EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0723

Делегиран регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011

C/2020/1120

OJ L 170, 2.6.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj

2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/723 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2020 година

за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 68, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139, и по-специално съгласно член 68 от него, понастоящем Комисията е оправомощена да приема делегирани актове относно признаването на сертификати и друга документация, които удостоверяват съответствието с правилата за гражданското въздухоплаване, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, и осигуряват равностойно равнище на безопасност спрямо предвиденото в Регламент (ЕС) 2018/1139.

(2)

Основната цел на настоящия регламент е привеждане на сегашната нормативна уредба в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и поради това съдържанието на член 8, приложение III и на свързаните разпоредби от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) относно признаването на сертификати, издадени от трети държави, следва да се включи в делегиран акт. Освен това сега тези разпоредби включват и правила относно признаването на сертификати за аеростати и планери, издадени от трети държави.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1178/2011 са посочени условията за признаване на свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от трети държави. При определени условия свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава, може понастоящем да се признае от държавите членки или такова свидетелство може да се признае при подаване на заявление от страна на притежателя му за свидетелство за летателна правоспособност съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011. Към настоящия момент това признаване зависи от препоръка от одобрена организация за обучение.

(4)

Правилата, приложими за организациите за обучение, осигуряващи обучение за определени свидетелства за летателна правоспособност и квалификации за нетърговски дейности, бяха опростени и беше въведено понятието „декларирана организация за обучение (DTO)“ съгласно Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията (3). Поради това правилата за признаване на свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от трети държави, следва да се актуализират, за да се даде възможност на DTO да признават такива свидетелства на притежатели, които подават заявление за свидетелство за летателна правоспособност, издадено съгласно нормативната уредба на Съюза.

(5)

По тази причина член 8 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и приложение III към него, които понастоящем съдържат изискванията за признаване на свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от трети държави, следва да се заличат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят подробните правила за условията за признаване на свидетелствата за летателна правоспособност и свързаните квалификации, права или сертификати, както и на свързаните свидетелства за медицинска годност, издадени съгласно правото на трети държави.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията (5).

2.   Освен това с оглед на настоящия регламент „полети за целите на производителя“ са полетите, посочени в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (6).

Член 3

Признаване на свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от трети държави

Без да се засягат международните споразумения, сключени между Съюза и трета държава съгласно член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1139, държавите членки:

а)

съгласно раздел 2 от настоящия регламент могат да признават свидетелствата за летателна правоспособност и свързаните квалификации, права или сертификати, както и свързаните свидетелства за медицинска годност, издадени съгласно правото на трети държави;

б)

съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, член 3а от Регламент (ЕС) 2018/395 или член 3а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, в зависимост от това кое е приложимо, могат да издават равностойни свидетелства за летателна правоспособност на заявители, които вече притежават равностойно свидетелство за летателна правоспособност, квалификация, право или сертификат, издадени съгласно приложение 1 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г. („Чикагската конвенция“), от трета държава, при условие че заявителите отговарят на изискванията от раздел 3 и като се взема предвид признаването въз основа на препоръка от одобрена организация за обучение или декларирана организация за обучение;

в)

могат да признаят изцяло покриването на изискванията за преминаване на курс за обучение преди явяване на теоретични изпити и проверка на уменията от страна на притежателите на свидетелства за правоспособност на транспортен пилот (ATPL), издадени от трета държава или от нейно име съгласно приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че тези притежатели са отговорили на изискванията към опита за издаване на ATPL в съответната категория въздухоплавателни средства, предвидени в подчаст Е от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011, и при условие че свидетелството за летателна правоспособност, издадено от трета държава, съдържа валидна квалификация за тип за въздухоплавателното средство, което ще бъде използвано при проверка на уменията, необходими за ATPL;

г)

могат да издават квалификации за тип самолет или вертолет на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, които отговарят на изискванията, установени от трета държава за издаването на такива квалификации. Тези квалификации се ограничават до въздухоплавателните средства, регистрирани в съответната трета държава, но това ограничение може да се премахне, когато пилотът отговаря на изискванията по член 10 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 4

Общи разпоредби за потвърждаването на свидетелства за летателна правоспособност

1.   Компетентен орган на държава членка може да потвърди свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава съгласно изискванията от приложение 1 към Чикагската конвенция.

2.   За целите на настоящия регламент компетентният орган на държавата членка е, както следва:

а)

по отношение на пилотите, пребиваващи на територията на Съюза — компетентен орган на държавата членка на мястото, където пилотът пребивава или е установен;

б)

по отношение на пилотите, които не пребивават на територията на Съюза — компетентен орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на оператора, за когото те изпълняват или възнамеряват да изпълняват полети, или в която е регистрирано въздухоплавателното средство, на което те изпълняват или възнамеряват да изпълняват полети.

3.   Потвърждаването на свидетелство за летателна правоспособност има срок на валидност, който не надхвърля една година, и правата по него се упражняват само докато е валидно свидетелството за летателна правоспособност.

Компетентният орган, който е потвърдил свидетелството за летателна правоспособност, може да удължи срока на валидност само еднократно и единствено за най-много една година, ако през срока на валидност пилотът е подал заявление за свидетелство за летателна правоспособност съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или преминава обучение за издаването на такова свидетелство за летателна правоспособност. Във втория случай удължаването на срока обхваща времето, необходимо за издаване на свидетелството за летателна правоспособност съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

4.   Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност, потвърдено от държава членка, упражняват правата си съгласно изискванията по приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Член 5

Свидетелства за правоспособност на пилоти за търговския въздушен транспорт и други търговски дейности

За потвърждаване на свидетелствата за правоспособност на пилоти за търговския въздушен транспорт и други търговски дейности притежателите отговарят на следните изисквания в зависимост от това, което е приложимо за исканите права:

а)

да изпълнят под формата на проверка на уменията изискванията от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 за потвърждаване на валидността на квалификация за тип или клас, съответстваща на правата по притежаваното свидетелство;

б)

да демонстрират познания по съответните части от експлоатационните изисквания и приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

в)

да демонстрират езикова компетентност в съответствие с точка FCL.055 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

г)

да притежават валидно свидетелство за медицинска годност Клас 1, издадено в съответствие с приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

д)

в случай на самолети — освен на изискванията по букви а)—г) да отговарят на изискванията за летателен опит, посочени в таблица 1 от приложението към настоящия регламент;

е)

в случай на вертолети — освен на изискванията по букви а)—г) да отговарят на изискванията за летателен опит, посочени в таблица 2 от приложението към настоящия регламент.

Член 6

Свидетелства за правоспособност на пилоти за нетърговски дейности с квалификация за полети по прибори

За потвърждаване на свидетелства за любители пилоти с квалификация за полети по прибори или на свидетелства за правоспособност на професионален пилот (CPL) или свидетелства за правоспособност на транспортен пилот (ATPL) с квалификация за полети по прибори, когато пилотът възнамерява да упражнява единствено правата на любител пилот, притежателите трябва да отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

а)

да преминат проверка на уменията за квалификация за полети по прибори и квалификация за тип или клас за съответните права по притежаваното свидетелство за летателна правоспособност в съответствие с допълнения 7 и 9 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

б)

да демонстрират познания по въздушно право, метеорологични кодове в авиацията, полетно планиране и летателни характеристики (IR) и човешки възможности;

в)

да демонстрират езикова компетентност в съответствие с FCL.055 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

г)

да притежават най-малко валидно свидетелство за медицинска годност Клас 2, издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

д)

да притежават опит от минимум 100 часа полетно време по прибори като командир на полет (PIC) на съответната категория въздухоплавателно средство.

Член 7

Свидетелства за правоспособност на пилоти за нетърговски дейности без квалификация за полети по прибори

За потвърждаване на свидетелства за любители пилоти или на CPL или ATPL без квалификация за полети по прибори, когато пилотът възнамерява да упражнява единствено правата на любител пилот, притежателите трябва да отговарят на всички посочени по-долу изисквания:

а)

да демонстрират познания по въздушно право и човешки възможности;

б)

да преминат проверката на уменията за свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL), описана в точка FCL.235 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

в)

да отговарят на съответните изисквания от подчаст З на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 за издаването на квалификация за тип или клас в съответствие с правата по притежаваното свидетелство за правоспособност;

г)

да притежават най-малко свидетелство за медицинска годност Клас 2, издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

д)

да демонстрират езикова компетентност в съответствие с FCL.055 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

е)

да притежават опит от минимум 100 часа като пилот на съответната категория въздухоплавателно средство.

Член 8

Потвърждаване на свидетелства за летателна правоспособност за определени задачи с ограничена продължителност

1.   Независимо от разпоредбите на членовете по-горе при полети за целите на производителя компетентен орган на държава членка може да признава свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, за максимален срок от 12 месеца за определени задачи с ограничена продължителност, като например учебни полети за първоначално въвеждане в експлоатация, демонстриране, пребазиране или изпитателни полети, при условие че заявителят отговаря на следните условия:

а)

притежава съответно свидетелство за летателна правоспособност и свидетелство за медицинска годност и свързаните квалификации, издадени в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

б)

е нает, пряко или непряко, от производител на въздухоплавателни средства или от авиационен орган.

В този случай правата на притежателя са ограничени от компетентния орган до изпълнение на летателно обучение и проверки за първоначално издаване на квалификации за тип, наблюдение на първоначалните полети в рейсови условия на пилотите на оператора, полети за доставяне или пребазиране, първоначални полети в рейсови условия, полетни демонстрации или изпитателни полети в зависимост от това, което е подходящо с оглед на задачите, предвидени по настоящия параграф.

2.   Чрез дерогация от членове 4—7 и за целите на състезателни или показни полети с ограничена продължителност компетентен орган на държава членка може да потвърди свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава, даващо право на притежателя да упражнява правата на PPL съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, свидетелство за правоспособност на пилот на аеростат (BPL) съгласно приложение III (част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 или свидетелство за правоспособност на пилот на планер (SPL) съгласно приложение III (част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, при условие че всички следващи изисквания са изпълнени:

а)

преди събитието организаторът на състезателните или показните полети предостави на компетентния орган достатъчно доказателства за начина, по който ще гарантира, че пилотът ще бъдат запознат с необходимата информация за безопасност и ще се справи с рисковете, свързани с полетите;

б)

заявителят притежава съответното свидетелство за летателна правоспособност, свидетелство за медицинска годност и свързаните с тях квалификации, издадени в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на членове 4—7 компетентен орган на държава членка може да потвърди свидетелство за летателна правоспособност, което е равностойно на посочените свидетелства в параграф 2 и което е издадено съгласно изискванията от приложение 1 към Чикагската конвенция от трета държава за максимум от 28 дни на календарна година за определени нетърговски задачи, при условие че заявителят отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

а)

притежава съответно свидетелство за летателна правоспособност и свидетелство за медицинска годност и свързаните квалификации, издадени в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

б)

е изпълнил поне един аклиматизационен полет с квалифициран инструктор преди изпълнение на определените задачи с ограничена продължителност.

РАЗДЕЛ 3

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 9

Условия за преобразуването на свидетелства за летателна правоспособност

1.   Компетентният орган на държава членка може да преобразува свидетелство за летателна правоспособност за съответната категория въздухоплавателни средства в PPL съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 с квалификация за еднопилотен клас или тип, в BPL съгласно приложение III (част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 или в SPL съгласно приложение III (част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976, когато оригиналното свидетелство за летателна правоспособност е издадено от трета държава съгласно изискванията от приложение 1 към Чикагската конвенция и когато свидетелството за летателна правоспособност е или:

а)

равностойно на свидетелствата за летателна правоспособност по параграф 1,

б)

или е CPL или АTPL.

2.   Притежателят на свидетелството за летателна правоспособност, което трябва да се преобразува, отговаря на следните минимални изисквания за съответната категория въздухоплавателни средства:

а)

да премине писмен изпит по въздушно право и човешки възможности;

б)

да премине проверка на уменията за PPL, BPL или SPL в зависимост от това, което е приложимо, съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, приложение III (част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 или приложение III (част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976;

в)

да отговаря на изискванията за издаване на съответната квалификация за клас или тип съгласно подчаст З;

г)

да притежава изискваното свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

д)

да демонстрира езикова компетентност в съответствие с FCL.055 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

е)

да има най-малко 100 часа полетно време като пилот.

РАЗДЕЛ 4

ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА КЛАС И ТИП

Член 10

Условия за признаване на квалификации за клас и тип

Валидна квалификация за клас или тип, съдържаща се в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава, може да се включи в свидетелство за летателна правоспособност, издадено съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, при условие че заявителят:

а)

отговаря на изискванията за опит и предварителните условия за издаване на приложимата квалификация за тип или клас в съответствие с част FCL;

б)

премине съответната проверка на уменията за издаване на приложимата квалификация за тип или клас в съответствие с част FCL;

в)

продължава да упражнява правата си;

г)

има:

i)

за квалификация за клас самолети — не по-малко от 100 часа летателен опит като пилот на самолет от този клас;

ii)

за квалификация за тип самолети — не по-малко от 500 часа летателен опит като пилот на самолет от този тип;

iii)

за еднодвигателни вертолети с максимална сертифицирана излетна маса до 3 175 kg — не по-малко от 100 часа летателен опит като пилот на този тип;

iv)

за всички други вертолети — не по-малко от 350 часа летателен опит като пилот на този тип.

Член 11

Изменения на Регламент (ЕС) № 1178/2011

Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

а)

член 8 се заличава;

б)

приложение III се заличава.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (ОВ L 204, 13.8.2018 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 71, 14.3.2018 г., стр. 10).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 326, 20.12.2018 г., стр. 64).

(6)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за признаване на свидетелства за летателна правоспособност, издадени от трети държави или от тяхно име

Таблица 1

Изисквания за летателен опит за самолети

Притежавано свидетелство за летателна правоспособност

Общ летателен опит в часове

Права

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 часа като PIC на многопилотни самолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни самолети като PIC

а)

ATPL(A) или CPL(A)/IR (*1)

> 1 500 часа като PIC или втори пилот на многопилотни самолети в съответствие с експлоатационните изисквания

Търговски въздушен транспорт на многопилотни самолети като втори пилот

б)

MPL

> 1 500 часа като втори пилот на многопилотни самолети в съответствие с експлоатационните изисквания

Търговски въздушен транспорт на многопилотни самолети като втори пилот

ба)

CPL(A)/IR

> 1 000 часа като PIC в търговския въздушен транспорт след получаване на IR

Търговски въздушен транспорт на еднопилотни самолети като PIC

в)

CPL(A)/IR

> 1 000 часа като PIC или втори пилот на еднопилотни самолети в съответствие с експлоатационните изисквания

Търговски въздушен транспорт на еднопилотни самолети като втори пилот в съответствие с експлоатационните изисквания

г)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 часа на самолети, от които 200 часа на длъжност, за която се изисква признаване, и 50 часа на тази длъжност през последните 12 месеца

Упражняване на права на самолети, използвани при операции, различни от търговски въздушен транспорт

д)

CPL(A)

> 1 500 часа като PIC в търговския въздушен транспорт, включително 500 часа на хидроплан

Търговски въздушен транспорт на еднопилотни самолети като PIC

е)


Таблица 2

Изисквания за летателен опит за вертолети

Притежавано свидетелство за летателна правоспособност

Общ летателен опит в часове

Права

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) и валидна IR

> 1 000 часа като PIC на многопилотни вертолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни вертолети като PIC при VFR и IFR операции

а)

ATPL(H) без права за IR

> 1 000 часа като PIC на многопилотни вертолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни вертолети като PIC при VFR операции

б)

ATPL(H) и валидна IR

> 1 000 часа като пилот на многопилотни вертолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни вертолети като втори пилот при VFR и IFR операции

в)

ATPL(H) без права за IR

> 1 000 часа като пилот на многопилотни вертолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни вертолети като втори пилот при VFR операции

г)

CPL(H)/IR (*2)

> 1 000 часа като пилот на многопилотни вертолети

Търговски въздушен транспорт на многопилотни вертолети като втори пилот

д)

CPL(H)/IR

> 1 000 часа като PIC в търговския въздушен транспорт след получаване на IR

Търговски въздушен транспорт на еднопилотни вертолети като PIC

е)

ATPL(H) със или без права за IR, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 часа на вертолети, различни от тези, които са сертифицирани по CS-27/29, или еквивалентни, от които 200 часа на длъжност, за която се изисква признаване, и 50 часа на тази длъжност през последните 12 месеца

Упражняване на права на вертолети, използвани при операции, различни от търговски въздушен транспорт

ж)


(*1)  Притежателите на CPL(A)/IR за многопилотни самолети трябва да са демонстрирали ниво на знания за ATPL(A) на ИКАО, преди да им се признае свидетелството за летателна правоспособност.

(*2)  Притежателите на CPL(H)/IR за многопилотни вертолети трябва да са демонстрирали ниво на знания за ATPL(H) на ИКАО, преди да им се признае свидетелството за летателна правоспособност.


Top