Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1751

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1751 на Комисията от 21 октомври 2019 година за вписване на наименованието Havarti (ЗГУ) в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания

C/2019/7437

OJ L 269, 23.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1751/oj

23.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1751 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2019 година

за вписване на наименованието „Havarti“ (ЗГУ) в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 15, параграф 1 и член 52, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 изпратеното до Комисията на 5 октомври 2010 г. заявление на Дания за регистриране на наименованието „Havarti“ като защитено географско указание бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Германия, Испания, U.S. Dairy Export Council съвместно с National Milk Producers Federation и International Dairy Foods Association, Службата на търговския представител на Съединените щати, Министерството на външните работи и търговията на Нова Зеландия, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) и Dairy Australia Limited, с подкрепата на австралийското правителство, възразиха срещу регистрацията в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Въпросните възражения бяха счетени за допустими.

(3)

В Комисията постъпиха също така две уведомления за възражение от „Camara Nacional de Productores de Leche“ от Коста Рика и от „Asociación de Desarollo Lácteo“ (ASODEL) на Гватемала. Не бяха получени обаче мотивирани уведомления за възражение в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)

Комисията прикани заинтересованите страни, предявили допустимите възражения, да започнат подходящи консултации. По искане на Дания, в съответствие с член 51, параграф 3, последната алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, с писма от 5 август 2014 г. и 22 септември 2014 г. Комисията удължи срока за всяка от текущите консултации с допълнителни три месеца.

(5)

Предвид обстоятелството, че не бе постигнато съгласие в рамките на предвидения срок, Комисията следва да приеме акт за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията в съответствие с процедурата, посочена в член 52, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(6)

Вносителите на възраженията твърдят, че „Havarti“ не притежава специфично качество, репутация или други характеристики, които могат да бъдат отдадени на географския произход. Те считат, че регистрацията на наименованието би могла да подведе потребителите по отношение на истинската идентичност на продукта, предвид репутацията и известността на съществуваща марка. По тяхно мнение регистрацията би застрашила също така съществуването на идентично наименование, марки и продукти, които са били законно на пазара в продължение на поне 5 години. Освен това те твърдят, че въпросното наименование по презумпция се е превърнало в родово поради следните причини: спрямо „Havarti“ се прилага стандарт от Кодекс алиментариус от 1966 г. насам; „Havarti“ е включено в приложение Б към Конвенцията от Стреза от 1951 г. и за него има отделна тарифна линия. „Havarti“ се произвежда и консумира в няколко държави от ЕС и извън ЕС, като някои от тях имат специален правен стандарт за него.

(7)

Комисията извърши оценка на аргументите, изложени в мотивираните възражения, с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012, като взе предвид резултатите от съответните консултации, проведени между заявителя и вносителите на възраженията, и стигна до заключението, че наименованието „Havarti“ следва да бъде регистрирано.

(8)

Във връзка с твърдението, че наименованието „Havarti“ не отговаря на изискванията на член 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да се отбележи, че регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание е заявена въз основа на репутацията на продукта, която се отдава на неговия географски произход, по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(9)

Дания представи няколко специализирани публикации и справочни материали, които ясно показват съществуването на основаваща се на репутацията връзка между Дания и „Havarti“. Това сирене е получило множество отличия и награди на различни национални и международни форуми. Репутацията на продукта се основава и на неговия специфичен метод на производство и на натрупаното с годините „ноу-хау“ в тази връзка.

(10)

В хода на процедурата за предявяване на възражения датските органи направиха уточнението и че репутацията на „Havarti“ е плод на законодателни инициативи и на продължила повече от 100 години качествена работа.

(11)

Що се отнася до територията на ЕС, „Havarti“ се произвежда главно в Дания. Към датата на подаване на заявлението Испания, Германия, Полша, Финландия и Естония също са произвеждали ограничени количества. Производството на „Havarti“ в тези държави членки само по себе си не може да постави под въпрос връзката на „Havarti“ с Дания. Количествата са твърде ограничени в сравнение с общото производство в Дания. По-специално, производството на сирене с етикета „Havarti“ в Испания е започнало едва през 2010 г. и е нараснало по-чувствително едва след като Дания е подала до Комисията заявлението си за регистрация на наименованието „Havarti“ като ЗГУ.

(12)

Дания представи доказателства за това, че преобладаващата част от датските потребители действително признават трайната връзка на „Havarti“ с Дания. Резултатите от извършено проучване позволяват да се направи заключението, че огромното мнозинство от датските потребители познават „Havarti“ и го свързват с Дания. „Havarti“ е твърде слабо познато извън Дания.

(13)

Испания също представи резултатите от проучване в рамките на допитване, проведено в Испания, по въпроса познават ли потребителите сиренето „Havarti“ и неговия произход. Резултатите от това проучване не са убедителни. На практика делът на лицата, непознаващи този продукт и неговия датски произход, е висок. Потребителите посочват няколко различни страни на произход на „Havarti“. Подобно непознаване на продукта и на неговия датски произход не може да се разглежда като категорично потвърждение за наличието на осведоменост за евентуалния родов характер на наименованието.

(14)

Вносителите на възраженията освен това заявиха, че наименованието не трябва да бъде регистрирано, тъй като би могло да подведе потребителите по отношение на истинската идентичност на продукта, предвид репутацията и известността на съществуваща марка. Репутацията или известността на която и да било относима марка обаче не бе доказана. Не бе обяснено и как именно потребителите биха били подведени.

(15)

Освен това вносителите на възражения от трети държави считат, че регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание би застрашила съществуването на идентичното наименование „Havarti“ на марки и продукти, които законно са произвеждани и предлагани на пазара в продължение на повече от 5 години, като това е едно от основанията за възражение, предвидени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(16)

Изглежда, че вносителите на възражения от трети държави, предявени в рамките на настоящата процедура за предявяване на възражение, не са предлагали сирене, носещо наименованието „Havarti“, на пазара на ЕС. Поради това съществуването на продукт, носещ наименованието „Havarti“ и произвеждан в тези трети държави, не е засегнато от регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в ЕС.

(17)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 не се прилага на територията на трети държави. Поради това регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 не е в състояние да накърни използването на наименованието „Havarti“ на пазарите на трети държави.

(18)

Що се отнася до марките, които вече са регистрирани, за които има подадено заявление или които са се наложили в резултат на добросъвестна употреба на територията на ЕС преди датата, на която е подадено заявлението на Дания за регистрация на наименованието „Havarti“, в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 те не са засегнати от регистрацията на защитено географско указание.

(19)

Испания и Германия заявиха, че произвеждат сирене, което се нарича „Havarti“. Поради това регистрацията на „Havarti“ като защитено географско указание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 би трябвало да застраши съществуването на наименованието „Havarti“, отнасящо се за продукта, изработен в Испания и Германия, което е идентично с наименованието, за чиято регистрация е подадено заявление на 5 октомври 2010 г.

(20)

От предоставената на Комисията информация, съдържаща се в уведомленията за възражение на Германия и Испания, става видно, че през 2010 г. в Испания е започнало производството на сирене, носещо наименованието „Havarti“, като то е достигнало 5100 тона през 2014 г. В Германия са налични данни само за производството през 2012 г. (2571 тона), като е направено уточнението, че Германия произвежда сирене, носещо наименованието „Havarti“, в продължение на повече от 20 години. С оглед на гореизложеното, в съответствие с член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 следва да се предвиди прилагането на преходни периоди за операторите в Испания и Германия, които са започнали да предлагат на пазара сирене, носещо наименованието „Havarti“, преди датата на подаване на заявлението на Дания до Комисията, за да им се даде възможност да продължат да използват застрашеното от регистрацията наименование, докато тече адаптирането на продукцията им на пазара. Целесъобразно е да се предвиди период от 5 години за германските и испанските производители.

(21)

На последно място, вносителите на възражения представиха няколко доказателства, които според тях свидетелстват за родовия характер на въпросното наименование. Наличието на конкретен стандарт на Кодекс Алиментариус, също както включването на „Havarti“ в приложение Б към Конвенцията от Стреза, обаче не предполага непременно, че посоченото наименование е станало родово. Тарифните кодове са свързани с митническите въпроси и поради това не са релевантни за правата върху интелектуална собственост. Родовият статут в ЕС може да се прецени само през призмата на възприятието на потребителите на територията на ЕС.

(22)

Що се отнася до данните за производството и възприемането на „Havarti“ в рамките на ЕС, което беше оценено по повод твърдението за липса на връзка между продукта и географския район, следва да се заключи, че наименованието „Havarti“ не е станало родово в рамките на ЕС.

(23)

Предоставените данни във връзка с производството и предлагането на пазара на „Havarti“ извън ЕС не са релевантни, предвид принципа на териториалност, присъщ за правата върху интелектуална собственост като цяло и по-специално за Регламент (ЕС) № 1151/2012, по силата на който е целесъобразно да се оцени възможният родов характер на дадено наименование по отношение на територията на ЕС. Възприемането на този термин извън ЕС и възможното съществуване на свързани с него регулаторни производствени стандарти в трети държави не се считат за релевантни за настоящото решение, независимо дали с въпросните стандарти се установяват или не права за използване на обозначения при етикетиране.

(24)

Предложението на вносителите на възражения като алтернативно решение да се регистрира наименованието „Danish Havarti“ не може да бъде прието, тъй като то няма да отговаря на условията, предвидени в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(25)

С цел да се даде възможност за изчерпване на вече произведените или пуснати на пазара стокови наличности началото на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи.

(26)

С оглед на гореизложеното наименованието „Havarti“ следва да бъде вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованието „Havarti“ (ЗГУ) се регистрира.

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) №°668/2014 на Комисията (3).

Член 2

В течение на преходен период от 5 години, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, наименованието „Havarti“ може да продължи да се използва от оператори, установени в Германия и Испания, които са започнали да предлагат на пазара сирене, носещо наименованието „Havarti“, преди 5 октомври 2010 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 12 май 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 20, 23.1.2014 г., стр. 9.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


Top