EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0666

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space (текст от значение за ЕИП)

C/2021/2673

OJ L 139, 23.4.2021, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/666/oj

23.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 139/187


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/666 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2021 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално членове 31 и 44 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (2) се определят общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация по отношение на аеронавигационните услуги и процедури, приложими за общото въздушно движение.

(2)

За да се даде възможност на пилотираните въздухоплавателни средства, на които не е предоставено обслужване по контрол на въздушното движение, да изпълняват полети безопасно заедно с безпилотните въздухоплавателни средства във въздушното пространство U-space, е важно доставчиците на обслужване за U-space да бъдат уведомявани за местоположението на пилотираните въздухоплавателни средства. Това следва да се постигне като пилотираните въздухоплавателни средства станат „електронно видими“ и ефективно сигнализират за присъствието си чрез технологии за обзор.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 следва да включва такива изисквания за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space.

(4)

Тези нови изисквания следва да подобрят безопасността чрез повишаване на ситуационната осведоменост в рамките на въздушното пространство U-space.

(5)

С цел да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент, на държавите членки и засегнатите заинтересовани страни следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират своите процедури към новата регулаторна рамка.

(6)

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз предложи мерки в своето Становище № 01/2020 (3) в съответствие с член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 923/2012 се изменя, както следва:

(1)

в член 2 се добавят следните точки 146 и 147:

„146.

„въздушно пространство U-space“ означава географска зона на БЛС, определена от държавите членки, в която експлоатацията на БЛС е разрешена само ако се ползва обслужване за U-space;

147.

„обслужване за U-space“ означава обслужване, което разчита на цифровизирано обслужване и автоматизация на функциите, предназначени да поддържат безопасен, ефикасен и сигурен достъп до въздушното пространство U-space за голям брой БЛС.“;

(2)

текстът на точка SERA.6005 от раздел 6 на приложението се заменя със следното:

SERA.6005 Изисквания към комуникациите, транспондера за SSR и „електронната видимост“ във въздушното пространство U-space

а)

Задължителна радиозона (RMZ)

(1)

По време на полетите по ПВП, изпълнявани в части от въздушно пространство клас E, F или G, и полетите по ППП, изпълнявани в части от въздушно пространство клас F или G, определени за задължителна радиозона (RMZ) от компетентния орган, се прослушва непрекъснато гласовата връзка „въздух — земя“ по съответния съобщителен канал и при необходимост се установява двупосочна връзка, освен ако се прилагат алтернативни разпоредби на доставчика на аеронавигационно обслужване за конкретното въздушно пространство.

(2)

Преди навлизане в задължителна радиозона пилотите осъществяват първоначално обаждане по съответния съобщителен канал, което съдържа посочване на виканата станция, позивната, типа на въздухоплавателното средство, местоположението, нивото, целите на полета и друга информация съгласно предписанията на компетентния орган.

б)

Задължителна транспондерна зона (TMZ)

На борда на всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети във въздушно пространство, определено от компетентния орган като задължителна транспондерна зона (TMZ), има и се използват транспондери за SSR, които са в състояние да функционират в режими A и C или в режим S, освен ако се прилагат алтернативни разпоредби на доставчика на аеронавигационно обслужване за конкретното въздушно пространство.

в)

Въздушно пространство U-space

По отношение на пилотираните въздухоплавателни средства, експлоатирани във въздушно пространство, определено от компетентния орган като U-space, в което няма обслужване по контрол на въздушното движение от ANSP, се предприема необходимото, за да бъдат те непрекъснато „електронно видими“ за доставчиците на обслужване за U-space.

г)

Въздушните пространства, определени като задължителна радиозона, задължителна транспондерна зона или въздушно пространство U-space, се обявяват надлежно в сборника „Аеронавигационна информация и публикация.““

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 януари 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


Top