EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2254

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2254 на Комисията от 29 декември 2020 година относно съставянето на изявления за произход въз основа на декларации на доставчика при преференциален износ за Обединеното кралство по време на преходен период

C/2020/9298

OJ L 446, 31.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2254/oj

31.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 446/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2254 НА КОМИСИЯТА

от 29 декември 2020 година

относно съставянето на изявления за произход въз основа на декларации на доставчика при преференциален износ за Обединеното кралство по време на преходен период

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 66, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (2) („Споразумението“) беше подписано на 30 декември 2020 г. (3) и се прилага временно от 1 януари 2021 г.

(2)

По силата на член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, за да могат да се ползват от преференциалните тарифни мерки по член 56, параграф 2, буква г) от същия регламент (преференциални тарифни мерки съгласно споразумения на Съюза с определени държави или територии извън неговата митническа територия или с групи такива държави или територии), стоките трябва да отговарят на правилата за преференциалния произход по член 64, параграф 2 от същия регламент.

(3)

В член ORIG.19 от Споразумението се изисква износителят на даден продукт да съставя изявление за произход въз основа на информация, доказваща произхода на продукта, включително информация относно статуса на произход на материалите, използвани в неговото производство. По силата на посочения член износителят носи отговорност за верността на изявлението за произход и предоставената в него информация.

(4)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (4) се определят, наред с другото, процедурните правила за улесняване на установяването на преференциалния произход на стоките в Съюза. В член 61 от посочения регламент за изпълнение се предвижда, че когато доставчик предоставя на износителя необходимата информация за определяне на статуса на произход на стоките за целите на разпоредбите, уреждащи преференциалната търговия между Съюза и определени държави или територии (статус на стоки с преференциален произход), информацията трябва да се предоставя от доставчика чрез декларация на доставчика. По силата на член 62 от посочения регламент за изпълнение, когато даден доставчик редовно доставя на износител или търговец пратки от стоки и се очаква стоките от всички тези пратки да имат еднакъв статус на произход, този доставчик може да представи единна декларация, обхващаща последващите пратки от такива стоки (дългосрочна декларация на доставчика).

(5)

Предвид краткия период от време между публикуването на Споразумението и датата, на която то ще започне да се прилага, за някои доставчици ще бъде трудно да предоставят на износителите всички съответни декларации навреме, за да могат износителите да съставят въз основа на тях изявления за произход от датата, на която Споразумението започне да се прилага.

(6)

С цел да се улесни съставянето на изявления за произход от датата, на която Споразумението започне да се прилага, е целесъобразно по време на преходен период на износителите да се позволи да съставят изявления за произход въз основа на декларации на доставчика дори ако не разполагат с всички съответни декларации на доставчика към момента на съставянето на изявлението за произход, при условие че в края на такъв преходен период декларациите на доставчика са предоставени на износителя. Това не засяга задължението на износителя да съставя изявления за произход въз основа на информация, доказваща произхода на продукта, включително информация относно статуса на произход на материалите, използвани в производството на продукта.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Независимо от членове 61 и 62 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, за целите на прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, до 31 декември 2021 г. всеки износител може да съставя изявления за произход при износ за Обединеното кралство въз основа на декларации на доставчика, които да бъдат предоставени от доставчика впоследствие, при условие че в срок до 1 януари 2022 г. износителят е влязъл във владение на декларациите на доставчика.

Ако до тази дата тези декларации на доставчика не са във владение на износителя, износителят информира вносителя най-късно на 31 януари 2022 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 14.

(3)  Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 30 декември 2020 г. относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация между Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 2).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


Top