EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0123

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 година за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на КомисиятаТекст от значение за ЕИП.

C/2019/293

OJ L 28, 31.1.2019, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj

31.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/123 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2019 година

за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (1), и по-специално член 6, параграфи 4 и 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Мрежовите функции следва да бъдат услуги от общ интерес, които се извършват за европейската мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД, наричана по-долу „мрежата“) или в контекста на тази мрежа. Те следва да допринасят за устойчивото развитие на системата за въздушен транспорт чрез гарантиране на необходимото ниво на ефективност, оперативна и обща съвместимост и координиране на дейностите, включително дейностите за осигуряване на оптимално използване на оскъдните ресурси.

(2)

Проектирането на европейската трасова мрежа, управлението на капацитета на мрежата и потоците въздушно движение, а също и координирането на оскъдните ресурси, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 551/2004, следва да не засягат суверенитета на държавите членки върху тяхното въздушно пространство и отговорностите на държавите членки по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Мрежата следва да включва физическите и оперативните елементи, определящи експлоатационните характеристики на въздухоплавателните средства, и по-специално тяхната точност и ефикасността на полетите, извършвани във въздушното пространство в европейския регион на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), където държавите членки са отговорни за осигуряването на аеронавигационно обслужване.

(4)

Европейската трасова мрежа следва да бъде проектирана с цел подобряване на ефективността на трасетата от гледна точка на подхода „от врата до врата“ във всички етапи на полетите, като по-специално се вземат под внимание аспектите, свързани с ефективността на полетите и околната среда.

(5)

Необходими са оперативни действия за разработване на ефикасни структури на въздушното пространство и управление на наличния капацитет, за да се осигури постоянно подобряване на управлението на мрежата в единното европейско небе като принос за постигането на целевите показатели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз. С тези оперативни действия следва да се създаде възможност за ефикасно използване на въздушното пространство и да се осигури използване на траекториите, предпочитани от ползвателите на въздушното пространство.

(6)

Функцията за управление на потоците въздушно движение (УПВД) е неразделна част от мрежовите функции, чиято цел е оптимизиране на наличния капацитет при използване на въздушното пространство. Поради това функцията следва да се разгледа с повече подробности, като се вземе надлежно под внимание Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията (3).

(7)

Регламент (ЕО) № 551/2004 предвижда приемането на подробни правила за прилагане, насочени към координирането и хармонизирането на процеси и процедури с цел повишаване на ефикасността на управление на аеронавигационните честоти. Подробните правила за прилагане следва да предвиждат и централна функция за координация за ранното установяване и удовлетворяване на потребностите от честоти с цел подпомагане на проектирането и експлоатацията на мрежата.

(8)

Дейността на ИКАО за проектиране на трасета, управление на потоците въздушно движение, честоти и управление на радарните кодове на транспондери следва да се използва като основа при оптимизиране на развитието и експлоатацията на мрежата.

(9)

Държавите членки следва да изпълняват своите задължения към ИКАО за проектиране на трасета, управление на потоците въздушно движение, честоти и управление на радарни кодове на транспондери, и да ги прилагат по-ефективно в рамките на мрежата. Управителният орган на мрежата следва да осигурява координация и подкрепа в тази област.

(10)

Изпълнението на функцията за управление на потоците въздушно движение (УПВД) следва да не засяга Регламент (ЕИО) № 95/93 (4). Летищата, които представляват входни и изходни точки към и от мрежата, осигуряват ключов принос към цялостната ефективност на мрежата. Поради тази причина функцията следва да се свързва с летищни оператори, действащи като наземни координатори, с цел оптимизиране на наземния капацитет. Така ще се подобри цялостният капацитет на мрежата. Освен това следва да се въведат процедури за повишаване на съгласуваността между летищните слотове и полетните планове, с цел оптимизиране на наличния капацитет на мрежата, включително на летищата.

(11)

Разпределянето на радиочестотния спектър се извършва в контекста на Международния съюз по телекомуникации (МСД). Държавите членки носят отговорност да посочат на МСД изискванията на гражданското въздухоплаване и съответно да използват по оптимален начин честотната лента, определена за нуждите на общото въздушно движение. С Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се определят политика и правна рамка за тази сфера.

(12)

ИКАО разработи насоки за функциите, свързани с радарните кодове на транспондери, включително кодовете за запитване в режим S, както и за радиочестотните функции. Организацията обслужва освен това система за регистриране на присвоените честоти за целите на общото въздушно движение в европейския регион на ИКАО. Понастоящем тази дейност се подпомага от организацията Евроконтрол, действаща като управителен орган на мрежата.

(13)

Събитията, свързани със свалянето на самолета, изпълняващ полет MH17, във въздушното пространство на Украйна на 17 юли 2014 г. и терористичното нападение на летището в Брюксел на 22 март 2016 г., доказаха необходимостта от централен орган, който да съдейства за координацията на мерки за смекчаване на неблагоприятните последици на местно, регионално и мрежово равнище, така че да се гарантира навременна реакция при бъдещи кризисни ситуации, които засягат въздухоплаването.

(14)

Управителният орган на мрежата следва да действа като безпристрастен и компетентен орган, който да извършва ефективно и с подходящи ресурси задачите, необходими за изпълнението на мрежовите функции, предвидени в Регламент (ЕО) № 551/2004. Субектът, кандидатстващ за управителен орган на мрежата, следва да представи доказателства за средствата и ресурсите, които планира да осигури, за да отговори на изискванията, наложени на този орган. Управителният орган на мрежата следва да бъде представляван от ръководен служител от органа, определен да действа като управителен орган на мрежата.

(15)

Целесъобразно е да има един-единствен орган, който да координира различните мрежови функции в помощ на действията, предприемани на местно и подрегионално равнище за разработване и съдействие на последователни краткосрочни и дългосрочни оперативни и стратегически цели за мрежата в съответствие с целите за ефективност. Въпреки това мрежовите функции следва да бъдат осигурявани от оперативните заинтересовани страни и управителния орган на мрежата на равнището на отделните държави членки и на равнище функционални блокове въздушно пространство в съответствие с отговорностите, определени в настоящия регламент.

(16)

През 2017 г. Комисията извърши преглед на управлението, механизмите за финансиране, базата на разходите и икономическата ефективност на мрежовите функции. Един от резултатите от този преглед беше, че на управителния орган на мрежата следва да се осигури засилено управление с по-голяма автономност.

(17)

Мрежовите функции следва да се осигуряват по икономически ефективен начин, и по-специално като не се допуска дублиране на усилията.

(18)

Задълженията и задачите на управителния орган на мрежата следва да бъдат ясно определени във връзка с изпълнението на мрежовите функции и ефективността на мрежата. Това следва да включва всички услуги или дейности, които трябва да се осъществяват централно в полза на оперативните заинтересовани страни в съответствие с работните споразумения и процесите за операции, договорени с тези заинтересовани страни.

(19)

Задачите, поверени на управителния орган на мрежата във връзка с наблюдението на инфраструктурата и общите услуги в помощ на мрежата, следва да се изпълняват, като се вземат изцяло под внимание становищата на държавите членки и оперативните заинтересовани страни.

(20)

Управителният орган на мрежата следва да участва в подготовката на планове и оперативни действия във връзка с изпълнението на мрежовите функции на национално и подрегионално равнище, когато тези планове и действия оказват въздействие върху ефективността на мрежата.

(21)

За да се гарантира добра ефективност на мрежата, планът за управление на мрежата следва да включва оперативни действия и местни референтни стойности, които са съобразени с променящите се условия в мрежата и са насочени към постигане на общосъюзните целеви показатели за ефективност. Освен това управителният орган на мрежата следва да установява оперативни пречки и проблеми и да предлага подходящи действия.

(22)

Прилагането на принципи за добро управление е от съществено значение за постоянно подобряване на управлението на потоците въздушно движение в Съюза, прогнозиране на растежа на въздушното движение и оптимално използване на наличния капацитет при същевременно намаляване на въздействието на потоците въздушно движение върху околната среда. Необходимо е следователно да се създаде обща рамка за планиране и прилагане на подобренията на ефективността на мрежата. За тази цел следва да се изготвят стратегически план и план за управление на равнището на мрежата.

(23)

Управителният орган на мрежата и оперативните заинтересовани страни следва да работят в партньорство за подобряване на управлението на потоците въздушно движение и предприемане на подходящи коригиращи мерки. Управителният орган на мрежата следва по-конкретно да е в състояние да въведе мерки за УПВД, насочени към оптимално използване на наличния капацитет и насърчаване на максималното разгръщане на този капацитет от секторите на КВД.

(24)

Мрежовите функции следва да не засягат член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004, което се налага, за да се защитят основните интереси от политиката за сигурност и защита. Мрежовите функции следва да не засягат и прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство, предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 551/2004.

(25)

Трябва да има координация между мрежовите функции и операциите, организирани на равнище функционални блокове въздушно пространство.

(26)

Ефективността на военните операции, гражданско-военното сътрудничество и координацията са от изключително значение за постигането на изискваните цели. Регламентът не следва да включва в обхвата си решения, свързани със съдържанието, обхвата или извършването на военни операции и обучение, осъществявани съгласно оперативния режим на въздушното движение. Важно е обаче да се обхванат връзките между тези операции и операциите, обхванати от настоящия регламент, в интерес на безопасността и взаимната ефективност.

(27)

Необходимо е да се гарантира своевременно и ефективно изпълнение на мрежовите функции и да се подпомогне управителният орган на мрежата при изпълнението на неговите задачи, като се създаде ефективна рамка за консултации с оперативните заинтересовани страни, както и подробни работни споразумения и процеси за операции.

(28)

На равнищата на националните и функционалните блокове въздушно пространство и на равнището на мрежата следва да се осъществяват ефективни консултации със заинтересованите страни.

(29)

За да се осигури добро управление във връзка с изпълнението на мрежовите функции, следва да се създаде управителен съвет на мрежата.

(30)

За да се гарантира ефективно вземане на решения, управителният съвет на мрежата следва да бъде с ограничен брой членове с оперативни и управленски отговорности и с обширни познания и експертен капацитет в областта на УВД. Тези членове следва да осигуряват балансирано представителство на интересите на всички заинтересовани страни. Възможност да участват в управителния съвет на мрежата следва да се даде и на доставчиците на аеронавигационно обслужване от асоциираните държави, подпомагащи дейността на управителния орган на мрежата чрез свои представители.

(31)

Управителният съвет на мрежата следва да бъде подпомаган при вземането на своите решения от работна група по операциите, съставена от оперативни ръководители, която да предоставя разяснения и консултации на съвета по оперативни въпроси.

(32)

За да се осигури ефективно управление на кризи на равнището на мрежата и да се подпомага европейско звено за координация при кризи в авиацията при изпълнението на неговите задачи, следва да се създаде мрежа от звена за контакт на отделните държави. Тези звена за контакт следва да улесняват активното участие на националните органи и да гарантират тясно сътрудничество със съответните структури на равнището на отделните държави членки в случаи на кризи.

(33)

С оглед на суверенитета на държавите членки върху тяхното въздушно пространство и изискванията им във връзка с обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, както и на техните отговорности по отношение на мрежовите функции, държавите членки следва да бъдат информирани и консултирани относно всички мерки, които оказват съществено въздействие върху ефективността на мрежата. Комисията следва да използва оптимално насрочените заседания на комитета, за да взема под внимание техните гледни точки.

(34)

Бюджетът на управителния орган на мрежата следва да му дава възможност да изпълнява специфичните цели, заложени в схемата за ефективност, както и да осъществява работната си програма. Ако органът, определен за управителен орган на мрежата, изпълнява и други дейности, бюджетът за това следва да бъде отчетливо разграничен от останалата част от неговия бюджет. Управителният съвет на мрежата следва да потвърди съгласуваността на бюджета на управителния орган на мрежата с годишната работна програма на последния.

(35)

Комисията следва да гарантира подходящ надзор върху управителния орган на мрежата. Надзорът следва да вземе под внимание ролята на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност като компетентен орган за сертифицирането и надзора на управителния орган на мрежата.

(36)

Третите държави, които имат споразумение със Съюза, следва да участват в създаването и прилагането на мрежовите функции и по този начин да подчертаят общоевропейското измерение на единното европейско небе.

(37)

В настоящия регламент е отчетен надлежно опитът от изпълнението на мрежовите функции след 2011 г. и се определят преразгледани общи правила за изпълнението на мрежовите функции. Във връзка с това Регламент (ЕО) № 677/2011 на Комисията (6) следва да бъде отменен.

(38)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установяват подробни правила за прилагането на функциите за управление на въздушното движение (мрежовите функции) в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004. С него се установяват и правила за управление на кризи в мрежата.

2.   Мрежовите функции, предмет на настоящия регламент, са следните:

а)

проектиране на европейска трасова мрежа (ERND);

б)

управление на потоците въздушно движение (УПВД), посочено в член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 551/2004 и в Регламент (ЕС) № 255/2010;

в)

във връзка с координирането на оскъдните ресурси:

i)

радиочестотите в рамките на авиационните честотни ленти, използвани за общо въздушно движение;

ii)

радарните кодове на транспондери.

3.   За целите на изпълнението на мрежовите функции настоящият регламент се прилага по отношение на държавите членки, управителния орган на мрежата, Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (Агенцията), ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищните оператори и координаторите на летищни слотове на местно и национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство.

4.   Настоящият регламент се прилага към въздушното пространство в европейския регион на ИКАО, където държавите членки са отговорни за осигуряването на аеронавигационно обслужване по смисъла на член 2, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 549/2004. Настоящият регламент може да се прилага и за въздушното пространство в европейския, северноатлантическия, африканския и средиземноморския регион на ИКАО, където трети държави, посочени в член 24, параграф 1, са отговорни за осигуряването на аеронавигационно обслужване.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004, член 2 от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията и член 2 от Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията (7);

Прилагат се също така и следните определения:

1)

„оскъдни ресурси“ означава предоставянето на средства, използвани за ефективната работа на УВД, които са в ограничена наличност и се координират централно от управителния орган на мрежата за осигуряване на ефективността на европейската мрежа за управление на въздушното движение („мрежата“);

2)

„авиационна честотна лента“ означава въвеждане на определена честотна лента в таблицата за присвоени честоти съгласно Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения, в която са присвоени честоти за общото въздушно движение;

3)

„летищен оператор“ означава органът, който във връзка с други дейности или по друг начин има за задача, съгласно националните закони и разпоредби, да администрира и управлява летищните съоръжения и да координира и контролира дейностите на различните оператори, които се намират на летището или в съответната летищна система;

4)

„координатор на летищен слот“ означава квалифицирано физическо или юридическо лице, назначено в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 95/93;

5)

„оперативни заинтересовани страни“ означава гражданските и военните ползватели на въздушно пространство, доставчици на аеронавигационно обслужване за граждански и военни ползватели и летищни оператори, които извършват дейности във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 4;

6)

„управителен орган на мрежата“ означава органът, на който са възложени задачите за изпълнението на функциите, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004;

7)

„асоциирани държави“ означава трети държави, които са членове на Евроконтрол, освен държавите, които участват в дейността на управителния орган на мрежата в съответствие с член 24, параграф 1;

8)

„схема за ефективност“ означава регулаторната рамка за подобряване на ефективността на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции в единното европейско небе, както е посочено в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004;

9)

„съвместно вземане на решения“ означава процес, при който решенията се вземат въз основа на взаимодействие и консултация с държавите членки, оперативните заинтересовани страни и други участници по целесъобразност, в съответствие с членове 15—17;

10)

„орган за преглед на ефективността“ означава независимата група от експерти по ефективността на системата за аеронавигационно обслужване и мрежовите функции в единното европейско небе, създадена с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2296 на Комисията (8);

11)

„управителен съвет на мрежата“ означава съветът, създаден от настоящия регламент, който наблюдава и направлява изпълнението на мрежовите функции, включително изпълнението на задачите на управителния орган на мрежата в съответствие с член 18;

12)

„оперативно действие“ означава действието на местно и национално равнище, както и на равнището на функционални блокове въздушно пространство или на равнището на мрежата, определено в плана за управление на мрежата чрез съвместно вземане на решения от оперативните заинтересовани страни и управителния орган на мрежата;

13)

„криза в мрежата“ означава неспособност да се осигури аеронавигационно обслужване на необходимото ниво, което води до сериозна загуба на капацитет на мрежата, сериозен дисбаланс между капацитета на мрежата и търсенето или сериозно прекъсване в информационния поток в една или няколко части от мрежата след необичайно и непредвидено събитие;

14)

„гражданско-военно сътрудничество“ означава взаимодействието между гражданските и военните органи и елементи от УВД, посочени в член 3, параграф 1, необходимо за гарантиране на безопасно, ефективно и хармонизирано използване на въздушното пространство;

15)

„условен маршрут (СDR)“ означава трасе за ОВД, достъпно единствено за планиране на полети и използвано при определени условия;

16)

„европейски представителни органи“ означава всяко юридическо лице или образувание, което представлява интересите на една или няколко категории оперативни заинтересовани страни на европейско равнище;

17)

„звена за контакт на отделните държави“ означава, в контекста на управление на кризи, лицата в държавите членки, които установяват връзка със съответните национални структури и организации за управление на кризи и европейското звено за координация при кризи в авиацията;

18)

„влияние върху мрежата“ означава в контекста на радиочестотната функция, посочена в приложение III, ситуация, в която присвояването на дадена радиочестота ще влоши, възпрепятства или прекъсне функционирането на една или повече присвоени радиочестоти от мрежата или ще попречи на оптималното използване на авиационните честотни ленти в рамките на обхвата на настоящия регламент;

19)

„проектиране на въздушното пространство“ означава процес, който осигурява разработване и прилагане на съвременни навигационни възможности и техники, подобрени трасови мрежи и свързана секторизация, оптимизирани структури на въздушното пространство и процедури за УВД за повишаване на капацитета;

20)

„използване на въздушното пространство“ означава начинът, по който въздушното пространство се използва оперативно;

21)

„свободно трасово въздушно пространство“ означава специфично въздушно пространство, в рамките на което ползвателите на въздушното пространство могат свободно да планират своите маршрути между входна точка и изходна точка, без да се позовават на трасовата мрежа за ОВД;

22)

„сектор за контрол на въздушното движение“ („сектор за КВД“) означава определен обем от въздушно пространство, за който екип от контролни органи носи отговорност за КВД във всеки един момент;

23)

„поискано трасе от ползвателя“ означава поисканото трасе, което се декларира от операторите на въздухоплавателни средства на етапа на проектиране на въздушното пространство, така че да се удовлетворят техните нужди;

24)

„секторна конфигурация“ означава схема за комбиниране на сектори от въздушното пространство с оглед да се гарантира, че оперативните изисквания са удовлетворени по най-добър начин и при оптимизирано наличие на въздушно пространство;

25)

„трасе за обслужване на въздушното движение (трасе за ОВД)“ означава определена част от структурата на въздушното пространство, проектирана за поемане на потока въздушно движение, както е необходимо за предоставяне на услуги за въздушно движение;

26)

„присвояване на честота“ означава упълномощаване, предоставено от дадена държава членка, за използване на радиочестота или радиочестотен канал при определени условия.

Член 3

Съставни елементи на мрежата

1.   За целите на настоящия регламент мрежата включва летищата, структурите на въздушното пространство и връзките между тях, както и инфраструктурата и оперативните възможности на ЕМУВД, които в своята съвкупност обслужват гражданските и военните ползватели на въздушното пространство.

2.   Оперативните заинтересовани страни и управителният орган на мрежата, в границите на съответните си отговорности, планират, проектират, управляват и наблюдават съставните елементи на мрежата, посочени в параграф 1, в съответствие със стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата, посочени съответно в членове 8 и 9, с оглед подобряване на ефективността, оперативната съвместимост и свързаността и за постигане на местните и общосъюзните целеви показатели за ефективността, определени в схемата за ефективност.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ

Член 4

Определяне на управителния орган на мрежата и задължения на управителния орган на мрежата след определянето му

1.   Определянето на управителния орган на мрежата става под формата на решение на Комисията, прието в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 549/2004. Това решение включва реда и условията за определянето, включително финансирането на управителния орган на мрежата.

2.   Периодът, за който е определен управителният орган на мрежата, продължава най-малко два референтни периода на схемата за ефективност съгласно определението в член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (9).

3.   Даден орган се определя за управителен орган на мрежата, само ако отговаря на следните условия:

а)

доказал е своята компетентност и способността си да изпълнява задачите, определени в член 7;

б)

описал е основните цели, които възнамерява да постигне през периода, за който е определен, както и начина, по който ще осигури добро качество на своите услуги за оперативните заинтересовани страни;

в)

описал е подхода и средствата, които възнамерява да използва, и е описал как възнамерява да изпълнява задачите на управителния орган на мрежата;

г)

доказал е, че ако извършва и дейности, различни от свързаните с изпълнението на мрежовите функции, то тези различни дейности ще се извършват независимо от задачите на управителния орган на мрежата, определени в член 7.

4.   След като бъде определен, управителният орган на мрежата:

а)

подлежи на сертифициране от Агенцията в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията (10);

б)

поддържа необходимата оперативна и техническа експертиза за изпълнение на задачите, определени в член 7, по независим, безпристрастен и икономически ефективен начин;

в)

действа в съответствие с разпоредбите за управление и консултации, определени в глави III и V;

г)

избягва конфликт на интереси;

д)

спазва съответното законодателство на Съюза при изпълнението на своите задачи;

е)

управлява по сигурен начин чувствителните данни;

ж)

представлява се от ръководен служител, който е отговорен и подотчетен за изпълнението на задачите на управителния орган на мрежата и за управление на неговите човешки и финансови ресурси.

5.   Комисията наблюдава редовно работата на управителния орган на мрежата и извършва оценка на спазването от негова страна на условията, посочени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, и на задачите, определени в член 7.

Член 5

Оценка

Не по-късно от изтичането на всеки от референтните периоди на схемата за ефективност Комисията извършва оценка дали мрежовите функции са изпълнени ефективно и дали управителният орган на мрежата изпълнява своите задачи по ефективен начин в съответствие с член 4, параграф 4.

Член 6

Условия за оттегляне на определянето

1.   Следните условия обосновават оттегляне на определянето на управителния орган на мрежата от Комисията:

а)

неизпълнение на изискванията, посочени в член 4 и в решението на Комисията за определяне на управителния орган на мрежата;

б)

съществено и трайно неизпълнение на неговите целеви показатели за ефективността.

2.   Управителният орган на мрежата създава и прилага подходящи мерки за гарантиране на непрекъснатост на мрежовите функции в случай на оттегляне на определянето, докато бъде определен друг орган, който да действа като управителен орган на мрежата.

Член 7

Задачи на управителния орган на мрежата

1.   Управителният орган на мрежата подпомага изпълнението на мрежовите функции и за тази цел:

а)

изготвя и актуализира редовно стратегическия план за мрежата, посочен в член 8, в съответствие със схемата за ефективност и генералния план за УВД, като взема предвид съответния аеронавигационен план на ИКАО за европейския регион и свързаните с него документи;

б)

изготвя плана за управление на мрежата, посочен в член 9, за прилагане на стратегическия план за мрежата, обхващащ календарните години от референтния период, както и неговите годишни, сезонни, седмични и дневни периоди;

в)

разработва, организира и осигурява интегрирана функция за проектиране на европейска трасова мрежа, определена в приложение I;

г)

координира управлението на потока въздушно движение и капацитета, и чрез централния орган за УПВД координира и изпълнява мерките, определени в приложение II;

д)

осигурява централната функция за координация на радиочестоти, както се изисква съгласно член 6, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 551/2004 и както е определено в приложение III, включително централен регистър за съхранение на всички данни за присвояване на радиочестоти;

е)

координира процеса на разпределение на радарни кодове на транспондери, както е определено в приложение IV;

ж)

организира управлението и обслужването на мрежовите функции;

з)

координира и подпомага управлението на кризи в мрежата в съответствие с членове 19 и 21 и се обръща към ЕАССС след консултация с Комисията;

и)

осигурява координацията във връзка с мрежовите функции с региони на ИКАО, различни от европейския регион на ИКАО, и с държави, които не участват в дейността на управителния орган на мрежата;

й)

изготвя, актуализира редовно и изпълнява многогодишната работна програма на управителния орган на мрежата и свързания с нея бюджет;

к)

разработва и прилага сигнална или алармена система за предоставяне на Комисията на данни въз основа на анализа на полетните планове, така че тя да може да следи дали се спазват оперативните забрани, наложени на въздушни превозвачи съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (11), или другите мерки за безопасност и сигурност, или и двете;

л)

предоставя подкрепа по искане на ИКАО за задачи, свързани с изпълнението на мрежовите функции в европейския регион на ИКАО, при условие че са сключени споразумения за сътрудничество с ИКАО.

2.   Управителният орган на мрежата допринася и за постоянното подобряване на управлението на мрежата в единното европейско небе и общата ефективност на мрежата, по-конкретно във връзка с прилагането на схемата за ефективност. По-специално управителният орган на мрежата:

а)

осигурява приноса на стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата за постигане на общосъюзните целеви показатели и свързаните с тях местни целеви показатели за ефективност, и контролира изпълнението на плановете;

б)

изготвя план за ефективност на мрежата в съответствие със схемата за ефективност и го изпълнява след одобрението му от Комисията;

в)

инициира, подкрепя и координира сътрудничеството между оперативните заинтересовани страни при разработването и изпълнението на оперативни действия за гарантиране на ефикасно използване на наличното въздушно пространство и наличния капацитет, както и за намаляване на забавянията в мрежата;

г)

определя в плана за управление на мрежата всички инициативи, подкрепящи развитието на трансграничната координация и осигуряването на трансгранично управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, като подчертава онези от тях, от които зависи в най-голяма степен изпълнението на плана за ефективност на мрежата;

д)

определя рисковете за оперативната безопасност на равнището на мрежата в сътрудничество с оперативните заинтересовани страни и извършва оценка на съответните рискове за безопасността на мрежата, които докладва на Агенцията;

е)

предоставя на оперативните заинтересовани страни и съответните органи на държавите членки и на Комисията информация относно прогнозата за въздушното движение, както и анализ на оперативната ефективност в контекста на прилагането на схемата за ефективност;

ж)

подпомага оперативните заинтересовани страни при изготвяне и изпълнение на преходни планове за влизането в сила на съществени подобрения на системите за въздушното пространство или УВД;

з)

разработва процедури за определяне на причините за забавяния при УПВД чрез съвместно вземане на решения и организира процес на следоперативни настройки с участието на доставчици на аеронавигационно обслужване, летища и национални надзорни органи за решаване на проблеми, свързани с измерване, класифициране и определяне на причините на забавянията при УПВД;

и)

подкрепя оперативните заинтересовани страни при прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство в съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2005.

3.   За да изпълни задачите, посочени в параграфи 1 и 2, управителният орган на мрежата:

а)

гарантира достъпа до инструменти, процеси и съгласувани данни в подкрепа на процеса за съвместно вземане на решения на равнището на мрежата, както и обмена на такива данни. Тези данни включват по-специално обработка на полетни планове, европейски системи за управление на данните и aеронавигационна информация относно изпълнението на мрежовите функции, както и електронен интегриран портал за брифинг с достъп за заинтересованите страни при спазване на разпоредбите на член 3а от Регламент (ЕО) № 551/2004;

б)

осигуряване на консолидиран и координиран подход към всички дейности по планиране и обслужване на мрежата, включително наблюдение и подобряване на цялостната ѝ работа с оглед подобряване на ефективността, оперативната съвместимост и свързаността на мрежата;

в)

допринася за извършване на промени в документите на ИКАО във връзка с мрежовите функции, следващи от процесите в Съюза;

г)

подкрепя оперативните заинтересовани страни при изпълнение на възложените им задължения, като разгръща системи и процедури за управление на въздушното движение или за аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) в съответствие с генералния план за УВД, по-специално съвместните проекти, изготвени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията (12);

д)

подпомага Комисията и управителния орган за разгръщането, посочен в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013, при изготвяне, приемане и изпълнение на съвместни проекти в съответствие с член 5 от посочения регламент;

е)

договаря целесъобразно сътрудничество с управителния орган на мрежата в съответствие с член 9, параграф 7, буква а) и член 12, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013;

ж)

следи ефективността на инфраструктурата във връзка с изпълнението на мрежовите функции, а именно:

i)

покритието на наземни навигационни системи в подкрепа на прилагането и използването на навигационни приложения;

ii)

покритието на космически навигационни системи в подкрепа на прилагането и използването на навигационни приложения въз основа на информацията, предоставена от:

а)

референтния център на „Галилео“ (GRC) за основните групи спътници на глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС);

б)

доставчика на услуги на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (ЕGNOS) за системата на ЕGNOS;

iii)

наблюдение на устройства за запитване и авионика;

iv)

услуги за връзка за данни;

v)

бордни системи за избягване на сблъсък във въздуха (АСАS);

vi)

борден висотомер;

з)

разработва, организира и предоставя общи услуги в помощ на мрежата във връзка с мрежовите функции, изисквани от оперативните заинтересовани страни, които се извършват централизирано по съображения за оперативна и икономическа ефективност на мрежата, а именно:

i)

съобщителен център на УВД;

ii)

услуга за управление на адреси в мрежата.

и)

подкрепя органи, натоварени с разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване или с анализа на настъпването им, както се предвижда в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (13), когато тези органи поискат такава помощ;

й)

обменя оперативни данни с оперативните заинтересовани страни в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 550/2004;

к)

събира, консолидира и анализира всички данни, определени в приложения I—VI, и предоставя при поискване тези данни на Комисията, Агенцията и органа за преглед на ефективността.

4.   Управителният орган на мрежата отговаря на ad hoc заявки от Комисията, държавите членки или Агенцията за информация, консултации, анализ или други подобни спомагателни задачи във връзка с различните функции.

Член 8

Стратегически план за мрежата

1.   Управителният орган на мрежата изготвя и актуализира редовно стратегическия план за мрежата в съответствие с генералния план за УВД и чрез съвместно вземане на решения. Стратегическият план за мрежата дава насоки за дългосрочното развитие на мрежата и следва референтните периоди на схемата за ефективност, обхващайки периода, за който е определен управителният орган на мрежата.

2.   Стратегическият план за мрежата се изготвя по образеца, даден в приложение V. Той се утвърждава от управителния съвет на мрежата и се одобрява от Комисията след консултация с държавите членки.

3.   Целта на стратегическия план за мрежата е постигане на целевите показатели за ефективност на мрежовите функции, предвидени в схемата за ефективност.

4.   Стратегическият план за мрежата се актуализира най-малко 12 месеца преди началото на всеки от референтните периоди.

Член 9

План за управление на мрежата

1.   Управителният орган на мрежата изготвя подробен план за управление на мрежата в сътрудничество с оперативните заинтересовани страни с цел изпълнение на стратегическия план за мрежата на оперативно равнище в краткосрочен и средносрочен план чрез съвместно вземане на решения.

2.   Планът за управление на мрежата обхваща календарните години на референтния период и на годишните периоди, включително съдържащите се в тях оперативни действия.

3.   В плана за управление на мрежата се съдържа информацията, посочена в приложение VI. Планът за управление на мрежата се одобрява от управителния съвет на мрежата.

4.   Планът включва по-специално:

а)

изисквания за оперативната ефективност на мрежата и местни референтни стойности на забавянията при УПВД с цел да се допринесе за постигането на общосъюзните целеви показатели за ефективност;

б)

оперативни действия, които допринасят за постигането на общосъюзните целеви показатели за ефективност и на местните целеви показатели за ефективност в схемата за ефективност, обхващаща календарните години от референтния период, както и неговите годишни, сезонни, седмични и дневни периоди, с оглед на последната прогноза за въздушното движение и нейното развитие.

5.   Планът за управление на мрежата включва оперативни действия относно всички мрежови функции и военни изисквания, ако тези изисквания са предявени от държавите членки. Тези оперативни действия се определят чрез съвместно вземане на решения и взаимната им съгласуваност подлежи на оценка от управителния орган на мрежата.

6.   Ако управителният орган на мрежата установи оперативни пречки и проблеми, спъващи постигането на общосъюзните и местните целеви показатели за ефективността, той предлага допълнителни оперативни действия. Тези действия се определят чрез съвместно вземане на решения.

7.   Доставчиците на аеронавигационно обслужване и летищните оператори осигуряват съгласуване на своите планове с плана за управление на мрежата и изпълняват оперативните действия, посочени в параграф 4, буква б).

8.   Управителният орган на мрежата актуализира плана за управление на мрежата, когато е необходимо и най-малко на всеки шест месеца.

Член 10

Коригиращи мерки

1.   Ако не са постигнати равнищата на ефективност, договорени чрез съвместно вземане на решения, или ако не са изпълнени оперативните действия, посочени в член 9, параграф 4, буква б), управителният орган на мрежата предлага, като част от изпълнението на своите задачи и без да се засягат отговорностите на държавите членки, коригиращи мерки, които да бъдат предприети от оперативните заинтересовани страни. При извършването на тази дейност той първо се консултира с оперативните заинтересовани страни, засегнати от тези мерки, след това представя предложението за коригиращи мерки за обсъждане от работната група по операциите, посочена в член 18, параграф 2, и накрая получава одобрение на предложението за коригиращи мерки от управителния съвет на мрежата. Оперативните заинтересовани страни, засегнати от тези мерки, ги изпълняват или информират управителния съвет на мрежата за основанията си да не ги изпълнят.

2.   Управителният орган на мрежата информира държавите членки и националния надзорен орган, отговарящ за надзора на оперативната заинтересована страна, засегната от коригиращите мерки, за съдържанието на мерките и за всички аспекти, свързани с промени в оперативната ефективност.

3.   Държавите членки информират без неоправдано забавяне Комисията и управителния орган на мрежата, когато техните отговорности възпрепятстват изпълнението на коригиращите мерки или когато изпълнението им води до несъответствия с плановете за ефективност.

4.   Управителният орган на мрежата съставя и актуализира редовно регистър на оперативните действия и коригиращите мерки, които оперативните заинтересовани страни не са изпълнили, включително основанията, възпрепятстващи тяхното изпълнение, и информират за това Комисията.

Член 11

Отношения с оперативните заинтересовани страни

1.   С цел да наблюдава и подобрява общата ефективност на мрежата, управителният орган на мрежата сключва подходящи работни споразумения с оперативните заинтересовани страни съгласно член 17.

2.   Управителният орган на мрежата и оперативните заинтересовани страни координират разработването и внедряването на инструментите и системите, необходими за изпълнението на мрежовите функции в съответствие с изискванията на член 3, параграф 2.

3.   Оперативните заинтересовани страни гарантират, че оперативните действия, изпълнявани на равнището на местни или функционални блокове въздушно пространство, са съвместими с определените чрез съвместно вземане на решения.

4.   Оперативните заинтересовани страни предоставят на управителния орган на мрежата относимите данни, посочени в приложения I—VI, като спазват всички крайни срокове и изисквания, определени чрез съвместно вземане на решения.

Член 12

Отношения с държавите членки

1.   При изпълнението на своите задачи управителният орган на мрежата надлежно отчита отговорностите на държавите членки във връзка със суверенитета им върху тяхното въздушно пространство и обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната.

2.   Държавите членки продължават да носят отговорност за подробното разработване, одобрение и разгръщане на структурите на въздушното пространство във връзка с въздушното пространство под тяхна отговорност.

3.   Когато органи на държави членки са засегнати от оперативни въпроси, свързани с мрежовите функции, по-конкретно координирането на оскъдните ресурси, посочено в член 1, параграф 2, буква в), управителният орган на мрежата ги консултира в рамките на процеса за съвместно вземане на решения и те прилагат резултатите, постигнати в този процес, на национално равнище.

Член 13

Отношения с функционални блокове въздушно пространство

1.   Управителният орган на мрежата си сътрудничи тясно и съгласува действията си с доставчиците на аеронавигационно обслужване на равнище функционални блокове въздушно пространство, по-специално по отношение на стратегическото планиране и тактическото управление на ежедневния поток и капацитета.

2.   Управителният орган на мрежата създава, в тясно сътрудничество с доставчиците на аеронавигационно обслужване на равнище функционални блокове въздушно пространство, хармонизирани процеси, процедури и връзки за улесняване на оперативната свързаност между функционалните блокове въздушно пространство.

3.   Държавите членки, които си сътрудничат в даден функционален блок въздушно пространство, се стремят да изготвят консолидирани становища относно стратегическите въпроси на мрежовите функции, посочени в член 21, параграф 2.

4.   Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които си сътрудничат в даден функционален блок въздушно пространство, се стремят да изготвят консолидирани становища в подкрепа на съвместно вземане на решения.

Член 14

Гражданско-военно сътрудничество

1.   Държавите членки гарантират адекватно участие на националните военни органи във всички дейности, свързани с изпълнението на мрежовите функции.

2.   Държавите членки гарантират подходящо представяне на доставчиците на аеронавигационно обслужване за военни цели и военните ползватели на въздушно пространство в процеса на консултация и работните споразумения, сключени от управителния орган на мрежата.

3.   Управителният орган на мрежата гарантира сключването на подходящи споразумения, които позволяват и подпомагат адекватна координация с националните военни органи и други съответни военни органи, включително с Европейската агенция по отбрана (ЕDA). В обхвата на тази координация попадат всички аспекти, свързани с изпълнението на мрежовите функции, които оказват въздействие върху военните дейности.

4.   Функциите за ЕRND и УПВД се изпълняват, без да се засягат резервациите или ограниченията на въздушно пространство или ограниченията за изключително или специфично ползване от страна на държавите членки. Управителният орган на мрежата насърчава и координира наличието на условни маршрути през тези обеми и улеснява съгласуването с изискванията на военните органи и ответните мерки при управление на кризи.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ

Член 15

Съвместно вземане на решения

1.   Държавите членки и оперативните заинтересовани страни изпълняват мрежовите функции с подкрепата на управителния орган на мрежата чрез съвместно вземане на решения, включващо следните елементи:

а)

процес на консултация, предвиден в член 16;

б)

подробни работни споразумения и процеси за операции, предвидени в член 17.

2.   Управителният орган на мрежата подпомага управителния съвет на мрежата при приемане на мерки, свързани с управлението на мрежовите функции и предвидени в член 18.

3.   Когато действията на управителния орган на мрежата се оспорват от една или няколко от оперативните заинтересовани страни, управителният орган на мрежата отнася въпроса до управителния съвет на мрежата за вземане на решение.

Член 16

Процес на консултация

1.   Управителният орган на мрежата установява процес за подходяща и редовна консултация със заинтересованите страни, посочени в член 1, параграф 3.

2.   Консултацията включва в своя обхват подробните работни споразумения и процесите за операции, предвидени в член 17, стратегическия план за мрежата, плана за управление на мрежата и плана за ефективност на мрежата, както и напредъка по изпълнение на плановете, доклади до Комисията и оперативни въпроси.

3.   Управителният орган на мрежата привежда процеса на консултация в съответствие с нуждите на отделните мрежови функции. С оглед да се гарантира, че могат да се разглеждат регулаторни въпроси, органите на държавите членки участват, когато е необходимо.

4.   Когато оперативните заинтересовани страни твърдят, че техните становища по даден въпрос не са надлежно зачетени, въпросът се поставя първо пред управителния орган на мрежата за допълнително разглеждане. Когато проблемът не може да се реши по този начин, той се отнася до управителния съвет на мрежата за решаване.

Член 17

Подробни работни споразумения и процеси за операции

1.   Управителният орган на мрежата изготвя подробни работни споразумения с оперативните заинтересовани страни, държавите членки, трети държави в съответствие с член 24, параграф 1 и асоциирани държави, когато е уместно, и процеси за операции с цел разглеждане на аспекти на планиране и обслужване във връзка с изпълнението на мрежовите функции, като по-специално взема под внимание специфичните характеристики и изискванията на отделните мрежови функции, посочени в приложения I—IV.

2.   Управителният орган на мрежата гарантира, че подробните работни споразумения и процеси за операции съдържат правила за уведомление на заинтересованите страни, посочени в член 1, параграф 3, относно коригиращите мерки, определени в резултат на съвместно вземане на решения.

3.   Тези подробни работни споразумения и процеси за операции спазват изискванията за отделяне на предоставянето на услугата от регулаторните въпроси, предвидени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Член 18

Управителен съвет на мрежата

1.   Управителният съвет на мрежата отговаря за следното:

а)

одобряване на проекта на стратегически план за мрежата;

б)

одобряване на плановете за управление на мрежата;

в)

одобряване на предложенията за коригиращи мерки, посочени в член 10;

г)

одобряване на характеристиките на процесите на консултации, както и на подробните работни споразумения и процесите за операции за мрежовите функции, посочени в членове 15 и 17, и на процеса на следоперативни настройки, посочен в член 7, параграф 2, буква з);

д)

одобряване на процедурния правилник на европейското звено за координация при кризи в авиацията, предвиден в член 19, параграф 5, и неговата работна програма;

е)

наблюдение на напредъка по прилагането на стратегическия план за мрежата, плана за управление на мрежата и плана за ефективност на мрежата, посочен в член 7, параграф 2, буква б), и разглеждане на евентуални отклонения от първоначалните планове;

ж)

наблюдение на процеса на консултация с оперативните заинтересовани страни;

з)

наблюдение на дейностите, свързани с управление на мрежовите функции и изпълнението на задачите на управителния орган на мрежата, включително качеството на услугите, които той предоставя на оперативните заинтересовани страни;

и)

наблюдение на дейностите на управителния орган на мрежата, свързани с кризи в мрежата;

й)

одобряване на годишния доклад, посочен в член 22, параграф 3;

к)

разглеждане на въпросите, посочени в член 15, параграф 3 и член 16, параграф 4, които не са решени на равнището на отделната мрежова функция;

л)

одобряване на годишния бюджет на управителния орган на мрежата;

м)

одобряване на процедурния правилник на съвета;

н)

одобряване на работната програма, посочена в член 7, параграф 1, буква й), и наблюдение на изпълнението ѝ;

о)

одобряване на плана за ефективност на мрежата, посочен в член 7, параграф 2, буква б);

п)

предоставяне на становище относно евентуалните допълнителни функции, които може да бъдат възложени на управителния орган на мрежата въз основа на член 6, параграф 3 или член 6, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 551/2004;

р)

предоставяне на препоръки за наблюдението на ефективността на инфраструктурата, посочена в член 7, параграф 3, буква ж), включително съответните анализи на разходите и ползите;

с)

предоставяне на становища относно разработването и предоставянето на общите услуги в помощ на мрежата, посочени в член 7, параграф 3, буква з), включително съответните анализи на разходите и ползите;

т)

одобряване на споразуменията за сътрудничество, посочени в член 7, параграф 1, буква л), член 7, параграф 3, буква е) и член 24;

у)

предоставяне на становище относно определянето на ръководен служител на управителния орган на мрежата, посочен в член 4, параграф 4.

2.   Управителният съвет на мрежата създава работни групи, подпомагащи неговата дейност, и по-специално работна група по операциите, съставена от директори на операциите към оперативните заинтересовани страни.

3.   Управителният съвет на мрежата има следните членове с право на глас:

а)

един представител на доставчиците на аеронавигационно обслужване от всеки функционален блок въздушно пространство, установен или в процес на установяване, като общият брой е четири гласа за всички доставчици на аеронавигационно обслужване;

б)

четирима представители на търговски и нетърговски граждански ползватели на въздушно пространство;

в)

двама представители на летищните оператори;

г)

двама представители на доставчиците на аеронавигационно обслужване за военни цели и военните ползватели на въздушно пространство.

4.   Управителният съвет на мрежата има следните членове без право на глас:

а)

председателя на управителния съвет на мрежата;

б)

един представител на Комисията;

в)

ръководния служител на управителния орган на мрежата, посочен в член 4, параграф 4, буква ж);

г)

председателя на работната група по операциите, посочен в параграф 2;

д)

двама представители на доставчици на аеронавигационно обслужване от асоциираните държави, допринасящи за дейността на управителния орган на мрежата;

е)

един представител на Евроконтрол.

5.   Всеки член на управителния съвет на мрежата има заместник.

6.   Комисията назначава председателя на управителния съвет на мрежата въз основа на неговите или нейните техническа компетентност и експертен опит и по предложение на членовете на управителния съвет на мрежата с право на глас. Тя назначава и двама подпредседатели от членовете с право на глас.

7.   Комисията назначава членовете с право на глас и техните заместници, посочени в параграф 3, буква а), по предложения на техните организации. Комисията назначава членовете с право на глас и техните заместници, посочени в параграф 3, букви б) и в), на основание на предложения на съответните им европейски представителни органи. Тя назначава члена с право на глас и неговия заместник, посочени в параграф 3, буква г), на основание на предложения на ЕDA. Тя назначава членовете без право на глас, посочени в параграф 4, буква д), по предложение на Евроконтрол, и двамата на ротационен принцип, което дава възможност за поредно назначение на всяка от асоциираните държави, и в зависимост от оперативните нужди към момента на назначаването.

8.   Комисията може да назначи наблюдатели и независими експерти като консултанти, които участват в лично качество и представляват широка гама от дисциплини, обхващащи мрежовите функции.

9.   Членовете, посочени в параграф 4, букви а) и б), имат право да отхвърлят предложения, които оказват въздействие върху:

а)

съвместимостта на дейностите на управителния съвет на мрежата с целите и задачите на настоящия регламент;

б)

безпристрастността и обективността при изпълнението на мрежовите функции.

10.   Решенията, посочени в параграф 1, букви а)—д), й), л)—о) и с), се приемат от управителния съвет на мрежата с обикновено мнозинство на неговите членове с право на глас.

11.   Заседанията на управителния съвет на мрежата се свикват от неговия председател. Съветът провежда най-малко три редовни заседания годишно. Освен това той заседава по искане на председателя или на Комисията. Управителният орган на мрежата осигурява секретариата на управителния съвет на мрежата и на председателя.

12.   Управителният орган на мрежата осигурява ресурсите, необходими за създаването и функционирането на управителния съвет на мрежата и неговите работни групи.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В МРЕЖАТА

Член 19

Европейско звено за координация при кризи в авиацията

1.   Управлението на кризи в мрежата се подпомага от създаването на европейско звено за координация при кризи в авиацията (EACCC). ЕАССС допринася чрез своята дейност за координация на реакцията по отношение на кризите в мрежата.

2.   Постоянните членове на ЕАССС се състоят от по един представител на всеки от следните субекти:

а)

държава членка, оправомощена за тези цели от всички държави членки;

б)

Комисията;

в)

Агенцията;

г)

Евроконтрол;

д)

управителният орган на мрежата;

е)

военните органи;

ж)

доставчиците на аеронавигационно обслужване;

з)

летищните оператори;

и)

ползвателите на въздушно пространство.

Комисията назначава тези членове и техните заместници. Назначението се прави по предложение на:

1)

държавите членки в случая, посочен в първа алинея, буква а);

2)

Агенцията, Евроконтрол и управителния орган на мрежата в случая, посочен в първа алинея, букви в), г) и д), в зависимост от случая;

3)

ЕDA в случая, посочен в първа алинея, буква е);

4)

съответните европейски представителни органи в случая, посочен в първа алинея, букви ж), з) и и);

3.   Всяка държава членка номинира звено за контакт (звено за контакт на съответната държава) и заместник в ЕАССС, като улеснява техния достъп до съответната информация от националните структури за управление на кризи не само в областта на въздухоплаването. Звената за контакт на отделните държави изпълняват задълженията си в съответствие с процедурния правилник на ЕАССС.

4.   ЕАССС може да включва в работата си експерти в отделни случаи в зависимост от конкретната криза, които да помагат на звеното да изготви своите ответни мерки за управление на кризи.

5.   EACCC подготвя своя процедурен правилник и изменения в него за приемане от управителния съвет на мрежата в съответствие с член 18, параграф 1, буква д).

6.   Управителният орган на мрежата предоставя ресурсите, необходими за създаването и дейността на EACCC.

Член 20

Отговорности на управителния орган на мрежата

Управителният орган на мрежата, при необходимост с подкрепата на ЕАССС:

а)

координира реакцията по отношение на кризи в мрежата, което включва тясно сътрудничество със съответните структури в държавите членки;

б)

подпомага привеждането в действие и координирането на плановете на държавите членки за действие при извънредни случаи, по-специално чрез мрежа от звена за контакт на отделните държави;

в)

подготвя смекчаващи мерки на равнището на мрежата с цел гарантирано осигуряване на навременна реакция на такива кризи в мрежата, така че да се защити и гарантира постоянно и безопасно обслужване на мрежата. За тази цел управителният орган на мрежата, като действа независимо:

i)

осъществява 24-часово наблюдение на ситуацията в мрежата по отношение на кризи в мрежата;

ii)

гарантира ефективно управление и съобщаване на информация чрез разпространението на точни, навременни и съгласувани данни за подпомагане на държавите членки и оперативните заинтересовани страни при вземането на решения относно начините за възстановяване от кризи в мрежата и/или за смекчаване на последиците за мрежата от тях;

iii)

улеснява организираното събиране и централизираното съхранение на тези данни;

г)

посочва, когато е необходимо, пред Комисията, Агенцията или държавите членки възможности за допълнително подпомагане на смекчаването на кризата в мрежата, включително свързване с оператори на други видове транспорт, които могат да идентифицират и осъществят междумодални решения;

д)

наблюдава и докладва на ЕАССС относно възстановяването и устойчивостта на мрежата;

е)

организира, създава условия за изпълнение и изпълнява договорена програма — с участието на държавите членки и оперативните заинтересовани страни — за симулации на кризи в мрежата в рамките на подготовката за справяне с реални кризи;

ж)

разработва, изпълнява и следи работна програма и регистър на рисковете.

ГЛАВА V

КОНСУЛТИРАНЕ С ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И НАДЗОР

Член 21

Информиране и консултиране с държавите членки

1.   Управителният орган на мрежата предоставя редовно актуална информация на Комисията относно напредъка в изпълнението на мрежовите функции и предприетите мерки. Комисията уведомява държавите членки за този напредък и взетите мерки.

2.   Комисията се консултира с държавите членки относно стратегическите въпроси на мрежовите функции и взема под внимание тяхното становище.

Тези въпроси включват:

а)

цялостната ефективност на мрежата;

б)

прилагането на посочените в член 10 коригиращи мерки от управителния орган на мрежата;

в)

назначаването на председателя и членовете на управителния съвет на мрежата;

г)

проекта на стратегическия план за мрежата, и по-специално целите на плана на ранен етап;

д)

проекта на плана за ефективност на мрежата;

е)

проекта на годишния бюджет на управителния орган на мрежата;

ж)

годишния доклад на управителния орган на мрежата;

з)

проекта на процедурния правилник на ЕАССС;

и)

характеристиките на процесите на консултации и подробните работни споразумения и процесите за операции, посочени в членове 16 и 17;

й)

въпросите, посочени в член 12, параграф 3, които не са решени на равнището на отделната мрежова функция;

к)

случаите, посочени в член 10, параграф 3;

л)

оценката, посочена в член 5;

м)

разработването и предоставянето на задачи за наблюдение във връзка с инфраструктурата за УВД/комуникация, навигация и надзор и на общи услуги в помощ на мрежата във връзка с изпълнението на мрежовите функции, включително съответните анализи на разходите и ползите и бюджета.

Консултациите по втора алинея, буква а) се извършват редовно.

Член 22

Наблюдение и докладване

1.   Управителният орган на мрежата установява процес на постоянно наблюдение на всички от следните елементи:

а)

ефективността на оперативната мрежа;

б)

предприетите мерки и постигнатата в резултат на това ефективност от оперативните заинтересовани страни и държавите членки;

в)

ефективността и ефикасността на съвместното вземане на решения при изпълнението на всяка от функциите;

г)

качеството на неговите услуги за оперативните заинтересовани страни, изразено чрез специфични показатели.

2.   Постоянното наблюдение има за цел идентифицирането на всички евентуални отклонения от стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата. Оперативните заинтересовани страни подпомагат управителния орган на мрежата в този процес, като предоставят данни.

3.   Управителният орган на мрежата ежегодно представя доклад на Комисията, управителния съвет на мрежата и Агенцията относно предприетите мерки за изпълнение на своите задачи и препоръки за разглеждане на проблемите в мрежата. В доклада се разглеждат отделните мрежови функции, както и общата ситуация на мрежата и прилагането на стратегическия план за мрежата, плана за управление на мрежата и плана за ефективност на мрежата, а също и постигането на целите на управителния орган на мрежата за осигуряване на добро качество на неговите услуги за оперативните заинтересовани страни. Комисията предава доклада на държавите членки.

Член 23

Надзор на управителния орган на мрежата

Комисията гарантира осъществяването на надзор върху управителния орган на мрежата във връзка с изпълнението на изискванията, които се съдържат в настоящия регламент и други части от законодателството на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕО) № 2150/2005, регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (14) на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията и съвместни проекти, изготвени в съответствие с настоящия регламент. Комисията информира държавите членки за резултатите от надзора.

ГЛАВА VI

ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 24

Участие на трети държави в дейността на управителния орган на мрежата

1.   Трети държави участват в дейността на управителния орган на мрежата в съответствие със законодателството на Съюза при условията на споразуменията със Съюза и в съответствие с тях.

2.   Трети държави, заедно със свои оперативни заинтересовани страни, могат да участват в дейността на управителния орган на мрежата.

3.   Управителният орган на мрежата може да договаря споразумения за сътрудничество с доставчиците на аеронавигационно обслужване, установени в държави, различни от посочените в параграфи 1 и 2 в европейския, северноатлантическия, африканския и средиземноморския регион на ИКАО, където тези държави участват във функционален блок въздушно пространство или участието им има пряко въздействие върху ефективността на мрежата, или гарантира подходяща регионална оперативна съвместимост и свързаност.

4.   С оглед да подобри изпълнението на мрежовите функции и ефективността на мрежата, управителният орган на мрежата може да договаря споразумения за сътрудничество и с доставчиците на аеронавигационно обслужване, установени в държави в региони на ИКАО, различни от посочените в параграф 3, за обмен на данни относно мрежовите функции.

ГЛАВА VII

ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ

Член 25

Финансиране и бюджет на управителния орган на мрежата

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за финансиране на задачите, поверени на управителния орган на мрежата, чрез такси за аеронавигационно обслужване.

2.   Управителният орган на мрежата определя своите разходи по ясен и прозрачен начин.

3.   Управителният орган на мрежата установява бюджет, който е:

а)

достатъчен за постигане на целевите показатели за ефективност в съответствие с плана за ефективност на мрежата, посочени в член 7, параграф 2, буква б);

б)

достатъчен за изпълнение на работната му програма, посочена в член 7, параграф 1, буква й);

в)

структуриран в отделни сметки, в случай че органът, определен за управителен орган на мрежата, изпълнява и задачи, различни от посочените в член 7.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Отмяна

Регламент (ЕС) № 677/2011 се отменя.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(2)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата на Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

(5)  Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията от 7 юли 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 185, 15.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 20).

(8)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2296 на Комисията от 16 декември 2016 г. за създаване на независима група от експерти, назначена като орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 92).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ L 62, 8.3.2017 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (ОВ L 123, 4.5.2013 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56//ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФУНКЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ТРАСОВА МРЕЖА

ЧАСТ A

Цел и обхват

1.

Целта на функцията за проектиране на европейска трасова мрежа (ЕRND) е, както следва:

а)

изготвяне и изпълнение на план за подобряване на европейската трасова мрежа за безопасно и ефикасно обслужване на въздушното движение, като надлежно се отчита въздействието върху околната среда;

б)

в рамките на плана за подобряване на европейската трасова мрежа се улеснява разработването на структура на въздушното пространство, която предлага необходимото равнище на безопасност, капацитет, гъвкавост, възможност за реагиране, екологична ефективност и гладко осигуряване на експедитивно аеронавигационно обслужване, като надлежно се отчитат нужди, свързани с безопасността и отбраната;

в)

гарантиране на регионална свързаност и оперативна съвместимост на европейската трасова мрежа в рамките на европейския регион на ИКАО и съседните региони на ИКАО.

2.

Планът за подобряване на европейската трасова мрежа е текущо актуализиран план, изготвен от управителния орган на мрежата съгласувано с държавите членки и оперативните заинтересовани страни. Планът включва резултата от оперативните дейности на органа за проектиране на трасовата мрежа в краткосрочен и средносрочен план в съответствие с ръководните принципи на стратегическия план за мрежата. Той отразява всички необходими елементи, за да се гарантира, че европейското въздушно пространство е проектирано като обща единица и отговаря на общоевропейските цели за ефективност, определени за управителния орган на мрежата в схемата за ефективност.

3.

Планът за подобряване на европейската трасова мрежа представлява специфичната част за ERND от плана за управление на мрежата и съдържа подробни правила за прилагане на частта за ERND от стратегическия план за мрежата.

4.

Планът за подобряване на европейската трасова мрежа включва:

а)

общи принципи, допълнени от технически спецификации за проектиране на въздушното пространство;

б)

военни изисквания за използване на въздушното пространство;

в)

европейската трасова мрежа и, където това е осъществимо, свободни трасови структури на въздушното пространство, проектирани да отговаря на всички изисквания на ползвателите, като подробностите обхващат всички промени във въздушното пространство;

г)

правила за експлоатация и наличност на трасовата мрежа и свободното трасово въздушно пространство;

д)

разделяне на въздушното пространство на сектори за контрол на въздушното движение (КВД) в подкрепа на структурата на въздушното пространство за ОВД;

е)

процедури за управление на въздушното пространство;

ж)

подробен график за разработване на промени в проектирането на въздушното пространство;

з)

календар за общ цикъл на публикуване и прилагане на промените в структурите на въздушното пространство и правилата за експлоатация чрез плана за управление на мрежата;

и)

преглед на настоящата и очакваната ситуация в мрежата, включително очаквана ефективност въз основа на настоящи и договорени планове за проектиране на въздушното пространство.

ЧАСТ Б

Процедура за разработване на план за подобряване на европейската трасова мрежа

1.

Управителният орган на мрежата, държавите членки, ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, действащи като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно, разработват, посредством процес на съвместно вземане на решения, посочен в член 15, плана за подобряване на европейската трасова мрежа. Те прилагат принципите на проектиране на въздушното пространство, изложени в част В от настоящото приложение.

2.

Съвместното вземане на решения следва подробни работни споразумения и процеси за операции, които се определят на експертно равнище от управителния орган на мрежата, включително гражданско-военното измерение. Тези работни споразумения се изготвят в резултат на консултации с всички заинтересовани страни. Работните споразумения се изготвят редовно, отразявайки нуждите на функцията за проектиране на европейска трасова мрежа.

3.

С оглед да се гарантира подходяща свързаност на плана за подобряване на европейската трасова мрежа управителният орган на мрежата и държавите членки включват трети държави в процеса на съвместно вземане на решения в съответствие с член 24. Гарантира се адекватно сътрудничество между, от една страна, управителния орган на мрежата и неговите подробни работни споразумения на експертно равнище, с които се подпомага разработването на плана за подобряване на европейската трасова мрежа, и от друга страна, съответните работни споразумения на експертно равнище на ИКАО, които обхващат подобренията на трасовата мрежа на местата на контакт.

4.

Проектите за въздушното пространство трябва да са съвместими и съгласувани с плана за подобряване на европейската трасова мрежа. Най-малко следните промени в проектите за въздушното пространство изискват проверка на съвместимостта и уведомяване на управителния орган на мрежата:

а)

промени в съгласуването на трасетата;

б)

промени в посоката на трасетата;

в)

промени в предназначението на трасетата;

г)

описание на свободно трасово въздушно пространство, включително свързани правила за експлоатация;

д)

правила за експлоатация и наличност на трасета;

е)

промени във вертикалните или хоризонталните граници на секторите;

ж)

добавяне или заличаване на важни точки;

з)

промени в трансграничната експлоатация на въздушното пространство;

и)

промени в координатите на важни точки;

й)

промени, които засягат прехвърлянето на данни;

к)

промени, които засягат данни, публикувани в публикации за аеронавигационна информация;

л)

промени, които засягат писма за споразумение във връзка с проектиране и експлоатация на въздушното пространство.

5.

Осъществява се постоянен преглед на плана за подобряване на европейската трасова мрежа по време на неговото изпълнение, така че да се вземат под внимание нови или променящи се потребности във връзка с въздушното пространство. При този процес на преглед се осигурява постоянно съгласуване с военните органи.

ЧАСТ В

Принципи на проектиране на въздушното пространство

1.

При разработване на плана за подобряване на европейската трасова мрежа управителният орган на мрежата, държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване, действащи като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно, спазват следните принципи на проектиране на въздушното пространство в рамките на процеса на съвместно вземане на решения:

а)

установяването и конфигурирането на структурите на въздушното пространство се базират на оперативни изисквания, независимо от границите на националните или функционалните блокове въздушно пространство или границите на районите за полетна информация (FIR), и не са обвързани от разделянето на горно и долно въздушно пространство;

б)

проектирането на структурите на въздушното пространство се основава на прозрачен процес, даващ възможност за съобразяване с взетите решения и разбиране на тяхната обосновка, като се вземат под внимание изискванията на всички ползватели и същевременно се съгласуват аспектите на безопасността, капацитета и околната среда и надлежно се зачитат нуждите на военните органи и националната сигурност;

в)

настоящото и прогнозното търсене при въздушното движение на равнището на мрежата и на местно равнище и целевите показатели за ефективност представляват входните данни за плана за подобряване на европейската трасова мрежа с оглед удовлетворяване на нуждите на основните потоци въздушно движение и летищата;

г)

гарантиране на вертикална и хоризонтална свързаност, включително въздушното пространство над терминалите и структурата на въздушното пространство на местата за контакт;

д)

възможността полетите да се извършват по или колкото се може по-близо до поисканите от ползвателите трасета и профили на полети по време на маршрутната фаза на полета;

е)

приемането за оценка и евентуално разработване на всички предложения за структура на въздушното пространство, включително свободно трасово въздушно пространство, множествени варианти за трасета и условни маршрути (СDR), получени от заинтересовани страни, които имат оперативно изискване в тази област;

ж)

при проектирането на структурите на въздушното пространство, включително свободното трасово въздушно пространство и секторите за КВД, се вземат предвид съществуващи или предложени структури на въздушното пространство, предвидени за дейности, които изискват резервиране или ограничаване на въздушно пространство. За тази цел се установяват само структури, които съответстват на прилагането на гъвкаво използване на въздушното пространство (FUA). Тези структури са хармонизирани и съгласувани във възможно най-голяма степен в цялата европейска мрежа;

з)

разработването на проект на сектор за КВД започва със съгласуване на поисканите трасета или потоци на движение в рамките на един повтарящ се процес, който гарантира съвместимост между трасета или потоци и сектори;

и)

секторите за КВД се проектират така, че да се даде възможност за изграждане на секторни конфигурации, които отговарят на потоците въздушно движение и които могат да се пригодят и са пропорционални на различното търсене при въздушното движение;

й)

в случаи, в които поради оперативни причини секторите за КВД трябва да се проектират през границите на национални или функционални блокове въздушно пространство или границите на FIR, се сключват споразумения за осигуряване на обслужване между съответните оперативни заинтересовани страни.

2.

Чрез процеса на съвместно вземане на решения управителният орган на мрежата, държавите членки, функционалните блокове въздушно пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване (последните действащи като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно) гарантират прилагането на следните принципи към управлението на експлоатацията и капацитета на въздушното пространство:

а)

структурите на въздушното пространство се планират така, че да се улесни гъвкаво и навременно използване и управление на въздушното пространство по отношение на варианти за трасета, потоци въздушно движение, схеми за секторна конфигурация и конфигурацията на други структури на въздушното пространство;

б)

структурите на въздушното пространство следва да позволяват установяването на допълнителни варианти за трасета, като същевременно се гарантира тяхната съвместимост със съществуващите съображения, свързани с капацитета, и с ограниченията на проектирането на секторите.

ЧАСТ Г

Текущо наблюдение на постигането на ефективност на равнището на мрежата

1.

С оглед да се гарантират редовни подобрения на ефективността и чрез процеса на съвместно вземане на решения управителният орган на мрежата извършва редовно следоперативна проверка на ефективността на приложените структури на въздушното пространство.

2.

Тази проверка съдържа по-специално:

а)

развитие на търсенето при въздушното движение;

б)

ефективност и ограничения на капацитета и ефикасността на полетите на държавно равнище, на равнището на функционални блокове въздушно пространство или на равнището на мрежата;

в)

оценяване на аспектите на експлоатация на въздушното пространство от гражданска и военна гледна точка;

г)

оценяване на секторизацията и използваните секторни конфигурации;

д)

оценяване на целостта и непрекъснатостта на структурите на въздушното пространство.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФУНКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОЦИТЕ ВЪЗДУШНО ДВИЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Цел и обхват

1.

Целта на функцията за управление на потоците въздушно движение (УПВД) е:

а)

осигуряване на постигането на ефективно използване на наличния капацитет на европейската мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД);

б)

улесняване на планирането, координацията и изпълнението на мерките за УПВД, предприети от всички оперативни заинтересовани страни;

в)

улесняване на съгласуването с изискванията на военните органи и ответните мерки при управление на кризи;

г)

гарантиране на регионална свързаност и оперативна съвместимост на европейската мрежа в рамките на европейския регион на ИКАО и съседните региони на ИКАО.

2.

УПВД и процедурите при извънредни ситуации, посочени в точка 15 от част Б на настоящото приложение, гарантират по-добра предсказуемост на движението и оптимизират наличния капацитет на ЕМУВД (включително на летищата) и са насочени към повишаване на съгласуваността между летищните слотове и полетните планове.

3.

Функцията за УПВД следва подробни работни споразумения за изпълнението на мерките за УПВД. Всички участващи оперативни заинтересовани страни спазват правилата и процедурите, гарантиращи, че капацитетът за управление на въздушното движение се използва безопасно и в максималната възможна степен.

4.

Функцията за УПВД обхваща всички етапи на УПВД (стратегически, предшестващ тактическия и следоперативен), както е установено в разпоредбите на ИКАО, посочени в допълнението. Тя изпълнява също и посочените разпоредби на ИКАО.

5.

Функцията за УПВД се прилага за следните страни или агенти, действащи от свое име, които участват в процесите по УПВД:

а)

оператори на въздухоплавателни средства;

б)

доставчици на услуги за обслужване на въздушното движение (ОВД), включително органи за ОВД, пунктове за събиране на докладите за ОВД и служби за контрол на летищното движение;

в)

доставчици на услуги за аеронавигационна информация;

г)

образуванията, ангажирани в управлението на въздушното пространство;

д)

летищни оператори;

е)

централния орган за УПВД, ръководен от управителния орган на мрежата;

ж)

местни органи за УПВД, посочени в точка 6 от част А на настоящото приложение;

з)

координаторите на слотове на координираните летища.

6.

„Местен орган за УПВД“ означава образувание за управление на потоците, което действа от името на едно или повече други образувания за управление на потоците като връзка между централния орган за УПВД и орган за ОВД или група от органи за ОВД. Той може да действа на равнището на орган за ОВД, на национално равнище, на равнището на функционални блокове въздушно пространство или на всяко друго подрегионално равнище.

7.

Местните органи за УПВД и управителният орган на мрежата чрез своя централен орган за УПВД подпомагат изпълнението на функцията за УПВД.

ЧАСТ Б

Принципи на планирането и изпълнението

1.

Управителният орган на мрежата и оперативните заинтересовани страни планират и изпълняват задачите, подпомагащи функцията за УПВД, за:

а)

всички етапи на всички полети, предвидени за изпълнение или изпълнявани като общо въздушно движение и в съответствие с правилата за полети по прибори (IFR), изцяло или частично;

б)

всички етапи на полетите, посочени в буква а), и управлението на въздушното движение.

2.

Осигурява се подходящо сътрудничество и съгласуване между работните споразумения на управителния орган на мрежата в помощ на функцията за УПВД и съответните работни споразумения на ИКАО относно аспектите на УПВД при връзките.

3.

Военните въздухоплавателни средства, които оперират като общо въздушно движение, са предмет на мерките за УПВД, когато оперират или възнамеряват да оперират във въздушно пространство или летища, за които се прилагат мерките за УПВД.

4.

Функцията за УПВД се ръководи от следните принципи:

а)

мерките за УПВД:

i)

подпомагат безопасната експлоатация и предотвратяват прекомерното — в сравнение с обявения капацитет на КВД на секторите или летищата, включително пистите — търсене на въздушно движение;

ii)

използват капацитета на ЕМУВД в максималната възможна степен с цел оптимизиране на ефективността на ЕМУВД и минимизиране на отрицателното въздействие върху операторите;

iii)

оптимизират предоставяния капацитет на ЕМУВД чрез разработване и прилагане на мерки за повишаване на капацитета от страна на органите за ОВД;

iv)

подпомагат управлението на критични събития.

б)

при разпределението на слотове за излитане на УПВД приоритет се отдава на полетите съгласно реда на тяхното планирано влизане в мястото, където ще бъде приложена мярката за УПВД, освен ако конкретни обстоятелства, например произтичащи от нуждите на безопасността и отбраната, не изискват прилагането на различно правило за отдаване на приоритет, което е официално одобрено и е в полза на ЕМУВД;

в)

графиците за траекторията при етапите на планиране и изпълнение съответстват на всички прилагани мерки за УПВД и се съобщават от управителния орган на мрежата на операторите на въздухоплавателни средства, органите за ОВД и местните органи за УПВД;

г)

полетите с начало от географския район, в който са приложени мерки за УПВД, и съседните райони за полетна информация, описани в съответната документация на ИКАО, подлежат на разпределение на слотове на УПВД. Полетите с начало от други райони се освобождават от разпределение на слотове на УПВД, но подлежат на ограничения относно маршрута, схемите за насочване на движението и времето за траекторията.

5.

Държавите членки гарантират, че:

а)

функцията за УПВД е достъпна за страните 24 часа в денонощието и че местният орган за УПВД обхваща на изключителна основа определен район от въздушното пространство, за което те отговарят в географския район, където са приложени мерки за УПВД.

б)

с оглед да се осигури планиране на разпределението и ефективното използване на въздушното пространство, както и непосредствени връзки между управлението на въздушното пространство и УПВД, се изготвят съгласувани процедури за сътрудничеството между страните, участващи във функцията за УПВД, органите за ОВД и образуванията, ангажирани в управлението на въздушното пространство;

в)

общите процедури за искане за освобождаване от слот за излитане на УПВД са в съответствие с разпоредбите на ИКАО, посочени в допълнението. Тези процедури се съгласуват с управителния орган на мрежата чрез неговия централен орган за УПВД и се оповестяват в националните публикации за аеронавигационна информация.

6.

Управителният орган на мрежата:

а)

чрез съвместно вземане на решения оптимизира цялостната ефективност на ЕМУВД посредством планиране, съгласуване и изпълнение на договорените мерки за УПВД, в това число за преходни планове за влизането в сила на съществени подобрения на системите за въздушното пространство и УВД, както и за неблагоприятни климатични условия;

б)

провежда консултации с операторите относно определянето на мерки за УПВД;

в)

сключва работни споразумения с местните органи за УПВД;

г)

осигурява разработването, предлагането и ефективното изпълнение на мерки за УПВД (за всички етапи на УПВД) съвместно с местните органи за УПВД; когато такива мерки за УПВД оказват по-широко въздействие върху мрежата, управителният орган на мрежата определя чрез съвместно вземане на решения естеството на мерките за УПВД, които да се приложат;

д)

в координация с местните органи за УПВД набелязва алтернативни маршрути с цел избягване или облекчаване на претоварените зони, като отчита цялостната ефективност на ЕМУВД;

е)

предлага промяна на маршрута на тези полети, които биха оптимизирали въздействието по буква д);

ж)

в сътрудничество с органите за ОВД и местните органи за УПВД определя, координира и осигурява прилагането на подходящи мерки, насочени към осигуряване на необходимия капацитет за приемане на търсенето при въздушното движение в съответните участъци от района, за който отговаря;

з)

предоставя своевременно информация за операциите на УПВД на операторите на въздухоплавателни средства, местните органи за УПВД и за ОВД, включваща:

i)

планираните мерки за УПВД;

ii)

въздействие на мерките за УПВД върху времето за излитане и профила на полета за отделните полети;

и)

наблюдава за случаи на липсващи полетни планове и паралелни полетни планове, които са попълнени;

й)

отлага полетния план, когато предвид толеранса във времето слотът на УПВД за излитане не може да бъде спазен, а новото разчетно време за начало на полета не е известно;

к)

следи броя на разрешените освобождавания от мерки за УПВД;

л)

разработва, поддържа и оповестява планове за действие при извънредни ситуации, определящи действията, които да се предприемат от съответните оперативни заинтересовани страни в случай на съществен отказ на компонент от функцията за УПВД на равнището на мрежата, който би довел до съществени намаления на капацитета и/или до сериозни смущения в потоците въздушно движение;

м)

обменя с всички оперативни заинтересовани страни всички относими следоперативни анализи и оценки;

н)

дава възможност за адекватна подготовка и предсказуемост на ЕМУВД, осигурява работни споразумения за своевременно събиране на актуализирана информация за търсенето на въздушно движение при всички етапи на УПВД от ползвателите на въздушното пространство, която обменя с местните органи за УПВД.

7.

Органите за ОВД:

а)

координират мерките за УПВД чрез местния орган или местните органи за УПВД с управителния орган на мрежата, за да се гарантира, че подбраните мерки имат за цел оптимизирането на цялостната ефективност на ЕМУВД;

б)

гарантират, че мерките за УПВД, прилагани за летищата, са съгласувани със съответния летищен оператор с оглед да се осигури ефективност на планирането и използването на летището в полза на всички съответни оперативни заинтересовани страни;

в)

уведомяват управителния орган на мрежата посредством местните органи за УПВД за всички събития, в това число за преходни планове за влизането в сила на съществени подобрения на системите за въздушното пространство и УВД, както и за неблагоприятни климатични условия, които могат да окажат въздействие върху капацитета за управление на въздушното движение или върху търсенето при въздушното движение и предлаганите мерки за смекчаване на трудностите;

г)

предоставят на управителния орган на мрежата и местните органи за УПВД своевременно и с гарантирано качество следните данни и последващи актуализации, доколкото това е технически възможно:

i)

структури на въздушното пространство и трасетата;

ii)

наличие на въздушно пространство и трасе, включително наличие посредством прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство в съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2005;

iii)

секторна конфигурация и активиране на органа за ОВД;

iv)

време за рулиране на летището и конфигурации на пистите;

v)

сектор за контрол на въздушното движение и летищен капацитет, включително писти;

vi)

актуализирано местоположение на въздухоплавателното средство;

vii)

отклонения от полетните планове;

viii)

действително време на излитане;

ix)

информация за експлоатационната разполагаемост на инфраструктура за комуникация, навигация и надзор/УВД.

8.

Данните, посочени в точка 7, буква г) се предоставят на и от управителния орган на мрежата и оперативните заинтересовани страни.

9.

За да се осигури предсказуемост на мрежата, органът за ОВД на летището на заминаване гарантира, че полетите, които не спазват своето разчетно време за начало на полета, като се отчете толерансът във времето или чиито полетни планове са отхвърлени или отложени, не получават разрешение за излитане.

10.

Местните органи за УПВД:

а)

действат като звено за контакт и връзка между управителния орган на мрежата, осигуряващ УПВД, от една страна, и определени райони и свързаните с тях летища и органи за ОВД (военни или граждански) в района, за който отговарят, от друга страна, въз основа на ролите и отговорностите, договорени със съответни работни споразумения с управителния орган на мрежата;

б)

установяват подходящи местни процедури в съответствие с процедурите, установени от управителния орган на мрежата, осигуряващ УПВД, включително временни процедури;

в)

предоставят на управителния орган на мрежата, осигуряващ УПВД, всички местни данни, необходими за изпълнението на функцията за УПВД;

г)

гарантират, съгласувано със съответните органи за ОВД и управителния орган на мрежата, осигуряващ УПВД, изпълнението на подходящи мерки за УПВД, насочени към оптимален поток въздушно движение и баланс между търсенето и капацитета чрез координация за ефективно използване на наличния капацитет. Когато тези мерки оказват по-широко въздействие върху мрежата, се осигурява регионална координация под егидата на управителния орган на мрежата;

д)

уведомяват управителния орган на мрежата за всички събития, в това число за преходни планове за влизането в сила на съществени подобрения на системите за въздушното пространство и УВД, както и за неблагоприятни климатични условия, които могат да окажат въздействие върху капацитета за управление на въздушното движение или върху търсенето при въздушното движение и предлаганите мерки за смекчаване на трудностите;

е)

осигуряват, съгласувано със съответните органи за ОВД и управителния орган на мрежата, извършването на следоперативни анализи за определяне на начини за подобряване на ефективността на мрежата;

ж)

имат въведени постоянно актуализирани, предварително определени планове за извънредни ситуации с подробности за действията си по отношение на района, за който отговарят, с оглед да се даде възможност на местния управителен орган на мрежата да окаже помощ на местните органи за УПВД при действие в извънредни ситуации. Тези планове се споделят и съгласуват с управителния орган на мрежата.

11.

Когато е създаден пункт за събиране на докладите за ОВД, той подпомага обмена на информация между пилотите или операторите и местния орган за УПВД или управителния орган на мрежата, осигуряващ УПВД.

12.

Операторите на въздухоплавателни средства:

а)

изготвят отделен летателен план за всеки планиран полет. Попълненият полетен план отразява точно предвидения профил на полета;

б)

гарантират включването на всички относими мерки за УПВД и измененията в тях при изпълнението на планирания полет;

в)

участват в работните споразумения, установени от управителния орган на мрежата, като съдействат за своевременна и актуализирана информация относно търсенето при въздушното движение за всички етапи на УПВД.

13.

Летищните оператори:

а)

имат споразумения с местния орган за ОВД за:

i)

обмен и съгласуване със съответните местни органи за УПВД и управителния орган на мрежата на цялата информация относно капацитета и търсенето при въздушното движение и тяхното изменение за всички етапи на УПВД, по-специално преди публикуване на полетно разписание;

ii)

уведомяване на съответните местни органи за УПВД и управителния орган на мрежата за всички събития, които могат да окажат въздействие върху капацитета за управление на въздушното движение или върху търсенето при въздушното движение.

iii)

установяване на процеси за оценка на търсенето и на въздействието върху търсенето на специални събития, приложими за всички етапи на УПВД.

14.

Във връзка със съгласуваността между полетните планове и летищните слотове:

а)

при поискване от координатор на летищен слот или на летищен оператор на координираното летище, управителният орган на мрежата или местният орган за УПВД им предоставя полетния план за полет, извършван от това летище, преди да бъде изпълнен полетът. Координаторите на летищните слотове или летищните оператори на координираните летища осигуряват инфраструктурата, необходима за приемане на полетните планове, предоставени от управителния орган на мрежата или от местния орган за УПВД;

б)

преди полет операторите на въздухоплавателни средства предоставят на летищата на заминаване и на пристигане необходимата информация, с цел да се направи връзка между обозначението на полета (flight designator) от полетния план и това, което е съобщено за съответния летищен слот; тази връзка се осигурява от управителния орган на мрежата, местния орган за УПВД, местния орган за ОВД или летищния оператор, по целесъобразност;

в)

всеки оператор на въздухоплавателни средства, летищен оператор и орган за ОВД докладва на координатора на летищни слотове относно многократното извършване на въздухоплавателни услуги във време, различаващо се съществено от предоставените летищни слотове, или използването на слотовете по начин, съществено различаващ се от начина, указан по време на разпределението, когато с това се нанасят вреди на летището или на операциите, свързани с въздушното движение;

г)

Управителният орган на мрежата докладва на координатора на летищни слотове относно многократното извършване на въздухоплавателни услуги във време, различаващо се съществено от предоставените летищни слотове или използването на слотовете по начин, съществено различаващ се от начина, указан по време на разпределението, когато с това се нанасят вреди на УПВД.

15.

Когато използват информация за планиране на пристигане и заминаване, местните оперативни заинтересовани страни на летището осигуряват пълна координация с управителния орган на мрежата при определянето и изпълнението на тази функционалност и свързания с това обмен на данни.

16.

Във връзка с критични събития:

а)

управителният орган на мрежата разработва, поддържа и публикува процедури за УПВД за справяне с критични събития на равнището на мрежата. Процедурите за УПВД определят действията, които да се предприемат от съответните оперативни заинтересовани страни в случай на съществен отказ на компонент на мрежата, който би довел до съществено намаляване на капацитета и/или до сериозни смущения в потоците въздушно движение;

б)

при подготовка за критични събития органите за ОВД и летищните оператори координират целесъобразността и съдържанието на процедурите за действие при извънредни обстоятелства с управителния орган на мрежата и местните органи за УПВД, засегнатите от критичните събития оператори на въздухоплавателни средства и при необходимост координаторите на летищни слотове, включително всички промени в правилата за отдаване на приоритет. Процедурите при извънредни обстоятелства включват:

i)

механизми за организация и координация;

ii)

мерки за УПВД за управление на достъпа до засегнатите зони с цел предотвратяване на прекомерното търсене при въздушното движение в сравнение с обявения капацитет на цялото или на част от съответното въздушно пространство или съответните летища;

iii)

обстоятелства, условия и процедури за прилагане на правилата за отдаване на приоритет на полетите, така че те да защитават основните интереси на държавите членки съобразно политиката за сигурност или отбрана;

iv)

механизми за възстановяване.

ЧАСТ В

Мониторинг на функцията за УПВД

1.

За да се осигури предсказуемостта и по този начин ефективността на ЕМУВД, от решаващо значение са информацията за планираните операции и придържането към тях, както и мерките за УПВД. Поради това се въвежда специфичен мониторинг на функцията за УПВД.

2.

Държавите членки гарантират, че когато спазването на слотове на УПВД за излитане на едно летище е 80 % или по-малко за определена година по данни на управителния орган на мрежата, органът за ОВД на посоченото летище предоставя съответната информация относно случаите на неспазване и предприетите действия за гарантиране на спазването на слотовете на УПВД за излитане. Тези действия се посочват в доклад, който се изпраща от съответната държава членка на Комисията.

3.

При неспазване на отхвърляния или отлагания на летателни планове органът за ОВД на съответното летище предоставя необходимата информация на управителния орган на мрежата относно неспазването и действията, предприети за гарантиране на спазването. Тези действия се посочват в доклад, който управителният орган на мрежата изпраща на Комисията.

4.

В случай че предоставените освобождавания са повече от 0,6 % от годишните заминавания в дадена държава членка, управителният орган на мрежата уведомява за това тази държава членка. Когато съответната държава членка е уведомена, тя съставя доклад с подробности относно предоставените освобождавания и изпраща доклада на Комисията.

5.

Управителният орган на мрежата гарантира, че операторът на въздухоплавателни средства е уведомен за неспазване на мерките за УПВД, предприети в резултат на изискванията във връзка с липсващи или паралелни полетни планове. Когато съответният оператор на въздухоплавателни средства бъде уведомен, той съставя доклад с подробности относно обстоятелствата и действията, предприети за предотвратяване на подобно неспазване. Управителният орган на мрежата съставя годишен доклад, който изпраща на Комисията с подробности за липсващи летателни планове или за паралелни полетни планове, които са попълнени.

6.

Управителният орган на мрежата извършва годишен преглед на спазването на мерките за УПВД, с цел да се гарантира, че всички оперативни заинтересовани страни подобряват степента на спазване на тези мерки.

7.

Управителният орган на мрежата изготвя годишни доклади и ги изпраща на Комисията. В докладите се посочва качеството на функцията за УПВД и се включват подробности за:

а)

причините за мерките за УПВД;

б)

въздействието на мерките за УПВД;

в)

спазването на мерките за УПВД;

г)

приносa на всички оперативни заинтересовани страни за оптимизиране на цялостното въздействие на мрежата;

д)

препоръки по посочените различни точки за подобряване на ефективността на мрежата.

8.

Управителният орган на мрежата гарантира създаването и поддържането на архив от данни за УПВД, посочени в настоящото приложение, летателни планове, оперативни дневници и съответните данни за контекста. Тези данни се съхраняват две години след подаването им и се предоставят на Комисията, държавите членки, органите за ОВД и операторите на въздухоплавателни средства при поискване. Тези данни се предоставят също на координаторите на летищни слотове и на летищните оператори в помощ на тяхната редовна оценка на обявения капацитет.

Допълнение

Списък на разпоредбите на ИКАО за целите на управлението на потоците въздушно движение

1.

Глава 3, точка 3.7.5 (Управление на потоците въздушно движение) от приложение 11 към Чикагската конвенция — Обслужване на въздушното движение (14-о издание — юли 2016 г., включващо изменение № 50А).

2.

Глава 3 (Капацитет на ОВД и управление на потоците въздушно движение) от Процедурите за аеронавигационното обслужване — Управление на въздушното движение (PANS-ATM, Документ 4444) на ИКАО (16-о издание — 2016 г., включващо изменение № 7А).

3.

Глави 2 и 8 (Управление на потоците въздушно движение), Европейски допълнителни регионални процедури (Документ 7030) на ИКАО (5-о издание, 2007 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФУНКЦИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТИ

ЧАСТ A

Цел и обхват

1.

Целите на тази функция са, както следва:

а)

максимално използване на европейския аеронавигационен радиочестотен спектър чрез подобрения на процедури за управление на честотите и критериите за планиране, с цел да се предотврати недостигът на честоти, който би намалил капацитета на мрежата;

б)

подобряване на прозрачността на практиките за управление на честотите, даващо възможност за точна оценка на ефикасното използване на честотите и формулирането на решения за задоволяване на бъдещите търсения на честоти;

в)

повишаване на ефективността на процесите за управление на честотите чрез насърчаване на най-добри практики и разработване на съответни инструменти.

2.

Управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите договарят цялостни приоритети за функцията с цел подобряване на проектирането и обслужването на европейската авиационна мрежа. Тези приоритети се документират под формата на дял за честотите в стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата, при което се провежда консултация със заинтересованите страни. По-специално при приоритизирането могат да бъдат проучени конкретни ленти, области и услуги.

ЧАСТ Б

Изисквания за изпълнение на функцията

1.

Държавите членки назначават компетентно лице, орган или организация за национален орган за управление на честотите, който трябва да гарантира, че присвоените честоти се заемат, изменят и освобождават в съответствие с настоящия регламент. Държавите членки уведомяват своевременно Комисията и управителния орган на мрежата за имената и адресите на националните органи за управление на честотите, както и за всяка промяна на назначенията.

2.

Управителният орган на мрежата изготвя и координира свързани с мрежата стратегически аспекти на радиочестотния спектър, които следва да се отбележат по подходящ начин в стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата. Управителният орган на мрежата подпомага Комисията и държавите членки при изготвянето на общи позиции за авиацията с цел координиран принос на държавите членки на международни форуми и по-специално на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРT) и Международния съюз по далекосъобщения (МСД).

3.

По искане от държавите членки управителният орган на мрежата уведомява Комисията и предприема действия с Комисията и Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) за намиране на решения на всички проблеми с други промишлени сектори.

4.

Националните органи за управление на честотите докладват на управителния орган на мрежата за случаи на радиосмущения, които оказват въздействие върху европейската авиационна мрежа. Управителният орган на мрежата протоколира случаите на радиосмущения и подпомага тяхната оценка от националните органи за управление на честотите. По искане на националните органи за управление на честотите управителният орган на мрежата координира или предоставя помощ, необходима за преодоляване на такива събития или смекчаване на последствията от тях.

5.

Управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите допълнително разработват и усъвършенстват процедури за управление на честотите, критерии за планиране, набори от данни и процеси за подобряване на използването и заемането на радиочестотния спектър от ползвателите на общото въздушно движение. По искане на държавите членки управителният орган на мрежата предлага да се разшири прилагането на тези разработки на регионално равнище.

6.

Когато се изисква присвояване на честота, физическото лице или организацията, заявила използването на дадена честота, подава искане до съответния национален орган за управление на честотите с всички необходими данни и обосновка.

7.

Националните органи за управление на честотите и управителният орган на мрежата оценяват и приоритизират исканията за честоти въз основа на оперативни изисквания и договорени критерии. Управителният орган на мрежата, в сътрудничество с националните органи за управление на честотите, определя влиянието на исканията за честоти върху мрежата. Управителният орган на мрежата определя критериите за оценка и приоритизиране чрез консултации с националните органи за управление на честотите, след което ги поддържа и актуализира, ако е необходимо.

8.

Ако няма влияние върху мрежата, националните органи за управление на честотите определят подходяща честота или честоти в отговор на искането за честота, като вземат под внимание изискванията в точка 12.

9.

В случай че е налице влияние върху мрежата, управителният орган на мрежата определя подходяща честота или честоти в отговор на искането за честота, като взема под внимание следните изисквания:

а)

необходимостта от осигуряване на безопасни услуги за комуникация, навигация и инфраструктура за надзор;

б)

необходимостта от оптимизиране на използването на ограничените ресурси на радиочестотния спектър;

в)

необходимостта от икономически ефективен, справедлив и прозрачен достъп до радиочестотния спектър;

г)

оперативните изисквания на кандидата или кандидатите и оперативните заинтересовани страни;

д)

прогнозираното бъдещо търсене по отношение на радиочестотния спектър;

е)

разпоредбите, които се съдържат в европейското ръководство за управление на честотите на ИКАО.

10.

Когато не може да бъде определена подходяща честота, както е посочено в точки 11 и 12, националните органи за управление на честотите могат да поискат от управителния орган на мрежата да предприеме специфично търсене на честоти. С оглед намиране на решение за националните органи за управление на честотите управителният орган на мрежата, подпомаган от националните органи за управление на честотите, може да предприеме специфично проучване на ситуацията с използването на честотите в съответната географска област.

11.

Националният орган за управление на честотите присвоява подходяща честота или честоти, определени в точки 12 или 13.

12.

Националният орган за управление на честотите регистрира всяко присвояване на честота в централния регистър, като включва следната информация:

а)

данните, посочени в европейското ръководство за управление на честотите на ИКАО, включително съответните свързани технически и оперативни данни;

б)

разширените изисквания за данни, посочени в точка 6;

в)

описание на оперативното използване на присвоената честота;

г)

данни за контакт с оперативната заинтересована страна, която използва присвоената честота.

Държавите членки използват централния регистър за изпълнение на своите административни задължения към ИКАО за регистриране на присвоените честоти.

13.

Когато на кандидата се присвоява съответната честота, националният орган за управление на честотите включва условия за използване. Като минимум в тези условия се посочва, че присвоената честота:

а)

остава валидна, дотолкова доколкото се използва за удовлетворяване на оперативните изисквания, описани от кандидата;

б)

може да е обект на искане за промяна на честотата и такива промени ще трябва да се извършат в рамките на ограничен период;

в)

подлежи на изменение при промяна на оперативното използване, описано от кандидата.

14.

Националният орган или органи за управление на честотите гарантират, че всички поискани промени, изменения или освобождавания на честоти се извършват от физическото лице или организацията, на което или която е присвоена съответната честота, в рамките на договорения срок и че централният регистър се актуализира по съответния начин. Националният орган или органи за управление на честотите препращат подходяща обосновка на управителния орган на мрежата, когато тези действия не могат да бъдат извършени.

15.

Националните органи за управление на честотите гарантират, че информацията, посочена в точка 12 от част Б относно всички присвоени честоти, които се използват в рамките на европейската авиационна мрежа, са налични в централния регистър.

16.

Управителният орган на мрежата и националният орган или органи за управление на честотите осъществяват наблюдение и изготвят оценки на авиационните честотни ленти и присвоените честоти въз основа на прозрачни процедури с оглед да се гарантира тяхното правилно и ефикасно използване. Управителният орган на мрежата определя такива процедури чрез консултации с националните органи за управление на честотите, след което ги поддържа и актуализира, ако е необходимо. Управителният орган на мрежата по-специално идентифицира всички несъответствия между централния регистър, оперативната цел и действителното използване на присвоената честота, които може да окажат неблагоприятно въздействие върху радиочестотната функция. Управителният орган на мрежата уведомява националния орган за управление на честотите за тези несъответствия с цел отстраняването им в рамките на договорен срок.

17.

Управителният орган на мрежата гарантира наличието на общи инструменти за подпомагане на централното и националното планиране, координация, регистрация, одит и оптимизация. От управителния орган на мрежата се разработват по-специално инструменти за подпомагане на анализа на данни от централния регистър с цел наблюдение на ефикасността на функцията и с цел проектиране и въвеждане на процеса за оптимизиране на честотите съгласно точка 7.

ЧАСТ В

Изисквания за организиране на радиочестотната функция

1.

Съвместното вземане на решения между националните органи за управление на честотите и управителния орган на мрежата се базира на споразумения, в които се уточняват най-малко:

а)

критериите за оценката на оперативните изисквания и тяхното приоритизиране;

б)

минималните срокове за координиране на нови или изменени присвоени радиочестоти;

в)

механизмите за гарантиране, че управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите постигат съответните цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз;

г)

подобрените процедури, критерии и процеси за управление на честотите не засягат по неблагоприятен начин прилаганите от други държави в контекста на регионалните процедури на ИКАО;

д)

изискванията, с които да се гарантира провеждането на подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление между държавите членки и всички засегнати заинтересовани страни на национално и европейско равнище.

2.

Промените в споразуменията за координация на радиочестотите се уточняват в сътрудничество с националните органи за управление на честотите и режийните разходи се намаляват колкото се може повече в рамките на практичното.

3.

Координацията относно стратегическото и тактическото използване на радиочестоти с трети държави, които не участват в дейността на управителния орган на мрежата, се осъществява чрез регионалните работни споразумения на ИКАО. Това се прави с оглед да се позволи достъпът на трети държави до работата на управителния орган на мрежата.

4.

Държавите членки гарантират, че използването на авиационните честотни ленти от страна на военни ползватели се координира по подходящ начин чрез процеса на съвместно вземане на решения с националните органи за управление на честотите и управителния орган на мрежата.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФУНКЦИЯ ЗА РАДАРНИ КОДОВЕ НА ТРАНСПОНДЕРИ

ЧАСТ A

Цели и общи изисквания

Код на транспондера:

1.

Целите на тази функция са, както следва:

а)

подобряване на стабилността на процеса за разпределение на кодове чрез определяне на ясни роли и отговорности на всички участващи заинтересовани страни, като цялостната ефективност на мрежата е в центъра на решенията за разпределение на кодове;

б)

осигуряване на повишена прозрачност при разпределението на кодове и действителното използване на кодове, което позволява по-добра оценка на цялостната ефективност на мрежата.

2.

Управителният орган на мрежата разпределя кодовете на транспондери на вторични обзорни радиолокатори (SSR) между държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване по начин, чрез който се оптимизира тяхното безопасно и ефикасно разпределение, като се взема предвид следното:

а)

оперативните изисквания на всички оперативни заинтересовани страни;

б)

действителното и прогнозираното ниво на въздушно движение;

в)

изискваното използване на кодове на транспондери на SSR в съответствие с подходящите разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документа за прилагане на съоръжения и услуги и насоките.

3.

Управителният орган на мрежата предоставя по всяко време на държавите членки, доставчиците на аеронавигационно обслужване и трети държави списък за разпределение на кодове на транспондери на SSR, в който се описва пълното и актуализирано разпределение на кодове на SSR.

4.

Управителният орган на мрежата прилага формален процес за установяване, оценка и координация на изискванията за разпределение на кодове на транспондери на SSR, като взема предвид всички изисквани граждански и военни използвания на кодове на транспондери на SSR.

5.

Формалният процес, описан в точка 4, включва като минимум подходящи договорени процедури, срокове и цели за ефективност за извършването на следните дейности:

а)

подаване на заявления за разпределение на кодове на транспондери на SSR;

б)

оценяване на заявления за разпределение на кодове на транспондери на SSR;

в)

координиране на предложените изменения на разпределени кодове на транспондери на SSR с държавите членки в съответствие с изискванията, посочени в част Б;

г)

периодичен одит на разпределените кодове и нуждите от такива с оглед оптимизиране на ситуацията, включително преразпределение на вече разпределени кодове;

д)

периодично изменение, одобряване и разпространение на цялостния списък за разпределение на кодове на транспондери на SSR, посочен в точка 3;

е)

уведомление, оценка и решаване на непредвидени конфликти между разпределени кодове на транспондери на SSR;

ж)

уведомление, оценка и отстраняване на разпределени погрешка кодове на транспондери на SSR, засечени при проверки за запазване на кодове;

з)

уведомление, оценка и отстраняване на непредвидени недостатъци при разпределението на кодове на транспондери на SSR;

и)

предоставяне на данни и информация в съответствие с изискванията, описани в част В.

6.

Управителният орган на мрежата проверява дали заявленията за разпределение на кодове на транспондери на SSR, получени като част от процеса, описан в точка 4, отговарят на изискванията на процеса за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка.

7.

Държавите членки гарантират, че кодовете на транспондери на SSR се присвояват на въздухоплавателни средства в съответствие със списъка за разпределение на кодове на транспондери на SSR, посочен в точка 3.

8.

Управителният орган на мрежата обслужва, от името на държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване, централизирана система за присвояване и управление на кодове на транспондери на SSR за автоматично присвояване на кодове на транспондери на SSR за целите на общото въздушно движение.

9.

Управителният орган на мрежата въвежда процедури и инструменти за редовно оценяване на действителното използване на кодове на транспондери на SSR от държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

10.

Управителният орган на мрежата, държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване договарят планове и процедури за подпомагане на периодичния анализ и установяване на бъдещи изисквания по отношение на кодовете на транспондери на SSR. Този анализ включва установяване на потенциални влияния върху ефективността в резултат на прогнозирани недостатъци при разпределението на кодове на транспондери на SSR.

11.

Управителният орган на мрежата разработва и поддържа работни наръчници, които съдържат необходимите инструкции и информация, за да се даде възможност за осъществяване на мрежовата функция в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Тези работни наръчници се разпространяват и поддържат в съответствие с подходящи процеси за управление на качеството и на документацията.

Код за запитване в режим S:

12.

Целите на този процес са, както следва:

а)

извършване на координирано разпределение на код за запитване в режим S, даващо възможност за цялостна ефективност на мрежата;

б)

осигуряване на регулаторна основа, която позволява по-добро изпълнение и надзор.

13.

Управителният орган на мрежата разпределя кодовете за запитване между граждански и военни устройства за запитване в режим S по начин, чрез който се оптимизира работата за безопасно и ефикасно наблюдение на въздушното движение и гражданско-военно сътрудничество, като се взема предвид следното:

а)

оперативните изисквания на всички оперативни заинтересовани страни;

б)

Регламент (ЕО) № 262/2009 на Комисията (1);

в)

необходимото управление на кодовете за запитване в режим S в съответствие с разпоредбите на европейските принципи и процедури за разпределение на кодове на вторични обзорни радиолокатори за запитване в режим S (Документ 024 на европейския регион на ИКАО).

14.

Управителният орган на мрежата обслужва, от името на държавите членки, централизирана система за разпределение на кодовете за запитване (2) за координирано разпределение на кодовете за запитване между устройствата за запитване в режим S.

15.

Държавите членки предоставят услуга за централизирано разпределение на кодове за запитване между устройствата за запитване в режим S чрез система за разпределение на кодовете за запитване.

16.

Управителният орган на мрежата предоставя по всяко време на държавите членки, операторите в режим S и трети държави план за разпределение на кодове за запитване, съдържащ одобрения, най-актуален и пълен набор от разпределените кодове за запитване в европейския регион на ИКАО.

17.

Управителният орган на мрежата използва формален процес за установяване, оценяване и координация на изискванията за разпределение на кодове за запитване, като взема предвид всички изисквани граждански и военни използвания на кодовете за запитване.

18.

Формалният процес, описан в точка 17, включва като минимум подходящи договорени процедури, срокове и цели за ефективност за извършването на следните дейности:

а)

подаване на заявления за разпределение на кодове за запитване;

б)

оценяване на заявления за разпределение на кодове за запитване;

в)

координиране на предложените изменения на разпределени кодове за запитване с държавите членки в съответствие с изискванията, посочени в част Б;

г)

периодичен одит на разпределените кодове за запитване и нуждите от такива с оглед подобряване на ситуацията, включително преразпределение на вече разпределени кодове за запитване;

д)

периодично изменение, одобряване и разпространение на цялостния план за разпределение на кодове за запитване, посочен в точка 16;

е)

уведомление, оценка и решаване на непредвидени конфликти във връзка с кодовете за запитване между устройствата за запитване в режим S;

ж)

уведомление, оценка и отстраняване на непредвидени недостатъци при разпределението на кодове за запитване;

з)

предоставяне на данни и информация в съответствие с изискванията, описани в част В.

19.

Управителният орган на мрежата проверява дали заявленията за разпределение на кодове за запитване, получени като част от процеса, описан в точка 18, отговарят на изискванията на процеса за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка.

20.

Като част от процеса, описан в точка 18, управителният орган на мрежата:

а)

извършва симулации на актуализиране на плана за разпределение на кодове за запитване въз основа на подадените заявления;

б)

изготвя предложение за актуализиране на плана за разпределение на кодовете за запитване, което да бъде одобрено от засегнатите от него държави членки;

в)

гарантира, че предложеното актуализиране на плана за разпределение на кодовете за запитване отговаря в най-голяма степен на оперативните изисквания на заявленията за кодове за запитване;

г)

актуализира и предоставя на държавите членки плана за разпределение на кодовете за запитване непосредствено след неговото одобрение, без да се засягат националните процедури за предоставяне на информация относно устройствата за запитване в режим S, експлоатирани от военните.

21.

Управителният орган на мрежата въвежда процедури и инструменти за редовно оценяване на действителното използване на кодове за запитване в режим S от гражданските и военните оператори в режим S.

22.

Управителният орган на мрежата, държавите членки и операторите в режим S договарят планове и процедури за подпомагане на периодичния анализ и установяване на бъдещи изисквания по отношение на кодовете за запитване в режим S. Този анализ включва установяване на потенциално влияние върху ефективността в резултат на прогнозирани недостатъци при разпределението на кодове за запитване.

23.

Управителният орган на мрежата разработва и поддържа работни наръчници, които съдържат необходимите инструкции и информация, за да се даде възможност за осъществяване на мрежовата функция в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Тези работни наръчници се разпространяват и поддържат в съответствие с подходящи процеси за управление на качеството и на документацията.

ЧАСТ Б

Изисквания за специфични механизми за консултация

Код на транспондера:

1.

Управителният орган на мрежата установява специален механизъм за координацията и консултацията по споразуменията за разпределение на кодове на транспондери на SSR. Този механизъм:

а)

гарантира, че въздействието от използването на кодове на транспондери на SSR в трети държави се взема предвид чрез участие в работните споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR, определени в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

б)

гарантира, че списъците за разпределение на кодове на транспондери на SSR, посочени в точка 3 от част А, са съвместими с плана за управление на кодовете, описан в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

в)

посочва изисквания за гарантиране, че със съответните държави членки се провежда подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR;

г)

посочва изисквания за гарантиране, че държавите членки провеждат подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR с всички съответни заинтересовани страни на национално равнище;

д)

гарантира, че координацията с трети държави относно стратегическото и тактическото използване на кодове на транспондери на SSR се извършва посредством работните споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR, определени в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

е)

посочва минимални срокове за координацията и консултацията във връзка с предложено ново или изменено разпределение на кодове на обзорни радиолокатори за запитване и на транспондери на SSR;

ж)

гарантира, че промените по списъка за разпределение на кодове на транспондери на SSR подлежат на одобрение от държавите членки, засегнати от промяната;

з)

определя изисквания, за да се гарантира, че промените по списъка за разпределение на кодове на транспондери на SSR се съобщават на всички заинтересовани страни непосредствено след неговото одобряване, без да се засягат националните процедури за съобщаване на информация относно използването на кодове на транспондери на SSR от военните органи.

2.

В координация с националните военни органи управителният орган на мрежата гарантира предприемането на необходимите мерки за удостоверяване, че разпределението и използването на кодове на транспондери на SSR за военни нужди не оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността или ефикасния поток на общото въздушно движение.

Код за запитване в режим S:

3.

Управителният орган на мрежата установява специален механизъм за координацията и консултацията по подробни споразумения за разпределение на кодове за запитване в режим S. Този механизъм:

а)

посочва срокове за координацията и консултацията във връзка с предложено ново или изменено разпределение на кодове за запитване в режим S;

б)

гарантира, че промените на плана за разпределение на кодове за запитване в режим S подлежат на одобрение от държавите членки, засегнати от промяната;

в)

гарантира, че координацията с трети държави относно стратегическото и тактическото използване на кодове за запитване в режим S се извършва посредством работните споразумения за управление на кодове за запитване в режим S;

г)

определя изисквания, за да се гарантира, че промените по плана за разпределение на кодове за запитване в режим S се съобщават на всички заинтересовани страни непосредствено след неговото одобряване, без да се засягат националните процедури за съобщаване на информация относно използването на кодове за запитване в режим S от военните органи.

4.

Управителният орган на мрежата гарантира, че със съответните държави членки се провежда подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление на кодове за запитване чрез процеса на съвместно вземане на решения.

5.

Управителният орган на мрежата, в сътрудничество с националните военни органи, гарантира че са предприети необходимите мерки, за да се удостовери, че разпределението и използването на кодове за запитване в режим S за военни нужди не оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността или ефикасния поток на общото въздушно движение.

ЧАСТ В

Изисквания за предоставяне на данни

Код на транспондера:

1.

Заявленията, подадени за ново или изменено разпределение на кодове на транспондери на SSR, съответстват на изискванията за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка на процеса, определен в точка 4 от част A.

2.

Държавите членки предоставят следните данни и информация на управителния орган на мрежата в рамките на договорените срокове, определени от управителния орган на мрежата за подпомагане на осигуряването на мрежовата функция за кодове на транспондери на SSR:

а)

актуализиран запис на разпределението и използването на всички кодове на транспондери на SSR в рамките на тяхната област на компетентност, предмет на евентуални ограничения за целите на сигурността относно пълното разкриване на специфични разпределени военни кодове, които не се използват за нуждите на общото въздушно движение;

б)

обосновка, с която да се демонстрира, че съществуващите и поискани разпределения на кодове на транспондери на SSR са абсолютният минимум, необходим за изпълнение на оперативните изисквания;

в)

подробности за всички разпределени кодове на транспондери на SSR, които вече не са необходими за оперативни цели и които могат да бъдат освободени за преразпределение в рамките на мрежата;

г)

доклади за всеки действителен и непредвиден недостатък при разпределението на кодове на транспондери на SSR;

д)

подробности във връзка с всяка промяна в планирането на инсталацията или работното състояние на системите или съставните елементи, която може да окаже въздействие върху разпределението на кодове на транспондери на SSR към определени полети.

3.

Доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят следните данни и информация на управителния орган на мрежата в рамките на договорените срокове, определени от управителния орган на мрежата за подпомагане на осигуряването на мрежовата функция за кодове на транспондери на SSR:

а)

подробни доклади относно взаимосвързаната позиция на системите за управление на тактическите потоци, съдържащи присвоените кодове на транспондери на SSR за общо въздушно движение, при което се извършват полети съгласно правилата за полети по прибори;

б)

доклади за всеки действителен и непредвиден конфликт или опасност в резултат на действително присвояване на оперативен код на транспондер на SSR, включително информация как конфликтът е бил решен.

4.

В отговорите от държавите членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване за координацията на предложените изменения на разпределението на кодове на транспондери на SSR и актуализациите на списъка за разпределение на кодове на транспондери на SSR се прави като минимум следното:

а)

установява се дали се предвижда конфликт или опасност между разпределените кодове на транспондери на SSR;

б)

потвърждава се дали оперативните изисквания или ефикасността ще бъдат засегнати по неблагоприятен начин;

в)

потвърждава се, че измененията на разпределените кодове на транспондери на SSR могат да се извършат в съответствие с изискваните срокове.

Код за запитване в режим S:

5.

Заявленията, подадени за ново или изменено разпределение на кодове за запитване, съответстват на изискванията за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка на процеса, определен в точка 17 от част A.

6.

Държавите членки предоставят следните данни и информация на управителния орган на мрежата в рамките на договорените срокове, определени от управителния орган на мрежата за подпомагане на осигуряването на услугата за разпределение на кодове за запитване:

а)

характеристики на устройствата за запитване в режим S, определени в Регламент (ЕО) № 262/2009;

б)

подробности във връзка с всяка промяна в планирането на инсталацията или работното състояние на устройствата за запитване в режим S или съставните им елементи, което може да окаже въздействие върху разпределението на кодовете за запитване към устройствата за запитване в режим S;

в)

обосновка, с която да се демонстрира, че съществуващите и поискани разпределения на кодове за запитване са абсолютният минимум, необходим за изпълнение на оперативните изисквания;

г)

разпределени кодове за запитване, които вече не са необходими за оперативни цели и които могат да бъдат освободени за преразпределение в рамките на мрежата;

д)

доклади за всеки действителен и непредвиден недостатък при разпределението на кодове за запитване.

7.

Управителният орган на мрежата използва отговорите, дадени от държавите членки на предложението на плана за разпределение на кодове за запитване, включително като:

а)

установява предвиден конфликт или опасност между разпределените кодове за запитване в режим S;

б)

потвърждава дали оперативните изисквания или ефикасността ще бъдат засегнати по неблагоприятен начин;

в)

потвърждава, че измененията на разпределените кодове за запитване в режим S могат да се извършат в съответствие с изискваните срокове.

8.

Управителният орган на мрежата подпомага държавите членки при решаване на конфликта при кодовете за запитване в режим S, докладван от държавите членки или операторите в режим S.

(1)  Регламент (ЕО) № 262/2009 на Комисията от 30 март 2009 г. за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 20).

(2)  Съгласно определението в член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 262/2009.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МОДЕЛ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА МРЕЖАТА

Стратегическият план за мрежата е базиран на следната структура:

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Обхват на стратегическия план за мрежата (географски обхват и срок)

1.2.

Изготвяне на плана и процес на валидиране

2.

ОБЩ КОНТЕКСТ И ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Описание на настоящата и планираната ситуация на мрежата, включително ERND, УПВД, летища и оскъдни ресурси

2.2.

Предизвикателства и възможности, свързани със срока на плана (включително прогноза на търсенето при въздушното движение и развитие в световен план)

2.3.

Цели за ефективност и стопански изисквания, изразени от различните заинтересовани страни, и цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз

3.

СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ

3.1.

Описание на стратегическия начин, по който мрежата ще се развива и напредва, така че успешно да се постигнат целите за ефективност и стопанските изисквания

3.2.

Съответствие със схемата за ефективност

3.3.

Съответствие с европейския генерален план за УВД

3.4.

Съответствие със съвместни проекти, изготвени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията

4.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

4.1.

Описание на стратегическите цели на мрежата:

а)

използване на аспектите на сътрудничество на участващите оперативни заинтересовани страни от гледна точка на роли и отговорности,

б)

посочване как стратегическите цели ще отговорят на изискванията,

в)

установяване как ще се измерва напредъкът към тези цели,

г)

посочване как стратегическите цели ще окажат въздействие върху промишлеността и други засегнати области.

5.

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

5.1.

Описание на краткосрочното и средносрочното планиране:

а)

приоритетите за всяка стратегическа цел;

б)

изпълнението на всяка стратегическа цел от гледна точка на необходимото внедряване на технология, архитектурно въздействие, човешки аспекти, съответни разходи, ползи, както и необходимото ръководство, ресурси и регулиране;

в)

необходимото участие на оперативните заинтересовани страни във всеки елемент от плана, включително техните роли и отговорности;

г)

договореното равнище на участие на управителния орган на мрежата за подпомагане на изпълнението на всеки елемент от плана за всяка отделна функция.

5.2.

Описание на дългосрочното планиране:

а)

стремежът да се постигнат всички стратегически цели от гледна точка на необходимата технология и съответните аспекти на научноизследователската и развойна дейност, въздействието върху структурата, човешките аспекти, икономическото досие, необходимото ръководство и регулиране, както и съответната обосновка, икономическа и по отношение на безопасността, за тези инвестиции;

б)

необходимото участие на оперативните заинтересовани страни във всеки елемент от плана, включително техните роли и отговорности.

6.

ОЦЕНКА НА РИСКА

6.1.

Описание на рисковете, свързани с изпълнението на плана

6.2.

Описание на процеса на наблюдение (включително евентуално отклонение от първоначалните цели)

7.

ПРЕПОРЪКИ

7.1.

Установяване на действията, които следва да се предприемат от Съюза и държавите членки за подпомагане на изпълнението на плана.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МОДЕЛ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

Планът за управление на мрежата е базиран на следната обща структура (която се прецизира по отношение на различните индивидуални функции и времевия хоризонт на плана за управление на мрежата, така че да отразява неговото текущо естество и неговите три- до петгодишни, годишни, сезонни, седмични и дневни периоди):

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Обхват на плана за управление на мрежата (географски обхват и срок)

1.2.

Изготвяне на плана и процес на валидиране

2.

ОПИСАНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА, ОПЕРАТИВНИ МЕЖДИННИ И КРАЙНИ ЦЕЛИ

посочване на аспекта на сътрудничество на участващите оперативни заинтересовани страни от гледна точка на роли и отговорности,

посочване как оперативните междинни и крайни цели ще бъдат обхванати в тактическия, предшестващия тактическия, краткосрочния и средносрочния етапи на плана за управление на мрежата и други цели за ефективност, определени съгласно регламента за ефективността,

определените приоритети и необходимите ресурси за периода на планиране,

посочване на въздействието върху отрасъла за УВД и други засегнати сфери.

3.

ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МРЕЖАТА

описание на цялостния процес на планиране на управлението на мрежата,

описание на стратегическия начин, по който планът за управление на мрежата ще се развива и напредва, така че успешно да отговори на оперативните изисквания за ефективност и други цели за ефективност, определени съгласно схемата за ефективност,

описание на използваните инструменти и данни.

4.

ОБЩ КОНТЕКСТ И ОПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1.

Обобщено описание на предишната оперативна ефективност на мрежата

4.2.

Предизвикателства и възможности, свързани със срока на плана

4.3.

Прогноза за въздушното движение в мрежата в съответствие с допълнения 1 и 2, която включва:

прогноза за мрежата,

прогноза за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и зоналните контролни центрове (АСС),

прогноза за главните летища,

анализ на прогнозата за въздушното движение, който включва различни сценарии,

анализ на въздействието на специални събития.

4.4.

Изисквания за оперативна ефективност на мрежата, включително:

общи изисквания за капацитета на мрежата,

изисквания за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и ACC,

капацитет на летищата,

анализ на изискванията за капацитет,

общи изисквания за околната среда/ефективността на полетите в мрежата,

общи изисквания за безопасност в мрежата,

изисквания при извънредни случаи и непрекъснатост на услугите, които засягат мрежата.

4.5.

Оперативни нужди, изразени от различни заинтересовани страни, включително военните органи.

5.

ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МРЕЖАТА НА РАВНИЩЕТО НА МРЕЖАТА

описание на плановете и действията, които се очаква да се осъществят на равнището на мрежата, включително въздушно пространство, оскъдни ресурси и УПВД,

описание на приноса към оперативната ефективност на всеки от плановете и действията.

6.

ПЛАНОВЕ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

включително описание на всички планове и оперативни действия, които се очаква да се осъществят на местно равнище,

описание на приноса към оперативната ефективност на всеки от плановете и действията,

описание на отношенията с трети държави и дейност, свързана с ИКАО.

7.

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

преглед на специални събития със значително въздействие върху УВД,

отделни специални събития и справянето с тях от гледна точка на мрежата,

мащабни военни задачи.

8.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВОЕННИТЕ ОРГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

наличност на въздушното пространство: дни/часове на наличност на резервирано въздушно пространство по подразбиране,

ad-hoc искания за непланирано използване на резервирано въздушно пространство,

освобождаване на резервирано въздушно пространство, когато не е необходимо, за използване за граждански цели с предоставяне на възможно най-много информация.

9.

КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА И АНАЛИЗ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МРЕЖАТА

цели и прогнози за закъснения/капацитет по отношение на УПВД на мрежата, доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и ACC,

оперативна ефективност на летищата,

цел и прогноза за ефективност на мрежата по отношение на околната среда/ефективността на полетите,

въздействие на специални събития,

анализ на цели и прогнози за оперативна ефективност.

10.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЛАСТИ С ОПЕРАТИВНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА НА РАВНИЩЕ НА МРЕЖАТА И НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

идентифициране на оперативни (безопасност, капацитет, ефективност на полетите) и потенциални затруднения, техните причини и договорени решения или действия за смекчаване, включително варианти за балансиране на търсенето и капацитета.

Допълнение 1

Зонални контролни центрове (ACC)

В плана за управление на мрежата се съдържа подробно описание на всеки един от контролните центрове във всички зони, определени в настоящото допълнение, и се описват техните планирани действия за оперативни подобрения, възможностите за периода, прогнозата за въздушното движение, целта и прогнозата за закъснения, съществените събития, които могат да засегнат въздушното движение, оперативните контакти.

За всеки ACC управителният орган на мрежата включва следното:

прогноза за въздушното движение,

анализ на настоящата оперативна ефективност,

количествена оценка на постигнатия капацитет (основен капацитет),

количествена оценка на необходимия капацитет за различни сценарии на развитие на въздушното движение (профил на необходимия капацитет),

количествена оценка на планираните действия за оперативно подобрение на равнището на ACC, договорени с доставчиците на аеронавигационно обслужване,

цел и прогноза за закъсненията,

анализ на очакваната оперативна ефективност (безопасност, капацитет, околна среда).

Всеки доставчик на аеронавигационно обслужване предоставя на управителния орган на мрежата следната информация за включване в описанието на конкретния ACC:

местна прогноза за закъсненията,

оценка/потвърждение на прогнозата за въздушното движение, като се вземат под внимание местни данни,

брой налични сектори: секторна конфигурация/схема за отваряне по сезони/дни от седмицата/часове,

капацитет/стойности от наблюдението за всеки сектор/обем на въздушното движение по конфигурации/схеми за отваряне,

планирани или известни специални събития, включително дати/часове, и свързано въздействие върху оперативната ефективност,

подробности относно планираните мерки за оперативно подобрение, техния срок за изпълнение и свързаното с тях положително/отрицателно въздействие върху капацитета и/или ефикасността,

подробности относно предложените и потвърдени промени на структурата и използването на въздушното пространство,

допълнителни действия, договорени с управителния орган на мрежата,

оперативни контакти с ACC.

Допълнение 2

Летища

За европейските летища, които оказват въздействие върху ефективността на мрежата, в плана за управление на мрежата се дава подробно описание на всички зони, определени в настоящото допълнение, и се описват планираните мерки за оперативно подобрение, възможностите за периода, прогнозата за въздушното движение и закъсненията, съществени събития, които могат да засегнат въздушното движение и оперативни контакти.

Управителният орган на мрежата включва за всяко летище, на базата по-специално на информация, получена от летищните оператори и доставчиците на аеронавигационно обслужване:

прогноза за въздушното движение,

анализ на очакваната оперативна ефективност от планираните мерки за оперативна ефективност (безопасност, капацитет, околна среда).

За всяко летище, включено в плана за управление на мрежата, летищният оператор и местният орган за ОВД имат споразумения за предоставяне на управителния орган на мрежата следната информация за включване в описанието на конкретното летище:

оценка/потвърждение на прогнозата за въздушното движение, като се вземат под внимание местни данни,

капацитет на пистите за всяка конфигурация на пистите, настоящи и прогнозни пристигания и заминавания,

определяне на капацитет за и продължителност на нощния период, където е уместно,

подробности относно планираните мерки за оперативно подобрение, техния срок за изпълнение и свързаното с тях положително/отрицателно въздействие върху капацитета и/или ефикасността,

планирани или известни специални събития, включително дати/часове, и свързано въздействие върху оперативната ефективност,

други планирани фактори за капацитет,

допълнителни действия, договорени с управителния орган на мрежата.


Top