EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1992

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1992 на Комисията от 2 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза (текст от значение за ЕИП)

C/2020/8699

OJ L 410, 7.12.2020, p. 49–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1992/oj

7.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 410/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1992 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе установен списъкът на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(2)

Някои държави членки и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) съобщиха на Комисията информация в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, която е от значение за актуализирането на този списък. Такава информация беше предоставена и от трети държави и международни организации. Предоставената информация обуславя решението списъкът да бъде актуализиран.

(3)

Комисията информира всички засегнати въздушни превозвачи — пряко или чрез органите, отговарящи за регулаторния надзор върху тях — за най-важните факти и съображения, на които се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка в приложения А или Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(4)

Комисията предостави възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат всички значими документи, да представят писмени коментари и да направят устно изложение пред Комисията и комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 2111/2005 („Комитет на ЕС за авиационна безопасност“).

(5)

Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност за продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията (3) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Беларус, Доминиканската република, Казахстан, Молдова, Пакистан и Русия. Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност и за състоянието на авиационната безопасност в Армения, Конго (Бразавил), Екваториална Гвинея, Индонезия и Киргизстан.

(6)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност относно техническите оценки, извършени за целите на първоначалната оценка и непрекъснатото наблюдение на разрешенията на операторите от трети държави (ОТД), издадени по силата на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (4).

(7)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност също така за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценяване на безопасността на чуждестранните въздухоплавателни средства (SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност за проектите за техническа помощ, осъществявани в трети държави, на които е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 474/2006. Агенцията предостави също така информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, насочени към подобряване на административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване в трети държави, с цел да им бъде оказано съдействие за отстраняване на несъответствията с приложимите международни стандарти за безопасност в гражданското въздухоплаване. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранна основа, като координират действията си с Комисията и Агенцията. Във връзка с това Комисията отново подчерта ползата от предоставянето на информация на международната въздухоплавателна общност, по-специално чрез инструмента за партньорство за съдействие при прилагането на безопасността на въздухоплаването, предоставен от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ на трети държави за повишаване на авиационната безопасност в целия свят.

(9)

Евроконтрол представи на Комисията и на Комитета на ЕС за авиационна безопасност актуализирана информация за състоянието на функцията на SAFA и ОТД, чрез която се подават сигнали за предупреждение, включително статистически данни за съобщенията, предупреждаващи за въздушни превозвачи, на които е наложена забрана.

Въздушни превозвачи от Съюза

(10)

След като Агенцията анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателните средства на превозвачи от Съюза и от стандартизационните инспекции, проведени от Агенцията, допълнена с информация от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, няколко държави членки предприеха определени мерки за правоприлагане, за които информираха Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност.

(11)

Държавите членки отново потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, когато важна за безопасността информация показва наличието на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи от Съюза.

Въздушни превозвачи от Беларус

(12)

В приложение А или приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 никога не са били включвани въздушни превозвачи от Беларус.

(13)

Комисията продължи да следи напредъка на компетентния орган на Беларус, а именно на Департамента по авиация на Беларус (AD-BLR), в затвърждаването на неговите способности да гарантира, че операциите на въздушните превозвачи, сертифицирани в Беларус, се извършват в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(14)

На 8 октомври 2020 г. Комисията, Агенцията и представителите на AD-BLR проведоха техническа среща за обсъждане на действията, предприети от AD-BLR, включително тези, които са свързани с опасенията на Агенцията във връзка с безопасността, изразени по време на извършените от нея технически оценки за целите на първоначалната оценка, както и на непрекъснатото наблюдение на разрешенията на ОТД съгласно Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията.

(15)

По време на срещата AD-BLR предостави информация за новата си организационна структура, включително наемането и обучението на персонал, функционирането на отдела по качеството, положението с програмата за повторно сертифициране на вече сертифицирани от AD-BLR въздушни превозвачи, и временните ограничения, наложени от него на някои въздушни превозвачи, както и дейностите, извършвани като част от неговата програма за надзор. AD-BLR отбеляза също така, че изпълнението на плана за коригиращи действия, разработен в отговор на пропуските, установени по време на посещението на експерти от Съюза за оценка на място през март 2019 г., е приключило.

(16)

На 17 ноември 2020 г. Комисията представи на Комитета на ЕС за авиационна безопасност обясненията на AD-BLR. Въз основа на това, дори и да са налице известни пропуски по отношение на някои въздушни превозвачи, сертифицирани от AD-BLR, които трябва да бъдат отстранени, като например несъобразяването на програмата за техническо обслужване с вида експлоатация на въздухоплавателното средство или пропуските, установени при управлението на компоненти с ограничен ресурс и компоненти с ограничен живот, тези пропуски не оправдават включването на посочените въздушни превозвачи в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(17)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Беларус няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(18)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Беларус, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(19)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Доминиканската република

(20)

В приложение А или приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 никога не са били включвани въздушни превозвачи от Доминиканската република.

(21)

От 27 до 31 януари 2020 г. представители на Комисията, Агенцията и държавите членки проведоха посещение за оценка на място в офисите на Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) в Доминиканската република. Въпреки че резултатите от това посещение показаха, че IDAC има капацитета да упражнява надзор върху авиационните дейности в Доминиканската република, бяха установени редица слабости в системата за надзор върху безопасността. Тези слабости обаче не пораждат непосредствени опасения за безопасността. IDAC разработи план за коригиращи действия за отстраняване на установените недостатъци и го изпрати на Комисията на 15 април 2020 г.

(22)

На 4 ноември 2020 г. IDAC представи доклад за напредъка по изпълнението на своя план за коригиращи действия. В него се съдържа подробна информация за всеки установен недостатък, като например анализ на първопричините, изпълнените коригиращи действия и напредъка по изпълнението им, различните задачи по всяко действие и напредъка по изпълнението им, както и подробни последващи действия. По преценка на IDAC планът за коригиращи действия е изпълнен на 87,66 %.

(23)

Въз основа на посочения доклад Комисията счита, че на този етап IDAC разполага с необходимия капацитет и готовност да отстрани установените по време на посещението недостатъци по отношение на безопасността и изпълнява ефективно своя план за действие. Поради горепосочените причини не беше необходимо да се провежда изслушване на IDAC пред Комитета на ЕС за авиационна безопасност.

(24)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Доминиканската република няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(25)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Доминиканската република, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(26)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Казахстан

(27)

През 2016 г. въздушните превозвачи от Казахстан бяха заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (6).

(28)

Поради очевидното влошаване на надзора върху безопасността от страна на компетентните органи в Казахстан, през февруари 2020 г. Комисията започна консултации в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006. На заседанието му през май 2020 г. на Комитета на ЕС за авиационна безопасност беше представен общ преглед на състоянието на надзора върху безопасността в Казахстан.

(29)

Като следствие от заседанието на Комитета на ЕС за авиационна безопасност през май 2020 г. Комисията и Агенцията поддържаха постоянен контакт с Комитета за гражданско въздухоплаване на Казахстан (CAC KZ) и „Въздухоплавателна администрация на Казахстан“ АД (AAK) с цел събиране на допълнителни данни и информация. По-специално Комисията отправи запитване относно отнемането от страна на AAK на свидетелството за авиационен оператор (САО) на Sigma Airlines от съображения за безопасност.

(30)

На 16 октомври 2020 г. се проведе среща между Комисията, Агенцията, държавите членки и представители на CAC KZ и AAK. AAK представи цялостен преглед на своите функции, на провеждания надзор върху безопасността, включително актуализиран списък на притежателите на САО, регистрираните въздухоплавателни средства, произшествията, сериозните инциденти и авиационните събития, както и мерките за правоприлагане. Беше представен и преглед на дейностите по надзор, плановете във връзка с подбора и обучението на техническия персонал, както и относно стратегическия подход към техническото развитие в контекста на изграждането на капацитет в областта на авиационната безопасност. Освен това AAK информира за разработването на допълнителни процедури за надзор, за подобрено изпълнение на програмата за надзор върху безопасността и за предприетите стъпки за въвеждане на система за управление на качеството.

(31)

AAK обясни, че заедно с CAC KZ предприема действия за подобряване на надзора върху безопасността в Казахстан, включително за необходимото изменение на националната правна рамка, което следва да доведе до по-добро функционално разделение между двата компетентни авиационни органа (AAK и CAC KZ).

(32)

Въз основа на наличната към момента информация, включително оценките на Агенцията на разрешенията на ОТД и информацията, предоставена от AAK преди и по време на заседанието от 16 октомври 2020 г., изглежда, че са положени значителни усилия и се вземат адекватни мерки за справяне със ситуацията с безопасността в Казахстан. Като взема предвид предприетите до момента действия, Комисията ще продължи своя мониторинг и оценка на по-нататъшното развитие на ситуацията. В този контекст — със съдействието на Агенцията и държавите членки — Комисията възнамерява да проведе посещение за оценка на място в Казахстан.

(33)

С оглед на горепосочените доказателства за действията, предприети от AAK и CAC KZ, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията смята, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Казахстан няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(34)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Казахстан, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(35)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Молдова

(36)

През 2019 г. в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (7) бяха включени въздушните превозвачи от Молдова, с изключение на три въздушни превозвача — Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo.

(37)

На 23 юли 2020 г., по искане на Молдова и като част от дейностите по непрекъснато наблюдение, Комисията и представителите на Органа за гражданско въздухоплаване на Молдова (CAAM) проведоха среща, по време на която CAAM направи преглед на своята дейност, включително основните принципи за осъществяване на надзор върху безопасността. Друга информация, предоставена от CAAM, включваше преглед на развитието и актуалното състояние на техния план за коригиращи действия в отговор на забележките и препоръките от посещението на експерти на Съюза през февруари 2019 г. за оценка на място.

(38)

Освен това на 31 юли 2020 г., като последващи действия във връзка с техническата среща, CAAM предостави допълнителна информация за напредъка, постигнат по отношение на плана за коригиращи действия за отстраняване на недостатъците по отношение на безопасността, установени по време на посещението за оценка на място от страна на експерти на Съюза. Въз основа на предоставената информация изглежда, че CAAM е постигнал известен напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност. Понастоящем обаче няма достатъчно доказателства, които да обосновават премахването на оперативните ограничения за въздушните превозвачи от Молдова. Предоставената информация относно подобренията следва да бъде допълнително проверена, за предпочитане по време на посещение в Молдова за оценка на място от страна на Съюза.

(39)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Молдова няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(40)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Молдова, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(41)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Пакистан

(42)

Pakistan International Airlines беше включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 през март 2007 г. (8) и заличен през ноември 2007 г. (9).

(43)

На 24 юни 2020 г. в изявление на пакистанския федерален министър на въздухоплаването се посочва, че голям брой свидетелства за летателна правоспособност, издадени от пакистанския орган за гражданско въздухоплаване (PCAA), са били получени чрез измама.

(44)

Този факт, както и липсата на ефективно прилагане на система за управление на безопасността (СУБ), накара Агенцията да прекрати временно разрешенията на ОТД на Pakistan International Airlines и Vision Air, считано от 1 юли 2020 г. За това решение допринесе очевидната липса на ефективен надзор от страна на PCAA в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(45)

На 1 юли 2020 г. Комисията реши да започне консултации с PCAA в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006. Комисията поиска от PCAA да предостави информация относно реакцията си на изявлението на федералния министър. По-специално Комисията поиска информация относно надзора върху регистрираните в Пакистан въздушни превозвачи, включително техните системи за управление на безопасността, както и доказателства, че подобна ситуация не се наблюдава в други области, като например сертифицирането на кабинния екипаж или лицензирането на инженери по техническото обслужване.

(46)

На 9 юли и 25 септември 2020 г. бяха проведени технически срещи с PCAA за обсъждане на предоставената информация и предприетите действия.

(47)

PCAA сътрудничи и осигурява прозрачност в отношенията си с Комисията. Органът информира Комисията, че разглеждането на ситуацията в крайна сметка е довело до отнемане или спиране на действието на получените чрез измама свидетелства, както и до решението за прекратяване на издаването на нови свидетелства, считано от края на юни 2020 г. PCAA също така съобщи, че са въведени нови правила в областта на въздухоплаването за справяне с повдигнатите въпроси и, когато е целесъобразно, са били предприети действия по правоприлагане. Що се отнася до надзора върху СУБ, PCAA призна, че прилагането му е в ранен етап. Изглежда, че все още предстои PCAA да посочи по същество първопричините за своите проблеми и да намери дълготрайно решение за тях.

(48)

Въз основа на наличната понастоящем информация, включително информацията на Агенцията от оценката на разрешенията на ОТД, става ясно, че PCAA полага значителни усилия за предприемане на коригиращи действия, необходими за справяне с установената ситуация по отношение на безопасността в Пакистан. Като взема предвид предприетите до момента действия, Комисията ще продължи своя мониторинг и оценка на по-нататъшното развитие на ситуацията. В този контекст — със съдействието на Агенцията и държавите членки — Комисията възнамерява да проведе посещение за оценка на място в Пакистан.

(49)

С оглед на горепосочените доказателства за действията, предприети от PCAA, и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията смята, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Пакистан няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза.

(50)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Пакистан, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(51)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Русия

(52)

Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки продължиха да следят отблизо показателите за безопасност на въздушните превозвачи, сертифицирани в Русия, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на някои руски въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(53)

На 22 октомври 2020 г. представители на Комисията и Агенцията се срещнаха с представители на Руската федерална агенция за въздушен транспорт (Russian Federal Air Transport Agency (FATA), за да извършат преглед на показателите за безопасност на сертифицираните в Русия въздушни превозвачи въз основа на докладите от наземните инспекции, извършени през периода между 15 април 2019 г. и 15 октомври 2020 г., и за да определят случаите, в които FATA следва да засили надзорните си дейности.

(54)

При извършения преглед на наземните инспекции по програмата SAFA на сертифицирани в Русия въздушни превозвачи не бяха установени съществени или повтарящи се пропуски по отношение на безопасността.

(55)

Въз основа на наличната към момента информация, включително информацията, представена от FATA по време на срещата, Комисията счита, че на този етап FATA притежава необходимия капацитет и желание за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността. Следователно не е необходимо руските органи по въздухоплаването или въздушни превозвачи, сертифицирани в Русия, да бъдат изслушвани пред Комитета на ЕС по безопасност на въздухоплаването.

(56)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията смята, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, на които е наложена оперативна забрана в границите на Съюза, чрез включване на въздушни превозвачи от Русия.

(57)

Държавите членки следва да продължат да проверяват дали международните стандарти за безопасност действително се спазват от някои въздушни превозвачи от Русия чрез приоритетно извършване на наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(58)

В случай че при тези инспекции бъде установен непосредствен риск за безопасността, произтичащ от неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да наложи оперативна забрана на съответните въздушни превозвачи, сертифицирани в Русия, и да ги включи в приложение А или приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(59)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(60)

В членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 се признава необходимостта от бързо, а при нужда дори от спешно, вземане на решения предвид последствията за безопасността. Поради това, с цел защита на чувствителната информация и на пътуващите, е необходимо решенията в контекста на актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или ограничение в границите на Съюза, да се публикуват и да влязат в сила непосредствено след тяхното приемане.

(61)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на ЕС за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕО) № 2111/2005,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение А се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение Б се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Adina VĂLEAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(4)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2214 на Комисията от 8 декември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза (ОВ L 334, 9.12.2016 г., стр. 6).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/618 на Комисията от 15 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или операционни ограничения в границите на Съюза (ОВ L 106, 17.4.2019 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 235/2007 на Комисията от 5 март 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 66, 6.3.2007 г., стр. 3).

(9)  Регламент (ЕО) № 1400/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е НАЛОЖЕНА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ (1)

Фирма на юридическото лице на въздушния превозвач, посочена в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Венесуела

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Нигерия

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Зимбабве

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 

 

Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines и Heli Malongo, включително

 

 

Ангола

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Ангола

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Неизвестен

Ангола

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Ангола

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Неизвестен

Ангола

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Неизвестен

Ангола

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Неизвестен

Ангола

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Армения, включително

 

 

Армения

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Армения

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Армения

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Армения

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Армения

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Армения

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Армения

SKYBALL

AM AOC 069

N/A

Армения

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Конго (Бразавил), включително

 

 

Конго (Бразавил)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Неизвестен

Конго (Бразавил)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Конго (Бразавил)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Конго (Бразавил)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Конго (Бразавил)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Неизвестен

Конго (Бразавил)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Неизвестен

Демократична република Конго

(ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизстан, включително

 

 

Киргизстан

AIR COMPANY AIR KG

50

Неизвестен

Киргизстан

AIR MANAS

17

MBB

Киргизстан

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизстан

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизстан

TEZ JET

46

TEZ

Киргизстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

AL MAHA AVIATION

030/18

Неизвестен

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Молдова, с изключение на Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo, включително

 

 

Молдова

Î.M „VALAN ICC“ SRL

MD009

VLN

Молдова

CA „AIM AIR“ SRL

MD015

AAM

Молдова

CA „AIR STORK“ SRL

MD018

MSB

Молдова

Î M „MEGAVIATION“ SRL

MD019

ARM

Молдова

CA „PECOTOX-AIR“ SRL

MD020

PXA

Молдова

CA „TERRA AVIA“ SRL

MD022

TVR

Молдова

CA „FLY PRO“ SRL

MD023

PVV

Молдова

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, в това число

 

 

Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Непал

ALTITUDE AIR

085/2016

Неизвестен

Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Непал

SUMMIT AIR

064/2010

Неизвестен

Непал

HELI EVEREST

086/2016

Неизвестен

Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Непал

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Неизвестен

Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Непал

MANANG AIR PVT

082/2014

Неизвестен

Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Непал

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Неизвестен

Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Непал

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сиера Леоне

 

 

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Судан, в това число

 

 

Судан

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Судан

ELDINDER AVIATION

8

DND

Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Судан

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Судан

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Судан

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Судан

SUN AIR

51

SNR

Судан

TARCO AIR

56

TRQ

Судан


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателните средства с ограничение

Регистрационни знаци и (ако има такива) производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият самолетен парк с изключение на: LET 410 UVP.

Целият самолетен парк с изключение на: D6-CAM (851336).

Коморски острови

IRAN AIR

FS100

IRA

Иран

Всички въздухоплавателни средства тип Fokker F100 и тип Boeing B747

Въздухоплавателни средства тип Fokker F100, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства тип Boeing B747, както е посочено в САО.

Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Северна Корея

Целият самолетен парк с изключение на: 2 ВС тип TU 204.

Целият самолетен парк с изключение на: P-632, P-633.

Северна Корея


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


Top