EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG1208(01)

Заключения на Съвета относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването

OJ C 421, 8.12.2017, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 421/2


Заключения на Съвета относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването

(2017/C 421/03)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ политическия контекст на този въпрос, изложен в приложението към настоящите заключения;

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

Превръщането в реалност на висококачественото, приобщаващо и справедливо училищно образование за всички учащи е един от най-важните приоритети и фактор за социалния напредък и устойчивия растеж на Европейския съюз в бъдеще. Образованието играе решаваща роля в плановете на младите хора за бъдещето и шансовете им за реализация в живота и полага основите за реализацията на учащите в гражданския и социалния живот, на пазара на труда и в личния им живот.

2.

Важно е хората да продължават да учат през целия си живот, за да са в състояние да посрещнат предизвикателствата на бързо променящия се свят. Училищата, подкрепяни от общността в по-широк мащаб, могат да играят важна роля, като помагат на хората да развият богат набор от ключови компетентности (1), да поемат отговорност за своето обучение през целия живот и за професионалното си развитие и да бъдат активни и отговорни граждани.

КАТО ИМА ПРЕДВИД:

3.

Необходимостта от съвременни подходи към преподаването, ученето и управлението на системите за училищно образование, които се основават на постиженията в учебните науки и подпомагат училищата да отговорят на променящите се образователни потребности на учащите, обществото и пазара на труда, както и на възникналите в резултат на цифровите и технологичните промени;

4.

Предизвикателствата, свързани с постигане на поставената за 2020 г. цел за намаляване дела на учениците със слаби резултати по четене, математика и други науки (2), които изискват сериозни политически усилия за подобряване на способността на училищата да оказват подкрепа на всички обучаващи се, включително тези със специални образователни нужди и учащите, произхождащи от неравностойна среда;

5.

Въпреки значителния напредък, постигнат през последното десетилетие, са нужни непрекъснати усилия за постигане на водещата цел, заложена в „Европа 2020“, за намаляване дела на преждевременно напускащите училище (3);

6.

Необходимостта да се насърчават справедливостта, равенството и приобщаването в училищното образование и чрез него, тъй като социално-икономическата среда продължава да бъде много влиятелен фактор в образователните постижения на учениците;

7.

Необходимостта да се инвестира в учителите и училищните ръководители като решаващи фактори за постиженията на учащите и да им се оказва подкрепа при поемането на отговорност и постигането на по-добър баланс между професионалната автономия и отчетността;

8.

Значението на доброто управление на училищните образователни системи, както и баланса между училищната автономия и отчетността като ключов фактор за подобряване на качеството, справедливостта и ефикасността в образованието;

9.

Значението на образованието и грижите в ранна детска възраст, които поставят основите за по-високи резултати на всички следващи образователни нива и за участие в ученето през целия живот, както и за стимулиране на всички деца да учат и за тяхното благосъстояние и развитие.

ИЗТЪКВА, ЧЕ:

10.

Многообразието е отличителна черта на училищното образование в Европа, където държавите членки са изцяло отговорни за организацията и развитието на своите образователни системи, което означава, че начините за преодоляване на общите предизвикателства и за осъществяване на целенасочени реформи може да варират в зависимост от националните, регионалните и местните условия.

11.

Европейското сътрудничество в областта на училищното образование, по-специално чрез програмата „Еразъм+“, има висока добавена стойност за ЕС и играе важна роля в осигуряването на качествено образование, изграждането на по-тесни контакти между европейските младежи, възпитаването на обща европейска идентичност и подкрепата за реформи на политиките в областта на образованието.

ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията относно относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота (4), където са набелязани три области, които се нуждаят от действия и могат да бъдат подпомогнати на европейско равнище.

Съответно ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност и в съответствие с националните условия, да се съсредоточат върху следните приоритетни области на действие:

12.

Осигуряване на висококачествено и приобщаващо образование (5) и принос за развиване на таланта и потенциала на всички учащи чрез:

а)

подпомагане на училищата да прилагат общоучилищен подход спрямо развитието на преподаването и ученето, така че да се стимулира по-приобщаваща, по-ангажираща и по-подкрепяща училищна култура с акцент върху благосъстоянието на цялата училищна общност и нулева толерантност към тормоза, насилието и дискриминацията на всякаква основа;

б)

предприемане на мерки за гарантиране придобиването на солидни познания по съответните предмети наред с развитието на пълен набор от ключови компетентности, по-специално социални и граждански компетентности, както и утвърждаване на общите ценности (6);

в)

стимулиране на мотивацията на учащите, тяхната компетентност за учене и ангажираност с ученето, както и съдействие за зачитане мнението на учащите, демократичния диалог и участието в училищния живот;

г)

обогатяване на учебните занимания, като същевременно се подпомага ефективното използване на цифрови технологии и се насърчават дейности, които свързват обучението с практически опит от реалния живот, например чрез основано на проекти и проблеми учене, учебни стажове или участие в дейности на местната общност;

д)

инвестиране в навременна и целенасочена подкрепа за учащите със специални образователни потребности и тези, които произхождат от неравностойна среда и са изложени на особен риск, като се използва широк спектър средства, включително като се предоставя по-добър достъп до условия на приобщаващо обучение и като се насочва вниманието върху периодите на преход в рамките на образователната система и от училището към пазара на труда;

е)

инвестиране във висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст (7), които да са достъпни за всички деца.

13.

Предоставяне на възможности за действие на учителите и училищните ръководители чрез:

а)

преминаване към цялостна политика за преподавателите, която да обхваща всички етапи на професионалната им кариера и се ползва от възможностите на цифровизацията в образованието;

б)

увеличаване на привлекателността на професиите им чрез предоставяне на качествени условия на труд и по-добра подкрепа, обратна информация и насоки, по-специално за начинаещите учители и училищни ръководители;

в)

предлагане на качествено първоначално педагогическо образование, при което особено внимание следва да се обърне на добрата подготовка за практическата работа в класната стая, която да обхваща целия курс на обучението им и, когато е уместно, да се извършва под ръководството на обучени наставници;

г)

инвестиране в тяхното непрекъснато професионално развитие и растеж през всички етапи на кариерата и подобряване на училищното ръководство;

д)

подпомагане на подготовката и професионалното развитие на обучаващите преподавателите и на наставниците и внасяне на по-богат опит в образованието и обучението на преподавателите;

е)

укрепване на целенасоченото сътрудничество, мрежите за обучение, онлайн общностите и новаторските педагогически практики сред учителите и училищните ръководители, както и привличане за участие на други заинтересовани страни.

14.

Преминаване към по-ефективно, по-справедливо и по-ефикасно управление чрез:

а)

постигане на подходящ баланс между автономията и отчетността с цел подпомагане на постоянното усъвършенстване и новаторство на равнище училище и на системно равнище;

б)

по-нататъшно развиване на системи за осигуряване на качеството, които включват самооценка, количествена и качествена оценка съобразно националните условия и политики и които се основават на всеобхватна концепция за училищното развитие, установена и споделена със заинтересованите страни;

в)

насърчаване на основаните на доказателства политики, балансирано и целесъобразно използване на данни, включително от международни сравнителни проучвания и от обзора на образованието и обучението;

г)

стремеж към ефикасно изразходване на достатъчни средства за училищното образование и оптимално използване на ресурсите на всички равнища, както и, когато е целесъобразно, предприемане на структурни реформи на училищното образование.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА да допълни действията, предприети от държавите членки, и да подкрепи тяхното сътрудничество с оглед на:

15.

Разширяване на сътрудничеството между училищата, като чрез програмата „Еразъм+“ се осигури по-добър достъп до училищните партньорства, „електронното побратимяване“ (eTwinning) и мобилността за учащите, преподавателите и обучаващите преподаватели – включително практически опит в чужбина за начинаещи и бъдещи преподаватели и училищни ръководители;

16.

Насърчаване, чрез обмен на добри практики и партньорско обучение, на развитието на широк набор от ключови компетентности за всички млади хора, включително основни умения, умения в областта на цифровите технологии и компетентности в подкрепа на личностното и социалното развитие и активното гражданско участие;

17.

Подобряване на готовността на училищата за учене в цифровата ера, например като се насърчава самооценката и развитието на цифровите умения на преподавателите чрез рамка за компетентност в областта на цифровите технологии, проучване на потенциала на евентуален инструмент за доброволна самооценка на цифровите способности за училищата и като се развиват допълнително онлайн общностите и ресурсите в рамките на ЕС;

18.

Насърчаване на образованието в областта на науката, технологиите, инженерството, (изкуствата) и математиката (НТМ(И)M) чрез насърчаване на добрите практики, укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС на училищата с висшите учебни заведения и с научноизследователския сектор и бизнеса, както и ефективно противодействие на неравнопоставеността между половете и свързаните с пола стереотипи;

19.

Засилване на дейностите за взаимно обучение и партньорски консултации и на обмена на опит и добри практики, по-специално относно образованието и грижите в ранна детска възраст, осигуряването на качеството, кариерното и професионалното развитие на преподавателите и училищните ръководители и приобщаващото образование;

20.

Насърчаване и подпомагане на приобщаването в образованието, включително чрез провеждане в рамките на политиката на експерименти в преподаването на учащи с произход от различна езикова и културна среда, както и засилване на сътрудничеството между държавите членки и Европейската агенция за адаптирано и приобщаващо образование, както и с други подобни агенции и международни организации;

21.

Насърчаване и подпомагане на научните изследвания в областта на образованието и разпространението на резултатите от научни изследвания в областта на образованието, както и по-нататъшно развиване на единодействието с ОИСР в сътрудничество с държавите членки, така че да се изготвят съвместно сравнителни данни и доклади за училищното образование, включително посредством по-ефективно съвместно събиране на данни от Евридика и ОИСР;

22.

Подпомагане на държавите членки, които доброволно търсят съдействие, да изготвят и осъществят значими реформи на училищното образование чрез създаване на съобразена с търсенето договореност за техническа помощ при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност. Подкрепа могат да окажат службите на Комисията, включително службата за подкрепа на структурните реформи, и инструментите на ЕС за финансиране, например европейските структурни и инвестиционни фондове и „Еразъм+“.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ Е ВАЖНО

23.

Комисията да вземе изцяло предвид настоящите заключения при подготовката на своите предложения за бъдещата стратегическа рамка за сътрудничеството в областта на образованието и обучението и програмата на Съюза в областта на образованието и обучението след 2020 г.


(1)  В препоръката от 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, ключовите компетентности се определят като комбинация от знания, умения и нагласи.

(2)  До 2020 г. делът на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения за четене, математика и точни науки следва да бъде по-нисък от 15 %.

(3)  До 2020 г. делът на лицата, преждевременно напускащи системата на образование и обучение, следва да бъде под 10 %.

(4)  9842/17.

(5)  Както е посочено в заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно приобщаване в условията на многообразие с цел постигане на висококачествено образование за всички (февруари 2017 г.).

(6)  Както е посочено в декларацията за утвърждаване чрез образованието на гражданската позиция и общите ценности свобода, толерантност и недискриминация.

(7)  Както се посочва в заключенията на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят (19—20 май 2011 г.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Политически контекст

1.

Заключения на Съвета „Да подготвим младите хора за ХХI век: програма за европейско сътрудничество по въпросите на училищата“ (21 ноември 2008 г.).

2.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент „Подобряване на способностите за XXI век: Програма за европейско сътрудничество по въпросите на училищата“ (3 юли 2008 г.).

3.

Заключения на Съвета относно стратегическа рамка за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (12 май 2009 г.).

4.

Заключения на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят (19—20 май 2011 г.).

5.

Заключения на Съвета относно ефективната подготовка на преподавателите (20 май 2014 г.).

6.

Заключения на Съвета относно ефикасното ръководство в образованието (25—26 ноември 2013 г.).

7.

Декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация (Париж, 17 март 2015 г.).

8.

Заключения на Съвета относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии (18 и 19 май 2015 г.).

9.

Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) — Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (23 и 24 ноември 2015 г.).

10.

Заключения на Съвета относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеваемостта в училище (23 и 24 ноември 2015 г.).

11.

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно насърчаването на социално-икономическото развитие и приобщаване в ЕС чрез образование: приносът на образованието и обучението към европейския семестър за 2016 г. (24 февруари 2016 г.).

12.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Нова европейска програма за умения: съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността (10 юни 2016 г.).

13.

Обзор на образованието и обучението, 2016 г. (7 ноември 2016 г.).

14.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Подобряване и модернизиране на образованието“ (7 декември 2016 г.).

15.

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно приобщаване в условията на многообразие с цел постигане на висококачествено образование за всички (17 февруари 2017 г.).

16.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота (30 май 2017 г.).


Top