EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1093

Решение (ОВВПС) 2022/1093 на Съвета от 30 юни 2022 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова

ST/9436/2022/INIT

OB L 176, 1.7.2022, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1093/oj

1.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/22


РЕШЕНИЕ (ОВВПС) 2022/1093 НА СЪВЕТА

от 30 юни 2022 година

относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета (1) беше създаден Европейски механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за финансиране от държавите членки на действия на Съюза в рамките на общата външна политика и политика на сигурност с цел опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в с съответствие с член 21, параграф 2, буква в) от Договора. По-специално, съгласно член 1, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2021/509 от ЕМПМ може да се финансират действия за укрепване на капацитета на трети държави и регионални и международни организации, свързани с военни въпроси и въпроси на отбраната.

(2)

Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз от 2016 г. определя целите за укрепване на сигурността и отбраната, за инвестиране в устойчивостта на държавите и обществата в източното съседство на Съюза, за разработване на интегриран подход към конфликтите и кризите, за насърчаване и подкрепа на регионален ред, основан на сътрудничество, и за укрепване на управлението в световен мащаб въз основа на международното право, включително за спазване на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право.

(3)

На 21 март 2022 г. Съветът одобри Стратегическия компас с оглед на целта да се превърне в по-силен и по-способен гарант на сигурността, включително чрез засилено използване на ЕМПМ в подкрепа на отбранителните способности на партньорите.

(4)

Съюзът е поел ангажимент за тесни отношения в подкрепа на силна, независима и благоденстваща Република Молдова въз основа на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (2) („Споразумението за асоцииране“), което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, както и за насърчаване на политическо асоцииране и икономическа интеграция, като същевременно твърдо подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова в рамките на нейните международно признати граници. Съгласно член 5 от Споразумението за асоцииране, Съюзът и Република Молдова задълбочават своя диалог и сътрудничество и насърчават постепенното сближаване в областта на външната политика и политика на сигурност, включително общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), и разглеждат по-специално въпроси, свързани с предотвратяването на конфликти и управлението на кризи, регионалната стабилност, разоръжаването, неразпространението на оръжия, контрола над въоръженията и контрола върху износа.

(5)

Съюзът отчита важния принос на Република Молдова към ОПСО на Съюза, включително продължаващия принос към мисията на Европейския съюз за обучение в Мали.

(6)

Настоящото решение се основава на Решение (ОВППС) 2021/2136 на Съвета (3) във връзка с трайния ангажимент на Съюза да подкрепя засилването на капацитета на въоръжените сили на Република Молдова в области с приоритетни потребности.

(7)

В писмото си от 20 април 2022 г., адресирано до върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“), заместник министър-председателят и министър на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова поиска от Съюза, в съответствие с член 59, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2021/509, подкрепа за въоръжените сили на Република Молдова чрез укрепване на капацитета на службите за логистика, мобилност, командване и контрол, киберотбрана, безпилотно въздушно разузнаване и тактически комуникации.

(8)

Мерките за помощ трябва да бъдат изпълнени, като се отчитат принципите и изискванията, предвидени в Решение (ОВППС) 2021/509, и по-специално съответствието с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (4), и в съответствие с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ.

(9)

Съветът заявява отново решимостта си да защитава, утвърждава и зачита правата на човека, основните свободи и демократичните принципи, и да укрепва върховенството на закона и доброто управление в съответствие с Устава на ООН, с Всеобщата декларация за правата на човека и с международното право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване, цели, обхват и продължителност

1.   Създава се мярка за помощ в полза на Република Молдова (наричана по-нататък „бенефициерът“), която да бъде финансирана от Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) (наричана по-нататък „мярката за помощ“).

2.   Общата цел на мярката за помощ е да допринесе за засилване на капацитета на въоръжените сили на Република Молдова за укрепване на националната сигурност, стабилност и устойчивост в сектора на отбраната в съответствие с политиката на Съюза. Въз основа на предишната подкрепа, предоставена от Европейския механизъм за подкрепа на мира, мярката за помощ ще позволи на въоръжените сили на Република Молдова да повишат оперативната ефективност, да ускорят привеждането в съответствие със стандартите на Съюза и оперативната съвместимост и по този начин да защитят по-добре цивилното население при кризи и извънредни ситуации. Освен това тя ще укрепи капацитета на бенефициера във връзка с участието му във военни мисии и операции на Съюза по линия на ОПСО, както и в други многонационални операции. Конкретната цел на мярката за помощ е укрепване на капацитета на частите на въоръжените сили на Република Молдова за логистика, мобилност, командване и контрол, киберотбрана, безпилотно въздушно разузнаване и тактически комуникации.

3.   За постигане на целите, посочени в параграф 2, с мярката за помощ се финансира предоставянето на следното оборудване, което не е предназначено за произвеждане на смъртоносна сила, и на следните материали и услуги, включително обучение по отношение на оборудването на частите за командване на сухопътните сили на въоръжените сили на Република Молдова, подкрепяни по линия на мярката за помощ:

а)

логистично оборудване;

б)

оборудване за мобилност;

в)

оборудване за командване и контрол;

г)

оборудване за киберотбрана;

д)

оборудване за безпилотно въздушно разузнаване;

е)

оборудване за тактически комуникации.

4.   Продължителността на мярката за помощ е 36 месеца от датата на сключване на първия договор между администратора за мерките за помощ, който действа като разпоредител с бюджетни кредити, и субектите, посочени в член 4, параграф 2 от настоящото решение, в съответствие с член 32, параграф 2, буква а) от Решение (ОВППС) 2021/509.

Член 2

Финансови договорености

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мярката за помощ, е в размер на 40 000 000 EUR.

2.   Управлението на всички разходи се извършва в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ.

Член 3

Договорености с бенефициера

1.   Върховният представител постига необходимите договорености с бенефициера, за да се гарантира, че последният спазва изискванията и условията, установени в настоящото решение, като условие за предоставянето на подкрепа по мярката за помощ.

2.   Договореностите по параграф 1, включват разпоредби, задължаващи бенефициера да гарантира:

а)

изпълнението от страна на частите на въоръжените сили на Република Молдова, подкрепяни чрез мярката за помощ, на изискванията на приложимото международно право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

б)

правилното и ефикасно използване на предоставените по мярката за помощ активи за целите, за които са предоставени;

в)

достатъчната поддръжка на предоставените по мярката за помощ активи, за да се гарантират тяхната използваемост и оперативна наличност през целия им жизнен цикъл;

г)

че предоставените по мярката за помощ активи няма да бъдат изгубени или прехвърлени без съгласието на Комитета на механизма, създаден съгласно Решение (ОВППС) 2021/509, в полза на други лица или субекти, различни от посочените в тези договорености, в края на техния жизнен цикъл.

3.   Договореностите, посочени в параграф 1, включват разпоредби относно спирането и прекратяването на подкрепата по мярката за помощ, в случай че се установи, че бенефициерът е нарушил задълженията, посочени в параграф 2.

Член 4

Изпълнение

1.   Върховният представител отговаря за осигуряване на изпълнението на настоящото решение в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ, и съгласувано с интегрираната методологична рамка за оценяване и определяне на необходимите действия и контрол по отношение на мерките за помощ по линия на ЕМПМ.

2.   Изпълнението на дейностите, посочени в член 1, параграф 3, се извършва от:

а)

Естонския център за инвестиции в отбраната по отношение на член 1, параграф 3, букви а), б), в), д) и е); и

б)

Академията за електронно управление по отношение на член 1, параграф 3, буква г).

Член 5

Мониторинг, контрол и оценка

1.   Върховният представител осигурява мониторинг на спазването от страна на бенефициера на задълженията, установени в съответствие с член 3. Този мониторинг осигурява осведоменост за контекста и рисковете от нарушаването на задълженията, установени в съответствие с член 3, и допринася за предотвратяването на такива нарушения, включително на нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право от частите на въоръжените сили на Република Молдова, подкрепяни с мярката за помощ.

2.   Контролът след доставяне на оборудването и материалите се организира, както следва:

а)

проверка на доставката, при която сертификатите за доставка се подписват от силите – крайни ползватели при прехвърляне на собствеността;

б)

докладване за инвентаризацията, при което бенефициерът трябва да докладва ежегодно за инвентаризацията на определените елементи, докато Комитетът по политика и сигурност (КПС) счете, че вече не е необходимо такова докладване;

в)

контрол на място, при който при поискване бенефициерът предоставя на върховния представител достъп за извършване на проверки на място.

3.   Върховният представител извършва оценка под формата на структурирана първоначална оценка на мярката за помощ, шест месеца след първата доставка на оборудване. Това може да включва посещения на място с цел проверка на оборудването, материалите и услугите, доставени по мярката за помощ, или всякаква друга ефективна форма на независимо предоставена информация. Окончателна оценка се извършва след приключване на доставянето на оборудване, материали и услуги по мярката за помощ за да се прецени дали мярката за помощ е допринесла за постигане на посочените цели.

Член 6

Докладване

В периода на изпълнение върховният представител представя на КПС шестмесечни доклади за изпълнението на мярката за помощ в съответствие с член 63 от Решение (ОВППС) 2021/509. Администраторът за мерките за помощ информира редовно Комитета на механизма, създаден с Решение (ОВППС) 2021/509, относно изпълнението на приходите и разходите в съответствие с член 38 от посоченото решение, включително като предоставя информация за участващите доставчици и подизпълнители.

Член 7

Спиране и прекратяване

1.   КПС може да реши в съответствие с член 64 от Решение (ОВППС) 2021/509 да спре изцяло или частично изпълнението на мярката за помощ.

2.   КПС може да препоръча на Съвета да прекрати мярката за помощ.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/528 (ОВ L 102, 24.3.2021 г., стр. 14).

(2)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.

(3)  Решение (ОВППС) 2021/2136 на Съвета от 2 декември 2021 г. относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова (ОВ L 432, 3.12.2021 г., стр. 63).

(4)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).


Top