Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1413

Резолюция (ЕС) 2018/1413 на Европейския парламент от 18 април 2018 година, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

OJ L 248, 3.10.2018, p. 307–309 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1413/oj

3.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/307


РЕЗОЛЮЦИЯ (ЕС) 2018/1413 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 18 април 2018 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година,

като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0084/2018),

A.

като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае изключителното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението и на доброто управление на човешките ресурси;

Б.

като има предвид, че според отчета за приходите и разходите (1) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 16 673 153,98 EUR, което представлява намаление с 1,06 % спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.

като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.

отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,31 %, което представлява намаление с 1,22 % спрямо предходната година (97,53 %), и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 70,35 %, което представлява намаление с 1,70 % спрямо финансовата 2015 година;

2.

приветства предприетите от Агенцията последващи действия във връзка с коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени по повод на изпълнението на бюджета за предходни години; приветства също така Агенцията за бързото прилагане на съвета на Палатата относно ИКТ и рамковите договори за консултантски услуги като сфера за подобряване в процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 г.;

Поети задължения и преноси

3.

отбелязва, че съгласно доклада на Палатата размерът на пренесените към 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II („Административни разходи“), възлизайки на 417 279 EUR, т.е. 30 % (в сравнение с 364 740 EUR, т.е. 26 %, през 2015 г.); отбелязва, че тези преноси са свързани основно с услуги в областта на информационните технологии, които все още не са били изцяло предоставени или фактурирани до края на годината; отбелязва освен това, че пренесените бюджетни кредити по дял III възлизат на 3 370 616 EUR, т.е. 43 % (в сравнение с 3 383 052 EUR, т.e. 41 %, през 2015 г.); отбелязва, че тези преноси са свързани предимно с изследователски проекти и проучвания с продължителност над една година; отбелязва, че съгласно препоръката на Палатата Агенцията евентуално ще обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на договорите, доставките и плащанията; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя ще проучи тази възможност, за да се прецени дали може да бъде подобрено бюджетното управление;

4.

отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости в планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са планирани предварително от Агенцията и съобщени на Палатата;

Трансфери

5.

отбелязва, че през финансовата 2016 година са били извършени 11 бюджетни трансфера, възлизащи общо на 319 240 EUR, с цел да се преразпределят бюджетни средства от области, в които са установени бюджетни икономии, към области с недостиг на ресурси, за да се гарантира постигането на целите за годината;

Обществени поръчки

6.

отбелязва, че Агенцията е сключила договори за стоки и услуги в общ размер на 8 492 938,92 EUR, от които 930 240,32 EUR са били отпуснати чрез 41 процедури на договаряне, 580 926,16 EUR по междуинституционални договори или споразумения за нивото на услугите, а 6 981 772,44 EUR съответстват на 155 конкретни договори или формуляри за поръчка, произтичащи от рамкови договори в резултат на възлагане при открити процедури;

7.

отбелязва със задоволство, че е създаден екип, за да се гарантира хармонизиране в рамките на Агенцията по отношение на всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от Агенцията — от планирането до приключването — които са предмет на надзорни мерки и проверки за намаляване на риска, включително по отношение на процедурите за официално откриване и за оценка, декларациите за липса на конфликт на интереси, подписвани от членовете на комисии, и оценката на критериите за изключване, подбор и възлагане, които се документират в писмено;

8.

отбелязва, че съгласно доклада на Палатата, през 2014 г. Агенцията е подписала рамков договор за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии през периода 2014—2017 г. на обща стойност 1 100 000 EUR; отбелязва със съжаление, че макар конкретните договори, подписани през 2016 г. за изпълнението на този рамков договор, да определят ясно очакваните резултати от проекта, са били наети консултанти на базата на отворена опция „налично време и средства“, като цената не е била фиксирана и директно обвързана с резултатите, а е обвързана с броя на дните, през които е извършвана работа по проекта; отбелязва освен това, че през 2016 г. близо 50 % от консултантските услуги в областта на информационните технологии са осъществени извън офисите на Агенцията, което ограничава възможността за контрол от страна на Агенцията върху ефективността на работата по договорите; отбелязва, че плащанията, извършени по този рамков договор през 2016 г., възлизат на около 400 000 EUR; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя прилага препоръките на Палатата в своите нови ИКТ и консултантски рамкови договори, като използва специфични договори въз основа на „Заявени време и средства“ („Quoted Times and Means“), когато това е подходящо;

Политика относно персонала

9.

отбелязва въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 39 длъжности (от общо 41 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) спрямо 40 длъжности през 2015 г.;

10.

изразява съжаление за това, че в рамките на броя на заетите места към 31 декември 2016 г. не е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е две към едно — 72 % жени спрямо 28 % мъже; отбелязва, че този дисбаланс трябва да бъде преодолян като въпрос с неотложен характер; отбелязва обаче, че съществува баланс между половете (50:50) на висше управленско равнище;

11.

подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Агенцията по отношение на персонала; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на приблизително 194 EUR на служител, което съответства на три дни за всеки служител; отбелязва, че всеки служител е отсъствал средно 11 дни по болест;

12.

припомня, че Агенцията е приела решение относно психическия и сексуалния тормоз през 2007 г.; подкрепя обучението и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала; отбелязва, че през 2016 г. е проведено административно проучване; изисква допълнителни обяснения относно заключенията от проучването, при спазване на разпоредбите за защита на данните;

13.

отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

14.

отбелязва, че Агенцията продължи да приема правила за прилагане във връзка с реформата на Правилника за длъжностните лица, която влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.

отбелязва, че новите декларации за конфликт на интереси и обобщени автобиографии са в процес на събиране и анализиране, тъй като от края на 2016 г. в длъжност встъпи нов управителен съвет; отбелязва освен това, че Агенцията е събрала 131 пълни досиета, съответно 70 от членове на управителни съвети (80 %), 52 от заместник-членове на управителни съвети (60 %) и 12 от наблюдатели и заместник-наблюдатели (48 %); приветства факта, че никое от разгледаните досиета не показва ситуация, която би могла да се определи като конфликт на интереси по смисъла на политиката на Агенцията;

16.

отбелязва с удовлетворение, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите, създадена въз основа на насоките, издадени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за агенциите на Съюза; отбелязва, че стратегията обхваща тригодишен период (2015—2017 г.) и нейното изпълнение редовно се следи от бюрото на Агенцията; отбелязва освен това, че е приета вътрешна процедура за докладване и разглеждане на потенциални случаи на измами и резултатите от тези мерки, и същата е предоставена на разположение на персонала по интранет;

17.

отбелязва със силно съжаление, че тепърва предстои Агенцията да започне да прилага вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва, че Агенцията изчаква насоки от Комисията; отбелязва освен това, че в същото време Агенцията се позовава на насоките на Комисията относно подаването на сигнали за нередности от 2012 г.; настоятелно призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато приеме и започне да прилага своите правила относно подаването на сигнали за нередности;

18.

изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

19.

приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно че:

тя е приключила тригодишен пилотен проект „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве по време на работа в контекста на застаряването на работната сила“, иницииран от Парламента, и е започнала кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2016—2017 г. в рамките на програмата „Здравословни работни места за всички възрасти“;

тя е представила по време на семинар на високо равнище първия доклад от голям изследователски проект относно „Здраве и безопасност в микро- и малките предприятия“;

заедно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, тя е приложила нов инструмент за управление на многоезични сайтове — носител на награда на омбудсмана на ЕС за високи постижения в областта на публичната администрация през 2017 г.;

Вътрешен одит

20.

отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит е извършила стратегическа оценка на риска с основната цел да се състави нов многогодишен стратегически план за вътрешен одит за периода 2017—2019 г.;

21.

приветства факта, че до края на 2016 г. Агенцията не е получила нито критични, нито много важни открити препоръки; отбелязва, че през същата година Агенцията е работила за изпълнението на плана за действие във връзка с четирите важни препоръки на Службата за вътрешен одит от 2015 г. относно „Инструменти за управление в областта на здравословните и безопасни условия на труд“; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е направила преглед на извършената работа в изпълнение на четирите препоръки и е препоръчала приключването им в началото на 2017 г.;

Резултати от изпълнението

22.

отбелязва със задоволство важните стъпки, предприети от Агенцията в подкрепа на нейната система за управление, основана на дейността, с информационно-технологична система; приветства новите цифрови инструменти, въведени за управление на времето, изразходвано за работа по различните проекти и дейности, както и за управление на търговете и обществените поръчки;

Други коментари

23.

отбелязва, че съгласно доклада на Палатата, Регламент (ЕО) № 2062/94 — регламентът за учредяването на Агенцията, не изисква изрично външни оценки на нейните дейности; отбелязва със задоволство, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент (COM(2016) 528) се предвижда задължително извършване на оценка на всеки пет години и използване на външни одитни доклади;

24.

оценява положително дейността и анализите на Агенцията относно здравословните и безопасни условия на труд, които допринасят за изготвянето на политиките на Съюза, насочени към насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза; отбелязва текущите ѝ работни пакети за подкрепа на средните и малките предприятия и микропредприятията (СММП) със специфични за тях инструменти и насоки, за да се запълнят празнотите в знанията и да се улесни по-доброто съответствие в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

25.

приветства доброто сътрудничество между агенциите на ЕС, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете във връзка с доклада „Към работа, съобразена с потребностите на възрастните хора в Европа: перспектива на живота и застаряването от гледна точка на агенциите на ЕС“;

26.

по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г. (2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)  ОВ C 12, 13.1.2017 г., стр. 9.

(2)  Приети текстове, P8_TA(2018)0133. Вж. стр. 393 от настоящия брой на Официален вестник.


Top