EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0033

Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

C/2018/6622

OJ L 9, 11.1.2019, p. 2–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj

11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/33 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално членове 109, 114 и 122 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2) беше отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013. В част II, дял II, глава I, раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правила относно наименованията за произход, географските указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето в лозаро-винарския сектор и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в това отношение. С цел да се осигури гладкото функциониране на пазара на вино в новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Посочените актове следва да заменят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (3), който поради това следва да бъде отменен.

(2)

Опитът при прилагането на Регламент (ЕО) № 607/2009 показа, че настоящите процедури за регистрация, изменение и отмяна на наименованията за произход или географските указания на Съюза или на трети държави може да се окажат сложни, тежки и отнемащи време. Регламент (ЕС) № 1308/2013 създаде случаи на правен вакуум, по-специално що се отнася до процедурата, която трябва да бъде следвана при заявленията за изменение на спецификациите на продуктите. Процедурните правила по отношение на наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор не съответстват на правилата, приложими в правото на Съюза към схемите за качество в секторите на храните, спиртните напитки и ароматизираните вина. Това води до несъответствия в начина на прилагане на тази категория права върху интелектуалната собственост. Тези несъответствия трябва да бъдат решени с оглед на правото на закрила на правата върху интелектуалната собственост, установено в член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това с настоящия регламент следва да се опростят, изяснят, допълнят и хармонизират съответните процедури.. Следва да се установят, доколкото е възможно, процедури по подобие на ефикасните и добре изпитани процедури за защита на правата върху интелектуалната собственост, свързани със селскостопанските продукти и храните и определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4), Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (6), и тези процедури да се адаптират така, че да отчитат особеностите на лозаро-винарския сектор.

(3)

Наименованията за произход и географските указания са неразривно свързани с територията на държави членки. Националните и местните органи имат най-добър експертен опит и знания за съответните факти. Това следва да бъде отразено в съответните процедурни правила, като се има предвид принципът на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(4)

Наименованието, което трябва да бъде защитено като наименование за произход или географско указание, следва да се регистрира само на език, който има поне историческа връзка с географския район, в който се произвежда продуктът. Следва да се определят конкретни правила относно използването на букви от различни азбуки за ЗНП или ЗГУ, за да могат операторите и потребителите във всички държави членки да четат и разбират по-добре тези наименования.

(5)

Следва да се определят условията, при които отделен производител може да се счита за допустим заявител. Отделните производители не следва да бъдат санкционирани, ако преобладаващите обстоятелства възпрепятстват създаването на група производители. Следва да се уточни обаче, че защитеното наименование може да се използва от други производители, установени в определения географски район, при условие че са спазени условията, определени в спецификацията на продукта, дори ако защитеното наименование се състои от или съдържа името на стопанството на отделния производител заявител.

(6)

Когато даден лозаро-винарски продукт с наименование за произход или географско указание трябва да се опакова съгласно продуктовата спецификация само в рамките на определения географски район, това представлява ограничаване на свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги. С оглед на съдебната практика на Съда такива ограничения може да се налагат само ако са необходими и пропорционални за защита на качеството, за удостоверяване на произхода на продукта или за гарантиране на контрол. Затова е необходимо да се предвиди, че всички ограничения по отношение на опаковането следва да са надлежно обосновани от гледна точка на свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги.

(7)

В Регламент (ЕО) № 607/2009 са определени редица дерогации по отношение на производството в определения географски район. Тези дерогации следва да се запазят, за да се съхранят традиционните производствени практики. Те следва да бъдат ясно формулирани в интерес на правната сигурност и яснотата.

(8)

Заявленията за предоставяне на закрила се разглеждат от националните органи на съответната държава членка чрез предварителна национална процедура. При защитените наименования за произход държавите членки следва да обръщат особено внимание на описанието на връзката между качеството и характеристиките на продукта и специфичната географска среда. При защитените географски указания държавите членки следва да обръщат особено внимание на описанието на връзката между дадено специфично качество, репутацията или друга характеристика и географския произход на продукта, като се имат предвид определеният район и характеристиките на продукта. Определянето на определения район следва да е подробно, точно и еднозначно, така че производителите, компетентните органи и контролните органи да могат да установят дали операциите се извършват в рамките на определения географски район.

(9)

Оценката, извършвана от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка от процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и факти, поради което най-добре могат да преценят дали дадено заявление във връзка с наименование за произход или географско указание отговаря на изискванията за предоставяне на закрила. Поради това държавите членки следва да гарантират, че резултатът от тази оценка, който следва да бъде вярно записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. С оглед на принципа на субсидиарност Комисията следва впоследствие да проучи заявленията, за да гарантира, че не са допуснати явни грешки и че са взети предвид законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявлението.

(10)

С цел да се улеснят съвместните заявления за предоставяне на закрила на наименования за произход и географски указания, следва да се определят конкретните стъпки в процедурите за тези заявления.

(11)

Когато държавите членки считат, че наименованието, за което се отнася заявлението за предоставяне на закрила, отговаря на условията за регистрация като защитено наименование за произход или защитено географско указание в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки следва да могат да предоставят преходна закрила на национално равнище, докато Комисията извършва оценката на заявлението за предоставяне на закрила.

(12)

Следва да се определи информацията, която трябва да се представя от заявителя, за да може заявленията за закрила, изменение, възражение или исканията за отмяна да се считат за допустими, така че да се улесни управлението на тези заявления и да се ускори разглеждането на досиетата.

(13)

Процедурата по предявяване на възражения следва да се съкрати и подобри. В интерес на правната сигурност следва да бъдат определени срокове за различните етапи от процедурата и да се уточнят основанията за възражение. Следва да се въведе етап на уреждане на спора по взаимно съгласие, за да могат страните да осъществяват комуникация с цел евентуално постигане на споразумение.

(14)

Следва да се предвидят специални дерогации, които позволяват лозаро-винарските продукти, неотговарящи на изискванията на продуктовата спецификация, да използват защитено наименование в течение на преходен период. За да се преодолеят временните затруднения и да се гарантира спазването на спецификациите от всички производители в дългосрочен план, следва да се разреши на държавите членки да предоставят дерогации за период до 10 години в някои случаи.

(15)

Производителите на лозаро-винарски продукти с наименование, защитено като наименование за произход или географско указание, трябва да се справят с променящ се и изпълнен с предизвикателства пазар. Те се нуждаят от процедури, които да им дават възможност да се приспособяват бързо към пазарните потребности; на практика обаче те биват санкционирани от продължителността и сложността на настоящата процедура за изменение, в резултат на което се пречи на способността им да реагират бързо на пазара. На производителите на лозаро-винарски продукти с наименование, защитено като наименование за произход или географско указание, следва също да се даде възможност да отчитат развитието на научно-техническите знания и промените в околната среда. С цел да се намалят етапите на тези процедури и да се приведе в действие принципът на субсидиарност в тази област, решенията относно изменения, които не засягат съществени елементи на продуктовата спецификация, следва да се одобряват на равнището на държавата членка. На производителите следва да се даде възможност да прилагат тези изменения веднага след приключването на националната процедура. Не следва да се изисква повторно разглеждане на заявлението за одобрение на равнището на Съюза.

(16)

Въпреки това, за да се защитят интересите на трети страни, установени в държави членки, различни от тази, в която се произвеждат лозаро-винарските продукти, Комисията следва да продължи да отговаря за одобряване на измененията, за които се изисква процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза. Поради това следва да се въведе нова класификация на измененията, а именно: стандартни изменения, които се прилагат веднага след одобрението от държавата членка, тъй като за тях не се изисква процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, и изменения на равнището на Съюза, които се прилагат едва след одобрение от Комисията след приключването на процедурата по предявяване на възражения на равнището на Съюза.

(17)

Следва да се въведат временни изменения, за да се позволи лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание да продължат да бъдат предлагани на пазара под защитените наименования в случаите на природно бедствие или неблагоприятни метеорологични условия или приемане на санитарни или фитосанитарни мерки, които временно не позволяват на операторите да спазват спецификацията на продукта. Поради спешния им характер временните изменения следва да се прилагат веднага след като бъдат одобрени от държавата членка. Списъкът с основанията за спешност за временните изменения е изчерпателен поради извънредния характер на тези изменения.

(18)

Измененията на равнището на Съюза следва да се придържат към процедурата, уреждаща подаването на заявления за предоставяне на закрила, за да бъдат осигурени същата ефикасност и гаранции. Тя следва да се прилага mutatis mutandis с изключение на някои етапи, които следва да бъдат пропуснати с оглед намаляване на административната тежест. Следва да се определи процедурата за стандартните и за временните изменения, за да могат държавите членки да извършват подходяща оценка на заявленията и да гарантират последователен подход във всички държави членки. Точността и изчерпателността на оценката на държавите членки следва да бъдат равни на точността и изчерпателността, необходими при процеса на оценяване в рамките на процедурата, уреждаща подаването на заявления за предоставяне на закрила.

(19)

Стандартните и временните изменения, свързани със защитените наименования за произход и защитените географски указания на трети държави, следва да се придържат към подхода, предвиден за държавите членки, а решението за одобрение следва да се взема в съответствие с действащата система в съответната трета държава.

(20)

Процедурата за отмяна следва да бъде по-прозрачна и ясна. По-специално следва да може да се предявява възражение срещу искането за отмяна. За тази цел процедурата за отмяна следва да се придържа към стандартната процедура, уреждаща подаването на заявления за предоставяне на закрила, mutatis mutandis, с изключение на някои етапи, които следва да бъдат пропуснати, за да се намали административната тежест. Следва да може да се отменят защитените наименования, ако дадено наименование вече не се използва на пазара.

(21)

Следва да се приемат правила относно временното етикетиране и представянето на лозаро-винарски продукти, чието наименование е било обект на заявление за предоставяне на закрила като наименование за произход или географско указание, с цел да се гарантира защитата на законните интереси на операторите, като същевременно се вземат предвид принципът на лоялната конкуренция и задължението да се гарантира съобщаване на подходящата информация на потребителите.

(22)

Някои защитени наименования за произход се ползват от дерогации от задължението да се използва означението „защитено наименование за произход“ върху етикетите. За да се запази тази историческа отстъпка, е целесъобразно да се потвърди съществуването на тази дерогация за тези наименования.

(23)

Използването на традиционни наименования за описание на лозаро-винарските продукти е отдавна установена практика в Съюза. Тези наименования обозначават начина на производство или на стареене, качеството, цвета, типа местност или конкретно събитие, свързано с историята на лозаро-винарски продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание, или указват, че той е лозаро-винарски продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание. В членове 112 и 113 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят общите правила относно използването и защитaта на традиционните наименования. За да се гарантира лоялната конкуренция и да не бъдат заблуждавани потребителите, следва да се установи обща рамка относно защитата и регистрацията на такива традиционни наименования. Освен това процедурите за предоставяне на закрила на традиционните наименования следва да се опростят и хармонизират, когато е възможно, с процедурите, приложими към предоставянето на закрила на наименованията за произход и географските указания.

(24)

Традиционното наименование може да предизвика представа за специфичните характеристики на лозаро-винарския продукт, носещ това традиционно наименование. Следователно, за да бъде ясна информацията, която се съобщава, това наименование следва да се посочва само на езика, който обикновено се използва, с оригиналния си правопис и начин на изписване.

(25)

За да не бъдат подвеждани потребителите, използването на традиционни наименования за лозаро-винарските продукти, произведени в трети държави, следва да е разрешено, при условие че те отговарят на същите или еквивалентни условия като условията, на които трябва да отговарят държавите членки. Поради това както държавите членки, така и третите държави следва да имат възможност да кандидатстват за предоставяне на закрила на традиционно наименование на равнището на Съюза. С оглед на факта, че някои трети държави нямат същата централизирана система за защита на традиционните наименования като Съюза, следва да се даде определение за „представителните професионални организации“, действащи в трети държави, за да се гарантират същите гаранции като гаранциите, предвидени в правилата на Съюза.

(26)

Държавите членки, третите държави или представителните професионални организации, действащи в трети държави, следва да гарантират, че подаденото до Комисията заявление за предоставяне на закрила е пълно и съдържа цялата необходима информация, която позволява на Комисията да установи, че традиционното наименование отговаря на условията, посочени в член 112 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и доказва, че традиционното наименование вече е защитено в държавата членка.

(27)

Правна закрила следва да се предоставя само на традиционни наименования, които са широко известни и имат значително икономическо въздействие върху лозаро-винарските продукти, за които са запазени. Поради това Комисията следва да одобрява заявления за предоставяне на закрила на традиционни наименования само когато заявлението предоставя изчерпателни доказателства, че наименованието традиционно се използва за описание на лозаро-винарски продукти, произвеждани в голяма част от територията на Съюза, или е наименование с репутация, традиционно използвано на цялата територия на държава членка или трета държава, че на производителите, които са използвали този термин преди предоставянето на закрила, е гарантирана лоялна конкуренция и че традиционното наименование не е родов термин. За тази цел в настоящия регламент следва да се определи значението на „традиционна употреба“ и „родов“.

(28)

Комисията следва да разгледа внимателно заявлението за закрила на традиционно наименование, за да гарантира, че заявлението е надлежно оформено и отговаря на условията, предвидени в настоящия регламент. Ако изискванията за заявлението не са изпълнени, Комисията следва да поиска от заявителя да направи необходимите изменения или да оттегли заявлението.. При непредприемане на действия от страна на заявителя заявлението следва да се отхвърли.

(29)

За да се гарантира, че няма пречки за защитата на дадено традиционно наименование, всяка държава членка или трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, следва да има възможност да възрази срещу защитата на това традиционно наименование. За да се счита за допустимо, възражението следва да е обосновано и да доказва, че заявлението не е в съответствие с правилата на Съюза относно традиционните наименования. Освен това, ако възражението бъде счетено за допустимо, Комисията следва да предостави на заявителя копие от полученото възражение, за да улесни страните да постигнат споразумение. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, Комисията следва да вземе решение по възражението и да предостави закрилата или да отхвърли заявлението за предоставяне на закрила на традиционното наименование.

(30)

За да се осигури на потребителите яснота относно естеството и произхода на продукта и да се гарантира лоялна конкуренция между производителите, е необходимо да се определят условията за използване на търговски марки, които съдържат или се състоят от традиционно наименование, и условията за употреба на омонимни традиционни наименования.

(31)

С цел да се отчете развитието в моделите на потребление и да се реагира на промените в производството и предлагането на пазара на лозаро-винарски продукти, държавите членки и третите държави следва да могат да подават заявления за изменение или за отмяна на традиционно наименование. За да се считат за допустими, заявленията за изменение или за отмяна на традиционно наименование следва да са надлежно обосновани.

(32)

Въведената в трети държави система за закрила и употреба на традиционните наименования може да се различава от въведената в рамките на Съюза система. С цел съгласуваност използването на традиционни наименования за описание на лозаро-винарските продукти, произвеждани в трети държави, следва да бъде разрешено, при условие че те не противоречат на правото на Съюза.

(33)

Следва да се вземе предвид придобитото право на закрила на традиционните наименования, защитени по силата на Регламент (ЕО) № 607/2009. Затова тези наименования следва да продължат да бъдат автоматично защитени по силата на настоящия регламент.

(34)

В членове 117 — 121 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 са определени общите правила за етикетиране и представяне на лозаро-винарските продукти. С посочения регламент също така се хармонизира употребата на наименования, различни от изрично посочените в законодателството на Съюза, при условие че не са подвеждащи. С цел гладко функциониране на вътрешния пазар следва да бъдат установени правила на Съюза относно използването на задължителни данни при етикетирането на лозаро-винарски продукти. Освен това, за да не бъдат заблуждавани потребителите, следва да се определят и разпоредби относно използването на незадължителни данни при етикетирането.

(35)

За да се подпомогнат потребителите, задължителната информация следва да се групира в едно и също зрително поле върху съда. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7) обаче някои задължителни данни, като например посочване на вносителя и изброяване на съставките, които могат да причинят алергии или непоносимост, следва да са освободени от това задължение.

(36)

Съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 веществата или продуктите, които могат да причинят алергии или непоносимост, и термините, които трябва да се използват за обозначаването им върху етикета на хранителните продукти, са тези, които са изброени в приложение II към същия регламент. При лозаро-винарските продукти се използват и други термини за яйчни продукти, млечни продукти и сулфити. Поради това тези термини следва да се използват при етикетиране на лозаро-винарските продукти.

(37)

Произвеждани в Съюза лозаро-винарски продукти се изнасят в трети държави. За да се гарантира, че потребителите от тези държави разбират информацията, свързана с купувания от тях продукт, етикетът следва да може да се превежда на езиците на държавата вносител. Освен това с цел улесняване на търговията следва да се предвиди разпоредба, позволяваща върху етикетите да фигурират всички данни, изисквани от законодателството на държавата вносител, независимо дали са в съответствие с правото на Съюза или не. Освен това от съображения за сигурност следва да е възможно също да се допуска дерогация от изискванията на Съюза за представяне на лозаро-винарските продукти, предназначени за консумация на борда на самолети, като например задължението да се използват стъклени бутилки за пенливите вина.

(38)

Използването на капсули, произведени на основата на олово, за покриване на затварящите приспособления на съдовете, в които се държат продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да продължи да бъде забранено, за да се избегне всякакъв риск от замърсяване чрез контакт с такива капсули и замърсяване на околната среда от отпадъците.

(39)

Следва да се обърне специално внимание на специфичното естество на лозаро-винарските продукти и на степента на променливост на алкохолното им съдържание. По тази причина следва да бъдат разрешени положителни и отрицателни отклонения при посочване на действителното алкохолно съдържание в обемни проценти върху етикета.

(40)

За да се осигури проследимост, следва да се въведат правила относно „обозначението на мястото на произход“. Освен това при тези правила следва да се отчита очакването на потребителите по отношение на произхода на лозаро-винарските продукти и произхода на гроздето и мъстта, използвани за производство на крайния продукт.

(41)

С цел гладко функциониране на вътрешния пазар и за да не бъдат подвеждани потребителите, посочването на името и адреса на бутилиращото предприятие, производителя, търговеца или вносителя следва да е задължително.

(42)

Потребителите често вземат решения за покупка въз основа на предоставената информация относно съдържанието на захар в пенливото вино, пенливо-газираното вино, качественото пенливо вино и качественото ароматизирано пенливо вино. Затова посочването на съдържанието на захар следва да е задължително за тези категории лозаро-винарски продукти, като остане незадължително за другите категории лозаро-винарски продукти.

(43)

Потребителите невинаги са запознати с характеристиките и методите на производство на пенливо-газираното вино и искрящото газирано вино, особено по отношение на използването на въглероден диоксид. Затова върху етикета на това вино е необходимо да се посочва, че виното е произведено чрез добавяне на въглероден диоксид.

(44)

Посочването на годината на реколтата и посочването на един или повече винени сортове грозде изискват специални правила, за да се гарантира, че информацията, която се съобщава на потребителите, не е подвеждаща. По-специално следва да бъдат установени ограничения за използването на наименования на сортове грозде, състоящи се от или съдържащи защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(45)

Потребителите често вземат решения за покупка и въз основа на използвания винен сорт грозде. За да не се допускат заблуждаващи практики при етикетирането, следва да се определят правила относно условията за употреба на наименованията, използвани за обозначаване на винените сортове грозде. Освен това, като се има предвид икономическото значение на сортовите вина за производителите, производителите на лозаро-винарски продукти без защитено наименование за произход или защитено географско указание следва да могат да посочват върху етикета информацията „сортово вино“, заедно с името на държавата, в която е бил произведен лозаро-винарският продукт.

(46)

Съдържанието на захар в лозаро-винарските продукти, различни от пенливо вино, пенливо-газирано вино, качествено пенливо вино и качествено ароматизирано пенливо вино, не е съществен елемент от информацията за потребителите. Затова производителите следва да могат да избират дали да посочват съдържанието на захар върху етикета на тези лозаро-винарски продукти. За да не бъдат заблуждавани потребителите обаче, следва да се регламентира доброволното използване на термините, свързани със съдържанието на захар в тези продукти.

(47)

С цел да се гарантират достоверност и точност на информацията, която се съобщава на потребителите, следва да се определят специални условия за обозначаване на производствените методи върху етикета, особено по отношение на методите за производство на пенливи вина и практиките за отлежаване на всички лозаро-винарски продукти. Тези термини предизвикват у потребителя представата за по-висок клас лозаро-винарски продукти и затова следва да бъдат запазени за лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(48)

Посочването на стопанството, което експлоатира лозята, от които произхождат лозаро-винарските продукти, и където се извършват всички винопроизводствени процеси, може да представлява добавена стойност за производителите и знак за по-високо качество за потребителите. Поради това следва да е разрешено на производителите да посочват наименованието на дадено стопанство върху етикета на лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(49)

При лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание следва да е разрешено да се посочва върху етикета наименованието на географска единица, която е по-малка или по-голяма от района на защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, за да бъдат потребителите по-добре информирани за мястото, където е бил произведен лозаро-винарският продукт, особено когато тези места са добре познати на потребителите.

(50)

Използването на бутилки с определена форма за някои лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание е отдавна установена практика в Съюза и тази употреба може да предизвика у потребителите представата за определени характеристики или за мястото на произход на тези лозаро-винарски продукти. Поради това тези форми на бутилки следва да бъдат запазени за въпросните вина.

(51)

Традиционният вид стъклена бутилка и приспособление за затваряне на пенливите вина отразяват традиционните практики за производство и бутилиране. Поради това те следва да бъдат запазени за пенливите вина. Въпреки това държавите членки следва да могат да разрешават използването на такъв вид бутилка и приспособление за затваряне при други напитки, при условие че те не въвеждат в заблуждение потребителя относно истинското естество на продукта.

(52)

Следва да се даде възможност на държавите членки, за целите на прилагане на тяхната политика за качество, да определят допълнителни правила за етикетиране на лозаро-винарските продукти, произвеждани на тяхна територия, при условие че те са съвместими с правото на Съюза.

(53)

Всички документи и информация, изпращани на Комисията по отношение на дадено заявление за предоставяне на закрила, за изменение или за отмяна на защитено наименование за произход, защитено географско указание или традиционно наименование, следва да бъдат на един от официалните езици на Съюза или да се придружават от превод на един от тези езици, за да може Комисията да извърши правилен анализ на представената документация и информация.

(54)

С цел да се осигури плавен преход от правилата на Регламент (ЕО) № 607/2009 към новите правила, установени в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията (8), следва да се предвидят преходни периоди, за да могат установените в Съюза и в трети държави икономически оператори да отговорят на изискванията за етикетиране. Следва да бъдат приети разпоредби, които да гарантират, че лозаро-винарските продукти, етикетирани в съответствие със съществуващите правила, могат да продължат да се предлагат на пазара до изчерпване на складовите наличности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНА РАЗПОРЕДБА

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно защитените наименования за произход, защитените географски указания и традиционните наименования, в допълнение към етикетирането и представянето в лозаро-винарския сектор по отношение на:

а)

заявленията за предоставяне на закрила;

б)

процедурата за предявяване на възражения;

в)

ограниченията за използване на защитени наименования за произход и на защитени географски указания;

г)

измененията на спецификациите на продуктите и измененията на традиционните наименования;

д)

отмяната на правната закрила;

е)

етикетирането и представянето.

ГЛАВА II

ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД И ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Заявление за предоставяне на закрила

Член 2

Наименование, което трябва да бъде защитено

1.   Наименованието, което трябва да бъде защитено като наименование за произход или географско указание, се регистрира само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описание на конкретния продукт в определения географски район.

2.   Името на наименование за произход или географско указание се регистрира в оригиналния си начин на изписване. Когато оригиналният начин на изписване не е с латински букви, заедно с наименованието в оригиналния му начин на изписване се регистрира и транскрипция с латински букви.

Член 3

Заявител

Отделен производител може да се счита за заявител по смисъла на член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, ако се докаже, че:

а)

въпросното лице е единственият производител, желаещ да подаде заявление; и

б)

определеният географски район притежава характеристики, които значително се отличават от тези на съседните райони или характеристиките на продукта се отличават от тези на продуктите, произвеждани в съседните райони.

Фактът, че дадено защитено наименование за произход или защитено географско указание се състои от или съдържа името на стопанството на отделния производител заявител, не пречи същото име да се използва от други производители, при условие че те спазват спецификацията на продукта.

Член 4

Допълнителни изисквания за спецификациите на продуктите

1.   В описанието на лозаро-винарските продукти се посочва съответната категория или категории лозаро-винарски продукти от категориите, определени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Когато в спецификацията на продукта се посочва, че опаковането, включително бутилирането, се извършва в определения географски район или в непосредствена близост до съответния определен район, в нея се включва и обосновка защо в конкретния случай опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги.

Член 5

Дерогации по отношение на производството в определения географски район

1.   Чрез дерогация от член 93, параграф 1, буква а), подточка iii) и буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и при условие че спецификацията на продукта предвижда това, продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание може да бъде винифициран на всяко от следните места:

а)

в район в непосредствена близост до съответния определен район;

б)

в район, разположен в рамките на същата административна единица или в съседна административна единица, в съответствие с националните правила;

в)

при трансгранично наименование за произход или географско указание или когато съществува споразумение относно мерки за контрол между две или повече държави членки или между една или повече държави членки и една или повече трети държави — в район, разположен в непосредствена близост до съответния определен район.

2.   Чрез дерогация от член 93, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и при условие че спецификацията на продукта предвижда това, даден продукт може да бъде преработен в пенливо вино или искрящо вино със защитено наименование за произход извън районите, намиращи се в непосредствена близост до съответния определен район, ако тази практика се е използвала преди 1 март 1986 г.

3.   Чрез дерогация от член 93, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за ликьорните вина със защитено наименование за произход „Málaga“ и „Jerez-Xérès-Sherry“ мъстта от стафидирано грозде, получена от лозов сорт Pedro Ximénez, към която е добавен неутрален алкохол с винен произход за предотвратяване на ферментацията, може да произхожда от района „Montilla-Moriles“.

Член 6

Национална процедура

При изпращане на заявление за предоставяне на закрила до Комисията в съответствие с член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавата членка включва декларация, че тя смята, че подаденото от заявителя заявление отговаря на условията за закрила съгласно част II, дял II, глава I, раздел 2, подраздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и приетите в съответствие с него разпоредби и че удостоверява, че единният документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, е вярно обобщение на спецификацията на продукта.

Държавите членки информират Комисията за допустимите възражения, получени в рамките на националната процедура. Държавите членки информират Комисията за всички национални съдебни производства, които евентуално засягат заявлението за предоставяне на закрила.

Член 7

Съвместни заявления

При подаване на съвместни заявления за закрила на наименование като наименование за произход или географско указание съгласно член 95, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 свързаните с тях предварителни национални процедури, включително етапа на предявяване на възражения, се провеждат във всички заинтересовани държави членки.

Член 8

Временна национална защита

1.   Всяка държава членка може, само за определено време, да предостави защита на дадено наименование на национално равнище, считано от датата, на която заявлението за защита е изпратено до Комисията.

Тази временна национална защита се прекратява на датата, на която е взето решение по заявлението за предоставяне на закрила съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или е оттеглено заявлението.

2.   Ако дадено наименование не е защитено съгласно настоящия регламент, единствено засегнатата държава членка поема отговорността за последствията от такава национална защита. Мерките, предприети от държавите членки съгласно параграф 1, нямат въздействие върху вътрешната търговия в Съюза или върху международната търговия.

Член 9

Допустимост на заявлението

1.   Заявленията за предоставяне на закрила се считат за допустими, ако са представени в съответствие с членове 94, 95 и 96 oт Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 3 и член 5, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 и ако са надлежно оформени.

Заявлението за предоставяне на закрила се счита за надлежно оформено, когато отговаря на изискванията на член 94, параграфи 1 и 3 oт Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 и ако единният документ е надлежно оформен.

Единният документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта съгласно член 94, параграф 1, буква г) oт Регламент (ЕС) № 1308/2013, се счита за надлежно оформен, когато отговаря на изискванията, изброени в член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34. Спецификацията на продукта се счита за надлежно оформена, когато отговаря на изискванията, посочени в член 94, параграф 2 oт Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Ако Комисията смята дадено заявление за недопустимо, тя информира компетентните органи на държавата членка или на третата държава, или установения в трета държава заявител, за основанията за констатацията за недопустимост.

3.   Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които е получила заявления за предоставяне на закрила като наименования за произход или географски указания, името на държавата членка или третата държава заявител и датата на подаване на заявлението.

Член 10

Проучване на заявлението

Проучването на заявлението от Комисията, посочено в член 97, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се състои в проверка за липсата на явни грешки в заявлението. При проучване на заявлението Комисията проверява по-специално единния документ. Проучването следва да приключи в 6-месечен срок. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията уведомява писмено заявителя за причините за забавянето.

РАЗДЕЛ 2

Процедура за предявяване на възражения

Член 11

Допустимост и основания за възражение

1.   За целите на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 обоснованата декларация за възражение е допустима, когато:

а)

е получена от Комисията в рамките на срока, посочен в член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

отговаря на изискванията, посочени в член 8, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34;

и:

в)

доказва, че заявлението за предоставяне на закрила или изменение на спецификацията на продукта или за отмяна на закрилата е несъвместимо с правилата относно наименованията за произход и географските указания, защото:

i)

е в противоречие с членове 92 — 95, 105 или 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и с приетите в съответствие с него разпоредби,

ii)

регистрацията на предложеното наименование би била в противоречие с членове 100 или 101 от Регламент (ЕС) № 1308/2013,

iii)

регистрацията на предложеното наименование би застрашила правата на притежател на търговска марка или на ползвател на напълно омонимно наименование или на съставно наименование, един термин от което е идентичен с наименованието, което трябва да бъде регистрирано, или съществуването на частично омонимни наименования или на други наименования, сходни с наименованието, което трябва да бъде регистрирано, които се отнасят до лозаро-винарски продукти, които са били законно на пазара в продължение на поне пет години преди датата на публикацията, предвидена в член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Основанията за възражение се оценяват по отношение на територията на Съюза.

Когато се подава възражение от физическо или юридическо лице, надлежно обоснованата декларация за възражение е допустима само ако доказва законния интерес на подателя на възражението.

2.   Когато Комисията счита възражението за недопустимо, тя информира органа или физическото или юридическото лице, подали възражението, за основанията за констатацията за недопустимост.

Член 12

Процедура за предявяване на възражения

1.   Ако Комисията счита възражението за допустимо, тя приканва органа или физическото или юридическото лице, подали възражението, и органа или физическото или юридическото лице, подали заявлението за предоставяне на закрила, да започнат подходящи консултации в продължение на тримесечен период. Поканата се отправя в срок от четири месеца от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за предоставяне на закрила, за което се отнася обоснованата декларация за възражение, и се придружава от копие на обоснованата декларация за възражение. По всяко време през тези три месеца Комисията може, по искане на органа или физическото или юридическото лице, подали възражението, да удължи крайния срок за консултациите най-много с три месеца.

2.   Органът или лицето, подали възражението, и органът или лицето, подали заявлението за предоставяне на закрила, незабавно започват такива консултации. Те си предоставят един на друг свързаната с въпроса информация, за да преценят дали заявлението за предоставяне на закрила отговаря на условията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   Ако страните постигнат съгласие, установеният в третата държава заявител или органите на държавата членка или на третата държава, от която е било подадено заявлението за предоставяне на закрила, уведомяват Комисията за резултатите от проведените консултации и за всички обстоятелства, които са дали възможност да бъде постигнато съгласието, включително становищата на страните. Ако данните, публикувани в съответствие с член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са били значително изменени, Комисията повтаря проучването, посочено в член 97, параграф 2 от същия регламент, след като е била проведена национална процедура, гарантираща подходящо публикуване на съответните изменени данни. Когато след постигането на съгласие няма изменения на продуктовата спецификация или когато измененията не са съществени, Комисията приема решение в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за предоставяне на закрила на наименованието за произход или географското указание.

4.   Ако не бъде постигнато съгласие, установеният в третата държава заявител или органите на държавата членка или на третата държава, от които е било подадено заявлението за предоставяне на закрила, уведомяват Комисията за резултатите от проведените консултации и за цялата свързана информация и документи. Комисията приема решение в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за предоставяне на закрила или за отхвърляне на заявлението.

Член 13

Ограничения за използване на защитени наименования за произход и на защитени географски указания

1.   Без да се засяга член 102 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се предоставя преходен период до пет години, за да могат продуктите с произход от държава членка или от трета държава, чиито наименования се състоят от или включват наименование, което е в нарушение на член 103, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да продължат да използват наименованието, под което са били предлагани на пазара.

Предоставянето на такъв преходен период зависи от подаването на допустима декларация за възражение съгласно член 96, параграф 3 или член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, доказваща, че решението за предоставяне на закрила на наименованието би застрашило съществуването:

а)

на изцяло идентично наименование или съставно наименование, един термин от което е идентичен с наименованието, което трябва да бъде регистрирано; или

б)

на частично омонимни наименования или на други наименования, сходни с наименованието, което трябва да бъде регистрирано, които се отнасят до лозаро-винарски продукти, които са били предлагани законно на пазара в продължение на поне пет години преди датата на публикацията, предвидена в член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на преходния период, посочен в параграф 1, до 15 години в надлежно обосновани случаи, ако бъде доказано, че:

а)

наименованието, посочено в параграф 1, се е използвало законно, последователно и справедливо поне 25 години преди в Комисията да бъде подадено заявлението за закрила;

б)

целта на използване на наименованието, посочено в параграф 1, никога не е била извличането на полза от репутацията на регистрираното наименование и е доказано, че потребителят не е бил, нито би могъл да бъде заблуден по отношение на действителния произход на продукта.

3.   При използването на наименование, посочено в параграфи 1 и 2, държавата на произход се поставя ясно и на видно място върху етикета.

4.   За да се преодолеят временни затруднения с дългосрочната цел да се гарантира, че всички производители във въпросния район се съобразяват със спецификацията на продукта, държавата членка може да предостави закрила за преходен период, започващ от датата на изпращане на заявлението до Комисията, при условие че съответните оператори законно са предлагали въпросните лозаро-винарски продукти на пазара, използвайки съответните имена непрекъснато най-малко през последните пет години преди подаването на заявлението до органите на държавата членка, и че тези временни затруднения са изтъкнати в националната процедура за предявяване на възражения, посочена в член 96, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Преходният период е възможно най-кратък и не надхвърля 10 години.

Първата алинея се прилага mutatis mutandis по отношение на защитено географско указание или защитено наименование за произход, отнасящи се до географски район, разположен в трета държава, с изключение на процедурата за предявяване на възражения.

Тези преходни периоди се указват в досието на заявлението, посочено в член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

РАЗДЕЛ 3

Изменение на спецификациите на продуктите

Член 14

Видове изменения

1.   За целите на член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 измененията на продуктовата спецификация се разделят на две категории в зависимост от тяхното значение: изменения, във връзка с които се изисква прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза („изменения на равнището на Съюза“), и изменения, които се обработват на равнището на държавата членка или на третата държава („стандартни изменения“).

Дадено изменение се счита за изменение на равнището на Съюза, когато:

а)

включва промяна на името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

б)

се състои в промяна, заличаване или добавяне на категория лозаро-винарски продукт съгласно част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

може потенциално да доведе до недействителност на връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

води до допълнителни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.

Заявленията за изменения на равнището на Съюза, подадени от трети държави или от производители от трети държави, съдържат доказателство, че исканото изменение е в съответствие с действащите в съответната трета държава закони относно закрилата на наименованията за произход или географските указания.

Всички останали изменения се считат за стандартни изменения.

2.   За целите на член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 временното изменение е стандартно изменение, отнасящо се до временна промяна в продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или свързана с природно бедствие или неблагоприятни метеорологични условия, официално признати от компетентните органи.

Член 15

Процедура за изменения на равнището на Съюза в спецификациите на продуктите

1.   Подаването на заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза в дадена спецификация на продукт съгласно определението в член 14 от настоящия регламент следва mutatis mutandis процедурата, предвидена в членове 94 и 96 — 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в глава II, раздели 1, 2 и 3 от настоящия регламент и в глава II, раздели 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

2.   Когато въз основа на проучването, извършено съгласно член 97, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията прецени, че са изпълнени условията, изисквани съгласно член 97, параграф 3 от същия регламент, тя публикува заявлението за изменение на равнището на Съюза, посочено в член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, в Официален вестник на Европейския съюз, серия C. Окончателното решение относно одобрението на изменението се приема, без да се прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, освен ако е подадено допустимо възражение или заявлението за изменение бъде отхвърлено, в който случай се прилага член 99, втора алинея от същия регламент.

3.   Заявленията за одобрение на изменения на равнището на Съюза съдържат само изменения на равнището на Съюза. Ако дадено заявление за изменения на равнището на Съюза съдържа и стандартни или временни изменения, процедурата за изменения на равнището на Съюза се прилага само по отношение на измененията на равнището на Съюза. Стандартните или временните изменения се считат за неподадени.

4.   При разглеждане на заявленията за изменение Комисията се съсредоточава върху предложените изменения.

Член 16

Допустимост на заявленията за изменение на равнището на Съюза

1.   Заявленията за одобрение на изменение на равнището на Съюза в дадена спецификация на продукт се считат за допустими, ако са подадени в съответствие с член 105 oт Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 3 и член 9, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 mutatis mutandis и ако са надлежно оформени.

Заявлението за одобрение на изменение на равнището на Съюза в дадена спецификация на продукт се счита за надлежно оформено, когато е всеобхватно и изчерпателно и когато отговаря на изискванията, посочени в член 2 и член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

Одобрението от Комисията на дадено заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза в дадена спецификация на продукт обхваща само измененията, представени в самото заявление.

2.   Ако заявлението се счита за недопустимо, компетентните органи на държавата членка или на третата държава, или установеният в трета държава заявител биват уведомени за основанията за недопустимост.

Член 17

Стандартни изменения

1.   Стандартните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавите членки, за които се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание.

Заявленията за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт се подават до органите на държавата членка, за която се отнася географският район на наименованието или указанието. Заявителите трябва да отговарят на условията, предвидени в член 95 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Ако заявлението за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт не произхожда от заявителя, който е подал заявлението за предоставяне на закрила на наименованието или наименованията, за които се отнася спецификацията на продукта, държавата членка дава на този заявител възможност да представи мнение по заявлението, ако въпросният заявител все още съществува.

В заявлението за стандартно изменение се съдържа описание на стандартните изменения, представя се обобщение на причините, поради които се налагат измененията, и се доказва, че предложените изменения се считат за стандартни в съответствие с член 14 от настоящия регламент.

2.   Когато държавата членка счита, че изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и приетите в съответствие с него разпоредби са спазени, тя може да одобри и да оповести публично стандартното изменение. Решението за одобрение включва изменения консолидиран единен документ, когато е необходимо, и изменената консолидирана спецификация на продукта.

Стандартното изменение е приложимо в държавата членка, след като бъде публично оповестено. Държавата членка съобщава стандартните изменения на Комисията не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение.

3.   Решенията за одобрение на стандартни изменения, отнасящи се до лозаро-винарските продукти с произход от трети държави, се вземат в съответствие с действащата система в съответната трета държава и се съобщават на Комисията от отделен производител по смисъла на член 3 или от група производители, които имат законен интерес, пряко на Комисията или чрез органите на съответната трета държава, не по-късно от един месец след датата на публичното им оповестяване.

4.   Съобщението за стандартните изменения се счита за надлежно оформено, когато отговаря на изискванията на член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

5.   В случай че стандартното изменение води до изменение на единния документ, Комисията публикува описанието на стандартното изменение, посочено в член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, и изменения единен документ в Официален вестник на Европейския съюз, серия C, в срок от три месеца от датата, на която е получено съобщението от държавата членка, третата държава или установения в трета държава отделен производител или група производители.

6.   В случай че стандартното изменение не води до изменение на единния документ, Комисията оповестява публично чрез информационните системи, посочени в член 32 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, описанието на стандартното изменение в срок от три месеца от датата, на която е получено съобщението от държавата членка, третата държава или установения в третата държава заявител.

7.   Стандартните изменения са приложими на територията на Съюза, след като бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C, или бъдат оповестени публично от Комисията в информационните системи, посочени в член 32 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

8.   Ако географският район обхваща повече от една държава членка, заинтересованите държави членки прилагат процедурата за стандартни изменения поотделно за частта от района, която попада в тяхна територия. Стандартното изменение е приложимо едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която одобрява последна стандартното изменение, изпраща на Комисията посоченото в параграф 4 съобщение не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на нейното решение за одобрение на стандартното изменение.

Ако една или няколко от заинтересованите държави членки не приемат посоченото в първата алинея национално решение за одобрение, всяка от заинтересованите държави членки може да подаде заявление по процедурата за изменение на равнището на Съюза. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.

Член 18

Временни изменения

1.   Временните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавите членки, за които се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание. Временните изменения се съобщават на Комисията заедно с основанията в тяхна подкрепа не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение. Временното изменение е приложимо в държавата членка, след като бъде публично оповестено.

2.   Когато географският район обхваща повече от една държава членка, процедурата за временно изменение се прилага поотделно в заинтересованите държави членки за частта от района, която попада в тяхна територия. Временните изменения са приложими едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която одобрява последна временното изменение, го съобщава на Комисията не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на нейното решение за одобрение. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.

3.   Временните изменения, отнасящи се до лозаро-винарските продукти с произход от трети държави, се съобщават на Комисията, заедно с основанията в тяхна подкрепа, от отделен производител по смисъла на член 3 или от група производители, които имат законен интерес, пряко или чрез органите на съответната трета държава, не по-късно от един месец след одобряването им.

4.   Съобщението за временните изменения се счита за надлежно оформено, когато съдържа всички елементи, посочени в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

5.   Комисията оповестява публично тези изменения в срок от три месеца от датата, на която е получено съобщението от държавата членка, третата държава или установения в трета държава отделен производител или група производители. Временното изменение е приложимо на територията на Съюза, след като бъде публично оповестено от Комисията.

РАЗДЕЛ 4

Отмяна на защитено наименование за произход или защитено географско указание

Член 19

Процедура за отмяна

Исканията за отмяна на защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочени в член 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следват mutatis mutandis процедурата, предвидена в членове 94 и 96 — 99 от същия регламент, заедно с разпоредбите в глава II, раздели 1, 2 и 4 от настоящия регламент и глава II, раздели 1, 2, 4 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

Комисията публикува искането за отмяна, посочено в член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, в Официален вестник на Европейския съюз, серия C.

Член 20

Основания за отмяна

За целите на член 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита, че спазването на спецификацията на продукта не е гарантирано и когато в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт със защитеното наименование.

Член 21

Допустимост на исканията за отмяна

1.   За целите на член 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 обоснованото искане за отмяна е допустимо, когато:

а)

искането за отмяна отговаря на изискванията, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, и

б)

искането за отмяна се основава на основанията, посочени в член 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Когато Комисията счита искането за отмяна за недопустимо, тя информира органа на държавата членка или на третата държава, или физическото или юридическото лице, подали искането, за основанията в подкрепа на констатацията за недопустимост.

3.   Обоснованите декларации за възражение срещу отмяната са допустими само когато доказват търговска употреба на регистрираното наименование от заинтересовано лице.

РАЗДЕЛ 5

Използване на символи, указания и съкращения

Член 22

Временно етикетиране и представяне

След изпращането до Комисията на заявление за предоставяне на закрила на наименование за произход или географско указание производителите могат да го посочват при етикетиране и представяне и да използват национални лога и означения в съответствие с правото на Съюза и по-специално Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Символите на Съюза, указващи защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, означенията на Съюза „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ и съкращенията на Съюза „ЗНП“ или „ЗГУ“ могат да се поставят върху етикетите едва след публикуване на решението за предоставяне на закрила на съответното наименование за произход или географско указание.

При отхвърляне на заявлението всички лозаро-винарски продукти, етикетирани в съответствие с първата алинея, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Член 23

Дерогации от задължението да се използва означението „защитено наименование за произход“ върху етикетите

В съответствие с член 119, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 означенията „защитено наименование за произход“ може да не се посочват при вината, носещи следните защитени наименования за произход:

а)

Гърция:

Σάμος (Samos);

б)

Испания:

Cava, Jerez, Xérès или Sherry, Manzanilla;

в)

Франция:

Champagne;

г)

Италия:

Asti, Marsala, Franciacorta;

д)

Кипър:

Κουμανδαρία (Commandaria);

е)

Португалия:

Madeira или Madère, Port или Porto.

ГЛАВА III

ТРАДИЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Заявления за предоставяне на закрила и процедура по разглеждане

Член 24

Език и правопис на традиционното наименование

1.   Традиционното наименование се регистрира:

а)

на официалния или регионалния език на държавата членка или третата държава, от която произхожда наименованието; или

б)

на езика, използван с търговско предназначение за това наименование.

2.   Традиционното наименование се регистрира с оригиналния си правопис и в оригиналния си начин на изписване. Когато оригиналният начин на изписване не е с латински букви, заедно с наименованието в оригиналния му начин на изписване се регистрира и транскрипция с латински букви.

Член 25

Заявители

1.   Компетентните органи на държавите членки или третите държави, или представителните професионални организации, установени в трети държави, могат да подадат заявление за предоставяне на закрила на традиционно наименование.

2.   „Представителна професионална организация“ означава всяка организация на производители или асоциация на организации на производители, приела едни и същи правила и развиваща дейност в района на едно или повече наименования за произход или географски указания, когато в нея членуват най-малко две трети от производителите, установени в района, в който тя развива дейност, и тя произвежда най-малко две трети от продукцията, произвеждана в този район. Представителната професионална организация може да подаде заявление за предоставяне на закрила само за произвежданите от нея лозаро-винарски продукти.

Член 26

Допустимост на заявлението

1.   Заявленията за предоставяне на закрила се считат за допустими, когато са подадени в съответствие с член 25 от настоящия регламент и член 21 и член 30, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 и са надлежно оформени.

Заявленията се считат за надлежно оформени, когато съдържат следната информация:

а)

наименованието, което трябва да бъде защитено като традиционно наименование;

б)

видът на традиционното наименование, дали попада в обхвата на член 112, буква а) или б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

езикът, на който е изразено наименованието, което трябва да бъде защитено като традиционно наименование;

г)

съответната категория или категории лозаро-винарски продукти;

д)

резюме на определението и условията за употреба;

е)

съответните защитени наименования за произход или защитени географски указания.

2.   Заявлението се придружава от копие на законодателните разпоредби на съответната държава членка или правилата, приложими към винопроизводителите в съответната трета държава или държави, уреждащи използването на съответното наименование, и от препратка към публикацията на тези законодателни разпоредби или тези правила.

3.   Ако заявлението не е надлежно оформено или ако заедно с него не са представени документите, посочени в параграф 2, заявлението е недопустимо.

4.   Когато заявлението е недопустимо, органите на държавата членка или на третата държава, или установеният в съответната трета държава заявител биват уведомени за основанията за недопустимост на заявлението и за това, че могат да подадат ново, надлежно оформено заявление.

Член 27

Условия за валидност

1.   Заявлението за предоставяне на закрила на традиционно наименование се счита за валидно, ако наименованието, за което се иска закрилата:

а)

отговаря на изискванията за традиционно наименование съгласно определението в член 112 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и на изискванията, определени в член 24 от настоящия регламент;

б)

се състои изключително от едно от следните:

i)

наименование, използвано традиционно в търговията в голяма част от територията на Съюза или на съответната трета държава, за разграничаване на специфичните категории лозаро-винарски продукти, посочени в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или

ii)

наименование с репутация, използвано традиционно в търговията най-малкото на територията на държавата членка или на съответната трета държава, за разграничаване на специфичните категории лозаро-винарски продукти, посочени в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

не е станало родово, и

г)

е определено и регламентирано в законодателството на държавата членка или към него се прилагат условията за употреба, предвидени в правилата, приложими за винопроизводителите в съответната трета държава, включително правилата, произхождащи от представителни професионални организации.

Буква б) не се прилага по отношение на традиционните наименования, посочени в член 112, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   За целите на параграф 1, буква б) традиционна употреба означава:

а)

употреба, възлизаща на период от най-малко пет години при наименованията, подадени на официалния или регионалния език на държавата членка или третата държава, от която произхожда наименованието;

б)

употреба, възлизаща на период от най-малко 15 години при наименованията, подадени на езика, използван в търговията.

3.   За целите на параграф 1, буква в) наименование, което е станало „родово“, означава наименование, което, въпреки че е свързано със специфичен метод на производство или на стареене, или с качеството, цвета, типа местност или конкретно събитие, свързано с историята на лозаро-винарски продукт, се е превърнало в общоприето наименование на този продукт в Съюза.

Член 28

Проучване от Комисията

1.   Датата на подаване на заявление за предоставяне на закрила на традиционно наименование е датата, на която заявлението е получено от Комисията.

2.   Комисията проверява дали заявлението за предоставяне на закрила отговаря на условията, установени в настоящата глава.

3.   Когато Комисията прецени, че условията, установени в членове 26 и 27, са изпълнени, тя приема акт за изпълнение относно публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за предоставяне на закрила.

4.   Ако заявлението за предоставяне на закрила на традиционно наименование не отговаря на условията, определени в настоящата глава, Комисията уведомява заявителя за основанията за отказ, като определя срок за оттегляне или изменение на заявлението или за представяне на мнения.

5.   Ако пречките не бъдат отстранени от заявителя в срока, посочен в параграф 4, Комисията приема акт за изпълнение за отхвърляне на заявлението в съответствие с член 115, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

РАЗДЕЛ 2

Процедура за предявяване на възражения

Член 29

Подаване на възражение

Датата на подаване на възражение е датата, на която възражението е получено от Комисията.

Член 30

Допустимост и основания за възражение

1.   Обоснованото възражение е допустимо, когато:

а)

е подадено от която и да е държава членка или трета държава, или което и да е физическо или юридическо лице, имащо законен интерес;

б)

е получено от Комисията в рамките на срока, предвиден в член 22, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34;

в)

доказва, че заявлението за предоставяне на закрила е несъвместимо с правилата относно традиционните наименования, тъй като не е в съответствие с член 27 от настоящия регламент или регистрацията на предложеното наименование би била в противоречие с членове 32 или 33 от настоящия регламент.

2.   За всяко възражение, което е счетено за допустимо, се уведомяват органите на държавата членка или на третата държава, или представителната професионална организация в съответната трета държава.

Член 31

Проучване по възражение

1.   Когато Комисията не отхвърли възражението в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, тя съобщава за възражението на подалия заявлението заявител и го приканва да изпрати забележки в срока, посочен в член 24, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34. Всички забележки, получени в рамките на този срок, се съобщават на подателя на възражението.

В хода на проучването по възражението Комисията изисква от страните да представят мнения, по целесъобразност, в срока, посочен в член 24, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, относно съобщенията, получени от останалите страни.

2.   Когато заявителят или подателят на възражение не изпратят забележки в отговор или когато не са спазени сроковете за изпращане на забележки и за представяне на мнения, посочени в член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, Комисията взема решение по възражението.

3.   Решението за отхвърляне или признаване на съответното традиционно наименование се взема от Комисията въз основа на доказателствата, с които тя разполага. Комисията проверява дали са изпълнени условията, посочени или определени в членове 27, 32 или 33 от настоящия регламент. Решението за отхвърляне на традиционното наименование се съобщава на подателя на възражението и на заявителя.

4.   При подадени множество възражения предварителното разглеждане на едно или повече от тях може да спре процедурата по заявлението за предоставяне на закрила. При тези обстоятелства Комисията може да спре останалите процедури по възражение. Комисията уведомява останалите податели на възражение за всяко засягащо ги решение, взето в хода на процедурата.

При отхвърляне на заявление процедурите по предявяване на възражения, които са били спрени, се считат за прекратени, а съответните податели на възражения биват надлежно уведомени.

РАЗДЕЛ 3

Закрила

Член 32

Връзка с търговските марки

1.   Регистрацията на търговска марка, която съдържа или се състои от традиционно наименование, при което не са спазени определението и условията за употреба на това традиционно наименование, посочени в член 112 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и която е свързана с продукт, попадащ в една от категориите, изброени в част II от приложение VII към същия регламент:

а)

се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата на подаване в Комисията на заявлението за предоставяне на закрила на традиционното наименование и впоследствие традиционното наименование е получило закрила; или

б)

се обявява за недействителна.

2.   Едно наименование не може да се ползва със закрила като традиционно наименование, когато с оглед на репутацията и известността на търговската марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност, естеството, характеристиките или качеството на лозаро-винарския продукт.

3.   Без да се засяга параграф 2, търговска марка, посочена в параграф 1, за която има подадено заявление, която е регистрирана или се е наложила в резултат на добросъвестна употреба, когато това е предвидено в националното законодателство, на територията на Съюза преди датата на предоставяне на закрила на традиционното наименование в държавата на произход, може да продължи да се използва и да се подновява независимо от закрилата на традиционно наименование, при условие че не са налице основания за недействителност или отмяна на търговската марка съгласно Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета (10) или Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета (11).

В такива случаи се разрешава използването на традиционното наименование успоредно със съответните търговски марки.

Член 33

Омоними

1.   Наименование, за което е подадено заявление за предоставяне на закрила и което изцяло или частично е омоним с традиционно наименование, което вече е защитено съгласно член 113 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се регистрира при надлежно спазване на местната и традиционната употреба и отчитане на възможния риск от объркване.

Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или истинския произход на лозаро-винарските продукти, не се регистрира, дори ако наименованието е точно.

Регистрирано омонимно наименование може да се използва само ако съществува достатъчно практическо разграничение между омонима, регистриран впоследствие, и вече регистрираното наименование, като се вземат предвид необходимостта от равно третиране на заинтересованите производители и необходимостта да не се въвеждат в заблуждение потребителите.

2.   Параграф 1 се прилага mutatis mutandis по отношение на традиционните наименования, защитени преди 1 август 2009 г., които са изцяло или частично омонимни със защитено наименование за произход или защитено географско указание или с наименованието на винен сорт лоза или неговите синоними, изброени в приложение IV.

РАЗДЕЛ 4

Изменение и отмяна

Член 34

Изменение на традиционно наименование

Заявител, който отговаря на условията на член 25, може да подаде заявление за одобрение на изменение на регистрирано традиционно наименование по отношение на елементите, посочени в член 26, параграф 1, букви б), в) и г).

По отношение на заявленията за изменение се прилагат mutatis mutandis членове 26—31.

Член 35

Отмяна на традиционно наименование

В съответствие с член 115, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията може, въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на традиционно наименование.

По отношение на заявленията за отмяна се прилагат mutatis mutandis членове 26—31.

Член 36

Основания за отмяна

Правната закрила на традиционно наименование се отменя, когато:

а)

традиционното наименование вече не отговаря на изискванията, определени в членове 27, 32 или 33;

б)

вече не е гарантирано спазването на съответното определение и условията за употреба.

Член 37

Допустимост на искане за отмяна

1.   Обоснованото искане за отмяна е допустимо, когато:

а)

е подадено до Комисията от държава членка, трета държава, или физическо или юридическо лице, имащо законен интерес; и

б)

се основава на едно от основанията, посочени в член 36.

Надлежно обоснованото искане за отмяна е допустимо само ако доказва законния интерес на заявителя.

2.   Когато Комисията счита искането за отмяна за недопустимо, тя информира органа или лицето, което е изпратило искането, за основанията за недопустимост.

3.   Комисията предоставя искането за отмяна на засегнатите органи и лица в съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34.

4.   Обоснованите декларации за възражение срещу исканията за отмяна са допустими само ако доказват непрекъсната търговска употреба на регистрираното наименование от заинтересовано лице.

Член 38

Правила относно традиционните наименования, използвани в трети държави

1.   Определението за традиционни наименования, предвидено в член 112 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се прилага mutatis mutandis по отношение на наименованията, традиционно използвани в трети държави за лозаро-винарските продукти, обхванати от географски указания или наименования за произход съгласно законодателството на тези трети държави.

2.   За лозаро-винарските продукти с произход от трети държави, на чиито етикети има традиционни означения, различни от традиционните наименования, изброени в електронната база данни „E-Bacchus“, посочена в член 25, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, могат да се използват тези традиционни означения върху етикети на вина в съответствие с правилата, приложими в съответните трети държави, включително правилата, произхождащи от представителни професионални организации.

РАЗДЕЛ 5

Член 39

Съществуващи защитени традиционни наименования

Традиционно наименование, което е защитено съгласно Регламент (ЕО) № 607/2009, се ползва автоматично със защита съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ

РАЗДЕЛ 1

Задължителни данни

Член 40

Представяне на задължителни данни

1.   Задължителните данни, посочени в член 119 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, трябва да са разположени в едно и също зрително поле върху съда по начин, позволяващ да се четат едновременно, без да се налага завъртане на съда, написани с неизличими букви, и да се отличават ясно от заобикалящия ги текст или графика.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 задължителните данни, посочени в член 41, параграф 1, и номерът на партидата може да са разположени извън зрителното поле, посочено в същия параграф.

3.   Размерът на буквите на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член и в член 41, параграф 1, трябва да е равен или по-голям от 1,2 mm, независимо от използвания шрифт.

Член 41

Прилагане на някои хоризонтални правила

1.   За целите на обозначаването на някои вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост, посочени в член 21 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, термините, които трябва да се използват за сулфити, яйца и яйчни продукти и мляко и млечни продукти, са тези, които са изброени в приложение I, част A.

2.   Посочените в параграф 1 термини може да се придружават от съответната пиктограма, показана в приложение I, част Б.

Член 42

Предлагане на пазара и износ

1.   Лозаро-винарските продукти, чиито етикети или представяне не отговарят на съответните условия, определени в настоящия регламент, не се предлагат на пазара в Съюза и не се изнасят.

2.   Чрез дерогация от част II, дял II, глава I, раздел 2, подраздел 3 и раздел 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато лозаро-винарските продукти са предназначени за износ, държавите членки могат да разрешат данни и начини на представяне, които не отговарят на действащите правила на Съюза за етикетиране и представяне, ако тези данни или начини на представяне на лозаро-винарските продукти се изискват от законодателството на съответната трета държава. Тези данни могат да фигурират на езици, различни от официалните езици на Съюза.

3.   Чрез дерогация от част II, дял II, глава I, раздел 2, подраздел 3 и раздел 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато лозаро-винарските продукти са предназначени за консумация на борда на самолети, държавите членки могат да разрешат начини на представяне, които не отговарят на действащите правила на Съюза за представяне, ако тези начини на представяне на лозаро-винарските продукти са необходими от съображения за сигурност.

Член 43

Забрана за използване на капсули или фолио, изработени на основата на олово

Затварящите приспособления за лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1 — 11, 13, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, не могат да бъдат облечени с капсули или фолио, изработени на основата на олово.

Член 44

Действително алкохолно съдържание

Действителното алкохолно съдържание в обемни проценти, посочено в член 119, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се изразява в цели проценти или половини от проценти.

След числото следва символът „% об.“, а преди числото може да се изпишат думите „действително алкохолно съдържание“, „действителен алкохол“ или „алк.“ По отношение на частично ферментиралата гроздова мъст или младото вино в процес на ферментация посочването на действителното алкохолно съдържание може да се замени или допълни с числото, обозначаващо общото алкохолно съдържание, следвано от символа „% об.“ и предшествано от думите „общо алкохолно съдържание“ или „общ алкохол“.

Без да се засягат допустимите отклонения, определени за използвания референтен метод за анализ, отбелязаното съдържание не може да се различава с повече от 0,5 обемни процента от полученото чрез анализ съдържание. Въпреки това алкохолното съдържание на лозаро-винарските продукти със защитени наименования за произход или защитени географски указания, съхранявани в бутилки в продължение на повече от три години, пенливите вина, качествените пенливи вина, пенливо-газираните вина, искрящите вина, искрящо-газираните вина, ликьорните вина и вината от презряло грозде, без да се засягат допустимите отклонения, определени за използвания референтен метод за анализ, не може да се различава с повече от 0,8 обемни процента от полученото чрез анализ съдържание.

Член 45

Обозначение на мястото на произход

1.   Обозначението на мястото на произход, посочено в член 119, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се посочва, както следва:

а)

по отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1, 3 — 9, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се използват думите „вино от (…)“, „произведено в (…)“, „продукт от (…)“ или „sekt от (…)“ или еквивалентни изрази, допълнени от наименованието на държавата членка или третата държава, където е набрано гроздето и е преработено във вино;

б)

думите „вино от Европейския съюз“ или „смес от вина от различни държави в Европейския съюз“, или еквивалентни изрази в случай на вино, получено от смесването на вина с произход от няколко държави членки;

в)

думите „вино от Европейския съюз“ или „вино, получено в (…) от грозде, набрано в (…)“, с посочване на наименованията на съответните държави членки, за вината, произведени в държава членка от грозде, набрано в друга държава членка;

г)

думите „смес от (…)“ или еквивалентни изрази, допълнени от наименованията на съответните трети държави в случай на вино, получено от смесването на вина с произход от няколко трети държави;

д)

думите „вино, получено в (…) от грозде, набрано в (…)“, с посочване на наименованията на съответните трети държави, за вината, произведени в трета държава от грозде, набрано в друга трета държава.

Чрез дерогация от първата алинея, буква а) по отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 4, 5 и 6 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, които нямат защитено наименование за произход или защитено географско указание, обозначението, посочено в същата буква а), може да се замени с обозначението „произведено в (…)“ или еквивалентни изрази, допълнени от наименованието на държавата членка, в която е настъпила вторичната ферментация.

Първата и втората алинея не засягат членове 47 и 56.

2.   Обозначението на мястото на произход, посочено в член 119, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, по отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 2, 10, 11 и 13 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се посочва, както следва:

а)

мъст от (…)“ или „мъст, произведена в (….)“ или еквивалентни изрази, допълнени от наименованието на държавата членка;

б)

смес на основата на продукти от две или повече държави от Европейския съюз“ в случай на купажиране на лозаро-винарски продукти, произведени в две или повече държави членки;

в)

мъст, получена в (…) от грозде, набрано в (…)“ в случай, че гроздовата мъст не е била произведена в държавата членка, в която е набрано използваното грозде.

3.   По отношение на Обединеното кралство и разпоредбите, определени в параграф 1, букви а) и в) и параграф 2, букви а) и в), наименованието на държавата членка може да бъде заменено с наименованието на съответната отделна област, съставляваща част от Обединеното кралство, в която се бере гроздето, използвано за производство на лозаро-винарския продукт.

Член 46

Обозначение на бутилиращото предприятие, производителя, вносителя и търговеца

1.   За целите на прилагането на член 119, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на настоящия член:

а)

бутилиращо предприятие“ е физическо или юридическо лице или група такива лица, които са установени в Европейския съюз и извършват бутилиране за своя сметка, лично или чрез други лица;

б)

бутилиране“ е поставянето на съответния продукт в съдове с вместимост не повече от 60 литра, за последваща продажба;

в)

производител“ е физическо или юридическо лице или група такива лица, които преработват лично или за своя сметка чрез други лица грозде или гроздова мъст във вино или гроздова мъст или вино в пенливи вина, пенливо-газирани вина, качествени пенливи вина или качествени ароматизирани пенливи вина;

г)

вносител“ е физическо или юридическо лице или група такива лица, установени в Съюза, които поемат отговорност за пускане в свободно обращение на несъюзни стоки по смисъла на член 5, параграф 24 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12);

д)

търговец“ е физическо или юридическо лице или група такива лица, които не попадат в обхвата на определението за производител, които закупуват, а след това пускат в обращение пенливи вина, пенливо-газирани вина, качествени пенливи вина или качествени ароматизирани пенливи вина;

е)

адрес“ са обозначенията за местния административен район и държавата членка или третата държава, където се намират помещенията или седалището на бутилиращото предприятие, производителя, търговеца или вносителя.

2.   Наименованието и адресът на бутилиращото предприятие се допълват от:

а)

думите „бутилиращо предприятие“ или „бутилирано от (…)“, които могат да се допълнят с наименования, отнасящи се за стопанството на производителя, или

б)

наименования, чиито условия за употреба се определят от държавите членки, в които бутилирането на лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание се извършва:

i)

в стопанството на производителя, или

ii)

в помещенията на група производители, или

iii)

в предприятие, разположено в определения географски район или в непосредствена близост до съответния определен географски район.

В случаите на бутилиране по договор, указанието за бутилиращото предприятие се допълва от текста: „бутилирано за (…)“ или, в случая когато се указват името и адресът на този, който е извършил бутилирането за сметка на трето лице — от текста: „бутилирано за (…) от (…)“.

Когато бутилирането се извършва на място, различно от бутилиращото предприятие, посочените в настоящия параграф данни се придружават от посочване на точното място, където е извършена операцията, а ако тя е била извършена в друга държава членка — от името на тази държава. Тези изисквания не се прилагат, когато бутилирането се извършва на място, което е в непосредствена близост до бутилиращото предприятие.

В случай на съдове, различни от бутилки, текстът „опаковащо предприятие“ и „опаковано от (…)“ заменя съответно текста „бутилиращо предприятие“ и „бутилирано от (…)“, освен когато в използвания език такава разлика не съществува.

3.   Името и адресът на производителя или търговеца се допълват от текста „производител“ или „произведено от“ и „търговец“ или „продавано от“, или еквивалентен израз.

Държавите членки могат да решат:

а)

да направят задължително идентифицирането на производителя;

б)

да позволят замяната на думите „производител“ или „произведено от“ с думите, изброени в приложение II.

4.   Името и адресът на вносителя се предшестват от думите „вносител“ или „внесено от (…)“. По отношение на лозаро-винарските продукти, внасяни в наливно състояние и бутилирани в Съюза, името на вносителя може да се замени или допълни с обозначение на бутилиращото предприятие в съответствие с параграф 2.

5.   Посочените в параграфи 2, 3 и 4 обозначения могат да бъдат групирани заедно, ако се отнасят за едно и също физическо или юридическо лице.

Едно от тези обозначения може да бъде заменено с код, определен от държавата членка, в която се намира седалището на бутилиращото предприятие, производителя, вносителя или търговеца. Кодът се допълва от посочване на въпросната държава членка. Върху етикета на виното от съответния продукт фигурират също името и адресът на друго физическо или юридическо лице, което участва в търговското разпространение и е различно от обозначените с код бутилиращо предприятие, производител, вносител или търговец.

6.   Когато името или адресът на бутилиращото предприятие, производителя, вносителя или търговеца се състоят от или съдържат защитено наименование за произход или защитено географско указание, те фигурират върху етикета:

а)

с букви, чиито размери не надвишават половината от размера на буквите, използвани за защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или за обозначаване на категорията на съответния лозаро-винарски продукт, или

б)

чрез използване на код, както е предвидено в параграф 5, втора алинея.

Държавите членки могат да решат кой вариант се прилага за лозаро-винарските продукти, произвеждани на тяхна територия.

Член 47

Обозначение на съдържанието на захар за пенливо вино, пенливо-газирано вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино

1.   Термините, изброени в част А от приложение III към настоящия регламент, указващи съдържанието на захар, фигурират върху етикета на лозаро-винарските продукти, предвидени в член 119, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Ако съдържанието на захар в лозаро-винарските продукти, изразено като фруктоза, глюкоза и захароза, позволява използването на два от термините, изброени в част А от приложение III, се избира само един от тези два термина.

3.   Без да се засягат условията за употреба, описани в част А от приложение III, съдържанието на захар не може да се различава с повече от 3 g/l от указаното върху етикета на продукта.

Член 48

Специални правила за пенливо-газирано вино, искрящо газирано вино и качествено пенливо вино

1.   Наименованията „пенливо-газирано вино“ и „искрящо-газирано вино“, посочени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се допълват от изписан със същия шрифт и размер текст „получено чрез добавяне на въглероден диоксид“ или „получено чрез добавяне на въглероден анхидрид“, дори когато се прилага член 119, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато използваният език сам по себе си показва, че е добавен въглероден диоксид.

3.   По отношение на качествените пенливи вина категорията на лозаро-винарския продукт може да не се посочва при вината, чиито етикети съдържат термина „Sekt“.

РАЗДЕЛ 2

Незадължителни данни

Член 49

Година на реколтата

1.   Годината на реколтата, посочена в член 120, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, може да фигурира върху етикетите на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1 — 11, 13, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че най-малко 85 % от гроздето, използвано за производството на тези продукти, е набрано през въпросната година. Това не включва:

а)

количествата лозаро-винарски продукти, използвани за подслаждане, „експедиционен ликьор“ или „тиражен ликьор“, или

б)

количествата лозаро-винарски продукт, посочен в част II, точка 3, букви д) и е) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   За целите на параграф 1 лозаро-винарските продукти, които нямат защитено наименование за произход или защитено географско указание, но върху чийто етикет е посочена годината на реколтата, се сертифицират съгласно член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията (13).

3.   По отношение на лозаро-винарските продукти, които традиционно се получават от грозде, набрано през януари или февруари, като година на реколтата върху етикета им се посочва предходната календарна година.

Член 50

Наименование на винения сорт лоза

1.   Наименованията на винените сортове лози или техните синоними, посочени в член 120, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, използвани за производство на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1 — 11, 13, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да фигурират върху етикетите на съответните продукти при условията, предвидени в букви а) и б), ако продуктите се произвеждат в Съюза, или при условията, предвидени в букви а) и в), ако продуктите се произвеждат в трети държави.

а)

наименованията на винените сортове лози или техните синоними могат да бъдат посочени при следните условия:

i)

ако е посочен само един винен сорт лоза или неговият синоним, най-малко 85 % от продукта трябва да са били произведени от този сорт, без да се включват:

количествата лозаро-винарски продукти, използвани за подслаждане, „експедиционен ликьор“ или „тиражен ликьор“, или

количествата лозаро-винарски продукт, посочен в част II, точка 3, букви д) и е) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ii)

ако са посочени два или повече винени сортове лози или техните синоними, 100 % от съответния продукт трябва да са били произведени от тези сортове, без да се включват:

количествата лозаро-винарски продукти, използвани за подслаждане, „експедиционен ликьор“ или „тиражен ликьор“, или

количествата лозаро-винарски продукт, посочен в част II, точка 3, букви д) и е) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Винените сортове лози трябва да фигурират върху етикета по низходящ ред на използвания процентен дял и с букви с еднаква големина.

б)

по отношение на лозаро-винарските продукти, произвеждани в Съюза, наименованията на винените сортове лози или техните синоними са тези, които са посочени в класификацията на винените сортове лози, посочена в член 81, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

За държавите членки, освободени от задължението за класификация съгласно член 81, параграф 3 от регламент (ЕС) № 1308/2013, наименованията на винените сортове лози или техните синоними са тези, които са посочени в „Международния списък на сортовете лози и техните синоними“, поддържан от Международната организация по лозата и виното (OIV).

в)

по отношение на лозаро-винарските продукти с произход от трети държави условията за употреба на наименованията на винени сортове лози или техните синоними са в съответствие с правилата, приложими за винопроизводителите в съответната трета държава, включително правилата, произхождащи от представителни професионални организации, като наименованията на винените сортове лози или техните синоними трябва да бъдат тези, които са посочени в списъка на поне една от следните организации:

i)

Международната организация по лозата и виното;

ii)

Международния съюз за закрила на новите сортове растения;

iii)

Международния съвет за растителни генетични ресурси.

2.   За целите на параграф 1 лозаро-винарски продукт, който няма защитено наименование за произход или защитено географско указание, но върху чийто етикет е посочен лозовият сорт, се сертифицира съгласно член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274.

При пенливите вина и качествените пенливи вина наименованията на винени сортове лози, използвани като допълнение към описанието на продукта, а именно „pinot blanc“, „pinot noir“, „pinot meunier“ или „pinot gris“ и еквивалентните им наименования на другите езици на Съюза, могат да бъдат заменени със синонима „pinot“.

3.   Наименованията на винените сортове лози и техните синоними, състоящи се от или съдържащи защитено наименование за произход или защитено географско указание, които могат да фигурират върху етикета на продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание или с географско указание на трета държава, са тези, които са изброени в част A от приложение IV към настоящия регламент.

Част A от приложение IV може да се изменя от Комисията само за да се вземат предвид утвърдените практики за етикетиране в новите държави членки след тяхното присъединяване.

4.   Наименованията на винените сортове лози и техните синоними, изброени в част Б от приложение IV към настоящия регламент, които отчасти съдържат защитено наименование за произход или защитено географско указание и пряко посочват географския елемент на въпросното защитено наименование за произход или защитено географско указание, могат да фигурират само върху етикета на продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание или с географско указание на трета държава.

Член 51

Специални правила за обозначаване на винени сортове лози върху лозаро-винарските продукти без защитено наименование за произход или защитено географско указание

По отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1 — 9 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, които нямат защитено наименование за произход или защитено географско указание, и при условие че са спазени условията по член 120, параграф 2 от същия регламент, държавите членки могат да решат да използват израза „сортово вино“, допълнен от едно от следните или от двете:

а)

наименованието на съответната държава членка или държави членки;

б)

наименованието на винения сорт или сортове лози.

По отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в първата алинея, които нямат защитено наименование за произход или защитено географско указание, или нямат географско указание на трета държава, и върху чиито етикети е изписано името на един или повече винени сортове лози, третите държави могат да решат да използват израза „сортово вино“, допълнен от името или имената на съответната трета държава или държави.

Член 45 от настоящия регламент не се прилага по отношение на обозначението на името на държавата членка или третата държава или имената на държавите членки или третите държави.

В случая с Обединеното кралство наименованието на държавата членка може да бъде заменено с наименованието на съответната отделна област, съставляваща част от Обединеното кралство, в която се бере гроздето, използвано за производство на лозаро-винарските продукти.

Член 52

Обозначение на съдържанието на захар за лозаро-винарските продукти, различни от пенливо вино, пенливо-газирано вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино

1.   Съдържанието на захар, изразено като фруктоза и глюкоза, както е предвидено в част Б от приложение III към настоящия регламент, може да фигурира върху етикета на лозаро-винарски продукти, различни от посочените в член 119, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Когато съдържанието на захар в лозаро-винарските продукти позволява използването на два от термините, изброени в част Б от приложение III към настоящия регламент, се избира само един от тези два термина.

3.   Без да се засягат условията за употреба, описани в част Б от приложение III към настоящия регламент, съдържанието на захар не може да се различава с повече от 1 g/l от обозначеното върху етикета на продукта.

4.   Параграф 1 не се прилага по отношение на лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 3, 8 и 9 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че условията за употреба на означението за съдържанието на захар са регламентирани от държавите членки или са установени в правилата, приложими в съответната трета държава, в това число, в случая на трети държави, правилата, произхождащи от представителни професионални организации.

Член 53

Термини, отнасящи се до определени производствени методи

1.   В съответствие с член 120, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 лозаро-винарските продукти, посочени в част II, точки 1 — 11, 13, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да носят обозначения, отнасящи се до определени производствени методи. Тези обозначения могат да включват производствените методи, посочени в настоящия член.

2.   Само термините, използвани за позоваване на обозначенията на някои производствени методи, които са изброени в приложение V, се използват за описание на лозаро-винарски продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание или с географско указание на трета държава, който е ферментирал, отлежал или оставен да старее в дървен съд. Държавите членки и третите държави обаче могат да въведат други обозначения, еквивалентни на посочените в приложение V за този лозаро-винарски продукт.

Използването на едно от обозначенията, посочени в първата алинея, се разрешава, когато лозаро-винарският продукт е оставен да старее в дървен съд в съответствие с действащите национални правила, дори когато процесът на стареене продължи в друг вид съд.

Посочените в първата алинея обозначения не могат да се използват за описание на лозаро-винарски продукт, който е произведен с помощта на парчета дъбова дървесина, дори когато процесът е свързан с използването на дървени съдове.

3.   Изразът „ферментация в бутилка“ може да се използва за описание само на пенливи вина със защитено наименование за произход или географско указание на трета държава или на качествени пенливи вина, при условие че:

а)

продуктът е придобил пенливост чрез вторична алкохолна ферментация в бутилка;

б)

продължителността на производствения процес, включително стареенето в предприятието, в което е произведен продуктът, считано от началото на ферментационния процес, предназначен за постигане на пенливост на ферментационната смес, е не по-малко от девет месеца;

в)

продължителността на ферментационния процес, предназначен за постигане на пенливост на ферментационната смес, и престояването на ферментационната смес върху винените утайки, е не по-малко от 90 дни;

г)

продуктът е отделен от винените утайки чрез филтриране по метода на преливане или чрез отцеждане.

4.   Изразите „ферментация в бутилка по традиционен метод“ или „традиционен метод“ или „класически метод“ или „класически традиционен метод“ могат да се използват за описание само на пенливи вина със защитено наименование за произход или географско указание на трета държава или на качествени пенливи вина, при условие че продуктът:

а)

е придобил пенливост чрез вторична алкохолна ферментация в бутилка;

б)

е бил в постоянен контакт с винените утайки в продължение на не по-малко от девет месеца в същото предприятие от момента на образуване на ферментационната смес;

в)

е отделен от винените утайки чрез отцеждане.

5.   Изразът „Crémant“ може да се използва само за качествени пенливи вина, бели или „розе“, със защитено наименование за произход или географско указание на трета държава, при условие че:

а)

гроздето се бере на ръка;

б)

виното е произведено от мъст, получена чрез пресоване на цяло или очистено грозде. Количеството на получената мъст не превишава 100 l на всеки 150 kg грозде;

в)

максималното съдържание на серен диоксид не надвишава 150 mg/l;

г)

съдържанието на захар е по-малко от 50 g/l;

д)

виното отговаря на изискванията, определени в параграф 4.

Без да се засяга член 55, наименованието „Crémant“ се указва върху етикети на качествени пенливи вина в съчетание с наименованието на географската единица, която е в основата на определения район на защитеното наименование за произход или географското указание на съответната трета държава.

Първата алинея, буква а) и втората алинея не се прилагат по отношение на производителите, които притежават търговски марки, съдържащи наименованието „Crémant“, регистрирани преди 1 март 1986 г.

6.   Позоваванията на биологичното производство на грозде се уреждат от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (14).

Член 54

Обозначение на стопанството

1.   Термините за обозначаване на стопанство, изброени в приложение VI, с изключение на обозначението за наименованието на бутилиращото предприятие, производителя или търговеца, се запазват за лозаро-винарски продукти със защитени наименования за произход или защитени географски указания.

Тези термини се използват само ако лозаро-винарският продукт е произведен изключително от грозде, набрано от лозя, експлоатирани от съответното стопанство, и ако винопроизводството се извършва изцяло в това стопанство.

2.   Държавите членки регламентират употребата на своите съответни термини, изброени в приложение VI. Третите държави определят правилата относно употребата, приложими за техните съответни термини, изброени в приложение VI, включително правилата, произхождащи от представителни професионални организации.

3.   Операторите, участващи в предлагането на пазара на лозаро-винарския продукт, произвеждан в такова стопанство, могат да използват името на стопанството за етикетиране и представяне на този лозаро-винарски продукт само ако съответното стопанство е съгласно с това използване.

Член 55

Посочване на наименованията на географски единици, които са по-малки или по-големи от определения район, даващ защитеното наименование за произход или защитеното географско указание

1.   Съгласно член 120, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и без да се засягат членове 45 и 46, само върху етикета на лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход, защитено географско указание или географско указание на трета държава може да се посочва наименованието на географска единица, която е по-малка или по-голяма от района на съответното наименование за произход или географско указание.

2.   Когато се посочват наименования на географски единици, които са по-малки от района, даващ наименованието за произход или географското указание, районът на въпросната географска единица трябва да бъде точно определен от заявителя в спецификацията на продукта и в единния документ. Държавите членки могат да въведат правила относно използването на тези географски единици.

По отношение на лозаро-винарските продукти, произвеждани в по-малка географска единица, се прилага следното:

а)

най-малко 85 % от гроздето, от което е произведен лозаро-винарският продукт, произхождат от тази по-малка географска единица. Това не включва:

i)

количествата лозаро-винарски продукти, използвани за подслаждане, „експедиционен ликьор“ или „тиражен ликьор“,

ii)

количествата лозаро-винарски продукт, посочен в част II, точка 3, букви д) и е) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

останалите количества грозде, използвани при производството, произхождат от определения географски район на съответното наименование за произход или географско указание.

Държавите членки могат да решат да не прилагат изискванията, определени във втората алинея, букви а) и б), в случай на регистрирани търговски марки или търговски марки, утвърдени в резултат на употреба преди 11 май 2002 г., които съдържат или се състоят от наименование на географска единица, по-малка от района, даващ наименованието за произход или географското указание, и позовавания на географски район на съответните държави членки.

3.   Наименованието на географска единица, която е по-малка или по-голяма от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание, или позоваванията на географски район се отнасят до:

а)

местност или група местности;

б)

местен административен район или част от него;

в)

лозарски микрорайон или част от него;

г)

административен район.

РАЗДЕЛ 3

Правила относно някои специфични форми и запушалки на бутилки

Член 56

Условия за използване на някои специфични форми на бутилки

За да отговаря на изискванията за включване в списъка на специфичните видове бутилки, посочен в приложение VII, видът бутилка трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да е използван изключително, действително и традиционно през последните 25 години за лозаро-винарски продукт с конкретно защитено наименование за произход или защитено географско указание; и

б)

използването му да предизвиква у потребителя представата за лозаро-винарски продукт с конкретно защитено наименование за произход или защитено географско указание.

В приложение VII са посочени условията, уреждащи използването на признатите специфични видове бутилки.

Член 57

Правила относно представянето на някои лозаро-винарски продукти

1.   Пенливото вино, качественото пенливо вино и качественото ароматизирано пенливо вино, произвеждани в рамките на Съюза, се предлагат на пазара и се изнасят в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“, затворени със:

а)

за бутилки с номинална вместимост повече от 0,20 l: тапа с формата на гъба, направена от корк или друг подходящ материал, разрешен за контакт с хранителни продукти, като тапата е прикрепена към бутилката с приспособление за закрепване и е покрита, ако е необходимо, с калпаче и обвита с фолио, което покрива напълно тапата и изцяло или отчасти гърлото на бутилката;

б)

за бутилки с номинална вместимост, която не надвишава 0,20 l: всяко друго подходящо приспособление за затваряне.

Други напитки, произвеждани в Съюза, не се предлагат на пазара и не се изнасят в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“, нито с приспособление за затваряне, описано в първата алинея, буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втората алинея, държавите членки могат да решат, че други напитки могат да се предлагат на пазара или изнасят в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“ или с приспособление за затваряне, описано в параграф 1, първата алинея, буква а), или и двете, при условие че напитките се бутилират традиционно в такива бутилки и не въвеждат потребителите в заблуждение относно истинското естество на напитката.

Член 58

Допълнителни разпоредби, определени от държавите членки производителки във връзка с етикетирането и представянето

1.   Държавите членки могат да направят използването на данните, посочени в членове 49, 50, 52, 53 и 55 от настоящия регламент и член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, задължително, забранено или ограничено за произвежданите на тяхна територия лозаро-винарски продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, като въведат по-строги условия от предвидените в настоящата глава чрез съответните продуктови спецификации за тези лозаро-винарски продукти.

2.   Държавите членки могат да направят задължително използването на данните, посочени в членове 52 и 53 от настоящия регламент, за произвежданите на тяхна територия лозаро-винарски продукти, когато тези лозаро-винарски продукти не носят защитено наименование за произход или защитено географско указание.

3.   За целите на контрола държавите членки могат да решат да определят и регламентират данни, различни от данните, изброени в член 119, параграф 1 и член 120, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за лозаро-винарските продукти, произвеждани на тяхна територия.

4.   За целите на контрола държавите членки могат да решат да направят приложими членове 118, 119 и 120 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на лозаро-винарските продукти, бутилирани на тяхна територия, но които все още не се предлагат на пазара или изнасят.

ГЛАВА V

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59

Процедурен език

Всички документи и информация, изпращани на Комисията по отношение на дадено заявление за предоставяне на закрила, заявление за изменение на спецификацията на продукт, процедурата за предявяване на възражения и процедурата за отмяна на наименование за произход или географско указание в съответствие с членове 94—98, 105 и 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и на традиционно наименование в съответствие с членове 25—31, 34 и 35 от настоящия регламент, са на един от официалните езици на Съюза или се придружават от заверен превод на един от тези езици.

Член 60

Отмяна

Регламент (ЕО) № 607/2009 се отменя.

Член 61

Преходни мерки

1.   Членове 2—12 и член 72 от Регламент (ЕО) № 607/2009 относно заявлението за предоставяне на закрила и временното етикетиране продължават да се прилагат по отношение на всички заявления за предоставяне на закрила, които са висящи към датата на прилагане на настоящия регламент.

2.   Членове 13—16 от Регламент (ЕО) № 607/2009 относно процедурата за предявяване на възражения продължават да се прилагат по отношение на заявленията за предоставяне на закрила, за които съответните единни документи вече са били публикувани с оглед предявяване на възражения в Официален вестник на Европейския съюз към датата на прилагане на настоящия регламент.

3.   Членове 21, 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 607/2009 относно отмяната на правната закрила продължават да се прилагат по отношение на исканията за отмяна на закрилата, които са висящи към датата на прилагане на настоящия регламент.

4.   Разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, уреждаши възраженията, се прилагат по отношение на висящите заявления, за които е публикуван единен документ в Официален вестник на Европейския съюз след датата на прилагане на настоящия регламент.

5.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis по отношение на процедурите във връзка с традиционни наименования, за които към датата на прилагане на настоящия регламент има висящо заявление за предоставяне на закрила или висящо искане за отмяна.

6.   Членове 20 и 72 от Регламент (ЕО) № 607/2009 относно измененията на продуктовата спецификация и временното етикетиране продължават да се прилагат по отношение на заявленията за изменение на продуктовата спецификация, които вече са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз към датата на прилагане на настоящия регламент, както и по отношение на заявленията за несъществени изменения или изменения, които не са несъществени, посочени от държавите членки като отговарящи на изискванията за изменение на равнището на Съюза.

По отношение на висящите заявления за изменение, които не са обхванати от първата алинея, решенията на държавите членки да представят тези изменения на Комисията се считат за одобрение на стандартно изменение в съответствие с член 17, параграф 2 от настоящия регламент.

В срок от три месеца след датата на прилагане на настоящия регламент държавите членки съобщават на Комисията по електронна поща списъка с висящите изменения. Този списък се разделя на следните две групи:

а)

изменения, считани за отговарящи на изискванията за изменение на равнището на Съюза;

б)

изменения, считани за отговарящи на изискванията за стандартно изменение.

Комисията публикува списъка със стандартните изменения по държави членки в Официален вестник на Европейския съюз, серия C, в срок от три месеца след получаване на пълния списък за всяка държава членка и оповестява публично заявленията и единните документи, свързани с тези стандартни изменения.

7.   Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 607/2009 продължават да се прилагат по отношение на заявленията за изменение на традиционно наименование, които са висящи към датата на прилагане на настоящия регламент.

8.   Измененията в дадена спецификация на продукт, подадени до компетентните органи на държава членка на 1 август 2009 г. или след тази дата и предадени от тези органи на Комисията преди 30 юни 2014 г. в съответствие с член 73, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 607/2009, се считат за одобрени, ако са признати от Комисията като привеждащи продуктовата спецификация в съответствие с член 118в от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Измененията, които не са признати от Комисията като привеждащи продуктовата спецификация в съответствие с член 118в от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се считат за заявления за стандартно изменение и следват преходните правила, посочени в параграф 6 от настоящия член.

9.   Лозаро-винарските продукти, пуснати на пазара или етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 607/2009, могат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на съществуващите складови наличности.

10.   Процедурата, предвидена в член 118т от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се прилага по отношение на всяко изменение на спецификацията на продукта, подадено до държава членка на 1 август 2009 г. или след тази дата и изпратено от тази държава членка до Комисията преди 31 декември 2011 г.

Член 62

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).

(4)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).

(7)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията от 17 октомври 2018 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования, отмяната на закрилата и използването на символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подходяща система за проверки (вж. страница 46 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

(10)  Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Термини, посочени в член 41, параграф 1

Език

Термини по отношение на сулфитите

Термини по отношение на яйцата и яйчните продукти

Термини по отношение на млякото и млечните продукти

на български

„сулфити“ или „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ или „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ или „млечен протеин“

на испански

„sulfitos“ или „dióxido de azufre“

„huevo“, „proteína de huevo“, „ovoproducto“, „lisozima de huevo“ или „ovoalbúmina“

„leche“, „productos lácteos“, „caseína de leche“ или „proteína de leche“

на чешки

„siřičitany“ или „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ или „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ или „mléčná bílkovina“

на датски

„sulfitter“ или „svovldioxid“.

„æg“, „ægprotein“, „ægprodukt“, „æglysozym“ или „ægalbumin“

„mælk“, „mælkeprodukt“, „mælkecasein“ или „mælkeprotein“,

на немски

„Sulfite“ или „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ или „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ или „Milchprotein“

на естонски

„sulfitid“ или „vääveldioksiid“

„muna“, „munaproteiin“, „munatooted“, „munalüsosüüm“ или „munaalbumiin“…

„piim“, „piimatooted“, „piimakaseiin“ или „piimaproteiin“

на гръцки

„θειώδη“, „διοξείδιο του θείου“ или „ανυδρίτης του θειώδους οξέος“

„αυγό“, „πρωτεΐνη αυγού“, „προϊόν αυγού“, „λυσοζύμη αυγού“ или „αλβουμίνη αυγού“

„γάλα“, „προϊόντα γάλακτος“, „καζεΐνη γάλακτος“ или „πρωτεΐνη γάλακτος“

на английски

„sulphites“, „sulfites“, „sulphur dioxide“ или „sulfur dioxide“

„egg“, „egg protein“, „egg product“, „egg lysozyme“ или „egg albumin“

„milk“, „milk products“, „milk casein“ или „milk protein“

на френски

„sulfites“ или „anhydride sulfureux“

„œuf“, „protéine de l'œuf“, „produit de l'œuf“, „lysozyme de l'œuf“ или „albumine de l'œuf“

„lait“, „produits du lait“, „caséine du lait“ или „protéine du lait“

на хърватски

„sulfiti“ или „sumporov dioksid“

„jaje“, „bjelančevine iz jaja“, „proizvodi od jaja“, „lizozim iz jaja“ или „albumin iz jaja“;

„mlijeko“, „mliječni proizvodi“, „kazein iz mlijeka“ или „mliječne bjelančevine“

на италиански

„solfiti“ или „anidride solforosa“

„uovo“, „proteina dell'uovo“, „derivati dell'uovo“, „lisozima da uovo“ или „ovoalbumina“

„latte“, „derivati del latte“, „caseina del latte“ или „proteina del latte“

на латвийски

„sulfīti“ или „sēra dioksīds“

„olas“, „olu olbaltumviela“, „olu produkts“, „olu lizocīms“ или „olu albumīns“

„piens“, „piena produkts“, „piena kazeīns“ или „piena olbaltumviela“

на литовски

„sulfitai“ или „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ или „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ или „pieno baltymai“

на унгарски

„szulfitok“ или „kén-dioxid“

„tojás“, „tojásból származó fehérje“, „tojástermék“, „tojásból származó lizozim“ или „tojásból származó albumin“

„tej“, „tejtermékek“, „tejkazein“ или „tejfehérje“

на малтийски

„sulfiti“ или „diossidu tal-kubrit“

„bajd“, „proteina tal-bajd“, „prodott tal-bajd“, „liżożima tal-bajd“ или „albumina tal-bajd“

„ħalib“, „prodotti tal-ħalib“, „kaseina tal-ħalib“ или „proteina tal-ħalib“

на нидерландски

„sulfieten“ или „zwaveldioxide“

„ei“, „eiproteïne“, „eiderivaat“, „eilysozym“ или „eialbumine“

„melk“, „melkderivaat“, „melkcaseïne“ или „melkproteïnen“

на полски

„siarczyny“, „dwutlenek siarki“ или „ditlenek siarki“

„jajo“, „białko jaja“, „produkty z jaj“, „lizozym z jaja“ или „albuminę z jaja“

„mleko“, „produkty mleczne“, „kazeinę z mleka“ или „białko mleka“

на португалски

„sulfitos“ или „dióxido de enxofre“

„ovo“, „proteína de ovo“, „produto de ovo“, „lisozima de ovo“ или „albumina de ovo“

„leite“, „produtos de leite“, „caseína de leite“ или „proteína de leite“

на румънски

„sulfiți“ или „dioxid de sulf“

„ouă“, „proteine din ouă“, „produse din ouă“, „lizozimă din ouă“ или „albumină din ouă“

„lapte“, „produse din lapte“, „cazeină din lapte“ или „proteine din lapte“

на словашки

„siričitany“ или „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ или „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ или „mliečna bielkovina“

на словенски

„sulfiti“ или „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ или „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ или „mlečne beljakovine“

на фински

„sulfiittia“, „sulfiitteja“ или „rikkidioksidia“

„kananmunaa“, „kananmunaproteiinia“, „kananmunatuotetta“, „lysotsyymiä (kananmunasta)“ или „kananmuna-albumiinia“

„maitoa“, „maitotuotteita“, „kaseiinia (maidosta)“ или „maitoproteiinia“

на шведски

„sulfiter“ или „svaveldioxid“

„ägg“, „äggprotein“, „äggprodukt“, „ägglysozym“ или „äggalbumin“

„mjölk“, „mjölkprodukter“, „mjölkkasein“ или „mjölkprotein“

ЧАСТ Б

Пиктограми, посочени в член 41, параграф 2

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Думи по член 46, параграф 3, втората алинея, буква б)

Език

Думи, позволени да бъдат използвани вместо „производител“

Думи, позволени да бъдат използвани вместо „произведено от“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

„elaborador“

„elaborado por“

CS

„zpracovatel“ или „vinař“

„zpracováno v“ или „vyrobeno v“

DA

„forarbejdningsvirksomhed“ или „vinproducent“

„forarbejdet af“

DE

„Verarbeiter“

„verarbeitet von“ или „versektet durch“

„Sektkellerei“

ET

„töötleja“

„töödelnud“

EL

„οινοποιός“

„οινοποιήθηκε από“,

EN

„Processor“ или „winemaker“

„processed by“ или „made by“

FR

„élaborateur“

„élaboré par“

IT

„elaboratore“ или „spumantizzatore“

„elaborato da“ или „spumantizzato da“

LV

„izgatavotājs“

„vīndaris“ или „ražojis“

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

„feldolgozó:“

„feldolgozta:“

MT

„proċessur“

„ipproċessat minn“

NL

„verwerker“ или „bereider“

„verwerkt door“ или „bereid door“

PL

„przetwórca“ или „wytwórca“

„przetworzone przez“ или „wytworzone przez“

PT

„elaborador“ или „preparador“

„elaborado por“ или „preparado por“

RO

„elaborator“

„elaborat de“

SI

„pridelovalec“

„prideluje“

SK

„spracovateľ“

„spracúva“

FI

„valmistaja“

„valmistanut“

SV

„bearbetningsföretag“

„bearbetat av“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Списък на термините, посочени в член 47, параграф 1, които да се използват за пенливо вино, пенливо-газирано вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино

Термини

Условия за употреба

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Ако съдържанието на захар е по-малко от 3 g/l; тези термини могат да се използват само за продуктите, в които не е добавяна захар след вторичната ферментация.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Ако съдържанието на захар е между 0 и 6 g/l.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Ако съдържанието на захар е по-малко от 12 g/l.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Ако съдържанието на захар е между 12 и 17 g/l.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Ако съдържанието на захар е между 17 и 32 g/l.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Ако съдържанието на захар е между 32 и 50 g/l.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Ако съдържанието на захар е по-високо от 50 g/l.

ЧАСТ Б

Списък на термините, посочени в член 52, параграф 1, които да се използват за продукти, различни от изброените в част A

Термини

Условия за употреба

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Ако съдържанието на захар не надвишава:

4 g/l, или

9 g/l, при условие че общата киселинност, изразена в грамове винена киселина на литър, е не повече от 2 грама под съдържанието на остатъчна захар.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Ако съдържанието на захар надвишава разрешената максимална стойност, но не надвишава:

12 g/l, или

18 g/l, при условие че общата киселинност, изразена в грамове винена киселина на литър, е не повече от 10 грама под съдържанието на остатъчна захар.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Ако съдържанието на захар надвишава разрешената максимална стойност, но не надвишава 45 g/l.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Ако съдържанието на захар е поне 45 g/l.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ И НА ТЕХНИТЕ СИНОНИМИ, КОИТО МОГАТ ДА ФИГУРИРАТ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА ВИНАТА (1)

ЧАСТ A

Списък на винените сортове грозде и на техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вината в съответствие с член 50, параграф 3

 

Име на защитеното наименование за произход или географско указание

Наименование на сорта или неговите синоними

Държави, в които може да се използва наименованието на сорта или някой от неговите синоними (2)

1

Alba (IT)

Albarossa

Италия

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Гърция, Италия, Португалия, Алжир, Тунис, САЩ, Кипър, Южна Африка, Хърватия

Забележка: наименованието „Alicante“ не може да се използва самостоятелно за обозначаване на вино.

3

Alicante Branco

Португалия

4

Alicante Henri Bouschet

Франция, Сърбия и Черна гора (6)

5

Alicante

Италия

6

Alikant Buse

Сърбия и Черна гора (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Италия

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Румъния

9

Borba (PT)

Borba

Испания

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

бивша югославска република Македония (13—20—30), Австрия (18—20), Канада (20—30), Чили (20—30), Италия (20—30), Швейцария

11

Blauer Burgunder

Австрия (10—13), Сърбия и Черна гора (17—30)

12

Blauer Frühburgunder

Германия (24)

13

Blauer Spätburgunder

Германия (30), бивша югославска република Македония (10—20—30), Австрия (10—11), България (30), Канада (10—30), Чили (10—30), Румъния (30), Италия (10—30)

14

Burgund Mare

Румъния (35, 27, 39, 41)

14a

Borgonja istarska

Хърватия

15

Burgundac beli

Сърбия и Черна гора (34)

15a

Burgundac bijeli

Хърватия

17

Burgundac crni

Сърбия и Черна гора (11—30), Хърватия

18

Burgundac sivi

Хърватия, Сърбия и Черна гора

19

Burgundec bel

бивша югославска република Македония

20

Burgundec crn

бивша югославска република Македония (10—13—30)

21

Burgundec siv

бивша югославска република Македония

22

Early Burgundy

САЩ

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Унгария (31)

24

Frühburgunder

Германия (12), Нидерландия

25

Grauburgunder

Германия, България, Унгария, Румъния (26)

26

Grauer Burgunder

Канада, Румъния (25), Германия, Австрия

27

Grossburgunder

Румъния (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Унгария (30)

29

Nagyburgundi

Унгария

30

Spätburgunder

бивша югославска република Македония (10—13—20), Сърбия и Черна гора (11—17), България (13), Канада (10—13), Чили, Унгария (29), Молдова, Румъния (13), Италия (10—13), Обединено кралство, Германия (13)

31

 

Weißburgunder

Южна Африка (33), Канада, Чили (32), Унгария (23), Германия (32, 33), Австрия (32), Обединено кралство, Италия

32

 

Weißer Burgunder

Германия (31, 33), Австрия (31), Чили (31), Словения, Италия

33

 

Weissburgunder

Южна Африка (31), Германия (31, 32), Обединено кралство, Италия, Швейцария

34

 

Weisser Burgunder

Сърбия и Черна гора (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Италия

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Румъния

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Чешка република (39), Австрия, Германия, Словения (Modra frankinja, Frankinja), Унгария, Румъния (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Румъния

39

Frankovka

Чешка република (37), Словакия (40), Румъния (14, 27, 38, 41), Хърватия,

40

Frankovka modrá

Словакия (39)

41

Kékfrankos

Унгария, Румъния (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Италия

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Португалия

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

България

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Италия

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Чешка република

47

Moravia dulce

Испания

48

Moravia agria

Испания

49

Muškat moravský

Чешка република, Словакия

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Румъния

51

Porto (PT)

Portoghese

Италия

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Аржентина

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Италия

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Франция

55

Teran (SI)

Teran

Хърватия (3)

ЧАСТ Б

Списък на винените сортове грозде и на техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вината в съответствие с член 50, параграф 4

 

Име на защитеното наименование за произход или географско указание

Наименование на сорта или неговите синоними

Държави, в които може да се използва наименованието на сорта или някой от неговите синоними (4)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Гърция, Кипър

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Италия, Гърция, Малта, САЩ

2a

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Хърватия

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Италия

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Италия, Австралия, САЩ

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Италия, Австралия

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Италия

7

Barbera

Южна Африка, Аржентина, Австралия, Хърватия, Мексико, Словения, Уругвай, САЩ, Гърция, Италия, Малта

8

Barbera Sarda

Италия

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Италия

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Италия, Австралия

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Унгария

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Италия, Австралия

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Италия, Австралия, САЩ

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Унгария

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Словакия

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Италия

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Италия

18

Korinthiaki

Гърция

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Италия, Австралия, САЩ

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Италия, Австралия

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Италия, Австралия, САЩ

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Италия, Австралия

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Италия, Австралия, САЩ

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Унгария

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Италия, Австралия

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Италия

27

Lambrusco

Италия, Австралия  (5), САЩ

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Италия

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Италия, Австралия

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Италия, Австралия, САЩ, Хърватия

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Италия

35

Pikolit

Словения

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Италия, Австралия

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Италия, Австралия, САЩ, Хърватия

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Унгария (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Сърбия и Черна гора (40—41—46), Хърватия

40

Renski rizling

Сърбия и Черна гора (39—43—46), Словения (45)

41

Rheinriesling

България, Австрия, Германия (43), Унгария (38), Чешка република (49), Италия (43), Гърция, Португалия, Словения

42

Rhine Riesling

Южна Африка, Австралия, Чили (44), Молдова, Нова Зеландия, Кипър, Унгария

43

Riesling renano

Германия (41), Сърбия и Черна гора (39—40—46), Италия (41)

44

Riesling Renano

Чили (42), Малта

45

Radgonska ranina

Словения, Хърватия

46

Rizling rajnski

Сърбия и Черна гора (39—40—43)

47

Rizling Rajnski

бивша югославска република Македония, Хърватия

48

Rizling rýnsky

Словакия

49

Ryzlink rýnský

Чешка република (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Италия, Австралия

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Италия, Австралия, САЩ, Хърватия

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Словения, Хърватия

52a

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Хърватия

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Италия, Австралия, САЩ

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Италия

55

Verdeca

Италия

56

Verdese

Италия

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Италия, Австралия

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Италия, Австралия, Съединени американски щати, Хърватия

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Италия, Австралия

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Унгария


(1)  

ЛЕГЕНДА:

:

термини в курсив

:

синоним на винения сорт грозде,

:

o

:

няма синоним,

:

термини в получер шрифт

:

колона 3: наименование на винения сорт грозде,

колона 4: държава, в която наименованието отговаря на сорт, и обозначение на сорта,

:

термини, които не са в получер шрифт

:

колона 3: име на синонима на сорта грозде,

колона 4: име на държавата, в която се използва синонимът на сорта грозде.

(2)  Предвидените в настоящото приложение дерогации за съответните държави са разрешени само за вината със защитено наименование за произход или географско указание, произведени от съответните сортове.

(3)  Единствено за ЗНП „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652), при условие че „Hrvatska Istra“ и „Teran“ са обозначени в едно и също зрително поле и че наименованието „Teran“ се изписва с по-малки букви от тези на „Hrvatska Istra“.

(4)  Предвидените в настоящото приложение дерогации за съответните държави са разрешени само за вината със защитено наименование за произход или географско указание, произведени от съответните сортове.

(5)  Употребата е разрешена в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 4 от Споразумението от 1 декември 2008 г. между Европейската общност и Австралия относно търговията с вино (ОВ L 28, 30.1.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Указания, разрешени за употреба върху етикети на вина по силата на член 53, параграф 2

ферментирало в буре

отлежало в буре

оставено да старее в буре

ферментирало в […] бъчва

[посочете вида на дървесината]

отлежало в […] бъчва

[посочете вида на дървесината]

оставено да старее в […] бъчва

[посочете вида на дървесината]

ферментирало в бъчва

отлежало в бъчва

оставено да старее в бъчва

Думата „бъчва“ може да се замени с думата „буре“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Термини, посочени в член 54, параграф 1

Държава членка

Термини

Австрия

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Чешка република

Sklep, vinařský dům, vinařství

Германия

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Франция

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Гърция

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Италия

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Кипър

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Португалия

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Словения

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Словакия

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Ограничения върху използването на специфични видове бутилки, посочени в член 56

1.

„Flûte d'Alsace“:

а)

вид: стъклена бутилка, състояща се от право цилиндрично тяло с дълго гърло, със следните приблизителни съотношения на размерите:

общата височина/диаметъра в основата = 5:1;

височината на цилиндричната част = общата височина/3;

б)

при вината, произведени от грозде, добито на територията на Франция, бутилките от този вид са запазени за вината със следните защитени наименования за произход:

„Alsace“ или „vin d'Alsace“, „Alsace Grand Cru“,

„Crépy“,

„Château-Grillet“,

„Côtes de Provence“, червено и розе,

„Cassis“,

„Jurançon“, „Jurançon sec“,

„Béarn“, „Béarn-Bellocq“, розе,

„Tavel“, розе.

Ограничението върху използването на този вид бутилки обаче се прилага единствено за вината, произведени от грозде, добито на територията на Франция.

2.

„Bocksbeutel“ или „Cantil“:

а)

вид: стъклена бутилка с късо гърло, заоблена и закръглена, но със сплесната форма; основата и напречното сечение на бутилката в най-широката част на тялото са елипсовидни:

съотношението голяма ос/малка ос на елипсовидното напречно сечение = 2:1,

съотношението височина на издутата част/цилиндрично гърло на бутилката = 2,5:1;

б)

вина, за които е запазен този вид бутилка:

i)

немски вина със следните защитени наименования за произход:

Franken,

Baden:

с произход от Taubertal и Schüpfergrund,

с произход от следните части на местния административен район Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg и Varnhalt;

ii)

италиански вина със следните защитени наименования за произход:

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Valle Isarco (Eisacktaler), произведено от сортовете Sylvaner и Müller-Thurgau,

Terlaner, произведено от сорта Pinot bianco,

Bozner Leiten,

Alto Adige (Südtiroler), произведено от сортовете Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) и Moscato rosa (Rosenmuskateller),

Greco di Bianco,

Trentino, произведено от сорта Moscato;

iii)

гръцки вина:

Agioritiko,

Rombola Kephalonias,

вина от остров Кефалония,

вина от остров Парос,

вина със защитено географско указание от Пелопонес;

iv)

португалски вина:

вина розе и други вина със защитени наименования за произход и географски указания, за които е доказано, че още преди тяхната класификация като вина със защитени наименования за произход и географски указания са били представяни по лоялен и традиционен начин в бутилки от типа „cantil“.

3.

„Clavelin“:

а)

вид: стъклена бутилка с късо гърло, с вместимост 0,62 l, състояща се от цилиндрично тяло с широки рамене, придаващи на бутилката нисък и масивен вид, със следните приблизителни съотношения на размерите:

общата височина/диаметъра в основата = 2,75;

височината на цилиндричната част = общата височина/2;

б)

вина, за които е запазен този вид бутилка:

френски вина със следните защитени наименования за произход:

Côte du Jura,

Arbois,

L'Etoile,

Château Chalon.

4.

„Tokaj“:

а)

вид: безцветна стъклена бутилка, права и с дълго гърло, състояща се от цилиндрично тяло, със следните приблизителни съотношения на размерите:

височината на цилиндричната част/общата височина = 1:2,7,

общата височина/диаметъра в основата = 1:3,6,

вместимост: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml или 187,5 ml (при износ за трета държава),

върху бутилката може да бъде поставен печат, изработен от материала на бутилката, указващ винарския регион или производителя;

б)

вина, за които е запазен този вид бутилка:

 

унгарски и словашки вина със следните защитени наименования за произход:

Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj,

 

допълнени с някое от следните защитени традиционни наименования:

aszú/výber,

aszúeszencia/výberová esencia,

eszencia/esencia,

máslas/mášláš,

fordítás/forditáš,

szamorodni/samorodné.

Ограничението върху използването на този вид бутилки обаче се прилага единствено за вината, произведени от грозде, добито на територията на Унгария и Словакия.


Top