EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0462

Делегиран регламент (ЕС) 2019/462 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета за прозрачност преди и след сключването на сделките (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/793

OJ L 80, 22.3.2019, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/462/oj

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/462 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета за прозрачност преди и след сключването на сделките

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 1, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 600/2014 сделките, контрагентите по които са членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), са освободени от изискванията за прозрачност, доколкото тези сделки се сключват с оглед на паричната политика, валутната политика или политиката в областта на финансовата стабилност.

(2)

Обхватът на това освобождаване от приложното поле на Регламент (ЕС) № 600/2014 може да бъде разширен по силата на член 1, параграф 9 от него чрез включването на централните банки на трети държави, както и на Банката за международни разплащания.

(3)

Списъкът на освободените централни банки на трети държави, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 (2), следва да бъде актуализиран, в т.ч. за да бъдат включени по целесъобразност други централни банки в обхвата на освобождаването по член 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

(4)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(5)

Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, включва договорености относно прилагането на разпоредбите на правото на Съюза спрямо и в Обединеното кралство след датата, на която Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Регламент (ЕС) № 600/2014, включително предвиденото в член 1, параграф 6 от него освобождаване, ще се прилага спрямо и в Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престане да се прилага в края на този период.

(6)

Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза Английската централна банка няма, при липсата на специални разпоредби, да се ползва повече от съществуващото освобождаване, освен ако не бъде включена в списъка с освободените централни банки.

(7)

С оглед на информацията, получена от Обединеното кралство, Комисията състави и представи на Европейския парламент и Съвета доклад, в който се оценява международното третиране на Английската централна банка. В доклада (3) се стига до заключението, че е целесъобразно централната банка на Обединеното кралство да бъде освободена от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014. Английската централна банка следва съответно да бъде включена в списъка на освободените централни банки, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799.

(8)

Властите на Обединеното кралство дадоха уверения относно статута, правата и задълженията на членовете на ЕСЦБ, включително намерението си да предоставят на членовете на ЕСЦБ, провеждащи парична политика, валутна политика и политика в областта на финансовата стабилност, освобождаване, сходно на предвиденото в член 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

(9)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 на Комисията следва да бъде съответно изменен.

(10)

Комисията ще продължи да следи редовно третирането на освободените от изискванията за прозрачност централни банки и публични органи, включени в списъка от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 на Комисията. Този списък може да се актуализира във връзка с нормативни промени в тези трети държави, като се вземат под внимание възможни нови източници на информация. Евентуална промяна в оценката може да доведе до отстраняване на някои трети държави от списъка на освободените от изискванията субекти.

(11)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага от деня, следващ този, в който се прекратява прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 спрямо и в Обединеното кралство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ този, в който се прекратява прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 спрямо и в Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 на Комисията от 12 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките (ОВ L 259, 7.10.2017 г., стр. 11).

(3)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за освобождаване на централната банка на Обединеното кралство („Английската централна банка“) съгласно Регламента относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ) [COM(2019) 69].


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.

Австралия:

Централна банка на Австралия;

2.

Бразилия:

Централна банка на Бразилия;

3.

Канада:

Централна банка на Канада;

4.

Специален административен район Хонконг:

Орган по паричната политика на Хонконг;

5.

Индия:

Централна банка на Индия;

6.

Япония:

Централна банка на Япония;

7.

Мексико:

Централна банка на Мексико;

8.

Република Корея:

Централна банка на Корея;

9.

Сингапур:

Орган по паричната политика на Сингапур;

10.

Швейцария:

Швейцарска национална банка;

11.

Турция:

Централна банка на Република Турция;

12.

Обединеното кралство:

Английска централна банка;

13.

Съединени американски щати:

Система на Федералния резерв на САЩ;

Банка за международни разплащания.


Top