EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1525

Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

OJ L 243, 18.9.2015, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj

18.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1525 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 септември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 325 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С цел да се гарантира, че Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (2) обхваща всички възможни движения на стоки във връзка с митническата територия на Съюза, е целесъобразно да се поясни определението за митническо законодателство и превозвачи по отношение на понятията за въвеждане и напускане на стоки.

(2)

С оглед на по-нататъшното укрепване на административните и наказателните процедури, прилагани при нередности, е необходимо да се гарантира, че доказателствата, получени чрез взаимопомощ, могат да се считат за допустими в производствата пред административните и съдебните органи на държавата-членка на молещия орган.

(3)

С оглед на повишаване на яснотата, съгласуваността и прозрачността е необходимо да бъдат определени по-конкретно органите, които следва да имат достъп до регистрите, създадени въз основа на Регламент (ЕО) № 515/97. За тази цел следва да бъде установено единно позоваване на компетентните органи. Прекият достъп за тези органи е важно условие за ефективното прилагане на взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.

(4)

Благодарение на данните относно движението на контейнери е възможно установяването на измами във връзка със стоки, които влизат и излизат от митническата територия на Съюза. Предназначението на такива данни е да подпомагат предотвратяването, разследването и наказателното преследване на операции, които представляват или изглежда, че представляват нарушение на митническото законодателство. За да се събере и използва колкото е възможно по-пълен набор от данни, като същевременно се избягват потенциалните отрицателни въздействия върху малките и средните предприятия в спедиторския сектор, е необходимо превозвачите да предоставят на държавите-членки данни относно движението на контейнери, доколкото те събират такива данни в електронен формат посредством своите системи за проследяване на оборудването или са възложили съхраняването на такива данни от тяхно име. Тези данни следва да се подават пряко в единен регистър, създаден за целта от Комисията.

(5)

За да се гарантира висока степен на защита на потребителите, Съюзът има задължението да води борба с митническите измами и по този начин да допринася за целта на вътрешния пазар за предлагане на безопасни продукти с истински сертификати за произход.

(6)

Разкриването на измами зависи в значителна степен от установяването и кръстосания анализ на подходящ набор от оперативни данни. Следователно е необходимо на равнището на Съюза да се създаде регистър, съдържащ данни за вноса, износа и транзита на стоки, включително за транзита на стоки в рамките на държавите-членки и за директния износ. За тази цел Комисията следва систематично да копира данни от източниците, управлявани от Комисията, в регистъра за вноса, износа и транзита на стоки и държавите-членки следва да имат възможността да предоставят на Комисията данни за транзита на стоки в рамките на дадена държава-членка и за директния износ, в зависимост от наличността на данните и информационно-технологичната инфраструктура на държавите-членки.

(7)

Въвеждането съгласно Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) на електронни митнически системи през 2011 г., в резултат на което документите, придружаващи вноса и износа, вече не се съхраняват от митническите органи, а от икономическите оператори, доведе до забавяния в провеждането на разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в митническата сфера, тъй като OLAF разчита на тези органи за получаването на такива документи. Освен това тригодишното ограничение на срока за събиране на митнически задължения поставя допълнителни ограничения пред успешното провеждане на разследвания. За ускоряване на провеждането на разследванията в митническата сфера, наред с останалите възможности за получаване от страна на Комисията на информация относно декларациите, следва да се определи процедура, по която Комисията да може да изисква от държавите-членки документите, придружаващи декларациите за внос и износ.

(8)

С цел да се гарантира поверителността и да се увеличи сигурността на данните, въведени в регистрите, създадени въз основа на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 515/97, следва да се предвиди разпоредба за ограничаване на достъпа до тези данни само в полза на специфични потребители и за определени цели.

(9)

Регламент (ЕО) № 515/97 предвижда обработка на данни. Тази обработка може да обхваща и обработката на лични данни и следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза. По-специално обработката на лични данни следва да се извършва по начин, съвместим с целите на посочения регламент и в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5), и по-специално в съответствие с изискванията на Съюза, свързани с качеството на данните, тяхната пропорционалност, ограничаването в рамките на целта и с правото на информация и на достъп, коригиране, заличаване и блокиране на лични данни, с организационните и техническите мерки и с международните трансфери на лични данни. С цел да се гарантира поверителността на въведените данни, следва да се предвиди разпоредба, с която достъпът до въведените данни да се ограничи само до специфични потребители.

(10)

Комисията и държавите-членки следва да опазват поверителността на търговската информация и да гарантират поверителното третиране на информацията, обменяна посредством регистъра на постъпили съобщения за статуса на контейнера и регистъра за вноса, износа и транзита.

(11)

С цел осигуряване на актуална информация и гарантиране на правото на прозрачност и на правото на информация на субектите на данни, както е посочено в Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО, следва да се предостави възможност на Комисията да публикува в интернет актуализации на списъците с компетентните органи, определени от държавите-членки, както и с отделите на Комисията, на които е предоставен достъп до МИС.

(12)

Обработката на лични данни за целите на Регламент (ЕО) № 515/97 и на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно посочения регламент, следва да се извършва при зачитане на основното право на личен и семеен живот, признато в член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и на правото на зачитане на личния и семеен живот и правото на защита на личните данни, признати съответно в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези делегирани актове и актове за изпълнение следва също да гарантират, че всяка обработка на лични данни се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

(13)

С цел да се подобри съгласуваността на надзора върху защитата на данните Европейския надзорен орган по защита на данните следва да си сътрудничи тясно със Съвместния надзорен орган, създаден съгласно Решение 2009/917/ПВР на Съвета (6), с оглед на постигане на координация на одитите на МИС.

(14)

Разпоредбите, уреждащи съхраняването на данни в МИС, често водят до необоснована загуба на информация. Това е така, защото държавите-членки не извършват систематично годишното преразглеждане поради свързаната с него административна тежест и липсата на подходящи ресурси. Ето защо е необходимо да се опрости процедурата, уреждаща съхранението на данни в МИС, като се премахне задължението за годишно преразглеждане на данните и се определи максимален срок за съхранение от пет години, който може да бъде удължен, ако е обосновано, с още две години, който да съответства на сроковете, предвидени за регистрите, създадени въз основа на Регламент (ЕО) № 515/97. Този срок е необходим поради дългите процедури за проверка на нередности и тъй като тези данни са нужни за провеждане на съвместни митнически операции и на разследвания.

(15)

За да се увеличат допълнително възможностите за анализ на измамите и да се улесни провеждането на разследвания, данните, отнасящи се до текущите следствени досиета, които се съхраняват в Идентификационната база данни за митнически досиета, следва да бъдат анонимизирани след изтичането на една година от последната констатация и да бъдат съхранени във формат, в който идентифицирането на субекта на данни вече не е възможно.

(16)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на разкриването, разследването и предотвратяването на митнически измами в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, a поради обхвата или последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(17)

Превозвачите, които към момента на влизането в сила на настоящия регламент са обвързани от частноправни договори, които засягат предоставянето на данни за движението на контейнери, следва да имат правото да се ползват от отложено прилагане на задължението им да докладват съобщения за статуса на контейнера (ССК), за да предоговорят своите договори и да гарантират, че бъдещите договори са в съответствие със задължението за предоставяне на данни до държавите-членки.

(18)

С Регламент (ЕО) № 515/97 на Комисията се предоставят правомощия да прилага някои от разпоредбите на посочения регламент. Вследствие от влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо правомощията, предоставени на Комисията съгласно посочения регламент, да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(19)

С цел да се допълнят някои несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 515/97, и по-конкретно да се определи информацията, която следва да се въвежда в МИС, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на операциите във връзка с прилагането на земеделското законодателство, за които трябва да се въвежда информация в МИС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и когато е целесъобразно, с представители на бизнеса. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(20)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на честотата на докладване на ССК, формата на данните, начина на предаване на ССК и специфичните елементи, които следва да бъдат включени в МИС за всяка една от категориите, в които данните следва да бъдат въведени. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7). За приемането на актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане.

(21)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който даде становището си на 11 март 2014 г.

(22)

Поради това Регламент (ЕО) № 515/97 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 515/97 се изменя, както следва:

1)

Член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

първото тире се заменя със следното:

„—

„митническо законодателство“ означава митническо законодателство, както е определено в член 5, точка 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8),

(8)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“;"

б)

добавят се следните тирета:

„—

„митническа територия на Съюза“ означава митническата територия на Съюза, както е определена в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

„превозвачи“ означава лицата по смисъла на член 5, точка 40 от Регламент (ЕС) № 952/2013.“

2)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Без да се засяга член 51, всички видове информация, включително документи, заверени копия на документи, атестации, всички актове или решения, издадени от административните органи, доклади и всякакви сведения, получени от служителите на замоления орган и предадени на молещия орган в хода на помощта, оказана по реда на членове 4—11, могат да представляват допустими доказателства по същия начин, както ако са били получени в държавата-членка, в която се провежда производството:

а)

при административни производства на държавата-членка на молещия орган, в т.ч. последващи производства по обжалване;

б)

при съдебни производства на държавата-членка на молещия орган, освен ако замоленият орган изрично е заявил друго при предаването на информацията.“

3)

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Без да се засяга член 51, всички видове информация, включително документи, заверени копия на документи, атестации, всички актове или решения, издадени от административните органи, доклади и всякакви сведения, получени от служители на предаващия орган и предадени на получаващия орган в хода на помощта, оказана по реда на членове 13—15, могат да представляват допустими доказателства по същия начин, както ако са били получени в държавата-членка, в която се провежда производството:

а)

при административни производства на държавата-членка на получаващия орган, в т.ч. последващи производства по обжалване;

б)

при съдебни производства на държавата-членка на получаващия орган, освен ако предаващият орган изрично е заявил друго при предаването на информацията.“

4)

Член 18а се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Без да се засяга компетентността на държавите-членки и с оглед да се подпомогнат органите, посочени в член 29, при разкриването на движенията на стоки, предмет на операции, които е възможно да нарушават митническото и земеделското законодателство, и използваните за тази цел превозни средства, включително контейнери, Комисията създава и управлява регистър с данни, подавани от превозвачи („транспортен регистър“). Тези органи имат пряк достъп до транспортния регистър. Те могат да използват транспортния регистър, включително за анализ на данни и обмен на информация, единствено за целите на настоящия регламент.

2.   При управление на транспортния регистър Комисията има правомощия:

а)

да се ползва с достъп до съдържанието на тези данни, да го извлича и съхранява по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, и да използва данните в съответствие с приложимото законодателство в областта на правата върху интелектуална собственост. Комисията въвежда подходяща защита, включително технически и организационни мерки и изисквания за прозрачност, свързани със субектите на данни. На субектите на данни се предоставя право на достъп до данните и тяхната поправка;

б)

да сравнява и да съпоставя данни, които са достъпни чрез транспортния регистър или са извлечени от него, да ги индексира и да ги допълва с помощта на други източници на информация и да ги анализира в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (9);

в)

да предоставя достъп до данните в транспортния регистър на органите, посочени в член 29 от настоящия регламент, посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

(9)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).“;"

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За движението на контейнери, посочено в параграф 3 от настоящия член, Комисията създава и управлява регистър на постъпили съобщения за статуса на контейнера („регистър на ССК)“. Органите, посочени в член 29, имат пряк достъп до регистъра на ССК. Превозвачите, посочени в параграф 1 от настоящия член, които съхраняват данни относно движението и статуса на контейнерите или са възложили съхраняването на такива данни от тяхно име, предават съобщения за статуса на контейнера (ССК) на митническите органи на държавите-членки във всяка от следните ситуации:

а)

когато контейнерите са предназначени да бъдат въведени с морски плавателен съд на митническата територия на Съюза от трета държава, с изключение на:

контейнерите, които са предназначени да останат на борда на същия морски плавателен съд по време на превоза и да напуснат митническата територия на Съюза на борда на този морски плавателен съд; и

контейнерите, които са предназначени да бъдат разтоварени и отново натоварени на същия морски плавателен съд по време на превоза, за да се даде възможност за разтоварване или натоварване на други стоки, и да напуснат митническата територия на Съюза на борда на този морски плавателен съд;

б)

за превози на стоки в контейнери, които напускат с морски плавателен съд митническата територия на Съюза на път за трета държава и попадат в обхвата на:

член 2 от Директива 92/84/ЕИО на Съвета (10);

член 2 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета (11); или

член 2, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (12).

Данните се предават от превозвачите директно в регистъра на ССК.

(10)  Директива 92/84/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29)."

(11)  Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24)."

(12)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).“;"

в)

добавят се следните параграфи:

„5.   ССК се подават:

а)

от момента, в който са били подадени сведения, че контейнерът е празен, преди да бъде въведен на митническата територия на Съюза или преди да напусне митническата територия на Съюза, до момента, в който бъдат подадени сведения, че контейнерът отново е празен;

б)

за период от най-малко три месеца преди физическото пристигане на митническата територия на Съюза до един месец след влизането на митническата територия на Съюза в случаите, когато в електронните записи на превозвачите липсват ССК, нужни за установяване на съответните моменти, в които контейнерът е празен; или

в)

за период от най-малко три месеца след излизането от митническата територия на Съюза в случаите, когато в електронните записи на превозвачите липсват ССК, нужни за установяване на съответните моменти, в които контейнерът е празен.

6.   Превозвачите подават ССК за следните или равностойни на тях събития, доколкото тези събития са известни на докладващия превозвач и за тях са били създадени, събрани или съхранени данни в неговите електронни записи:

потвърждаване на резервация,

пристигане в съоръжение за натоварване или разтоварване,

напускане на съоръжение за натоварване или разтоварване,

натоварване на или разтоварване от превозно средство,

инструкция за натоварване или разтоварване на контейнери,

потвърждаване на натоварване или разтоварване на контейнери,

движения вътре в терминала,

инспекция на входа/изхода на терминала,

изпращане за основен ремонт.

Всяка държава-членка предвижда санкции за неизпълнение на задължението за предоставяне на данни или за предоставянето на непълни или неверни данни. Тези санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

7.   В рамките на Комисията само определени анализатори са оправомощени да обработват личните данни, за които се прилагат параграф 2, букви б) и в).

Личните данни, които не са необходими за разкриване на движението на стоки, както е посочено в параграф 1, се заличават незабавно или се заличава съдържащата се в тях идентификационна информация. Във всички случаи те могат да бъдат съхранявани не повече от три години.

Комисията предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка.

8.   Получените от превозвачите данни се съхраняват само за срока, необходим за постигане на целите, за които са въведени, и не могат да бъдат съхранявани по-дълго от пет години.

9.   Комисията и държавите-членки опазват поверителността на търговската информация, получена от превозвачите.

Комисията и държавите-членки прилагат най-високите технически, организационни и свързани с персонала стандарти за сигурност за опазване на професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност спрямо определените от тях експерти в съответствие с националното законодателство и законодателството на Съюза.

Комисията и държавите-членки гарантират зачитането на исканията на други държави-членки за поверително третиране на информацията, обменяна посредством регистъра на ССК.“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 18в

Комисията приема чрез актове за изпълнение разпоредби относно честотата на докладване, формата на данните в ССК и метода на предаване на ССК.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43а, параграф 2, до 29 февруари 2016 г.“

6)

Вмъкват се следните членове:

„Член 18г

1.   Комисията създава и управлява регистър („регистър за внос, износ и транзит“), който съдържа данни за:

а)

вноса на стоки,

б)

транзита на стоки, и

в)

износа на стоки, доколкото стоките, посочени в настоящата буква, попадат в обхвата на:

i)

член 2 от Директива 92/84/ЕИО;

ii)

член 2 от Директива 2011/64/ЕС; или

iii)

член 2, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО.

Регистърът за внос, износ и транзит се поддържа в съответствие с посоченото в приложения 37 и 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (13).

Комисията систематично копира данни от източниците, управлявани от Комисията въз основа на Регламент (ЕС) № 952/2013, в регистъра за внос, износ и транзит. Държавите-членки могат да предоставят на Комисията данни за транзита на стоки в рамките на дадена държава-членка и за директния износ, в зависимост от наличността на данните и информационно-технологичната инфраструктура на държавите-членки.

Определените от Комисията отдели и националните органи, посочени в член 29 от настоящия регламент, могат да използват регистъра за внос, износ и транзит за анализ и съпоставка на данни от регистъра за внос, износ и транзит със ССК, подавани в регистъра на ССК, и могат за целите на настоящия регламент да обменят информация относно резултатите.

2.   Достъп до регистъра за внос, износ и транзит имат органите, посочени в член 29 от настоящия регламент. В рамките на Комисията само определени анализатори се оправомощават да обработват данни, съдържащи се в регистъра за внос, износ и транзит.

Държавите-членки имат пряк достъп до:

а)

данните от всички декларации, изготвени или подадени в съответната държава-членка;

б)

данните за икономическите оператори с EORI номера, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2454/93 и определен от органите на въпросната държава-членка;

в)

данните за транзита;

г)

всички останали данни, освен личните данни, посочени в член 41б, параграф 2 от настоящия регламент.

Компетентните органи, които са вписали данни в Митническата информационна система, посочена в член 23, параграф 1 от настоящия регламент, или данни от следствено досие в Идентификационната база данни за митнически досиета, посочена в член 41а, параграф 1 от настоящия регламент, в съответствие с член 41б от настоящия регламент, имат достъп до всички данни в регистъра за внос, износ и транзит, отнасящи се до това вписване или това следствено досие.

3.   Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработката от Комисията на лични данни във връзка с данните, включени в регистъра за внос, износ и транзит.

Комисията се счита за контролиращ орган по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Регистърът за внос, износ и транзит подлежи на предварителна проверка от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Данните, съдържащи се в регистъра за внос, износ и транзит, не могат да се съхраняват в продължение на повече от пет години, с допълнителен период от две години при обоснована нужда.

4.   Регистърът за внос, износ и транзит не включва специалните категории данни по смисъла на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Комисията прилага необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка.

5.   Комисията и държавите-членки пазят поверителността на търговската информация. Комисията и държавите-членки прилагат най-високите технически, организационни и свързани със сигурността на персонала правила за опазване на професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност спрямо определените от тях експерти в съответствие с националното право и правото на Съюза.

Комисията и държавите-членки гарантират зачитането на исканията на други държави-членки за поверително третиране на информация, обменяна посредством регистъра за внос, износ и транзит.

Член 18д

Комисията може да поиска от държавите-членки да предоставят документи, придружаващи декларации за внос и износ, за които икономическите оператори са създали или събрали придружаващи документи, във връзка с разследвания относно прилагането на митническото законодателство.

Искането, посочено в първа алинея се отправя до компетентните органи. Когато държава-членка е определила повече от един компетентен орган, държавата-членка посочва административния отдел, който има задължението да отговори на искането на Комисията.

В срок от четири седмици, считано от момента на получаване на искането на Комисията, държавата-членка:

предоставя исканата документация; в случай че е обосновано, в рамките на допълнителен срок от шест седмици;

уведомява Комисията, че искането не може да бъде удовлетворено поради факта, че икономическият оператор не е предоставил исканата информация; или

отклонява искането в резултат на решение на административен или съдебен орган на държава-членка в съответствие с член 3.

(13)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).“"

7)

Член 21, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Разкритията и информацията, получена в хода на мисиите на Общността, посочени в член 20, и по-специално документите, предадени от компетентните органи на засегнатите трети страни, както и информацията, получена по време на административно проучване, включително от службите на Комисията, се обработват по реда, определен в член 45.“

8)

Член 23, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, които изискват въвеждане на информация в МИС.

Тези делегирани актове се приемат до 29 февруари 2016 г.“

9)

Член 25, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията приема чрез актове за изпълнение разпоредби относно елементите, които се включват в МИС, отнасящи се до всяка от категориите, посочени в член 24, доколкото това е необходимо за постигане на целта на МИС. В категорията, посочена в член 24, буква д), не могат да се включват лични данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43а, параграф 2, до 29 февруари 2016 г.“

10)

Член 29, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Достъпът до данни, включени в МИС, се запазва изключително за националните органи, определени от всяка една държава-членка, и отделите, определени от Комисията. Цитираните национални органи са митническите органи на всяка държава-членка, но се допуска включване на други органи, които са компетентни според действащото законодателство, прилаганата нормативна уредба и процедури във въпросната държава-членка, за действие с цел изпълнение на целите, посочени в член 23, параграф 2.

Доставящият данните партньор в рамките на МИС има правото да определя кои от националните органи, споменати в първа алинея от настоящия параграф, могат да имат достъп до данните, които той е включил в МИС.

2.   Всяка държава-членка изпраща до Комисията списък на определените от нея компетентни национални органи, които имат достъп до МИС, като посочва изрично за всеки един от органите до какви данни може да има достъп и с каква цел.

Комисията, заедно със съответните държави-членки, проверява дали броят на определените национални органи в списъка не е непропорционален. След проверката съответните държави-членки потвърждават или изменят списъка с определените национални органи. Комисията информира останалите държави-членки за това. Освен това тя информира всички държави-членки за координатите на отделите на Комисията с право на достъп до МИС.

Списъкът с така определените национални органи или отдели на Комисията се публикува за информация от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз, а последващите актуализации на списъка се оповестяват от Комисията в интернет.“

11)

Член 30 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:

„Списъкът с така определените национални органи или отдели на Комисията се публикува за информация от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз, а последващите актуализации на списъка се оповестяват от Комисията в интернет.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   С предварително разрешение на държавата-членка, включила съответната информация в системата на МИС, и при спазване на поставените от тази държава-членка условия, могат да се извеждат данни от МИС и да се предоставят за употреба от национални органи, различни от включените в списъците по реда на параграф 2, трети страни и международни или регионални организации и/или агенции на Съюза, които допринасят за защитата на финансовите интереси на Съюза и правилното прилагане на митническото законодателство. Всяка държава-членка предприема специални мерки по осигуряване на сигурността на тези данни при предаването или предоставянето им на отдели, намиращи се извън нейната територия.

Първата алинея от настоящия параграф се прилагат mutatis mutandis спрямо Комисията, когато последната е въвела данните в МИС.“

12)

Заглавието на дял V, глава 4 се заменя със следното:

„Глава 4

Съхраняване на данни“.

13)

Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Включените в МИС данни се съхраняват само за срока, необходим за постигане на целите, за които са въведени, и не могат да бъдат съхранявани по-дълго от пет години с допълнителен период от две години при обоснована нужда.“

14)

В член 37 се добавя следният параграф:

„5.   Европейският надзорен орган по защита на данните и Съвместният надзорен орган, създаден по силата на Решение 2009/917/ПВР на Съвета (14), координират всички действия в обхвата на съответните си компетенции с оглед осигуряване на координиран надзор и одит на МИС.

(14)  Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).“"

15)

Член 38 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се заличава буква б);

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   По-специално държавите-членки и Комисията предприемат мерки:

а)

за предотвратяване на достъпа до съоръженията за обработка на данни на лица, които нямат разрешение за това;

б)

за предотвратяване на прочита, копирането, променянето или заличаването на данни или информационни носители от лица, които нямат разрешение за това;

в)

за предотвратяване на неразрешено въвеждане на данни, както и извършване на неразрешени справки, промени или заличаване на данни;

г)

за предотвратяване на достъп до данните в МИС чрез оборудване за пренос на данни от страна на лица, които нямат разрешение за това;

д)

за да гарантират, че по отношение на използването на МИС оправомощените лица имат достъп само до данни, които попадат в обхвата на тяхната компетентност;

е)

за да гарантират възможността да се провери и установи на кои органи могат да се прехвърлят данните чрез оборудване за пренос на данни;

ж)

за да гарантират възможността за последващи проверки и установяване какви данни са въвеждани в Митническата информационна система, кога и от кого, както и за наблюдение на търсенето в системата;

з)

за предотвратяване на неразрешен прочит, копиране, променяне или заличаване на данни по време на преноса им и при пренасяне на информационни носители.“;

в)

параграф 3 се заличава.

16)

Член 41г се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Срокът, през който могат да бъдат съхранявани данните, се определя в зависимост от законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите в държавата-членка, която ги предоставя. Максималните срокове, които започват да текат от датата на въвеждане на данните в следственото досие, не се превишават и не се кумулират, са следните:

а)

данни, свързани с текущите следствени досиета, не могат да бъдат съхранявани по-дълго от три години, ако не е наблюдавана операция, която е в нарушение на митническото или земеделското законодателство; данните трябва да се анонимизират преди изтичането на този срок, ако от последния случай на наблюдаване е изминала една година;

б)

данни относно административни проучвания или наказателни разследвания, в хода на които е установена операция в нарушение на митническото и земеделското законодателство, но вследствие на които не е приет административен акт, не е постановена присъда или не е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани повече от шест години;

в)

данни относно административни проучвания или наказателни разследвания, вследствие на които е приет административен акт, постановена е присъда или е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани по-дълго от десет години.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията анонимизира данните или ги заличава веднага след изтичането на максималния срок за съхранение, предвиден в параграф 1.“

17)

Член 43 се заменя със следното:

„Член 43

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 октомври 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 23, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

18)

Вмъкват се следните членове:

„Член 43а

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (15).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 43б

До 9 октомври 2017 г. Комисията извършва оценка на:

необходимостта от разширяване на обхвата на данните за износа, съдържащи се в регистрите, посочени в членове 18а и 18г, като се включат данни за други стоки, освен посочените в член 18а, параграф 4, първа алинея, буква б) и член 18г, параграф 1, буква в), и

осъществимостта на разширяването на обхвата на данните, съдържащи се в транспортния регистър, като се включат данни за вноса, износа и транзита на стоки по суша и по въздух.

(15)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

19)

В член 53 се добавя следната алинея:

„За превозвачите, които на 8 октомври 2015 г. са обвързани с частноправни договори, които ги възпрепятстват да изпълнят задължението за съобщаване, предвидено в член 18а, параграф 4, посоченото задължение се прилага от 9 октомври 2016 г.“

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилага се от 1 септември 2016 г.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, член 1, точки 5, 8, 9, 17 и 18 се прилагат от 8 октомври 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 9 септември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 15 юни 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(3)  Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).

(4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Top