладите се смятат за приети.

Член 108 относно изчисляването на сроковете за действията на Комисията се прилага mutatis mutandis.

9.Когато отчетената стойност на един или повече от показателите за резултати показва несъответствие в размер на повече от 25 % от съответната междинна цел за съответната година на докладване, Комисията може да поиска от държавата членка да представи план за действие в съответствие с член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], като се опишат планираните коригиращи действия и очакваните срокове.

10.Годишните доклади за качеството на изпълнението и обобщение за гражданите на тяхното съдържание се оповестяват публично.

11.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила за представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 122
Срещи за годишен преглед

1.Всяка година държавите членки организират годишна среща за преглед с Комисията, която се председателства съвместно с Комисията или от нея, която се провежда не по-рано от два месеца след предаването на годишния доклад за качеството на изпълнението.

2.Годишната среща за преглед има за цел да разгледа качеството на изпълнението по всеки план, включително напредъка при постигането на определените целеви стойности, както и проблемни моменти, засягащи качеството на изпълнението и минали или бъдещи действия, които трябва да бъдат предприети за разрешаването им.

ГЛАВА III
СИСТЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА

Член 123
Премия за качество на изпълнението

1.През 2026 г. на държавите членки може да бъде предоставена премия за качество на изпълнението, за да се възнагради добро качество на изпълнението във връзка с целевите стойности по отношение на околната среда и климата, при условие че съответната държава членка е изпълнила условието, установено в член 124, параграф 1.

2.Изплащането на премия за качество на изпълнението се равнява на 5 % от сумата за държава членка за финансовата 2027 година, както е установено в приложение IX.

Средствата, прехвърляни между ЕФГЗ и ЕЗФРСР съгласно членове 15 и 90, са изключени за целите на изчисляването на премията за качеството на изпълнението.

Член 124
Предоставяне на премия за качеството на изпълнението

1.Въз основа на прегледа на качеството на изпълнението за 2026 година премията за качеството на изпълнението, удържана от разпределените средства за дадена държава членка съгласно член 123, втора алинея, се предоставя на тази държава членка, ако показателите за резултатите по отношение на специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), в нейния стратегически план по ОСП са постигнати до най-малко 90 % от целевата им стойност за 2025 година.

2.В срок от два месеца след получаването на годишния доклад за качеството на изпълнението през 2026 година Комисията приема акт за изпълнение, без да прилага процедурата на комитет, посочена в член 139, за да вземе решение по отношение на всяка държава членка дали в съответните стратегически планове по ОСП са постигнати целевите стойности, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.Когато целевите стойности, посочени в параграф 1, са постигнати, размерът на премията за качество на изпълнението се предоставя от Комисията на съответните държави членки и се счита за окончателно разпределен за финансовата 2027 година въз основа на решението, посочено в параграф 2.

4.Когато целевите стойности, посочени в точка 1, не са постигнати, поетите задължения за финансовата 2027 година, отнасящи се до сумата на тази премия за качество на изпълнението на съответните държави членки, не се предоставят от Комисията.

5.При отпускане на премия за постигнати резултати Комисията може да вземе предвид случаите на форсмажорни обстоятелства и сериозни социално-икономически кризи, възпрепятстващи постигането на съответните междинни цели.

6.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробна уредба с цел осигуряване на последователен подход при отпускането на премия за качество на изпълнението на държавите членки. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

ГЛАВА IV
ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП

Член 125
Предварителни оценки

1.Държавите членки извършват предварителни оценки за подобряване на качеството при изготвянето на своите стратегически планове по ОСП.

2.Предварителната оценка се извършва под отговорността на органа, който отговаря за изготвянето на стратегическия план по ОСП.

3.С предварителната оценка се оценява:

а)приносът на стратегическия план по ОСП за специфичните цели по ОСП, като се отчитат националните и регионалните потребности и потенциалът за развитие, както и извлечените поуки от изпълнението на ОСП в предишни програмни периоди;

б)вътрешната съгласуваност на предложения стратегически план по ОСП и неговата връзка с други съответни инструменти;

в)последователността на разпределянето на бюджетните средства със специфичните цели по стратегическия план по ОСП;

г)по какъв начин очакваните крайни продукти ще допринесат за резултатите;

д)дали количествените целеви стойности за резултатите са реалистични, като се отчита предвиденото подпомагане от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

е)адекватността на човешките ресурси и на административния капацитет за управление на стратегическия план по ОСП;

ж)пригодността на процедурите за мониторинг на стратегическия план по ОСП и за събирането на данните, необходими за провеждане на оценките;

з)пригодността на междинните цели, избрани за рамката на качеството на изпълнението;

и)планираните мерки за намаляване на административната тежест за бенефициерите;

й)обосновката за използването на финансови инструменти, финансирани от ЕЗФРСР.

4.Предварителната оценка включва, когато е целесъобразно, изискванията за стратегическа оценка на околната среда, определени в Директива 2001/42/ЕО, като се вземат предвид потребностите във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.

Член 126
Оценка на стратегическите планове по ОСП по време на периода на изпълнението и последваща оценка

1.Държавите членки извършват оценки на стратегическите планове по ОСП с цел подобряване на качеството на разработването и изпълнението на плановете, както и с цел оценка на тяхната ефективност, ефикасност, целесъобразност, последователност, добавена стойност от ЕС и въздействието им върху общите и специфичните цели на ОСП, установени в член 5 и в член 6, параграф 1.

2.Държавите членки поверяват оценките на функционално независими експерти.

3.Държавите членки гарантират, че са създадени процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.

4.Държавите членки са отговорни за оценката на това до каква степен стратегическият план по ОСП е подходящ за интервенциите за постигане на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1.

5.Държавите членки изготвят план за оценка, като предоставят указания за планираните дейности във връзка с оценката по време на периода на изпълнение.

6.Държавите членки представят плана за оценката на мониторинговия комитет не по-късно от една година след приемането на стратегическия план по ОСП.

7.Управляващият орган е отговорен за извършването на цялостна оценка на стратегическия план по ОСП до 31.12.2031 г.

8.Държавите членки предоставят достъп до всички оценки на обществеността.

ГЛАВА V
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА

Член 127
Оценка и оценяване на качество
то на изпълнението

1.Комисията разработва многогодишен план за оценка на ОСП, който се изпълнява под нейното ръководство.

2.Комисията извършва междинна оценка на ефективността, ефикасността, целесъобразността, последователността и добавената стойност от Съюза по ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата година след началото на изпълнението на стратегическите планове по ОСП, като се отчитат показателите, установени в приложение I. Комисията може да използва всичката приложима информация, която вече е на разположение в съответствие с член [128] от [новия Финансов регламент].

3.Комисията извършва последваща оценка на ефективността, ефикасността, целесъобразността, последователност и добавената стойност от Съюза по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

4.Въз основа на предоставените доказателства при оценките на ОСП, включително оценките на стратегическите планове по ОСП, както и на други съответни източници на информация Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета след приключването на междинната оценка първоначален доклад за изпълнението на настоящия член, като в него се отразяват първите резултати за качеството на изпълнението на ОСП. До 31 декември 2031 г. се представя втори доклад, включващ оценка на качеството на изпълнението на ОСП.

Член 128
Докладване въз основа на осн
овен набор от показатели

В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), точка i)] от [новия Финансов регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информацията за качеството на изпълнението, посочена в цитирания член, измерен чрез основния набор от показатели, определен в приложение XII.

Член 129
Общи разпоредби

1.Държавите членки представят на Комисията цялата информация, необходима за извършването на мониторинга и оценката на ОСП.

2.Данните, необходими за контекста, и показателите за въздействието произлизат предимно от установени източници на данни, като системата за земеделска счетоводна информация и Евростат. Когато няма данни за тези показатели или те не са пълни, тези липса се запълва в рамките на Европейската статистическа програма, създадена с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 40 , на нормативната уредба, уреждаща въпросите на системата за земеделска счетоводна информация или чрез официални споразумения с други доставчици на данни, като например Съвместния изследователски център и Европейската агенция за околната среда.

3.Поддържат се съществуващите административни регистри, като ИСАК, СИЗП, регистрите за животните и лозарските регистри. ИСАК и СИЗП продължават да бъдат разработвани, за да могат да удовлетворят в по-пълна степен статистическите потребности на ОСП. Данните от административните регистри се използват във възможно най-пълна степен за статистически цели в сътрудничество със статистическите органи на държавите членки и с Евростат.

4.Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила относно информацията, която държавите членки трябва да изпращат, като взема предвид необходимостта да се избегне излишната административна тежест, както и относно нуждите от данни и полезните взаимодействия между потенциалните източници на данни. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

ДЯЛ VIII
РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН
ЦИЯТА

Член 130
Правила, приложими по отношение на предприятията

Когато съгласно дял ІІІ от настоящия регламент се предоставя подпомагане за форми на сътрудничество между предприятия, такова подпомагане може да се предоставя само на онези форми на сътрудничество, при които се спазват правилата за конкуренцията, приложими по силата на членове 206—209 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 131
Държавна помощ

1.Освен ако не е посочено друго в настоящия дял, членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат по отношение на подпомагането, предоставяно съгласно настоящия регламент.

2.Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат по отношение на плащания, извършени от държавите членки съгласно и в съответствие с настоящия регламент или с допълнителното национално финансиране, посочено в член 132 от настоящия регламент, попадащо в рамките на обхвата на член 42 от ДФЕС.

3.Чрез дерогация от параграф 2, членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат по отношение на подпомагането, предоставено за дадена операция и попадащо във и извън обхвата на член 42 от ДФЕС, освен ако е предоставено подпомагане за оборотния капитал посредством финансов инструмент.

Член 132
Допълнително национално финансиране

Плащанията, извършени от държавите членки във връзка с операции, попадащи в обхвата на член 42 от ДФЕС, които имат за цел да осигурят допълнително финансиране за интервенциите, за които е отпуснато подпомагане от Съюза в който и да било момент от периода на действие на стратегическия план по ОСП, могат да бъдат извършени, ако отговарят на изискванията на настоящия регламент, включени са в приложение V към стратегическите планове по ОСП, както е предвидено в член 103, параграф 5, и които планове са одобрени от Комисията.

Член 133
Национални финансови мерки

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат по отношение на националните финансови мерки, при които държавите членки решат да се отклонят от общите данъчни правила, като се позволи подоходната данъчна основа, прилагана за земелски стопани, да бъде изчислена на базата на многогодишен период.

ДЯЛ IX
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 134
Мерки за разрешаване на конкретни проблеми

1.За решаване на конкретни проблеми Комисията приема актове за изпълнение, които са едновременно необходими и обосновани при спешни случаи. Тези актове за изпълнение могат да бъдат в дерогация от някои разпоредби на настоящия регламент в степен и за срок, за които това е строго необходимо. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

2.Поради надлежно обосновани основания за спешност и за да бъдат разрешени такива конкретни проблеми, както е посочено в параграф 1, като същевременно се осигури непрекъснатост на системата за директни плащания в случай на извънредни обстоятелства, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 139, параграф 3.

3.Мерките, приети съгласно параграфи 1 или 2, остават в сила за срок, който не превишава дванадесет месеца. Ако след изтичането на този срок посочените в цитираните параграфи конкретни проблеми продължават да са налице, Комисията може да представи необходимото законодателно предложение с цел да се намери трайно решение.

4.Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета относно приетите съгласно параграф 1 или 2 мерки в срок от два работни дни след приемането им.

Член 135
Прилагане за най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море

1.За директните плащания, отпускани на най-отдалечените региони на Съюза в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013, се прилагат само член 3, параграф 2, букви а) и б), член 4, параграф 1, букви а), б) и г), дял ІІІ, глава І, раздел 2, член 16 и дял IX от настоящия регламент. Член 4, параграф 1, букви а), б) и г), дял III, глава I, раздел 2, член 16 и дял IX се прилагат без никакви задължения, свързани със стратегическия план по ОСП.

2.За директните плащания, отпускани на малките острови в Егейско море в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013, се прилагат само член 3, параграф 2, букви а) и б), член 4, дял ІІІ, глава І, раздел 2, дял ІІІ, глава ІІ, раздели 1 и 2 и дял ІХ от настоящия регламент. Член 4, дял III, глава I, раздел 2, дял ІІІ, глава ІІ, раздели 1 и 2 и дял IX се прилагат без никакви задължения, свързани със стратегическия план по ОСП.

ГЛАВА II
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Член 136
Обмен на информация и документи

1.В сътрудничество с държавите членки Комисията създава информационна система, която позволява сигурен обмен на данни от общ интерес между Комисията и всяка държава членка.

2.Комисията гарантира, че има подходяща сигурна електронна система, в която могат да се записват, съхраняват и управляват ключова информация и доклади за мониторинга и оценката.

3.Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят правилата за работата със системата, посочена в параграф 1. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 139, параграф 2.

Член 137
Обработване и защита на личните данни

1.Без да се засягат разпоредбите на членове [96, 97 и 98] от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], държавите членки и Комисията събират лични данни за целите на извършването на задълженията си по управление, контрол, мониторинг и оценка съгласно настоящия регламент, и по-конкретно за целите на задълженията, предвидени в дялове VI и VII, и не обработват тези данни по несъвместим с тази цел начин.

2.Когато лични данни се обработват за целите на мониторинга и оценката съгласно дял VII, като се използва сигурната електронна система, посочена в член 136, те се анонимизират и се обработват единствено в обобщен вид.

3.Личните данни се обработват в съответствие с правилата на регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕС) 2016/679. По-конкретно такива данни не се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните, за срок, по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани или за които са подложени на допълнителна обработка, като се имат предвид минималните срокове за съхранение на данни, предвидени в приложимото национално право и право на Съюза.

4.Държавите членки информират субектите на данни, че личните им данни може да бъдат обработвани от национални органи и органи на Съюза в съответствие с параграф 1 и че във връзка с това те могат да се ползват от правата, предвидени в регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕС) 2016/679.

ГЛАВА III
ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 138
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощията да приема делегирани актове, посочени в членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 и 141, се предоставят на Комисията за срок от седем години, считано от датата на влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 и 141, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.Делегиран акт, приет в съответствие с членове 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 и 141, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 139
П
роцедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет за общата селскостопанска политика“. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 140
Отмяна

1.Регламент (ЕС) № 1305/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на операции, изпълнявани по програми за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно посочения регламент преди 1 януари 2021 г.

Член 32 и приложение III от Регламент (ЕС) № 1305/2013 продължават да се прилагат по отношение на определянето на райони с природни или други специфични за района ограничения. Позоваванията на програмите за развитие на селските райони се четат като позовавания на стратегическите планове по ОСП.

2.Регламент (ЕС) № 1307/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на заявления за подпомагане относно референтни години, започващи преди 1 януари 2021 г.

Членове 17 и 19 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и приложение I към посочения регламент, когато това е от значение за Хърватия, продължават да се прилагат до 31 декември 2021 г.

Член 141
Преходни мерки

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за допълнение на настоящия регламент с мерки за защита на всички придобити права и основателни правни очаквания на бенефициерите до необходимата степен по отношение на прехода от разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013, към разпоредбите в настоящия регламент. С посочените преходни правила по-специално се определят условията, при които подпомагането, одобрено от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, може да се интегрира в подпомагането, предвидено съгласно настоящия регламент, включително за техническа помощ и за последващите оценки.

Член 142
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.Срок на действие и финансово отражение

1.6.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.Финансов принос от трети страни

3.3.Очаквано отражение върху приходите

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1.Наименование на предложението

а) Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013;

б) Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

в) Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море.

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

Програмен клъстер 8 „Земеделие и морска политика“ в рамките на функция 3 от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. — Природни ресурси и околна среда

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 41  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са насочени към:

а) увеличаване на производителността в селското стопанство (включително чрез техническия прогрес и оптималното използване на производствените фактори);

б) гарантиране по този начин на справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност (включително чрез повишаване на доходите);

в) стабилизиране на пазарите;

г) гарантиране на доставките; както и

гарантиране, че доставките достигат до потребителите на разумни цени.

Тези цели се адаптирани и формулирани в отговор на предизвикателствата, посочени в раздел 1.4.2 по-долу, за да се постави акцент върху 10-те приоритета на Комисията за периода 2015—2019 г. и целите за устойчиво развитие на ООН; за да допринесат за изпълнение на горепосоченото, предложенията, с които се установява законодателната рамка за Общата селскостопанска политика за периода 2021—2027 г., предвиждат една по-опростена, по-интелигентна, модерна и по-устойчива ОСП.

1.4.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Трансграничният и глобален характер на основните предизвикателства, пред които са изправени селското стопанство и селските райони на ЕС, изискват обща политика на равнището на ЕС. ОСП отговаря на тези предизвикателства, като:

● осигурява единен пазар и еднакви условия на конкуренция чрез обща система за подпомагане на сигурността на доходите, която е в основата на продоволствената сигурност и предотвратява потенциалното нарушаване на конкуренцията;

● укрепва устойчивостта на селскостопанския сектор в ЕС, която е необходима, за да се извлекат ползи от глобализацията, и

● способства, посредством своята структура в областта на околната среда, за постигането на резултати по ключови аспекти на предизвикателствата, свързани с устойчивостта — като изменението на климата, качеството на въздуха, използването на водите и биологичното разнообразие.

В други области силното европейско измерение трябва да се съчетае с повече субсидиарност. Такива области са безопасността на храните (напр. хармонизация на стандартите), предизвикателствата пред селските райони (с големи разлики в безработицата между държавите членки), лошата инфраструктура и услуги в селските райони, слабости в областта на научните изследвания и иновациите и проблемите, свързани с качеството на храните, общественото здраве и храненето. Подходящ отговор на тези предизвикателства на равнището на ЕС ще позволи да се предприемат по-ефективни и ефикасни действия, когато са съчетани с повече гъвкавост на равнището на държавите членки.

1.4.3.Изводи от подобен опит в миналото

Подробна оценка на въздействието беше направена въз основа на оценката на действащата рамка на политиката, на резултатите от проведената широка консултация със заинтересованите страни, както и на анализ на бъдещите предизвикателства и нужди. Повече информация е на разположение в оценката на въздействието и обяснителния меморандум, които придружават законодателните предложения.

1.4.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Що се отнася най-вече до ОСП, значителна синергия и опростяване ще бъдат постигнати, ако осъществяването на интервенциите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, бъде включено в една стратегическа рамка на стратегическите планове по ОСП. Съществуващите в държавите членки структури се запазват, като същевременно правилата за управление и контрол биват опростени и съобразени с конкретните интервенции, предприети от държавите членки.

ОСП запазва тясното взаимодействие с политиките за климата и околната среда, безопасността на храните и свързаните със здравето въпроси, програмата в областта на цифровите технологии в селските райони и биоикономиката, знанието и иновациите, политиката за разширяване и за съседство, търговската политика и политиката за развитие, както и с „Еразъм +“.

ОСП ще се осъществява на базата на синергия и взаимно допълване с другите политики и фондове на ЕС, като действията в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, фонда InvestEU, Деветата рамкова програма за научни изследвания, както и на политиките, свързани с околната среда и климата. Когато е целесъобразно, ще бъдат установени общи правила с оглед увеличаване в максимална степен на съгласуваността и взаимното допълване между отделните фондове, като същевременно се гарантира, че се зачитат спецификите на тези политики.

Синергията с Рамковата програма за научни изследвания ще се постигне в рамките на клъстер 9 „Храни и природни ресурси“, който има за цел системите на селското стопанство и храните да станат напълно безопасни, стабилни, устойчиви, кръгови, разнообразни и иновационни. ОСП ще изгради още по-здрави връзки с политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, като направи биоикономиката свой приоритет. В рамките на клъстер „Храни и природни ресурси“ акцент се поставя също върху извличането на ползи от цифровата революция, така че дейностите в областта на научните изследвания и иновациите ще допринесат за цифровата трансформация на селските и селскостопанските райони.

Законодателните предложения, за които се отнася настоящата финансова обосновка, следва да се разглеждат в по-широкия контекст на предложението за Регламент за общоприложимите разпоредби, в който се определя единна нормативна уредба с общи разпоредби за фондовете, като ЕЗФРСР, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и други. Споменатият рамков регламент ще допринесе значително за намаляване на административната тежест, за ефективното изразходване на средствата на ЕС и за опростяване на практическото прилагане.

1.5.Срок на действие и финансово отражение

ограничен срок на действие

в сила от 1.1.2021 г. до 31.12.2027 г.

За бюджетните кредити за поети задължения финансово отражение е от 2021 г. до 2027 г., а за бюджетните кредити за плащания —— от 2021 г. до 2027 г. и след това.

неограничен срок на действие на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

Прилагане, считано от 2021 г. (бюджетна година).

1.6.Планирани методи на управление 42  

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Няма промяна по същество в сравнение с настоящата ситуация, т.е. по-голямата част от разходите, засегнати от законодателните предложения относно ОСП, ще бъдат управлявани чрез споделено управление с държавите членки. Една много малка част обаче ще остане под прякото управление на Комисията.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Създава се рамка за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката с цел да се:

a)    оцени въздействието на ОСП, нейната ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС;

б)    набележат междинни цели и целеви стойности за конкретните цели от стратегическите планове по ОСП;

в)    наблюдава напредъкът към постигането на заложените в стратегическите планове по ОСП целеви стойности;

г)    оцени въздействието, ефективността, ефикасността, целесъобразността и съгласуваността на предвидените в стратегическите планове по ОСП интервенции;

д)    подпомогне общия процес на обучение, свързан с мониторинга и оценката.

Управляващият орган и комитетът за мониторинг ще следят за изпълнението на стратегическите планове по ОСП и напредъка към постигането на заложените в стратегическите планове по ОСП целеви стойности.

Годишни доклади за качеството на изпълнението

До 15 февруари 2023 г. и 15 февруари на всяка следваща година до 2030 г. включително, държавите членки представят на Комисията годишни доклади за качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП през предходната финансова година. Тези доклади ще съдържат ключова качествена и количествена информация относно изпълнението на стратегическите планове по ОСП по отношение на показателите за финансовите данни, крайните продукти и резултатите. В тях ще се съдържа също така информация относно реализираните крайни продукти, направените разходи, постигнатите резултати и какво още е необходимо да бъде направено за постигане на съответните целеви стойности.

Подадените данни се отнасят за постигнатите стойности на показателите за частично и изцяло изпълнени интервенции. В докладите освен това се включва обобщение на актуалното състояние на изпълнението на стратегическите планове по ОСП през предходната финансова година, всякакви въпроси, които влияят на качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП, по-специално отклонения от междинните цели, причините за това и по целесъобразност — предприетите мерки.

Въз основа на информацията, предоставена в годишните доклади за качеството на изпълнението, Комисията извършва годишен преглед на качеството на изпълнението и годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението.

Оценка на стратегическите планове по ОСП

Държавите членки извършват предварителни оценки, включващи анализ на силните и слабите страни, възможностите и рисковете за съответните стратегически планове по ОСП, с цел да се идентифицират потребностите, на които трябва да отговорят стратегическите планове по ОСП.

Държавите членки извършват оценки на стратегическите планове по ОСП с цел подобряване на качеството на разработването и изпълнението на плановете, както и с цел оценка на тяхната ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност, добавена стойност от ЕС и въздействието им върху общите и специфичните цели на ОСП.

Оценка на качеството на изпълнението от страна на Комисията

Комисията въвежда изискването за многогодишен план за оценка на ОСП, като отговаря за неговото изготвяне.

Комисията извършва междинна оценка на ефективността на фондовете, както и на тяхната ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС, като взема предвид показателите от приложение VІІ. Комисията може да използва цялата съответна информация, която вече е на разположение, в съответствие с член 128 от Финансовия регламент.

Комисията извършва оценка за изминал период на ефективността на фондовете, както и на тяхната ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС.

Въз основа на предоставените доказателства при оценките на ОСП, включително оценките на стратегическите планове по ОСП, както и на други значими източници на информация Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета в срок до 31 декември 2025 г. първоначален доклад за изпълнението, включващ първите резултати за качеството на изпълнението на ОСП. До 31 декември 2031 г. се представя втори доклад, включващ оценка на качеството на изпълнението на ОСП.

Докладване въз основа на основен набор от показатели

Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, Комисията докладва през целия програмен период за напредъка към постигането на специфичните цели, като за целта тя използва основен набор от показатели.

В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), подточка i) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета посочената в същия член информация за качеството на изпълнението, измерено чрез основен набор от показатели.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

ОСП се изпълняват предимно при споделено управление с държавите членки. Съществуващите в държавите членки органи на управление, по-конкретно разплащателните агенции и сертифициращите органи, са доказали ефективността си с оглед защитата на бюджета на ЕС и осигуряването на стабилно финансово управление. Трайният нисък процент грешки в рамките на ОСП през последните години показва, че установените от държавите членки системи за управление и контрол функционират правилно и осигуряват разумна увереност.

Новият модел за осъществяване на ОСП отчита това положение, поради което държавите членки получават повече субсидиарност при вземането на решения и управлението на съществуващите системи за контрол, в условията на по-общ набор от правила на равнището на Съюза. Освен това вследствие на стратегията за бюджетиране, насочено към плащания, обвързани с резултатите и качеството на изпълнението, ОСП ще обвърже допустимостта на плащанията с действителното изпълнение на място. Затова в законодателните предложения за ОСП след 2020 г. качеството на изпълнението е в центъра на финансовото управление и модела за получаване на увереност.

Стратегията за контрол за новия период ще бъде в пълно съответствие с единния подход към одита, като по този начин се гарантира, че акредитираните разплащателни агенции и сертифициращите органи осигуряват необходимата увереност. Комисията ще обърне особено внимание на ефективното функциониране на съществуващите системи за управление и надеждността на докладването относно качеството на изпълнението. Както и досега в началото на периода ще се изготвят стратегия за одита и многогодишна работна програма.

В обобщение, Комисията ще гарантира, че въведените в държавите членки системи за управление функционират ефективно, ще възстановява плащанията, извършени от акредитираните разплащателни агенции, и ще прави годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, като за целта оценява докладваните от държавите членки показатели за постигнатите крайни продукти.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Над седем милиона бенефициери по ОСП получават подпомагане по линия на голям брой различни схеми за помощ. Тенденцията за намаляване на процента на грешките в областта на ОСП показва, че разплащателните агенции прилагат стабилни и надеждни системи за управление и контрол.

Досега ОСП се осъществяваше чрез спазването на подробни правила за допустимост на ниво бенефициер, което увеличаваше сложността, административната тежест и риска от грешки. Смята се, че разходите за системата за управление и контрол с цел смекчаване на този риск, са донякъде прекомерни.

Със законодателния пакет за ОСП за периода след 2020 г. се намалява значително елементът на съответствието и се поставя по-голям акцент върху качеството на изпълнението. Държавите членки трябва да изпълнят задълженията си, произтичащи от правилата на ЕС, след което да въведат подходяща система за управление и контрол. Държавите членки ще имат повече гъвкавост при разработването на схемите и мерките, които отговарят по-добре на техните конкретни условия. Затова финансирането по ОСП ще зависи от стратегическото осъществяване на политиката, насочена към постигане на общите цели, определени на равнището на ЕС. Планът по ОСП ще представлява споразумението между държавите членки и Комисията, в което са определени и одобрени 7 годишната стратегия, целевите стойности, интервенциите и планираните разходи.

С предложението за регламент за финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика действащата в момента рамка се адаптира към този нов модел на осъществяване на политиката, като същевременно се запазват добре функциониращите органи на управление (разплащателните агенции и сертифициращите органи). Както и досега, всяка година ръководителят на разплащателната агенция трябва да представя декларация за управлението, която обхваща пълнотата, точността и достоверността на отчетите, правилното функциониране на структурите за управление, включително изпълнението на основните изисквания на ЕС, и надеждността на докладването относно качеството на изпълнението. Независим одитен орган (сертифициращ орган) трябва да представи становище относно тези елементи.

Разходите ще бъдат намалени, ако крайният продукт на държава членка не отговаря на договорените стандарти. Ще продължат да се извършват одити на съответствието за оценка на функционирането на структурите за управление. Комисията ще продължи да извършва одит на разходите за селско стопанство, като използва основан на риска подход, за да гарантира, че извършените от нея одити са насочени към областите с най-висок риск в съответствие с принципа на единния одит. Освен това съществуват ясни механизми за временно спиране на плащанията в случай на сериозни слабости в структурите за управление или сериозни тенденции за незадоволително качество на изпълнението.

Основният риск, който се очаква през новия период е, че облекчаването на конкретните и подробни правила относно начина, по който държавата членка следва да въведе системата за управление и контрол на равнището на разплащателните агенции, може да окаже влияние върху репутацията на Комисията в случаите, когато установените от държавите членки правила за допустимост не се спазват. Следва да се подчертае, че Комисията ще гарантира, че са въведени системи за управление, които водят до постигане на крайните продукти и резултати. В духа на бюджетирането, ориентирано към резултатите, Комисията ще постави акцент върху ползите, които създава съответната политика.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Очаква се новият модел за осъществяване на ОСП значително да намали разходите за проверки, както за държавите членки, така и за бенефициерите.

Изискванията на равнището на ЕС са значително намалени, като вместо това са определени на равнището на държавите членки, които следва да използват тази възможност, за да адаптират задълженията на бенефициерите спрямо конкретните обстоятелства на национално или регионално равнище.

Държавите членки ще въведат системата за управление и контрол в условията на опростената рамка на ЕС, предвидена в законодателните предложения. Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), през която се извършват приблизително 88 % от плащанията по ОСП, се запазва, въпреки че конкретните елементи, определяни досега на равнището на ЕС, ще бъдат оставени на прерогативите на държавите членки. Затова интензивността и обхватът на проверките, които са основният двигател на разходите, вече не се определят на равнището на ЕС.

Акцентът върху качеството на изпълнението изисква стабилна и надеждна система за докладване, която —както бе посочено в предходните раздели — ще подлежи на независими одити. Не се очаква обаче това да се отрази съществено върху административната тежест за държавите членки, тъй като акредитираните разплащателни агенции вече разполагат с повечето от показателите за крайните продукти.

Държавите членки могат да опростят и намалят административната тежест, свързана с управлението и контрола на ОСП, тъй като ще могат да приспособят правилата за допустимост на ниво бенефициер и да изберат най-подходящия начин за контрол (няма универсален подход). Както е посочено в оценката на въздействието, която придружава законодателните предложения за ОСП, не се очаква разходите за осъществяване на новата ОСП да бъдат по-високи (понастоящем 3,6 %), въпреки засиления акцент върху докладването относно качеството на изпълнението.

Що се отнася до очакваното ниво на грешки, при новия модел на осъществяване на политиката допустимостта на разходите се оценява в зависимост от крайните продукти. Поради това грешките няма да се изчисляват по отношение на законосъобразността и редовността на отделните трансакции, а на равнището на крайните продукти, постигнати във връзка с възстановените разходи. Разходите, на които не отговаря съответстващ краен продукт, ще бъдат намалявани в рамките на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, за да се осигури защита на бюджета на ЕС.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

В пакета от законодателни актове се предвижда, че държавите членки осигуряват ефективни превантивни мерки срещу измами, особено в областите с по-висок риск, които мерки са насочени към предотвратяване, разкриване и отстраняване на нередности и измами. Държавите членки трябва да налагат ефективни, възпиращи и пропорционални санкции съгласно предвиденото в законодателството на Съюза или в националното законодателство и да събират всички неправомерни плащания заедно с лихвите.

Тези основни изисквания на ЕС са част от структурите за управление, които ще бъдат одитирани от сертифициращите органи и от Комисията — на базата на подхода, основан на риска, в съответствие с принципа на единния одит.

Подробностите ще бъдат разгледани по целесъобразност в преразгледаната стратегия на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за борба с измамите. Не се очаква обаче в бъдеще видовете измами и другите сериозни нередности да се променят чувствително в сравнение с настоящото положение.

Настоящият подход за осигуряването на целево обучение на държавите членки по отношение на предотвратяването, разкриването и отстраняване на измами и други сериозни нередности най-вероятно ще бъде разширен в бъдещата ОСП. Същото важи за тематичните насоки за държавите членки по конкретни области, отличаващи се с висок риск.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Сумите, посочени в настоящата финансова обосновка, са изразени по текущи цени.

Освен изброените по-долу в приложените таблици промени, които са резултат от законодателните предложения, последните водят до допълнителни промени, които нямат финансово въздействие.

Що се отнася до свързаните с пазара разходи, следва да се подчертае, че сумите, отнасящи се до свързаните с пазара разходи, се основават на допускането, че няма да се извършват изкупуване при публична интервенция и други мерки, свързани с кризисна ситуация в който и да е сектор.

В ЕФГЗ ще бъде създаден нов селскостопански резерв, който да предоставя допълнително подпомагане на селскостопанския сектор за целите на предпазните мерки в контекста на управлението или стабилизирането на пазара и/или в случай на кризи, засягащи производството и разпространението на селскостопански продукти. Средствата за резерва ще бъдат най-малко 400 млн. евро в началото на всяка финансова година. Неизползваните през финансовата 2020 година от резерва средства за кризи в селскостопанския сектор ще бъдат прехвърлени към финансовата 2021 година за създаването на резерва; в периода 2021—2027 г. неизползваните суми от всяка година ще бъдат прехвърляни за следващата. В случай че средствата в резерва бъдат изцяло използвани, той ще бъде допълнен от съществуващите бюджетни наличности или чрез нови бюджетни кредити. В случай че специфичните за ЕФГЗ подтавани, определен в МФР за периода 2021—2027 г., бъдат превишени, се прилага механизмът за финансова дисциплина за покриване на всички потребности над подтавана, включително за допълване на резерва. Следователно не се предвижда механизмът за финансова дисциплина да се прилага многократно в периода 2021—2027 г. за целите на създаването на резерва. Механизмът за финансова дисциплина ще остана на разположение, за да се осигури спазването на подтавана на ЕФГЗ.

Що се отнася до видовете интервенции под формата на директни плащания, нетните тавани за финансовата 2021 година (календарна 2020 година), предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета, са по-високи от разпределените суми за видовете интервенция под формата на директни плащания, посочени в приложените таблици; следователно те ще трябва да бъдат приведени в съответствие с окончателното споразумение относно финансовия пакет по ОСП в сроковете, необходими за своевременното прилагане в държавите членки.

Предложението предвижда продължаване на процеса на външното сближаване на директните плащания: в рамките на 6 години, считано от 2022 г., държавите членки, в които средното равнище на подпомагане е под 90 % от средното за ЕС, ще намалят с 50 % разликата между тяхното равнище и 90 % от средното за ЕС. Всички държави членки ще допринесат за финансирането на това сближаване. Това е отразено в разпределението по държави членки на средствата за директни плащания в приложение IV към Регламента за стратегическите планове по ОСП.

Намаляването на плащанията при директно подпомагане на земеделските стопани няма отражение върху бюджета по отношение на разпределянето на директните плащания, тъй като резултатът от намаляването на плащанията ще бъде използван за финансиране на преразпределително плащане в същата държава членка. В случай че резултатът от намаляване на плащанията не може да бъде използван за финансирането на видове интервенции под формата на директни плащания, той ще бъде прехвърлен към разпределените за съответната държава членка суми от ЕЗФРСР. На този етап не могат да бъдат количествено определени сумите, които ще бъдат евентуално прехвърлени.

По отношение на целевите приходи, предвидени за ЕФГЗ, приблизителната оценка отразява ефекта на предоставени отсрочени плащания и плащания по последните решения за уравняване, които ще бъдат получени след 2020 г., и на прогнозните целеви приходи, които трябва да бъдат събрани в резултат от уравняване и установени нередности. Приема се, че след въвеждането на новия модел на осъществяване на политиката тези целеви приходи ще намалеят спрямо сегашните нива.

Що се отнася до ЕЗФРСР, в предложението се предвижда намаление на дела на съфинансиране от ЕС подобно на другите европейски структурни и инвестиционни фондове. Този факт и разпределените средства за видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР ще позволят публичното подпомагане за европейските селски райони да остане в голяма степен непроменено. Разпределението на средствата между държавите членки се основава на обективни критерии и на качеството на изпълнението в миналото.

Предложенията за реформа съдържат разпоредби, с които на държавите членки се дава определена степен на гъвкавост по отношение на разпределянето на средствата за видовете интервенции под формата на директни плащания и за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както и между разпределените средства за видовете интервенции под формата на директни плащания и някои секторни видове интервенции. В случай, че държавите членки решат да използват тази гъвкавост, това ще има финансово отражение върху съответните финансови суми, което не може да бъде определено количествено на този етап.

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предварителен списък на нови разходни бюджетни редове 43  

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Функция 3:

Природни ресурси и околна среда

Многогод./едногод 44 .

от държави от ЕАСТ 45

от държави кандидатки 46

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

3

[08.01.YY] ЕФГЗ — неоперативна техническа помощ

Едногод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

3

[08.01.YY] ЕЗФРСР — неоперативна техническа помощ

Едногод.