EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1018

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на Комисията от 29 юни 2015 година за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 163, 30.6.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1018/oj

30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1018 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (1), и по-специално член 4, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 376/2014 изисква да се установят системи за докладване на събития на равнищата на организациите, държавите членки и Съюза, с цел цялата съответна информация за безопасността на гражданското въздухоплаване да се докладва, събира, съхранява, защитава, обменя, разпространява, анализира и проследява. Освен това в него се предвиждат правила, ограничаващи използването на информацията, събрана с цел подобряване на безопасността на полетите, и подходяща защита на докладващия и на другите лица, посочени в доклади за събития, с цел да се гарантира непрекъснатото наличие на информация за безопасността. Регламент (ЕС) № 376/2014 се прилага за всички въздухоплавателни средства, определени в него и попадащи в неговия обхват на действие, включително пилотирани въздухоплавателни средства и дистанционно управляеми летателни системи.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС) № 376/2014 от Комисията се изисква да приеме списък с класификация на събитията, попадащи в категориите по член 4, параграф 1 от същия регламент, които трябва да се посочват при докладването на събития в рамките на задължителните системи за докладване, определени в посочения регламент. В съответствие с член 4, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 376/2014 един отделен списък следва да съдържа класификация на събитията, свързани с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга. Този втори списък следва, когато е уместно, да се адаптира към особеностите на този сектор на въздухоплаването.

(3)

Разделянето на категории на събитията за докладване, които трябва да бъдат докладвани, предвидени в Регламент (ЕС) № 376/2014, бе въведено с цел всяко от лицата, определени в посочения регламент, да може да идентифицира събитията, които трябва да бъдат докладвани от него. В съответствие с тази цел, списъците на събитията следва да бъдат структурирани съгласно категориите, които докладващите следва да използват, в зависимост от тяхната конкретна ситуация, в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробната класификация на събитията, които трябва да се посочват при докладването с помощта на задължителните системи за докладване на събития по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 376/2014, се определя в приложения I—V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 ноември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

Забележка: Структурата на настоящото приложение е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.   ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ

1.1.   Подготовка на полета

(1)

Използване на неверни данни или подаване на грешни стойности на оборудването, използвано за навигация или изчисляване на летателните характеристики, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Превоз или опит за превоз на опасни товари в нарушение на приложими разпоредби, включително неправилно етикетиране, опаковане и обработка на опасни товари.

1.2.   Подготовка на въздухоплавателното средство

(1)

Неправилен тип гориво или замърсено гориво.

(2)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

1.3.   Излитане и кацане

(1)

Напускане на пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(2)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(3)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO).

(4)

Всяко прекратяване на излитане.

(5)

Невъзможност да бъдат постигнати изискваните или очакваните летателни характеристики при излитане, минаване на втори кръг или кацане.

(6)

Осъществяване на или опит за излитане, подход или кацане с неправилна конфигурация.

(7)

Удар по опашката, ръба или върха на крилото или гондолата на двигателя при излитане или кацане.

(8)

Подход за кацане, продължен в несъответствие с критериите за стабилен подход на въздушния оператор.

(9)

Продължаване на подхода за кацане по прибори под публикуваните минимуми и при неадекватни визуални ориентири.

(10)

Кацане от съображения за сигурност или принудително кацане.

(11)

Кацане при скъсена или удължена дистанция.

(12)

Твърдо кацане.

1.4.   Всички фази на полета

(1)

Загуба на контрол.

(2)

Дестабилизирано въздухоплавателно средство с ъгъл на тангаж или ъгъл на крен, надвишаващ нормата, или с неподходяща за условията въздушна скорост.

(3)

Отклонение от зададената височина на полета.

(4)

Активиране на мерки за защита на параметрите на полета, включително система за предупреждение за срив, вибрации на лоста, тласъци на лоста и автоматична защита.

(5)

Непреднамерено отклонение от желания или зададения маршрут, надвишаващо по-малката от следните две стойности: двукратната стойност на изискваните навигационни характеристики или 10 морски мили.

(6)

Надвишаване на ограниченията, указани в ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство.

(7)

Експлоатация с неправилна настройка на висотомера.

(8)

Събития, свързани със завихряния при реактивните дюзи, роторите и витлата, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(9)

Неправилно тълкуване на информация, предоставена на екипажа в автоматичен режим или от пилотската кабина, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

1.5.   Други видове събития

(1)

Непреднамерено освобождаване на товара или на друго външно пренасяно оборудване.

(2)

Загуба на ориентация (включително ориентация, относно местоположението, режима и състоянието на системата, положението в пространството и времевия хоризонт).

(3)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или тежък инцидент.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ СЪБИТИЯ

2.1.   Конструкция и системи

(1)

Загуба на елемент от конструкцията на въздухоплавателното средство по време на полет.

(2)

Отказ на система.

(3)

Отказ на резервна система.

(4)

Изтичане на флуиди, което води до опасност от пожар или възможност за опасно замърсяване на конструкцията на въздухоплавателното средство, неговите системи или оборудване, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(5)

Неправилно функциониране или дефекти на горивната система, които оказват въздействие върху подаването и/или разпределянето на гориво.

(6)

Неправилно функциониране или дефект на система за индикация, водещо до подвеждащи указания за екипажа.

(7)

Неправилно функциониране на механизмите за управление на полета, като например асиметрично действие или блокиране на механизмите за управление на полета (например оборудване за подемна сила (задкрилки, предкрилки) и челно съпротивление (интерцептори), управление на положението (елерони, рул за височина, рул за направление).

2.2.   Задвижваща система (включително двигатели, витла и роторни системи) спомагателни силови установки (ССУ)

(1)

Отказ или значителна неизправност във функционирането на елемент или механизъм за управление на витло, ротор или двигател.

(2)

Повреда или неизправност на главното/опашното витло, предавателната система и/или еквивалентни системи.

(3)

Угасяне, спиране на двигателя или ССУ по време на полет, когато това се изисква (например: ETOPS (полети с увеличена далечина на самолети с два двигателя), списък на минималното оборудване (MEL).

(4)

Надвишаване на експлоатационните ограничения на двигателя, включително превишаване на скоростта или невъзможност да се контролира скоростта на високооборотен въртящ се компонент (например: ССУ, въздушен стартер, машина с въздушен цикъл, въздушен турбинен двигател, витло или ротор).

(5)

Отказ или неправилно функциониране на елемент на двигател или силова установка, водещи до едно или повече от следните събития:

а)

неправилно функциониране на системата за реверс на тягата;

б)

невъзможност да се управлява мощността, тягата или честотата на въртене (обороти в минута);

в)

утечки на компонентите/отпадъци.

3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ (АНО) И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (УВД)

(1)

Разрешение по контрол на въздушното движение (КВД), което не осигурява безопасност.

(2)

Продължителна загуба на връзка с органа за ОВД (обслужване на въздушното движение) или УВД.

(3)

Противоречиви инструкции от различни органи за ОВД, което би могло да доведе до загуба на ешелониране.

(4)

Неправилно тълкуване на радиосъобщения, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(5)

Преднамерено отклонение от указанията по КВД, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

4.   АВАРИЙНИ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

(1)

Събитие, водещо до обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

(2)

Всякакво горене, стопяване, дим, пушек, искрене, прегряване, пожар или експлозия.

(3)

Замърсяване на въздуха в пилотската кабина, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

Прилагане на неправилна извънредна или аварийна процедура от летателния или кабинния екипаж за справяне с аварийна ситуация.

(5)

Използване на аварийно оборудване или извънредна процедура, засягащо/а летателните характеристики при кацане или по време на полет.

(6)

Отказ на аварийна или спасителна система или оборудване, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Невъзможност да се контролира налягането в кабината.

(8)

Критично ниско количество гориво или количество гориво под изисквания резерв за кацане при достигане на местоназначението.

(9)

Всяко използване на системата за снабдяване на екипажа с кислород.

(10)

Загуба на работоспособност на член на летателния или кабинния екипаж, която води до намаляването на числеността на сертифицирания екипаж под минималната допустима стойност.

(11)

Умора на екипажа, засягаща действително или потенциално способността му да изпълнява безопасно своите задължения при полет.

5.   ВЪНШНА СРЕДА И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1).

(2)

ACAS RA (инструкции за разрешаване на конфликти в работата на бордовата система за избягване на сблъсък във въздуха).

(3)

Активиране на действителна система за предупреждение при опасно сближаване със земята, например GPWS (система за предупреждение за опасно сближение със земята)/ TAWS (система за предупреждение за прогнозни опасности по терена).

(4)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(5)

Повреди в следствие на сблъсък с чужди обекти/отпадъци (FOD).

(6)

Неочаквани лоши условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(7)

Попадане в спътна следа.

(8)

Смущения на въздухоплавателното средство посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(9)

Удар от мълния, довел до повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система.

(10)

Попадане в градушка, довело до повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система.

(11)

Попадане в силна турбулентност или всяко друго събитие, водещо до нараняване на лица на борда на въздухоплавателното средство, или изискващо проверка на въздухоплавателното средство след полет в условия на турбуленции.

(12)

Попадане в значителен срез на вятъра или гръмотевична буря, в резултат на което са застрашени или са могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(13)

Попадане в условия на обледеняване, водещо до затруднения при управлението, повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система на въздухоплавателното средство.

(14)

Попадане на вулканична пепел.

6.   СИГУРНОСТ

(1)

Бомбена заплаха или отвличане.

(2)

Трудности при овладяването на намиращи се под въздействието на токсични вещества, буйстващи или нарушаващи реда пътници.

(3)

Откриване на пътник без билет.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

1.   ПРОИЗВОДСТВО

Продукти, части или оборудване, пускани в обращение от произвеждащата организация с отклонения от приложимите конструкционни данни, които биха могли да доведат до възникването на потенциално опасно състояние, посочено от притежателя на типов сертификат или одобрение на проект.

2.   КОНСТРУКЦИЯ

Всяка повреда, неправилно функциониране, дефект или друг проблем, свързан с продукт, част или оборудване, което е довело или би могло да доведе до опасно състояние.

Забележка: Този списък се отнася за събитията, свързани с продукт, част или оборудване, обхванат/а/о от типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (1).

3.   УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

(1)

Сериозна повреда на конструкцията (например: пукнатини, постоянни деформации, разслояване, разлепване, изгаряне, прекомерно износване или корозия), открита в рамките на техническото обслужване на въздухоплавателното средство или компонента.

(2)

Сериозно изтичане или замърсяване на флуиди (например: хидравлични, горивни, смазочни течности, газ или други флуиди).

(3)

Отказ или неправилно функциониране на елемент на двигател, силова установка и/или предавателна система, които водят до едно или повече от следните събития:

а)

утечки на компоненти/отпадъци;

б)

неизправност в конструкцията на монтажната рама на двигателя;

(4)

Повреда, отказ или дефект на витло по време на полет, в резултат на което би могло да се стигне до отделяне на витлото или на голяма част от него и/или неправилно функциониране на управлението на витлото.

(5)

Повреда, отказ или дефект на предавателната кутия/закрепването на основния ротор, в резултат на което би могло да се стигне до отделяне на ротора и/или неправилно функциониране на управлението на ротора по време на полет.

(6)

Значителна нередност във функционирането на система или оборудване от критично значение за безопасността — включително аварийна система или оборудване — проявила се по време на изпитванията в рамките на техническото обслужване, или невъзможност за задействане на тези системи след техническото обслужване.

(7)

Неправилно сглобяване или монтиране на компоненти на въздухоплавателното средство, открито при инспекция или процедура на изпитване, проведена с друга цел.

(8)

Погрешна оценка на сериозен дефект, или сериозно несъответствие със списъка на минималното оборудване (MEL) и процедурите за техническия дневник.

(9)

Сериозна повреда на електрическата инсталация (EWIS).

(10)

Всеки дефект на елемент, чието качество се контролира през целия период на неговата експлоатация, който води до извеждането му от експлоатация преди изтичането на неговия срок на експлоатация.

(11)

Използването на продукти, компоненти или материали от неизвестен или подозрителен произход, или на негодни за техническо обслужване компоненти от критично значение.

(12)

Подвеждащи, неточни или недостатъчни данни или процедури, приложими за техническото обслужване, които могат да доведат до значителни грешки при техническото обслужване, включително езикови проблеми.

(13)

Неправилно контролиране или прилагане на ограниченията за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или планово техническо обслужване.

(14)

Пускане на въздухоплавателно средство в експлоатация след техническо обслужване в случай на несъответствие, което застрашава безопасността на полета.

(15)

Сериозни повреди, нанесени на въздухоплавателното средство в рамките на техническото обслужване, дължащи се на неправилно техническо обслужване или на използването на неподходящо или негодно оборудване за наземна поддръжка, което изисква допълнителни действия по техническото обслужване.

(16)

Установени случаи на изгаряне, топене, дим, искрене, прегряване или пожар.

(17)

Всяко събитие, при което човешки действия, включително състоянието на умора на екипажа, пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.

(18)

Значителна неизправност, проблем с надеждността или повтарящ се проблем с качеството на записа, засягащи системата за запис на полета (като системата за запис на параметрите на полета, системата за запис на обмена по линията за предаване на данни или системата за запис на разговорите в пилотската кабина) или липса на информация, необходима за осигуряване на доброто функциониране на системата за запис на полета.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Забележка: Структурата на настоящото приложение е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.   СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между въздухоплавателното средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1), включително събитие, близко до сблъсък със земята в условията на управляван полет (near CFIT).

(2)

Нарушаване на минимумите за ешелониране (2).

(3)

Неподходящо ешелониране (3).

(4)

ACAS RA (инструкции за разрешаване на конфликти в работата на бордовата система за избягване на сблъсък във въздуха).

(5)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(6)

Напускане на пътеката за рулиране или пистата за излитане и кацане.

(7)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(8)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO).

(9)

Отклонение на въздухоплавателното средство от разрешението по КВД.

(10)

Отклонение на въздухоплавателното средство от приложимите разпоредби за управление на въздушното движение (УВД):

а)

отклонение на въздухоплавателното средство от приложими публикувани процедури за УВД;

б)

нарушаване на въздушното пространство, включително неразрешено навлизане във въздушно пространство;

в)

отклонение от изискването за наличие на борда на въздухоплавателното средство на оборудване, свързано с УВД, и за операциите, както се изисква от приложимите разпоредби.

(11)

Събития, свързани с объркване на позивните.

2.   ВЛОШАВАНЕ ИЛИ ПЪЛНА ЗАГУБА НА ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ ФУНКЦИИ

(1)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за УВД или за осъществяване на функции в рамките на УВД.

а)

Невъзможност за предоставяне на обслужване на въздушното движение или за осъществяване на функции по обслужването на въздушното движение.

б)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното пространство или за осъществяване на функции по управлението на въздушното пространство.

в)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на потоците и капацитета на въздушното движение или за осъществяване на функции по управление на потоците и капацитета на въздушното движение.

(2)

Липса на информация или значителна степен на некоректност, неадекватност или подвеждащ характер на предоставената от обслужващ орган (4) информация, включително информация във връзка с лоши условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(3)

Отказ на комуникационното обслужване.

(4)

Отказ на обзорното обслужване.

(5)

Отказ на функция или обслужване „Обработка и разпространение на данни“

(6)

Отказ на навигационното обслужване.

(7)

Отказ на системата за сигурност на УВД, който е имал или би могъл да има непосредствено отрицателно въздействие върху безопасното предоставяне на обслужването.

(8)

Значително претоварване на ОВД в сектор/позиция, водещо до потенциално влошаване в предоставянето на обслужването.

(9)

Неправилно получаване или неправилна интерпретация на важни съобщения, включително неразбиране на използвания език, когато това е имало или би могло да има непосредствено отрицателно въздействие върху безопасното предоставяне на обслужването.

(10)

Продължителна загуба на връзка с въздухоплавателното средство или с други органи за ОВД.

3.   ДРУГИ СЪБИТИЯ

(1)

Обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

(2)

Значителни външни смущения при аеронавигационното обслужване (например смущения на функциите на системата за приземяване по прибори (ILS), всенасочените УКВ радиофарове (VOR) и комуникациите в следствие на работата на радиопредавателни станции, излъчващи в обхвата с честотна модулация (FM).

(3)

Смущения на работата на въздухоплавателно средство, орган за ОВД или радиосъобщително предаване посредством, наред с другото, огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(4)

Изхвърляне на гориво.

(5)

Бомбена заплаха или отвличане.

(6)

Умора, засягаща действително или потенциално способността на екипажа да изпълнява безопасно задължения по аеронавигационното обслужване или въздушния превоз.

(7)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(2)  Това се отнася за случаи, при които не са били спазени предвидените минимуми за ешелониране между въздухоплавателни средства, или между въздухоплавателни средства и въздушно пространство, за което са предвидени минимуми за ешелониране.

(3)  При липсата на предписани минимуми за ешелониране, ситуации, при които се счита, че въздухоплавателните средства преминават твърде близо едно до друго, така че пилотите не могат да осигурят безопасно ешелониране.

(4)  Например: органите за обслужване на въздушното движение (ОВД), автоматично информационно обслужване на летище (ATIS), метеорологично обслужване, навигационни бази данни, карти, диаграми, аеронавигационно информационно обслужване (АИО), ръководства.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЛЕТИЩАТА И НАЗЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1.   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.1.   Събития, свързани с въздухоплавателни средства и препятствия

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между дадено въздухоплавателно средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1).

(2)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(3)

Напускане на пътеката за рулиране или пистата за излитане и кацане.

(4)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(5)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO) или излизане от нея.

(6)

Неизпълнение на разрешение, инструкция или ограничение от въздухоплавателно или превозно средство, докато то се движи по работната площ на летището (например: погрешна писта за излитане и кацане, пътека за рулиране или ограничена част на летището).

(7)

Наличие на чужд обект в работната площ на летището, което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(8)

Наличие на препятствия на дадено летище или край него, които не са публикувани в сборници за аеронавигационна информация (AIP) или чрез NOTAM съобщение и/или които не са маркирани или осветени подходящо.

(9)

Необходимост от придвижване на заден ход чрез тласкане или обръщане на посоката на задвижване или смущения при рулиране, предизвикани от превозно средство, оборудване или лице.

(10)

Пътници или неупълномощено лице, оставени без надзор на перона.

(11)

Последствия от завихряния при реактивни дюзи, ротори и витла.

(12)

Обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

1.2.   Влошаване или пълна загуба на обслужване или функции

(1)

Загуба или отказ на връзката между:

а)

летище, превозно средство или друг наземен персонал и органа за обслужване на въздушното движение или органа за обслужване по управление на перона;

б)

органа за обслужване по управление на перона и въздухоплавателно средство, превозно средство или орган за обслужване на въздушното движение.

(2)

Отказ, неизправност или дефект на летищно оборудване или система, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(3)

Значителни недостатъци при осветлението, маркировката или обозначенията на летището.

(4)

Отказ на системата за сигнализиране аварии на летището.

(5)

Спасителното и противопожарното обслужване не е предоставено съгласно изискванията.

1.3.   Други събития

(1)

Огън, дим, експлозии в помещенията, околностите или оборудването на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Събития, свързани със сигурността на летищата (например: незаконно влизане, саботаж, бомбени заплахи).

(3)

Недокладване на значителна промяна в експлоатационните условия на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

(5)

Значително разливане при зареждане с гориво.

(6)

Зареждане със замърсено гориво или гориво от неправилен тип, или други основни флуиди (включително кислород, азот, машинно масло и питейна вода).

(7)

Неуспешен опит за подобряване на лошите условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(8)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.

2.   НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

2.1.   Събития, свързани с въздухоплавателното средство и летището

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между въздухоплавателното средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (2).

(2)

Навлизане в писта за излитане и кацане или пътека за рулиране.

(3)

Напускане на писта за излитане и кацане или пътека за рулиране.

(4)

Значително замърсяване на конструкцията, системите и оборудването на въздухоплавателното средство в резултат на превоза на багаж, поща или товари.

(5)

Необходимост от придвижване на заден ход чрез тласкане или обръщане на посоката на задвижване или смущения при рулиране, предизвикани от превозно средство, оборудване или лице.

(6)

Наличие на чужд обект в работната площ на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Пътници или неупълномощено лице, оставени без надзор на перона.

(8)

Огън, дим, експлозии в помещенията, околностите или оборудването на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(9)

Събития, свързани със сигурността на летищата (например: незаконно влизане, саботаж, бомбени заплахи).

2.2.   Влошаване или пълна загуба на обслужване или функции

(1)

Загуба или отказ на връзката с въздухоплавателно средство, превозно средство, органа за обслужване на въздушното движение или органа за обслужване по управлението на перона.

(2)

Отказ, неизправност или дефект на летищното оборудване или система, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(3)

Значителни недостатъци при осветлението, маркировката или обозначенията на летището.

2.3.   Събития, специфични за наземното обслужване

(1)

Неправилни действия при товарене на пътници, багаж, поща или товари, които могат да окажат съществено влияние върху масата и/или баланса на въздухоплавателното средство (включително значителни грешки в изчисленията за сборната товарителница).

(2)

Отстраняване на оборудването за качване на борда, водещо до застрашаване на пътниците на въздухоплавателното средство.

(3)

Неправилно складиране или подсигуряване на багаж, поща или товари, което би могло по някакъв начин да застраши въздухоплавателното средство, неговото оборудване или лицата на борда му, или да възпрепятства аварийно евакуиране.

(4)

Превоз, опит за превоз или боравене с опасни товари, което е довело или би могло да доведе до накърняване на безопасността на експлоатацията или до опасно състояние (например инцидент или произшествие с опасни товари, както е посочено в техническите инструкции на ИКАО (3)).

(5)

Несъответствие при съпоставяне на багаж или пътници.

(6)

Неспазване на изискваните процедури за наземна обработка и обслужване на въздухоплавателни средства, особено на процедурите за отстраняване на леда, презареждане с гориво или товарене, включително неправилно разполагане или отстраняване на оборудване.

(7)

Значително разливане при зареждане с гориво.

(8)

Натоварване на неправилни количества гориво, което би могло да има значителни последствия за издръжливостта, летателните характеристики, баланса или устойчивостта на конструкцията на въздухоплавателното средство.

(9)

Зареждане със замърсено гориво или гориво от неправилен тип, или други основни флуиди (включително кислород, азот, машинно масло и питейна вода).

(10)

Отказ, неизправност или дефект на наземно оборудване, използвано за наземно обслужване, което е довело или може да доведе до повреди на въздухоплавателното средство (например: теглич или GPU (наземна силова установка).

(11)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

(12)

Щети, нанесени на въздухоплавателните средства от съоръжения за наземно обслужване или превозни средства, включително недокладвани по-рано щети.

(13)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(2)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(3)  Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO — Doc 9284).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ СЛОЖНИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ С МОТОРНА ТЯГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНЕРИ И ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

За целите на настоящото приложение:

а)

„въздухоплавателно средство, различно от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга“ означава всяко въздухоплавателно средство, различно от това, което е определено в член 3, буква й) от Регламент (ЕО) № 216/2008;

б)

„планер“ има значението, определено в член 2, параграф 117 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (1);

в)

„летателни апарати, по-леки от въздуха“ има значението, определено в точка ML10 от раздел „Определения на термините, използвани в настоящия списък“ на приложението към Директива 2009/43/ЕО на Комисията на Европейския парламент и на Съвета (2).

1.   ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ СЛОЖНИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ С МОТОРНА ТЯГА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕРИ И ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.1.   Въздушни операции

(1)

Непреднамерена загуба на контрол

(2)

Приземяване извън предвидената зона за кацане.

(3)

Невъзможност или неспособност на въздухоплавателното средство да постигане необходимите летателни характеристики, очаквани в нормални условия по време на излитане, набиране на височина или приземяване.

(4)

Навлизане в писта за излитане и кацане.

(5)

Напускане на писта за излитане и кацане.

(6)

Всеки полет, извършен с въздухоплавателно средство, негодно за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Непреднамерен полет при приборни метеорологични условия (IMC) на въздухоплавателно средство, което не е сертифицирано съгласно ППП (правила за полети по прибори), или чийто пилот не е квалифициран за полет по прибори, в резултат на което е било застрашено или би могло да бъде застрашено въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(8)

Непреднамерено изпускане на товар (3).

1.2.   Технически събития

(1)

Необичайно силни вибрации (например: вибрации на елероните, руля за височина или витлата).

(2)

Всеки случай на неправилно функциониране или прекъсване на връзката с елементи за управление на полета.

(3)

Отказ или сериозно увреждане на конструкцията на въздухоплавателното средство.

(4)

Загуба на елемент от конструкцията или инсталацията на въздухоплавателното средство по време на полет.

(5)

Отказ на двигател, ротор, витло, горивна система или друга основна система.

(6)

Изтичане на флуид, довело до опасност от пожар или възможно опасно отлагане върху конструкцията на въздухоплавателното средство, неговите системи или оборудване, или до риск за лицата на борда.

1.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушаване на въздушното пространство.

1.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Пожар, експлозия, дим, токсични газове или токсични изпарения във въздухоплавателното средство.

(3)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

1.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (4).

(2)

Опасно сближаване, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (4).

(3)

Сблъсък с диво животно, включително с птица, водещ до повреда на въздухоплавателното средство, или до загуба или неправилно функциониране на основен елемент от обслужването.

(4)

Смущения на въздухоплавателното средство посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(5)

Удар от мълния, водещ до повреда на въздухоплавателното средство или загуба на някои негови функции.

(6)

Попадане в силна турбуленция, довело до нараняване на лица на борда на въздухоплавателното средство или до необходимост от проверка на въздухоплавателното средство след полет в условия на турбуленции.

(7)

Обледеняване, включително обледеняване на карбуратора, което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

2.   ПЛАНЕРИ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

2.1.   Въздушни операции

(1)

Непреднамерена загуба на контрол

(2)

Събитие, при което пилотът на планера не е бил в състояние да освободи кабела на лебедката или въздушното теглително въже и е трябвало да го направи посредством аварийни процедури.

(3)

Всяко освобождаване на кабела на лебедката или въздушното теглително въже, ако освобождаването е застрашило или е могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

В случай на мотопланер, отказ на двигател по време на излитане.

(5)

Всеки полет, извършен с планер, негоден за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени планерът, лицата на борда или други лица.

2.2.   Технически събития

(1)

Необичайно силни вибрации (например: вибрации на елероните, руля за височина или витлата).

(2)

Всеки случай на неправилно функциониране или прекъсване на връзката с елементи за управление на полета.

(3)

Отказ или сериозно увреждане на конструкцията на планера.

(4)

Загуба на елемент от конструкцията или инсталацията на планера по време на полет.

2.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени планерът, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушения на въздушното пространство.

2.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Всяка ситуация, в която няма безопасна зона за кацане на разположение.

(3)

Пожар, експлозия, дим, или токсични газове или изпарения в планера.

(4)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

2.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, елемент на терена или препятствие (5).

(2)

Опасно сближаване, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, елемент на терена или препятствие (5).

(3)

Смущения на планера посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(4)

Удар от мълния, водещ до повреда на планера или загуба на някои негови функции.

3.   ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (БАЛОНИ И ДИРИЖАБЛИ)

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

3.1.   Въздушни операции

(1)

Всеки полет, извършен с по-лек от въздуха летателен апарат, негоден за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Непреднамерено трайно изгасване на запалителния пламък.

3.2.   Технически събития

(1)

Отказ на част или елемент от следния списък: потапящата тръба на горивен цилиндър, ролка на обвивката, управляващо въже, привързващо въже, вентил, теч на запечатания вентил на горелката, теч на запечатания вентил на горивния цилиндър, карабина, повреда на горивопровода, вентил за балонния газ, обвивка или балонет, вентилатор, клапан за намаляване на налягането (балони, използващи по-лек от въздуха газ), лебедка (привързани балони, използващ по-лек от въздуха газ).

(2)

Значително изтичане или загуба на балонен газ (например: порьозност, разместване във вентила за балонния газ).

3.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушаване на въздушното пространство.

3.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Пожар, експлозия, дим или токсични изпарения в по-лек от въздуха летателен апарат (с изключение на продуктите от нормалната работа на горелката).

(3)

Изхвърляне на пътници от коша или гондолата на по-лек от въздуха летателен апарат.

(4)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

(5)

Непреднамерено повдигане във въздуха или повличане на наземен екипаж, водещо до смърт или нараняване на лица.

3.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (6), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Смущения на по-лек от въздуха летателен апарат посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(3)

Неочаквано попадане в неблагоприятни метеорологични условия, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

(3)  Тази точка се отнася само до търговски операции по смисъла на член 3, буква и) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(5)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(6)  Под препятствие се разбира също превозно средство.


Top