EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2085

Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 година за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ и отмяна на Регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, (ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 и (ЕС) № 642/2014

ST/12156/2021/INIT

OJ L 427, 30.11.2021, p. 17–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj

30.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 427/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2085 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2021 година

за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ и отмяна на Регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, (ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 и (ЕС) № 642/2014

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 187 и член 188, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

За да се постигне възможно най-голямо въздействие на финансирането от Съюза и да се осигури най-ефективен принос към целите на политиката на Съюза, с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (3) (Регламент за „Хоризонт Европа“) се определят политическата и правната рамка за европейските партньорства с партньори от частния или публичния сектор. Европейските партньорства са ключов елемент от подхода на политиката на програмата „Хоризонт Европа“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт Европа“). Те се създават, за да осъществяват приоритетите на Съюза, заложени в „Хоризонт Европа“, и да гарантират осезаемо въздействие за Съюза и неговите граждани, което може да бъде постигнато по-ефективно в партньорство, чрез стратегическа визия, която е споделена и по която ангажименти са поети не само от Съюза, а и от партньорите.

(2)

По-специално, европейските партньорства в рамките на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ от „Хоризонт Европа“ играят важна роля за постигане на стратегическите цели, като например ускоряването на прехода към целите за устойчиво развитие и екологична и цифрова Европа, и следва да допринесат за възстановяването от безпрецедентната криза, породена от пандемията от COVID-19. Чрез европейските партньорства се търси отговор на сложни трансгранични предизвикателства, които изискват интегриран подход. Партньорствата дават възможност да се намери решение на неефективностите на трансформацията, системите и пазарите, описани в оценките на въздействието, които придружават настоящия регламент, чрез обединяване на широк кръг участници във веригите за създаване на стойност и екосистемите за постигането на обща визия и превръщането ѝ в конкретни пътни карти и координирано изпълнение на дейности. Освен това те позволяват усилията и ресурсите да се концентрират върху общи приоритети за решаване на сложните предизвикателства.

(3)

За да се осъществят приоритетите и да се постигне въздействие, следва да се изградят европейски партньорства с широко участие на съответните заинтересовани страни в Европа, включително промишлеността, научноизследователските организации, органите със задача за предоставяне на обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище, както и организациите на гражданското общество, като например фондациите, които подпомагат или извършват научни изследвания и иновации. Те следва да бъдат и една от мерките за укрепване на сътрудничеството между партньорите от частния или публичния сектор на международно равнище, включително чрез обединяване на програми за научни изследвания и иновации и чрез трансгранични инвестиции в научни изследвания и иновации, които носят взаимни ползи за гражданите и предприятията, като същевременно се гарантира, че Съюзът може да отстоява своите интереси в стратегически области.

(4)

Междинната оценка на „Хоризонт 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) показа, че с течение на времето е въведен значителен набор от инструменти и инициативи за партньорство, като програмата се реализира чрез седем форми на изпълнение и близо 120 партньорски инициативи. При оценката бе установено, че освен сложността, дължаща се на множеството инструменти и инициативи, тяхната пригодност да допринасят за съответните политики на равнището на Съюза и на национално равнище като цяло не е достатъчна, въпреки положителното им въздействие по отношение на напредъка към поставените цели, например чрез определяне на дългосрочни програми, структуриране на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите между иначе разпръснатите участници и привличане на допълнителни инвестиции. Ето защо в оценката на въздействието на програмата „Хоризонт Европа“ се изтъква, че е необходимо да се разгледа и рационализира ситуацията с финансирането на научните изследвания и иновациите в Съюза, по-специално по отношение на партньорствата, а самите партньорства да бъдат ориентирани в по-голяма степен към постигане на въздействие и към реализиране на приоритетите на Съюза.

(5)

За да реши тези въпроси и да постигне по-амбициозни цели за европейски инвестиции, „Хоризонт Европа“ следва да представи значително опростяване и реформа на политиката на Комисията относно партньорствата в областта на научните изследвания и иновациите. За да бъде отразен системният характер на „Хоризонт Европа“, който има за цел да допринесе за „трансформации“ в целия Съюз, насочени към целите за устойчивост, „Хоризонт Европа“ следва да използва по-ефективно тези партньорства чрез по-стратегически, съгласуван и ориентиран към въздействието подход.

(6)

С Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и Съвета (5) се установява общата рамка, чрез която се определя дали дадена икономическа дейност се квалифицира като екологично устойчива за целите на определянето на устойчиви инвестиции. С него се създава обща рамка, която инвеститорите, банките, промишлеността и изследователите могат да използват, когато инвестират в проекти и икономически дейности, които имат съществено положително въздействие върху климата и околната среда и не оказват значителни вреди върху тях. Това е рамката за екологосъобразни инвестиции в Съюза.

(7)

Когато е приложимо, европейските партньорства следва да вземат предвид техническите критерии за проверка, посочени в член 3, и „принципа за ненанасяне на значителни вреди“, предвиден в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като инструмент за подобряване на готовността на своите проекти и достъпа до зелено финансиране, които ще бъдат от решаващо значение за навлизането на пазара и за по-широкото внедряване на иновативните технологии и решения, които те ще предоставят. В основата на тези технически критерии за проверка стоят научните доказателства. Научните изследвания и иновациите, провеждани от европейските партньорства, следва да играят важна роля, за да помогнат на икономическите оператори да достигнат или да надхвърлят стандартите и праговете, установени в посочения регламент, и да поддържат техническите критерии за проверка актуални и съгласувани с целите, изложени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт,.

(8)

Въз основа на Регламента за „Хоризонт Европа“ следва да е възможно европейските партньорства да бъдат създавани под три различни форми, а именно „съвместно финансирани“, „съвместно програмирани“ и „институционализирани“ партньорства. Създаването на институционализирани европейски партньорства, които са съвместни предприятия между партньори от частния и публичния сектор, следва да включва нови законодателни разпоредби на Съюза и установяване на специализирани изпълнителни структури съгласно член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(9)

В Регламента за „Хоризонт Европа“ се определят осем приоритетни области, в които могат да бъдат предложени институционализирани европейски партньорства, създавани съгласно член 185 или член 187 от ДФЕС. В тези приоритетни области са представени няколко инициативи за такива институционализирани европейски партньорства, като девет от тях са обхванати от настоящия регламент.

(10)

Научноизследователските и иновационните дейности, предприемани от съвместните предприятия, следва да се финансират от „Хоризонт Европа“, както е предвидено в членове 12 и 13 от Регламента за „Хоризонт Европа“. За да се постигне максимално въздействие, съвместните предприятия следва да изградят тесни полезни взаимодействия с други инициативи по линия на „Хоризонт Европа“ и с други програми на Съюза и инструменти за финансиране, и особено с тези от тях, които подкрепят внедряването на иновативни решения, образованието и регионалното развитие, за да се задълбочават икономическото и социалното сближаване и да се намаляват дисбалансите.

(11)

Новият подход на политиката за европейски партньорства, и по-специално институционализираните европейски партньорства, налага нов начин за създаване на правната рамка, съгласно която те ще функционират. Въпреки че създаването на съвместни предприятия въз основа на член 187 от ДФЕС за целите на „Хоризонт 2020“ се оказа ефективно по отношение на изпълнението, в това отношение е необходимо да се полагат повече усилия. Ето защо настоящият регламент има за цел изпълнението да стане по-съгласувано, по-ефикасно, по-отворено, по-ефективно и по-силно ориентирано към въздействието, като разпоредбите относно „Хоризонт Европа“ и опитът, натрупан при изпълнението на „Хоризонт 2020“, се превърнат в разпоредби, общоприложими за всички съвместни предприятия по хармонизиран начин. Той има за цел да улесни изграждането на сътрудничество и полезни взаимодействия между европейските партньорства, като по този начин се използват пълноценно техните взаимовръзки на организационно равнище. Съвместните предприятия следва да търсят възможности за включване на представители на други европейски партньорства в разискванията по време на изготвянето на работните си програми, да определят областите, в които допълващите или съвместните дейности биха се справили по-ефективно и по-ефикасно с предизвикателствата, да избягват припокриване, да съгласуват графика на своите дейности и да осигуряват достъп до резултати и други подходящи средства за обмен на знания.

(12)

След набелязването на полезните взаимодействия помежду си, съвместните предприятия следва да се стремят да определят бюджетните дялове, които следва да се използват за допълващи или съвместни дейности между съвместните предприятия. Освен това с настоящия регламент се цели да се подобри ефикасността и хармонизирането на правилата чрез интензивно оперативно сътрудничество и чрез проучване на възможностите за икономии от мащаба, включително създаването на договорености за бекофис, които следва да осигурят хоризонтални функции за подкрепа на съвместните предприятия. Договореностите за бекофис следва да улеснят постигането на по-голямо въздействие и хармонизиране по общи въпроси, като същевременно се запазва известна степен на гъвкавост, за да се отговори на специфичните нужди на всяко съвместно предприятие. Структурата следва да бъде създадена посредством споразумения за нивото на обслужване, които трябва да се сключват от съвместните предприятия. Договореностите за бекофис следва да обхващат функции за координация и административна подкрепа в области, в които техният мониторинг се е оказал ефикасен и разходно ефективен, и следва във възможно най-голяма степен да вземат предвид спазването на изискването за отчетност на всеки отделен разпоредител с бюджетни кредити и хармонизирането на правилата, включително правата на интелектуална собственост. Правната уредба следва да бъде разработена така, че да обслужва по най-добрия начин общите нужди на съвместните предприятия, да гарантира тясното им сътрудничество и да проучва всички възможни полезни взаимодействия между европейските партньорства и съответно между различните части на „Хоризонт Европа“, както и между другите програми, управлявани от съвместните предприятия.

(13)

Оценките на въздействието по отношение на всяко съвместно предприятие, които придружават предложението за на настоящия регламент, предоставиха доказателства, които обосновават осъществяването на европейски партньорства в съответствие с Регламента за „Хоризонт Европа“ само когато чрез други части от „Хоризонт Европа“, включително други форми на европейски партньорства, не биха се постигнали целите или не биха се породили необходимите очаквани въздействия, и когато това е оправдано в дългосрочна перспектива и поради висока степен на интеграция.

(14)

С „Хоризонт Европа“ се въвежда по-стратегически, съгласуван и ориентиран към въздействието подход към европейските партньорства, който се основава на поуките, извлечени от междинната оценка на програмата „Хоризонт 2020“. В съответствие с новите амбициозни цели, с настоящия регламент се търси реализиране на по-ефективно използване на институционализираните европейски партньорства, по-специално чрез съсредоточаване върху ясни цели, резултати и въздействие, които могат да бъдат постигнати до 2030 г., и чрез осигуряване на ясен принос към съответните приоритети на политиката и политики на Съюза. Тясното сътрудничество и полезните взаимодействия с други съответни инициативи на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с други европейски партньорства, са от ключово значение за постигането на по-голямо научно, социално-икономическо и екологично въздействие и за гарантирането на усвояване на резултатите. За тази цел съвместните предприятия могат да прилагат разпоредбите на „Хоризонт Европа“, позволяващи различни видове полезни взаимодействия, като например алтернативно, кумулативно или комбинирано финансиране и трансфер на ресурси. При оценяването на цялостното въздействие следва да се вземат предвид по-широките инвестиции, надхвърлящи вноските на партньорите и осъществени от съвместните предприятия, които допринасят за постигането на техните цели, за да се улесни ускоряването на навлизането на пазара на иновативни решения.

(15)

За да се осигури съгласуван подход и да се обхване научното, технологичното, икономическото, общественото и екологичното въздействие на европейските партньорства във връзка с целите на „Хоризонт Европа“ и приоритетите на Съюза, в настоящия регламент следва да се определят колективни общи и съвместни специфични цели, които следва да бъдат постигнати от всички съвместни предприятия. Всички съвместни предприятия допринасят колективно за постигането на тези цели, като осъществяват своите индивидуални цели. Освен това в общите части на настоящия регламент се определят общи оперативни цели, произтичащи от целите, определени за специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“, създадена с Решение (ЕС) 2021/764 на Съвета (6) („специфичната програма за ипзълнение на Хоризонт Европа“). Всички съвместни предприятия следва да изпълняват задачите си, за да спазват принципите и критериите, определени за европейските партньорства в Регламента за „Хоризонт Европа“ (член 10 и приложение III), и да осигурят европейска добавена стойност, за разлика от поканите за представяне на предложения в рамките на основната работна програма на „Хоризонт Европа“. Целите и задачите на съвместните предприятия се допълват от допълнителни цели и задачи, специфични за всяко съвместно предприятие. Въпреки че при привеждането в съответствие на интервенционната логика на отделните съвместни предприятия с „Хоризонт Европа“ се вземат предвид техните особености и политически контекст, то следва да е в подкрепа на координираната оценка на напредъка на съвместните предприятия като част от дейностите по мониторинг и оценка на „Хоризонт Европа“.

(16)

Настоящият регламент се основава на принципите и критериите, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“, включително откритост и прозрачност, силен ефект на ливъридж и дългосрочни ангажименти на всички участващи страни. Една от целите на настоящия регламент е да се гарантира отвореността на съвместните предприятия и техните действия за широк кръг от субекти, включително нови участници, които ще бъдат наблюдавани и в рамките на процеса на стратегическо координиране на европейските партньорства, предвиден в член 6, параграф 5 от специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“. Тези партньорства следва да бъдат отворени за всеки субект, който желае и може да работи за постигането на общата цел, следва да насърчават широкото и активно участие на заинтересованите страни в техните дейности, членството в тях и тяхното управление, и следва да гарантират, че резултатите ще бъдат в полза на всички европейци, по-специално чрез широко разпространение на резултатите и дейностите преди внедряване в целия Съюз. Що се отнася до частните членове и техните съставни или свързани субекти, установени в трети държави, следва да бъдат защитени интересите на Съюза и на съвместното предприятие на основания, свързани със сигурността или обществения ред. За да се гарантира това, Комисията следва да може да поиска от частните членове да предприемат подходящи мерки. Подобни мерки биха могли да включват подходящо третиране на поверителната информация или налагане на ограничения на определени субекти в конкретни оперативни дейности на частния член.

(17)

За да се гарантира съгласуваното прилагане на член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“, съвместните предприятия следва да гарантират съгласуваност с подхода, възприет за действията, финансирани по работната програма на „Хоризонт Европа“, по отношение на прилагането на посочения член, както и със законодателството и насоките на Съюза, които са от значение за неговото прилагане по сходни теми в работната програма на съответното съвместно предприятие.

(18)

Когато Комисията или държавите членки обмислят ограничаване на участието в конкретни действия на съвместното предприятие в съответствие с член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“, Комисията и държавите членки в представителната група на държавите следва да се стремят към съгласувана позиция за всеки отделен случай преди приемането на работната програма. В случай на съвместни предприятия със съвет на публичните органи, прилагането на посочения член следва да бъде одобрено от съвета на публичните органи по искане на Комисията преди приемането на работната програма. Освен това, след покана от председателя, изпълнителният директор следва да информира редовно съответния състав на програмния комитет на „Хоризонт Европа“, в допълнение към отговорността на Комисията да информира програмния комитет съгласно член 14, параграф 7 от специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ и приложение III към нея, и по-специално преди приемането на работната програма на съответното съвместно предприятие, във връзка с прилагането на член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“.

(19)

В приложение III към Регламента за „Хоризонт Европа“ е предвидено изискване финансовите вноски или вноските в натура от членове, различни от Съюза, да бъдат равни на най-малко 50 % и да може да достигат до 75 % от съвкупните поети бюджетни задължения на съвместното предприятие. Обратно, вноската на Съюза, включително всички допълнителни средства от асоциирани държави, не следва да надвишава 50 % от съвкупните поети бюджетни задължения на всяко съвместно предприятие. Следователно в настоящия регламент необходимата вноска на членовете, различни от Съюза, следва да се определи на същото или на по-високо ниво от вноската на Съюза. Съюзът следва да може да намали своята вноска, ако членове, различни от Съюза, не изпълнят ангажиментите си.

(20)

В съответствие с член 10, параграф 1, буква в) от Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия трябва да прилагат централно управление на всички финансови вноски чрез координиран подход. Съответно всяка участваща държава следва да сключи едно или повече административни споразумения със съвместното предприятие за определяне на координационния механизъм за плащане и докладване на вноските на заявителите, установени във въпросната участваща държава. За да се осигури съгласуваност с националните им стратегически приоритети, на участващите държави следва да бъде предоставено право на вето върху използването на техните национални финансови вноски за заявители, установени във въпросните участващи държави. За да се сведе до минимум административната тежест за бенефициерите, да се постигне опростяване и да се гарантира по-ефикасно изпълнение, всяка участваща държава следва да се стреми да синхронизира своя график на плащанията, докладването и одитите с тези на съвместните предприятия и да постигне сближаване с правилата на Регламента за „Хоризонт Европа“, що се отнася до допустимостта на разходите си. Бенефициерите, установени в участващите държави, които са възложили платежните дейности на съвместното предприятие, следва да подпишат единно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства със съвместното предприятие съгласно правилата на Регламента за „Хоризонт Европа“.

(21)

В съответствие с амбициозните цели, предвидени в Регламента за „Хоризонт Европа“, една от предпоставките за създаване на институционализирани европейски партньорства е осигуряването на вноски от партньорите през целия жизнен цикъл на съвместните предприятия. В този контекст частноправните партньори следва да предоставят значителна част от своите вноски под формата на вноски в натура за оперативните разходи на съвместното предприятие. Съвместните предприятия следва да могат да определят мерки за улесняване на тези вноски чрез своите работни програми, по-специално чрез намаляване на ставката на финансиране. Тези мерки следва да се основават на специфичните нужди на дадено съвместно предприятие и на съответните дейности. В надлежно обосновани случаи следва да е възможно да се въведат допълнителни условия, които изискват участието на член на съвместното предприятие или на неговите съставни или свързани субекти, насочени към дейности, в които промишлените партньори на съвместното предприятие могат да играят ключова роля, като например широкомащабни демонстрационни дейности и водещи проекти в по-голяма близост до пазара, и да допринасят повече чрез по-ниски ставки на финансиране. Изпълнителният директор следва да следи равнището на участие на членовете, за да се даде възможност на управителния съвет да предприема подходящи действия, с които да се гарантира баланс между ангажираността на партньорите и откритостта. В надлежно обосновани случаи капиталовите разходи, например за широкомащабни демонстрационни дейности или водещи проекти, може да се считат за допустими разходи в съответствие с приложимата правна рамка.

(22)

Следва да бъде възможно, в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламента за „Хоризонт Европа“, вноските от програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие създаден с Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета (7) (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс създаден с Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета (8) (ЕСФ+), Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, създаден с Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета (9) (ЕФМДР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони създаден с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) (ЕЗФРСР), да се считат за принос на участващите държави, които са държави членки, за съвместните предприятия, при условие че се спазват Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (11) и регламентите за отделните фондове. Освен това следва да бъде възможно приносът от Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (12) („Механизмът“) да се разглежда като принос на държавите членки, които са участващи държави в съвместните предприятия, при условие че са спазени разпоредбите на Механизма и ангажиментите, определени в националните планове за възстановяване и устойчивост.

(23)

В съответствие с принципа на справедливо поделяне на вноските между членовете на съвместните предприятия, финансовите вноски за административните разходи на съвместните предприятия следва да се разделят поравно между Съюза и членовете, различни от Съюза. Отклонения от този принцип следва да се обмислят само в изключителни и надлежно обосновани случаи, например когато размерът или структурата на участието на член на съвместното предприятие, различен от Съюза, биха довели до вноски за съставен или свързан субект, по-специално малките и средните предприятия (МСП), на такова високо равнище, че биха застрашили сериозно мотивацията им да станат или да продължат да бъдат съставни или свързани субекти на члена на съвместното предприятие. В такива случаи минималният процент на годишната финансова вноска за административните разходи на съвместното предприятие от членове, различни от Съюза, следва да е 20 % от общите годишни административни разходи, а вноските от МСП следва да са значително по-ниски от тези на по-големите съставни или свързани субекти. След като бъде достигната критична маса на членско участие, която позволява вноска, по-висока от 20 % от общите годишни административни разходи, годишните вноски за всеки съставен или свързан субект следва да се поддържат или увеличават с цел постепенно увеличаване на дела на членовете, различни от Съюза, в общата вноска за годишните административни разходи на съвместното предприятие. Членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, следва да се стремят да увеличат броя на съставните или свързаните субекти с цел максимално увеличаване на вноската им до 50 % от административните разходи на съвместното предприятие през целия му жизнен цикъл.

(24)

Регламентът за „Хоризонт Европа“ изисква партньорите да докажат своя дългосрочен ангажимент, включително чрез минимален дял от публичните или частните инвестиции. Следователно е необходимо Съюзът да определи в настоящия регламент членовете учредители, установени в държавите членки, държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“, или международни организации. При необходимост обаче следва да е възможно след създаването на съвместните предприятия тяхната база от членове да се разшири с асоциирани членове, избрани след открити и прозрачни процедури, като се вземат предвид по-специално технологичните новости или асоциирането на допълнителни държави към „Хоризонт Европа“.

(25)

На правните субекти, които имат интерес към подпомагането на целите на съвместните предприятия в техните специфични области на научни изследвания, без да стават членове, също следва да се предложи възможността да станат допринасящи партньори на тези съвместни предприятия.

(26)

В съответствие с член 16, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“, при разпределянето на финансовите вноски от трети държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“, следва да се взема предвид равнището на участие на правните субекти от асоциираните трети държави. Съответно, размерът на вноската на Съюза в съвместните предприятия може да бъде увеличен с вноски от трети държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“, като се взема предвид равнището на участие на такива правни субекти и при условие че общият размер, с който се увеличава вноската на Съюза, е най-малко равен на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти.

(27)

Създаването на съвместно предприятие осигурява взаимноизгодно публично-частно партньорство за участващите членове, включително чрез насърчаване на сигурността относно разпределянето на значителни бюджетни средства за съответните отрасли през седемгодишен период. Статутът на член учредител, на асоцииран член или на техен съставен или свързан субект дава възможност на тези членове да придобият влияние в управителния съвет на съвместното предприятие, било то пряко, или чрез представители на отрасъла. Управителният съвет е органът за вземане на решения на съвместното предприятие, който взема решения относно дългосрочната стратегическа насоченост на партньорството, както и относно годишните му приоритети. Ето защо Съюзът, участващите държави, където е приложимо, членовете учредители и асоциираните членове следва да могат да допринасят за програмата и определянето на приоритети на съвместното предприятие чрез приемането и евентуалното изменение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, както и приемането на годишната работна програма, включително съдържанието на поканите за представяне на предложения, приложимата ставка на финансиране по съответните теми на поканите, както и съответните правила за процедурите на подаване, оценка, подбор, възлагане и преглед.

(28)

Целесъобразно е членовете, различни от Съюза, да се ангажират с изпълнението на настоящия регламент чрез писмо за поемане на ангажимент или чрез съвместно писмо за поемане на ангажимент, в което по целесъобразност се посочва общият размер на техните вноски, без да се налагат условия относно тяхното присъединяване. Тези писма за поемане на ангажимент следва да бъдат правно валидни през целия жизнен цикъл на съвместното предприятие и да бъдат внимателно наблюдавани от съвместното предприятие и Комисията. Съвместните предприятия следва да създадат правна и организационна среда, която да дава възможност на членовете да изпълняват ангажиментите си, като същевременно гарантира привлекателност за всички заинтересовани страни, постоянна откритост на съвместните предприятия и прозрачност по време на тяхното изпълнение, по-специално за определяне на приоритети и за участие в покани за представяне на предложения.

(29)

Крайъгълен камък на „Хоризонт Европа“ е по-нататъшното опростяване. В този контекст следва да има опростен механизъм за докладване за партньорите, от които вече не се изисква да докладват за недопустимите разходи. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се отчитат единствено въз основа на допустимите разходи и следва да подлежат на докладване и одит в съответствие с механизма, приложим към конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Това отчитане въз основа на допустимите разходи дава възможност единствено за автоматизирано изчисляване на вноските в натура за оперативни дейности чрез информационните инструменти на „Хоризонт Европа“, намалява административната тежест за партньорите и прави по-ефективен механизма за докладване на вноските. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се следят внимателно от съвместните предприятия, а изпълнителният директор следва да изготвя и оповестява редовни доклади, за да се установява дали напредъкът към постигането на целите за вноски в натура е задоволителен. Управителният съвет следва да оценява едновременно положените усилия и резултатите, постигнати от членовете, които допринасят за оперативните дейности, както и други фактори като равнището на участие на МСП и привлекателността на съвместните предприятия за нови участници. Когато е необходимо, той следва да предприеме подходящи коригиращи мерки, като се съобразява с принципите на откритост и прозрачност.

(30)

Съвместните предприятия следва да предоставят систематична възможност и стимул за членове, различни от Съюза, да съчетават своите научноизследователски и иновационни дейности с тези на съвместното предприятие. Допълнителните дейности не следва да получават финансова подкрепа от съвместното предприятие. Те обаче могат да се отчитат като вноски в натура на членовете за допълнителни дейности, когато допринасят за целите на съвместното предприятие и са пряко свързани с неговите дейности, включително недопустими разходи за непреки действия, финансирани от съвместното предприятие, когато това е предвидено в годишния план за допълнителни дейности. Тази връзка може да се създаде чрез усвояване на резултатите от непреките действия, финансирани от съвместното предприятие или неговите предшестващи инициативи, или чрез доказване на значителна добавена стойност от Съюза. Съответните разходи следва да бъдат заверени от независим одитен орган, назначен от съответния субект, при условие че методът на оценяване е отворен за проверка от съвместното предприятие в случай на възникнала несигурност. В настоящия регламент следва да се определят по-специални разпоредби относно обхвата на допълнителните дейности за всяко съвместно предприятие, доколкото това е необходимо за постигане на желаната насоченост и въздействие. Освен това управителните съвети на съвместните предприятия следва да решат дали за целите на оценяването на тези вноски е необходимо да се използват опростяващи методи като еднократни суми или единични разходи с цел постигане на опростяване, разходна ефективност и подходящо равнище на защита на поверителните търговски данни.

(31)

Управлението на съвместните предприятия следва да гарантира, че техните процеси на вземане на решения могат да се движат в крак с бързо променящата се социално-икономическа и технологична среда и с глобалните предизвикателства. Съвместните предприятия следва да се ползват от експертните познания, консултации и подкрепа от всички заинтересовани страни, за да могат ефективно да изпълняват задачите си и да осигуряват полезни взаимодействия на равнището на Съюза и на национално равнище. Следователно съвместните предприятия следва да бъдат оправомощени да създават консултативни органи, които да им предоставят експертни консултации и да изпълняват всяка друга задача от консултативен характер, която е необходима за постигането на целите на съвместните предприятия. При създаването на консултативните органи съвместните предприятия следва да осигурят балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, включително по отношение на баланса между половете. Консултациите, предоставяни от тези органи, следва да привнасят научни гледни точки, както и гледните точки на националните и регионалните органи и на други заинтересовани от съвместните предприятия страни.

(32)

Съвместните предприятия следва да гарантират, че държавите членки са достатъчно информирани за дейностите им, че могат да предоставят навременна информация за дейностите, предприемани на тяхна територия, и че им е осигурена възможност да допринасят за подготвителните процеси и процесите на вземане на решения. Такъв диалог с държавите членки е особено важен в контекста на полезните взаимодействия и необходимостта да се гарантира съгласуване на усилията и дейностите на национално и регионално равнище, на равнището на Съюза и на европейско равнище с оглед създаване на по-голямо въздействие. Съвместните предприятия без пряко или непряко участие на държави членки като членове или съставни субекти следва да създадат група на представителите на държавите с цел привеждане на дейностите на съвместните предприятия в съответствие с политиките и действията, които се провеждат на национално и регионално равнище.

(33)

Съвместните предприятия следва да могат да създадат консултативен орган с научна консултативна функция. Този орган или неговите членове следва да могат да предоставят независими научни консултации и подкрепа на съответното съвместно предприятие. Научните консултации следва да се отнасят по-специално до годишните работни програми, и допълнителните дейности, както и всеки друг аспект от задачите на съвместните предприятия, ако е необходимо.

(34)

С цел да се гарантира, че съвместните предприятия са запознати с позициите и мненията на заинтересованите страни от цялата верига за създаване на стойност в съответните им области, съвместните предприятия следва да могат да създават съответни консултативни групи на заинтересованите страни, с които да се провеждат консултации по хоризонтални въпроси или конкретни въпроси, в зависимост от нуждите на всяко съвместно предприятие. Тези групи следва да бъдат отворени за заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи по интереси и международни групи по интереси от държави членки, асоциирани държави, или от други държави, които групи работят в сферата на дейност на съвместното предприятие.

(35)

Съвместните предприятия следва да функционират по открит и прозрачен начин, като предоставят редовно и своевременно цялата необходима информация на своите съответни органи и като популяризират своите дейности, включително по информиране и по разпространение на резултатите, сред широката общественост. Това включва навременна информация, при спазване на правилата за поверителност, и разбивката по държави относно кандидатстването и участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие, относно резултатите от оценката на всяка покана за представяне на предложения и изпълнението на проекта, относно полезните взаимодействия с други съответни програми на Съюза и други европейски партньорства, относно допълнителните дейности, относно финансовите вноски и вноските в натура, за които са поети ангажименти или които са действително предоставени, относно изпълнението на бюджета на съвместното предприятие и относно връзката между целите на съвместното предприятие и вноските в натура за допълнителни дейности.

(36)

Съвместните предприятия следва да бъдат приведени в действие чрез структура и правила, с които се повишава ефикасността и се осигурява опростяване. За тази цел съвместните предприятия следва да приемат специфични за своите нужди финансови правила в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(37)

Функционирането на съвместните предприятия следва да се основава на критериите, определени за институционализирани европейски партньорства в Регламента за „Хоризонт Европа“. То следва да бъде подкрепено от използването на електронни средства, управлявани от Комисията. Информацията, свързана с непреките действия, финансирани от съвместните предприятия, включително резултатите, е от съществено значение за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките или програмите на Съюза. Ето защо съвместните предприятия следва да гарантират, че институциите, службите или агенциите на Съюза имат достъп до цялата информация, свързана с финансираните от тях непреки действия, включително вноските и резултатите на бенефициерите, които участват в непреки действия. Тези права на достъп следва да са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел и следва да отговарят на приложимите правила за поверителност. На служителите на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза следва да се предоставя достъп до тази информация при спазване на подходящи стандарти за сигурност на информационните технологии и информационна сигурност и в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност.

(38)

Участието в непреки действия, финансирани от съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, следва да съответства на правилата, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“. Съвместните предприятия следва да осигурят последователното прилагане на тези правила въз основа на съответните мерки, приети от Комисията. Съвместните предприятия следва да използват образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, изготвен от Комисията. Във връзка със срока за представяне на възражения срещу прехвърлянето на собствеността върху резултатите, посочен в член 40, параграф 4 от Регламента за „Хоризонт Европа“, следва да се вземе предвид продължителността на иновационните цикли в областите, обхванати от съответните съвместни предприятия.

(39)

Една от основните цели на съвместните предприятия е да насърчават икономическия капацитет на Съюза, и по-специално неговото научно и технологично лидерство. Освен това възстановяването след COVID-19 извежда на преден план необходимостта да се инвестира в ключови технологии, като например 5G, изкуствен интелект (ИИ), облачни технологии, киберсигурност, екологосъобразни технологии, и да се оползотворяват тези технологии в Съюза. Съвместните предприятия следва да допринасят за стимулирането на отворената наука в съответствие с членове 14 и 39 от Регламента за „Хоризонт Европа“. В това отношение важна роля ще играят резултатите, генерирани от всички участници, като посредством резултатите, генерирани в рамките на даден проект, и правата на достъп до тях, от финансирането от Съюза ще извличат полза всички участници, дори и участниците, които не са получили финансиране от Съюза. Следователно, за да се защитят интересите на Съюза, правото на съвместните предприятия да възразяват срещу прехвърляне на собствеността върху резултати или срещу предоставяне на изключителен лиценз във връзка с резултати следва да се прилага и за участниците, които не са получили финансиране от Съюза. При упражняването на това право на възражение и в съответствие с принципа на пропорционалност съвместното предприятие следва да намира справедлив баланс между интересите на Съюза и защитата на основните права по отношение на резултатите на участниците, които не са получили финансиране от Съюза, като се има предвид, че тези участници не са получили финансиране от Съюза за действието, при което са генерирани резултатите.

(40)

Финансовите вноски на Съюза следва да се управляват в съответствие с принципа на добро финансово управление и правилата за непряко управление, установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

(41)

За целите на опростяването административната тежест следва да бъде намалена за всички страни. Следва да се избягват дублирането на одити и несъразмерните по мащаб документация и докладване. Одитите на получателите на средства от Съюза съгласно настоящия регламент следва да се извършват в съответствие с Регламента за „Хоризонт Европа“ и други съответни програми за финансиране от Съюза.

(42)

Финансовите интереси на Съюза и на другите членове на съвместното предприятие следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, събиране на загубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е уместно, административни и финансови санкции в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. С оглед на специфичния характер на действията, осъществявани от някои от съвместните предприятия, който налага финансирането им да бъде постепенно прекратено в продължение на няколко години, следва да е възможно многогодишните бюджетни задължения на Комисията и съответното съвместно предприятие да бъдат разделени на годишни вноски. Във връзка с това бюджетните задължения на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ и съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ могат да бъдат разделени на годишни вноски. До 31 декември 2024 г. кумулативният размер на тези бюджетни задължения не следва да надвишава 50 % от съответното максимално участие на Съюза. От 1 януари 2025 г. най-малко 20 % от кумулативния бюджет за оставащите години не следва да се покрива от годишни вноски.

(43)

Предвид специфичния характер и настоящия статут на съвместните предприятия те следва да продължат да подлежат на отделно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Одитите на счетоводните отчети и на законността и редовността на свързаните с тях операции следва да се извършват от Сметната палата.

(44)

В съответствие с член 10, параграф 2, буква в) от Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия следва да имат ясен жизнен цикъл. За да се защитят адекватно финансовите интереси на Съюза, съвместните предприятия следва да бъдат създадени за срок, приключващ на 31 декември 2031 г., за да им се даде възможност да упражняват отговорностите си по отношение на изпълнението на безвъзмездните средства до приключване на последните започнати непреки действия. Съвместните предприятия следва да се финансират от програмите на Съюза в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.(„МФР за периода 2021—2027 г.“). Съвместните предприятия следва да могат да обявява покани за представяне на предложения до 31 декември 2028 г. в надлежно обосновани случаи, свързани с наличието на оставащ бюджет от МФР за периода 2021—2027 г.

(45)

В контекста на приоритета на Комисията във връзка с Европейския зелен пакт, подкрепен от съобщения на Комисията от 11 октомври 2018 г. — „Устойчива биоикономика за Европа: Укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда“, от 28 ноември 2018 г. — „Чиста планета за всички: европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“, от 11 март 2020 г. — „Нов план за действие относно кръгова икономика: за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“, от 20 май 2020 г. — „Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“, от 20 май 2020 г. — „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“, и от 17 октомври 2020 г. — „Стратегията за устойчивост в областта на химикалите — Към нетоксична околна среда“, европейският биотехнологичен сектор, включително МСП, регионите и първичните производители следва да станат неутрални по отношение на климата, по-ангажирани с принципите на кръговост и по-устойчиви, като същевременно останат конкурентни в световен мащаб. Една силна, ефективна по отношение на ресурсите и конкурентоспособна екосистема за иновации с областта на биотехнологиите може да намали зависимостта от невъзобновяеми изкопаеми суровини и минерални ресурси и да ускори замяната им. В нея може да се разработват възобновяеми биотехнологични продукти, материали, процеси и хранителни вещества на база на отпадъци и биомаса чрез основани на устойчивост и кръговост иновации. Чрез такава екосистема може също така да се създава стойност от местни изходни суровини, включително отпадъци, остатъци и странични потоци, за да се осигуряват работни места, икономически растеж и развитие в целия Съюз не само в градските райони, а и в селските и крайбрежните територии, където се произвежда биомаса и които често са периферни райони, рядко облагодетелствани от промишленото развитие.

(46)

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, създадено в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, е съсредоточено върху устойчивото използване на ресурсите, особено в секторите с висок разход на ресурси и мащабно въздействие като селското стопанство, текстилната промишленост и строителството, и е насочено по-специално също към местни оператори, производители, предприятия и фабрики. Неговата междинна оценка, публикувана през октомври 2017 г., включва солиден набор от 34 препоръки, които са отразени в проекта на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, което се създава с настоящия регламент. Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ не е пряко продължение на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, а по-скоро е програма, която се основава на постиженията на предшестващата инициатива и преодолява нейните недостатъци. В съответствие с препоръките съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да включва по-широк кръг заинтересовани страни, в това число първичния сектор (а именно селско стопанство, аквакултури, рибарство и горско стопанство), както и доставчици на отпадъци, остатъци и странични потоци, регионални органи и инвеститори, за да се предотвратяват неефективности на пазара и неустойчиви биотехнологични процеси. За да постигне целите си, то следва да финансира само проекти, които са съобразени с принципите на кръговост и устойчивост, както и с ограничените възможности на планетата.

(47)

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да създаде групи по внедряване, които следва да служат като консултативни органи и да участват активно в стратегическите обсъждания, с които се определя програмата на партньорството. От решаващо значение е тези консултативни органи да бъдат включени в управленската структура, за да се гарантират по-широко участие и по-големи частни инвестиции в кръговия биотехнологичен сектор. Групите по внедряване следва по-специално да предоставят подкрепа за стратегическите заседания на управителния съвет, на които лидери в промишлените отрасли и представители на заинтересованите страни заедно с високопоставени представители на Комисията се присъединяват към постоянния управителен съвет, за да обсъждат и определят стратегическата насоченост на партньорството.

(48)

Основната цел на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да бъде да допринесе за намаляване на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии с цел възможно най-ранното им внедряване, като по този начин допринесе значително за амбициозните цели за намаляване на въздействието върху околната среда, заложени в Европейския зелен пакт и Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета (14) („Европейски закон за климата“), а именно намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (15). Тази цел може да бъде постигната единствено чрез ускоряване и оптимизиране на научноизследователските и иновационните процеси в областта на въздухоплаването и чрез подобряване на глобалната конкурентоспособност на въздухоплавателния сектор на Съюза. Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва също така да гарантира, че по-чистото въздухоплаване остава безопасно, сигурно и ефикасно за целите на превоза на пътници и товари по въздух.

(49)

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ се основава на опита, придобит от работата на съвместните предприятия „Чисто небе“ и „Чисто небе 2“. Новото европейско партньорство следва да бъде по-амбициозно, като се съсредоточава върху разработването на водещи до пробив демонстрационни проекти. В съответствие с констатациите от междинната оценка на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ една нова инициатива следва да гарантира, че всеки демонстрационен проект има решаващо значение за разработването на следващите програми за въздухоплавателни средства, за да може разработените технологии наистина да служат като основен приоритет на „възможно най-ранното внедряване“. Ето защо новото съвместно предприятие следва да се съсредоточи върху повишаване на видимостта на индивидуалните си цели в областта на използването на резултатите и върху укрепването на капацитета за наблюдение, управление и докладване на съвместното предприятие, за да се отрази комплексният характер на усилията в областта на научните изследвания и иновациите, необходими за постигане на целите на европейското партньорство.

(50)

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да се основава на силно лидерство от страна на европейския въздухоплавателен сектор и на разнообразна база от членове, като обединява широк спектър от заинтересовани страни и идеи из цяла Европа. С оглед на определянето на най-обещаващите подходи и субектите, които са в състояние да ги реализират, Комисията отправи покана за изразяване на идеи и за потенциални членове. Управителният съвет следва да има право да избира асоциирани членове въз основа на резултатите от тази покана и от бъдещи покани, за да осигури бързо разширяване на групата от членове.

(51)

С цел ускоряване и постигане на максимално въздействие на научноизследователските и иновационните дейности, предприемани от съвместните предприятия „Чисто въздухоплаване“ и „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ за ефективно намаляване на емисиите и цифровизация на въздухоплавателния сектор, тези съвместни предприятия следва да търсят тясно сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) при работата на европейското партньорство, като осигуряват обмен на знания относно новите разработени технологии на ранен етап. Това сътрудничество ще бъде от решаващо значение за ускоряване на навлизането на пазара, като се улесни процесът на сертифициране на получените продукти и услуги съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (16).

(52)

За да се постигнат максимални полезни взаимодействия между програмите на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, членовете на групата на представителите на държавите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да проучат възможностите за предоставяне на финансова подкрепа на национално равнище за отлични предложения, които не са избрани за финансиране от съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ поради твърде голям брой кандидати.

(53)

Европа е изправена пред предизвикателството да играе водеща роля в ускоряването на екологичната трансформация на следващото поколение въздухоплавателни средства и в интернализирането на обществените разходи, свързани с емисиите на парникови газове, в модела на стопанска дейност на въздушния транспорт, като същевременно продължава да гарантира еднакви условия на конкуренция за европейските продукти на световния пазар. Ето защо съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да подкрепи европейските представители в сферата на международната стандартизация и международните законодателни усилия.

(54)

През последните пет години интересът към водорода се развива драматично, като всички държави членки са подписали и ратифицирали Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (Парижкото споразумение) на 21-вата конференция на страните (COP 21). Европейския зелен пакт има за цел да превърне Съюза в справедливо и проспериращо общество с модерна, ресурсноефективна и конкурентоспособна икономика, в която най-късно до 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове. Приоритетните области включват чист водород, горивни клетки, други алтернативни горива и съхранение на енергия. Водородът е водеща тема в публикуваните съобщения на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавени „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“ и „Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“, както и във връзка с привеждането в действие на Европейския алианс за чист водород, който обединява всички заинтересовани страни с цел идентифициране на потребностите от технологии, възможностите за инвестиции и регулаторните пречки пред изграждането на екосистема на чистия водород в Съюза, което да допринесе за намаляване на сегашната зависимост от изкопаеми горива и на емисиите на парникови газове в съответните сектори. Съвместното предприятие „Чист водород“ може да даде възможност за внедряване на резултатите от научните изследвания и иновациите чрез инвестиционни рамки, напр. Европейския алианс за чист водород и важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) в областта на водорода.

(55)

От 2008 г. насам са подпомогнати специализирани научноизследователски и иновационни дейности, свързани с приложенията на водорода, главно чрез съвместните предприятия „Горивни клетки и водород“ а именно съвместно предприятие „ГКВ“ и съвместно предприятие „ГКВ 2“ в рамките на Седмата рамкова програма създадена с Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17)и програмата „Хоризонт 2020“, както и чрез традиционни проекти за сътрудничество, които обхващат всички етапи/сфери от веригата за създаване на стойност във връзка с водорода. Съвместното предприятие „Чист водород“ следва да укрепи и интегрира научния капацитет на Съюза, за да се ускорят разработването и подобряването на усъвършенстваните приложения за чист водород, готови за пазара, за всички крайни употреби в секторите на енергетиката, транспорта, строителството и промишлеността. Това ще бъде възможно само ако се съчетае със засилване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород, и по-специално на МСП.

(56)

За да се постигнат научните цели на съвместното предприятие „Чист водород“, на всички сектори, които имат отношение към водородната икономика, следва да се даде възможност да се включат в подготовката и изпълнението на неговата стратегическа програма за научни изследвания и иновации. При действията, предприемани от съвместното предприятие „Чист водород“, следва да се вземат предвид революционните технологични траектории, алтернативни на основните технологии. Необходимо е да се включи публичният сектор, и по-специално регионалните и националните органи, които отговарят за създаването на политики и мерки в областта на климата, свързани с пазарните механизми, за да се попълни празнината между разработването на технологии, готови за предлагане на пазара, и широкомащабното им усвояване.

(57)

Съвместното предприятие „Чист водород“ включва научноизследователската общност като член на асоциацията Hydrogen Europe Research и поради тази причина не следва да се създава орган, който да предоставя научни консултации.

(58)

Тъй като водородът може да се използва като гориво или енергиен носител, както и за съхранение на енергия, от съществено значение e партньорството за чист водород да установи структурирано сътрудничество с много други европейски партньорства, по-специално за крайна употреба. Европейското партньорство за чист водород следва да взаимодейства по-специално с партньорството за нулеви емисии в сухоземния и водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив. За тази цел следва да се създаде структура, която да докладва на управителния съвет, за да осигури сътрудничество и полезни взаимодействия между тези партньорства в областта на водорода. Съвместното предприятие „Чист водород“ ще бъде единственото партньорство, насочено към технологиите за производство на водород. Сътрудничеството с партньорствата, насочени към крайните употреби, следва по-специално да се съсредоточи върху демонстрирането на технологиите и съвместното определяне на спецификации.

(59)

Железниците допринасят за единното европейско транспортно пространство и представляват основен елемент от дългосрочната политика за стратегията за устойчиво развитие на Съюза. Що се отнася до икономическия мащаб, пряката брутна добавена стойност на европейския железопътен сектор е 69 милиарда евро, а косвената стойност възлиза на 80 милиарда евро. Броят на пряко заетите в железопътния сектор е 1,3 милиона, а на косвено заетите — над един милион.

(60)

В съобщението на Комисията от 10 март 2020 г.„Нова промишлена стратегия за Европа“ се подчертава, че секторите на устойчива и интелигентна мобилност, като например железопътният сектор, имат както отговорността, така и потенциала да осъществят цифровия и екологичния преход, да подкрепят промишлената конкурентоспособност на Европа и да подобрят свързаността. Поради това е необходимо автомобилният, железопътният, въздушният и водният транспорт да допринесат за намаляване с 90 % на емисиите от транспорт до 2050 г. Приоритетна задача е значителна част от 75-процентния дял от вътрешните товари, които днес се превозват по шосе, да бъде пренасочена към железопътния транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища.

(61)

Съвместното предприятие „Shift2Rail“ беше създадено през 2014 г., за да управлява научноизследователските, развойните и валидационните дейности в рамките на предшестващата „Shift2Rail“ инициатива, като съчетава финансиране от публичния и от частния сектор, предоставено от неговите членове, и като използва вътрешни и външни технически ресурси. То създаде нови форми на сътрудничество, в съответствие с правилата за конкуренцията, между заинтересованите страни от цялата верига за създаване на стойност в традиционния железопътен сектор и извън него и използва опита и експертните познания на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз по въпроси, свързани с оперативната съвместимост и безопасността.

(62)

Целта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да бъде постигането на интегрирана европейска железопътна мрежа с висок капацитет чрез премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващащи управлението на движението, транспортните средства, инфраструктурата и услугите, със стремеж към постигане на по-бързо възприемане и внедряване на проекти и иновации. Чрез мрежата следва да се оползотвори огромният потенциал за цифровизация и автоматизация с цел намаляване на разходите на железопътния транспорт, увеличаване на капацитета и повишаване на неговата гъвкавост и надеждност, и тя следва да се основава на солидна референтна функционална системна архитектура, съвместно използвана от сектора в координация с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

(63)

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да определи в генералния си план своите приоритетни научноизследователски и иновационни дейности, както и цялостна системна архитектура и хармонизиран оперативен подход, включително широкомащабни демонстрационни дейности и водещи области, необходими за ускоряване на навлизането на интегрирани, оперативно съвместими и стандартизирани технологични иновации в подкрепа на единното европейско железопътно пространство.

(64)

Железниците са сложна система с много тясно взаимодействие между управителите на инфраструктура, железопътните предприятия (операторите на влакове) и съответното им оборудване (инфраструктура и подвижен състав). Невъзможно е да се постигнат иновации без общи спецификации и стратегия на железопътната система. Ето защо стълбът на системата на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, който ще събира информация от съответните заинтересовани страни както извън, така и в рамките на съвместното предприятие, следва да позволи на сектора да се обедини около единна оперативна концепция и системна архитектура, включително определянето на услугите, функционалните блокове и интерфейсите, които формират основата на операциите на железопътната система. Той следва да осигури цялостна рамка, чрез която да се гарантира, че научните изследвания са насочени към изискванията на клиентите и оперативните нужди, които са общоприети и споделени. Резултатите, постигнати в рамките на стълба на системата, следва да способстват за постигането на оперативна съвместимост за цялата железопътна мрежа, включително основната и широкообхватната мрежа на TEN-T и основните и регионалните линии, които не са включени в TEN-T. Моделът на управление и процесът на вземане на решения на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да отразяват водещата роля на Комисията за обединяването и интегрирането на европейската железопътна система, особено във връзка с бързото и ефективно реализиране на единната оперативна концепция и системна архитектура, като същевременно включват частните партньори в ролята на консултанти и оказващи техническа подкрепа.

(65)

За да гарантира, че резултатите от изследванията с ниски равнища на технологична готовност се използват ефективно при по-високи равнища на технологична готовност, особено от съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, програмната служба на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да изпълнява такива дейности.

(66)

Когато е необходимо, за да се гарантират бърз преход и разширяване на членския състав, управителният съвет на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да може да избира асоциирани членове въз основа на резултатите от покана за заявяване на интерес, отправена от Комисията.

(67)

В контекста на приоритетите на Комисията, свързани с целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално Цел за устойчиво развитие 3, и съвместно съобщение на Комисията от 9 март 2020 г., озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“, Съюзът се ангажира да допринесе за осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички, да изгради още по-силно партньорство между двата континента и да подкрепя развитието на капацитета за научни изследвания и иновации в Африка. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да отговори на липсата на подходяща диагностика, лечения и ваксини, наред с други т.нар. „здравни технологии“, с цел справяне с инфекциозни болести, като ХИВ, малария и туберкулоза, но и с други свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни болести, които са широко разпространени в Африка, особено в Субсахарска Африка. Пандемията от COVID-19 показа, че с повишената свързаност на различните региони по света, чрез световната търговия и туризъм, инфекциозните болести могат бързо да се разпространяват по целия свят. Ето защо разработването на здравни технологии е от решаващо значение за ограничаване на разпространението на инфекциозни болести, както и за борба с тях, след като те се разпространят, за да се опазва здравето на гражданите в засегнатите държави и в Съюза. С цел да се постигне по-силно глобално лидерство в областта на здравеопазването, отколкото при предшестващата EDCTP2 инициатива, обхватът на партньорството следва да бъде разширен, за да включи отговора на заплахите от нововъзникващи инфекциозни болести, нарастващите проблеми с антимикробната резистентност и незаразните съпътстващи заболявания.

(68)

Борбата с инфекциозните болести, които засягат Субсахарска Африка, чрез модерни технологични инструменти изисква участието на голям набор от участници и дългосрочни ангажименти. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да посредничи за продуктивната и устойчива работа в мрежа и сътрудничество „Север—Юг“ и „Юг—Юг“, на изграждането на връзки с множество организации от частния и публичния сектор с оглед укрепване на проектното и институционалното сътрудничество. Програмата следва също така да спомогне за установяването на нови сътрудничества „Север—Юг“ и „Юг—Юг“ за провеждане на проучвания с участието на различни държави и на различни места в Субсахарска Африка. Освен това форумът на „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP), който е редовна международна конференция, следва да предостави платформа за учени и съответни мрежи от Европа, Африка и други места за споделяне на констатации и идеи, както и за установяване на връзки за сътрудничество.

(69)

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да се основава на опита, придобит в рамките на програмите EDCTP и EDCTP2, и да постига резултати чрез оползотворяване на инвестициите на Съюза, държавите членки, асоциираните държави и африканските държави, които не биха могли да бъдат постигнати само от отделни държави или от рамковата програма за научни изследвания на Съюза. Асоциацията EDCTP, която представлява държавите, участващи в програмата, следва да допринася с допълнителни дейности и може да допринася финансово за програмата EDCTP3 и нейното изпълнение. Тя следва да осигури съдържателно участие и ангажираност на държавите от Субсахарска Африка в процеса на вземане на решения, което е от съществено значение за справянето с тежестта на болестите в държавите на юг от Сахара. Съвместното предприятие следва да включва и други международни финансиращи организации за научни изследвания, като благотворителни фондове, фармацевтичната промишленост и други трети държави, които следва да допринесат за партньорството като допринасящи партньори на ad hoc основа. Освен това, за да увеличи въздействието на програмата, за конкретни покани съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да има възможността да определя правни субекти, които биха могли да участват в непреки действия. В работната програма следва да може да се определи, че такива правни субекти не са допустими за финансиране от съвместното предприятие.

(70)

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ включва държавите членки и асоциираните държави като членове на асоциацията EDCTP, поради което не следва да се създава група на представители на държавите.

(71)

От първостепенно значение е научноизследователските дейности, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ или по друг начин обхваната от неговата работна програма, да са в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита на правата на човека и допълнителните протоколи към нея, етичните принципи, включени в Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация от 2008 г., стандартите за добра клинична практика, приети от Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания при регистриране на лекарствени продукти за хуманна употреба, приложимото законодателство на Съюза и местните етични изисквания на държавите, в които ще се провеждат научноизследователските дейности. Освен това съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да изисква иновациите и интервенциите, разработени въз основа на резултатите от подкрепяните от програмата непреки действия, да са финансово приемливи и достъпни за уязвимите групи от населението.

(72)

За да бъде успешно и да стимулира участието в партньорството, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да има финансиране, ограничено до правните субекти, установени в държавите членки или асоциираните държави или в държавите, участващи в Асоциация EDCTP, в съответствие с Регламента за „Хоризонт Европа“. Субектите, установени в държавите от Субсахарска Африка и в други трети държави, следва все пак да могат да участват в поканите, без да получават финансиране. В допълнение, следва също да бъде възможно субектите, установени в други държави, различни от членовете на Асоциация EDCTP3, да са допустими за финансиране по конкретни теми на покани или в случай на покана в отговор на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, когато това е предвидено в работната програма. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да предприема всички подходящи мерки, включително договорни мерки, за защита на финансовите интереси на Съюза. Следва да се предприемат действия за сключване на споразумения в областта на науката и технологиите с трети държави. Преди сключването им, когато субектите, установени в трета държава без такова споразумение, участват с финансиране в непряко действие, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да прилага алтернативни мерки за защита на интересите на Съюза, а именно финансовият координатор на действието следва да е установен в държава членка или в асоциирана държава, а размерът на предварителното финансиране, както и разпоредбите относно отговорността от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства следва да са адаптирани с цел адекватно отчитане на финансовите рискове.

(73)

В контекста на приоритетите на Комисията за „Икономика в интерес на хората“ и „Европа, подготвена за цифровата ера“, европейската промишленост, включително МСП, трябва да стане по-екологосъобразна, по-ангажирана с принципите на кръговост и по-цифрова, като същевременно остане конкурентоспособна в световен мащаб. Комисията подчерта ролята на медицинските изделия и цифровите технологии за справяне с възникващите предизвикателства и използването на услуги за електронно здравеопазване за предоставяне на висококачествено здравно обслужване и отправи призив за осигуряване на доставки на финансово достъпни лекарства, които да отговорят на нуждите на Съюза, като същевременно се подпомага новаторска европейска фармацевтична промишленост с водещи позиции в световен мащаб. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ има за цел да допринесе за засилване на конкурентоспособността на здравния сектор на Съюза — крайъгълен камък на неговата основана на знанието икономика, за увеличаване на икономическата дейност в областта на разработването на здравни технологии, по-специално на интегрирани здравни решения, като по този начин служи като инструмент за повишаване на технологичното лидерство и стимулиране на цифровата трансформация на нашите общества. Тези политически приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници: а именно академичните среди, дружества с различни размери и крайни потребители на здравни иновации, в рамките на публично-частно партньорство в областта на здравните изследвания и иновации. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да спомогне за постигане на целите на Европейския план за борба с рака и Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да бъде в съответствие със съобщенията на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Новата промишлена стратегия за Европа“, от 10 март 2020 г., озаглавено „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“, и от 25 ноември 2020 г., озаглавено „Фармацевтичната стратегия за Европа“.

(74)

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ се основава на опита, придобит от дейността на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (съвместно предприятие „ИИЛ 2“), включително работата, извършена по тази предшестваща инициатива за борба с пандемията от COVID-19. В съответствие с препоръките от междинната оценка на съвместното предприятие „ИИЛ 2“, следващата инициатива трябва да даде възможност за активното ангажиране на други промишлени сектори с фармацевтичната промишленост, за да се извлекат ползи от техния опит при разработването на нови здравни интервенции. Поради това промишлените сектори трябва да обхванат секторите на биологичните лекарствени продукти, биотехнологиите и медицинските технологии, включително дружествата, които работят в сферата на цифровите технологии. Обхватът на съвместното предприятие следва да включва профилактика, диагностика, лечение и управление на заболяванията и трябва да бъде определен при надлежно отчитане на голямата тежест за пациентите или обществото, поотделно или заедно, поради сериозността на заболяването или на броя засегнати лица, както и на голямото икономическо въздействие на заболяването за пациентите и системите на здравеопазване. Финансираните действия трябва да отговорят на нуждите на Съюза в областта на общественото здраве, като подкрепят развитието на бъдещи здравни иновации, които са безопасни, ориентирани към хората, ефективни, икономически ефективни и финансово достъпни за пациентите и системите на здравеопазване.

(75)

За да се осигури най-добрата възможност за генериране на нови научни идеи и успешни научноизследователски и иновационни дейности, ключовите участници в съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да са изследователи от различни видове субекти от публичния и частния сектор. В същото време крайните потребители, като гражданите на Съюза, здравните специалисти и доставчиците на здравно обслужване, следва да осигуряват принос за стратегическата концепция и дейностите на съвместното предприятие, за да се гарантира, че то отговаря на техните нужди. Освен това регулаторните органи на равнището на Съюза и на национално равнище, органите, оценяващи здравните технологии, и лицата, които заплащат за здравеопазване, следва също да предоставят на ранен етап принос за дейностите на партньорството, като същевременно се гарантира липсата на каквито и да е конфликти на интереси, за да се увеличи вероятността резултатите от финансираните действия да отговарят на изискванията, необходими за усвояването им и съответно за постигането на очакваното въздействие. Целият този принос следва да способства за по-добро насочване на научноизследователските усилия към области с незадоволени нужди.

(76)

Настоящите здравни предизвикателства и заплахи са глобални. Ето защо съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да е отворено за участие на международни академични, промишлени и регулаторни участници, за да се ползва от по-широк достъп до данни и експертен опит, да отговори на възникващите заплахи за здравето и да постигне необходимото обществено въздействие, и по-специално — подобряване на здравните резултати за гражданите на Съюза. В същото време по-голямата част от дейностите в рамките на партньорството следва да се извършват в държавите членки, и в държавите, които са асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“.

(77)

Целите на партньорството следва да се съсредоточат върху предконкурентния етап, като по този начин се създаде безопасно пространство за ефикасно сътрудничество между дружествата, работещи в областта на различни здравни технологии. По-голямата част от проектите, финансирани по линия на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, следва да са междусекторни, за да се отрази интегриращият характер на съвместното предприятие, да се спомогне за разчупване на тясното мислене, разделящо секторите на здравната промишленост, и да се подсили сътрудничеството между промишлеността и академичната общност.

(78)

Терминът „Ключови цифрови технологии“ се отнася до електронни компоненти и системи, които са в основата на всички важни икономически сектори. Комисията подчерта необходимостта от овладяване на такива технологии в Европа, по-специално в контекста на изпълнението на приоритетите на европейските политики, като цифровото лидерство. Значимостта на тази област и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни в Съюза, налагат спешни действия, за да не остане слабо звено в европейските иновации и веригите за създаване на стойност. Ето защо следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза, който да комбинира и да насочва предоставянето на подкрепа за научните изследвания и иновациите в електронни компоненти и системи от страна на държавите членки, Съюза и частния сектор.

(79)

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да работи по ясно определени теми, които биха дали възможност на европейските предприятия като цяло да проектират, произвеждат и употребяват най-новаторските технологии в областта на електронните компоненти и системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските отрасли да запазят настоящите си силни страни в челните редици в един изключително конкурентен международен контекст и да се преодолее пропастта в технологиите, които са от решаващо значение за цифровата трансформация в Европа, която отразява основните ценности на Съюза, включително неприкосновеността на личния живот и доверието, сигурността и безопасността. Сътрудничеството между заинтересованите страни от екосистемата, представляващи всички сегменти от веригите за създаване на стойност, е от съществено значение за развитието на новите технологии и бързото навлизане на иновациите на пазара. Откритостта и гъвкавостта на съответните заинтересовани страни да се интегрират, включително по-специално МСП, в нововъзникващи или близки до тях технологични области, или и в двете, също са от жизненоважно значение.

(80)

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да съчетава финансовите и техническите средства, които са от съществено значение за оползотворяване на ескалиращия темп на развитие на иновациите в тази област, за генериране на важни външни ефекти за обществото и за поделяне на риска чрез хармонизиране на стратегиите и инвестициите в полза на общия европейски интерес. Ето защо членовете на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, на доброволна основа, както и асоциациите като частноправни членове, които представляват съставляващите ги дружества. Участието на държавите членки ще улесни допълнително последователното съгласуване с националните програми и стратегии, като намалява припокриването и разпокъсването на усилията и същевременно осигурява полезни взаимодействия между заинтересованите страни и дейностите.

(81)

При изпълнението на вноските на участващите държави към техните национални участници в непреките действия, съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да отчита, че участващите държави трябва да спазват строги национални бюджетни правила. Във връзка с това участващите държави следва да поемат индикативни финансови ангажименти преди приемането на всяка годишна работна програма и да сключат правно обвързващи споразумения със съвместното предприятие, с които участващите държави се задължават да спазват договореностите за плащане на своите вноски за непреки действия през целия жизнен цикъл на съвместното предприятие. Тези споразумения следва да се сключват в контекста на годишната бюджетна процедура и програма на съвместното предприятие. Управителният съвет следва да приеме годишната работна програма, като надлежно вземе предвид тези индикативни ангажименти. Съветът на публичните органи следва да подбере предложения. Едва след това разпоредителят с бюджетни кредити следва да поеме бюджетните и правните задължения за тези непреки действия,при спазване на финансовите правила на съвместното предприятие.

(82)

Като продължение на практиката, установена със съвместното предприятие ECSEL, е необходима дерогация от член 34 от Регламента за „Хоризонт Европа“, за да се даде възможност за различни ставки на финансиране в зависимост от вида на участника, по-специално МСП и правни субекти с нестопанска цел, както и от вида на действието, и те да се прилагат без разлика за бенефициерите от всички участващи държави. Това следва да гарантира правилния баланс на участието на заинтересованите страни в действията, финансирани от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“, и да насърчи по-високо ниво на участие на МСП, както е препоръчано в междинната оценка на съвместното предприятие ECSEL.

(83)

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ включва държавите членки и асоциираните държави като членове на съвета на публичните органи, поради което не следва да се създава група на представители на държавите.

(84)

С правната рамка на Съюза за единно европейско небе, установена с Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (18) се цели да се реформира европейската система за управление на въздушното движение (УВД) чрез институционални, оперативни, технологични и регулаторни действия с оглед подобряване на нейната работа по отношение на капацитета, безопасността, ефективността и въздействието върху околната среда.

(85)

Проектът за научни изследвания и разработки за УВД в единното европейско небе („проектът SESAR“) създаден с Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета (19) има за цел да модернизира УВД и да обедини технологичните и оперативните иновации в подкрепа на единното европейско небе. Той има за цел да осигури технологични решения за високоефективно УВД до 2035 г., за да даде възможност за още по-безопасно, по-екологично и по-благоприятно за климата функциониране на сектора на въздушния транспорт без претоварване, в съответствие с Европейския зелен пакт и Европейския закон за климата. Проектът SESAR включва три взаимосвързани, непрекъснати и развиващи се съвместни процеса, чрез които се определят, разработват и внедряват иновативни технологични системи и оперативни процедури в основата на цифровото европейско небе, определено в Европейския генерален план за УВД, посочени в Решение 2009/320/ЕО на Съвета (20).

(86)

Европейският генерален план за УВД е инструментът за планиране на модернизацията на УВД в цяла Европа, който свързва дейностите по научни изследвания и иновации за УВД със сценарии за дейности по внедряване за постигане на целите за изпълнение на единното европейско небе.

(87)

Съвместното предприятие SESAR беше създадено с цел управление на етапите на определяне и разработване на проекта SESAR посредством комбиниране на финансиране от публичния и частния сектор, осигурено от неговите членове, и посредством използване на вътрешни и външни технически ресурси, както и за изпълнение и актуализиране, когато е необходимо, на Европейския генерален план за УВД. С него беше установена нова и ефикасна форма на сътрудничество между заинтересованите страни в сектор, в който е възможен напредък само когато всички заинтересовани страни прилагат нови решения по синхронизиран начин. Като се има предвид успешното утвърждаване на марката SESAR, новото съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да продължи да я използва.

(88)

Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да използва опита на съвместното предприятие SESAR и да продължи неговата роля за координиране на научните изследвания на УВД в Съюза. Основните цели на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да бъдат укрепването и по-нататъшното интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации в Европа, като се спомага за ускоряване на цифровизацията на сектора и превръщането му в по-устойчив и приспособим към колебанията в движението. То следва да подсили чрез иновации конкурентоспособността на управлявания от пилоти и безпилотния въздушен транспорт и услугите за УВД, за да се подкрепят икономическото възстановяване и растеж. Съвместното предприятие следва да разработи и ускори навлизането на пазара на иновативни решения за утвърждаване на въздушното пространство на единното европейско небе като най-ефективното и екологосъобразно небе за полети в света.

(89)

Новото съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да може да разработва и валидира технически принос, като подпомага Комисията в регулаторните дейности в областта на УВД, например изготвянето на цялата техническа документация за общите проекти, създадени съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Единното европейско небе, провеждане на технически проучвания или подкрепа за дейности по стандартизация. То следва да осигури също така управлението на Европейския генерален план за УВД, одобрен с Решение 2009/320/ЕО, включително предвидените в него наблюдение, докладване и актуализиране. Освен това Комисията следва да има права на глас пропорционално на вноската на Съюза в бюджета и най-малко 25 % от гласовете. Тази структура гарантира, че Комисията запазва силно влияние при направляването от гледна точка на политиката на работата, извършвана от съвместното предприятие във връзка с тези задачи, чрез засилените механизми за надзор, създадени за такива органи.

(90)

Участието в съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да бъде отворено за възможно най-широк кръг и представителство на заинтересованите страни от всички държави членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, включително МСП, чрез различни форми на участие. По-специално участието следва да гарантира подходящ баланс между производителите на оборудване както за управлявания от пилоти, така и за безпилотния въздушен транспорт, ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищата, сдруженията на военния и професионалния персонал и да предлага възможности за МСП, академичните среди и научноизследователските организации. С оглед на определянето на най-обещаващите подходи и субектите, които са в състояние да ги реализират, Комисията отправи покана за заявяване на интерес за потенциални членове. Управителният съвет следва да има право да избира асоциирани членове въз основа на резултатите от тази покана, за да осигури бързо разширяване на групата от членове.

(91)

Таксите при прелитане се поемат изцяло от ползвателите на въздушното пространство, които допринасят косвено за усилията за научноизследователска и развойна дейност, финансирани от основни заинтересовани страни в областта на УВД, като доставчиците на аеронавигационно обслужване или промишления сектор за производство и оборудване на въздухоплавателни средства, използвани от ползвателите на въздушното пространство. Поради това на ползвателите на въздушното пространство следва да се предостави подходящо представителство в управителния съвет на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“.

(92)

За да се гарантира, че резултатите от проучвателните изследвания за УВД (ниски равнища на технологична готовност) се използват ефективно при по-високи равнища на технологична готовност, и по-специално от съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“, програмната служба на съвместното предприятие следва да управлява такива дейности.

(93)

Евроконтрол разполага с подходяща инфраструктура и необходимите административни, информационни, комуникационни услуги и услуги за логистична подкрепа. Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се възползва от тази инфраструктура и услуги на Евроконтрол. В този контекст съществуват някои потенциални полезни взаимодействия, които могат да бъдат получени от обединяването на административните ресурси с други съвместни предприятия чрез общ бекофис. Поради тази причина съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се откаже от установените с настоящия регламент договорености за бекофис.

(94)

С цел създаване на широка база на заинтересованите страни за гарантиране на целите на партньорството „Интелигентни мрежи и услуги“ е създадена Асоциация на индустрията за 6G интелигентни мрежи и услуги, която надгражда асоциацията-предшественик. Въпреки че в първите години след създаването на тази нова отраслова асоциация се очаква тя да има само ограничен брой съставни и свързани субекти, целта е тя да включи нови членове измежду заинтересованите страни, които работят във веригата за създаване на стойност за „Интелигентни мрежи и услуги“. Като се имат предвид очакваният ѝ размер, който е скромен, и въздействието върху нейните съставни субекти, които са МСП, не може да се очаква асоциацията да покрива 50 % от административните разходи на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ по време на неговия жизнен цикъл, по-специално през първите години след създаването му. Освен това кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и отражението ѝ върху икономиката постави предизвикателства пред европейските икономически участници, включително в областта на информационните и комуникационните технологии. Поради това следва да се гарантира, че частните партньори на съвместното предприятие могат да изпълнят ангажиментите си, като същевременно условията остават привлекателни и стимулират нови партньори да се присъединят към асоциацията. Следователно минималният процент на годишната финансова вноска в административните разходи на членове, различни от Съюза, следва да бъде 20 % от общите годишни административни разходи. По-специално следва да е възможно съставните субекти, които са МСП, да участват в по-малка степен от по-големите предприятия. Членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, следва да се стремят да увеличат броя на съставните или свързаните субекти с цел увеличаване на тяхната вноска до 50 % от административните разходи на съвместното предприятие през целия му жизнен цикъл.

(95)

В контекста на приоритетите на Комисията за 2019—2024 г. „Европа, подготвена за цифровата ера“, „Икономика в интерес за хората“ и целите на политиката, определени в контекста на нейното съобщение „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, Европа трябва да разработи критичните цифрови инфраструктури, базирани на 5G мрежи, и да изгради технологичния си капацитет за 6G с времеви хоризонт 2030 г. В този контекст Комисията подчерта стратегическото значение на европейското партньорство за интелигентни мрежи и услуги за предоставяне на сигурни услуги, базирани на свързаност за потребителите и предприятията. Тези приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници, а именно. промишлеността, академичните среди и публичните органи, в рамките на европейско партньорство, което се основава на постиженията на инициативата, предшестваща публично-частното партньорство за 5G, която успешно разработи 5G технологии и стандарти.

(96)

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ има за цел да се занимава с въпросите на политиката в областта на цифровата инфраструктура, да предоставя подкрепа за внедряването на 5G инфраструктура в рамките на програмата за цифрови технологии по Механизма за свързване на Европа (МСЕ 2), създаден с Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета (21), и да разшири технологичния обхват на научните изследвания и иновациите за 6G мрежи. То следва да укрепи, с активното участие на държавите членки, отговора на политиката на Съюза и на социалните нужди по отношение на енергийната ефективност на мрежата, киберсигурността, технологичното лидерство, неприкосновеността на личния живот и етиката и следва да разшири обхвата на научните изследвания и иновациите от предоставяне на услуги, основани на мрежи, до предоставяне на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства, които позволяват услуги за гражданите и широк спектър от икономически сектори, като здравеопазването, транспорта, производството и медиите.

(97)

С целите на обществената политика, които касаят интелигентните мрежи и услуги, не може да се занимават единствено промишленият сектор и Комисията. Разглеждането им от цялостна и координирана гледна точка изисква по-специално стратегическото участие на държавите членки като част от управленската структура. Поради това управителният съвет следва да отчита във възможно най-голяма степен становищата на групата на представителите на държавите, по-специално по отношение на стратегическите насоки относно работните програми и решенията за финансиране.

(98)

Усъвършенстваните 5G инфраструктури ще съставляват основата за изграждане на екосистемите за цифровия и екологичния преход, а на следващ етап — за способността на Европа да приеме 6G технологиите. Програмата за цифрови технологии по МСЕ2, както и програмата „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета (22) и InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (23), предлагат възможности за развитие на цифрови екосистеми, базирани на 5G, а по-късно — и на 6G. Като се има предвид широкият набор от заинтересовани страни от публичния и от частния сектор, които участват в такива проекти за внедряване, от съществено значение е да се координират създаването на стратегическа програма, приносът към програмирането, и информацията и ангажираността на заинтересованите страни, свързани с такива програми. Като стратегическа основа за тези задачи съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ следва да координира разработването на стратегически програми за внедряване за съответните области на внедряване, като например 5G системи по пътищата и по железопътните линии. Тези програми следва, inter alia, да подкрепят определянето на пътните карти за внедряване, основните възможности за модели за сътрудничество и други стратегически въпроси.

(99)

Член 20, параграф 3 от Регламента за „Хоризонт Европа“ предвижда, че по целесъобразност Комисията или органът за финансиране трябва да извърши проверка за сигурност на предложенията, които пораждат въпроси, свързани със сигурността.

(100)

Съгласно заключенията на Съвета от 3 декември 2019 г. и Препоръката от 26 март 2019 г. относно киберсигурността на 5G мрежите за координирани действия на равнището на Съюза, Групата за сътрудничество на държавите членки по въпросите на мрежовата и информационната сигурност публикува инструментариума на ЕС за мерки за ограничаване на риска по отношение на киберсигурността на 5G мрежите от януари 2020 г. („инструментариум“). Инструментариумът включва набор от стратегически и технически мерки, както и подкрепящи действия, с цел ограничаване на основните рискове за киберсигурността на 5G мрежите, които са посочени в координирания доклад за оценка на риска на Съюза, както и предоставяне на насоки за подбора на мерки, които следва да бъдат подредени по приоритет в плановете за ограничаване на риска на национално равнище и на равнището на Съюза. В съобщението на Комисията от 29 януари 2020 г. относно прилагането на инструментариума на ЕС се одобряват всички мерки и насоки, посочени в инструментариума, и се подчертава необходимостта от ограничения, включително необходимите изключвания, по отношение на доставчиците, считани за високорискови въз основа на факторите, посочени в координираната оценка на риска на Съюза, както и от мерки за избягване на зависимост от тези доставчици. В него също така е определен набор от специфични действия за Комисията, по-специално с цел да се гарантира, че участието в програми на Съюза за финансиране в съответните технологични области ще зависи от спазването на изискванията за сигурност, като се използват пълноценно съществуващите и се въвеждат допълнителни условия за сигурност. Поради това прилагането на настоящия регламент следва да въведе подходящи разпоредби за отразяване на мерките за сигурност чрез действия, финансирани от съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“, и въз основа на неговите препоръки, от други органи за финансиране, които изпълняват други програми на Съюза в областта на интелигентните мрежи и услуги.

(101)

Съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ бяха създадени за периода до 31 декември 2024 г. Съвместните предприятия следва да предоставят непрекъсната подкрепа на съответните научноизследователски програми, като прилагат останалите действия, започнати или продължени съгласно регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014 (24), (ЕС) № 558/2014 (25), (ЕС) № 559/2014 (26), (ЕС) № 560/2014 (27), (ЕС) № 561/2014 (28) и (ЕС) № 642/2014 (29) на Съвета, и в съответствие с тези регламенти до преустановяването на дейността им. Поради това в интерес на правната сигурност и яснотата посочените регламенти следва да бъдат отменени.

(102)

Съюзът следва да действа само тогава, когато е налице доказуемо предимство, произтичащо от това, че действията на равнището на Съюза са по-ефективни от действията, предприети на национално, регионално или местно равнище. Съвместните предприятия са насочени към области, в които има видима добавена стойност от действия на равнището на Съюза поради мащаба, бързината и обхвата на усилията, необходими на Съюза за постигане на дългосрочните му цели съгласно ДФЕС и за изпълнение на неговите стратегически приоритети на политиката и ангажименти. В допълнение, предложените съвместни предприятия следва да се разглеждат като допълващи и следва да засилят дейностите на национално и поднационално равнище в една и съща област.

(103)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а от съображения за избягване на ненужното дублиране на усилия, поддържане на критичната маса и гарантиране на оптималното използване на публично финансиране могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(104)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в имащите отношение области на политиките, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създават девет съвместни предприятия по смисъла на член 187 от ДФЕС за прилагането на институционализирани европейски партньорства, посочени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламента за „Хоризонт Европа“. В него се определят техните цели и задачи, членове, организация и други оперативни правила.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„член, различен от Съюза“ означава всяка участваща държава, всеки частноправен член или всяка международна организация, които са членове на съвместно предприятие;

2.

„член учредител“ означава всеки правен субект, установен в държава членка или в държава, асоциирана към „Хоризонт Европа“, или всяка международна организация, които са определени като членове на съвместно предприятие в настоящия регламент или в някое от приложенията към него;

3.

„асоцииран член“ означава всеки правен субект, установен в държава членка или в държава, асоциирана към „Хоризонт Европа“, или международна организация, които се присъединяват към съвместно предприятие чрез подписване на писмо за поемане на ангажимент в съответствие с член 6, параграф 3 и при наличие на одобрение в съответствие с член 7;

4.

„участваща държава“ означава всяка държава членка или всяка държава, асоциирана към „Хоризонт Европа“, след уведомление за нейното участие в дейностите на съответното съвместно предприятие посредством писмо за поемане на ангажимент;

5.

„частноправен член“ означава всеки правен субект, учреден съгласно публичното или частното право, който е член на съвместно предприятие, различен от Съюза, участващите държави или международните организации;

6.

„съставни субекти“ означава субектите, които съставляват частноправен член на съвместно предприятие, когато частноправният член е сдружение съгласно устава на този член;

7.

„допринасящ партньор“ означава всяка държава, международна организация или правен субект, различен от член на съвместното предприятие, от съставен субект на член или от свързан субект на всяка от тези две категории субекти, която или който подкрепя целите на съвместно предприятие в неговата специфична област на научни изследвания и чието заявление е одобрено в съответствие с член 9;

8.

„вноски в натура за оперативни дейности“ означава вноските на частноправните членове, съставните субекти, или свързаните субекти на всяка от тези две категории субекти, от международни организации и от допринасящи партньори, които се състоят от допустимите разходи, извършени от тях при изпълнението на непреки действия, като се изважда вноската на това съвместно предприятие и на участващите държави на това съвместно предприятие за тези разходи;

9.

„допълнителна дейност“ означава дейност, включена в годишния план за допълнителни дейности, приложен към основната част на работната програма, която не получава финансова подкрепа от съвместното предприятие, но допринася за неговите цели и е пряко свързана с усвояването на резултатите от проектите по линия на това съвместно предприятие или предшестващите го инициативи или има значителна добавена стойност от Съюза;

10.

„вноски в натура за допълнителни дейности“ означава вноските на частноправните членове, съставните субекти или свързаните субекти на всяка от тези две категории субекти, както и на международни организации, които се състоят от разходите, извършени от тях при изпълнението на допълнителни дейности, като се изважда всяка вноска за тези разходи, направена от Съюза и от участващите държави на това съвместно предприятие;

11.

„предшестваща инициатива“ означава всяко партньорство в една от областите, обхванати от съвместно предприятие, получило финансова подкрепа от една от предишните рамкови програми на Съюза за научни изследвания;

12.

„стратегическа програма за научни изследвания и иновации“ означава документът, обхващащ продължителността на програмата „Хоризонт Европа“, с който се определят ключовите приоритети и жизненоважните технологии и иновации, необходими за постигане на целите на съвместно предприятие;

13.

„работна програма“ означава документът, посочен в член 2, точка 25 от Регламента за „Хоризонт Европа“;

14.

„конфликт на интереси“ означава ситуация, свързана с финансов участник или друго лице, както е посочено в член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

15.

„нов участник“ означава субект, който за първи път е бенефициер на безвъзмездни средства, отпуснати от отделно съвместно предприятие или негова предшестваща инициатива, и който не е член учредител на съвместното предприятие или неговата предшестваща инициатива.

Член 3

Създаване

1.   Следните съвместни предприятия се създават като органи на Съюза за период, приключващ на 31 декември 2031 г., и се финансират от МФР за периода 2021—2027 г.:

а)

съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“;

б)

съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“;

в)

съвместно предприятие „Чист водород“;

г)

съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“;

д)

съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“;

е)

съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“;

ж)

съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“;

з)

съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“;

и)

съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“.

2.   Органите на Съюза, посочени в параграф 1, се наричат колективно „съвместните предприятия“.

3.   За да се вземе предвид продължителността на „Хоризонт Европа“, поканите за представяне на предложения в рамките на съвместните предприятия се отправят най-късно до 31 декември 2027 г. В надлежно обосновани случаи покани за представяне на предложения може да се отправят най-късно до 31 декември 2028 г.

4.   Съвместните предприятия имат юридическа правосубектност. Във всяка от държавите членки те притежават най-широката правоспособност, която се предоставя на юридически лица съгласно законите на съответната държава членка. По-специално, те могат да придобиват или да се разпореждат с движимо и недвижимо имущество и да бъдат страна по съдебни производства.

5.   Седалището на съвместните предприятия се намира в Брюксел, Белгия.

6.   Освен ако е посочено друго, разпоредбите, съдържащи се в първа и трета част, се прилагат за всички съвместни предприятия. Разпоредбите, съдържащи се във втора част, се прилагат за отделните съвместни предприятия, според случая.

7.   За целите на първа и трета част и освен ако е посочено друго, позоваването на отделно съвместно предприятие или орган означава позоваване на всяко съвместно предприятие или всеки равностоен орган на отделните съвместни предприятия и неговите компетенции по отношение на други органи на същото съвместно предприятие.

ДЯЛ II

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВА 1

Цели и задачи

Член 4

Цели и принципи

1.   Съвместните предприятия, посочени в член 3 от настоящия регламент, допринасят за общите и специфичните цели на Регламента за „Хоризонт Европа“, определени в член 3 от него.

2.   Съвместните предприятия, чрез участието и ангажимента на партньорите в разработването и изпълнението на програма за научноизследователски и иновационни дейности с европейска добавена стойност, постигат колективно следните общи цели:

а)

укрепване и интегриране на научния, иновативния и технологичния капацитет и улесняване на връзките за сътрудничество в целия Съюз в подкрепа на създаването и разпространението на висококачествени нови знания и умения, по-специално за постигане на решения на глобални предизвикателства, осигуряване и повишаване на конкурентоспособност на Съюза, европейска добавена стойност, издръжливости устойчивост, и принос за укрепване на европейското научноизследователско пространство (ЕНП);

б)

осигуряване на насочено към устойчивост глобално лидерство и издръжливост на веригите за създаване на стойност на Съюза в ключови технологии и отрасли в съответствие с промишлената стратегия и стратегията за МСП за Европа, Европейския зелен пакт, плана за възстановяването на Европа и други имащи отношение политики на Съюза;

в)

разработване и ускоряване на навлизането в целия Съюз на иновативни решения за справяне с климатични, екологични, здравни, цифрови и други глобални предизвикателства, които допринасят за стратегическите приоритети на Съюза, ускоряване на икономическия растеж на Съюза и стимулиране на екосистемата за иновации, като в същото време се осъществят целите на ООН за устойчиво развитие и постигане на неутралност по отношение на климата в Съюза най-късно до 2050 г., в съответствие с Парижкото споразумение, като по този начин се подобрява животът на европейските граждани.

3.   Съвместните предприятия изпълняват следните специфични цели:

а)

повишаване на критичната маса и научния и технологичния капацитет и компетентност за включващи сътрудничество и обхващащи различни сектори и политики, трансгранични и интердисциплинарни научни изследвания и иновации в целия Съюз, както и улесняване на тяхната интеграция в европейските екосистеми;

б)

ускоряване на екологичния и цифровия преход, както и икономическите, социалните и обществените трансформации в области и сектори от стратегическо значение за приоритетите на Съюза, по-специално за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. в съответствие с целите в областта на климата и енергетиката, определени съгласно Европейския зелен пакт и Европейския закон за климата;

в)

подобряване на капацитета и резултатите в областта на научните изследвания и иновациите на съществуващите и новите европейска екосистема за иновации и европейски икономически вериги за създаване на стойност, включително на новосъздадените предприятия и МСП;

г)

ускоряване на внедряването, навлизането и разпространението на иновативни решения, технологии, услуги и умения в подсилените европейски научноизследователски и иновационни екосистеми и промишлени екосистеми, включително чрез широко и своевременно ангажиране и съвместно създаване с крайни потребители, в т.ч. МСП и новосъздадени предприятия, гражданите, регулаторните органи и органите по стандартизация;

д)

осигуряване на подобрения в областта на околната среда, енергетиката, икономиите на ресурси, обществото, кръговата икономика и производителността на новите продукти, технологии, приложения и услуги чрез оползотворяване на капацитета и ресурсите на Съюза.

4.   Съвместните предприятия имат и допълнителните цели, определени във втора част.

5.   При прилагането на Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия спазват принципите, установени в член 7 от посочения регламент.

6.   Съвместните предприятия спазват условията и критериите за европейските партньорства, посочени в член 10 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и приложение III към него.

Член 5

Оперативни цели и задачи

1.   Съвместните предприятия се придържат към следните оперативни цели в съответствие с критериите, определени в приложение III към Регламента за „Хоризонт Европа“, и допринасят за оперативните цели на „Хоризонт Европа“, определени в специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“,:

а)

увеличаване и разпространение на високите постижения, включително чрез насърчаване на по-широко участие и стимулиране на връзките за сътрудничество в целия Съюз;

б)

укрепване на високите научни постижения, включително като по целесъобразност при изпълнението на своите дейности вземат предвид най-съвременните основни и гранични научни открития;

в)

стимулиране на научноизследователските и иновационните дейности в МСП и допринасяне за създаването и за увеличаването на мащаба на иновативни дружества, по-специално на новосъздадени предприятия, МСП, а в изключителни случаи и малки дружества със средна пазарна капитализация;

г)

укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и — когато е целесъобразно — образованието, обучението и други политики, включително допълняемост с националните, регионалните и съюзните политики и дейности в областта на научните изследвания и иновациите;

д)

засилване на интегрирането на принципа на равенство между половете, включително интегриране на измерението, свързано с равенството между половете, в съдържанието на научните изследвания и иновациите;

е)

увеличаване на връзките за сътрудничество в европейските научни изследвания и иновации и между секторите и дисциплините, включително социалните науки и хуманитарните науки;

ж)

засилване на международното сътрудничество в подкрепа на целите на политиките на Съюза и международните ангажименти;

з)

повишаване на обществената осведоменост и приемането, отговаряне на търсенето и насърчаване на разпространението и навлизането на нови решения чрез включване, когато е целесъобразно, на гражданите и крайните потребители в процесите на съвместно проектиране и съвместно създаване;

и)

насърчаване на използването на резултатите от научните изследвания и иновациите и активно разпространяване и използване на резултатите, по-специално за привличане на частни инвестиции и разработване на политики;

й)

ускоряване на промишлената трансформация и на издръжливостта по цялата дължина на веригите за създаване на стойност, включително чрез подобряване на уменията за иновации и напредък на цифровите технологии;

к)

подкрепа за основано на научни доказателства прилагане на свързаните политики на Съюза, както и на регулаторните дейности и дейностите за стандартизация и инвестиции за устойчиво развитие на национално, европейско и световно равнище.

2.   Съвместните предприятия изпълняват следните задачи, като приемат системен подход за постигане на целите:

а)

предоставят финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездни средства, за непреки действия в областта на научните изследвания и иновациите, избрани след открити, прозрачни и конкурентни покани, освен в надеждно обосновани случаи, посочени в работната им програма, за да определят допълнителни условия, изискващи участието на членове на съвместното предприятие или на техни съставни или свързани субекти;

б)

развиват тясно сътрудничество и осигуряват координация с други европейски партньорства, включително чрез разпределяне, когато е целесъобразно, на част от бюджета на съвместното предприятие за съвместни покани;

в)

търсят и увеличават в максимална степен полезните взаимодействия и когато е целесъобразно, възможностите за по-нататъшно финансиране от съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с такива дейности и програми, които подкрепят внедряването и навлизането на иновативни решения, обучението, образованието и регионалното развитие, като например фондовете на политиката на сближаване или националните планове за възстановяване и устойчивост;

г)

гарантират, че техните операции допринасят за стратегическото многогодишно планиране, докладване, мониторинг и оценка, както и за други изисквания на „Хоризонт Европа“, посочени в членове 50 и 52 от Регламента за „Хоризонт Европа“, като например прилагането на общата рамка за обратна информация относно политиките;

д)

насърчават участието на МСП и новосъздадените предприятия в своите дейности и им осигуряват навременна информация в съответствие с целите на „Хоризонт Европа“;

е)

разработват целенасочен подход в рамките на своята стратегическа програма за научни изследвания и иновации с цел прилагане на мерки за привличане на нови участници, по-специално МСП, висши училища и научноизследователски организации, както и за разширяване на мрежите за сътрудничество;

ж)

мобилизират необходимите ресурси от обществения и частния сектор за постигане на целите, определени в настоящия регламент;

з)

наблюдават напредъка по изпълнението на целите, определени в настоящия регламент, както и в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 50 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и приложения III и V към него;

и)

определят и изпълняват своята работна програма;

й)

поддържат връзка с най-широк кръг заинтересовани страни, включително, но не само, децентрализирани агенции, научноизследователски организации и висши училища, крайни потребители и публични органи, по-специално с цел определяне на приоритетите и дейностите на всяко съвместно предприятие, както и за гарантиране на прозрачност, откритост, приобщаване и ползи за обществото;

к)

извършват своевременно дейности за информиране, комуникация, оповестяване, разпространение и използване на резултатите чрез прилагане mutatis mutandis на член 51 от Регламента за „Хоризонт Европа“, включително чрез предоставяне на подробна и съгласувана информация за резултатите от финансираните дейности, свързани с научни изследвания и иновации, налични и достъпни в обща електронна база данни на „Хоризонт Европа“;

л)

предоставят на Комисията необходимата техническа, научна и административна подкрепа за изпълнението на нейните задачи с цел осигуряване на правилното функциониране и развитие в Съюза на специфичните области, предмет на съвместното предприятие;

м)

допринасят за разработването на по-ефективна връзка между науката и политиката, за насърчаване на отворената наука чрез осигуряване на по-добро използване на резултатите и в отговор на нуждите на политиката, както и за насърчаване на по-бързото използване, разпространение и усвояване на резултатите в съответствие с член 14 и член 39 от Регламента за „Хоризонт Европа“;

н)

определят и докладват — в съответствие с общата рамка за обратна информация относно политиките и със стратегиите и действията в подкрепа на целите на Европейския зелен пакт, съответните знания, придобити от управлението на научноизследователски и иновационни проекти, както и резултатите от тях на Комисията, за да служат като принос за мониторинг, оценка и коригиране, когато е необходимо, на съществуващите мерки на политиката или формиране на нови инициативи и решения на политиката;

о)

подпомагат Комисията при разработването и изпълнението на надеждни и научно обосновани технически критерии за проверка съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 2020/852 относно устойчивите инвестиции, чрез мониторинг и оценка на тяхното прилагане в рамките на икономическия сектор, в който работят, с цел осигуряване на ad hoc обратна информация за изготвянето на политики, когато е необходимо;

п)

когато е приложимо, вземат предвид принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на дейностите на съвместните предприятия, попадащи в обхвата на посочения регламент, и се съобразяват с разпоредбите на същия регламент за подобряване на достъпа до финансиране за устойчиво развитие;

р)

изпълняват всяка друга задача, необходима за постигане на целите, определени в настоящия регламент.

3.   В допълнение към задачите, посочени в настоящия член и във втора част, на съвместните предприятия може да бъде възложено изпълнението на допълнителни задачи, които изискват кумулативно, допълващо или комбинирано финансиране между програмите на Съюза.

ГЛАВА 2

Членове, допринасящи партньори и вноски

Член 6

Членове

1.   Членовете на съвместните предприятия, посочени в член 3, са Съюзът, представляван от Комисията, и всеки един от следните членове, посочени във втора част:

а)

участващите държави;

б)

членовете учредители;

в)

асоциираните членове.

2.   Членството в съвместно предприятие не може да се прехвърля на трета страна без предварителното съгласие на управителния съвет, посочен в глава 3, раздел 1 от настоящия дял.

3.   Членовете учредители и асоциираните членове подписват писмо за поемане на ангажимент, в което се описват подробно обхвата на членството по отношение на съдържанието, дейностите и неговата продължителност, както и вноските на членовете учредители и асоциираните членове към съвместното предприятие, включително с посочване на предвидените допълнителни дейности по член 11, параграф 1, буква б).

Член 7

Подбор на асоциирани членове

1.   Съвместните предприятия могат да отправят открити и прозрачни покани за заявяване на интерес с цел да бъдат подбрани асоциирани членове с потенциал да допринесат за постигането на целите на съвместните предприятия. Съвместните предприятия, чиито членове учредители са изброени в приложения I, II и III, отправят такива покани. В поканата за заявяване на интерес се определя ключовият капацитет, необходим за постигане на целите на съвместното предприятие, и може да се поиска от заявителите да посочат своите потенциални вноски. Всички покани се публикуват на уебсайта на съвместното предприятие и се съобщават по всички подходящи канали, включително, когато е приложимо, чрез групата на представителите на държавите, за да се гарантира възможно най-широкото участие в интерес на постигането на целите на съвместното предприятие.

2.   Изпълнителният директор оценява заявленията за членство със съдействието на независими експерти и когато е целесъобразно, на съответните органи на съвместното предприятие, въз основа на документирани знания, опит и добавена стойност на заявителя за постигане на целите на съвместното предприятие, финансовата стабилност и дългосрочния ангажимент на заявителя за финансови вноски и вноски в натура в съвместното предприятие и като се вземат предвид потенциалните конфликти на интереси.

3.   Управителният съвет оценява и одобрява или отхвърля заявленията за членство.

Член 8

Промени или прекратяване на членството

1.   Всеки член на съвместно предприятие може да прекрати членството си в него. Прекратяването поражда действие и става неотменимо шест месеца след уведомяването на изпълнителния директор на съвместното предприятие, който информира за това другите членове. Считано от датата на прекратяването, членът се освобождава от всички задължения, различни от тези, които са одобрени или поети от съвместното предприятие преди прекратяването на членството, освен ако взаимно е договорено друго.

2.   Всеки частноправен член информира своевременно съвместното предприятие за всяко сливане или придобиване между членове, което би могло да засегне съвместното предприятие, или всяко поглъщане на член от субект, който не е член на съвместното предприятие.

3.   Управителният съвет решава дали да прекрати членството на който и да е член, посочен в параграф 2, с цел да гарантира непрекъснатостта на стопанската дейност и да защити интереса на Съюза или на съвместното предприятие. Прекратяването поражда действие и става неотменимо не по-късно от шест месеца от решението на управителния съвет или на датата, посочена в това решение, в зависимост от това коя дата е по-ранна. Съответният член или членове не участва(т) в гласуването на управителния съвет.

4.   Всеки частноправен член информира своевременно съвместното предприятие за всякакви други съществени промени в своята собственост, контрол или състав. Ако Комисията прецени, че с промените има вероятност да бъдат засегнати интересите на Съюза или на съвместното предприятие поради съображения, свързани със сигурността или опазването на обществения ред, тя може да предложи на управителния съвет да прекрати членството на съответния частноправен член. Управителният съвет взема решение за прекратяване на членството на съответния частноправен член. Съответният частноправен член не участва в гласуването на управителния съвет.

5.   Прекратяването поражда действие и става неотменимо не по-късно от шест месеца от решението на управителния съвет или на датата, посочена в това решение, в зависимост от това коя дата е по-ранна.

6.   Управителният съвет може да прекрати членството на всеки член, който не изпълнява задълженията си съгласно настоящия регламент. Процедурата, предвидена в член 28, параграф 6, се прилага mutatis mutandis.

7.   Когато е целесъобразно, Комисията може да поиска от частноправните членове да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че интересите на Съюза и на съвместното предприятие на основания, свързани със сигурността или обществения ред, са защитени.

8.   Когато има промяна в членството или прекратяване, съвместното предприятие незабавно публикува на своя уебсайт актуализиран списък на членовете си, заедно с датата, на която тази промяна поражда действие.

9.   Когато е целесъобразно и при спазване на член 16, параграф 3, управителният съвет взема решение за преразпределение на правата на глас в управителния съвет поради промяна в членството или прекратяване.

Член 9

Допринасящи партньори

1.   Всеки кандидат за допринасящ партньор, както е определен в член 2, точка 7, представя на управителния съвет писмо за одобрение. В писмото за одобрение се посочват обхватът на партньорството по отношение на предмета, дейностите и тяхната продължителност и се описва подробно вноската на заявителя в съвместното предприятие.

2.   Управителният съвет оценява писмото за одобрение и одобрява или отхвърля заявлението.

3.   Допринасящите партньори нямат право на глас в управителния съвет на съвместното предприятие.

Член 10

Финансова вноска на Съюза

1.   Финансовата вноска на Съюза в съвместните предприятия, включително бюджетните кредити от Европейското икономическо пространство (ЕИП), покрива административните и оперативните разходи до максималните суми, посочени във втора част, при условие че сумата съответства най-малко на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти.

2.   Посоченият във втора част размер на вноската на Съюза може да бъде увеличен с вноски от трети държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“, в съответствие с член 16, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и при условие че общият размер, с който се увеличава вноската на Съюза, е най-малко равен на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти.

3.   Вноската на Съюза се изплаща от бюджетните кредити в общия бюджет на Съюза, разпределени за специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“, в съответствие с член 62, параграф 1, буква в), подточка iv) и член 154 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 в случай на органи, посочени в член 71 от същия регламент.

4.   Допълнителни средства на Съюза, които допълват вноската, посочена в параграф 3, от настоящия член могат да бъдат поверени на съвместните предприятия в съответствие с член 62, параграф 1, буква в), подточка iv) и член 154 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

5.   За вноските, които съответстват на допълнителни задачи, възложени на съвместно предприятие в съответствие с параграф 4 от настоящия член или член 5, параграф 3 от настоящия регламент, се прилагат изискванията на член 155 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

6.   Допълнителните вноски от програми на Съюза, които съответстват на допълнителни задачи, възложени на съвместно предприятие съгласно параграф 4 от настоящия член или член 5, параграф 3, не се отчитат при изчисляването на максималната финансова вноска на Съюза, посочена във втора част.

Член 11

Вноски на членовете, различни от Съюза, и на допринасящи партньори

1.   Освен ако във втора част е посочено друго, вноските на частноправните членове се състоят от финансови вноски и от едно от следните:

а)

вноски в натура за оперативни дейности;

б)

вноски в натура за допълнителни дейности, одобрени от управителния съвет в съответствие с член 17, параграф 2, буква н).

2.   Освен ако във втора част е посочено друго, най-късно до 31 май всяка година частноправните членове докладват на съответния си управителен съвет стойността на вноските, посочени в параграф 1, буква б), направени през всяка от предходните финансови години. За целите на остойностяването на тези вноски, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните субекти, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен съответният субект, и приложимите международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане. Разходите се заверяват от независим одитен орган, назначен от съответния субект, и не подлежат на одит от съответното съвместно предприятие или от който и да е орган на Съюза. В случай че заверката дава повод за каквато и да било несигурност, методът на оценяване може да бъде проверен от съответното съвместно предприятие. В надлежно определени случаи управителният съвет може да разреши за оценяване на тези вноски да се използват еднократни суми или единични разходи.

3.   Вноските на участващите държави се състоят от финансови вноски. До 31 януари всяка година участващите държави докладват на управителния съвет за финансовите вноски, направени през предходната финансова година.

4.   Вноските на международни организации се състоят от финансови вноски и вноски в натура за оперативни дейности, освен ако във втора част не е посочено друго.

5.   Вноските на допринасящите партньори съответстват на сумите, за които те са поели ангажимент в писмото за одобрение, когато са станали допринасящи партньори, и се състоят от финансови вноски и вноски в натура за оперативни дейности.

6.   Комисията може да прекрати, да намали пропорционално или да спре финансовите вноски на Съюза в съвместно предприятие, или да започне производство по ликвидация на предприятието съгласно член 45 във всеки от следните случаи:

а)

когато съответното съвместно предприятие не отговаря на условията за получаване на вноската на Съюза;

б)

когато членовете, различни от Съюза, или техните съставни или свързани субекти не правят вноски, правят само частични вноски или не спазват сроковете, посочени в параграф 2, по отношение на вноските, посочени в параграфи 1, 4 и 5 от настоящия член;

в)

в резултат на оценките, посочени в член 171, параграф 2.

7.   Решението на Комисията за прекратяване, пропорционално намаляване или спиране на финансовите вноски на Съюза не възпрепятства възстановяването на допустимите разходи, вече извършени от членовете, различни от Съюза, преди съвместното предприятие да бъде уведомено за решението.

8.   Съгласно процедурата, предвидена в член 28, параграф 6, всеки член на съвместното предприятие, различен от Съюза, който не изпълнява ангажиментите си по отношение на вноските, посочени в настоящия регламент, губи правото на гласуване в управителния съвет до изпълнението на своите задължения. Когато такъв член не изпълни задълженията си след изтичане на допълнителен шестмесечен срок, членството му се отменя, освен ако управителният съвет реши друго в надлежно обосновани случаи. Съответният субект не участва в гласуването на управителния съвет.

Член 12

Управление на вноските на участващите държави

1.   Всяка участваща държава поема индикативен ангажимент за размера на своите национални финансови вноски в съвместното предприятие. Този ангажимент се поема преди приемането на работната програма.

В допълнение към критериите, посочени в член 22 от Регламент „Хоризонт Европа“, работната програма може да включва като приложение критерии за допустимост по отношение на националните правни субекти.

Всяка участваща държава възлага на съвместното предприятие оценката на предложенията в съответствие с Регламента за „Хоризонт Европа“.

Подборът на предложенията се основава на списъка с класирането, предоставен от комисията за оценка. Органът, отговарящ за подбора, може да се отклони от този списък в надлежно обосновани случаи, посочени в работната програма, за да гарантира цялостната съгласуваност на портфейлния подход.

Всяка участваща държава има право на вето по всички въпроси, свързани с използването на собствените ѝ национални финансови вноски в съвместното предприятие за заявители, установени в тези участващи държави, въз основа на национални стратегически приоритети.

2.   Всяка участваща държава сключва едно или повече административни споразумения със съвместното предприятие за определяне на координационния механизъм за плащане и докладване на вноските на заявителите, установени във въпросната участваща държава. Това споразумение включва графика, условията за плащане, изискванията за докладване и одит.

Всяка участваща държава се стреми да синхронизира графика за плащанията, докладването и одитите си с тези на съвместното предприятие и да сближи своите правила за допустимост на разходите с правилата на „Хоризонт Европа“.

3.   В споразумението, посочено в параграф 2, всяка участваща държава може да възложи на съвместното предприятие плащането на вноската ѝ на нейните бенефициери. След подбора на предложенията участващата държава поема задължение за сумата, необходима за плащанията. Одитните органи на участващата държава могат да извършват одит на съответните национални вноски.

ГЛАВА 3

Организация на съвместните предприятия

Член 13

Полезни взаимодействия и ефикасност на договореностите за бекофис

1.   В срок от една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент съвместните предприятия прилагат договорености за бекофис, като сключват споразумения за нивото на обслужване, освен ако във втора част е посочено друго и като се отчита необходимостта да се гарантира равностойно ниво на защита на финансовия интерес на Съюза, когато на съвместни предприятия се възлагат задачи по изпълнението на бюджета. Тези договорености включват най-малко следните области, при условие че се потвърди жизнеспособност и след проверка на ресурсите:

а)

подпомагане в областта на човешките ресурси;

б)

правна помощ;

в)

информационни и комуникационни технологии;

г)

счетоводство (с изключение на касови операции);

д)

комуникация;

е)

логистика, управление на мероприятия и на заседателни зали;

ж)

подкрепа за стратегията по отношение на одита и борбата с измамите.

2.   Договореностите за бекофис, посочени в параграф 1, се предоставят от едно или повече избрани съвместни предприятия на всички останали. За да се осигури съгласувана организационна структура, взаимосвързаните договорености се изпълняват в едно и също съвместно предприятие, доколкото това е целесъобразно за ефикасното и ефективно изпълнение на съответните задачи.

3.   Споразуменията за нивото на обслужване, посочени в параграф 1, позволяват прехвърлянето на бюджетни кредити или възстановяването на разходите за предоставяне на общите услуги между съвместните предприятия.

4.   Без да се засяга преразпределянето за други задачи в рамките на съвместното предприятие или други административни договорености, които не влияят върху трудовите договори, персоналът, на който са възложени функциите, прехвърлени за целите на договореностите за бекофис, поддържани от друго съвместно предприятие, може да бъде прехвърлен към това съвместно предприятие. Когато член на съответния персонал изрази писмено отказа си, договорът на този член на персонала може да бъде прекратен от съвместното предприятие при условията, посочени в член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (30).

5.   Персоналът, посочен в параграф 4, който е прехвърлен към съвместното предприятие, поддържащо договореностите за бекофис, остава със същия вид договор и в същата функционална група и степен и се счита, че през цялото време е служил в това съвместно предприятие.

Член 14

Органи на съвместните предприятия

1.   Всяко съвместно предприятие има управителен съвет и изпълнителен директор и, с изключение на съвместните предприятия, в които държавите са представени в управителния съвет, група на представителите на държавите.

2.   Съвместното предприятие може да има също така научен консултативен орган и група на заинтересованите страни, както и всеки друг орган в съответствие с разпоредбите на втора част.

3.   При изпълнението на задачите си всеки орган на съвместните предприятия следва единствено целите, посочени в настоящия регламент, и действа единствено в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, за чиито цели то е създадено.

4.   Без да се засяга параграф 3, органите на две или повече съвместни предприятия могат да решат да установят структурирано сътрудничество, включително чрез редовни заседания или съвместни комитети.

Раздел 1

Управителен съвет

Член 15

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от най-малко двама представители на Комисията от името на Съюза и от съответния брой представители на всеки от членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, както е посочено във втора част за всяко съвместно предприятие.

2.   Когато в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) членовете на съвместното предприятие включват участващи държави, в управителния съвет се назначава по един представител на всяка участваща държава.

Член 16

Функциониране на управителния съвет

1.   Представителите на членовете в управителния съвет полагат всички усилия за приемане на решения с консенсус. При отсъствие на консенсус се провежда гласуване. Решение се счита за прието с мнозинство от най-малко 75 % от гласовете, включително гласовете на отсъстващите представители, но без да се включват гласовете „въздържал се“.

Приемането на решения от управителния съвет може да подлежи и на всички съответни специфични правила, определени във втора част.

2.   За да може управителният съвет да гласува, е необходимо присъствието на Комисията, на най-малко 50 % от частноправните членове и, ако е приложимо, на най-малко 50 % от делегатите на участващите държави.

3.   Съюзът притежава 50 % от правата на глас, освен ако във втора част е посочено друго. Правата на глас на Съюза са неделими.

Правата на глас на членовете, различни от Съюза, са предмет на специфичните правила, определени във втора част. Освен ако във втора част е посочено друго, всеки от представителите на членовете, различни от Съюза, има равен брой гласове.

4.   Председателят на управителния съвет се назначава всяка година на ротационен принцип от Съюза и от другите представители последователно, освен ако във втора част е предвидено друго.

5.   Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания може да се свикват по искане на председателя, на изпълнителния директор, на Комисията или на мнозинството от представителите на членовете, различни от Съюза, или на участващите държави. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя и се провеждат в седалището на съответното съвместно предприятие, освен ако в надлежно обосновани случаи управителният съвет реши друго. Дневният ред на заседанията и решенията се оповестяват своевременно на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

6.   Изпълнителният директор присъства на заседанията и има право да участва в разискванията, но няма право на глас.

7.   Председателят и заместник-председателят на групата на представителите на държавите имат статут на наблюдатели на заседанията на управителния съвет. Председателите на другите органи на съответното съвместно предприятие имат право да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъждат въпроси, които попадат в обхвата на техните задачи. Наблюдателите могат да участват в разисквания, но нямат право на глас.

8.   Други лица, по-специално представители на други европейски партньорства, изпълнителни или регулаторни агенции, регионални органи в рамките на Съюза и европейски технологични платформи също могат да бъдат поканени от председателя да присъстват като наблюдатели в зависимост от всеки отделен случай, при спазване на правилата за поверителност и конфликт на интереси.

9.   Представителите на членовете не носят лична отговорност за действията, предприети от тях в качеството им на представители в управителния съвет, освен в случай на груба небрежност или умишлено нарушение.

10.   Управителният съвет приема свой процедурен правилник.

11.   Представителите на членовете и наблюдателите са обвързани от разпоредбите на кодекса за поведение, в който се определят задълженията им да защитават интегритета и репутацията на съответното съвместно предприятие и на Съюза.

Член 17

Задачи на управителния съвет

1.   Управителният съвет е органът за вземане на решения на всяко съвместно предприятие. Той носи цялостната отговорност за стратегическата насоченост, съгласуваността със съответните цели и политики на Съюза и операциите на съвместното предприятие и следи за изпълнението на неговите дейности.

Комисията, според своята роля в управителния съвет, се стреми да осигури координация и съгласуваност между дейностите на съвместните предприятия и съответните дейности на програмите на Съюза за финансиране с оглед на насърчаването на полезни взаимодействия и взаимно допълване, като същевременно се избягва дублирането, при определянето на приоритетите, обхванати от съвместните научни изследвания.

2.   Управителният съвет изпълнява следните задачи:

а)

предприема мерки за изпълнение на общите, специфичните и оперативните цели на съвместното предприятие, оценява тяхната ефективност и въздействие, осигурява внимателното и своевременно наблюдение на напредъка по програмата за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие и отделните му действия във връзка с приоритетите на Съюза и стратегическата програма за научни изследвания и иновации, включително по отношение на взаимното допълване с регионалните или националните програми, и предприема коригиращи мерки, когато е необходимо, за да се гарантира, че съвместното предприятие постига целите си;

б)

разглежда, приема или отхвърля заявленията за членство в съответствие с член 7;

в)

разглежда, приема или отхвърля заявленията на потенциални допринасящи партньори в съответствие с член 9;

г)

взема решение за прекратяване на членството в съвместното предприятие по отношение на всеки член, който не изпълнява задълженията си съгласно настоящия регламент или в съответствие с член 8, параграфи 2 и 3;

д)

приема финансовите правила на съвместното предприятие в съответствие с член 27;

е)

приема годишния бюджет и щатното разписание, включващо броя на постоянните и временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време;

ж)

взема решение относно разпределението на административните разходи между членовете, различни от Съюза, когато тези членове не успеят да постигнат споразумение в съответствие с член 28, параграф 2, като се вземат предвид евентуалните дисбаланси между техните административни задължения и тяхното участие;

з)

упражнява, в съответствие с параграф 4 от настоящия регламент и по отношение на персонала на съвместното предприятие, правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета („Правилника за длъжностните лица“) на органа по назначаването и от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощията на органа по назначаването“);

и)

назначава, освобождава от длъжност, удължава мандата, дава указания и контролира дейността на изпълнителния директор;

й)

приема стратегическата програма за научни изследвания и иновации при започването на дейността на съвместното предприятие и я актуализира през целия срок на действие на „Хоризонт Европа“, когато е необходимо. В стратегическата програма за научни изследвания и иновации се определят целенасоченото въздействие на партньорството, предвиденият портфейл от дейности, измеримите очаквани резултати, ресурсите, продуктите и етапите в рамките на определен график. В нея се определят и другите европейски партньорства, с които съвместното предприятие установява официално и редовно сътрудничество, както и възможностите за полезни взаимодействия между действията на съвместното предприятие и националните или регионалните инициативи и политики, въз основа на информация, получена от участващите държави или групата на представителите на държавите, както и за полезни взаимодействия с други програми и политики на Съюза;

к)

приема работната програма и съответните прогнози за разходите, предложени от изпълнителния директор, след като вземе под внимание становището на групата на представителите на държавите, за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, включително административните дейности, съдържанието на поканите за представяне на предложения, възможните условия за разглеждане на предложения ex aequo в съответствие с член 28, параграф 3 от програмата „Хоризонт Европа“ и нейните работни програми, научноизследователските области, които подлежат на съвместни покани, сътрудничество с други партньорства и полезни взаимодействия с други програми на Съюза, приложимата ставка на финансиране, и съответните правила за процедурите по подаване, оценка, подбор, възлагане и преразглеждане, с особено внимание към обратната информация за изискванията на политиката;

л)

по целесъобразност ограничава участието в специфични действия в рамките на работната програма в съответствие с член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и съгласно позицията, съгласувана за всеки отделен случай между Комисията и държавите членки в групата на представителите на държавите, освен ако във втора част е посочено друго;

м)

приема мерки за привличане на нови участници, по-специално МСП, висши училища и научноизследователски организации, в дейностите и действията на съвместното предприятие, включително, когато е приложимо, като ги насърчава да станат частноправни членове или техни съставни субекти;

н)

одобрява годишния план за допълнителни дейности, съдържащ се в приложение към основната част на работната програма, въз основа на предложение на членовете, различни от Съюза, след консултация с научния консултативен орган или друг орган, както е посочено във втора част, и след като вземе под вниманието становището на групата на представителите на държавите;

о)

осигурява стратегическа насоченост по отношение на сътрудничеството с други европейски партньорства в съответствие със стратегическата програма за научни изследвания и иновации;

п)

оценява и одобрява консолидирания годишен отчет за дейността, включително съответните разходи и бюджета, предназначен за съвместни покани с други европейски партньорства;

р)

дава становище относно окончателните отчети на съвместното предприятие;

с)

организира, когато е необходимо, създаването на капацитет за вътрешен одит на съвместното предприятие;

т)

одобрява организационната структура на програмната служба по препоръка на изпълнителния директор;

у)

одобрява политиката на съвместното предприятие в областта на комуникациите по препоръка на изпълнителния директор;

ф)

освен ако във втора част е посочено друго, одобрява списъка на действията, избрани за финансиране;

х)

приема правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;

ц)

приема правила относно командироването на национални експерти към съвместните предприятия или относно използването на стажанти;

ч)

създава, според изискванията, консултативни или работни групи, включително в сътрудничество с други съвместни предприятия, в допълнение към органите на съвместното предприятие, посочени в член 14, за определен период от време и за изпълнение на конкретна цел;

ш)

когато е необходимо, представя на Комисията искания за изменение на настоящия регламент;

щ)

отправя до научния консултативен орган на съвместното предприятие или неговите членове искания за научни консултации или анализ по специфични въпроси, включително по отношение на развитието в близки сектори;

ю)

приема до края на 2023 г. план за постепенно прекратяване на финансирането по „Хоризонт Европа“ за съвместното предприятие по препоръка на изпълнителния директор;

я)

осигурява изпълнението на всяка задача, която не е специално възложена на конкретен орган на съвместно предприятие, при условие че управителният съвет може да възложи тази задача на друг орган на съответното съвместно предприятие.

3.   Управителният съвет на съвместно предприятие може да подлежи и на специфични правила, определени във втора част.

4.   Управителният съвет приема, в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, решение, основано на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, като делегира на изпълнителния директор съответните правомощия на орган по назначаването и определя условията, при които това делегиране на правомощия може да бъде преустановено. Изпълнителният директор има правото, от своя страна, да делегира тези правомощия на други лица.

5.   Преди да гласува, управителният съвет отчита във възможно най-голяма степен становищата, препоръките или предложенията на групата на представителите на държавите, ако има такива. Управителният съвет информира без излишно забавяне групата на представителите на държавите относно предприетите от него последващи действия по тези становища, препоръки или предложения, или представя обосновка, в случай че такива не са предприети.

Раздел 2

Изпълнителен директор

Член 18

Назначаване, освобождаване от длъжност и удължаване на мандата на изпълнителния директор

1.   Комисията предлага списък с кандидати за изпълнителен директор, за предпочитане най-малко трима, след консултация с членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза. За целите на тази консултация всяка категория членове на съвместното предприятие, различни от Съюза, определят по един представител, както и един наблюдател от името на управителния съвет.

2.   Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на заслуги и умения от списъка с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, в която се спазва принципът на баланс между половете.

3.   Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на съвместното предприятие по член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор съвместното предприятие се представлява от председателя на управителния съвет.

4.   Мандатът на изпълнителния директор е четиригодишен. В края на този срок Комисията след консултация с членовете, различни от Съюза, извършва оценка на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред съвместното предприятие.

5.   По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 4 оценка, управителният съвет на съвместното предприятие може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно, за срок от не повече от три години.

6.   Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в нова процедура за подбор за същата длъжност.

7.   Изпълнителен директор може да бъде освободен от длъжност само по решение на управителния съвет, въз основа на предложение на Комисията, след консултация с групата на представителите на държавите и членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза.

Член 19

Задачи на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор е главният изпълнителен ръководител, който отговаря за оперативното управление на съвместното предприятие в съответствие с решенията на управителния съвет. Той предоставя на управителния съвет цялата информация, необходима за осъществяването на неговите функции. Без да се засяга съответната компетентност на институциите на Съюза и на управителния съвет, изпълнителният директор не иска, нито получава указания от никое правителство или друг орган.

2.   Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие. Той се отчита пред управителния съвет на съвместното предприятие.

3.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на съвместното предприятие и осигурява координацията между различните органи и служби на съвместното предприятие.

4.   Изпълнителният директор изпълнява следните задачи за съвместното предприятие:

а)

осигурява устойчиво и ефикасно управление на съвместното предприятие и ефикасно изпълнение на работната програма;

б)

подготвя и представя за приемане на управителния съвет проекта за годишен бюджет и щатното разписание на персонала;

в)

подготвя и след като вземе под внимание становището на групата на представителите на държавите или по целесъобразност на съвета на публичните органи, представя за приемане на управителния съвет работната програма и съответните прогнози за разходите за съвместното предприятие, за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации;

г)

представя на управителния съвет за становище годишния счетоводен отчет за съвместното предприятие;

д)

подготвя и представя за оценка и одобрение на управителния съвет консолидирания годишен отчет за дейността, включително посочената в член 11, параграф 1 информация за съответните разходи и вноски от членове, различни от Съюза;

е)

следи вноските, посочени в член 11, параграф 1, докладва редовно на управителния съвет за напредъка спрямо целите и предлага коригиращи мерки, когато е необходимо;

ж)

наблюдава прилагането на мерките за привличане на нови участници, по-специално МСП, висши училища и научноизследователски организации;

з)

установява официално и редовно сътрудничество с европейските партньорства, посочени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации и в съответствие със стратегическата насоченост, определена от управителния съвет;

и)

след покана от председателя информира редовно съответния състав на програмния комитет на „Хоризонт Европа“, в допълнение към отговорността на Комисията да информира програмния комитет съгласно член 14, параграф 7 от специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ и приложение III към нея, и по-специално преди приемането на работната програма на съвместното предприятие, във връзка с прилагането на член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“;

й)

представя за одобрение на управителния съвет или по целесъобразност на съвета на публичните органи списъка с действията, които ще бъдат избрани за финансиране от съвместното предприятие;

к)

оценява заявленията за асоциирани членове до съвместното предприятие след открита покана за заявяване на интерес и представя предложения за асоциирани членове до управителния съвет;

л)

информира редовно другите органи на съвместното предприятие по всички въпроси, имащи отношение към тяхната роля;

м)

в рамките на правомощията си подписва от името на съвместното предприятие отделните договори и решения за отпускане на безвъзмездни средства;

н)

подписва договори за възлагане на обществени поръчки от името на съвместното предприятие;

о)

осигурява наблюдението и оценката на напредъка на програмата в сравнение със съответните показатели за въздействие и специфичните цели на съвместното предприятие, определени във втора част, под надзора на управителния съвет и в координация с консултативните органи, когато е уместно, и в съответствие с член 171;

п)

осъществява комуникационната политика на съвместното предприятие;

р)

организира, направлява и контролира дейността и персонала на съвместното предприятие в рамките на правомощията, делегирани от управителния съвет;

с)

създава ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигурява нейното функциониране и докладва на управителния съвет за всяка значителна промяна в нея;

т)

защитава финансовите интереси на Съюза и на другите членове чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяването на нередности — чрез събирането на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

у)

осигурява извършването на оценки на риска и управлението на риска за съвместното предприятие;

ф)

предприема всякакви други мерки, необходими за оценка на напредъка на съвместното предприятие към постигане на неговите цели;

х)

подготвя и представя за приемане на управителния съвет план за постепенното прекратяване на финансирането от програмата „Хоризонт Европа“ за съвместното предприятие;

ц)

изпълнява всякакви други задачи, които са му възложени или делегирани от управителния съвет или които може да се изискват съгласно настоящия регламент;

ч)

има правомощието да делегира своите правомощия на други членове на персонала при спазване на правилата, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 17, параграф 4.

5.   Изпълнителният директор може да подлежи и на всякакви специфични правила, определени във втора част.

6.   Изпълнителният директор създава програмна служба, действаща под негово ръководство, за изпълнение на всички спомагателни задачи на съвместното предприятие, произтичащи от настоящия регламент. Програмната служба се състои от персонал на съвместното предприятие и изпълнява по-специално следните задачи:

а)

подпомага установяването и управлението на подходяща счетоводна система в съответствие с финансовите правила за съвместното предприятие;

б)

управлява изпълнението на работната програма на съвместното предприятие през целия цикъл на изпълнение;

в)

предоставя на членовете на съвместното предприятие и на неговите органи цялата имаща отношение и навременна информация и подкрепа, необходими за изпълнение на техните задължения;

г)

действа като секретариат на органите на съвместното предприятие и оказва подкрепа на създадените от управителния съвет консултативни групи, ако има такива.

Раздел 3

Консултативни органи

Член 20

Група на представителите на държавите

1.   Освен в случаите, когато държавите членки и асоциираните държави участват в съвместно предприятие като членове или съставни субекти на членове, съвместните предприятия създават група на представителите на държавите, както е определено във втора част, при спазване на разпоредбите на настоящия член.

2.   Групата на представителите на държавите се състои от до двама представители и до двама заместници от всяка държава членка и от всяка асоциирана държава. Групата на представителите на държавите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

3.   Групата на представителите на държавите заседава най-малко два пъти годишно. Заседанията се свикват от председателя или от най-малко една трета от членовете на групата на представителите на държавите. Председателят на управителния съвет и изпълнителният директор или техни представители присъстват на заседанията като наблюдатели по искане на председателя на групата на представителите на държавите с цел предоставяне на информация по конкретни въпроси.

4.   Заседанията на групата на представителите на държавите може да се уреждат от всички съответни специални разпоредби, предвидени във втора част.

5.   Председателят на групата на представителите на държавите може да кани други лица да присъстват на нейните заседания като наблюдатели, по-специално представители на съответните федерални или регионални органи от Съюза, представители на висши училища и научноизследователски организации, сдружения на МСП или промишлени сдружения и представители на други органи на съвместното предприятие.

6.   Дневният ред и придружаващите документи за заседанията на групата на представителите на държавите се изпращат достатъчно време преди тяхното провеждане, за да се осигури подходящо представителство от всяка държава членка и асоциирана държава. Дневният ред се изпраща своевременно за информация и до управителния съвет.

7.   С групата на представителите на държавите се осъществяват консултации, като тя по-специално разглежда информация и представя становища по следните въпроси:

а)

напредъка в изпълнението на програмата на съвместното предприятие и постигането на нейните цели и очаквано въздействие като част от „Хоризонт Европа“, включително информацията за поканите за представяне на предложения и получените предложения, както и процеса на оценка на предложенията;

б)

актуализирането на стратегическата програма за научни изследвания и иновации или равностойна на нея програма в съответствие със стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“ и с други инструменти за финансиране от Съюза и от държавите членки;

в)

връзките с „Хоризонт Европа“ и други инициативи на Съюза, национални и когато е приложимо, регионални инициативи, включително фондовете на политиката на сближаване в съответствие със стратегиите за интелигентна специализация;

г)

проектите за работни програми, включително съдържанието на поканите за представяне на предложения, по-специално по научноизследователски теми, свързани с по-ниски равнища на технологична готовност, които са включени в проекта за работна програма, и относно прилагането на критериите за допустимост;

д)

участието на МСП, новосъздадени предприятия, висши училища и научноизследователски организации и мерките за насърчаване на участието на новите участници;

е)

действията, предприети за разпространение и използване на резултатите по цялата верига за създаване на стойност;

ж)

годишния отчет за дейността.

8.   За целите на постигането на съгласуваната позиция, посочена в член 17, параграф 2, буква л), групата на представителите на държавите включва единствено държавите членки. В процедурния правилник на групата на представителите на държавите се уточнява допълнително процедурата за съгласуването на тази позиция.

9.   Когато е приложимо, групата на представителите на държавите също така редовно докладва на управителния съвет и действа като връзка със съвместното предприятие по следните въпроси:

а)

състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително конкретни действия, предприети или предвидени за внедряването и навлизането на подходящи технологии и иновативни решения;

б)

конкретните мерки, предприемани на национално или регионално равнище по отношение на мероприятия за разпространение на резултатите, тематични технически семинари и комуникационни дейности;

в)

конкретните мерки, предприемани на национално или регионално равнище по отношение на дейностите по внедряване във връзка с всяко съответно съвместно предприятие;

г)

националните или регионалните политики и инициативи с оглед осигуряване на взаимно допълване по отношение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации и годишните работни програми на съвместното предприятие.

10.   В края на всяка календарна година групата на представителите на държавите представя доклад, в който са описани националните или регионалните политики в обхвата на съвместното предприятие и са определени конкретни начини за сътрудничество с действията, финансирани от съвместното предприятие.

11.   Групата на представителите на държавите може да отправя по своя инициатива становища, препоръки или предложения към управителния съвет или изпълнителния директор по технически, управленски и финансови въпроси, както и по работни програми и други документи, по-специално когато тези въпроси засягат национални или регионални интереси.

12.   Групата на представителите на държавите получава редовно навременна и подходяща информация, включително разбивка по държави, наред с други данни относно заявленията и участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие, относно резултата от оценката на всяка покана за представяне на предложения и от реализирането на проекта, относно полезните взаимодействия с други имащи отношение програми на Съюза и други европейски партньорства, относно допълнителните дейности, относно финансовите вноски и вноските в натура, за които са поети ангажименти или които са действително предоставени, както и относно изпълнението на бюджета на съвместното предприятие.

13.   Групата на представителите на държавите приема свой процедурен правилник при надлежно отчитане на членове 33 и 42.

14.   Съгласно съответните разпоредби, определени във втора част, едно или повече съвместни предприятия могат да създадат съвместна група на представителите на държавите.

Член 21

Научни консултации

1.   Освен ако във втора част е посочено друго, съвместните предприятия търсят независими научни консултации посредством:

а)

научен консултативен орган, който трябва бъде създаден от съвместното предприятие в съответствие с приложимите разпоредби, установени във втора част, и при спазване на разпоредбите на настоящия член; или

б)

ad hoc искания за независими експертни становища от управителния съвет до съвместното предприятие по конкретни въпроси.

2.   Сред членовете на научния консултативен орган има балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, включително по отношение на баланса между половете и географския баланс. Взети заедно, членовете на научния консултативен орган разполагат с необходимите компетенции и експертни познания, които обхващат съответната техническа област, за да изготвят научно обосновани препоръки за съвместното предприятие, като вземат предвид въздействието върху климата и околната среда и социално-икономическото въздействие на тези препоръки, както и целите на съвместното предприятие.

3.   Членовете на научния консултативен орган, както и поканените наблюдатели са обвързани със задължението за опазване на професионална тайна, което по силата на Договорите и правилата за тяхното прилагане се прилага по отношение на всички членове на институциите и техните служители, а така също и с правилата на Комисията относно сигурността по отношение на защитата на чувствителната некласифицирана и на класифицираната информация на Съюза, определени съответно в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (31) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (32) на Комисията.

4.   Управителният съвет установява открита процедура за подбор, включително специфични критерии за състава на научния консултативен орган на съвместното предприятие, и назначава неговите членове. Управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите.

5.   Научният консултативен орган избира своя председател измежду членовете си.

6.   Научният консултативен орган заседава най-малко два пъти годишно и заседанията се свикват от председателя. Председателят може да кани други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели. Научният консултативен орган приема свой процедурен правилник. Дневният ред на заседанията се оповестява своевременно на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

7.   Научният консултативен орган изпълнява следните задачи:

а)

предоставя консултации относно научните приоритети, които трябва да бъдат включени в работните програми, включително относно обхвата на поканите за представяне на предложения, в съответствие със стратегическата програма за научни изследвания и иновации и стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“;

б)

предоставя консултации относно научните постижения, които трябва да бъдат описани в годишния отчет за дейността;

в)

предлага на управителния съвет, с оглед на напредъка по изпълнението на стратегическата програма за научни изследвания и иновации и индивидуалните действия, коригиращи мерки или преориентиране, когато е необходимо;

г)

по искане на управителния съвет предоставя независими консултации и научен анализ по конкретни въпроси, по-специално по отношение на развитието в близки сектори или в подкрепа на оценката на заявленията на потенциални асоциирани членове и допринасящи партньори;

д)

когато е посочено във втора част, оценява резултатите от технологичните и иновационните действия, които се финансират от съвместното предприятие, и докладва на управителния съвет;

е)

когато е посочено във втора част, участва в комитети за секторна интеграция, специално създадени между европейските партньорства в рамките на „Хоризонт Европа“, за да осигури възможности за полезни взаимодействия;

ж)

изпълнява всяка друга задача, посочена във втора част.

8.   След всяко заседание на научния консултативен орган неговият председател представя на управителния съвет доклад, в който се посочват становищата на органа и неговите членове по въпросите, обсъждани по време на заседанието. Доколкото е възможно, докладът се оповестява на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

9.   Научният консултативен орган може по собствена инициатива да посъветва управителния съвет да се консултира с него по конкретни въпроси, които не са обхванати от задачите, посочени в параграф 7. Доколкото е възможно, докладът се оповестява на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

10.   Научният консултативен орган се информира за причините, в случай че не се предприемат последващи действия във връзка със становището му относно работната програма и стратегическата програма за научни изследвания и иновации.

Член 22

Група на заинтересованите страни

1.   Съвместните предприятия могат да създадат група на заинтересованите страни в съответствие с приложимите разпоредби във втора част и при спазване на настоящия член.

2.   В групата на заинтересованите страни могат да участват всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи, работещи в областта на съвместното предприятие, международни групи по интереси от държавите членки и асоциираните държави, или от други държави.

3.   Управителният съвет определя специфичните критерии и процеса на подбор по отношение на състава на групата на заинтересованите страни с цел постигане на балансирано представителство по отношение на географското разпределение, пола, сектора и експертния опит на заинтересованите страни. Когато е приложимо, управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите.

4.   Групата на заинтересованите страни получава редовно информация за дейностите на съвместното предприятие и се приканва да представя коментари относно планираните инициативи на съвместното предприятие.

5.   Заседанията на групата на заинтересованите страни се свикват от изпълнителния директор.

6.   Изпълнителният директор може да посъветва управителния съвет да се консултира с групата на заинтересованите страни по конкретни въпроси. Когато се провежда такава консултация, след съответното обсъждане в групата на заинтересованите страни се представя доклад до управителния съвет и до групата на представителите на държавите, който се оповестява на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

ГЛАВА 4

Финансови и оперативни разпоредби

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 23

Съгласувано прилагане на ограничението за участие

Съвместните предприятия осигуряват съгласуваност с подхода, възприет за действията, финансирани по линия на работната програма на „Хоризонт Европа“, приета в съответствие с член 13, параграф 2, буква б) от специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“, по отношение на прилагането на член 22, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“, както и законодателството и насоките на Съюза, които са от значение за неговото прилагане по сходни теми в работната програма на съответното съвместно предприятие.

Член 24

Правила, които се прилагат към дейностите, финансирани от съвместните предприятия

1.   Към действията, финансирани от съвместните предприятия по линия на „Хоризонт Европа“, се прилага Регламентът за „Хоризонт Европа“. В съответствие с посочения регламент всяко съвместно предприятие се смята за орган за финансиране и предоставя финансова подкрепа за непреките действия съгласно член 6 от същия регламент.

2.   Действията, финансирани от съвместните предприятия в рамките на „Хоризонт Европа“, може да подлежат и на всякакви специални разпоредби, определени във втора част.

3.   Чрез дерогация от член 40, параграф 4, буква а) от Регламента за „Хоризонт Европа“ правото на възражение се прилага и за участници, които са създали резултатите и не са получили финансиране от съвместно предприятие.

Член 25

Оперативно и финансово планиране

1.   Изпълнителният директор представя за приемане на управителния съвет проект за работна програма.

2.   Работната програма се приема до края на годината, предшестваща нейното изпълнение. Работната програма и поканите за представяне на предложения се публикуват на уебсайта на съвместното предприятие и на уебсайта на „Хоризонт Европа“ и в подкрепа на координацията с цялостната стратегия на „Хоризонт Европа“ се споделят за информация със съответния състав на програмния комитет.

3.   Изпълнителният директор изготвя проект за годишен бюджет за следващата година и го представя на управителния съвет за приемане.

4.   Годишният бюджет за съответната година се приема от управителния съвет до края на годината, предшестваща неговото изпълнение.

5.   Годишният бюджет се адаптира, за да се вземе предвид размерът на финансовата вноска на Съюза, както е посочено в бюджета на Съюза, и когато е приложимо, размерът на финансовите вноски от членове, различни от Съюза, и от допринасящи партньори, ако има такива.

Член 26

Оперативно и финансово отчитане

1.   Изпълнителният директор представя на управителния съвет консолидиран годишен отчет за дейността относно изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие. Консолидираният годишен отчет за дейността се оповестява своевременно на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

2.   Консолидираният годишен отчет за дейността включва, наред с другото, информация по следните въпроси:

а)

научните изследвания, иновациите и другите извършени действия, както и съответните разходи;

б)

представените предложения, включително разбивка по държави, в които са установени правните субекти, и по видове участници, по-специално МСП и нови участници;

в)

избраните за финансиране непреки действия, включително разбивка по видове участници, в това число МСП, и по държави, като се посочва приносът на съответното съвместно предприятие за индивидуалните участници и действия;

г)

информацията относно откритостта на съвместните предприятия, включително мониторинг на връзките за сътрудничество;

д)

допълнителните дейности, предприети от членовете, различни от Съюза, включително разбивка по държави, в които са установени частноправните членове, техните съставни субекти или свързаните субекти на всяка от тези две категории субекти;

е)

сътрудничеството с други европейски партньорства, включително съвместни покани, и полезните взаимодействия между действията на съвместното предприятие и националните или регионалните инициативи и политики.

3.   Счетоводителят на съвместното предприятие изпраща предварителните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.

4.   Изпълнителният директор изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.

5.   Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се провежда в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.

Раздел 2

Финансови разпоредби

Член 27

Финансови правила

1.   Съвместните предприятия приемат свои финансови правила в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

2.   Финансовите правила се публикуват на уебсайта на съответното съвместно предприятие.

Член 28

Източници на финансиране

1.   Всяко съвместно предприятие се финансира съвместно от Съюза, от членовете, различни от Съюза, и от допринасящите партньори чрез финансови вноски и вноски в натура за оперативни дейности.

2.   Членовете, различни от Съюза, се споразумяват как да поделят своята колективна вноска помежду си в съответствие с приложимите финансови правила.

3.   Оперативните разходи на съвместното предприятие се покриват от:

а)

финансови вноски на Съюза:

б)

финансови вноски на частноправните членове, или техните съставни или свързани субекти, на допринасящите партньори или на международна организация, която е член на дадено съвместно предприятие;

в)

когато е приложимо, финансови вноски на участващите държави;

г)

вноски в натура, определени в член 2, точка 8;

4.   В съответствие с членове 10 и 11 ресурсите на съвместното предприятие, вписани в неговия бюджет, се състоят от следните елементи:

а)

финансовите вноски на членовете в полза на съвместното предприятие за административните разходи, разделени поравно на годишна база между Съюза и членовете, различни от Съюза, освен ако във втора част е посочено друго поради специфичния характер на членството в съвместното предприятие;

б)

финансовите вноски на членовете или допринасящите партньори в полза на съвместното предприятие за оперативните разходи;

в)

всички приходи, генерирани от съвместното предприятие;

г)

всички други финансови вноски, ресурси и приходи.

Всяка лихва от вноските, посочени в настоящия параграф, се счита за негов приход.

5.   Всяка неизползвана част от вноската за административни разходи може да бъде предоставена за покриване на оперативните разходи на съответното съвместно предприятие.

6.   Ако член на съвместното предприятие, различни от Съюза, е в неизпълнение на ангажимента си по отношение на своята вноска, изпълнителният директор го информира писмено и определя разумен срок, в който това неизпълнение следва да бъде отстранено. Когато при изтичането на този срок съответният член, различен от Съюза, все още е в неизпълнение, изпълнителният директор информира Комисията и, ако е приложимо, участващите държави с оглед на потенциалните мерки съгласно член 11, параграф 8, и информира съответния член, че е загубил правото на гласуване в управителния съвет в съответствие с посочения член.

7.   Ресурсите на съвместното предприятие и дейностите му се използват за изпълнението на неговите цели и задачи.

8.   Съвместното предприятие е собственик на всички активи, генерирани от него или прехвърлени му за изпълнението на неговите цели и задачи.

9.   С изключение на случаите на ликвидация на съвместното предприятие, горницата на приходите над разходите не се изплаща на членовете на съвместното предприятие, освен ако управителният съвет реши друго.

Член 29

Финансови задължения

1.   Финансовите задължения на съвместното предприятие не надвишават размера на финансовите ресурси, налични или заделени за неговия бюджет от неговите членове и допринасящи партньори.

2.   Бюджетните задължения на съвместните предприятия, посочени в член 3, параграф 1, букви б), г) и з), могат да бъдат разделени на годишни вноски. До 31 декември 2024 г. кумулативният размер на тези бюджетни задължения на вноски не надвишава 50 % от максималната вноска на Съюза, посочена в член 10. От януари 2025 г. най-малко 20 % от кумулативния бюджет за оставащите години не се покриват от годишни вноски.

Член 30

Защита на финансовите интереси на членовете

1.   Съвместното предприятие предоставя на служителите на Комисията и на други оправомощени от съответното съвместно предприятие или от Комисията лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения и до цялата информация, включително в електронен формат, необходима за извършване на техните одити.

2.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разполага с правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (33) и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (34), за да установи дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение, решение или договор, финансирани съгласно настоящия регламент.

3.   Европейската прокуратура разполага с правомощието в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (35), да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е посочено в член 4 от същия регламент.

4.   Независимо от параграфи 1—3 споразуменията, решенията и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, съответното съвместно предприятие, Сметната палата, Европейската прокуратура и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити, проверки на място и разследвания съгласно съответната си компетентност.

5.   Всяко съвместно предприятие осигурява подходяща защита на финансовите интереси на своите членове, като осъществява или възлага на други осъществяването на необходимия вътрешен и външен контрол.

6.   Всяко съвместно предприятие се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (36). Всяко съвместно предприятие предприема необходимите мерки за улесняване на вътрешните разследвания, провеждани от OLAF.

7.   Съвместното предприятие предоставя на всяка национална сметна палата по нейно искане достъп до цялата информация, свързана с националните вноски на съответната участваща държава, включително информация в електронен формат, необходима за провеждането на нейните одити.

Член 31

Последващи одити

Одитите на разходите за непреки действия се извършват в съответствие с член 53 от Регламента за „Хоризонт Европа“ като част от непреките действия по „Хоризонт Европа“, по-специално в съответствие с одитната стратегия, посочена в член 53, параграф 2 от същия регламент.

Член 32

Вътрешен одит

1.   Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместните предприятия, каквито упражнява по отношение на Комисията, и се стреми да намали административната тежест на съвместното предприятие.

2.   Управителният съвет може да създаде капацитет за вътрешен одит в съответствие с финансовите правила на съответното съвместно предприятие.

Раздел 3

Оперативни разпоредби

Член 33

Поверителност

Без да се засягат членове 34 и 36, всяко съвместно предприятие осигурява защитата на поверителната информация, чието разкриване извън институциите на Съюза и други органи, служби или агенции на Съюза би могло да навреди на интересите на неговите членове или на участниците в дейностите на съответното съвместно предприятие. Тази поверителна информация включва, но не се ограничава само до лична, търговска, чувствителна некласифицирана и класифицирана информация.

Член 34

Прозрачност

По отношение на документите, съхранявани от съвместно предприятие, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (37).

Член 35

Обработване на лични данни

Когато изпълнението на настоящия регламент изисква обработването на лични данни, те се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (38).

Член 36

Достъп до резултати и информация за предложения

1.   Съвместното предприятие предоставя достъп на институциите на Съюза, на органите, службите или агенциите на Съюза и, ако е приложимо, на органите на участващите държави до цялата информация, свързана с непреките действия, които финансира. Тази информация включва приноса и резултатите на бенефициерите, които участват в непреки действия на съвместното предприятие, или всякаква друга информация, която бъде счетена за необходима за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политики или програми на Съюза и ако е приложимо, на участващите държави. Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел и отговарят на приложимите правила за поверителност.

2.   Съвместното предприятие предоставя на Комисията информацията, съдържаща се в представените предложения, за целите на разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките или програмите на Съюза. Ако е приложимо, това се прилага mutatis mutandis за участващите държави по отношение на предложения, които включват заявители, установени на тяхна територия, единствено за употреба с нетърговска и неконкурентна цел и в съответствие с приложимите правила за поверителност.

ГЛАВА 5

Персонал и отговорност

Раздел 1

Персонал, привилегии и имунитети

Член 37

Персонал

1.   По отношение на персонала на съвместните предприятия се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

2.   Числеността на персонала се определя в щатното разписание на всяко съвместно предприятие в съответствие с неговия годишен бюджет, като се посочва броят на временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броят на договорно наетия персонал, изразен в еквиваленти на пълно работно време.

3.   Персоналът на съвместното предприятие се състои от срочно наети служители и договорно наети служители.

4.   Всички разходи във връзка с персонала се поемат от съвместното предприятие.

Член 38

Командировани национални експерти и стажанти

1.   Съвместно предприятие може да ползва командировани национални експерти и стажанти, които не са негови преки служители. Броят на командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, се добавя към информацията за човешките ресурси по член 37, параграф 2 в съответствие с годишния бюджет на съответното съвместно предприятие.

2.   Управителният съвет на съответното съвместно предприятие приема решение за определяне на правила относно командироването на национални експерти към даденото съвместно предприятие и относно наемането на стажанти.

Член 39

Привилегии и имунитети

Към съвместните предприятия и техния персонал се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС и ДФЕС.

Раздел 2

Отговорност

Член 40

Отговорност на съвместните предприятия

1.   Договорната отговорност на съвместното предприятие се урежда от съответните договорни разпоредби и от правото, приложимо към съответното споразумение, решение или договор.

2.   Когато отговорността е от извъндоговорно естество, съвместното предприятие действа в съответствие с основните принципи, общи за правните системи на държавите членки, и възстановява всички вреди, причинени от членовете на неговия персонал при изпълнението на техните задължения.

3.   Всички плащания от съвместното предприятие, свързани с отговорността, посочена в параграфи 1 и 2, и разходите и разноски, направени във връзка с това, се считат за разходи на съвместното предприятие и се покриват от неговите средства.

4.   Съвместните предприятия носят цялата отговорност за изпълнението на задълженията си.

Член 41

Отговорност на членовете и застраховка

1.   Финансовата отговорност на членовете на съвместно предприятие за неговите дългове се ограничава до техните финансови вноски в съвместното предприятие.

2.   Съвместното предприятие сключва и поддържа подходяща застраховка.

Член 42

Конфликти на интереси

1.   Съвместното предприятие, неговите органи и персоналът му избягват всякакви конфликти на интереси при извършването на своите дейности.

2.   Управителният съвет приема правила за предотвратяване, избягване и управление на конфликти на интереси по отношение на персонала на съвместното предприятие, членовете и другите лица, участващи в управителния съвет и в другите органи или групи на съвместното предприятие, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и Правилника за длъжностните лица по отношение на персонала.

ГЛАВА 6

Разрешаване на спорове

Член 43

Компетентност на Съда на Европейския съюз и приложимо право

1.   Съдът на Европейския съюз разполага с компетентност:

а)

съгласно арбитражни клаузи, съдържащи се в сключените от съвместното предприятие споразумения или договори или в неговите решения;

б)

при спорове, свързани с обезщетение за вреди, причинени от членовете на персонала на съвместното предприятие при изпълнение на техните задължения;

в)

по всякакви спорове между съвместното предприятие и неговите служители в границите и при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

2.   По всички въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент или от други правни актове на Съюза, се прилага правото на държавата, в която се намира седалището на съвместното предприятие.

Член 44

Жалби до омбудсмана

Решенията, които се вземат от съвместно предприятие при изпълнението на настоящия регламент, могат да се обжалват пред омбудсмана в съответствие с член 228 от ДФЕС.

ГЛАВА 7

Ликвидация

Член 45

Ликвидация

1.   Съвместните предприятия подлежат на ликвидация в края на срока, посочен в член 3.

2.   В допълнение към параграф 1 процедурата по ликвидация на съвместно предприятие се задейства автоматично, когато Съюзът или всички членове, различни от Съюза, се оттеглят от съвместното предприятие.

3.   За провеждането на процедурите, свързани с ликвидацията на съвместно предприятие, управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които изпълняват решенията на управителния съвет.

4.   По време на процедурата по ликвидация активите на съвместното предприятие се използват за покриване на неговите пасиви и разходите, свързани с ликвидацията му. Всеки излишък се разпределя между членовете на съвместното предприятие към датата на ликвидацията пропорционално на финансовата им вноска в съвместното предприятие. Всеки такъв излишък, разпределен на Съюза, се връща в бюджета на Съюза.

5.   За осигуряване на подходящо управление на всяко споразумение, сключено от съвместното предприятие, което е в процедура по ликвидация, на всяко прието от него решение, както и на всеки договор за възлагане на обществени поръчки, чиято продължителност надхвърля срока на съществуване на съвместното предприятие, се въвежда процедура ad hoc.

ВТОРА ЧАСТ

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ НА ОТДЕЛНИТЕ СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЯЛ I

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КРЪГОВА БИОТЕХНОЛОГИЧНА ЕВРОПА“

Член 46

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ има следните общи цели:

а)

ускоряване на иновационния процес и разработване на иновативни биотехнологични решения;

б)

ускоряване на навлизането на пазара на съществуващите зрели и иновативни биотехнологични решения;

в)

осигуряване на високо равнище на екологични резултати на промишлените биотехнологични системи.

2.   Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ има и следните специфични цели:

а)

увеличаване на интензивността на междудисциплинарните научноизследователски и иновационни дейности с цел да се извлекат ползите от напредъка в науките за живота и в други научни дисциплини за разработването и демонстрирането на устойчиви биотехнологични решения;

б)

увеличаване и интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации на заинтересованите страни в Съюза за използване на потенциала на местната биоикономика, включително в региони с недостатъчно развит капацитет;

в)

увеличаване на капацитета за научни изследвания и иновации за справяне с екологичните предизвикателства и разработване на по-устойчиви биотехнологични иновации, като се гарантира, че въпросите, свързани с устойчивостта, и екологичните показатели са интегрирани по цялата верига на иновациите и в бъдещите иновативни решения;

г)

засилване на интегрирането на биотехнологичните научни изследвания и иновации в биотехнологичното производство на Съюза и увеличаване на участието на участниците в областта на научноизследователската и развойна дейност, включително доставчиците на изходни суровини, в биотехнологичните вериги за създаване на стойност;

д)

намаляване на риска за инвестиции в научни изследвания и иновации в биотехнологични дружества и проекти;

е)

гарантиране, че кръговостта и екологичните съображения, включително приносът за постигането на целите за неутралност по отношение на климата и нулево замърсяване, се вземат предвид при разработването и изпълнението на биотехнологични проекти за научни изследвания и иновации и улесняват възприемането им от обществото.

Член 47

Допълнителни задачи на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ изпълнява следните задачи:

а)

гарантира, че целите му се постигат чрез програмирането на научноизследователските и иновационните дейности на публичните и частните партньори;

б)

мобилизира публично и частно финансиране за своите научноизследователски и иновационни дейности;

в)

подкрепя мултидисциплинарни научноизследователски и иновационни проекти с голямо въздействие, които засилват промишлените биотехнологични иновации за постигане на неговите цели;

г)

интензифицира научноизследователските и иновационните си дейности по цялата иновационна верига от ниските до високите равнища на технологична готовност;

д)

мобилизира и интегрира участниците в научните изследвания и иновациите, включително доставчиците на изходни суровини от селските, крайбрежните и градските райони и региони с неизползван потенциал за развитие на биотехнологичната верига за създаване на стойност с цел сътрудничество в дейности по проекти;

е)

гарантира, че научноизследователските и иновационните дейности в неговите рамки са съсредоточени върху въпроси от обществен интерес, по-специално върху резултатите на биотехнологичната промишленост във връзка с околната среда и климата, както по отношение на разбирането на съответните проблеми, така и за разработването на решения за тях;

ж)

насърчава комуникацията и сътрудничеството между участниците в научните изследвания и иновациите и заинтересованите страни от промишлеността в неговите рамки с цел повишаване на осведомеността относно бързо развиващите се знания и технологии, улеснява междудисциплинарното и междусекторното сътрудничество и улеснява навлизането на пазара на иновативни биотехнологични решения;

з)

мобилизира национални и регионални органи, които могат да създадат по-благоприятни условия за навлизане на пазара на биотехнологични иновации;

и)

подкрепя да се обмисли разработването на стандарти с цел улесняване на навлизането на пазара на биотехнологични иновации;

й)

определя научнообосновани критерии за устойчивост и показатели за ефективност, прилага ги и ги наблюдава във всички свои научноизследователски и иновационни дейности и насърчава навлизането им в биотехнологичната промишленост извън обхвата на инициативата;

к)

съобщава и популяризира иновативни биотехнологични решения пред създателите на политики, промишлеността, неправителствените организации, гражданското общество и потребителите като цяло.

Член 48

Членове

Членовете на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

Консорциумът за биотехнологични производства — организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно белгийското право, след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването му, различни от посочените в настоящия регламент;

в)

асоциираните членове, избрани в съответствие с член 7, при условие че е взето решение на управителния съвет.

Член 49

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 1 000 000 000 EUR, включително до 23 500 000 EUR за административни разходи.

Член 50

Вноски на членовете, различни от Съюза

През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 1 000 000 000 EUR, включително до 23 500 000 EUR за административни разходи.

Член 51

Обхват на допълнителните дейности

1.   Независимо от правомощията на управителния съвет за вземане на решение относно плана за допълнителни дейности съгласно член 17, параграф 2, буква н) и в обхвата на член 2, точки 9 и 10, Консорциумът за биотехнологични производства или неговите съставни или свързани субекти всяка година правят предложение за допълнителните дейности. Допълнителни дейности са дейностите, които са пряко свързани с проекти и дейности на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, включително по-специално:

а)

инвестиции в нови съоръжения, демонстриращи нова верига за създаване на стойност, включително инвестиции в дълготрайно оборудване, инструменти и съпътстваща инфраструктура, по-специално свързани с регионалното внедряване и неговата проверка за устойчивост;

б)

инвестиции в нова иновативна и устойчива производствена инсталация или водеща инициатива;

в)

инвестиции в нови научни изследвания и иновации и обоснована инфраструктура, включително съоръжения, инструменти, дълготрайно оборудване или пилотни инсталации (изследователски центрове);

г)

дейности по стандартизация;

д)

дейности по комуникация, разпространение на резултатите и повишаване на осведомеността.

2.   Инвестициите, пряко свързани с проекти, са по-специално:

а)

недопустими инвестиции, необходими за изпълнението на проект на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ по време на този проект;

б)

инвестиции, направени паралелно с проект на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, които допълват резултатите от проекта и го извеждат на по-високо равнище на технологична готовност;

в)

инвестиции, необходими за внедряването на резултатите от проект на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ след приключването на проекта до ликвидацията на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“. В обосновани случаи може да се вземе предвид инвестицията, свързана с внедряването на резултати от проекти от предшестващата инициатива (съвместно предприятие „Биотехнологични производства“).

Член 52

Органи на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Органите на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ са:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

групата на представителите на държавите;

г)

научният комитет;

д)

групите по внедряване.

Член 53

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от:

а)

петима представители на Комисията, от името на Съюза; и

б)

петима представители на членовете, различни от Съюза, като поне един от тях следва да представлява МСП.

Член 54

Функциониране на управителния съвет

1.   Членовете, различни от Съюза, притежават колективно 50 % от правата на глас.

2.   Чрез дерогация от член 16, параграф 4 управителният съвет избира свой председател за срок от две години.

3.   Управителният съвет провежда редовни заседания четири пъти годишно.

4.   В допълнение към заседанията, посочени в параграф 2, управителният съвет свиква най-малко веднъж годишно и стратегическо заседание, чиито основни цели са да се набележат предизвикателствата и възможностите за устойчива биотехнологична промишленост и да се осигури допълнителна стратегическа насоченост за съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“.

5.   Допълнителни главни изпълнителни директори или служители с правомощия за вземане на решения на водещи европейски биотехнологични дружества и Комисията се канят на стратегическото заседание.

Член 55

Научен комитет

1.   Научният комитет е научният консултативен орган на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, посочен в член 21, параграф 1.

2.   Научният комитет има не повече от 15 постоянни членове.

3.   Председателят на научния комитет се избира за срок от две години.

4.   Научният комитет създава работна група, съставена от експерти с подходящи профили, за да допринесе за осигуряване на необходимото съсредоточаване върху всички аспекти на устойчивостта на работната програма. Когато е възможно, консултациите, които научният комитет предоставя във връзка с работната програма, включват аспекти, свързани с кръговостта, екологичната устойчивост, опазването и подобряването на биологичното разнообразие, както и по-широки аспекти на устойчивостта на биотехнологичните системи и свързаните с тях вериги за създаване на стойност.

Член 56

Групи по внедряване

1.   Съгласно член 22 се създават една или повече групи по внедряване. Ролята на групите по внедряване е да консултират управителния съвет по въпроси, които са от решаващо значение за навлизането на биотехнологични иновации на пазара и за насърчаването на внедряване на устойчиви кръгови биотехнологични решения.

2.   Съставът на групите по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност на широк кръг заинтересовани страни от областта на биотехнологичните иновации. Всяка заинтересована страна, различна от членовете на Консорциума за биотехнологични производства и техните съставни или свързани субекти, може да изрази интереса си да стане член на група по внедряване. Управителният съвет определя предвидения размер и състав на групите по внедряване, продължителността на мандатите и възможността за подновяване на техните членове, и избира техните членове.

3.   Групите по внедряване заседават най-малко веднъж годишно. На първото заседание групите по внедряване приемат свой процедурен правилник. Този процедурен правилник се одобрява от управителния съвет. Извънредните заседания на групите по внедряване се свикват по искане на управителния съвет, председателя или мнозинство от членовете на съответната група по внедряване.

4.   Групите по внедряване избират председател и заместник-председател за всеки тематичен акцент, за срок от две години. Председателят координира дейностите и представлява групата по внедряване. Председателят може да бъде поканен като наблюдател на заседания на научния комитет и на групата на представителите на държавите.

5.   По искане на управителния съвет групите по внедряване предоставят препоръки по въпросите, свързани с внедряването на биотехнологична иновация. Групите по внедряване могат също така да отправят препоръки към управителния съвет по всяко време по своя собствена инициатива.

ДЯЛ II

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ“

Член 57

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ има следните общи цели:

а)

допринасяне за намаляването на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии за възможно най-ранно внедряване, като по този начин значително се допринася за постигането на общите цели на Европейския зелен пакт, по-специално по отношение на целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове в целия Съюз с най-малко 55 % до 2030 г., в сравнение с равнищата от 1990 г., и на пътя към постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;

б)

гарантиране, че свързаните с въздухоплаването дейности за научни изследвания и иновации, с особен акцент върху инициативите в областта на революционните технологии, допринасят за глобалната устойчива конкурентоспособност на въздухоплавателния сектор на Съюза и че неутралните по отношение на климата технологии в областта на въздухоплаването отговарят на съответните изисквания за авиационна безопасност и сигурност, както и че въздухоплаването продължава да е сигурно, надеждно, икономически ефективно и ефикасно средство за превоз на пътници и товари;

в)

подобряване на европейския капацитет за научни изследвания и иновации в областта на въздухоплаването.

2.   Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ има и следните специфични цели:

а)

интегриране и демонстриране на революционни технологични иновации в областта на въздухоплавателните средства, които могат да намалят нетните емисии на парникови газове с не по-малко от 30 % до 2030 г., в сравнение с най-съвременните технологии от 2020 г., като същевременно полагат основите за неутрално по отношение на климата въздухоплаване до 2050 г.;

б)

гарантиране, че технологичната и потенциалната промишлена готовност на иновациите могат да подкрепят пускането на революционни нови продукти и услуги до 2035 г., с цел замяна на 75 % от работния парк до 2050 г. и разработване на иновативна, надеждна, безопасна и рентабилна европейска система на въздухоплаването, която е в състояние да постигне целта за неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;

в)

разширяване и насърчаване на интеграцията на веригите за създаване на стойност при научните изследвания и иновациите в областта на неутралното по отношение на климата въздухоплаване, включително академичните среди, научноизследователските организации, промишлеността и малките и средните предприятия, като се използват и полезните взаимодействия с други съответни национални и европейски програми и като се подпомага навлизането на свързани с промишлеността умения по цялата верига за създаване на стойност.

Член 58

Допълнителни задачи на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“

В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ изпълнява и следните задачи:

а)

публикува на уебсайта си и на съответния уебсайт на Комисията цялата информация, необходима за подготовката и представянето на предложения за открити покани на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;

б)

наблюдава и оценява технологичния напредък към постигането на общите и специфичните цели, определени в член 57;

в)

улеснява пълния достъп до данни и информация за независимия мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването, извършван под надзора на Комисията;

г)

подпомага Комисията при поискване от нея при създаването и координирането на разработването на норми и стандарти в подкрепа на навлизането на пазара на решения за чисто въздухоплаване, по-специално чрез провеждане на проучвания, симулации и предоставяне на технически консултации, като същевременно отчита необходимостта от премахване на пречките пред навлизането на пазара.

Член 59

Членове

1.   Членовете на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

членовете учредители, изброени в приложение I, след като уведомят за решението си да се присъединят към съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването им, различни от посочените в настоящия регламент;

в)

асоциираните членове, които се избират в съответствие с член 7, при условие че е взето решение на управителния съвет.

2.   В допълнение към член 7, параграф 1, през първите шест месеца след създаването на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ управителният съвет може да избере асоциирани членове от списък, изготвен след открита покана за заявяване на интерес, отправена от Комисията преди създаването на това съвместно предприятие. Условията на член 7, параграф 2 се прилагат mutatis mutandis.

Член 60

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 1 700 000 000 EUR, включително до 39 223 000 EUR за административни разходи.

Член 61

Вноски на членовете, различни от Съюза

През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 2 400 000 000 EUR, включително до 39 223 000 EUR за административни разходи.

Член 62

Обхват на допълнителните дейности

1.   За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват:

а)

дейности, които са обхванати от непреките действия на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, но не са финансирани в рамките на тези непреки действия;

б)

дейности, пряко свързани с работната програма на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;

в)

научноизследователски и иновационни дейности, които се основават на дейности, финансирани от съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ или от предшестващата го инициатива;

г)

научноизследователските и иновационните дейности по проекти, които имат ясна връзка със стратегическата програма за научни изследвания и иновации и се съфинансират по национални или регионални програми в рамките на Съюза;

д)

частни научноизследователски и иновационни проекти, допълващи проекти по стратегическата програма за научни изследвания и иновации, както и дейности, допринасящи за навлизането на свързани с промишлеността умения по цялата верига за създаване на стойност;

е)

дейности, които водят до внедряването или навлизането на резултати от проекти от съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ или от неговите предшестващи инициативи, или от двете, които не са получили финансиране от Съюза;

ж)

европейски дейности по стандартизация и сертифициране, свързани с решения за чисто въздухоплаване от проектите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ или предшестващите го инициативи.

2.   Допълнителните дейности трябва да имат ясно определени резултати.

Член 63

Органи на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“

Органите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ са:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

групата на представителите на държавите;

г)

техническият комитет;

д)

Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване.

Член 64

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от:

а)

двама представители на Комисията от името на Съюза;

б)

петнадесет представители на членовете, различни от Съюза, избрани и произлизащи от членовете учредители и асоциираните членове, които осигуряват балансирано представителство на веригата за създаване на стойност на въздухоплаването, като например интегратори на въздухоплавателни средства, производители на двигатели и производители на оборудване. В своя процедурен правилник управителният съвет създава ротационен механизъм за разпределяне на местата на членовете, различни от Съюза, като се взема предвид балансът между половете. Избраните представители включват най-малко един представител на европейските МСП, най-малко двама представители на научноизследователските организации и най-малко един представител на висшите училища.

Член 65

Функциониране на управителния съвет

1.   Членовете, различни от Съюза, притежават колективно 50 % от правата на глас.

2.   Чрез дерогация от член 16, параграф 4 управителният съвет се председателства от Комисията от името на Съюза и се съпредседателства от представител на членовете, различни от Съюза.

3.   Председателите на Европейския научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване, на техническия комитет и на групата на представителите на държавите и един представител на ЕААБ присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели.

4.   Управителният съвет осигурява пряка връзка и координация между дейностите на групата на представителите на държавите или на други консултативни органи. За тази цел управителният съвет може също така да делегира член, който да следи дейностите на тези органи.

Член 66

Допълнителни задачи на управителния съвет

1.   В допълнение към задачите, изброени в член 17, управителният съвет на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ изпълнява и следните задачи:

а)

наблюдава целесъобразността за чистото въздухоплаване на стратегиите за допълнителни дейности на членовете, различни от Съюза;

б)

насърчава навлизането на пазара на технологии и решения, допринасящи за постигането на целите на Европейския зелен пакт, и осигурява постигането на специфичните цели на съвместното предприятие, посочени в член 57;

в)

търси полезни взаимодействия между научноизследователски и демонстрационни дейности на регионално или национално равнище или на равнището на Съюза, които са свързани със стратегическата програма за научни изследвания и иновации и с работната програма на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;

г)

извършва надзор върху наблюдението и оценката на напредъка на програмата в сравнение с показателите за въздействие и специфичните цели на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, посочени в член 57, параграф 2;

д)

осигурява непрекъснатото направляване и ръководство на прехода на техническите приоритети и научноизследователските и иновационните дейности на програмата „Чисто небе 2“ до тяхното завършване, в съответствие с целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, и гарантира, когато е уместно, прехвърлянето на резултатите към програмата „Чисто въздухоплаване“.

2.   Управителният съвет прави оценка и взема решения във връзка с изпълнението на програмата и с постигането на целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, включително относно:

а)

стратегическото многогодишно планиране на поканите на „Чисто въздухоплаване“ и тяхното съгласуване с целите на програмата „Хоризонт Европа“ и съответните работни програми, с техническите приоритети и научноизследователските действия;

б)

преразглежданията или оптимизирането на техническия обхват на програмата за съгласуване на работната програма и целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ с общите работни програми по програмата „Хоризонт Европа“ и с работните програми на други европейски партньорства;

в)

препоръките на консултативните органи и специфичните действия предвидени в член 58 за увеличаване на навлизането на пазара и въздействието на решенията за чисто въздухоплаване съгласно Европейския зелен пакт и съответните политически действия за подобряването му.

Член 67

Допълнителни задачи на изпълнителния директор

В допълнение към задачите, посочени в член 19, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ изпълнява следните задачи:

а)

предприема подходящи действия за управление на взаимодействията между проектите, подкрепяни от съвместното предприятие, като избягва ненужното припокриване помежду им и насърчава полезните взаимодействия в цялата програма;

б)

гарантира, спазването на сроковете за предаване на необходимата информация на различните органи на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;

в)

улеснява координацията от страна на Комисията, в съответствие със становището на консултативните органи, между дейностите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и съответните научноизследователски и иновационни дейности в рамките на „Хоризонт Европа“, за да се избегне припокриването и да се насърчават полезните взаимодействия;

г)

гарантира, че съвместното предприятие улеснява пълния достъп до данни и информация за независимия мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването, извършван под прекия надзор на Комисията, и предприема всички подходящи действия, необходими за гарантиране на независимостта на този процес от самото съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“, например чрез обществени поръчки, независими оценки, прегледи или ad hoc анализ. Докладът за мониторинг и оценка на програмата се представя на управителния съвет веднъж годишно;

д)

подпомага адаптирането от управителния съвет на техническото съдържание и разпределението на бюджета на работната програма по време на изпълнението на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, с цел максимално увеличаване на постиженията на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“.

Член 68

Група на представителите на държавите

1.   Групата на представителите на държавите провежда координационни срещи с групата на представителите на държавите на други съответни съвместни предприятия, например съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“, най-малко два пъти годишно, с цел създаване на връзка между националните и регионалните органи и съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и предоставяне на консултации на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ на тази основа.

2.   В допълнение към член 20 групата на представителите на държавите има и следните допълнителни задачи:

а)

предлага мерки за подобряване на взаимното допълване между научноизследователските и иновационните действия в областта на чистото въздухоплаване и националните научноизследователски програми, които допринасят за целите на стратегическата програмата за научни изследвания и иновации, както и с международни и други национални инициативи и проекти;

б)

насърчава конкретни мерки на национално или регионално равнище, насочени към увеличаване на участието на МСП в научните изследвания и иновациите в областта на чистото въздухоплаване, включително чрез мероприятия за разпространение на резултатите, специализирани технически семинари и комуникация, както и всякакви други действия, насочени към насърчаване на сътрудничеството и внедряването на технологии за въздухоплаване;

в)

насърчава инвестициите в научни изследвания и иновации от фондовете на политиката на сближаване, като например Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Фонда за справедлив преход и инструмента Next Generation EU в контекста на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“.

Член 69

Технически комитет

1.   Техническият комитет се състои от:

а)

до четирима представители на Комисията и органи на Съюза, както е решено от представителите на Съюза в управителния съвет;

б)

един представител от всеки член, различен от Съюза;

г)

един представител на ЕААБ.

2.   Техническият комитет се съпредседателства от представител на членовете учредители, който се сменя на ротационен принцип на всеки две години, и от Комисията. Техническият комитет се отчита пред управителния съвет и неговият секретариат се осигурява от съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“.

3.   Изпълнителният директор е постоянен наблюдател в техническия комитет. Представителите на групата на представителите на държавите и на Европейския научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване могат да присъстват като наблюдатели по покана на председателя или по свое искане, като в такъв случай за тяхното присъствие е необходимо съгласието на председателя и на представителите на съвместното предприятие.

4.   Техническият комитет предлага своя процедурен правилник и го представя за приемане от управителния съвет.

5.   Техническият комитет разработва и поддържа технологичната пътна карта и стратегия на програмата. Той предлага и подготвя за приемане от управителния съвет, в зависимост от случая, обхвата и програмирането на научноизследователските действия, техническата стратегия и цялостната пътна карта за научни изследвания на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“. Проследяването на дейностите на техническия комитет може да се делегира на член на управителния съвет.

6.   Техническият комитет изпълнява следните задачи:

а)

изготвя предложения за изменение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, които да бъдат представени за обсъждане и окончателно решение от управителния съвет;

б)

изготвя предложения за техническите приоритети и научноизследователските действия, които да бъдат включени в работната програма, както и научноизследователските теми за открити покани за представяне на предложения;

в)

предоставя информация относно научноизследователските действия, които са планирани или са в процес на изпълнение на национално, регионално или друго несъюзно равнище, и отправя препоръки относно действията, необходими за максималното увеличаване на възможните полезни взаимодействия на програмата на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;

г)

предлага за обсъждане и окончателно решение на управителния съвет преразглежданията или оптимизирането на техническия обхват на програмата, за да съгласува работната програма и целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ с общите работни програми по програмата „Хоризонт Европа“ и с работните програми на други европейски партньорства, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации;

д)

отправя препоръки относно постигането на максимално въздействие в съответствие с целите на Европейския зелен пакт и потенциалното навлизане на пазара на резултатите от програмата от непреките действия, финансирани от съвместното предприятие.

Член 70

Европейски научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване

1.   Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване е научният консултативен орган на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, създаден в съответствие с член 21, параграф 1, буква а) и член 21, параграф 4.

2.   Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване има не повече от 15 постоянни членове, като тези членове не са членове на друг орган в рамките на посоченото съвместно предприятие.

3.   Председателят на Европейския научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване се избира за срок от две години.

4.   Представител на ЕААБ е постоянен член на Европейския научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване.

5.   При изпълнението на задачите си Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване си сътрудничи със съответните форуми на европейските заинтересовани страни в областта на въздухоплаването, като например Консултативния съвет за научни изследвания по аеронавтика в Европа (ACARE).

6.   Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване, съгласно член 21, параграф 7, буква е), провежда координационни срещи с консултативните органи на други съответни съвместни предприятия, като например съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“, с цел насърчаване на полезните взаимодействия и сътрудничеството между съответните инициативи на Съюза за научни изследвания и иновации в областта на въздухоплаването и предоставяне на консултации в този смисъл на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ на тази основа.

7.   Европейският научно-консултативен орган за чисто въздухоплаване също така предоставя консултации и подкрепа на Комисията и съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ относно инициативи, които насърчават научните изследвания в областта на въздухоплаването в европейските образователни системи, и отправя препоръки относно развитието на уменията и компетентностите в областта на въздухоплаването и актуализираните учебни програми по авиационна техника.

Член 71

Сертифициране на нови технологии

1.   Заявителите, бенефициерите или изпълнителният директор може да поканят ЕААБ да предостави консултации относно отделни проекти и демонстрационни дейности по въпроси, свързани със спазването на стандартите за авиационна безопасност, за оперативна съвместимост и за околната среда, за да се гарантира, че те ще доведат до своевременно разработване на съответните стандарти, капацитет за изпитване и регулаторни изисквания за разработване на продукти и внедряване на нови технологии.

2.   Дейностите по сертифициране и предоставените услуги попадат в приложното поле на разпоредбите относно таксите и плащанията, определени в Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 72

Дерогация от правилата за участие

Когато това е надлежно обосновано в описанието на съответните теми в работната програма, в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, имат право да участват отделен правен субект, установен в държава членка или в асоциирана държава, или консорциуми, които не отговарят на условието, предвидено в член 22, параграф 2 от Регламента за „Хоризонт Европа“.

ДЯЛ III

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТ ВОДОРОД“

Член 73

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Чист водород“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Чист водород“ има следните общи цели:

а)

допринасяне за целите, посочени в съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено „Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани“, Европейския зелен пакт и Европейския закон за климата, чрез засилване на амбицията на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове до поне 55 % под нивата от 1990 г. до 2030 г. и неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;

б)

допринасяне за изпълнението на стратегията на Комисията от 2020 г. за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа;

в)

засилване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород с оглед подпомагане, по-специално на МСП, за ускоряването на навлизането на пазара на иновативни конкурентни решения за чист водород;

г)

стимулиране на научните изследвания и иновациите в областта на производството, разпределението, съхранението и приложенията за крайна употреба на чист водород.

2.   Съвместното предприятие „Чист водород“ има и следните специфични цели:

а)

подобряване чрез научни изследвания и иновации, включително дейности, свързани с ниски равнища на технологична готовност, на разходната ефективност, ефикасността, надеждността, количеството и качеството на решенията, основани на чист водород, включително производството, разпределението, съхранението и крайната употреба, разработени в Съюза;

б)

укрепване на знанията и капацитета на научните и промишлените участници по веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с водорода, като същевременно се подкрепя навлизането на свързани с промишлеността умения;

в)

извършване на демонстрации на решения, основани на чист водород, с оглед внедряване на местно, регионално и общо за целия Съюз равнище, като целта е да се включат заинтересованите страни във всички държави членки и като се обърне внимание на възобновяемото производство, разпределението, съхранението и използването за транспортния сектор и енергоемки сектори, както и за други приложения;

г)

повишаване на осведомеността в обществения и в частния сектор, както и на приемането и навлизането на решения, основани на чист водород, по-специално чрез сътрудничество с други европейски партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

Член 74

Допълнителни задачи на съвместното предприятие „Чист водород“

В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Чист водород“ изпълнява следните задачи:

а)

оценява и наблюдава технологичния напредък и технологичните, икономическите и обществените пречки пред навлизането на пазара, включително на нововъзникващите пазари на водород;

б)

независимо от прерогативите на политиката на Комисията, съгласно насоките на политиката и надзора на Комисията допринася за разработването на норми и стандарти с оглед премахване на пречките пред навлизането на пазара и подкрепа на взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост и търговията на вътрешния пазар и в световен мащаб;

в)

подкрепя Комисията, включително чрез технически експертен опит, в нейните международни инициативи относно стратегията за използването на водорода, например Международното партньорство в областта на водородната икономика (IPHE), „Мисията за иновации“ и инициативата „Водород“ в рамките на Министерския форум по въпросите на чистата енергия.

Член 75

Членове

Членовете на съвместното предприятие „Чист водород“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

Hydrogen Europe AISBL — организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно белгийското право („промишлената група“), след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Чист водород“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването ѝ, различни от посочените в настоящия регламент;

в)

Hydrogen Europe Research AISBL — организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно белгийското право („научноизследователската група“), след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Чист водород“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването ѝ, различни от посочените в настоящия регламент;

Член 76

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Чист водород“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 1 000 000 000 EUR, включително до 30 193 000 EUR за административни разходи.

Член 77

Вноски на членовете, различни от Съюза

През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Чист водород“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 1 000 000 000 EUR, включително до 30 193 000 EUR за административни разходи.

Член 78

Обхват на допълнителните дейности

1.   За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват дейности, които са пряко свързани с дейностите на съвместното предприятие „Чист водород“ и допринасят за неговите цели, включително следното:

а)

изпитвания в предпазарен стадий и полеви изпитвания;

б)

доказване на концепцията;

в)

усъвършенстване на съществуващите производствени линии с цел увеличаване на мащаба;

г)

широкомащабни проучвания на конкретни случаи;

д)

дейности за повишаване на осведомеността относно водородните технологии и мерките за безопасност;

е)

превръщане на резултатите от проекти в продукти, по-нататъшно използване на резултатите и дейности в рамките на научноизследователската верига на по-високи равнища на технологична готовност или в паралелни направления на дейност;

ж)

научноизследователските и иновационните дейности по проекти, които имат ясна връзка със стратегическата програма за научни изследвания и иновации и се съфинансират по национални или регионални програми в рамките на Съюза.

2.   Целта на допълнителните дейности на съвместното предприятие „Чист водород“ е да се осигурят полезни взаимодействия с Алианса за чист водород, предизвикателството „Водород от възобновяеми източници (чист водород)“ в рамките на „Мисията за иновации“, Иновационния фонд на Европейския съюз, платформата за стратегията за интелигентна специализация (S3) в регионите с интензивно използване на водород (H2 Regions) и пилотния проект на ЕНП за зеления водород.

Член 79

Органи на съвместното предприятие „Чист водород“

Органите на съвместното предприятие „Чист водород“ са следните:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

групата на представителите на държавите; и

г)

групата на заинтересованите страни.

Член 80

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от:

а)

представители на Комисията от името на Съюза;

б)

шестима представители на промишлената група, като се имат предвид географското представителство и представителството на половете, размера на дружеството и секторите;

в)

един представител на научноизследователската група.

Член 81

Функциониране на управителния съвет

1.   В допълнение към правилата за гласуване, определени в член 16, параграф 3, промишлената група притежава 43 % от правата на глас, а научноизследователската група — 7 % от правата на глас в управителния съвет.

2.   Председателят на управителния съвет е представител на частноправните членове и се назначава от управителния съвет.

Член 82

Допълнителни задачи на управителния съвет

В допълнение към задачите, посочени в член 17, управителният съвет на съвместното предприятие „Чист водород“ изпълнява следните задачи:

а)

насърчава полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално или регионално равнище, по-специално с тези, които подкрепят внедряването на научноизследователски и иновационни решения, инфраструктурата, образованието и регионалното развитие относно използването на чист водород;

б)

предоставя съгласно член 5, параграф 2, буква б) и член 17, буква н) стратегическа насоченост по отношение на сътрудничеството с други европейски партньорства, включително партньорството за нулеви емисии в сухоземния транспорт, партньорството за нулеви емисии във водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив съгласно съответните им стратегически програми за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ;

в)

насърчава навлизането на пазара на технологии и решения за постигане на целите на Европейския зелен пакт;

г)

гарантира, че независимите становища и консултации на по-широката научна общност относно стратегическата програма за научни изследвания и иновации, работните програми и развитието в близки сектори се събират чрез независим научно-консултативен семинар като част от форума на европейското партньорство за чист водород.

Член 83

Допълнителни задачи на изпълнителния директор

В допълнение към задачите, посочени в член 19, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Чист водород“ изпълнява следните задачи:

а)

предлага и осъществява дейности, които стимулират полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално или регионално равнище;

б)

подкрепя и допринася за други инициативи на Съюза, свързани с водорода, при наличие на одобрение от управителния съвет;

в)

след одобрение от управителния съвет свиква ежегоден форум на европейското партньорство за чист водород, включително независимия научно-консултативен семинар, посочен в член 82, буква г); когато е възможно, форумът на партньорството се провежда съвместно и паралелно с Европейския форум за водород на Алианса за чист водород.

Член 84

Група на заинтересованите страни

1.   Групата на заинтересованите страни се състои от представители на сектори от целия Съюз, които генерират, разпределят, съхраняват, се нуждаят или използват чист водород, включително представители на други съответни европейски партньорства, както и представители на междурегионалното партньорство „Европейски водородни долини“ и на научната общност.

2.   В допълнение към задачите, посочени в член 22, групата на заинтересованите страни има следните задачи:

а)

предоставя принос във връзка със стратегическите и технологичните приоритети, с които трябва да се занимава съвместното предприятие „Чист водород“, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ и свързаните с тях подробни технологични пътни карти, като надлежно отчита напредъка и потребностите в близки сектори;

б)

прави предложения, за да се даде възможност за осъществяване на конкретни полезни взаимодействия между съвместното предприятие „Чист водород“ и близки сектори или всеки сектор, полезните взаимодействия с който се считат за добавена стойност;

в)

предоставя принос във връзка с форума на европейското партньорство за чист водород и Европейския форум за водород на Алианса за чист водород.

ДЯЛ IV

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ“

Член 85

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ има следните общи цели:

а)

допринасяне за изграждането на единното европейско железопътно пространство;

б)

осигуряване на бърз преход към по-привлекателна, лесна за използване, конкурентоспособна, финансово достъпна, лесна за поддържане, ефективна и устойчива европейска железопътна система, интегрирана в по-широката система за мобилност;

в)

подкрепяне на развитието на силна и конкурентоспособна в световен мащаб европейска железопътна промишленост.

2.   В допълнение към целите, посочени в параграф 1, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ има следните специфични цели:

а)

улесняване на научноизследователските и иновационните дейности за осигуряване на интегрирана европейска железопътна мрежа чрез проектиране, премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващаща управлението на движението, превозните средства, инфраструктурата, включително и интеграция с националните междурелсия, например железопътните линии с 1 520, 1 000 или 1 668 mm, и услугите, както и предоставяне на най-добрия отговор на нуждите на пътниците и предприятията, ускоряване на навлизането на новаторски решения в подкрепа на единното европейско железопътно пространство, като същевременно се увеличават капацитетът и надеждността и се намалява себестойността на железопътния транспорт;

б)

осигуряване на устойчива и стабилна железопътна система чрез разработване на безшумна железопътна система с нулеви емисии и устойчива на климата инфраструктура, прилагане на кръгова икономика за железопътния сектор, предприемане на пилотни действия за използването на иновативни процеси, технологии, проекти и материали в целия жизнен цикъл на железопътните системи и разработване на други иновативни решения за наземния релсов транспорт;

в)

разработване чрез своя стълб на системата на единна оперативна концепция и функционална, безопасна и сигурна системна архитектура, при надлежно отчитане на аспектите, свързани с киберсигурността, с акцент върху европейската железопътна мрежа, за която се прилага Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (39), за интегрирани европейски системи за управление, контрол и сигнализация на железопътното движение, включително автоматизирана експлоатация на влакове, което гарантира, че научните изследвания и иновациите са насочени към общоприети и споделени изисквания на клиентите и оперативни нужди и са отворени за развитие;

г)

улесняване на научноизследователски и иновационни дейности, свързани с услуги за железопътни товарни превози и услуги за интермодален транспорт, за да се осигури конкурентен екологичен железопътен товарен транспорт, напълно интегриран в логистичната верига за създаване на стойност, като в основата са автоматизацията и цифровизацията на железопътния товарен транспорт;

д)

разработване на демонстрационни проекти в заинтересованите държави членки;

е)

допринасяне за развитието на силен и конкурентоспособен в световен мащаб европейски железопътен сектор;

ж)

създаване, насърчаване и използване на полезни взаимодействия с други политики, програми, инициативи, инструменти или фондове на Съюза с цел максимално увеличаване на оказваното от него въздействие и добавената му стойност.

3.   При извършването на дейностите си съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ се стреми към балансирано от географска гледна точка участие в тях на членовете и партньорите. То установява и необходимите международни връзки по отношение на научните изследвания и иновациите в железопътния сектор в съответствие с приоритетите на Комисията.

Член 86

Допълнителни задачи на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“

1.   В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, заедно с Комисията, изготвя и, след консултация с групата на представители на държавите, представя за приемане от управителния съвет генералния план, разработен в консултация с всички заинтересовани страни в железопътната система и сектора за оборудване за железопътния транспорт.

2.   Комисията може да започне изготвянето на генералния план преди създаването на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, като се консултира с представителите на държавите членки и с всички заинтересовани страни.

3.   Генералният план представлява обща, ориентирана към бъдещето пътна карта, която се основава на системен подход. В него се определят областите на интервенция, влизащи в обхвата на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“. Целите, определени в генералния план, са обвързани с постигането на резултати и са структурирани съгласно целите, посочени в член 85.

4.   Генералният план се приема от управителния съвет и се одобрява от Комисията в съответствие с член 16, с изключение на раздела му, който е свързан със стълба на системата, който се приема в съответствие с член 93, параграф 4. Преди одобрението Комисията представя генералния план на Съвета и на Европейския парламент. Впоследствие всяко изменение се съобщава на Съвета и на Европейския парламент.

5.   Генералният план представлява стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ по смисъла на член 2, точка 12. С него се предоставят насоки за по-специфичните задачи на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, а именно:

а)

в своя стълб на системата да разработи системен подход, който отразява потребностите на производителите на железопътно оборудване, общността на железопътните оператори, държавите членки и други заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително органи, които представляват клиенти, като пътници, товари и персонал, както и съответните участници извън традиционния железопътен сектор. Системният подход обхваща:

i)

разработването на оперативна концепция и системна архитектура, включително определянето на услуги, функционални блокове и интерфейси, които формират основата на операциите на железопътната система;

ii)

разработването на съответните спецификации, включително интерфейси, спецификации на функционалните изисквания и спецификации на системните изисквания, които да бъдат включени в техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), установени съгласно Директива (ЕС) 2016/797, или процеси на стандартизация, които да доведат до по-високи равнища на цифровизация и автоматизация;

iii)

осигуряването на поддържане, коригиране на грешките и способност на системата да се адаптира с течение на времето, както и на отчитане на съображенията, свързани с миграцията от сегашните архитектури;

iv)

гарантирането, че необходимите интерфейси с други видове транспорт, както и с метрото и трамваите или олекотените железопътни системи, се оценяват и демонстрират, по-специално за товарните и пътническите потоци;

б)

да улеснява научноизследователските и иновационните дейности, необходими за постигане на целите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, включително научноизследователските и иновационните дейности в железопътния сектор, насочени към ниски равнища на технологична готовност. В това отношение съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“:

i)

определя и организира научноизследователските, иновационните и демонстрационните дейности, както и дейностите по валидиране и проучване, които да се извършват под негово ръководство, като същевременно избягва разпокъсването на тези дейности;

ii)

използва възможностите за стандартизация и модулност и улеснява интерфейсите с други видове транспорт и други системи;

iii)

разработва демонстрационни проекти;

iv)

развива тясно сътрудничество и осигурява координация със съответните европейски, национални и международни научноизследователски и иновационни дейности в железопътния сектор и — при необходимост — извън него, по-специално в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, като по този начин се дава възможност на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ да играе основна роля в научните изследвания и иновациите в железопътния сектор, като същевременно се възползва от научния и технологичен напредък, постигнат в други сектори;

v)

осигурява, чрез сътрудничеството, посочено в подточка iv), посредством демонстриране и внедряване, превръщането на научните изследвания в ефективни усилия за развитие и разработване на пионерни иновации и — в крайна сметка — в ориентирани към пазара иновации;

в)

изпълнява всички задачи, необходими за постигане на целите, посочени в членове 4 и 85.

Член 87

Членове

1.   Членовете на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

членовете учредители, изброени в приложение II, след като уведомят за решението си да се присъединят към съвместното предприятие посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването им, различни от посочените в настоящия регламент;

в)

асоциираните членове, които се избират в съответствие с член 7. Списъкът на асоциираните членове се одобрява от Комисията.

2.   В допълнение към разпоредбите на член 7, параграф 1, през първите шест месеца след създаването на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ управителният съвет може да избере асоциирани членове от списък, изготвен след открита покана за заявяване на интерес, отправена от Комисията преди създаването на това съвместно предприятие. Условията на член 7, параграф 2 се прилагат mutatis mutandis.

Член 88

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 600 000 000 EUR, включително най-малко 50 000 000 EUR за стълба на системата и до 24 000 000 EUR за административни разходи.

Член 89

Вноски на членовете, различни от Съюза

През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 600 000 000 EUR, включително до 24 000 000 EUR за административни разходи.

Член 90

Обхват на допълнителните дейности

1.   За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват:

а)

дейности, които са обхванати от непреките действия на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, но не са финансирани в рамките на тези непреки действия;

б)

дейности, пряко свързани с работната програма на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“;

в)

научноизследователски и иновационни дейности, които се основават на дейности, финансирани от съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ или съвместното предприятие „Shift2Rail“;

г)

допълващи се научноизследователски и иновационни дейности, финансирани от членовете, различни от Съюза, които дейности имат ясна европейска добавена стойност и допринасят за постигането на целите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“;

д)

дейности, финансирани от членовете, различни от Съюза, в проекти, финансирани по национални програми или по регионални програми, които допълват дейностите, финансирани от съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“;

е)

навлизане на резултатите от дейностите, финансирани в рамките на съвместното предприятие „Shift2Rail“ и съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, по-нататъшно използване, демонстрационни дейности, стандартизация и изготвяне на препоръки за стратегии за плавен преход, възможности за миграция и актуализации на ТСОС, както и европейски дейности по издаване на разрешения и сертифициране, които не са свързани с по-широко внедряване.

2.   По отношение на дейностите, финансирани от членовете, различни от Съюза, в проекти, финансирани от други европейски партньорства или от други програми на Съюза, или от други усилия и инвестиции, които са свързани с научни изследвания и иновации, които имат значителна европейска добавена стойност и допринасят за постигането на целите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ и неговите допълнителни дейности, финансирани от предприятието, стойността на тези дейности се отчита, като се посочват видът, равнището и източникът на финансиране от Съюза, за да се избегне двойно отчитане.

Член 91

Органи на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“

1.   Органите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ са:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

групата на представителите на държавите;

г)

ръководната група за стълба на системата;

д)

групата по внедряване.

2.   Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ може да създаде научна ръководна група или да търси научни консултации от независими академични експерти или от общи научни консултативни органи.

Член 92

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от:

а)

двама представители от Комисията от името на Съюза;

б)

един представител от всеки от членовете, различни от Съюза.

Член 93

Функциониране на управителния съвет

1.   Чрез дерогация от член 16, параграф 4, управителният съвет се председателства от Комисията от името на Съюза.

2.   Членовете, различни от Съюза, притежават колективно 50 % от правата на глас.

3.   Представителите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и на Европейския консултативен съвет за научни изследвания в железопътния сектор (ERRAC) се канят да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели и да участват в разискванията, но нямат право на глас.

4.   Чрез дерогация от член 16, параграф 1, по отношение на дейностите, които трябва да бъдат извършени в рамките на стълба на системата, дадено решение се счита за прието с мнозинство от най-малко 55 % от гласовете, включително гласовете на отсъстващите представители.

5.   В допълнение към член 16, параграф 5, управителният съвет заседава веднъж годишно на общо събрание и всички участници в научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ се канят да присъстват. На събранието се насърчава размисълът върху цялостната насока на дейностите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, като същевременно се провежда открита и прозрачна дискусия относно напредъка по изпълнението на генералния план.

Член 94

Допълнителни задачи на управителния съвет

В допълнение към задачите, посочени в член 17, управителният съвет на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ изпълнява следните задачи:

а)

приема генералния план и всяко предложение за неговото изменение;

б)

приема работните програми, включително бюджета и плана за изпълнение, на стълба на системата и техните изменения въз основа на препоръките, направени от ръководната група за стълба на системата, и на предложенията на изпълнителния директор.

Член 95

Група на представителите на държавите

В допълнение към член 20 държавите членки гарантират, че съответните им представители представят координирана позиция, която отразява становищата на техните държави членки, изразени в:

а)

Комитета, създаден с член 51 от Директива (ЕС) 2016/797;

б)

програмния комитет в рамките на състава „Климат, енергия и мобилност“ на „Хоризонт Европа“;

в)

Комитета за единното европейско железопътно пространство, създаден с член 62 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (40).

Член 96

Ръководна група за стълба на системата

1.   Ръководната група за стълба на системата е консултативен орган на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, отговарящ за предоставянето на консултации по въпроси, свързани със стълба на системата.

2.   Ръководната група за стълба на системата се състои от представители на Комисията, представители на железопътния сектор, сектора на мобилността и на съответните организации, изпълнителния директор на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, председателя на групата на представителите на държавите и представители на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и на ERRAC. Окончателното решение относно състава на групата се взема от Комисията. Когато е обосновано, Комисията може да покани допълнителни имащи отношение експерти и заинтересовани страни да присъстват на заседанията на ръководната група за стълба на системата като наблюдатели. Ръководната група за стълба на системата редовно докладва за дейността си на групата на представителите на държавите.

3.   Ръководната група за стълба на системата се председателства от Комисията.

4.   Препоръките на ръководната група за стълба на системата се приемат с консенсус. Когато не бъде постигнат консенсус, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ изготвя доклад до управителния съвет, след консултации с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и Комисията, в който се посочват основните общи точки и разминаващи се становища. В този случай групата на представителите на държавите изготвя становище и за управителния съвет.

5.   Ръководната група за стълба на системата приема свой процедурен правилник.

6.   Ръководната група за стълба на системата отговаря за предоставянето на консултации на изпълнителния директор и управителния съвет по следните въпроси:

а)

подхода към оперативната хармонизация и разработването на системната архитектура, включително относно съответната част на генералния план;

б)

осъществяването на специфичната цел, посочена в член 85, параграф 2, буква в);

в)

изпълнението на задачата, посочена в член 86, параграф 5, буква а);

г)

подробния годишен план за изпълнение за стълба на системата в съответствие с работните програми, приети от управителния съвет в съответствие с член 94, буква б).

д)

наблюдение на напредъка по стълба на системата.

Член 97

Група по внедряване

1.   Групата по внедряване се създава съгласно член 22. Ролята на групата по внедряване е да предоставя консултации на управителния съвет относно навлизането на пазара на иновации в железопътния сектор, разработени в съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, и да подпомага внедряването на иновативните решения.

2.   Групата по внедряване е отворена за всички заинтересовани страни. Съставът на групата по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност. Окончателното решение относно състава на групата се взема от Комисията. Списъкът на членовете се публикува на уебсайта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“.

3.   По искане на управителния съвет групата по внедряване предоставя препоръки по въпроси, свързани с внедряването на иновативни решения в железопътния сектор. Групата по внедряване може също така да отправя препоръки по своя собствена инициатива.

Член 98

Сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ осигурява тясно сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, по-специално по отношение на изпълнението на генералния план. Съгласно член 40 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета (41) това сътрудничество включва следните консултативни задачи:

а)

принос в контекста на нуждите от научни изследвания във връзка с осъществяването на единното европейско железопътно пространство, който да бъде отчетен от съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ в генералния план и неговите изменения, както и в работните програми;

б)

обратна информация и консултации относно оперативната съвместимост и безопасността, които да се вземат предвид в научноизследователските и иновационните дейности, и по-специално в контекста на проектните дейности и резултати за целите, посочени в член 86, параграф 5, буква а);

в)

подкрепа на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ при определянето на нуждите от допълнително специфично валидиране или проучвания, които да бъдат извършени от предприятието, включително чрез участието на националните органи по безопасността;

г)

предоставяне на консултации по отношение на стълба на системата;

д)

гарантиране, че при разработването на спецификации, включително интерфейси, спецификации на функционалните изисквания и спецификации на системните изисквания, се вземат предвид опитът и обратната информация относно техническите спецификации за оперативна съвместимост или стандартите.

ДЯЛ V

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГЛОБАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ EDCTP3“

Член 99

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ има следните общи цели:

а)

принос за намаляването на социално-икономическата тежест на инфекциозните болести в Субсахарска Африка чрез насърчаване на разработването и усвояването на нови или усъвършенствани здравни технологии;

б)

принос за повишаването на здравната сигурност в Субсахарска Африка и в световен мащаб чрез укрепване на базирания на научни изследвания и иновации капацитет за готовност и реагиране с цел да се контролират инфекциозните болести.

2.   Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ има и следните специфични цели:

а)

постигане на напредък по разработването и използването на нови или усъвършенствани здравни технологии за справяне с инфекциозните болести чрез подпомагане на провеждането на клинични изпитвания в Субсахарска Африка;

б)

укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и националните системи за научни изследвания в здравеопазването в Субсахарска Африка с цел борба с инфекциозните болести;

в)

улесняване на по-доброто съгласуване между държавите — членки, асоциираните държави и държавите от Субсахарска Африка в рамките на обща стратегическа програма за научни изследвания и иновации в областта на глобалното здравеопазване с цел повишаване на разходната ефективност на европейските публични инвестиции;

г)

укрепване на капацитета в Субсахарска Африка за епидемична готовност с помощта на ефективна и бърза реакция чрез научни изследвания за разработване на основна диагностика, ваксини и терапевтични средства за ранно откриване и контрол на възникващите болести с епидемичен потенциал;

д)

насърчаване на продуктивното и устойчиво създаване на връзки и партньорства в областта на глобалните научни изследвания в здравеопазването, с които се изграждат отношения „Север—Юг“ и „Юг—Юг“ с множество организации от частния и публичния сектор.

Член 100

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ изпълнява следните задачи:

а)

насърчава продуктивните отношения между европейски и африкански граждани, групи и институции;

б)

повишава осведомеността за общите интереси и общите цели между институциите и научноизследователските групи с цел улесняване и укрепване на сътрудничеството по проекти и институционалното сътрудничество;

в)

допринася за улесняване на съгласуването на глобалните здравни стратегии на европейските и африканските финансиращи субекти, институции и органи;

г)

привлича допълнителни инвестиции, като включва партньори от частния, публичния и благотворителния сектор;

д)

насърчава полезни взаимодействия, сътрудничество и съвместни действия с Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество създаден с Регламент (ЕС) № 2019/947 на Европейския парламент и на Съвета (42), по-специално за изграждане на капацитет и споделяне на съоръжения и инфраструктури.

Член 101

Членове

Членовете на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

Асоциацията EDCTP — организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно нидерландското право, след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването ѝ, различни от посочените в настоящия регламент.

Член 102

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 800 000 000 EUR, включително до 59 756 000 EUR за административни разходи, и се състои от следното:

а)

до 400 000 000 EUR, при условие че вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти е най-малко равна на тази сума;

б)

до 400 000 000 EUR, при условие че вноските на допринасящите партньори или на техните съставни или свързани субекти са най-малко равни на тази сума.

Ако условието по буква б) не е изпълнено, сумата по буква а) се увеличава с до 400 000 000 EUR, при условие че общият размер, с който се увеличава, е най-малко равен на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти, както е посочено в член 103, параграф 1.

Член 103

Вноски на членовете, различни от Съюза

1.   През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 439 878 000 EUR.

2.   Вноските, посочени в параграф 1 от настоящия член, се състоят от вноски в съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, съгласно предвиденото в член 11, параграф 1. Чрез дерогация от член 11, параграф 1, тези вноски могат да се състоят от финансови вноски.

Член 104

Обхват на допълнителните дейности

1.   Допълнителните дейности на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ се разработват и изпълняват по съгласуван, интегриран и последователен начин от Асоциацията EDCTP и нейните съставни или свързани субекти и следват стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“.

2.   За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват дейности, които са пряко свързани с дейностите на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ и допринасят за неговите цели, включително следното:

а)

дейности на съставни или свързани субекти на Асоциацията EDCTP, съгласувани с подобни дейности на други съставни или свързани субекти на Асоциацията EDCTP и управлявани независимо в съответствие с националните правила за финансиране;

б)

дейности, осъществявани от правителствени научноизследователски организации от Субсахарска Африка;

в)

дейности, с които се насърчава създаването на връзки и партньорства, с които се изграждат отношения с множество организации от частния и публичния сектор;

г)

подкрепа за развитието на научноизследователска инфраструктура като мрежи за клинични изпитвания или кохортни проучвания, свързани с обхвата на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, и подкрепа за повишаване на готовността на здравните системи да извършват научноизследователски дейности в обхвата на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“.

Член 105

Органи на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Органите на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ са:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

научният комитет;

г)

групата на заинтересованите страни.

Член 106

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от:

а)

шестима представители на Комисията от името на Съюза;

б)

шестима представители на Асоциацията EDCTP.

Член 107

Функциониране на управителния съвет

Асоциацията EDCTP разполага с 50 % от правата на глас.

Член 108

Научен комитет

1.   Съгласно член 21, параграф 1, буква а) научният комитет е научният консултативен орган на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“.

2.   В допълнение към член 21, параграф 2, научният комитет гарантира интегрирането на научния експертен опит на африканските държави.

3.   В допълнение към задачите, изброени в член 21, научният комитет изпълнява следните задачи:

а)

оказва съдействие за стратегическото и научното планиране на дейностите на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“;

б)

предоставя консултации относно стратегиите за насърчаване на полезните взаимодействия и партньорствата с всички заинтересовани страни;

в)

при необходимост допринася за изготвянето на стратегически и научни документи, от значение за съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“;

г)

предоставя стратегически и научни консултации на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ и гарантира успешното приключване на текущите проекти;

д)

определя стратегическите нужди и приоритети за ускоряване на разработването на нови или усъвършенствани клинични интервенции, включително необходимото обучение, изграждане на мрежи и изграждане на капацитет, които да бъдат предприети за постигането на тези цели;

е)

извършва преглед на ситуацията в областта на свързаните с бедността и пренебрегваните болести, за да определи ролята на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ в партньорство с други заинтересовани страни с цел ускоряване на разработването или усъвършенстването на интервенции срещу тези болести;

ж)

извършва оценка на състоянието на глобалните пътища за разработване на продукти и възможностите за критични пътища за разработване на бъдещи продукти;

з)

предоставя консултации относно прегледа на покани за представяне на предложения и други програми;

и)

предоставя подкрепа и принос за рамката за мониторинг и оценка на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, както и за мониторинга на научните резултати и стратегическите въздействия на безвъзмездните средства, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“;

й)

консултира, подпомага и участва в работни групи на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, срещи на заинтересованите страни, форума на EDCTP и други важни събития.

4.   Председателят изготвя годишен отчет за дейностите и постиженията на научния комитет през предходната година и го представя за одобрение на управителния съвет.

Член 109

Група на заинтересованите страни

1.   Групата на заинтересованите страни има балансирано представителство на заинтересованите страни от географска и тематична гледна точка и от гледна точка на равенството между половете, и по-специално включва експертния опит на Африка.

2.   В допълнение към задачите, посочени в член 22, групата на заинтересованите страни изпълнява и следните задачи:

а)

предоставя принос във връзка с научните, стратегическите и технологичните приоритети, с които трябва да се занимава съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ, като отчита напредъка и потребностите на сектора на глобалното здравеопазване и близки сектори;

б)

прави предложения, за да се даде възможност за осъществяване на конкретни полезни взаимодействия между съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ и близки сектори или всеки сектор, за който може да се счита, че полезните взаимодействия ще бъдат с добавена стойност;

в)

предоставя принос на форума на EDCTP.

Член 110

Допускане до финансиране

1.   В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и чрез дерогация от член 23, параграф 1 от същия регламент, финансирането от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ се ограничава до правни субекти, установени в държавите членки или в асоциирани държави, или в държавите, участващи в Асоциацията EDCTP. По изключение и ако е предвидено в работната програма, субекти, установени в други държави, може да са допустими за финансиране от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ по конкретни теми на покани или в случай на покана в отговор на извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

2.   Съюзът се стреми да сключва споразумения с трети държави, с които се осигурява защитата на неговия финансов интерес. Преди сключването им и с цел защита на финансовите интереси на Съюза, когато субектите, установени в трета държава, които нямат такова споразумение, участват с финансиране в непряко действие, финансовият координатор на непрякото действие е установен в държава членка или асоциирана държава, размерът на предварителното финансиране се адаптира по адекватен начин и разпоредбите за отговорност, съдържащи се в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, надлежно отчитат финансовите рискове.

Член 111

Определени участници

Критерий за допустимост в поканата за представяне на предложения може да е участието на субекти, определени от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“. То трябва да е надлежно обосновано в работната програма, в която също може да се предвиди, че тези определени участници не са допустими за финансиране от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ в рамките на избраните непреки действия.

Член 112

Етични принципи

Клиничните изпитвания и научните изследвания относно прилагането, провеждани в рамките на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, се извършват в съответствие с основните етични принципи, признатите международни регулаторни стандарти и добрите приобщаващи практики.

Член 113

Сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ осигурява тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, както и със съответните африкански агенции и организации.

Член 114

Финансова достъпност

Участниците в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, гарантират, че продуктите и услугите, които разработват изцяло или отчасти въз основа на резултатите от клинични проучвания, предприети като част от непряко действие, са финансово приемливи, налични и достъпни за обществеността при справедливи и разумни условия. За тази цел, когато е приложимо, в работната програма се определят допълнителни задължения за използване на резултатите, приложими за конкретни непреки действия.

ДЯЛ VI

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Член 115

Допълнителни цели на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

1.   В допълнение към целите, посочени в членове 4 и 5, съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ постига до 2030 г. следните общи цели:

а)

допринасяне за създаването на екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването в Съюза, която улеснява превръщането на научните знания в иновации, по-специално чрез започване на най-малко 30 широкомащабни междусекторни проекта, насочени към иновации в здравеопазването;

б)

насърчаване на разработването на безопасни, ефективни, ориентирани към хората и икономически ефективни иновации, които отговарят на стратегически неудовлетворени нужди на общественото здравеопазване, като в най-малко пет примера се демонстрира осъществимостта на интегрирането на здравните продукти или услуги, с доказана годност за навлизане в здравните системи. Проектите, свързани с това, следва да бъдат насочени към профилактиката, диагностиката, лечението или управлението на болести, които засягат населението на Съюза, включително приноса към европейския план за борба с рака;

в)

даване на тласък на междусекторните здравни иновации за постигане на конкурентоспособна европейска здравна промишленост в световен мащаб и допринасяне за постигането на целите на новата промишлена стратегия за Европа и фармацевтичната стратегия за Европа.

2.   Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ има и следните специфични цели:

а)

допринасяне за по-доброто разбиране на факторите, определящи здравето, и приоритетните области, свързани с болестите;

б)

интегриране на фрагментираните усилия в областта на научните изследвания и иновациите в здравеопазването чрез обединяване на сектори на здравната промишленост и други заинтересовани страни, както и концентриране върху неудовлетворените нужди на общественото здравеопазване, за да се даде възможност за разработване на инструменти, данни, платформи, технологии и процеси за по-добро предвиждане, профилактика, откриване, диагностика, лечение и управление на заболяванията, като се посрещат нуждите на крайните потребители;

в)

демонстриране на осъществимостта на ориентирани към хората интегрирани здравни решения;

г)

използване на пълния потенциал на цифровизацията и обмена на данни в здравеопазването;

д)

предоставяне на възможност за разработване на нови и усъвършенствани методики и модели за цялостна оценка на добавената стойност на иновативните и интегрирани здравни решения.

Член 116

Допълнителни задачи на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ изпълнява и следните задачи:

а)

насърчава тясното и дългосрочно сътрудничество между Съюза, други членове, допринасящи партньори и други заинтересовани страни, които участват в здравеопазването, като например други имащи отношение сектори, здравни органи (като регулаторни органи, органи за оценка на здравните технологии и платци), организациите на пациенти, здравните специалисти, доставчиците на здравно обслужване и академичните среди;

б)

оказва ефективна подкрепа за предконкурентни научни изследвания и иновации в здравеопазването, по-специално за действия, които обединяват субекти от няколко сектора на здравеопазването, за да работят съвместно по области с неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване;

в)

гарантира, че всички заинтересовани страни имат възможността да предложат области за бъдещи покани за представяне на предложения;

г)

извършва редовен преглед и прави необходимите промени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ в контекста на научните постижения, осъществени по време на нейното изпълнение или възникващите нужди на общественото здравеопазване;

д)

публикува информация за проектите, включително за участващите субекти и размера на финансовата вноска на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ и поетите задължения за вноски в натура от всеки участник;

е)

организира редовна комуникация, включително поне една годишна среща с групи по интереси и със своите заинтересовани страни, за да осигури откритост и прозрачност на дейностите за научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“;

ж)

всяка друга задача, необходима за постигане на целите, посочени в член 115.

Член 117

Членове

Членовете на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ са:

а)

Съюзът, представляван от Комисията;

б)

Европейският координационен комитет на ИТ в областта на радиологията, медицинското електронно оборудване и здравеопазването (COCIR), регистриран съгласно белгийското право, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, включително нейната подгрупа VaccinesEurope, регистрирана съгласно люксембургското право, EuropaBio, регистрирана съгласно белгийското право и MedTech Europe, регистрирана съгласно белгийското право, след като уведомят за своите съответни решения да се присъединят към съвместното предприятие „Иновативно здравеопазване“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което не съдържа условия относно присъединяването им, различни от посочените в настоящия регламент;

в)

асоциираните членове, които се избират в съответствие с член 7.

Член 118

Финансова вноска на Съюза

Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, включително бюджетните кредити от ЕИП, за покриване на административните и оперативните разходи възлиза на максимум 1 200 000 000 EUR, включително до 30 212 000 EUR за административни разходи, и се състои от следното:

а)

до 1 000 000 000 EUR, при условие че тази сума съответства на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти;

б)

до 200 000 000 EUR, при условие че тази сума съответства на допълнителните вноски на допринасящите партньори или на техните съставни или свързани субекти.

Член 119

Вноски на членовете, различни от Съюза

1.   През периода, посочен в член 3, членовете на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, различни от Съюза, правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 1 000 000 000 EUR, включително до 30 212 000 EUR за административни разходи.

2.   Вноските в натура за допълнителни дейности не представляват повече от 40 % от вноските в натура на членовете, различни от Съюза, на равнището на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“.

3.   Вноските, предоставени от участниците за непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, възлизат на най-малко 45 % от допустимите разходи за дадено непряко действие и разходите за свързаните с него допълнителни дейности. Когато това е обосновано, в работната програма може по изключение да се разреши по-малък дял от вноските на равнището на отделно непряко действие и свързаните с него допълнителни дейности.

4.   Разходите, направени за непреки действия в трети държави, различни от асоциираните държави по „Хоризонт Европа“, са обосновани и относими към целите, посочени в член 115. Те не надвишават 20 % от вноските в натура за оперативните разходи, предоставени от членове, различни от Съюза, и от допринасящите партньори на равнището на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“. Разходите, които надвишават 20 % от вноските в натура за оперативни разходи на равнището на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, не се считат за вноски в натура за оперативни разходи.

5.   В надлежно обосновани случаи в работните програми на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ може да бъдат определени специфични ограничения за вноските в натура за оперативни разходи, направени в трети държави, различни от държавите, които са асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, на равнището на отделни непреки действия. В решенията за тези специфични ограничения се вземат предвид по-специално целите и въздействието, преследвани със съответните действия, и те не водят до превишаване на тавана, посочен в параграф 4 на равнището на съвместното предприятие „Инициатива за ино