EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2115 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи (текст от значение за ЕИП)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 426/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2115 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (1), и по-специално член 9, параграф 1б от него,

като има предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад на въздушното движение в резултат от значително намалялото търсене и преките мерки, предприети от държавите членки, както и от трети държави, за да бъде ограничена пандемията.

(2)

Тези обстоятелства са извън контрола на въздушните превозвачи и последващото доброволно или принудително анулиране на въздушни услуги от тяхна страна е необходима реакция при тези обстоятелства.

(3)

Въздушните превозвачи от Съюза продължават да се сблъскват с недостиг на ликвидност, който би могъл да задейства, съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, спирането на действието или отнемането на оперативния им лиценз, или до замяната му с временен лиценз, без да е налице структурна икономическа необходимост за това. Предоставянето на временен лиценз би могло да изпрати отрицателен сигнал на пазара относно способността на даден въздушен превозвач да оцелее, което на свой ред би задълбочило някои, иначе временни, финансови проблеми.

(4)

С Регламент (ЕС) 2020/696 на Европейския парламент и на Съвета (2) на компетентните лицензиращи органи на държавите членки се позволи да не отнемат или спират действието на оперативния лиценз от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., ако оценката на финансовите резултати е била извършена през този период и при условие че безопасността не е била изложена на риск и че са налице реални перспективи за задоволително финансово възстановяване в рамките на следващите 12 месеца. С Регламент (ЕС) 2020/696 също така на Комисията се предоставиха делегирани правомощия за удължаване на периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. по член 9, параграф 1а.

(5)

Съгласно член 9, параграф 1в от Регламент (ЕО) № 1008/2008, на 13 ноември 2020 г. Комисията представи обобщен доклад на Европейския парламент и на Съвета.

(6)

В обобщения доклад на Комисията се посочва, че въпреки постепенното си увеличение между април и август 2020 г., нивата на въздушното движение през септември 2020 г. все още са значително по-ниски в сравнение със същия период на 2019 г. Според данните на Евроконтрол на 25 ноември 2020 г. нивото на въздушното движение е било с 63 % по-ниско спрямо 25 ноември 2019 г.

(7)

Независимо от трудностите при точното предвиждане на процеса на възстановяване на нивата на въздушното движение, логично е да се очаква, че в близко бъдеще и до декември 2021 г. положението няма да се промени. Въз основа на последната прогноза на Eвроконтрол за въздушното движение от септември 2020 г. се очаква, че през февруари 2021 г. въздушното движение ще бъде с 50 % по-ниско в сравнение с февруари 2020 г. (и при допускане на некоординиран подход между държавите членки при въвеждане на оперативни процедури и премахване на националните ограничения). Данните на Световната здравна организация показват, че към 22 ноември 2020 г. броят на седмичните регистрирани случаи на COVID-19 в Европа е достигнал 1,77 милиона (44 % от новите случаи в световен мащаб), което значително надвишава броя на случаите през пролетта на 2020 г. Данните от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията показват, че обявените случаи за период от 14 дни за Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство постоянно нарастват от лятото на 2020 г. насам. Според седмичния му доклад за наблюдение от 22 ноември 2020 г. броят е достигнал 549 (диапазон по държави: 58—1186) на 100 000 души.

(8)

Разумно е да се счита, че постоянното намаляване на нивото на въздушното движение е резултат от въздействието на пандемията от COVID-19. Наличните данни относно доверието на потребителите след COVID-19 показват, че докато през април 2020 г. около 60 % от респондентите са посочили, че вероятно ще се върнат към пътуване с въздушен транспорт в рамките на няколко месеца след затихването на пандемията, през юни 2020 г. този процент е спаднал до 45 %. Следователно наличните данни ясно показват връзка между пандемията от COVID-19 и потребителското търсене на въздушен превоз и не е имало друго събитие, което да обясни намаляването на търсенето на въздушен транспорт.

(9)

Обобщеният доклад на Комисията показва, че също така националните и некоординирани ограничения, изисквания за поставяне под карантина и мерки за тестване, въведени от държавите членки в отговор на новите случаи на COVID-19 в Европа от средата на август насам, често обявявани с много кратко предизвестие, подкопават доверието на потребителите и водят до намаляване на търсенето на въздушен превоз.

(10)

С оглед на изключително ниското ниво на резервации за полети, на горепосочените епидемиологични прогнози и прогнози за въздушното движение, както и на несигурността и непредвидимостта на националните мерки, насочени към ограничаване на пандемията от COVID-19, е разумно да се очаква, че ниското ниво на въздушното движение и на търсенето от страна на пътниците, дължащи се на пандемията от COVID-19, ще се запазят през цялата 2021 г. През следващите няколко години не може да се очаква връщане към нивата на въздушното движение преди COVID. На този етап е прекалено рано да се правят заключения относно това дали след 2021 г. ще продължат да се наблюдават същите високи нива на намаляване на капацитета.

(11)

Такова ниско ниво на въздушното движение и на търсенето от страна на пътниците може да предизвика продължаващ недостиг на ликвидност за въздушните превозвачи от Съюза за периода от 31 декември 2020 г. до 31 декември 2021 г., който може да доведе до спирането на действието или отнемането на оперативния им лиценз, или до замяната му с временен лиценз, без да е налице структурна икономическа необходимост за това.

(12)

Поради това е целесъобразно, при условие че безопасността не е изложена на риск и че са налице реални перспективи за задоволително финансово възстановяване в рамките на следващите 12 месеца, да се позволи на компетентните лицензиращи органи да не спират действието или да отнемат оперативния лиценз въз основа на оценките на финансовите резултати, извършени през удължения период от 1 март 2020 г. до 31 декември 2021 г. В края на този период за въздушния превозвач от Съюза следва да се прилага процедурата, предвидена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.

(13)

За да се избегне правна несигурност, по-специално по отношение на лицензиращите органи и въздушните превозвачи, настоящият регламент следва да бъде приет съгласно процедурата по спешност, подробно изложена в член 25б от Регламент (ЕО) № 1008/2008, и следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 9 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 параграф 1а се заменя със следното:

„1а.   Въз основа на оценките по параграф 1, извършени между 1 март 2020 г. и 31 декември 2021 г., компетентният лицензиращ орган може да реши преди края на посочения период да не спира действието или да отнема оперативния лиценз на въздушния превозвач от Съюза, при условие че безопасността не е изложена на риск и че са налице реални перспективи за задоволително финансово възстановяване в рамките на следващите 12 месеца. Той прави преглед на резултатите на този въздушен превозвач от Съюза в края на 12-месечния период и решава дали да спре действието на оперативния лиценз или да го отнеме и да издаде временен лиценз въз основа на параграф 1.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) 2020/696 на Европейския парламент и на Съвета oт 25 май 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността във връзка с пандемията от COVID-19 (ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 1).


Top