EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0696

Регламент (ЕС) 2020/696 на Европейския парламент и на Съвета oт 25 май 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността във връзка с пандемията от COVID-19 (текст от значение за ЕИП)

PE/13/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/696/oj

27.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/696 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

oт 25 май 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността във връзка с пандемията от COVID-19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад на полетите в резултат на значителното намаляване на търсенето на транспортни услуги и приемането от държавите членки и от трети държави на преки мерки, като например забрана за преминаване на границите и забрана за изпълнение на полети с оглед на овладяване на пандемията.

(2)

Данните, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, показват спад на полетите от около 90 % за европейския регион в края на март 2020 г. спрямо март 2019 г. Въздушните превозвачи докладват значително намаляване на резервациите в резултат от пандемията от COVID-19 и анулират полети през периодите на часово планиране за зимния сезон 2019—2020 г. и летния сезон 2020 г. Внезапният спад в търсенето и безпрецедентният процент на анулирани полети доведоха до сериозни проблеми с ликвидността на въздушните превозвачи. Тези проблеми с ликвидността са пряко свързани с пандемията от COVID-19.

(3)

Въздушните превозвачи от Съюза, които преди пандемията от COVID-19 са били в добро финансово състояние, са изправени пред проблеми с ликвидността, които биха могли да доведат до спирането на действието или отнемането на оперативния им лиценз, или до замяната му с временен лиценз, без да е налице структурна икономическа необходимост за това. Предоставянето на временен лиценз съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) би могло да изпрати отрицателен сигнал на пазара относно способността на даден въздушен превозвач да оцелее, което на свой ред би задълбочило някои, иначе временни, финансови проблеми. Въз основа на оценката, извършвана в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., следователно е целесъобразно действието на оперативния лиценз на тези въздушни превозвачи да не бъде спирано или оперативният лиценз да не бъде отнеман, при условие че безопасността не е застрашена и че са налице реални перспективи за задоволително финансово възстановяване в рамките на 12 месеца. В края на този 12-месечен период за въздушния превозвач от Съюза следва да се прилага процедурата, предвидена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008. Задължението за информиране на Комисията, предвидено в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, следва да се отнася и до решенията да не се спира действието на оперативния лиценз или той да не се отнема.

(4)

В допълнение към неотложните мерки, които биха могли да се приложат в случай на внезапни краткотрайни проблеми в резултат на непредвидими и неизбежни обстоятелства съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, държавите членки следва да могат да отказват, да ограничават или да налагат условия за упражняване на права за въздушно движение с цел справяне с проблеми, произтичащи от пандемията от COVID-19, които могат да се окажат продължителни. Такива неотложни мерки, предприети в контекста на пандемията от COVID-19, следва да са в съответствие с принципите на пропорционалност и прозрачност и да се основават на обективни и недискриминационни критерии, които се прилагат в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.

(5)

На летищата, където броят на доставчиците на наземно обслужване е ограничен съгласно член 6, параграф 2 и член 9 от Директива 96/67/ЕО на Съвета (3), доставчиците може да бъдат избирани за максимален срок от седем години. Доставчиците, за които този срок изтича, следователно могат да срещнат трудности при получаването на достъп до финансиране. Поради това посоченият максимален срок следва да бъде удължен.

(6)

В резултат на пандемията от COVID-19 на летища, където броят на доставчиците на наземно обслужване е ограничен, един или няколко доставчици може да престанат да предоставят обслужване на дадено летище преди да може да бъде избран нов доставчик въз основа на процедурата, предвидена в член 11, параграф 1 от Директива 96/67/ЕО. При такива обстоятелства е целесъобразно управляващият орган на летището да може да избере директно доставчик на наземно обслужване, който да предоставя обслужване за максимален период от шест месеца. Следва да се припомни, че когато в резултат на пандемията от COVID-19 управляващият орган на летището трябва да осигури предоставянето на наземно обслужване и той е възложител по смисъла на член 4 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), се прилага посочената директива.

(7)

Задоволителното финансово възстановяване следва да се извърши с план, целящ предотвратяване на уволненията и с гаранции, че финансовото възстановяване няма да накърни правата на работниците. Удължаването на разрешенията за доставчиците на наземно обслужване следва да цели запазването на работни места и зачитането на правата на работниците.

(8)

По-нататъшното развитие на пандемията от COVID-19, както и въздействието ѝ върху сектора на въздушния транспорт са трудно предвидими. Комисията следва непрекъснато да анализира въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт и, ако неблагоприятните условия продължават да са налице, Съюзът следва да бъде в състояние без забавяне да удължи срока, за който се прилагат предвидените в настоящия регламент мерки.

(9)

С цел, когато е необходимо и обосновано, да се удължи срокът, за който компетентните лицензиращи органи могат да решат да не спират действието на оперативния лиценз или да не го отнемат, срокът, за който държавите членки могат да отказват, да ограничават или да налагат условия за упражняване на права за въздушно движение, както и срокът, за който договорите на доставчиците на наземно обслужване могат да бъдат удължени и в рамките на който управляващият орган на летището може директно да избере доставчик на наземно обслужване, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 1008/2008. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(10)

Поради неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19, които дават основание за предложените мерки, и по-специално с оглед на бързото приемане на необходимите мерки, така че да се намери решение за сериозните и непосредствени проблеми, пред които е изправен секторът, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Съюза, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС), към ДФЕС и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(11)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно изменението на Регламент (ЕО) № 1008/2008 във връзка с пандемията от COVID-19, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(12)

Непредвидимото и внезапно избухване на COVID-19 и законодателните процедури, необходими за приемането на съответни мерки, направиха невъзможно навременното приемане на тези мерки. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва също да обхващат период преди влизането му в сила. Предвид естеството на тези разпоредби, този подход не води до нарушаване на оправданите правни очаквания на засегнатите лица.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Предвид неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, които дават основание за установените мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1008/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   С настоящия регламент се урежда лицензирането на въздушните превозвачи от Общността, правото на въздушните превозвачи от Общността да извършват вътрешнообщностни въздухоплавателни услуги и ценообразуването за предоставяне на вътрешнообщностни въздухоплавателни услуги. С него също така се определят временни правила за предоставянето на наземно обслужване на летищата в Съюза.“

2)

В член 9 се вмъкват следните параграфи:

„1а.   Въз основа на оценката, посочена в параграф 1, извършвана от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., компетентният лицензиращ орган може да вземе решение преди края на посочения период да не спира действието на оперативния лиценз или да не отнема оперативния лиценз на въздушния превозвач от Съюза, при условие че безопасността не е застрашена и че са налице реални перспективи за задоволително финансово възстановяване в рамките на следващите 12 месеца. Той прави преглед на дейността на този въздушен превозвач от Съюза в края на 12-месечния период и взема решение дали действието на оперативния лиценз да бъде спряно или оперативният лиценз да бъде отнет и да се издаде временен лиценз въз основа на параграф 1.

1б.   Когато Комисията установи въз основа на данни, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, че намаляването на обема на въздушното движение в сравнение с обема през съответния период през 2019 г. е трайно и е вероятно това да продължи, както и — въз основа на най-надеждните налични научни данни, като тези на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията — че тази ситуация е резултат от въздействието на пандемията от COVID-19, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 25а, за да измени съответно настоящия регламент като удължи периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., посочен в параграф 1а от настоящия член.

1в.   Комисията непрекъснато следи ситуацията, като използва критериите, определени в параграф 1б. Въз основа на информацията, с която разполага, тя представя до 15 ноември 2020 г. обобщен доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета. Когато са изпълнени критериите, посочени в параграф 1б, Комисията приема възможно най-бързо делегирания акт, предвиден в параграф 1б.

1г.   Когато в случай на по-продължително въздействие на пандемията от COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт в Съюза наложителни причини за спешност налагат това, предвидената в член 25б процедура се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 21а

Неотложни мерки, свързани с пандемията от COVID-19

1.   Независимо от член 21, за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. държавите членки могат без съгласието на Комисията, посочено в член 21, параграф 1, да отказват, да ограничават или да налагат условия за упражняване на права за въздушно движение, ако такова действие е необходимо за справяне с пандемията от COVID-19. Това действие трябва да съответства на принципите на пропорционалност и прозрачност и да се основава на обективни и недискриминационни критерии.

2.   Съответната държава членка незабавно уведомява Комисията и другите държави членки за такова действие, както е посочено в параграф 1, и за неговата продължителност, и им предоставя подходящи причини, обосноваващи необходимостта от това действие. Ако държавата членка измени, спре или оттегли такова действие след влизането в сила на настоящия регламент, тя уведомява съответно Комисията и другите държави членки.

3.   По искане на участваща(и) държава(и) членка(и), или по своя собствена инициатива, Комисията може да спре действието, посочено в параграф 2, ако то не отговаря на изискванията, посочени в параграф 1, или по друг начин противоречи на правото на Съюза.

4.   Когато Комисията установи въз основа на най-надеждните научни познания, доказателства и данни, като данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, потвърждаващи трайното присъствие на пандемията от COVID-19, че съществува вероятност наложените от държавите членки откази, ограничения или условия за упражняване на права за въздушно движение да бъдат необходими и след периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 25а, за да измени съответно настоящия регламент като удължи този период.

5.   Комисията непрекъснато следи ситуацията, като използва критериите, посочени в параграф 4. Въз основа на наличната информация тя представя до 15 ноември 2020 г. обобщен доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета. При необходимост Комисията приема възможно най-бързо делегирания акт, посочен в параграф 4.

6.   Когато в случай на по-продължително въздействие на пандемията от COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт в Съюза наложителни причини за спешност налагат това, предвидената в член 25б процедура се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.“

4)

Вмъква се следната глава:

„ГЛАВА IVа

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ОТНОСНО НАЗЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 24а

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, буква г) от Директива 96/67/ЕО на Съвета (*1) срокът на действие на договорите или на разрешенията, предоставени на доставчиците на наземно обслужване, избрани въз основа на процедурата, предвидена в член 11, параграф 1 от посочената директива, който изтича в периода от 28 май 2020 г. до 31 декември 2021 г., може да бъде удължен до 31 декември 2022 г.

2.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, буква д) от Директива 96/67/ЕО, за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., ако доставчик на наземно обслужване преустанови дейността си преди края на срока, за който е бил избран, управляващият орган на летището или компетентният орган на държавата членка може да избере директно доставчик на наземно обслужване за предоставяне на обслужване за максимален срок от шест месеца или за срок до 31 декември 2020 г., в зависимост от това кой от двата срока е по-дълъг.

3.   Когато Комисията установи въз основа на данни, публикувани от Евроконтрол, че намаляването на обема на въздушното движение в сравнение с обема през съответния период през 2019 г. е трайно и е вероятно това да продължи, както и че тази ситуация е резултат от въздействието на пандемията от COVID-19 и тя води до прекъсване на предоставянето на наземно обслужване или до трудности при достъпа до финансиране за доставчиците на наземно обслужване на летищата в Съюза, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 25а, за да измени съответно настоящия регламент като удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4.   Комисията непрекъснато следи ситуацията, като използва критериите, определени в параграф 3. Въз основа на информацията, с която разполага, тя представя до 15 ноември 2020 г. обобщен доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета. При необходимост Комисията приема възможно най-бързо делегирания акт, предвиден в параграф 3.

5.   Когато в случай на по-продължително въздействие на пандемията от COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт в Съюза наложителни причини за спешност налагат това, предвидената в член 25б процедура се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

(*1)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).“"

5)

Вмъкват се следните членове:

„Член 25а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 1б, член 21а, параграф 4 и член 24а, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от една година, считано от 28 май 2020 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 1б, член 21а, параграф 4 и член 24а, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 1б, член 21а, параграф 4 и член 24а, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 25а. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Позиция на Европейския парламент от 15 май 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 май 2020 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

(3)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

(4)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


Top