Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

Делегиран регламент (ЕС) 2017/566 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за съотношението между неизпълнените нареждания и сделките с цел предотвратяване на търговия в нарушение на установения ред (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/84


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/566 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за съотношението между неизпълнените нареждания и сделките с цел предотвратяване на търговия в нарушение на установения ред

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 48, параграф 12, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Местата на търговия следва да разполагат със системи, процедури и правила, гарантиращи, че алгоритмичните системи за търговия не могат да създават условия или да допринасят за търговия в нарушение на установения ред на съответния пазар, включително системи за наблюдение и, когато е необходимо — ограничаващи съотношението между неизпълнените нареждания и сделките.

(2)

Като се има предвид техният характер, системите за гласово търгуване следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, който следва да се прилага само за места на търговия, опериращи със системи за непрекъснато аукционно търгуване чрез електронен дневник за нарежданията, котировки или хибридна система.

(3)

С Директива 2014/65/ЕС се разширяват изискванията във връзка с определянето на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките на многостранни системи за търговия и организирани системи за търговия. Ето защо е важно тези места на търговия също да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент.

(4)

Местата на търговия следва да изчислят съотношението между неизпълнените нареждания и действително извършените сделки от техните членове или участници на равнището на всеки търгуван на тях финансов инструмент, за да се гарантира ефективно, че съотношението не води до прекомерна променливост на този инструмент.

(5)

С цел да се гарантира достатъчна степен на хармонизиране в рамките на Съюза на мерките за предотвратяване на търговия в нарушение на установения ред чрез ограничаване на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките, следва да бъде определена ясна методика, приложима спрямо всички участници на пазара, за изчисляване на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките.

(6)

Следва да бъде изяснено значението на някои основни параметри, които следва да се използват за изчисляването на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките.

(7)

Изчисляването на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките, въвеждани в системата от член или участник, следва да бъде обвързано с подходящ период на наблюдение. На тази основа периодът за изчисление на действителното съотношение между неизпълнените нареждания и сделките, не следва да е повече от една търговска сесия. На местата на търговия следва обаче да бъде разрешено да определят по-кратки периоди на наблюдение в случай че тези по-кратки периоди на наблюдение допринасят по-ефективно за поддържането на добри условия за търговия.

(8)

С оглед на последователността и с цел да се гарантира доброто функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите, установени в настоящия Регламент, и съответните национални разпоредби, транспониращи Директива 2014/65/ЕС, да се прилагат от една и съща дата.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(10)

Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„нареждане“ обхваща всички входящи съобщения, включително съобщения за подаване, промяна и отмяна, изпратени до системата за търгуване на мястото на търговия, във връзка с нареждане или котировка, с изключение на съобщения, изпратени вследствие на:

i)

липса на съответствие между тръжните котировки „купува“ и „продава“ (uncrossing);

ii)

проблем с връзката на мястото на търговия;

iii)

използване на автоматично прекъсване на системата (kill functionality);

б)

„сделка“ означава изцяло или частично изпълнено нареждане;

в)

„обем“ означава количеството на финансови инструменти, които се търгуват, изразено по всеки от следните начини:

i)

брой на инструментите за акции, депозитарни разписки, фондове, търгувани на организиран пазар, сертификати и други подобни финансови инструменти;

ii)

номинална стойност на облигациите и структурираните финансови продукти;

iii)

брой на лотовете или договорите за деривати;

iv)

метрични тонове въглероден диоксид за квоти за емисии.

Член 2

Задължение за изчисляване на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките

Местата на търговия следва да изчисляват съотношението между неизпълнените нареждания и сделките, които ефективно са въведени в системата от всеки от техните членове и участници за всеки финансов инструмент, който се търгува чрез система за непрекъснато аукционно търгуване чрез електронен дневник за нарежданията, котировки или хибридна система.

Член 3

Методика

1.   Местата на търговия следва да изчисляват съотношението между неизпълнените нареждания и сделките за всеки от своите членове или участници най-малко в края на всяка търговска сесия и по двата от следните начини:

а)

:

в обемно изражение

:

(общ обем на нарежданията/общ обем на сделките) – 1;

б)

:

като брой

:

(общ брой на нарежданията/общ брой на сделките) – 1.

2.   Максималното съотношение между неизпълнените нареждания и сделките, изчислено от мястото на търговия, се счита за превишено от член или участник на мястото на търговия по време на търговската сесия, ако търговската дейност на този член или участник във връзка с даден специфичен инструмент, като се вземат предвид всички фази на търговската сесия, включително и аукционната търговия, надвишава едното или и двете съотношения, посочени в параграф 1.

3.   Местата на търговия следва да изчисляват броя на нарежданията, получени от всеки член или участник след отчитане на методиката за преброяване, в зависимост от типа, определен в приложението.

4.   Когато дадено място на търговия използва тип нареждане, който не е изрично предвиден в приложението, съобщенията се броят в съответствие с общата система на методиката за преброяване и въз основа на най-сходния тип, фигуриращ в приложението.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от първата посочена дата в член 93, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/65/ЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика за преброяване на нареждания в зависимост от типа

Тип нареждане

Брой получени поръчки от мястото на търговия, които се вземат предвид при изчисляването на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките (всяко подаване, изменение, отмяна се брои като едно нареждане)

Актуализации, които потенциално могат да бъдат изпратени от мястото на търговия, които не следва да бъдат вземани предвид при изчисляването на съотношението между неизпълнените нареждания и сделките (с изключение на изпълненията/анулиранията по пазарни операции)

Нареждане с пределна стойност

1

0

Нареждане с ограничение — добави

1

0

Нареждане с ограничение — заличи

1

0

Нареждане с ограничение — промени

2 (всякакви промени водят до анулиране и ново въвеждане)

0

Стоп нареждане

1

1 (когато е задействано)

Незабавно нареждане (пазарно)

1

0

Незабавно нареждане (Fill-or-Kill, незабавно изпълнение или анулиране)

1 (и ако е заличено/отменено 2)

0

Нареждане със скрити количества (айсберг/резерв)

1

0

Нареждане за изпълнение при най-добра пазарна цена (Market-to-limit)

1

1 (когато е задействано)

Котировка

2 (1 за купувача и 1 за продавача)

0

Котировка — добави

2

0

Котировка — заличи

2

0

Котировка — промени

4 (всякакви промени водят до анулиране и ново въвеждане)

0

Обвързано нареждане (Peg)

1

потенциално неограничено, тъй като нареждането следва BBO

Нареждане с пазарно обвързване (Market peg): Нареждане за противоположната страна на (европейската) най-добра оферта „купува“ или „продава“ — Best Bid and Offer (BBO)

Първично обвързано нареждане (Primary Peg): Нареждане за същата страна на (европейската) най-добра оферта „купува“ или „продава“ (BBO)

Нареждане обвързано със средната стойност (Midpoint peg:) Нареждане за средната точка на (европейската) най-добра оферта „купува“ или „продава“ (BBO)

Сменя се обвързаното нареждане — обвързва се към по-щадящото двете — средната точка или 1 отметка

Средна точка от същата страна на защитената BBO

едното анулира другото две нареждания са свързани така, че ако едно от двете е изпълнено, тогава другото се отстранява от пазарните операции

2

1 (когато се търгува единият комбиниран компонент — leg (другият е отменен)

Едното отменя другото — добави

2

 

Едното отменя другото — заличи

2

 

Едното отменя другото — промени

4

 

Нареждане с плаващо спиране (trailing stop): Стоп нареждане, при което стоп цената, на която се задейства нареждането, се променя като функция на (европейската) BBO

1

потенциално неограничен, тъй като стоп ограничението следва BBO

При най-доброто ограничено нареждане, при което пределната цена е равна на противоположната страна на (европейската) BBO към момента на въвеждане

1

0

Ограничено нареждане за спред, за което доходността се изчислява чрез добавяне на спред на ориентировъчната доходност (два параметъра: спред и ориентировъчна стойност)

1

потенциално неограничена, тъй като границата зависи от котировката на друг актив

Нареждане strike match: минимална цена за нарежданията за покупка и максимална цена за нарежданията за продажба

1

потенциално неограничена, но ограничена във времето (продължителност на търга)

Нареждане във връзка със събитие (Order-on-event:) нареждане, което не е активно докато не настъпи конкретно събитие (подобно на стоп нареждането, с изключение на това, че след активирането на нареждането то не съответства непременно на тенденцията на базовия актив: нареждане за покупка може да бъде задействано, когато стоп цената е задействана поради спад при финансовия инструмент)

1

1 (когато е задействано)

„При откриване“/„при закриване“ („At the open/“„At the close“: Нареждане, което не е активно, докато не се задейства при отваряне или затваряне на пазара.

1

1 (когато е задействано)

Нарежане Book-or-cancel/Post: Нареждане, което не съответства на другата страна от дневника на нарежданията към момента, в който се вписва в дневника на нарежданията

 

 

Нареждане Book-or-cancel/Post — добави

1 (2 ако е заличено/отменено)

0

Book-or-cancel/Post — заличи

1 (2 ако е заличено/отменено)

0

Book-or-cancel/Post — промени

2

0

Задържано нареждане: нареждане, вписано в дневника за нареждания, което е готово за преобразуване в твърда поръчка

2 (подаване на нареждането + потвърждение)

0

Deal order

1

0

TOP, TOP+ или поставено на първо място в дневника за нарежданията, или отхвърлено (+: проверка на наличния обем): нареждане, което трябва да бъде и пасивно, и при ВВО, поради което е отхвърлено.

1

0

Дисбалансово нареждане (Imbalance Order (IOOP или IOOC): нареждане, което е валидно само за търговете и което е насочено към преодоляване на дисбаланса в количествата (между страни с излишък или с дефицит) без това да се отразява върху равновесната цена.

1

потенциално неограничена, но ограничена във времето (продължителност на търга)

Свързано нареждане: нареждане, което съответства на броя единични нареждания, всяко от които е за друг финансов инструмент. Когато търговията се извършва при едно от тези нареждания, обемът на останалите незабавно се намалява пропорционално. Този тип нареждане обикновено се използва на пазара на облигации.

1

потенциално равно на количеството на съответните вписани базови активи

Нареждане Sweep: позволява на участниците да имат достъп до интегрирани дневници за нареждания.

1

0

Най-добра sweep цена: функционира чрез ценовите равнища от комбинираните дневници с нареждания до ограничението за цената

Нареждане Sequential lit sweep: изпълнение до цената на ограниченото нареждане, вписана в дневника на нарежданията, преди каквото и да било количество да е насочено към другия дневник

Номинално нареждане (Named): нареждане, което не е анонимно

1

0

Нареждане при достигане (If-touched): задейства се в случай, че последната цена „купува“ или „продава“ достигне определено равнище

1

1 (когато е задействано)

Гарантирано спиране: Това гарантира изпълнението при стоп цената

1

1 (когато е задействано)

Комбинирани нареждания като опции, подновяващи се фючърси и т.н.)

1

потенциално неограничен


Top