EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0852

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 137, 24.5.2017, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj

24.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Живакът е силно токсично вещество, което представлява глобална и сериозна заплаха за здравето на човека, включително под формата на метилживак в риби и морски храни, екосистемите и дивата флора и фауна. Поради трансграничния характер на замърсяването с живак, между 40 и 80 % от общото отлагане на живак в Съюза е с произход извън Съюза. Поради това е налице основание за предприемане на действия на местно, регионално, национално и международно равнище.

(2)

Повечето емисии на живак и свързаните с тях рискове от експозиция са в резултат от антропогенна дейност, като първичен добив и преработка на живак, употреба на живак в продукти и промишлени процеси, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, изгаряне на въглища и управление на отпадъци от живак.

(3)

Седмата програма за действие за околната среда, приета с Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), определя дългосрочната цел за нетоксична околна среда и за тази цел в нея се посочва, че са необходими действия, за да се гарантира свеждане до минимум на значителните неблагоприятни последици от химикалите върху здравето на човека и околната среда до 2020 г.

(4)

Съобщението на Комисията от 28 януари 2005 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия на Общността относно живака“, преразгледана на 7 декември 2010 г. („наричана по-долу „Стратегията“), цели свеждане до минимум и, когато това е осъществимо, пълно преустановяване на глобалните антропогенни изпускания на живак във въздуха, водата и почвата.

(5)

През последните 10 години в Съюза бе постигнат значителен напредък във връзка с управлението на живака след приемането на Стратегията и на широка гама от мерки по отношение на емисиите, предлагането, търсенето и употребата на живак и управлението на излишъка и запасите от живак.

(6)

В Стратегията се препоръчва, че договарянето и сключването на международен правно обвързващ инструмент относно живака следва да бъде приоритет, тъй като действията на Съюза сами по себе си не могат да гарантират ефективно защитата на гражданите на Съюза от отрицателните последици от живака върху здравето.

(7)

Съюзът и 26 държави членки подписаха през 2013 г. Конвенцията Минамата относно живака (наричана по-долу „Конвенцията“). Естония и Португалия — двете държави членки, които не са подписали Конвенцията — заявиха ангажимента си да я ратифицират. Следователно Съюзът и всички негови държави членки са ангажирани с нейното сключване, транспониране и изпълнение.

(8)

Бързото одобрение на Конвенцията от страна на Съюза и нейното ратифициране от държавите членки ще насърчи държавите, които са основни потребители и източници на емисии на живак в световен мащаб, които са подписали Конвенцията, да я ратифицират и изпълняват.

(9)

Настоящият регламент следва да допълни достиженията на правото на Съюза и да предвиди разпоредби, които са необходими, за да се гарантира пълното привеждане на достиженията на правото на Съюза в съответствие с Конвенцията, за да могат Съюзът и неговите държави членки съответно да я одобрят или ратифицират, како и да я изпълняват.

(10)

По-нататъшните действия, предприемани от Съюза и надхвърлящи изискванията на Конвенцията, биха проправили пътя, както беше в случая с Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), за безживачните продукти и процеси.

(11)

В съответствие с член 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да поддържат или въвеждат по-строги защитни мерки, при условие че тези мерки са съвместими с Договорите и Комисията е уведомена за тях.

(12)

Забраната за износ на живак, установена в Регламент (ЕО) № 1102/2008, следва да бъде допълнена с ограничения върху вноса на живак, които варират в зависимост от източника, предвидената употреба и мястото на произход на живака. Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да продължава да се прилага по отношение на вноса на отпадъци от живак, по-специално що се отнася до правомощията на компетентните органи съгласно посочения регламент.

(13)

Разпоредбите на настоящия регламент относно вноса на живак и на смеси на живака имат за цел да гарантират изпълнението от страна на Съюза и държавите членки на задълженията съгласно Конвенцията за търговията с живак.

(14)

Износът, вносът и производството на редица продукти с добавен живак, представляващи значителен дял от употребата в рамките на Съюза и в световен мащаб на живак и живачни съединения, следва да бъдат забранени.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на приложимите достижения на правото на Съюза, които определят по-строги изисквания за продукти с добавен живак, включително по отношение на максималното съдържание на живак.

(16)

Употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси следва да се прекрати постепенно и за тази цел е необходимо да се насърчава търсенето на алтернативни на живака вещества с безвредни характеристики или при всички случаи по-малко опасни за околната среда и здравето на човека.

(17)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) забранява, считано от 10 октомври 2017 г., производството, пускането на пазара и употребата на пет фенилживачни съединения, за които е известно, че се използват по-специално като катализатори за производството на полиуретан. Употребата на други съдържащи живак катализатори в производството на полиуретан следва също да бъде забранена, считано от 1 януари 2018 г.

(18)

Производството на алкохолати, включващи употребата на живак като електрод, следва постепенно да бъде прекратено и тези производствени процеси следва да бъдат заменени в най-кратък срок от осъществими безживачни производствени процеси. При отсъствие на относими налични безживачни производствени процеси следва да се установят оперативни условия за производството на натриев или калиев метилат или етилат, включващо употребата на живак. Следва да се вземат мерки за намаляване на употребата на живак, така че постепенно да се прекрати неговата употреба в това производство възможно най-скоро и при всички случаи преди 1 януари 2028 г.

(19)

Производството и пускането на пазара на нови продукти с добавен живак и използването на нови производствени процеси, които включват употребата на живак и живачни съединения би увеличило употребата на живак и живачни съединения, както и емисиите на живак в Съюза. Следователно такива нови дейности следва да бъдат забранени, освен ако с оценката не се докаже, че новите продукти с добавен живак или новите производствени процеси биха осигурили значителни ползи за околната среда или за здравето и че те не представляват значителни рискове за околната среда или за здравето на човека, както и че не са налични технически и практически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи.

(20)

Употребата на живак и живачни съединения в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато представлява значителен дял от употребата и емисиите на живак в световен мащаб с отрицателни последици както за местни общности, така и в световен мащаб. Поради това тази употреба на живак и живачни съединения следва да бъде забранена съгласно настоящия регламент и регулирана на международно равнище. Без да се засяга забраната за такава употреба и в допълнение към прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции от държавите членки по отношение на нарушения на настоящия регламент, също така е целесъобразно да бъде предвиден национален план в случай на повече от само изолирани случаи на неспазване на тази забрана с цел решаване на проблема с ръчния и дребномащабния добив и преработката на злато, при които за извличане на златото от рудата се използва амалгамиране с живак.

(21)

В Съюза живакът се употребява най-често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване. Ето защо употребата на дентална амалгама следва да бъде постепенно прекратено в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и с националните планове, които се основават, по-специално на мерките, изброени в приложение А, част II към Конвенцията. Комисията следва да изготви оценка и да докладва относно осъществимостта на постепенното прекратяване на употребата на дентална амалгама в дългосрочен план, за предпочитане до 2030 г., като се вземат предвид националните планове, изисквани съгласно настоящия регламент, и при пълно зачитане на компетентността на държавите членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Освен това следва да бъдат предприети специални превантивни мерки за защита на здравето на уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени.

(22)

Следва да бъде позволена единствено употребата на предварително дозирана капсулирана дентална амалгама и употребата на амалгамни сепаратори в денталните практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват пломби от дентална амалгама или зъби, съдържащи такива пломби, следва да бъде задължително, с цел предпазване на практикуващите специалисти по дентална медицина и пациентите от експозиция на живак и за гарантиране, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда. В тази връзка употребата на живак в насипно състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина следва да бъде забранена. Капсулите с амалгама, като например описаните в Европейските стандарти EN ISO 13897:2004 и EN ISO 24234:2015, се считат за подходящи за използване от практикуващите специалисти по дентална медицина. Освен това следва да бъде определено минимално ниво на ефективност на задържане за амалгамните сепаратори. Съответствието на амалгамните сепаратори следва да се основава на съответните стандарти, като например на Европейски стандарт EN ISO 11143:2008. Като се има предвид размерът на икономическите оператори в денталния сектор, засегнати от въвеждането на тези изисквания, целесъобразно е да се предостави достатъчно време за адаптиране към новите изисквания.

(23)

Обучението на студентите по дентална медицина и практикуващите специалисти по дентална медицина относно употребата на безживачни алтернативи, по-специално за уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени както и осъществяването на научни изследвания и иновации в областта на здравето на устната кухина, с цел подобряване на познанията за съществуващите материали и техники за възстановяване и за разработване на нови материали, могат да спомогнат за намаляването на употребата на живак.

(24)

Над 6 000 тона отпадъци от течен живак ще бъдат генерирани в Съюза до края на 2017 г., главно в резултат на задължителното извеждане от експлоатация на инсталациите с живачни клетки в хлоралкалната промишленост в съответствие с Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията (7). Поради ограничения наличен капацитет за извършване на преобразуването на отпадъците от течен живак, временното съхраняване на отпадъци от течен живак следва да остане разрешено съгласно настоящия регламент за достатъчно дълъг срок, за да се гарантира преобразуването и ако е приложимо, втвърдяването на всички такива отпадъци. Такова съхраняване следва да се извършва в съответствие с изискванията, установени в Директива 1999/31/ЕО на Съвета (8).

(25)

Имайки предвид че живакът е изключително опасно вещество в своята течна форма, постоянното съхраняване без предварително третиране на отпадъците от живак следва да се забрани, поради рисковете, свързани с такова обезвреждане. Поради това отпадъците от живак следва да бъдат подложени на подходящи операции по преобразуване и ако е приложимо, по втвърдяване, преди постоянното съхраняване. За тази цел и за да се намалят свързаните с това рискове, държавите членки следва да вземат предвид техническите насоки относно живака на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

(26)

За да се гарантира, че разпоредбите на настоящия регламент относно отпадъците се прилагат правилно, следва да се вземат мерки, за да се гарантира ефективна система за проследимост по цялата верига на управление на отпадъците от живак, при която производителите на отпадъци от живак и операторите на съоръжения за управление на отпадъците, в които се съхраняват и обработват тези отпадъци, се задължават да създадат информационен регистър като част от документирането, изисквано съгласно Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

(27)

Конвенцията изисква страните да се стремят да разработват подходящи стратегии за идентифициране и оценка на обектите, замърсени с живак или живачни съединения. Директива № 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10) съдържа изискването операторите на промишлени инсталации да намират разрешение на проблема, свързан със замърсяването на почвата. Освен това съгласно Директива № 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) от държавите членки се изисква да разрешават проблемите, свързани със замърсяването на почвата, когато това замърсяване оказва неблагоприятно въздействие върху състоянието на даден воден обект. Поради това следва да бъде извършван обмен на информация между Комисията и държавите членки с цел обмяна на опит относно инициативите и мерките, осъществявани на национално ниво.

(28)

За да бъдат отразени настоящите научни познания относно рисковете от метилживак, Комисията следва, когато извършва преглед на настоящия регламент, да направи оценка на съществуващите допустими гранични дози на живака и да установи нови здравни показатели.

(29)

С цел съгласуване на законодателството на Съюза с решенията на Конференцията на страните по Конвенцията, подкрепени от Съюза чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9от ДФЕС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с измененията на приложенията към настоящия регламент, както и във връзка с удължаване на срока за временно съхраняване на отпадъци от живак. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на определянето на формуляри за внос и износ, установяването на технически изисквания за екологосъобразното междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака, забраната или разрешаването на нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси, включващи употребата на живак и живачни съединения, и определянето на задълженията за докладване, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(31)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент, и следва да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(32)

С оглед на естеството и обхвата на измененията, които трябва да се внесат в Регламент (ЕО) № 1102/2008 и за да се повишат правната сигурност, яснотата и прозрачността на законодателството, както и то да се опрости, посоченият регламент следва да бъде отменен.

(33)

С цел на компетентните органи на държавите членки и на икономическите оператори, засегнати от настоящия регламент, да се даде достатъчно време, за да се адаптират към новия режим, установен с настоящия регламент, той следва да се прилага от 1 януари 2018 г.

(34)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез, inter alia, забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак, чрез ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато и в дентална амалгама и чрез задължения, приложими към отпадъците от живак, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради трансграничното естество на замърсяването с живак и естеството на мерките, които трябва да се предприемат, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цел

С настоящия регламент се създават мерки и условия относно употребата, съхранението и търговията с живак, живачни съединения и смеси на живака, както и производството и употребата, и търговията с продукти с добавен живак, и управлението на отпадъци от живак, за да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и на околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения.

Държавите членки, когато е целесъобразно, могат да прилагат по-строги изисквания от тези, предвидени в настоящия регламент, в съответствие с ДФЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„живак“ означава метален живак (Hg, CAS № 7439-97-6);

2)

„живачно съединение“ означава всяко вещество, състоящо се от атоми на живака и един или повече атоми на други химични елементи, които могат да бъдат разделени на различни компоненти единствено чрез химични реакции;

3)

„смес“ означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества;

4)

„продукт с добавен живак“ означава продукт или компонент на продукт, съдържащ целенасочено добавен живак или живачно съединение;

5)

„отпадъци от живак“ означава метален живак, който се квалифицира като отпадък, както е определено в член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО;

6)

„износ“ означава всяко от следните:

а)

окончателен или временен износ на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, отговарящ на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС;

б)

реекспорт на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, които не отговарят на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС и които са поставени под митнически режим, различен от режим външен съюзен транзит за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

7)

„внос“ означава физическото въвеждане в митническата територия на Съюза на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, които са поставени под митнически режим, различен от режим външен съюзен транзит за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

8)

„обезвреждане“ означава обезвреждане, както е определено в член 3, точка 19 от Директива 2008/98/ЕО;

9)

„първичен добив на живак“ означава добив, при който основният търсен материал е живак;

10)

„преобразуване“ означава химичната трансформация на физичното състояние на живак от течно агрегатно състояние в живачен сулфид или сходно химично съединение, което е еднакво или по-стабилно и еднакво или по-малко разтворимо във вода и което не представлява по-голяма опасност за здравето или околната среда, отколкото живачният сулфид;

11)

„пускане на пазара“ означава доставяне или предоставяне на разположение, срещу заплащане или безплатно, на трета страна. Вносът се счита за пускане на пазара;

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВАК, ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, СМЕСИ НА ЖИВАКА И ПРОДУКТИ С ДОБАВЕН ЖИВАК

Член 3

Ограничения за износа

1.   Забранява се износът на живак.

2.   Забранява се износът на живачни съединения и на смеси на живака, изброени в приложение I, считано от посочените в същото приложение дати.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, се разрешава износът на живачни съединения, изброени в приложение I и предназначени за лабораторни изследвания или лабораторен анализ.

4.   Забранява се износът с цел извличане на живак от живачни съединения и от смеси на живака, които не попадат в обхвата на забраната, установена в параграф 2.

Член 4

Ограничения за внос

1.   Забраняват се вносът на живак и вносът на смеси на живака, изброени в приложение I, включително отпадъци от живак от който и да е от големите източници, посочени в член 11, букви а) — г) за цели, различни от обезвреждане като отпадъци. Вносът за обезвреждане като отпадъци се разрешава единствено когато държавата износител няма достъп до наличен капацитет за преобразуване на своята територия.

Без да се засяга член 11 и чрез дерогация от първа алинея на настоящия параграф, се разрешава вносът на живак и вносът на смеси на живака, изброени в приложение I, за употреба, разрешена в дадена държава членка, когато държавата членка вносител е дала писмено съгласие за такъв внос в следните случаи:

а)

държавата износител е страна по Конвенцията и изнасяният живак не е от първичен добив на живак, който е забранен съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Конвенцията; или

б)

държавата износител не е страна по Конвенцията и е представила удостоверение, че живакът не е от първичен добив на живак.

Без да се засягат националните мерки, приети в съответствие с ДФЕС, употреба, разрешена съгласно законодателството на Съюза, се счита за разрешена употреба в държава членка за целите на настоящия параграф.

2.   Забранява се вносът на смеси на живака, които не попадат в обхвата на параграф 1, и на съединения на живака, предназначени за извличане на живак.

3.   Забранява се вносът на живак за употреба при ръчен и дребномащабен добив и обработка на злато

4.   Когато вносът на отпадъци от живак е разрешен в съответствие с настоящия член, Регламент (ЕО) № 1013/2006 продължава да се прилага в допълнение към изискванията на настоящия регламент.

Член 5

Износ, внос и производство на продукти с добавен живак

1.   Без да се засягат по-строгите изисквания, предвидени в друго приложимо законодателство на Съюза, се забраняват износът, вносът и производството в Съюза на продукти с добавен живак, посочени в приложение II, считано от датите, определени в приложението.

2.   Забраната, предвидена в параграф 1, не се прилага спрямо който и да е от следните продукти с добавен живак:

а)

продукти от основна необходимост за гражданска защита и военни цели;

б)

продукти за проучване, за калибриране на уреди и апарати или за употреба като референтен стандарт.

Член 6

Формуляри за внос и износ

Комисията приема решения чрез актове за изпълнение с цел определяне на формуляри, които да се използват за прилагането на членове 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЖИВАК, ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И СМЕСИ НА ЖИВАКА

Член 7

Промишлени дейности

1.   Забранява се употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси, изброени в част I на приложение III, считано от датите, определени в приложението.

2.   Употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси, изброени в част II на приложение III, се разрешава само при изпълнение на посочените там условия.

3.   Междинното съхранение на живак и на живачни съединения и на смеси на живака, изброени в приложение I към настоящия регламент, се извършва по екологосъобразен начин в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива № 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (14) и в Директива 2010/75/ЕС.

За да се гарантира еднаквото прилагане на задължението, установено в първа алинея от настоящия параграф, Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на технически изисквания за екологосъобразното междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака, в съответствие с решенията, приети от Конференцията на страните по Конвенцията в съответствие с член 10, параграф 3 и член 27 от Конвенцията, при условие че Съюзът е подкрепил решението посредством решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 8

Нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси

1.   Икономическите оператори не произвеждат продукти с добавен живак след 1 януари 2018 г., нито пускат на пазара продукти с добавен живак, които не са били произведени преди 1 януари 2018 г. (наричани по-долу „нови продукти с добавен живак“), освен ако не получат разрешение да направят това посредством решение, взето съгласно параграф 6 от настоящия член, или не им е позволено да направят това съгласно Директива № 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (15).

Първа алинея не се прилага за което и да е от следните:

а)

оборудване, което е необходимо за защитата на основните интереси на сигурността на държавите членки, включително оръжие, боеприпаси и други военни материали, специално предназначени за военни цели;

б)

оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;

в)

технически подобрения или промени на продукти с добавен живак, които са били произведени преди 1 януари 2018 г., при условие че такива подобрения или промени водят до намаляването на употребата на живак в тези продукти.

2.   Икономическите оператори не използват производствени процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения, които не са били използвани процеси преди 1 януари 2018 г. (наричани по-долу „нови производствени процеси“), освен ако не са получили разрешение да направят това посредством решение, взето съгласно параграф 6.

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за процесите, при които се произвеждат или употребяват продукти с добавен живак, различни от тези, за които се прилага забраната, установена в параграф 1.

3.   Когато даден икономически оператор възнамерява да подаде уведомление с оглед приемането на решение съгласно параграф 6, с цел да произвежда или да пуска на пазара нов продукт с добавен живак, или да използва нов производствен процес, които ще осигурят значителни ползи за околната среда и здравето и не представляват значителни рискове за околната среда или за здравето на човека, и когато не съществуват технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи, икономическият оператор уведомява компетентните органи на съответната държава членка. Уведомлението включва следната информация:

а)

техническо описание на съответния продукт или процес;

б)

оценка на ползите и рисковете е от него за околната среда и здравето;

в)

доказателства, установяващи липсата на технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят значителни ползи за околната среда или за здравето;

г)

подробно обяснение на начина, по който процесът трябва да се провежда или продуктът да се произвежда, употребява и, и обезврежда след употреба като отпадък, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и на здравето на човека.

4.   Съответната държава членка препраща на Комисията уведомлението, получено от икономическия оператор, ако прецени, въз основа на собствената си оценка на информацията, представена в него, че критериите, посочени в първа алинея от параграф 6, са изпълнени.

Съответната държава членка информира Комисията за случаи, при които счита, че критериите, посочени в първата алинея на параграф 6, не са били изпълнени.

5.   Когато държавата членка препрати уведомление съгласно параграф 4, първа алинея от настоящия член Комисията незабавно предоставя уведомлението на комитета, посочен в член 22, параграф 1.

6.   Комисията разглежда полученото уведомление и преценява дали е доказано, че новият продукт с добавен живак или новият производствен процес би осигурил значителни ползи за околната среда или здравето, че не представлява значителни рискове за околната среда или за здравето на човека и че не съществуват технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи.

Комисията информира държавите членки относно резултата от оценката.

Комисията приема решения чрез актове за изпълнение, в които посочва дали съответният нов продукт с добавен живак или нов производствен процес е разрешен. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

7.   До 30 юни 2018 г. Комисията публикува в интернет списък на производствените процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения, които са били използвани процеси преди 1 януари 2018 г., и на продуктите с добавен живак, произведени преди 1 януари 2018 г., както и приложимите ограничения за търговия.

Член 9

Ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато

1.   Забраняват се ръчният и дребномащабният добив и преработката на злато, при които се използва амалгамиране с живак за извличане на златото от рудата.

2.   Без да се засяга параграф 1 от настоящия член и член 16, ако съществуват доказателства за повече от само изолирани случаи на неспазване на забраната, установена в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на съответната държава членка разработва и прилага национален план в съответствие с приложение IV.

Член 10

Дентална амалгама

1.   Считано от 1 януари 2019 г., денталната амалгама се използва само в предварително дозирана капсулирана форма. Забранена е употребата на живак в насипно състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина.

2.   Считано от 1 юли 2018 г., не се използва дентална амалгама за дентално лечение на пациенти с млечни зъби, на деца под 15 години и на бременни или кърмещи жени, освен когато това се счита за абсолютно необходимо от страна на практикуващия специалист по дентална медицина въз основа на специфичните медицински нужди на пациента.

3.   До 1 юли 2019 г. всяка държава членка определя национален план относно мерките, които възнамерява да приложи за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама.

Държавите членки публикуват своите национални планове в интернет и ги предават на Комисията в срок от един месец от приемането им.

4.   Считано от 1 януари 2019 г., лицата, отговарящи за дентални практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват пломби от дентална амалгама или зъби, съдържащи такива пломби, гарантират, че техните практики са оборудвани с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и на тези, които се съдържат в използваната вода.

Лицата, отговарящи за дентални практики гарантират, че:

а)

амалгамните сепаратори, въведени в експлоатация, считано от 1 януари 2018 г., осигуряват ниво на задържане на най-малко 95 % от частиците амалгама.

б)

считано от 1 януари 2021 г., всички използвани амалгамни сепаратори осигуряват нивото на задържане, посочено в буква а).

Амалгамните сепаратори се поддържат в съответствие с указанията на производителя, за да се осигури възможно най-високото ниво на задържане.

5.   Счита се, че капсулите и амалгамните сепаратори, които отговарят на европейските стандарти или на други национални или международни стандарти, които гарантират еквивалентно ниво на качество и на задържане, изпълняват изискването, предвидено в параграфи 1 и 4.

6.   Практикуващите специалисти по дентална медицина гарантират, че техните отпадъци от амалгама, включително амалгамни остатъци, частици и пломби, както и зъби или части от тях, замърсени с дентална амалгама, се обработват и се събират от оправомощено учреждение или предприятие за управление на отпадъци.

При никакви обстоятелства практикуващите специалисти по дентална медицина не изпускат пряко или непряко такива отпадъци от амалгама в околната среда.

ГЛАВА IV

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВАК

Член 11

Отпадъци

Без да се засяга член 2, точка 5 от настоящия регламент, живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в смеси, от който и да е от посочените по-долу големи източници се считат за отпадък по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и се обезвреждат, без това да застрашава здравето на човека или да се уврежда околната среда в съответствие с посочената директива:

а)

хлоралкалната промишленост;

б)

пречистването на природен газ;

в)

дейности по добив и топене на цветни метали;

г)

извличане от цинабарит в Съюза.

Такова обезвреждане не трябва да води до каквато и да е форма на възстановяване на живак.

Член 12

Докладване относно големи източници

1.   Икономическите оператори в промишлените отрасли, посочени в член 11, букви а), б) и в), изпращат всяка година най-късно до 31 май следното на компетентните органи на съответните държави членки:

а)

данни за общото количество отпадъци от живак, съхранявани във всяко от техните съоръжения;

б)

данни за общото количество отпадъци от живак, изпратени в индивидуални съоръжения, извършващи временно съхраняване, преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак или постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване или, ако е приложимо, втвърдяване;

в)

местоположението и данните за връзка с всяко от съоръженията, посочени в буква б);

г)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ временно съхраняване на отпадъците от живак, в съответствие с член 14, параграф 1;

д)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, в съответствие с член 14, параграф 2;

е)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, в съответствие с член 14, параграф 3.

2.   Данните, посочени в параграф 1, букви а) и б) се съобщават, като се използват кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета (16).

3.   Прилагането на задължението, установено в параграфи 1 и 2, се прекратява за икономически оператор на хлоралкални съоръжения, след изтичането на една година от датата, на която всички живачни клетки, експлоатирани от икономически оператор, са били изведени от експлоатация в съответствие с Решение за изпълнение № 2013/732/ЕС и цялото количество живак е било предадено на съоръжения за управление на отпадъци.

Член 13

Съхраняване на отпадъци от живак

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/31/ЕО отпадъците от живак могат да бъдат временно съхранявани в течно състояние, при условие че са спазени специалните изисквания за временно съхраняване на отпадъците от живак, посочени в приложения I, II и III към посочената директива, и че такова съхраняване се извършва в надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временно съхраняване на отпадъци от живак.

Дерогацията, предвидена в първата алинея, престава да се прилага, считано от 1 януари 2023 г.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на настоящия регламент чрез удължаване на срока за временно съхраняване на отпадъци от живак, посочен в параграф 1 от настоящия член, до три години.

3.   Преди постоянното им обезвреждане, отпадъците от живак се подлагат на преобразуване, а когато са предназначени за обезвреждане в надземни съоръжения — на преобразуване и втвърдяване.

Отпадъците от живак, които са били подложени на преобразуване, и когато е приложимо, на втвърдяване, се обезвреждат за постоянно в следните съоръжения за постоянно съхраняване, лицензирани за обезвреждане на опасни отпадъци:

а)

солни мини, пригодени за постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване, или дълбоки подземни, твърди скални образувания, осигуряващи ниво на безопасност и задържане, равностойно или по-високо от това на посочените солни мини; или

б)

надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и втвърдяване, които осигуряват ниво на безопасност и задържане, равностойно на или по-високо от това на съоръженията, посочени в буква а).

Операторите на съоръжения за постоянно съхраняване гарантират, че отпадъците от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, се съхраняват в запечатана камера отделно от други отпадъци и в партиди за обезвреждане в. Освен това тези оператори гарантират, че по отношение на съоръженията за постоянно съхраняване са спазени изискванията, определени в Директива 1999/31/ЕО, включително специфичните изисквания за временно съхраняване на отпадъците от живак, установени в приложение I, раздел 8, трето и пето тире и в приложение II към посочената директива.

Член 14

Проследимост

1.   Операторите на съоръжения, извършващи временно съхраняване на отпадъци от живак, създават регистър, включващ следното:

а)

за всяка получена пратка отпадъци от живак:

i)

произхода и количеството на тези отпадъци;

ii)

името и данните за контакт на доставчика и собственика на тези отпадъци;

б)

за всяка пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението:

i)

количеството на тези отпадъци и съдържанието на живак в тях;

ii)

местоназначението и предвидената операция по обезвреждане на тези отпадъци;

iii)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на тези отпадъци, както е посочено в параграф 2;

iv)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, както е посочено в параграф 3;

в)

количеството отпадъци от живак, съхранявано в съоръжението в края на всеки месец.

Веднага след като отпадъците от живак се извадят от съоръжението за временно съхраняване, операторите на инсталациите за временно съхраняване на отпадъци от живак издават удостоверение, че отпадъците от живак са изпратени в съоръжение, извършващо операции по обезвреждане, уредени от настоящия член.

След като е издадено удостоверение, посочено във втората алинея на настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

2.   Операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, създават регистър, включващ следното:

а)

за всяка получена пратка отпадъци от живак:

i)

произхода и количеството на тези отпадъци;

ii)

името и данните за контакт на доставчика и собственика на тези отпадъци;

б)

за всяка пратка отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, която напуска съоръжението:

i)

количеството на тези отпадъци и съдържанието на живак в тях;

ii)

местоназначението и планираната операция по обезвреждане на тези отпадъци;

iii)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на тези отпадъци, както е посочено в параграф 3;

в)

количеството отпадъци от живак, съхранявано в съоръжението в края на всеки месец.

Веднага след като бъде завършена операцията по преобразуване и ако е приложимо, по втвърдяване на цялата пратка, операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, издават удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак е преобразувана и, ако е приложимо, втвърдена.

След като е издадено удостоверение, посочено във втората алинея от настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на операторите на съоръженията, посочени в параграф 1 от настоящия член, и на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

3.   Веднага след като бъде завършена операцията за обезвреждане на цялата пратка, операторите на съоръжения, извършващи постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, издават удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, е поставена в съоръжение за постоянно съхраняване в съответствие с Директива 1999/31/ЕО, като това удостоверение включва и информация относно местоположението на съоръжението.

След като е издадено удостоверение, посочено във първата алинея от настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на операторите на съоръженията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, както и на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

4.   Всяка година до 31 януари операторите на съоръженията, посочени в параграфи 1 и 2, предават регистъра за предходната календарна година на компетентните органи на съответните държави членки. Компетентните органи на съответните държави членки препращат ежегодно на Комисията всеки предаден регистър.

Член 15

Замърсени площи

1.   Комисията организира обмен на информация с държавите членки по отношение на мерките, взети на национално равнище, за установяване и оценка на площите, замърсени с живак и живачни съединения, както и за справяне със значителните рискове, които такова замърсяване може да представлява за здравето на човека и околната среда.

2.   До 1 януари 2021 г. Комисията публикува в интернет информацията, събрана по параграф 1, включително списък на площите, замърсени с живак или живачни съединения.

ГЛАВА V

САНКЦИИ, КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ДОКЛАДВАНЕ

Член 16

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. До съответните дати на прилагане на относимите разпоредби от настоящия регламент държавите членки нотифицират на Комисията тези правила и мерки, като я нотифицират незабавно и за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 17

Компетентни органи

Държавите членки определят компетентните органи, които отговарят за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия регламент.

Член 18

Доклад

1.   До 1 януари 2020 г. и на подходящи интервали от време след това държавите членки изготвят, представят на Комисията и публикуват в интернет доклад със следното съдържание:

а)

информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия регламент;

б)

информация, необходима за изпълнението от страна на Съюза на задължението за докладване съгласно член 21 от Конвенцията;

в)

обобщение на информацията, събрана в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

г)

информация относно живака, който се намира на тяхна територия:

i)

списък на обектите, в които се намират повече от 50 тона живак, различен от отпадъци от живак, както и количеството живак във всеки обект;

ii)

списък на обектите, в които са събрани повече от 50 тона отпадъци от живак, както и количеството отпадъци от живак във всеки обект; и

д)

списък на източниците на доставки на живак над 10 тона живак на година, когато държавите членки са запознати с тези източници.

Държавите членки могат да решат да не публикуват част от информацията, посочена в първата алинея, въз основа на някое от основанията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива № 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17), при условие че се спазва член 4, параграф 2, втора алинея от посочената директива.

2.   За целите на докладването, посочено в параграф 1, Комисията предоставя на държавите членки инструмент за докладване по електронен път.

Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват подходящи въпросници с цел уточняване на съдържанието, информацията и ключовите показатели за изпълнението, които са необходими за спазване на изискванията, посочени в параграф 1, както и формата и честотата на доклада, посочен в параграф 1. Тези въпросници не дублират задълженията за докладване на страните по Конвенцията. Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

3.   Държавите членки незабавно предоставят на Комисията доклади, които са представили на секретариата по Конвенцията.

Член 19

Преглед

1.   До 30 юни 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от оценката си по отношение на:

а)

необходимостта от това Съюзът да регулира емисиите от живак и живачни съединения от крематориуми;

б)

осъществимостта на постепенното прекратяване на употребата на дентална амалгама в дългосрочен план, за предпочитане до 2030 г., като се вземат предвид националните планове, посочени в член 10, параграф 3, и при пълно зачитане на компетентността на държавите членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи; и

в)

ползите за околната среда и осъществимостта на по-нататъшно привеждане в съответствие на приложение II с относимото законодателство на Съюза, уреждащ пускането на пазара на продукти с добавен живак.

2.   До 31 декември 2024 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и прегледа на настоящия регламент inter alia с оглед на оценяването на ефективността, предприето от Конференцията на страните по Конвенцията, и на докладите, представени от държавите членки в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 21 от Конвенцията.

3.   Комисията представя, ако е целесъобразно, законодателно предложение заедно със своите доклади, посочени в параграфи 1 и 2.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ

Член 20

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 от настоящия регламент за изменение на неговите приложения I, II, III и IV с цел привеждането им в съответствие с решенията, приети от Конференцията на страните по Конвенцията съгласно член 27 от Конвенцията, при условие че Съюзът е подкрепил съответното решение чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС.

Член 21

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 юни 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 22

Процедура на комитет

1.   За приемането на формуляри за внос и износ съгласно член 6, на технически изисквания за екологосъобразно междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака съгласно член 7, параграф 3, на решение съгласно член 8, параграф 6, и на въпросници съгласно член 18, параграф 2, Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1102/2008 се отменя, считано от 1 януари 2018 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата за съответствие в приложение V.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 година.

Приложение III, част I, буква г) обаче се прилага от 11 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

C. ABELA


(1)  ОВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 122.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 април 2017 г.

(3)  Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година„Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

(4)  Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 75).

(5)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията от 9 декември 2013 г. за установяване на заключения за най-добрите налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността, по отношение на производството на хлоралкални продукти (ОВ L 332, 11.12.2013 г., стр. 34).

(8)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(9)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(10)  Директива 2010/75//ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(11)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)  Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).

(15)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

(16)  Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).

(17)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Живачни съединения, попадащи в обхвата на член 3, параграфи 2 и 3 и член 7, параграф 3и смеси на живака, попадащи в обхвата на член 3, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 7, параграф 3

Живачни съединения, забранени за износ от 1 януари 2018 г.:

живачен (I) хлорид (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

живачен (II) оксид (HgO, CAS № 21908-53-2)

цинабарит

живачен сулфид (HgS, CAS RN 1344-48-5)

Живачни съединения, забранени за износ от 1 януари 2020 г.:

живачен сулфат (II) (HgSO4, CAS RN 7783-35-9)

живачен нитрат (II) (Hg(NO3)2, CAS RN 10045-94-0)

Смеси на живака, забранени за износ от1 януари 2018 г.:

Смеси на живака с други вещества, включително живачни сплави, при които концентрацията на живак е най-малко 95 тегловни процента.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продукти с добавен живак, посочени в член 5

Част А — продукти с добавен живак

Продукти с добавен живак

Дата, считано от която се забраняват износът, вносът и производството на продукти с добавен живак

1.

Батерии или акумулатори, които съдържат повече от 0,0005 тегловни процента живак.

31.12.2020 г.

2.

Комутатори и релета, с изключение на мостове с висока точност за измерване на загуби и капацитет и високочестотни радиочестотни комутатори и релета в контролни и регулиращи прибори, с максимално съдържание на живак от 20 mg на мост, комутатор или реле.

31.12.2020 г.

3.

Компактни луминесцентни лампи (CFL) за общо осветление:

а)

CFL.i ≤ 30 вата със съдържание на живак, надвишаващо 2,5 mg на лампова горелка.

б)

CFL.ni ≤ 30 вата със съдържание на живак, надвишаващо 3,5 mg на лампова горелка.

31.12.2018 г.

4.

Следните линейни луминесцентни лампи за общо осветление:

а)

рилентови фосфорни < 60 вата със съдържание на живак, надвишаващо 5 mg на лампа;

б)

халофосфатни фосфорни ≤ 40 вата със съдържание на живак, надвишаващо 10 mg на лампа.

31.12.2018 г.

5.

Живачни лампи с високо налягане за общо осветление

31.12.2018 г.

6.

Следните луминесцентни лампи със студен катод и луминесцентни лампи с външен електрод (CCFL и EEFL) с добавен живак за електронни екрани:

а)

малка дължина (≤ 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 3,5 mg на лампа;

б)

средна дължина (> 500 mm и ≤ 1 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 5 mg на лампа;

в)

голяма дължина (> 1 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 13 mg на лампа.

31.12.2018 г.

7.

Козметичните продукти, съдържащи живак и живачни съединения, с изключение на специалните случаи, включени в приложение V, вписвания 16 и 17 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1).

31.12.2020 г.

8.

Пестициди, биоциди и локални антисептици.

31.12.2020 г.

9.

Следните неелектронни измервателни уреди:

а)

барометри;

б)

влагомери;

в)

манометри;

г)

термометри и други неелектрически уреди за измерване на температурата;

д)

сфигмоманометри;

е)

тензометрични датчици, използвани в плетизмографи;

ж)

живачни пикнометри;

з)

живачни измервателни уреди за определяне на точката на омекване.

Това вписване не включва следните измервателни уреди:

неелектронни измервателни уреди, инсталирани в широкомащабно оборудване или използвани за измерване с висока прецизност, когато не е налице подходяща безживачна алтернатива;

измервателни уреди, които са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г.;

измервателни уреди, които ще бъдат показвани в рамките на публични изложения с културна и историческа цел.

31.12.2020 г.

Част Б — допълнителни продукти, изключени от списъка в част А от настоящото приложение

комутатори и релета, луминесцентни лампи със студен катод и луминесцентни лампи с външен електрод (CCFL и EEFL) за електронни екрани и измервателни уреди, когато те се използват за замяна на компонент от по-голям уред и при условие че не е налична безживачна алтернатива за този компонент, в съответствие с Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и Директива 2011/65/ЕС.


(1)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(2)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Свързани с живака изисквания, приложими към производствени процеси, посочени в член 7, параграфи 1 и 2

Част I:   Забранена употреба на живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в смеси, в производствени процеси

а)

считано от 1 януари 2018 г.: производствени процеси, в които живакът или живачните съединения се употребяват като катализатор;

б)

чрез дерогация от буква а), производството на винилхлориден мономер се забранява, считано от 1 януари 2022 г.;

в)

считано от 1 януари 2022 г.: производствени процеси, в които живакът се употребява като електрод;

г)

чрез дерогация от буква в), считано от 11 декември 2017 г.: хлоралкално производство, в което живакът се употребява като електрод;

д)

чрез дерогация от буква в), производството на натриев или калиев метилат и етилат се забранява, считано от 1 януари 2028 г.;

е)

считано от 1 януари 2018 г.: производство на полиуретан, доколкото вече не е ограничено или забранено в съответствие с вписване 62 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Част II:   Производствени процеси, подлежащи на ограничения по отношение на употребата и изпусканията на живак и живачни съединения

Производство на натриев или калиев метилат или етилат

Производството на натриев или калиев метилат или етилат се извършва в съответствие с част I, точка д) и със следните условия:

а)

не се употребява живак от първичен добив на живак;

б)

намаляване с 50 % до 2020 г., в сравнение с равнищата от 2010 г., на преките и непреките изпускания на живак и на живачни съединения във въздуха, водата и почвата, в единица продукция;

в)

подпомагане на научноизследователската и развойната дейност по отношение на безживачни производствени процеси; и

г)

считано от 13 юни 2017 г. капацитетът на съоръженията, в които се употребяват живак или живачни съединения за производство на натриев или калиев метилат или етилат, които вече са били в експлоатация преди тази дата, не следва да се увеличават и не се разрешават нови съоръжения.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съдържание на националния план относно ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато, посочен в член 9

Националният план включва следната информация:

а)

национални цели и цели за намаляване с цел прекратяване на употребата на живак и на живачни съединения;

б)

дейности за преустановяване на:

i)

амалгамирането на нераздробена руда;

ii)

изгарянето на открито на амалгама или преработена амалгама;

iii)

изгарянето на амалгама в жилищни райони; и

iv)

цианидното излужване — без предварително отстраняване на живака — в седимент, руда или хвост, към които е добавен живак;

в)

стъпки за улесняване на формализирането или регулирането на отрасъла за ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато;

г)

базови прогнозни стойности на употребените количества живак и използваните практики при ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато на територията на държавата;

д)

стратегии за насърчаване на намаляването на емисиите, изпусканията и експозицията на живак в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато, включително безживачни методи;

е)

стратегии за управление на търговията и предотвратяване на отклоняването на живак и живачни съединения от чуждестранни и местни източници за употреба в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато;

ж)

стратегии за включване на заинтересованите лица в реализацията и непрекъснатото развитие на националния план;

з)

стратегия в областта на общественото здравеопазване относно експозицията на живак на миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив на злато, и техните общности, която включва inter alia набиране на данни за здравето, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността чрез здравни заведения;

и)

стратегии за предотвратяване на експозицията на уязвими групи от населението — по-конкретно деца, жени в детеродна възраст и особено бременни жени — на живак, използван в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато;

й)

стратегии за предоставяне на информация на миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив на злато, и на засегнатите общности; и

к)

график за осъществяването на националния план.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1102/2008

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 2

Член 11

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 1, първа алинея и член 13, параграф 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, букви б) и в)

Член 6, параграф 2, буква а)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 2, буква б)

Член 12, параграф 1, букви б) и в)

Член 6, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 16

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Член 9


Top