EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0463

Делегиран регламент (ЕС) 2019/463 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/794

OJ L 80, 22.3.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/463/oj

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/16


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/463 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване (1), и по-специално член 2, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)

Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, включва договорености относно прилагането на разпоредбите на правото на Съюза спрямо и в Обединеното кралство след датата, на която Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Регламент (ЕС) 2015/2365, включително предвиденото в член 2, параграф 2, буква а) от него освобождаване, ще се прилага спрямо и в Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престане да се прилага в края на този период.

(3)

Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза освобождаването на членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), на други органи на държавите членки, изпълняващи аналогични функции, както и на други публични институции на Съюза, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг, по член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2365, няма — при липсата на специални разпоредби, да се прилага повече за централната банка на Обединеното кралство, за други негови органи, изпълняващи аналогични функции, или за други публични органи, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг в Обединеното кралство.

(4)

Европейската комисия направи оценка на международното третиране на централните банки и други публични органи, отговорни за или участващите в управлението на държавния дълг, приложимо съгласно действащото в Обединеното кралство законодателство по отношение на сделките за финансиране с ценни книжа след оттеглянето му от Съюза, и представи заключенията си на Европейския парламент и на Съвета.

(5)

В оценката на Комисията се стига до заключението, че централната банки и публичните органи на Обединеното кралство, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг, следва да бъдат освободени от задължението за докладване по член 4, както и от изискванията за прозрачност при повторно използване по член 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

(6)

Властите на Обединеното кралство дадоха уверения относно статута, правата и задълженията на членовете на ЕСЦБ, включително намерението си да предоставят на членовете на ЕСЦБ, други органи на държавите членки, изпълняващи аналогични функции, както и други публични институции на Съюза, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг, освобождаване, сходно на предвиденото в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

(7)

Следователно централната банка на Обединеното кралство, други негови органи, изпълняващи аналогични функции, и други публични органи, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг в Обединеното кралство, следва да бъдат включени в списъка на освободените от изискванията субекти, установен в Регламент (ЕС) 2015/2365.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/2365 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Комисията ще продължи да следи редовно третирането на освободените от задължението за докладване и изискванията за прозрачност при повторно използване централни банки и публични органи, включени в списъка по член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Този списък може да се актуализира във връзка с нормативни промени в тези трети държави, като се вземат под внимание възможни нови източници на информация. Евентуална промяна в оценката може да доведе до отстраняване на някои трети държави от списъка на освободените от изискванията субекти.

(10)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага от деня, следващ този, в който се прекратява прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 спрямо и в Обединеното кралство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 се добавя следната буква в):

„в)

централната банка и други органи, изпълняващи аналогични функции, както и други публични органи, отговорни за или участващи в управлението на държавния дълг, в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ този, в който се прекратява прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 спрямо и в Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.


Top