EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0340

Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията Текст от значение за ЕИП

OB L 63, 6.3.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/340 НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2015 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8в, параграф 10 и член 10, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ръководителите на полети, както и лица и организации, участващи в тяхното обучение, изпитване, проверка или медицинско освидетелстване, трябва да отговарят на съответните основни изисквания, посочени в приложение Vб към Регламент (ЕО) № 216/2008. По-специално те трябва да бъдат сертифицирани или лицензирани, след като демонстрират, че отговарят на основните изисквания.

(2)

Европейското свидетелство за правоспособност се доказа като ефективен начин за признаване и удостоверяване на компетентността на ръководителите на полети, които със своята професия изпълняват специална роля в безопасното обслужване по контрол на въздушното движение. Установяването на общ за целия Съюз стандарт за компетентност намали разпокъсаността в тази област, като по този начин допринесе за по-ефективна организация на работата в сегашните условия на засилващо се регионално сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване. Поддържането и подобряването на общата схема за лицензиране на ръководителите на полети, работещи в Съюза, е съществен елемент на европейската система за контрол на въздушното движение. За тази цел понастоящем следва да бъдат определени технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководителите на полети, отразяващи съвременното технологично равнище в тази област.

(3)

За осигуряването на аеронавигационно обслужване е необходим висококвалифициран персонал, и по-специално ръководители на полети, чиято компетентност се доказва със свидетелство за правоспособност, издадено въз основа на подробните изисквания, посочени в настоящия регламент. Квалификационният клас, вписан в свидетелството за правоспособност на ръководителите на полети, следва да указва вида обслужване на въздушното движение, който ръководителят на полети е компетентен да осигурява. Разрешенията, вписани в свидетелството за правоспособност, следва да отразяват както специфичните умения на ръководителя на полети, така и упълномощаването му от компетентните органи да осигурява обслужване на отделен сектор, група от сектори и/или работни места.

(4)

Органите, осъществяващи надзор и проверка на съответствието съгласно настоящия регламент, следва да бъдат достатъчно независими от ръководителите на полети, когато издават свидетелства за правоспособност или удължават срока на валидност на разрешенията, както и когато временно прекратяват или отменят свидетелства за правоспособност, квалификационни класове, разрешения или други свидетелства и сертификати в случаите, когато условията за тяхното издаване вече не са налице. Компетентните органи следва също така да бъдат достатъчно независими от доставчиците на аеронавигационно обслужване и от организациите за обучение. Те следва да запазват способността си да изпълняват ефективно своите задачи. Компетентни органи, натоварени с отговорността, определена в настоящия регламент, могат да бъдат органите, определени или създадени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2). Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) следва да действа като компетентен орган за издаването и подновяването на сертификатите на намиращи се извън територията на държавите членки организации за обучение на ръководители на полети и, когато е целесъобразно, на техния персонал. Като такъв тя следва да отговаря на същите изисквания.

(5)

С оглед на специфичните характеристики на въздушното движение в Съюза следва да бъдат въведени и ефективно прилагани общи стандарти за компетентност за ръководителите на полети, наети на работа от доставчиците на аеронавигационно обслужване, за да се осигури управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) за обществено ползване.

(6)

Държавите членки следва да могат да прилагат настоящия регламент по отношение на своя военен персонал, предоставящ обслужване за обществено ползване, посочено в член 1, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(7)

Лошата комуникация често е важен фактор, допринасящ за инциденти и произшествия. Поради това следва да бъдат определени подробни изисквания за владеенето на езици от ръководителите на полети. Тези изисквания се основават на изискванията, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), и осигуряват средство за изпълнение на тези международно приети стандарти. По отношение на изискванията за владеене на езици се спазват принципите на недискриминация, прозрачност и пропорционалност, за да се насърчи свободното движение на работещите, като същевременно се гарантира безопасността. Срокът на валидност на езиковото разрешение следва да бъде пропорционален на равнището на владеене на езици, както е определено в настоящия регламент.

(8)

Общите правила за издаване и поддържане на валидността на свидетелствата за правоспособност за ръководители на полети са от съществено значение за увеличаване на доверието на държавите членки в системите на другите държави. Поради това следва да бъдат въведени единни изисквания за обучението, квалификацията и компетентността на ръководителите на полети, за да се осигури най-високо равнище на безопасност. Това служи и за осигуряването на безопасно и висококачествено обслужване по контрола на въздушното движение и допринася за признаването на свидетелствата за правоспособност навсякъде в Съюза, като по този начин се увеличават свободата на движение и наличността на ръководители на полети.

(9)

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) установи подходящи стандарти за първоначално обучение, посочени в „Спецификация за първоначално обучение на ръководители на полети — общо основно съдържание“. Сега тези стандарти следва да бъдат транспонирани в правото на Съюза, за да се отрази научно-техническият прогрес и да се улесни прилагането на единен подход за първоначално обучение, който е ключов елемент за осигуряването на мобилност между ръководителите на полети. Следва да бъдат установени изисквания също така за обучението в орган за обслужване на въздушното движение и продължаващото обучение, като се вземат предвид приложимите основни изисквания, определени в член 8в от Регламент (ЕО) № 216/2008. Поради липсата на европейски изисквания за обучение държавите членки могат да продължат да прибягват към стандартите за обучение, разработени от ИКАО.

(10)

Като се консултира с група от експерти, Евроконтрол разработи изисквания за медицинското освидетелстване на ръководителите на полети, които вече бяха използвани от държави членки наред с тези по приложение 1 на ИКАО. Сега тези изисквания следва да бъдат транспонирани в правото на Съюза, за да се гарантира еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(11)

Настоящият регламент следва да уреди прилагането на изискванията от компетентните органи, за да се гарантира, че държавите членки изпълняват своите отговорности и задължения във връзка с безопасността по правилен и структуриран начин посредством система за администриране и управление, която се поддържа от компетентните органи и организации, действащи от тяхно име, в съответствие с държавната програма за безопасността на ИКАО.

(12)

Сертифицирането на организациите за обучение е един от съществените фактори, допринасящи за качеството на обучението на ръководителите на полети и по този начин за надеждното осигуряване на контрол на въздушното движение. Поради това изискванията към организациите за обучение следва да бъдат завишени. Следва да бъде възможно сертифицирането на обучението според вида му като пакет от услуги по обучение или като пакет от обучение и аеронавигационно обслужване, без да се пренебрегват специфичните особености на обучението, предлагано от всяка организация.

(13)

Общите условия за получаване на свидетелство за правоспособност, доколкото те са свързани с възраст и медицински изисквания, не следва да засягат притежателите на вече издадени свидетелства за правоспособност. С цел запазване на права, предоставени от вече издадени свидетелства за правоспособност, и осигуряване на плавен преход за всички притежатели на свидетелства за правоспособност и за компетентните органи, свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за медицинска годност, издадени от държавите членки в съответствие с Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и с Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (4), следва да се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

(14)

С оглед постигането на последователност определението за психоактивно вещество в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (5) следва да бъде изменено.

(15)

Въпреки че настоящият регламент се основава на предишни постижения и регулаторни изисквания на ЕС, Регламент (ЕС) № 805/2011 следва да бъде отменен с оглед на постигане на по-голяма яснота.

(16)

В съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 Комисията бе подпомагана от Агенцията при изготвянето на мерките, предвидени в настоящия регламент.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя подробни правила за:

а)

условията за издаване, временно прекратяване и отнемане на свидетелствата за правоспособност на ръководители на полети и ученик-ръководители на полети, и свързаните с тях квалификационни класове и разрешения, както и правата и отговорностите на притежателите им;

б)

условията за издаване, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на свидетелствата за медицинска годност на ръководители на полети и ученик-ръководители на полети, и правата и отговорностите на притежателите им;

в)

сертифицирането на авиомедицински експерти и на авиомедицински центрове за ръководители на полети и ученик-ръководители на полети;

г)

сертифицирането на организации за обучение на ръководители на полети;

д)

условията за валидност, потвърждаване на валидността, подновяване и използване на тези свидетелства за правоспособност, квалификационни класове, разрешения и други свидетелства и сертификати.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на:

а)

ученик-ръководители на полети и ръководители на полети, които упражняват своите функции в рамките на приложното поле на Регламент (ЕО) № 216/2008; както и

б)

лица и организации, участващи в лицензирането, обучението, изпитването, проверката, медицинския преглед или оценяването на кандидати в съответствие с настоящия регламент.

Член 2

Съответствие с изискванията и процедурите

1.   Ученик-ръководителите на полети, ръководителите на полети и лицата, участващи в лицензирането, обучението, изпитването, проверката, медицинския преглед или оценяването на кандидатите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б), притежават необходимата квалификация и са лицензирани за правоспособност в съответствие с разпоредбите на приложения I, III и IV от компетентния орган, посочен в член 6.

2.   Организациите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), са квалифицирани в съответствие с техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения I, III и IV, и са сертифицирани от компетентния орган, посочен в член 6.

3.   Медицинското освидетелстване на лица, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б), съответства на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения III и IV.

4.   Ръководителите на полети, наети на работа от доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на територията, за която се прилага Договорът, чието основно място на дейност и регистрирано седалище, ако има такова, се намира извън територията, предмет на разпоредбите на Договора, се считат за лицензирани в съответствие с параграф 1, когато те отговарят едновременно на следните две условия:

а)

да притежават свидетелство за правоспособност за ръководител на полети, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

б)

да са доказали пред компетентния орган, посочен в член 6, че са получили обучение и успешно са преминали съответните изпити и оценяване, еквивалентни на тези, изисквани съгласно частта за ръководител на полети (ATCO), подчаст Г, раздели 1—4 от приложение I.

Задачите и функциите, възложени на ръководителите на полети, посочени в първата алинея, не могат да превишават правата по свидетелството, издадено от трета държава.

5.   Инструкторите и оценителите по практика, използвани от организация за обучение, намираща се извън територията на държавите членки, се считат за квалифицирани в съответствие с параграф 1, когато те отговарят едновременно на следните две условия:

а)

да притежават свидетелство за правоспособност за ръководител на полети, издадено от трета държава в съответствие с приложение I към Чикагската конвенция, с квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас, съответстващо на този, за който имат право да инструктират или оценяват;

б)

да са доказали пред компетентния орган, посочен в член 6, че са получили обучение и успешно са преминали съответните изпити и оценяване, еквивалентни на тези, изисквани съгласно частта за ръководител на полети (ATCO), подчаст Г, раздел 5 от приложение I.

Правата, посочени в първата алинея, се посочват в сертификат, издаден от трета държава, и се ограничават до инструктиране и оценяване на организации за обучение, намиращи се извън територията на държавите членки.

Член 3

Осигуряване на обслужване по контрол на въздушното движение

1.   Обслужване по контрол на въздушното движение се предоставя само от ръководители на полети, които са квалифицирани и лицензирани в съответствие с настоящия регламент.

2.   Съгласно член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008 държавите членки гарантират в рамките на възможното, че посочените в член 1, параграф 2, буква в) от същия регламент услуги, предоставени за обществено ползване от военен персонал, осигуряват ефективно ниво на безопасност, което отговаря най-малко на това, което е определено в основните изисквания съгласно приложение Vб към същия регламент.

3.   Държавите членки могат да прилагат настоящия регламент спрямо своя военен персонал, предоставящ услуги за обществено ползване.

Член 4

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„извънредна ситуация“ означава обстоятелства, включително влошени условия, които не са обичайно, нито често срещани и за които ръководителят на полети не е придобил автоматизъм на действията си;

2)

„приемливи начини за съответствие“ (AMC) означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на начините за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

3)

„обслужване по контрол на въздушното движение (КВД)“ означава обслужване, предоставяно за целите на:

а)

предотвратяване на сблъскване:

между въздухоплавателни средства, и

между въздухоплавателни средства и препятствия по маневрената площ на летището; както и

б)

подреждане и поддържане на експедитивен поток на въздушното движение;

4)

„орган за контрол на въздушното движение (КВД)“ е общ термин, означаващ в различните случаи районен контролен център, орган за контрол на подхода или летищна контролна кула;

5)

„алтернативен начин за съответствие“ означава алтернатива на съществуващ приемлив начин за съответствие (AMC) или нов начин за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма установени от Агенцията приемливи начини за съответствие;

6)

„оценяване“ означава оценката на практическите умения, включително поведението и практическото прилагане на знания и разбирането, демонстрирани от оценяваното лице, водеща до издаване на свидетелство за правоспособност, квалификационен клас и/или разрешения, потвърждаване на валидността им и/или тяхното подновяване;

7)

„разрешение за оценител“ означава правото, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което указва компетентността на притежателя да оценява практическите умения на ученик-ръководители на полети и на ръководители на полети;

8)

„стрес при критични инциденти“ означава проявата на нехарактерни и/или прекалени емоционални, физически и/или поведенчески реакции на лице след неочаквано събитие, произшествие, инцидент или сериозен инцидент;

9)

„аварийна ситуация“ означава сериозна и опасна ситуация, която изисква незабавни действия;

10)

„изпит“ означава официално изпитване за оценка на знанията и разбирането на дадено лице;

11)

„материали за ръководство“ (GM) са незадължителни материали, разработени от Агенцията, помагащи за разбиране на значението на изискванията или спецификациите и служещи за поясняване на тълкуването на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, както и на приемливите начини за съответствие;

12)

„индикатор на ИКАО за местоположение“ е четирибуквеният код, съставен в съответствие с правилата, предписани от ИКАО в последната актуализирана версия на наръчника DOC 7910, и присвояван на местоположението на дадена неподвижна аеронавигационна станция;

13)

„езиково разрешение“ означава изявление, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което указва владеенето на езици от притежателя;

14)

„свидетелство за правоспособност“ означава документ, издаден и одобрен в съответствие с настоящия регламент, който дава право на неговия законен притежател да упражнява правата по квалификационните класове и разрешенията, съдържащи се в него;

15)

„обучение на работно място“ означава етапа на обучение в орган за обслужване на въздушното движение, през който придобитите преди това опит и умения се прилагат на практика под надзора на квалифициран инструктор за обучение на работно място в реална ситуация на въздушно движение;

16)

„разрешение за инструктор за обучение на работно място (OJTI)“ означава право, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което указва компетентността на притежателя да извършва обучение на работно място и на синтетични средства за обучение;

17)

„тренажор за изпълнение на част от задачите“ (PTT) означава синтетично средство за обучение за конкретни и подбрани оперативни задачи, без да се изисква от обучавания да изпълнява всички задачи, които обикновено са свързани с цялостната работна среда;

18)

„цел за изпълнение“ означава ясно и недвусмислено изявление за очакваното от обучаваното лице изпълнение, условията за това изпълнение и стандартите, които обучаваното лице следва да спазва;

19)

„временна неспособност“ означава временно състояние, при което притежателят на свидетелството за правоспособност е възпрепятстван да упражнява правата по свидетелството за правоспособност, когато квалификационните класове, разрешенията и неговото/нейното свидетелство за медицинска годност са валидни;

20)

„психоактивно вещество“ означава алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват кофеинът и тютюнът;

21)

„разрешение към квалификационен клас“ означава право, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което определя конкретните условия, права или ограничения, отнасящи се до съответния квалификационен клас;

22)

„подновяване“ означава административно действие, предприемано след изтичане на срока на валидност на даден квалификационен клас, разрешение или свидетелство, с което се подновяват правата по квалификационния клас, разрешението или свидетелството за допълнителен определен период, при условие че са изпълнени определени изисквания;

23)

„потвърждаване на валидността“ означава административно действие, предприемано в периода на валидност на даден квалификационен клас, разрешение или свидетелство, което позволява на притежателя им да продължи да упражнява правата по квалификационния клас, разрешението или свидетелството за допълнителен определен период, при условие че са изпълнени определени изисквания;

24)

„сектор“ означава част от контролиран район и/или част от район за полетна информация или горен район;

25)

„симулатор“ означава синтетично средство за обучение, което представя важните характеристики на действителната работна среда и възпроизвежда работните условия, при които обучаваното лице може пряко да се упражнява със задачи в реално време;

26)

„синтетични средства за обучение“ означава устройства от всякакъв вид, включително симулатори и тренажори за изпълнение на част от задачите, с които се имитират работни условия;

27)

„разрешение за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение (STDI)“ означава право, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което указва компетентността на притежателя да извършва обучение на синтетични средства за обучение;

28)

„курс за обучение“ означава теоретична и/или практическа подготовка, разработена в структурирана рамка и предоставяна в рамките на определена продължителност;

29)

„организация за обучение“ означава организация, която е сертифицирана от компетентния орган да предоставя един или повече видове обучение;

30)

„разрешение към орган за обслужване на въздушното движение“ означава право, вписано в свидетелството за правоспособност и представляващо част от него, което указва индикатора на местоположение по ИКАО и сектора, групата от сектори и/или работни места, на които притежателят на свидетелството е компетентен да работи;

31)

„потвърждаване на съответствието“ означава процес, чрез който посредством успешното завършване на курс за придобиване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, свързано с даден квалификационен клас или разрешение към квалификационен клас, притежателят може да започне да упражнява правата по този квалификационен клас или разрешение към квалификационен клас.

Член 5

Компетентен орган

1.   Държавите членки определят или създават един или повече компетентни органи с възложени отговорности за сертифициране и надзор на лицата и организациите, които са предмет на настоящия регламент.

2.   В рамките на функционален блок въздушно пространство или в случай на трансгранично предоставяне на услуги компетентните органи се определят съгласувано от участващите държави членки.

3.   Ако държава членка определи или създаде повече от един компетентен орган, областите на компетентност на всеки компетентен орган се определят ясно по отношение на отговорностите и географския обхват, когато е необходимо. Установява се координация между тези органи, за да се гарантира в рамките на съответната им компетентност ефективен надзор върху всички лица и организации, които са предмет на настоящия регламент.

4.   Компетентните органи са независими от доставчиците на аеронавигационно обслужване и от организациите за обучение. Тази независимост се постига чрез адекватно разделяне, най-малко на функционално равнище, на компетентните органи, от една страна, и доставчиците на аеронавигационно обслужване и организациите за обучение, от друга страна. Компетентните органи упражняват своите правомощия безпристрастно и прозрачно.

Първата алинея се прилага и по отношение на Агенцията, когато тя действа като компетентен орган съгласно член 6, параграф 2, буква б) и член 3, буква а), подточка ii).

5.   Държавите членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет, за да извършват дейностите по сертифициране и надзор, обхванати от техните програми за сертифициране и надзор, включително достатъчно ресурси за изпълнение на изискванията съгласно приложение II (част ATCO.AR). В частност, държавите членки използват оценките, изготвени от компетентните органи в съответствие с точка ATCO.AR.A.005, буква а) от приложение II, за да демонстрират своя капацитет.

6.   Държавите членки гарантират, че при служителите на компетентните органи, които извършват дейностите по надзор и сертифициране съгласно настоящия регламент, не е налице пряк или косвен конфликт на интереси, по-специално по отношение на семейни или финансови интереси на съответните служители.

7.   Компетентните органи, определени или създадени от държавата членка за целите на Регламент (ЕС) № 805/2011, се считат за компетентни органи и за целите на настоящия регламент, освен ако е определено друго от съответната държава членка. В последния случай държавите членки уведомяват Агенцията за името и адреса на компетентните органи, определени или създадени от тях по силата на настоящия член, както и за всякакви промени във връзка с тях.

Член 6

Компетентен орган за целите на приложения I, III и IV

1.   За целите на приложение I компетентен орган е органът, определен или създаден от държавата членка, пред който лицето кандидатства за издаването на свидетелство за правоспособност.

2.   За целите на приложение III и за надзора на изискванията съгласно приложение I по отношение на доставчиците на аеронавигационно обслужване компетентен орган е:

а)

органът, определен или създаден като компетентен орган за надзор от държавата членка, в която е основното място на дейност на кандидата или неговото седалище, ако съществува такова, освен ако е предвидено друго в двустранни или многостранни споразумения между държавите членки или техните компетентни органи;

б)

Агенцията, ако основното място на дейност на кандидата или неговото седалище, ако съществува такова, е извън територията на държавите членки.

3.   За целите на приложение IV компетентен орган е:

а)

за авиомедицинските центрове:

i)

органът, определен от държавата членка, в която е основното място на дейност на авиомедицинския център;

ii)

Агенцията, когато авиомедицинският център се намира в трета държава;

б)

за авиомедицинските експерти:

i)

органът, определен от държавата членка, в която е основното място на дейност на авиомедицинския експерт;

ii)

ако основното място на дейност на авиомедицинския експерт е на територията на трета държава — органът, определен от държавата членка, пред която експертът кандидатства за издаване на съответното свидетелство.

Член 7

Преходни разпоредби

1.   Свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения, издадени съгласно съответните разпоредби на националното законодателство въз основа на Директива 2006/23/ЕО, и свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) № 805/2011, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

2.   Квалификационният клас „процедурно обслужване на въздушното движение в контролирания район (ACP)“ с разрешение „КВД в океански контролиран район (OCN)“ към квалификационния клас, издадени въз основа на националните правила съгласно член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 805/2011, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3.   Свидетелства за медицинска годност и сертификати на организации за обучение, свидетелства за авиомедицински експерти и удостоверения на авиомедицински центрове, одобрения на схеми за компетентност на органи за обслужване на въздушното движение и планове за обучение, издадени съгласно съответните разпоредби на националното законодателство въз основа на Директива 2006/23/ЕО в съответствие с Регламент (ЕС) № 805/2011, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

Член 8

Подмяна на свидетелства за правоспособност, адаптиране на права, курсове за обучение и схеми за компетентност на органи за обслужване на въздушното движение

1.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, държавите членки подменят свидетелствата за правоспособност, посочени в член 7, параграф 1, със свидетелства за правоспособност в съответствие с формата, определен в допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.

2.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, държавите членки подменят посочените в член 7, параграф 3 сертификати на организациите за обучение на ръководители на полети със сертификати в съответствие с формата, определен в допълнение 2 към приложение II към настоящия регламент.

3.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, държавите членки подменят посочените в член 7, параграф 3 свидетелства за авиомедицински експерти и удостоверения за авиомедицински центрове със свидетелства и удостоверения в съответствие с формата, определен в допълнения 3 и 4 към приложение II към настоящия регламент.

4.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, компетентните органи преобразуват, ако е целесъобразно, правата на лицата, упълномощени да провеждат изпити и да оценяват компетентността за първоначалното обучение съгласно член 20 от Регламент (ЕС) № 805/2011, и на лицата, упълномощени да провеждат изпити и да оценяват компетентността за обучението в орган за обслужване на въздушното движение и за продължаващото обучение, одобрени от компетентния орган съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 805/2011, в права по разрешение за оценител съгласно настоящия регламент.

5.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, компетентните органи могат да преобразуват, ако е целесъобразно, правата на националните инструктори на симулатор или на синтетично средство за обучение в права по разрешение за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение съгласно настоящия регламент.

6.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, доставчиците на аеронавигационно обслужване адаптират своите схеми за компетентност на органи за обслужване на въздушното движение, за да изпълнят изискванията на настоящия регламент.

7.   Най-късно до 31 декември 2015 г. или до 31 декември 2016 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2, организациите за обучение на ръководители на полети адаптират плановете си за обучение, за да съответстват на изискванията на настоящия регламент.

8.   Свидетелства за завършване на курсове за обучение, започнали преди прилагането на настоящия регламент съгласно Регламент (ЕС) № 805/2011, се приемат за целите на издаване на съответните свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения съгласно настоящия регламент, при условие че обучението и оценяването са завършени не по-късно от 30 юни 2016 г. или от 30 юни 2017 г., ако държавата членка се възползва от дерогацията, предвидена в член 11, параграф 2.

Член 9

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012

В член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 определение № 104 се заменя със следното:

„104.

„психоактивно вещество“ (psychoactive substance) означава алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват кофеинът и тютюнът;“

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕС) № 805/2011 се отменя.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 юни 2015 г.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат изцяло или частично да не прилагат приложения I — IV преди 31 декември 2016 г.

Когато държава членка се възползва от тази възможност, тя уведомява Комисията и Агенцията за това най-късно до 1 юли 2015 г. В това уведомление се посочват обхватът на дерогацията/дерогациите, както и програмата за прилагане, съдържаща планираните дейности и свързаните с тях срокове. В такъв случай продължава прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 805/2011.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10).

(3)  Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно лиценза на ръководителите на полети в Общността (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 22).

(4)  Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията от 10 август 2011 г. относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 206, 11.8.2011 г., стр. 21).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).


 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

ЧАСТ ATCO — ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛЕТИ 18

ПОДЧАСТ A —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 18

ATCO.A.001

Обхват 18

ATCO.A.005

Заявление за издаването на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения 18

ATCO.A.010

Замяна на свидетелства за правоспособност 18

ATCO.A.015

Упражняване на правата по свидетелства за правоспособност и временна неспособност 18

ATCO.A.020

Отнемане и временно прекратяване на валидността на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения 19

ПОДЧАСТ Б —

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ 19

ATCO.Б.001

Свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети 19

ATCO.Б.005

Свидетелство за правоспособност на ръководител на полети 19

ATCO.Б.010

Квалификационни класове на ръководител на полети 20

ATCO.Б.015

Разрешения към квалификационен клас 20

ATCO.Б.020

Разрешения към орган за обслужване на въздушното движение 21

ATCO.Б.025

Схема за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение 22

ATCO.Б.030

Езиково разрешение 23

ATCO.Б.035

Валидност на езиковото разрешение 23

ATCO.Б.040

Оценяване на владеенето на език 24

ATCO.Б.045

Езиково обучение 24

ПОДЧАСТ В —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТРУКТОРИ И ОЦЕНИТЕЛИ 24

РАЗДЕЛ 1 —

ИНСТРУКТОРИ 24

ATCO.В.001

Инструктори за теоретично обучение 24

ATCO.В.005

Инструктори по практическа подготовка 25

ATCO.В.010

Права на инструктор за обучение на работно място (OJTI) 25

ATCO.В.015

Кандидатстване за разрешение за инструктор за обучение на работно място 25

ATCO.В.020

Валидност на разрешението за инструктор за обучение на работно място 25

ATCO.В.025

Временно разрешение за OJTI 25

ATCO.В.030

Права на инструктор за обучение на синтетични средства за обучение (STDI) 26

ATCO.В.035

Кандидатстване за разрешение за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение 26

ATCO.В.040

Валидност на разрешението за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение 26

РАЗДЕЛ 2 —

ОЦЕНИТЕЛИ 27

ATCO.В.045

Права на оценителите 27

ATCO.В.050

Установени интереси 27

ATCO.В.055

Кандидатстване за разрешение за оценител 27

ATCO.В.060

Валидност на разрешението за оценител 28

ATCO.В.065

Временно разрешение за оценител 28

ПОДЧАСТ Г —

ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ 28

РАЗДЕЛ 1 —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 28

ATCO.Г.001

Цели на обучението на ръководители на полети 28

ATCO.Г.005

Видове обучение на ръководители на полети 28

РАЗДЕЛ 2 —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 29

ATCO.Г.010

Съдържание на първоначалното обучение 29

ATCO.Г.015

План за първоначалното обучение 30

ATCO.Г.020

Курсове за основно обучение и обучение за квалификационен клас 30

ATCO.Г.025

Изпити и оценяване за основно обучение 31

ATCO.Г.030

Цели за изпълнение при основното обучение 31

ATCO.Г.035

Изпити и оценка за обучение за квалификационен клас 31

ATCO.Г.040

Цели за изпълнение при обучението за квалификационен клас 32

РАЗДЕЛ 3 —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 32

ATCO.Г.045

Съдържание на обучението в орган за обслужване на въздушното движение 32

ATCO.Г.050

Предварителни условия за обучение в орган за обслужване на въздушното движение 33

ATCO.Г.055

План за обучение в орган за обслужване на въздушното движение 33

ATCO.Г.060

Курс за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение 34

ATCO.Г.065

Доказване на теоретични познания и разбиране 34

ATCO.D.070

Оценяване по време на курсове за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение 34

РАЗДЕЛ 4 —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ 34

ATCO.Г.075

Продължаващо обучение 34

ATCO.Г.080

Опреснително обучение 34

ATCO.Г.085

Преподготовка 35

РАЗДЕЛ 5 —

ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ И ОЦЕНИТЕЛИ 35

ATCO.Г.090

Обучение на инструктори по практическа подготовка 35

ATCO.Г.095

Обучение на оценители 35

ДОПЪЛНЕНИЕ 1 към приложение I —

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК — ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ 36

ДОПЪЛНЕНИЕ 2 към приложение I —

ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ 39

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 39

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 39

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 40

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 41

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 42

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 43

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 44

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 45

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 46

ДОПЪЛНЕНИЕ 3 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ВИЗУАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО (ADV)“ 47

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 47

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 47

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 48

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 49

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 49

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 49

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 50

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 51

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 51

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 51

Учебен предмет 11:

ЛЕТИЩА 52

ДОПЪЛНЕНИЕ 4 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ПРИБОРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В КОНТРОЛИРАНАТА ЗОНА ЗА „ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ““ — ADI 53

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 53

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 53

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 54

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 55

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 55

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 56

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 56

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 57

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 57

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 58

Учебен предмет 11:

ЛЕТИЩА 58

ДОПЪЛНЕНИЕ 5 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ПРОЦЕДУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЛЕТИЩНИЯ КОНТРОЛИРАН РАЙОН (APP)“ 59

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 59

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 59

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 60

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 61

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 61

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 61

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 62

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 63

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 63

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 63

Учебен предмет 11:

ЛЕТИЩА 64

ДОПЪЛНЕНИЕ 6 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ПРОЦЕДУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В КОНТРОЛИРАНИЯ РАЙОН (ACP)“ 65

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 65

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 65

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 66

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 67

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 67

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 67

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 68

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 68

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 69

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 69

ДОПЪЛНЕНИЕ 7 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЛЕТИЩНИЯ КОНТРОЛИРАН РАЙОН ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА ОБЗОР (APS)“ 70

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 70

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 70

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 71

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 72

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 72

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 73

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 73

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 74

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 74

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 75

Учебен предмет 11:

ЛЕТИЩА 75

ДОПЪЛНЕНИЕ 8 към приложение I —

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В КОНТРОЛИРАНИЯ РАЙОН ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА ОБЗОР (ACS)“ 76

Учебен предмет 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА 76

Учебен предмет 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО 76

Учебен предмет 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ 77

Учебен предмет 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ 78

Учебен предмет 5:

НАВИГАЦИЯ 78

Учебен предмет 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 79

Учебен предмет 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР 79

Учебен предмет 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 80

Учебен предмет 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА 80

Учебен предмет 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 81

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

ЧАСТ ATCO.AR — ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ 82

ПОДЧАСТ A —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 82

ATCO.AR.A.001

Обхват 82

ATCO.AR.A.005

Персонал 82

ATCO.AR.A.010

Задачи на компетентните органи 82

ATCO.AR.A.015

Средства за съответствие 83

ATCO.AR.A.020

Информация за Агенцията 83

ATCO.AR.A.025

Незабавно реагиране на проблем за безопасността 84

ПОДЧАСТ Б —

УПРАВЛЕНИЕ 84

ATCO.AR.Б.001

Система за управление 84

ATCO.AR.Б.005

Възлагане на задачи на квалифицирани органи 85

ATCO.AR.Б.010

Промени в системата за управление 85

ATCO.AR.Б.015

Водене на отчетност 85

ПОДЧАСТ В —

НАДЗОР И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 86

ATCO.AR.В.001

Надзор 86

ATCO.AR.В.005

Програма за надзор 86

ATCO.AR.В.010

Констатации и мерки за принудително изпълнение за персонала 87

ПОДЧАСТ Г —

ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА, ПОДНОВЯВАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ 87

ATCO.AR.Г.001

Процедура за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения 87

ATCO.AR.Г.005

Отнемане и временно прекратяване на валидността на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения 88

ПОДЧАСТ Д —

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ И ОДОБРЕНИЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 88

ATCO.AR.Д.001

Процедура за кандидатстване и сертифициране за организации за обучение 88

ATCO.AR.Д.005

Одобряване на курсове за обучение и планове за обучение 89

ATCO.AR.Д.010

Промени в организациите за обучение 89

ATCO.AR.Д.015

Констатации и коригиращи действия 89

ПОДЧАСТ Е —

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С АВИОМЕДИЦИНСКОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ 90

РАЗДЕЛ 1 —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 90

ATCO.AR.Е.001

Авиомедицински центрове и авиомедицинско освидетелстване 90

РАЗДЕЛ 2 —

ДОКУМЕНТАЦИЯ 91

ATCO.AR.Е.005

Свидетелство за медицинска годност 91

ATCO.AR.Е.010

Удостоверение за авиомедицински експерт (AME) 91

ATCO.AR.Е.015

Удостоверение за авиомедицински център (AeMC) 91

ATCO.AR.Е.020

Авиомедицински формуляри 91

ДОПЪЛНЕНИЕ 1 към приложение II —

Формат за свидетелство за правоспособност — СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ 92

ДОПЪЛНЕНИЕ 2 към приложение II —

СЕРТИФИКАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ (ATCO TO) 98

ДОПЪЛНЕНИЕ 3 към приложение II —

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АВИОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ (AME) 100

ДОПЪЛНЕНИЕ 4 към приложение II —

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ (AeMC) 102

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

ЧАСТ ATCO.OR — ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ И АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ 103

ПОДЧАСТ A —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 103

ATCO.OR.A.001

Обхват 103

ПОДЧАСТ Б —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ 103

ATCO.OR.Б.001

Заявление за сертификат за организация за обучение 103

ATCO.OR.Б.005

Средства за съответствие 103

ATCO.OR.B.010

Условия на одобрението и права по сертификата за организация за обучение 104

ATCO.OR.Б.015

Промени в организациите за обучение 104

ATCO.OR.Б.020

Продължаваща валидност 104

ATCO.OR.Б.025

Достъп до съоръженията и данните на организации за обучение 104

ATCO.OR.Б.030

Констатации 104

ATCO.OR.Б.035

Незабавно реагиране на проблем за безопасността 105

ATCO.OR.Б.040

Докладване на събития 105

ПОДЧАСТ В —

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ 105

ATCO.OR.C.001

Система за управление на организации за обучение 105

ATCO.OR.В.005

Договорени дейности 105

ATCO.OR.C.010

Изисквания към персонала 106

ATCO.OR.В.015

Съоръжения и оборудване 106

ATCO.OR.C.020

Водене на отчетност 106

ATCO.OR.В.025

Финансиране и застраховки 106

ПОДЧАСТ Г —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПЛАНОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 107

ATCO.OR.Г.001

Изисквания за курсове за обучение и планове за обучение 107

ATCO.OR.Г.005

Резултати от изпити и оценявания и свидетелства 107

ПОДЧАСТ Д —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ 107

ATCO.OR.Д.001

Авиомедицински центрове 107

ПРИЛОЖЕНИЕ IV —

ЧАСТ ATCO.MED — МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ 108

ПОДЧАСТ A —

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 108

РАЗДЕЛ 1 —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 108

ATCO.MED.A.001

Компетентен орган 108

ATCO.MED.A.005

Обхват 108

ATCO.MED.A.010

Определения 108

ATCO.MED.A.015

Лекарска тайна 109

ATCO.MED.A.020

Понижение на медицинската годност 109

ATCO.MED.A.025

Задължения на авиомедицинските центрове и авиомедицинските експерти 109

РАЗДЕЛ 2 —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ 110

ATCO.MED.A.030

Свидетелства за медицинска годност 110

ATCO.MED.A.035

Заявление за свидетелство за медицинска годност 110

ATCO.MED.A.040

Издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност 110

ATCO.MED.A.045

Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност 111

ATCO.MED.A.046

Временно прекратяване на валидността или отнемане на свидетелство за медицинска годност 111

ATCO.MED.A.050

Насочване 112

ПОДЧАСТ Б —

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ 112

РАЗДЕЛ 1 —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 112

ATCO.MED.Б.001

Ограничения в свидетелства за медицинска годност 112

РАЗДЕЛ 2 —

МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ КЛАС 3 112

ATCO.MED.Б.005

Общи разпоредби 112

ATCO.MED.Б.010

Сърдечносъдова система 113

ATCO.MED.Б.015

Дихателна система 115

ATCO.MED.Б.020

Храносмилателна система 116

ATCO.MED.Б.025

Метаболитна и ендокринна система 116

ATCO.MED.Б.030

Хематология 116

ATCO.MED.Б.035

Пикочно-полова система 117

ATCO.MED.Б.040

Инфекциозно заболяване 117

ATCO.MED.Б.045

Акушерство и гинекология 117

ATCO.MED.Б.050

Мускулно-скелетна система 117

ATCO.MED.Б.055

Психиатрия 118

ATCO.MED.Б.060

Психология 118

ATCO.MED.Б.065

Неврология 118

ATCO.MED.Б.070

Зрение 119

ATCO.MED.Б.075

Цветово възприятие 120

ATCO.MED.Б.080

Оториноларингология 120

ATCO.MED.Б.085

Дерматология 120

ATCO.MED.Б.090

Онкология 121

ПОДЧАСТ В —

АВИОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ (AMЕ) 121

ATCO.MED.В.001

Права 121

ATCO.MED.В.005

Заявление 121

ATCO.MED.В.010

Изисквания относно издаването на удостоверение за авиомедицински експерт 121

ATCO.MED.В.015

Курсове за обучение по авиационна медицина 122

ATCO.MED.В.020

Промени, засягащи удостоверението за авиомедицински експерт 122

ATCO.MED.В.025

Валидност на удостоверенията за авиомедицински експерти 122

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ ATCO

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛЕТИ

ПОДЧАСТ A

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ATCO.A.001   Обхват

Настоящата част от това приложение установява изискванията за издаване, отнемане и временно прекратяване на валидността на свидетелства за правоспособност на ученик-ръководители на полети и свидетелства за правоспособност на ръководители на полети, и свързаните с тях квалификационни класове и разрешения, както и условията за тяхната валидност и използване.

ATCO.A.005   Заявление за издаването на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения

а)

Заявлението за издаване на свидетелства за правоспособност и свързаните с тях квалификационни класове и разрешения се подава до компетентния орган в съответствие с процедурата, установена от същия орган.

б)

Заявление за издаване на допълнителни квалификационни класове или разрешения, за потвърждаване на валидността или подновяване и за повторно издаване на свидетелството за правоспособност се подава до компетентния орган, издал това свидетелство за правоспособност.

в)

Свидетелството за правоспособност остава притежание на лицето, на което е издадено, освен ако бъде отнето от компетентния орган. Притежателят на свидетелството го подписва.

г)

Свидетелството за правоспособност съдържа цялата необходима информация във връзка с правата, предоставяни чрез този документ, и отговаря на изискванията на допълнение 1 към приложение II.

ATCO.A.010   Замяна на свидетелства за правоспособност

а)

Ако притежател на свидетелство за правоспособност ще упражнява правата по него в държава членка, компетентният орган за която не е органът, издал свидетелството, притежателят на свидетелството за правоспособност подава заявление за замяна на своето свидетелство със свидетелство за правоспособност, издадено от компетентния орган на държавата членка, в която ще се упражняват правата, в съответствие с установената от този орган процедура, освен когато в споразумения между държавите членки е предвидено друго. За тази цел въпросните органи обменят цялата съответна информация, необходима за замяната на свидетелството за правоспособност съгласно процедурите, посочени в ATCO.AR.Б.001, буква в).

б)

За целите на замяната и за упражняване на правата по свидетелството за правоспособност в държава членка, различна от тази, в която е издадено това свидетелство, притежателят на същото трябва да изпълни изискванията за владеене на езици, посочени в ATCO.Б.030 и установени от съответната държава членка.

в)

Новото свидетелство за правоспособност включва квалификационните класове, разрешенията към квалификационните класове, разрешенията към свидетелството и всички валидни разрешения към орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) в свидетелството, включително датата на първото им издаване и датата на изтичане на валидността им, ако е приложимо.

г)

След като получи новото свидетелство за правоспособност, притежателят му подава заявлението, посочено в ATCO.A.005, заедно със своето свидетелство за правоспособност на ръководител на полети, за да получи нови квалификационни класове, разрешения към квалификационните класове, разрешения към свидетелството или разрешения към орган за обслужване на въздушното движение.

д)

След замяната издаденото преди свидетелство за правоспособност се връща на органа, който го е издал.

ATCO.A.015   Упражняване на правата по свидетелства за правоспособност и временна неспособност

а)

Упражняването на предоставените права по свидетелството за правоспособност зависи от валидността на квалификационните класове, разрешенията и от свидетелството за медицинска годност.

б)

Притежателите на свидетелство за правоспособност не упражняват правата по своето свидетелство, когато се съмняват в способността си безопасно да упражняват тези права, и в такива случаи незабавно уведомяват съответния доставчик на аеронавигационно обслужване за временната неспособност да упражняват правата по своето свидетелство за правоспособност.

в)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване могат да обявяват временната неспособност на притежателя на свидетелство за правоспособност, ако им стане известно някакво съмнение относно способността на притежателя на свидетелството безопасно да упражнява правата по същото.

г)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване разработват и прилагат обективни, прозрачни и недискриминационни процедури, за да дадат възможност на притежателите на свидетелство за правоспособност да обявяват временна неспособност да упражняват правата по своето свидетелство съгласно буква б), да обявяват временната неспособност на притежателя на такова свидетелство съгласно буква в), да управляват оперативното въздействие на случаите на временна неспособност и да информират компетентния орган, както е посочено в тази процедура.

д)

Процедурите, посочени в буква г), се включват в схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение съгласно ATCO.Б.025, буква a), точка 13.

ATCO.A.020   Отнемане и временно прекратяване на валидността на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения

а)

Свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да бъдат временно прекратени или отнети от компетентния орган съгласно ATCO.AR.Г.005, когато притежателят на свидетелството за правоспособност не съответства на изискванията на настоящата част.

б)

Когато свидетелството за правоспособност е временно прекратено или отнето, притежателят незабавно връща свидетелството на компетентния орган съгласно административните процедури, установени от този орган.

в)

С издаването на свидетелството за правоспособност на ръководител на полети свидетелството за правоспособност на ученик-ръководител на полети се отнема и връща на компетентния орган, който издава свидетелството за правоспособност на ръководител на полети.

ПОДЧАСТ Б

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ

ATCO.Б.001   Свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети

а)

Притежателите на свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети могат да осъществяват контрол на въздушното движение под ръководство и контрол на инструктор за обучение на работното място в съответствие с квалификационните класове и разрешенията, съдържащи се в тяхното свидетелство за правоспособност, и да преминават обучение за разрешения към квалификационен клас.

б)

Кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети трябва:

(1)

да са навършили поне 18 години;

(2)

да са завършили успешно първоначално обучение в организация за обучение, отговаряща на изискванията, посочени в приложение III към настоящия регламент (част ATCO.OR) по отношение на квалификационния клас, и ако е приложимо, на разрешението към квалификационния клас, както е посочено в част ATCO, подчаст Г, раздел 2;

(3)

да притежават валидно свидетелство за медицинска годност;

(4)

да са показали съответно ниво на владеене на езици съгласно изискванията, посочени в ATCO.Б.030.

в)

Свидетелството за правоспособност на ученик-ръководител на полети съдържа езиковите разрешения и най-малко един квалификационен клас и, ако е приложимо, едно разрешение към квалификационен клас.

г)

Притежателят на свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети, който не е започнал да упражнява правата по това свидетелство в срок от една година от датата на издаването му или е прекъснал да упражнява тези права в продължение на повече от една година, може да започне или да продължи обучение в орган за обслужване на въздушното движение за този квалификационен клас само след оценка на неговата/нейната предишна компетентност, направена от организация за обучение, отговаряща на изискванията, посочени в приложение III към настоящия регламент (част ATCO.OR) и сертифицирана да предоставя първоначално обучение по отношение на този квалификационен клас, дали той/тя продължава да отговаря на съответните изисквания за този квалификационен клас, и след като изпълни всички изисквания за обучение, които произтичат от тази оценка.

ATCO.Б.005   Свидетелство за правоспособност на ръководител на полети

а)

Притежателите на свидетелство за правоспособност на ръководител на полети имат право да предоставят услуги по контрол на въздушното движение в съответствие с квалификационните класове и разрешенията към квалификационен клас, съдържащи се в тяхното свидетелство за правоспособност, и да упражняват правата по разрешенията, които се съдържат в него.

б)

Правата по свидетелството за правоспособност на ръководител на полети включват правата по свидетелството за правоспособност на ученик-ръководител на полети, както е определено в ATCO.Б.001, буква a).

в)

Кандидатите за първо издаване на свидетелство за правоспособност на ръководител на полети трябва:

(1)

да притежават свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети;

(2)

да са завършили курс за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение и успешно да са преминали съответните изпити и оценяване съгласно изискванията, посочени в част ATCO, подчаст Г, раздел 3;

(3)

да притежават валидно свидетелство за медицинска годност;

(4)

да са показали съответно ниво на владеене на езици съгласно изискванията, посочени в ATCO.Б.030.

б)

Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети се потвърждава чрез вписване на един или повече квалификационни класове и съответните разрешения към квалификационен клас, към орган за обслужване на въздушното движение и за владеене на езици, за които обучението е завършено успешно.

в)

Притежателят на свидетелство за правоспособност на ръководител на полети, който не е започнал да упражнява правата по някакъв квалификационен клас в срок от една година от датата на издаването му, може да започне обучение в орган за обслужване на въздушното движение за този квалификационен клас само след оценка на неговата/нейната предишна компетентност, направена от организация за обучение, отговаряща на изискванията, посочени в приложение III към настоящия регламент (част ATCO.OR) и сертифицирана да предоставя първоначално обучение по отношение на този квалификационен клас, дали той/тя продължава да отговаря на съответните изисквания за този квалификационен клас, и след като изпълни всички изисквания за обучение, които произтичат от тази оценка.

ATCO.Б.010   Квалификационни класове на ръководител на полети

а)

Свидетелствата за правоспособност съдържат един или повече от следните квалификационни класове, за да се укаже видът обслужване, който може да се осигурява от притежателя на свидетелството:

(1)

„визуално обслужване на въздушното движение на летището (ADV)“, който указва, че притежателят на свидетелството за правоспособност е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното и летищното движение на летище, което няма публикувани процедури за подход или отлитане по прибори;

(2)

„приборно обслужване на въздушното движение на летището (ADI)“, който указва, че притежателят на свидетелството е компетентен да предоставя обслужване по контрол на летищното движение на летище, което има публикувани процедури за подход или отлитане по прибори, и квалификационният клас се придружава от най-малко едно от разрешенията към него, описани в ATCO.Б.015, буква a);

(3)

„процедурно обслужване на въздушното движение в летищния контролиран район (APP)“, който указва, че притежателят на свидетелството е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на кацащи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства без използването на средства за обзор;

(4)

„обслужване на въздушното движение в летищния контролиран район чрез средства за обзор (APS)“, който указва, че притежателят на свидетелството е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на кацащи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства с използването на средства за обзор;

(5)

„процедурно обслужване на въздушното движение в контролирания район (ACP)“, който указва, че притежателят на свидетелството е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на въздухоплавателни средства без използването на средства за обзор;

(6)

„обслужване на въздушното движение в контролирания район чрез средства за обзор (ACS)“, който указва, че притежателят на свидетелството е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на въздухоплавателни средства с използването на средства за обзор.

б)

Притежателят на квалификационен клас, който е прекъснал упражняването на правата, свързани с този квалификационен клас, за период от четири или повече непосредствено предхождащи последователни години, може да започне обучение в орган за обслужване на въздушното движение за този квалификационен клас само след оценка на предишната компетентност, направена от организация за обучение, отговаряща на изискванията, посочени в приложение III (част ATCO.OR) и сертифицирана да предоставя обучение по отношение на този квалификационен клас, дали съответното лице продължава да отговаря на изискванията за този квалификационен клас, и след като изпълни всички изисквания за обучение, които произтичат от тази оценка.

ATCO.Б.015   Разрешения към квалификационен клас

а)

Квалификационен клас „приборно обслужване на въздушното движение на летището (ADI)“ трябва да се издава с поне едно от следните разрешения:

(1)

разрешение за контрол на въздушното движение (AIR), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение в близост до летище или на пистата;

(2)

разрешение за контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището (GMC), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване на движението по маневрената площ на летището;

(3)

разрешение за контрол на въздушното движение в контролираната зона за „излитане и кацане“ (TWR), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по летищен контрол. Разрешението TWR включва правата по разрешенията AIR и GMC;

(4)

разрешение за контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището чрез средствата за обзор (GMS) в допълнение към разрешение за контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището (GMC) или разрешение за контрол на въздушното движение в контролираната зона за „излитане и кацане“ (TWR), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване на наземното движение с помощта на летищни системи за обзор на наземното движение;

(5)

разрешение за контрол на въздушното движение чрез радар (RAD) в допълнение към разрешение за контрол на въздушното движение в зона за „излитане и кацане“ (AIR) или разрешение за контрол на въздушното движение в контролираната зона за „излитане и кацане“ (TWR), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя летищен контрол с помощта на средства за радарен обзор.

б)

Квалификационен клас „обслужване на въздушното движение в летищния контролиран район чрез средства за обзор (APS)“ може да се издава с едно или повече от следните разрешения:

(1)

разрешение за контрол на въздушното движение чрез прецизен радар за подход (PAR), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя контрол на въздушното движение при наземно контролирани прецизни подходи с използването на прецизен радар за подход за въздухоплавателни средства, които се намират на финалния подход на пистата за излитане и кацане;

(2)

разрешение за контрол на въздушното движение чрез обзорен радар за подход (SRA), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя контрол на въздушното движение при наземно контролирани неточни подходи с използването на средства за обзор за въздухоплавателни средства, които се намират на финалния подход на пистата за излитане и кацане;

(3)

разрешение за контрол на въздушното движение в летищния контролиран район от отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства на едно или повече летища (TCL), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение с използването на средства за обзор за въздухоплавателни средства в определена в летищния контролиран район зона и/или в съседни сектори.

в)

Квалификационен клас „процедурно обслужване на въздушното движение в контролирания район (ACP)“ може да се издава с разрешение OCN, което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение за въздухоплавателни средства в океански контролиран район.

г)

Квалификационен клас „обслужване на въздушното движение в контролирания район чрез средства за обзор (ACS)“ може да се издава с едно от следните разрешения:

(1)

разрешение за контрол на въздушното движение в летищния контролиран район от отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства на едно или повече летища (TCL), което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение с използването на средства за обзор за въздухоплавателни средства в определена в летищния контролиран район зона и/или в съседни сектори;

(2)

разрешение „контрол на въздушното движение в океански контролиран район (OCN)“, което указва, че притежателят е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение за въздухоплавателни средства в океански контролиран район.

ATCO.Б.020   Разрешения към орган за обслужване на въздушното движение

а)

Разрешението към орган за обслужване на въздушното движение указва, че притежателят на свидетелството за правоспособност е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение за определен сектор, група от сектори и/или работни места, намиращи се под отговорността на конкретен орган за обслужване на въздушното движение.

б)

Кандидатите за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение трябва успешно да са завършили курс за такова разрешение в съответствие с изискванията, посочени в част ATCO, подчаст Г, раздел 3.

в)

Кандидатите за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение след замяна на свидетелството за правоспособност, посочена в ATCO.A.010, трябва да отговарят освен на изискванията, посочени в буква б), и на изискванията по ATCO.Г.060, буква е).

г)

За ръководители на полети, които предоставят обслужване по контрол на въздушното движение на въздухоплавателни средства, извършващи контролни полети, компетентният орган може да определи допълнителни изисквания освен посочените в буква б).

д)

Разрешенията към орган за обслужване на въздушното движение са валидни за срок, определен в схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение. Този срок не може да превишава три години.

е)

Срокът на валидност на разрешенията към орган за обслужване на въздушното движение за първоначално издаване или подновяване започва да тече не по-късно от 30 дни след датата на успешното завършване на оценяването.

ж)

Валидността на разрешенията към орган за обслужване на въздушното движение се потвърждава, ако:

(1)

кандидатът е упражнявал правата по свидетелството за правоспособност в продължение на минималния брой часове, определени в схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение;

(2)

кандидатът е преминал опреснително обучение по време на валидността на разрешението съгласно схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение;

(3)

компетентността на кандидата е била оценена съгласно схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение не по-рано от 3 месеца преди изтичането на валидността на разрешението.

з)

Валидността на разрешенията към орган за обслужване на въздушното движение се потвърждава в рамките на 3-месечния период непосредствено преди изтичането на валидността им, при условие че са изпълнени предвидените в буква ж) изисквания. В тези случаи валидността започва да тече от тази дата на изтичане.

и)

Ако валидността на разрешението към орган за обслужване на въздушното движение бъде потвърдена преди периода, предвиден в буква з), срокът му на валидност започва да тече не по-късно от 30 дни от датата, на която оценяването е приключило успешно, при условие че са изпълнени и изискванията, предвидени в буква ж), точки 1 и 2.

й)

Ако срокът на валидност на разрешението към орган за обслужване на въздушното движение изтече, притежателят на свидетелството за правоспособност трябва успешно да завърши посочения в част ATCO, подчаст Г, раздел 3 курс за разрешение към органа за обслужване на въздушното движение, за да се поднови разрешението.

ATCO.Б.025   Схема за компетентност на орган за обслужване на въздушното движение

а)

Схемата за компетентност на орган за обслужване на въздушното движение се установява от доставчика на аеронавигационно обслужване и се одобрява от компетентния орган. Тя трябва да включва най-малко следните елементи:

(1)

валидността на разрешението към органа за обслужване на въздушното движение съгласно ATCO.Б.020, буква д);

(2)

максималния непрекъснат период, през който правата по разрешението към органа за обслужване на въздушното движение не се упражняват по време на валидността. Този период не може да превишава 90 календарни дни;

(3)

минималния брой часове за упражняване на правата по разрешението към органа за обслужване на въздушното движение в рамките на определен период от време, който не може да превишава 12 месеца, за целите на ATCO.Б.020, буква ж), точка 1. За инструктори за обучение на работно място, които упражняват правата по разрешение за OJTI, се признава времето, през което те са провеждали обучение, като признатото време е не повече от 50 % от часовете, изисквани за потвърждаване на валидността на разрешението към орган за обслужване на въздушното движение;

(4)

процедури за случаите, когато притежателят на свидетелството за правоспособност не отговаря на изискванията, посочени в буква а), точки 2 и 3;

(5)

процедури за оценяване на компетентността, включително оценяване по предметите от опреснителното обучение съгласно ATCO.Г.080, буква б);

(6)

процедури за провеждане на изпити по теоретични познания и разбиране, необходими за упражняване на правата по квалификационните класове и разрешенията;

(7)

процедури за установяване на темите и подтемите, целите и методите на обучение за продължаващото обучение;

(8)

минималната продължителност и честота на провеждане на опреснителното обучение;

(9)

процедури за теоретичните изпити и/или оценяването на практическите умения, придобити по време на преподготовката, включително оценките на изпитите;

(10)

процедури в случай на неуспех при изпитване или оценяване, включително процедурите на обжалване;

(11)

квалификацията, ролята и отговорностите на обучаващия персонал;

(12)

процедура за гарантиране, че инструкторите по практическа подготовка са прилагали техники за инструктаж съгласно процедурите, по които е предвидено да се проведе инструктаж, в съответствие с ATCO.В.010, буква б), точка 3 и ATCO.В.030, буква б), точка 3;

(13)

процедури за обявяване и управление на случаи на временна неспособност за упражняване на правата по свидетелството за правоспособност, както и за информиране на компетентния орган съгласно ATCO.A.015, буква г);

(14)

указване на документите, които следва да се съхраняват във връзка с продължаващото обучение и оценките, съгласно ATCO.AR.Б.015;

(15)

процедура и причини за преразглеждане и изменение на схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение и представянето ѝ на компетентния орган. Поне веднъж на всеки три години се прави преглед на схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение.

б)

За да изпълнят изискването, посочено в буква а), точка 3, доставчиците на аеронавигационно обслужване водят отчет за часовете, през които всеки притежател на свидетелство за правоспособност упражнява правата по своето разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, работейки в сектори, група от сектори и/или на работни места в органа за обслужване на въздушното движение, и предоставят тези данни на компетентните органи и притежателя на свидетелството при поискване.

в)

Когато установяват процедурите, посочени в буква а), точки 4 и 13, доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират, че се прилагат механизми за гарантиране на справедливо отношение към притежателите на свидетелства за правоспособност, когато валидността на разрешенията, вписани в свидетелства за правоспособност, не може да бъде продължена.

ATCO.Б.030   Езиково разрешение

а)

Ръководителите на полети и ученик-ръководителите на полети не упражняват правата по техните свидетелства за правоспособност, ако нямат валидно езиково разрешение за английски език и, ако е приложимо, за езиците, изисквани от държавата членка заради безопасността в органа за обслужване на въздушното движение, към който е разрешението, както са публикувани в сборниците за аеронавигационна информация и публикация. Езиковото разрешение указва езиците, нивото на тяхното владеене и датите на изтичане на срока.

б)

Нивото на владеене на езици се определя в съответствие със скалата за оценяване, посочена в допълнение 1 към приложение I.

в)

Кандидатът за езиково разрешение доказва, в съответствие с посочената в буква б) скала за оценяване, най-малко работно ниво (ниво четири) на владеене на език.

За целта кандидатът трябва:

(1)

да комуникира ефективно в ситуации само с гласова връзка (телефон/радиотелефон) и в преки комуникации (разговор лице в лице);

(2)

да комуникира точно и ясно по общи, конкретни и свързани с работата теми;

(3)

да използва подходящи стратегии за комуникация при обмен на съобщения и да разпознава и разрешава ситуации на неправилно разбиране в общ или свързан с работата контекст;

(4)

да се справя успешно и с относителна лекота с езикови предизвикателства, възникващи в случай на усложнение или при неочаквано развитие на събитията в контекста на рутинна работна ситуация или позната комуникативна задача; и

(5)

да използва диалект или акцент, който е разбираем за авиационната общност.

г)

Независимо от разпоредбите на буква в) доставчиците на аеронавигационно обслужване могат да изискват разширено ниво (ниво пет) по скалата за оценяване на степента на владеене на език, посочена в допълнение 1 към приложение I, когато оперативните обстоятелства за конкретен квалификационен клас или разрешение изискват по-високо ниво на владеене на език по императивни причини, свързани с безопасността. Такова изискване трябва да бъде недискриминационно, пропорционално, прозрачно и обективно аргументирано от доставчика на аеронавигационно обслужване, желаещ да прилага по-високото ниво на владеене на език, и да бъде одобрено от компетентния орган.

д)

Владеенето на език се доказва със свидетелство, удостоверяващо резултата от оценяването.

ATCO.Б.035   Валидност на езиковото разрешение

а)

Валидността на езиковото разрешение, в зависимост от нивото, определено в съответствие с допълнение 1 към приложение I, е:

(1)

за работно ниво (ниво четири) — три години от датата на оценката; или

(2)

за разширено ниво (ниво пет) — шест години от датата на оценката;

(3)

за експертно ниво (ниво шест):

i)

девет години от датата на оценката за английски език;

ii)

безсрочна за всички други езици, посочени в ATCO.Б.030, буква a).

б)

Срокът на валидност на езиковите разрешения при първоначално издаване или подновяване започва да тече не по-късно от 30 дни след датата на успешното завършване на оценяването на владеенето на език.

в)

Валидността на езиковите разрешения се потвърждава, след като в рамките на 3-месечния период непосредствено преди изтичане на валидността им успешно бъде завършено оценяването на владеенето на езика. В тези случаи новият срок на валидност започва да тече от тази дата на изтичане.

г)

Ако валидността на езиковото разрешение бъде потвърдена преди периода, предвиден в буква в), неговият срок на валидност започва да тече не по-късно от 30 дни от датата, на която е приключило успешно оценяването на владеенето на език.

д)

Когато срокът на валидност на езиковото разрешение изтече, притежателят на свидетелството за правоспособност трябва успешно да премине оценяване на владеенето на език, за да бъде подновено разрешението му.

ATCO.Б.040   Оценяване на владеенето на език

а)

Доказването на владеенето на език се извършва чрез метод за оценяване, одобрен от компетентния орган, който включва:

(1)

процеса, по който се извършва оценяването;

(2)

квалификацията на оценителите;

(3)

процедурата на обжалване.

б)

Органите за оценка на владеенето на език трябва да отговарят на изискванията, установени от компетентните органи съгласно ATCO.AR.A.010.

ATCO.Б.045   Езиково обучение

а)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят езиково обучение, за да поддържат изискваното ниво на владеене на езици от ръководителите на полети, на:

(1)

притежателите на езиково разрешение за работно ниво (ниво четири);

(2)

притежателите на свидетелство за правоспособност, които нямат възможност да прилагат редовно езиковите си умения, за да поддържат тези умения.

б)

Езиковото обучение може да се предоставя и под формата на непрекъснато обучение.

ПОДЧАСТ В

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТРУКТОРИ И ОЦЕНИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1

Инструктори

ATCO.В.001   Инструктори за теоретично обучение

а)

Теоретичното обучение се провежда само от подходящо квалифицирани инструктори.

б)

Инструкторите за теоретично обучение са подходящо квалифицирани, ако:

(1)

притежават свидетелство за правоспособност на ръководител на полети и/или притежават професионална квалификация, подходяща за преподавания предмет, и/или са показали пред организацията за обучение подходящи знания и опит;

(2)

са показали инструкторски умения пред организацията за обучение.

ATCO.В.005   Инструктори по практическа подготовка

Дадено лице може да провежда практическо обучение само когато притежава свидетелство за правоспособност на ръководител на полети с разрешение за инструктор за обучение на работно място (OJTI) или разрешение за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение (STDI).

ATCO.В.010   Права на инструктор за обучение на работно място (OJTI)

а)

Притежателите на разрешение за OJTI имат право да предоставят практическо обучение и надзор на оперативни работни места, за които притежават валидно разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, и на синтетични средства за обучение в притежаваните квалификационни класове.

б)

Притежателите на разрешение за OJTI упражняват правата по разрешението само ако:

(1)

най-малко две години са упражнявали правото по квалификационния клас, за който ще преподават;

(2)

в непосредствено предхождащ период от най-малко шест месеца са упражнявали правото по валидното разрешение към орган за обслужване на въздушното движение,за което се отнася обучението;

(3)

са практикували умения за обучение относно процедурите, по които е предвидено да се проведе обучение.

в)

Периодът от две години, посочен в буква б, точка 1, може да бъде намален до не по-малко от една година от компетентния орган по искане от организацията за обучение.

ATCO.В.015   Кандидатстване за разрешение за инструктор за обучение на работно място

Кандидатите за издаване на разрешение за OJTI трябва:

а)

да притежават свидетелство за правоспособност на ръководител на полети с валидно разрешение към орган за обслужване на въздушното движение;

б)

да са упражнявали правата по свидетелство за правоспособност на ръководител на полети през период от най-малко две години, непосредствено предхождащ кандидатстването. Този период може да бъде намален до не по-малко от една година от компетентния орган по искане от организацията за обучение; и

в)

в годината преди кандидатстването успешно да са завършили курс за инструктори по практическа подготовка, по време на който са били преподавани и съответно оценени необходимите знания и педагогически умения.

ATCO.В.020   Валидност на разрешението за инструктор за обучение на работно място

а)

разрешението за OJTI е валидно за срок от три години.

б)

Валидността на разрешението за OJTI може да бъде потвърдена след успешно преминаване на опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка по време на валидността му, при условие че са изпълнени изискванията на ATCO.В.015, букви a) и б).

в)

Ако срокът на валидност на разрешението за OJTI е изтекъл, то може да бъде подновено след:

(1)

преминаване на опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка; и

(2)

успешно преминаване на оценяване на компетентността за инструктор по практическа подготовка

в рамките на годината, предхождаща кандидатстването за подновяване, при условие че са изпълнени изискванията на ATCO.В.015, букви a) и б).

г)

В случай на първоначално издаване или подновяване срокът на валидност на разрешението за OJTI започва да тече не по-късно от 30 дни след датата на успешното завършване на оценяването.

д)

Ако изискванията на ATCO.В.015, букви a) и б) не са изпълнени, разрешението за OJTI може да бъде заменено с разрешение STDI, при условие че се осигури съответствие с изискванията на ATCO.В.040, букви б) и в).

ATCO.В.025   Временно разрешение за OJTI

а)

Когато не е възможно да се изпълнят изискванията, предвидени в ATCO.В.010, буква б), точка 2, компетентният орган може да даде временно разрешение за OJTI въз основа на анализ на безопасността, представен от доставчика на аеронавигационно обслужване.

б)

Временното разрешение за OJTI, посочено в буква а), може да бъде издадено на притежатели на валидно разрешение за OJTI, издадено в съответствие с ATCO.В.015.

в)

Временното разрешение за OJTI, посочено в буква а), е ограничено до обучението, необходимо за обхващане на извънредни ситуации, и неговата валидност не може да надвишава една година или срока на валидност на разрешението за OJTI, издадено в съответствие с ATCO.В.015, което събитие настъпи първо.

ATCO.В.030   Права на инструктор за обучение на синтетични средства за обучение (STDI)

а)

Притежателите на разрешение за STDI имат право да предоставят практическо обучение на синтетични средства за обучение:

(1)

по предмети от практическо естество по време на първоначално обучение;

(2)

за обучение в органите за обслужване на въздушното движение, различно от обучението на работно място; и

(3)

за продължаващо обучение.

Когато STDI предоставя предварително обучение на работно място, той трябва да притежава или да е притежавал разрешение към съответния орган за обслужване на въздушното движение.

б)

Притежателите на разрешение за STDI упражняват правата на разрешението само ако:

(1)

имат най-малко две години опит в квалификационния клас, за който ще преподават;

(2)

са показали познаване на текущите оперативни практики;

(3)

са практикували техники за обучение относно процедурите, по които е предвидено да се проведе обучение.

в)

Независимо от буква б), точка 1,

(1)

за целите на основното обучение е подходящ всеки квалификационен клас;

(2)

за целите на обучението за квалификационен клас то може да бъде предоставяно за конкретни и избрани оперативни задачи от STDI, притежаващ квалификационен клас, който е уместен за тези задачи.

ATCO.В.035   Кандидатстване за разрешение за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение

Кандидатите за издаване на разрешение за STDI трябва:

а)

най-малко две години да са упражнявали правата по свидетелство за правоспособност на ръководител на полети за който и да е квалификационен клас; и

б)

в годината, предхождаща кандидатстването, успешно да са завършили курс за инструктори по практическа подготовка, по време на който необходимите знания и педагогически умения са били преподавани, използвайки теоретични и практически методи, и са били съответно оценени.

ATCO.В.040   Валидност на разрешението за инструктор за обучение на синтетични средства за обучение

а)

Разрешението за STDI е валидно за срок от три години.

б)

Валидността на разрешението за STDI може да бъде потвърдена след успешно преминаване на опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка и по текущи оперативни практики по време на срока на валидност на разрешението.

в)

Ако срокът на валидност на разрешението STDI изтече, то може да бъде подновено след:

(1)

преминаване на опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка и по текущи оперативни практики; и

(2)

успешно преминаване на оценяване на компетентността за инструктор по практическа подготовка

в рамките на годината, предхождаща кандидатстването за подновяване.

г)

В случай на първоначално издаване или подновяване срокът на валидност на разрешението за OJTI започва да тече не по-късно от 30 дни след датата на успешното завършване на оценяването.

РАЗДЕЛ 2

Оценители

ATCO.В.045   Права на оценителите

а)

Дадено лице участва в оценяване само ако притежава разрешение за оценител.

б)

Притежателите на разрешение за оценител имат право да извършват оценяване:

(1)

по време на първоначалното обучение за издаване на свидетелство за правоспособност на ученик-ръководители на полети или за издаване на нов квалификационен клас и/или разрешение към квалификационен клас, ако е приложимо;

(2)

на предишна компетентност за целите на ATCO.Б.001, буква г) и ATCO.Б.010, буква б);

(3)

на ученик-ръководители на полети за издаване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение и разрешения към квалификационен клас, ако е приложимо;

(4)

на ръководители на полети за издаване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение и разрешения към квалификационен клас, ако е приложимо, както и за потвърждаване на валидността или подновяване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение;

(5)

на кандидати за инструктори по практическа подготовка или кандидати за оценители, когато е осигурено съответствие с изискванията на буква г), точки 2—4.

в)

Притежателите на разрешение за оценител упражняват правата по това разрешение само ако имат:

(1)

най-малко две години опит в квалификационния клас и разрешенията към квалификационния клас, за които ще оценяват; и

(2)

са показали познаване на текущите оперативни практики.

г)

В допълнение към изискванията, посочени в буква в), притежателите на разрешение за оценител упражняват правата по разрешението само:

(1)

за оценки, водещи до издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, ако притежават и разрешението към орган за обслужване на въздушното движение, свързано с оценката, за непосредствено предхождащ период от най-малко една година;

(2)

за оценяване компетентността на кандидат за издаване или подновяване на разрешение за STDI, ако притежават разрешение за STDI или OJTI и са упражнявали правата по това разрешение най-малко три години;

(3)

за оценяване на компетентността на кандидат за издаване или подновяване на разрешение за OJTI, ако притежават разрешение за OJTI и са упражнявали правата по това разрешение най-малко три години;

(4)

за оценяване на компетентността на кандидат за издаване или подновяване на разрешение за оценител, ако са упражнявали правата на разрешението за оценител най-малко три години.

д)

При оценяване с цел издаване или подновяване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, или за осигуряване на надзор върху оперативното работно место оценителят трябва да притежава и разрешение за OJTI или трябва да присъства OJTI, притежаващ валидно разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, свързано с оценяването.

ATCO.В.050   Установени интереси

Оценителите не извършват оценки, когато тяхната обективност може да бъде повлияна.

ATCO.В.055   Кандидатстване за разрешение за оценител

Кандидатите за издаване на разрешение за оценител трябва:

а)

най-малко две години да са упражнявали правата по свидетелство за правоспособност на ръководител на полети; и

б)

в годината, предхождаща кандидатстването, успешно да са завършили курс за оценители, по време на който необходимите знания и умения са били преподавани, използвайки теоретични и практически методи, и оценени чрез съответни изпити.

ATCO.В.060   Валидност на разрешението за оценител

а)

Разрешението за оценител е валидно за срок от три години.

б)

Валидността на разрешението за оценител може да бъде потвърдена след успешно преминаване на опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка и по текущи оперативни практики по време на срока на валидност на разрешението.

в)

Ако срокът на валидност на разрешението за оценител е изтекъл, то може да бъде подновено след:

(1)

преминаване на опреснителен курс по умения за оценяване и по текущи оперативни практики; и

(2)

успешно преминаване на оценяване за компетентност на оценител

в рамките на годината, предхождаща кандидатстването за подновяване.

г)

В случай на първоначално издаване или подновяване срокът на валидност на разрешението за оценител започва да тече не по-късно от 30 дни след датата на успешното завършване на оценяването.

ATCO.В.065   Временно разрешение за оценител

а)

Когато изискването, предвидено в ATCO.В.045, буква г), точка 1, не може да бъде изпълнено, компетентният орган може да разреши на притежателите на разрешение за оценител, издадено в съответствие с ATCO.В.055, да правят оценките, посочени в ATCO.В.045, буква б), точки 3 и 4, за обхващане на извънредни ситуации или за гарантиране на независимостта на оценката, при условие че са изпълнени изискванията, определени в букви б) и в).

б)

С цел обхващане на извънредни ситуации, притежателят на разрешение за оценител трябва да притежава и разрешение към орган за управление на въздушното движение със свързания с него квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас, което е от значение за оценката за непосредствено предхождащия период от най-малко една година. Временното разрешение е ограничено до оценките, необходими за обхващане на извънредни ситуации, и неговата валидност не може да надвишава една година или срока на валидност на разрешението за оценител, издадено в съответствие с ATCO.В.055, което събитие настъпи първо.

в)

С цел осигуряване на независимостта на оценката поради периодично повтарящи се причини притежателят на разрешение за оценител трябва да притежава и разрешение към орган за управление на въздушното движение със свързания с него квалификационен клас и, ако е приложимо, на разрешение към квалификационен клас, което е от значение за оценката за непосредствено предхождащия период от най-малко една година. Срокът на валидност на временното разрешение се определя от компетентния орган, но не надвишава срока на валидност на разрешението за оценител, издадено в съответствие с ATCO.В.055.

г)

За издаването на временно разрешение за оценител по съображенията, посочени в букви б) и в), компетентният орган може да поиска от доставчика на аеронавигационно обслужване да представи анализ на безопасността.

ПОДЧАСТ Г

ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

ATCO.Г.001   Цели на обучението на ръководители на полети

Обучението на ръководители на полети обхваща съвкупността от теоретични курсове, практически упражнения, включително симулации и обучение на работно място, необходими за придобиване и поддържане на умения за предоставяне на безопасно, надлежно и експедитивно обслужване по контрол на въздушното движение.

ATCO.Г.005   Видове обучение на ръководители на полети

а)

Обучението на ръководител на полети се състои от следните видове:

(1)

първоначално обучение, водещо до издаване на свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети или до издаване на допълнителен квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас, осигуряващо:

i)   „основно обучение“: теоретично и практическо обучение, предназначено да дава основни познания и практически умения, свързани с основни оперативни процедури;

ii)   „обучение за квалификационен клас“: теоретично и практическо обучение, предназначено да дава познания и практически умения, свързани с конкретен квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас;

(2)

обучение в орган за обслужване на въздушното движение, водещо до издаване на свидетелство за правоспособност на ръководител на полети, издаване на разрешение към квалификационен клас, потвърждаване на валидността на квалификационен клас или разрешение към квалификационен клас и/или издаване или подновяване на разрешение към орган за обслужване на въздушното движение. То включва следните етапи:

i)

преходно обучение, предназначено главно да дава познания и разбиране за конкретни оперативни процедури на работното място и конкретни аспекти на задачите; и

ii)

обучение на работно място, което представлява крайният етап на обучение в орган за обслужване на въздушното движение, по време на което в действителна обстановка под надзора на квалифициран инструктор за обучение на работно място се прилагат в практиката свързани с работата предварително придобити навици и умения;

iii)

в допълнение към точки i) и ii), за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение при сложни ситуации и натоварен трафик се изисква етап на предварително обучение на работно място за усъвършенстване на придобитите преди това навици и умения за квалификационен клас и подготовка за реалните условия на работното място, които могат да се срещнат в този орган;

(3)

продължаващо обучение, предназначено за запазване валидността на разрешенията по свидетелството за правоспособност, състоящо се от:

i)

опреснителни курсове;

ii)

курсове за преподготовка, когато е приложимо.

б)

В допълнение към видовете обучение, посочени в буква а), ръководителите на полети могат да преминат и следните видове:

(1)

обучение за инструктори по практическа подготовка, което води до издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на разрешения за OJTI или за STDI;

(2)

обучение за оценители, което води до издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на разрешение за оценител.

РАЗДЕЛ 2

Изисквания за първоначалното обучение

ATCO.Г.010   Съдържание на първоначалното обучение

а)

Първоначалното обучение, предназначено за кандидати за свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети или за издаване на допълнителен квалификационен клас и/или, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас, се състои от:

(1)

основно обучение, което включва всички предмети, теми и подтеми, съдържащи се в допълнение 2 към приложение I; и

(2)

обучение за квалификационен клас, което включва предметите, темите и подтемите за поне един от следните квалификационни класове:

i)

„визуално ОВД на летището“ — ADV, определен в допълнение 3 към приложение I;

ii)

„приборно ОВД на летището с разрешение за контрол на въздушното движение в контролираната зона за „излитане и кацане““ — ADI (TWR), определен в допълнение 4 към приложение I;

iii)

„процедурно ОВД в летищния контролиран район“ — APP, определен в допълнение 5 към приложение I;

iv)

„процедурно ОВД в контролирания район“ — ACP, определен в допълнение 6 към приложение I;

v)

„ОВД в летищния контролиран район чрез средства за обзор“ — APS, определен в допълнение 7 към приложение I;

vi)

„ОВД в контролирания район чрез средства за обзор“ — ACS, определен в допълнение 8 към приложение I.

б)

Обучението, предназначено за допълнителен квалификационен клас, включва предметите, темите и подтемите, приложими за поне един от квалификационните класове, установени в буква а), точка 2.

в)

Обучението, предназначено за възстановяване на квалификационен клас след незадоволителна оценка на предишна компетентност съгласно ATCO.Б.010, буква б), трябва да е съобразено с резултата от тази оценка.

г)

Обучението, предназначено за разрешение към квалификационен клас, различно от ATCO.Б.015, буква a), точка 3, включва предметите, темите и подтемите, разработени от организацията за обучение и одобрени като част от курса на обучение.

д)

Основното обучение и/или обучението за квалификационен клас могат да бъдат допълнени с предмети, теми и подтеми, които са допълнителни или специфични за съответния функционален блок въздушно пространство (ФБВП) или за националните условия.

ATCO.Г.015   План за първоначалното обучение

Организацията за обучение изготвя план за първоначалното обучение, който се одобрява от компетентния орган. Той трябва да съдържа като минимум:

а)

съдържанието на курса за първоначално обучение, предоставян съгласно ATCO.Г.010;

б)

структурата на курса за първоначално обучение, предоставян съгласно ATCO.Г.020, буква б);

в)

процеса на провеждане на курсовете за първоначално обучение;

г)

методите на обучение;

д)

минималната и максималната продължителност на курсовете за първоначално обучение;

е)

по отношение на ATCO.Г.010, буква б) — процеса на адаптиране на курсовете за първоначално обучение, за да се вземе предвид успешно завършения курс за основно обучение;

ж)

процедури за изпити и оценки съгласно ATCO.Г.025 и ATCO.Г.035, както и целите за изпълнение съгласно ATCO.Г.030 и ATCO.Г.040;

з)

квалификацията, ролята и отговорностите на обучаващия персонал;

и)

процедура за предсрочно прекратяване на обучението;

й)

процедура за обжалване;

к)

указване на документите, които следва да се съхраняват във връзка с първоначалното обучение;

л)

процедура и причини за преразглеждане и изменение на плана за първоначално обучение и представянето му на компетентния орган. Преглед на плана за първоначално обучение се прави поне веднъж на всеки три години.

ATCO.Г.020   Курсове за основно обучение и обучение за квалификационен клас

а)

Основното обучение и обучението за квалификационен клас се предоставят под формата на отделни или интегрирани курсове.

б)

Курсове за основно обучение и обучение за квалификационен клас или интегриран курс за първоначално обучение се разработват и предоставят от организации за обучение и се одобряват от компетентния орган.

в)

Когато първоначалното обучение се предоставя под формата на интегриран курс, се прави ясно разграничение между изпитите и оценките за:

(1)

основното обучение; и

(2)

обучението за всеки квалификационен клас.

г)

Успешното завършване на първоначалното обучение или на обучението за квалификационен клас с цел придобиване на допълнителен квалификационен клас се доказва със свидетелство, издадено от организацията за обучение.

д)

Успешното завършване на основното обучение се доказва със свидетелство, издадено от организацията за обучение по искане на кандидата.

ATCO.Г.025   Изпити и оценяване за основно обучение

а)

Курсовете за основно обучение включват теоретични изпити и оценки.

б)

Теоретичен изпит се счита за успешно преминат, ако кандидатът е получил минимум 75 % от точките, определени за този изпит.

в)

Оценките на целите за изпълнение, посочени в ATCO.Г.030, се установяват на тренажор за изпълнение на част от задачите или симулатор.

г)

Оценка за успешно преминаване се дава на кандидат, който убедително показва изискваното изпълнение, посочено в ATCO.Г.030, и поведението, необходимо за безопасни операции в рамките на обслужването по контрол на въздушното движение.

ATCO.Г.030   Цели за изпълнение при основното обучение

Оценките включват оценяване по следните цели за изпълнение:

а)

проверка и използване на оборудването на работното място;

б)

придобиване и поддържане на ориентиране в обстановката чрез наблюдение на движението и идентифициране на въздухоплавателни средства, когато е приложимо;

в)

наблюдение и актуализиране на показанията за полетните данни;

г)

поддържане на непрекъснато прослушване на радиото на подходящата честота;

д)

издаване на правилни разрешения, указания и информация за участниците във въздушното движение;

е)

използване на одобрена фразеология;

ж)

ефективна комуникация;

з)

прилагане на сепарация;

и)

прилагане на координация, когато е необходимо;

й)

прилагане на предписаните процедури за симулираното въздушно пространство;

к)

откриване на потенциално конфликтни ситуации между въздухоплавателни средства;

л)

преценяване на приоритета на действията;

м)

избиране на подходящи методи за сепариране.

ATCO.Г.035   Изпити и оценка за обучение за квалификационен клас

а)

Курсовете за обучение за квалификационен клас включват теоретични изпити и оценки.

б)

Теоретичен изпит се счита за успешно преминат, ако кандидатът е получил минимум 75 % от точките, определени за този изпит.

в)

Оценките се основават на целите за изпълнение при обучението за квалификационен клас, посочени в ATCO.Г.040.

г)

Оценките се установяват на симулатор.

д)

Оценка за успешно преминаване се дава на кандидат, който убедително показва изискваното изпълнение, описано в ATCO.Г.040, и поведението, необходимо за безопасни операции в рамките на обслужването по контрол на въздушното движение.

ATCO.Г.040   Цели за изпълнение при обучението за квалификационен клас

а)

За всеки курс за обучение за квалификационен клас се определят цели за изпълнение при обучението и задачи, свързани с тях.

б)

При обучението за квалификационен клас на кандидата се поставят следните цели за изпълнение:

(1)

да покаже способност да управлява въздушното движение по начин, който гарантира безопасно, организирано и експедитивно обслужване; и

(2)

да се справя при сложни ситуации и натоварено въздушно движение.

в)

В допълнение към буква б) целите за изпълнение при обучението за квалификационните класове „визуално обслужване на въздушното движение на летището“ (ADV) и „приборно обслужване на въздушното движение на летището“ (ADI) трябва да гарантират, че кандидатите:

(1)

се справят с работната натовареност и обслужват въздушното движение в рамките на определена зона от летището под тяхна отговорност; и

(2)

прилагат техники за контрол на летището и оперативни процедури за летищното движение.

г)

В допълнение към точка б) целите за изпълнение при обучението за квалификационен клас „процедурно обслужване на въздушното движение в летищния контролиран район“ гарантират, че кандидатите:

(1)

се справят с работната натовареност и обслужват въздушното движение в рамките на определен контролиран район за подход под тяхна отговорност; и

(2)

прилагат процедурен контрол на подхода, техники на планиране и оперативни процедури за кацащи, изчакващи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства.

д)

В допълнение към точка б) целите за изпълнение при обучението за квалификационен клас „обслужване на въздушното движение в летищния контролиран район чрез средства за обзор“ гарантират, че кандидатите:

(1)

се справят с работната натовареност и обслужват въздушното движение в рамките на определен контролиран район за подход под тяхна отговорност; и

(2)

осъществяват контрол на подхода с използването на средства за обзор, техники на планиране и оперативни процедури за кацащи, изчакващи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства.

е)

В допълнение към точка б) целите за изпълнение при обучението за квалификационен клас „процедурно обслужване на въздушното движение в контролирания район“ гарантират, че кандидатите:

(1)

се справят с работната натовареност и обслужват въздушното движение в рамките на определен контролиран район под тяхна отговорност; и

(2)

прилагат процедурен контрол в контролирания район, техники на планиране и оперативни процедури за движението в района.

ж)

В допълнение към точка б) целите за изпълнение при обучението за квалификационен клас „обслужване на въздушното движение в контролирания район чрез средства за обзор“ гарантират, че кандидатите:

(1)

се справят с работната натовареност и обслужват въздушното движение в рамките на определен контролиран район под тяхна отговорност; и

(2)

осъществяват контрол на въздушното движение в контролирания район с използването на средства за обзор, техники на планиране и оперативни процедури.

РАЗДЕЛ 3

Изисквания за обучение в орган за обслужване на въздушното движение

ATCO.Г.045   Съдържание на обучението в орган за обслужване на въздушното движение

а)

Обучението в орган за обслужване на въздушното движение се състои от курсове за обучение за всяко разрешение към орган за ОВД, организирани в органа за ОВД, както е определено в плана за обучение в органа за ОВД.

б)

Курсовете за обучение за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение се разработват и предоставят от организации за обучение съгласно ATCO.Г.060 и се одобряват от компетентния орган.

в)

Обучението в орган за обслужване на въздушното движение включва обучение по:

(1)

оперативни процедури;

(2)

конкретни аспекти на задачите;

(3)

извънредни и аварийни ситуации; и

(4)

човешкия фактор.

ATCO.Г.050   Предварителни условия за обучение в орган за обслужване на въздушното движение

Обучение в орган за обслужване на въздушното движение могат да започнат само лица, които притежават:

а)

свидетелство за правоспособност на ученик-ръководител на полети с подходящ квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас; или

б)

свидетелство за правоспособност на ръководител на полети с подходящ квалификационен клас и, ако е приложимо, разрешение към квалификационен клас,

при условие че са изпълнени изискванията, посочени в ATCO.Б.001, буква г) и ATCO.Б.010, буква б).

ATCO.Г.055   План за обучение в орган за обслужване на въздушното движение

а)

Организацията за обучение изготвя план за обучение в орган за обслужване на въздушното движение за всеки орган за КВД, който се одобрява от компетентния орган.

б)

Планът за обучение в орган за обслужване на въздушното движение съдържа като минимум:

(1)

квалификационните класове и разрешенията, за които се провежда обучението;

(2)

структурата на обучението в орган за обслужване на въздушното движение;

(3)

списък на курсовете за разрешения към орган за обслужване на въздушното движение съгласно ATCO.Г.060;

(4)

процедурата за провеждане на курс за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение;

(5)

методите на обучение;

(6)

минималната продължителност на курсовете за разрешения към орган за обслужване на въздушното движение;

(7)

процедура за адаптиране на курсовете за разрешения към орган за обслужване на въздушното движение, за да се вземат надлежно предвид придобитите квалификационни класове и/или разрешения към квалификационен клас и опита на кандидатите, когато е приложимо;

(8)

процедури за доказване на теоретични познания и разбиране съгласно ATCO.Г.065, включително броя, честотата и вида на изпитите, както и изискваната минимална оценка за успешното им преминаване, която трябва да бъде най-малко 75 % от точките, определени за тези изпити;

(9)

процедури за оценяване съгласно ATCO.Г.070, включително броя и честотата на оценките;

(10)

квалификацията, ролята и отговорностите на обучаващия персонал;

(11)

процедура за предсрочно прекратяване на обучението;

(12)

процедура за обжалване;

(13)

указване на документите, които следва да се съхраняват във връзка с обучението в орган за обслужване на въздушното движение;

(14)

списък на установените конкретни извънредни и аварийни ситуации за всяко разрешение към орган за обслужване на въздушното движение;

(15)

процедура и причини за преглед и изменение на плана за обучение в орган за обслужване на въздушното движение и представянето му на компетентния орган. Прегледът на плана за обучение в орган за обслужване на въздушното движение се прави поне веднъж на всеки три години.

ATCO.D.060   Курс за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение

а)

Курсът за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение е съчетание от съответните етапи на обучението в орган за обслужване на въздушното движение с цел издаване или подновяване на такова разрешение в свидетелството за правоспособност. Всеки курс съдържа следните етапи:

(1)

преходно обучение;

(2)

обучение на работно място.

Включва се и етап на предварително обучение на работно място, ако се изисква това съгласно ATCO.Г.005, буква a), точка 2.

б)

Етапите на обучението в орган за обслужване на въздушното движение, посочени в буква а), се предоставят поотделно или в интегрирана форма.

в)

Курсовете за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение са с учебна програма и цели за изпълнение съгласно ATCO.Г.045, буква в) и се провеждат в съответствие с плана за обучение в орган за обслужване на въздушното движение.

г)

Курсовете за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, които включват обучение за разрешения към квалификационен клас съгласно ATCO.Б.015, се допълват с обучение, което да осигури придобиването на уменията, свързани със съответното разрешение.

д)

Обучението, предназначено за разрешение към квалификационен клас, различно от ATCO.Б.015, буква a), точка 3, включва предметите, целите на предметите, темите и подтемите, разработени от организацията за обучение и одобрени като част от курса на обучение.

е)

Курсовете за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, преминати след подмяна на свидетелство за правоспособност, се актуализират, за да включват елементи на първоначалното обучение, които са специфични за съответния функционален блок въздушно пространство или за националните условия.

ATCO.Г.065   Доказване на теоретични познания и разбиране

Теоретични познания и разбиране се доказват с полагането на изпити.

ATCO.D.070   Оценяване по време на курсове за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение

а)

Оценяването на кандидата се провежда в оперативната среда при нормални работни условия поне веднъж в края на обучението на работно място.

б)

Когато курсът за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение съдържа етап на предварително обучение на работно място, уменията на кандидата се оценяват на синтетично средство за обучение поне в края на този етап.

в)

Независимо от разпоредбите на буква а), синтетично средство за обучение може да се използва по време на оценяването за разрешение към орган за обслужване на въздушното движение, за да се покаже прилагането на тренирани процедури, които не се срещат в оперативната среда по време на оценяването.

РАЗДЕЛ 4

Изисквания за продължаващото обучение

ATCO.Г.075   Продължаващо обучение

Продължаващото обучение се състои от курсове за опреснително обучение и за преподготовка и се предоставя съгласно изискванията, съдържащи се в схемата за компетентност на органа за обслужване на въздушното движение съгласно ATCO.Б.025.

ATCO.Г.080   Опреснително обучение

а)

Курсовете за опреснително обучение се разработват и предоставят от организации за обучение и се одобряват от компетентния орган.

б)

Опреснителните курсове имат за цел преглед, затвърждаване или разширяване на съществуващите знания и умения на ръководителите на полети да осигуряват безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушното движение и съдържат като минимум:

(1)

обучение по стандартни практики и процедури, използвайки одобрена фразеология и ефективна комуникация;

(2)

обучение за извънредни и аварийни ситуации, използвайки одобрена фразеология и ефективна комуникация; и

(3)

обучение, свързано с човешкия фактор.

в)

За опреснителния курс се определя учебна програма, а за предметите, по които се опресняват умения на ръководители на полети, се разработват и цели за изпълнение.

ATCO.Г.085   Преподготовка

а)

Курсовете за преподготовка се разработват и предоставят от организации за обучение и се одобряват от компетентния орган.

б)

Преподготовката има за цел да осигури подходящи знания и умения при промяна на оперативната среда и се предоставя от организациите за обучение, когато в оценката за безопасността на промяната се заключава, че такова обучение е необходимо.

в)

Курсовете за преподготовка включват определянето на:

(1)

подходящия метод на обучение и продължителността на курса, отчитайки естеството и степента на промяната; и

(2)

методите за провеждане на изпити и/или оценка за преподготовката.

г)

Преподготовка се предоставя преди ръководителите на полети да упражняват правата по своето свидетелство за правоспособност в променената оперативна среда.

РАЗДЕЛ 5

Обучение на инструктори и оценители

ATCO.Г.090   Обучение на инструктори по практическа подготовка

а)

Обучението на инструктори по практическа подготовка се разработва и предоставя от организации за обучение и се състои от:

(1)

курс за инструктори по практическа подготовка за OJTI и/или STDI, включително оценка;

(2)

опреснителен курс за инструктори по практическа подготовка;

(3)

методи за оценяване компетентността на инструктори по практическа подготовка.

б)

Курсовете за обучение и методите на оценяване, посочени в буква а), се одобряват от компетентния орган.

ATCO.Г.095   Обучение на оценители

а)

Обучението на оценители се разработва и предоставя от организации за обучение и се състои от:

(1)

курс за обучение на оценители, включително оценяване;

(2)

опреснителен курс относно уменията за оценяване;

(3)

методи за оценяване компетентността на оценители.

б)

Курсовете за обучение и методите на оценяване, посочени в буква а), се одобряват от компетентния орган.

Допълнение 1 към приложение I

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК — ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ

Скала за степен на владеене на езика: експертно, разширено и оперативно ниво

Ниво

Произношение

Използва диалект и/или акцент, разбираем за аеронавигационната общност

Структура

Приложимите граматически структури и модели на изречения са определени от езиковите функции, необходими за изпълнение на задачата

Речник

Плавност на речта

Разбиране

Взаимодействия

Експертно

6

Произношение, ударения, ритъм и интонация, въпреки че може да са повлияни от майчиния език или от регионални особености, почти никога не пречат на лесното разбиране.

Както основните, така и сложните граматически структури и модели на изречения са последователно добре контролирани.

Обхватът и точността на речника са достатъчни за ефективна комуникация по голямо разнообразие от познати и непознати теми. Речникът е идиоматичен, нюансиран и чувствителен към регистри.

Има възможност да говори продължително, без усилие и с естествена плавност на речта. Променя плавността на речта с цел стилистични ефекти, например за поставяне на ударение върху даден елемент. Използва спонтанно подходящи лекционни маркери и свързващи елементи.

Разбирането е последователно точно в почти всички видове контекст и включва разбиране на лингвистични и културни нюанси.

Взаимодейства с лекота в почти всички ситуации. Чувствителен към вербални и невербални условни знаци (намек, подсещане и др.) и отговаря подходящо.

Разширено

5

Произношение, ударения, ритъм и интонация, въпреки че може да са повлияни от майчиния език или от регионални особености, в редки случаи пречат на лесното разбиране.

Основните граматически структури и модели на изречения са последователно добре контролирани. Прави опити за контролиране на сложните структури, но с грешки, които понякога оказват влияние върху значението.

Обхватът и точността на речника са достатъчни за ефективна комуникация по общи, конкретни и свързани с работата теми. Перифразира последователно и успешно. Понякога речникът е идиоматичен.

Има възможност да говори продължително, със сравнителна лекота по познати теми, но може да не променя плавността на речта като стилистично средство. Може да използва подходящи лекционни маркери и свързващи елементи.

Разбирането е точно по общи, конкретни и свързани с работата теми и в голямата си част е точно, когато говорещият е поставен в лингвистично или ситуационно затруднение или при неочакван развой на събитията. Има възможност да разбира определен обхват от разнороден говор (диалект и/или акцент) или регистри.

Отговорите са незабавни, уместни и информативни. Ефективно контролира взаимодействието говорещ — слушател.

Оперативно

4

Произношение, ударения, ритъм и интонация са повлияни от майчиния език или от регионални особености, но само понякога пречат на лесното разбиране.

Основните граматически структури и модели на изречения се използват творчески и обикновено са добре контролирани. Грешки могат да възникват особено при необичайни или неочаквани обстоятелства, но рядко оказват влияние върху значението.

Обхватът и точността на речника обикновено са достатъчни за ефективна комуникация по общи, конкретни и свързани с работата теми. Често може успешно да перифразира при недостиг на речников запас при необичайни или неочаквани обстоятелства.

Може да говори продължително време с подходящо темпо. Понякога могат да възникват нарушения на плавността на речта при преход между упражнявана или формулирана реч към спонтанно изказване, но това не пречи на ефективната комуникация. Може да използва в ограничена степен подходящи лекционни маркери и свързващи елементи. Запълващите изречения не са объркващи.

Разбирането в повечето случаи е точно по общи, конкретни и свързани с работата теми, когато използваният акцент или словесно разнообразие са достатъчно понятни за международните ползватели. Когато говорещият е поставен в лингвистично или ситуационно затруднение или при неочакван развой на събитията, разбирането може да бъде забавено или да изисква изяснителни стратегии.

Отговорите обикновено са незабавни, уместни и информативни. Започва и поддържа разговор дори и при неочакван развой на събитията. Справя се успешно в случаи на очевидно неразбиране чрез проверка, потвърждаване или изясняване.

Скала за степен на владеене на езика: предоперативно, елементарно и пределементарно ниво

Ниво

Произношение

Използва диалект и/или акцент, разбираем за аеронавигационната общност

Структура

Приложимите граматически структури и модели на изречения са определени от езиковите функции, необходими за изпълнение на задачата

Речник

Плавност на речта

Разбиране

Взаимодействия

Предоперативно

3

Произношение, ударения, ритъм и интонация са повлияни от майчиния език или регионални особености и често пречат на лесното разбиране.

Основните граматически структури и модели на изречения, свързани с предвидими ситуации, невинаги са добре контролирани. Грешки често оказват влияние върху значението.

Обхватът и точността на речника често са достатъчни за ефективна комуникация по общи, конкретни и свързани с работата теми, но обхватът е ограничен и изборът на думи често е неуместен. Често не може успешно да перифразира при недостиг на речников запас.

Може да говори продължително време, но начинът на изразяване и паузите често са неуместни. Колебания или забавяне при езиковата обработка могат да попречат на ефективната комуникация. Запълващите изречения понякога са объркващи.

Разбирането често е точно по общи, конкретни и свързани с работата теми, когато използваният акцент или словесно разнообразие са достатъчно понятни за международните ползватели. Може да не разбере при лингвистично или ситуационно затруднение или при неочакван развой на събитията.

Отговорите понякога са незабавни, уместни и информативни. Може да започва и поддържа разговор със сравнителна лекота по познати теми и в предвидими ситуации. В общия случай показва неадекватност при неочакван развой на събитията.

Елементарно

2

Произношение, ударения, ритъм и интонация са повлияни силно от майчиния език или регионални особености и обикновено пречат на лесното разбиране.

Показва само ограничен контрол върху няколко прости запомнени граматически структури и модели на изречения.

Ограничен речников запас, състоящ се само от изолирани думи и запомнени фрази.

Възможност за много къси, изолирани, запомнени изказвания с чести паузи и объркваща употреба на запълващи изречения при търсене на начин за изразяване и артикулиране на по-малко познати думи.

Разбирането е ограничено до изолирани, запомнени фрази, когато те се артикулират внимателно и бавно.

Времето за отговор е дълго и често неуместно. Взаимодействието е ограничено до прост рутинен обмен.

Пределементарно

1

Показва ниво под елементарното.

Показва ниво под елементарното.

Показва ниво под елементарното.

Показва ниво под елементарното.

Показва ниво под елементарното.

Показва ниво под елементарното.

Допълнение 2 към приложение I

ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ

(Позоваване: приложение I — част ATCO, подчаст Г, раздел 2, ATCO.Г.010, буква а), точка 1)

СЪДЪРЖАНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:

НАВИГАЦИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА INTRB 1 —   УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА

Подтема INTRB 1.1 —

Въведение в курса

Подтема INTRB 1.2 —

Администриране на курса

Подтема INTRB 1.3 —

Учебни материали и документация за обучение

ТЕМА INTRB 2 —   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КВД

Подтема INTRB 2.1 —

Съдържание и организация на курса

Подтема INTRB 2.2 —

Характер на обучението

Подтема INTRB 2.3 —

Процес на оценяване

ТЕМА INTRB 3 —   ВЪВЕДЕНИЕ В БЪДЕЩЕТО НА ПРОФЕСИЯТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ“

Подтема INTRB 3.1 —

Процес на оценяване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:   ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

ТЕМА LAWB 1 —   ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

Подтема LAWB 1.1 —

Значение на правото в областта на въздухоплаването

ТЕМА LAWB 2 —   МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Подтема LAWB 2.1 —

ИКАО

Подтема LAWB 2.2 —

Европейски и други агенции

Подтема LAWB 2.3 —

Авиационни асоциации

ТЕМА LAWB 3 —   НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Подтема LAWB 3.1 —

Цел и функция

Подтема LAWB 3.2 —

Национални законодателни процедури

Подтема LAWB 3.3 —

Компетентен орган

Подтема LAWB 3.4 —

Национални авиационни асоциации

ТЕМА LAWB 4 —   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ОВД

Подтема LAWB 4.1 —

Регулиране във връзка с безопасността

Подтема LAWB 4.2 —

Система за управление на безопасността

ТЕМА LAWB 5 —   ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Подтема LAWB 5.1 —

Мерни единици

Подтема LAWB 5.2 —

Лицензиране/освидетелстване на ръководители на полети

Подтема LAWB 5.3 —

Преглед на аеронавигационното обслужване и на обслужването на въздушното движение

Подтема LAWB 5.4 —

Правила за полети

Подтема LAWB 5.5 —

Въздушно пространство и трасета за ОВД

Подтема LAWB 5.6 —

Полетен план

Подтема LAWB 5.7 —

Летища

Подтема LAWB 5.8 —

Процедури за изчакване за полети по правилата за полети по прибори (ППП)

Подтема LAWB 5.9 —

Процедури за изчакване за полети по правилата за визуални полети (ПВП)

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:   УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ТЕМА ATMB 1 —   УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Подтема ATMB 1.1 —

Прилагане на мерни единици

Подтема ATMB 1.2 —

Обслужване по контрол на въздушното движение (КВД)

Подтема ATMB 1.3 —

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Подтема ATMB 1.4 —

Аварийно-оповестително обслужване

Подтема ATMB 1.5 —

Консултативно обслужване на въздушното движение

Подтема ATMB 1.6 —

Капацитет на системата за ОВД и управление на потока въздушно движение

Подтема ATMB 1.7 —

Управление на въздушното пространство

ТЕМА ATMB 2 —   ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЕТНО НИВО

Подтема ATMB 2.1 —

Измерване на височина

Подтема ATMB 2.2 —

Преходно ниво

Подтема ATMB 2.3 —

Определяне на полетно ниво

ТЕМА ATMB 3 —   РАДИОТЕЛЕФОНИЯ (RTF)

Подтема ATMB 3.1 —

Общи работни процедури за радиотелефония

ТЕМА ATMB 4 —   РАЗРЕШЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО КВД

Подтема ATMB 4.1 —

Вид и съдържание на разрешенията по КВД

Подтема ATMB 4.2 —

Инструкции по КВД

ТЕМА ATMB 5 —   КООРДИНАЦИЯ

Подтема ATMB 5.1 —

Принципи, видове и съдържание на координацията

Подтема ATMB 5.2 —

Необходимост от координация

Подтема ATMB 5.3 —

Средства за координация

ТЕМА ATMB 6 —   ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ

Подтема ATMB 6.1 —

Извличане на данни

Подтема ATMB 6.2 —

Управление на данни

ТЕМА ATMB 7 —   СЕПАРИРАНЕ

Подтема ATMB 7.1 —

Вертикално ешелониране и процедури

Подтема ATMB 7.2 —

Хоризонтално ешелониране и процедури

Подтема ATMB 7.3 —

Визуално сепариране

Подтема ATMB 7.4 —

Летищно сепариране и процедури

Подтема ATMB 7.5 —

Сепариране въз основа на обзорни системи за ОВД

Подтема ATMB 7.6 —

Сепариране по турбулентна следа

ТЕМА ATMB 8 —   БОРДОВИ СИСТЕМИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАСНИ СБЛИЖЕНИЯ ВЪВ ВЪЗДУХА И НАЗЕМНИ МРЕЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подтема ATMB 8.1 —

Бордови системи за избягване на опасни сближения във въздуха

Подтема ATMB 8.2 —

Наземни мрежи за безопасност

ТЕМА ATMB 9 —   ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

Подтема ATMB 9.1 —

Процес на управление на движението

Подтема ATMB 9.2 —

Основни практически умения, приложими за всички квалификационни класове

Подтема ATMB 9.3 —

Основни практически умения, приложими за летището

Подтема ATMB 9.4 —

Основни практически умения, приложими за обзора

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:   МЕТЕОРОЛОГИЯ

ТЕМА METB 1 —   ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТЕОРОЛОГИЯТА

Подтема METB 1.1 —

Прилагане на мерни единици

Подтема METB 1.2 —

Въздухоплаването и метеорологията

Подтема METB 1.3 —

Организация на метеорологичното обслужване

ТЕМА METB 2 —   АТМОСФЕРА

Подтема METB 2.1 —

Състав и структура

Подтема METB 2.2 —

Стандартна атмосфера

Подтема METB 2.3 —

Топлина и температура

Подтема METB 2.4 —

Вода в атмосферата

Подтема METB 2.5 —

Въздушно налягане

ТЕМА METB 3 —   АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ

Подтема METB 3.1 —

Обща въздушна циркулация

Подтема METB 3.1 —

Въздушни маси и фронтални системи

Подтема METB 3.3 —

Мезоскални системи

Подтема METB 3.4 —

Вятър

ТЕМА METB 4 —   МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Подтема METB 4.1 —

Облаци

Подтема METB 4.2 —

Видове валежи

Подтема METB 4.3 —

Видимост

Подтема METB 4.4 —

Метеорологични рискове

ТЕМА METB 5 —   МЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

Подтема METB 5.1 —

Съобщения и доклади

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:   НАВИГАЦИЯ

ТЕМА NAVB 1 —   ВЪВЕДЕНИЕ В НАВИГАЦИЯТА

Подтема NAVB 1.1 —

Прилагане на мерни единици

Подтема NAVB 1.2 —

Цел и използване на навигацията

ТЕМА NAVB 1 —   ЗЕМЯТА

Подтема NAVB 2.1 —

Място и движение на Земята

Подтема NAVB 2.2 —

Координатна система, посока и разстояние

Подтема NAVB 2.3 —

Магнетизъм

ТЕМА NAVB 3 —   КАРТИ И АЕРОНАВИГАЦИОННИ КАРТИ

Подтема NAVB 3.1 —

Изготвяне на карти и проекции

Подтема NAVB 3.2 —

Карти и схеми, използвани в авиацията

ТЕМА NAVB 4 —   ОСНОВИ НА НАВИГАЦИЯТА

Подтема NAVB 4.1 —

Влияние на вятъра

Подтема NAVB 4.2 —

Скорост

Подтема NAVB 4.3 —

Визуална навигация

Подтема NAVB 4.4 —

Навигационни аспекти на планирането на полети

ТЕМА NAVB 5 —   НАВИГАЦИЯ ПО ПРИБОРИ

Подтема NAVB 5.1 —

Наземни системи

Подтема NAVB 5.2 —

Инерционни навигационни системи

Подтема NAVB 5.3 —

Спътникови системи

Подтема NAVB 5.4 —

Процедури за подход по прибори

ТЕМА NAVB 6 —   НАВИГАЦИЯ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подтема NAVB 6.1 —

Принципи и предимства на зоналната навигация

Подтема NAVB 6.2 —

Въведение в навигацията, основаваща се на летателните характеристики

Подтема NAVB 6.3 —

Приложения на навигацията, основаваща се на летателните характеристики

ТЕМА NAVB 7 —   РАЗВИТИЕ НА НАВИГАЦИЯТА

Подтема NAVB 7.1 —

Бъдещи разработки

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:   ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ТЕМА ACFTB 1 —   ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 1.1 —

Прилагане на мерни единици

Подтема ACFTB 1.2 —

Въздухоплаване и въздухоплавателни средства

ТЕМА ACFTB 2 —   ПРИНЦИПИ НА ПОЛЕТА

Подтема ACFTB 2.1 —

Сили, действащи върху въздухоплавателните средства

Подтема ACFTB 2.2 —

Структурни компоненти и управление на въздухоплавателното средство

Подтема ACFTB 2.3 —

Условия на полет

ТЕМА ACFTB 3 —   КАТЕГОРИИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 3.1 —

Категории въздухоплавателни средства

Подтема ACFTB 3.2 —

Категории турбулентни следи

Подтема ACFTB 3.3 —

Категории подходи съгласно ИКАО

Подтема ACFTB 3.4 —

Екологични категории

ТЕМА ACFTB 4 —   ДАННИ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 4.1 —

Разпознаване

Подтема ACFTB 4.2 —

Данни за летателните характеристики

ТЕМА ACFTB 5 —   ДВИГАТЕЛИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 5.1 —

Бутални двигатели

Подтема ACFTB 5.2 —

Реактивни двигатели

Подтема ACFTB 5.3 —

Турбовитлови двигатели

Подтема ACFTB 5.4 —

Авиационни горива

ТЕМА ACFTB 6 —   СИСТЕМИ И ПРИБОРИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 6.1 —

Пилотажни прибори

Подтема ACFTB 6.2 —

Навигационни прибори

Подтема ACFTB 6.3 —

Прибори за работата на двигателя

Подтема ACFTB 6.4 —

Системи на въздухоплавателните средства

ТЕМА ACFTB 7 —   ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFTB 7.1 —

Фактори за излитането

Подтема ACFTB 7.2 —

Фактори за набора на височина

Подтема ACFTB 7.3 —

Фактори за крейсерския режим

Подтема ACFTB 7.4 —

Фактори за снижението и началния участък от подхода

Подтема ACFTB 7.5 —

Фактори за финалния подход и кацането

Подтема ACFTB 7.6 —

Икономически фактори

Подтема ACFTB 7.7 —

Екологични фактори

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:   ЧОВЕШКИ ФАКТОР

ТЕМА HUMB 1 —   ВЪВЕДЕНИЕ ЗА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

Подтема HUMB 1.1 —

Техники за учене

Подтема HUMB 1.2 —

Значение на човешкия фактор за КВД

Подтема HUMB 1.3 —

Човешкият фактор и КВД

ТЕМА HUMB 2 —   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОВЕДЕНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА

Подтема HUMB 2.1 —

Индивидуално поведение

Подтема HUMB 2.2 —

Култура на безопасност и професионално поведение

Подтема HUMB 2.3 —

Здраве и благосъстояние

Подтема HUMB 2.4 —

Работа в екип

Подтема HUMB 2.5 —

Основни потребности на човека на работното място

Подтема HUMB 2.6 —

Стрес

ТЕМА HUMB 3 —   ЧОВЕШКИ ГРЕШКИ

Подтема HUMB 3.1 —

Опасности за грешка

Подтема HUMB 3.2 —

Определение за човешка грешка

Подтема HUMB 3.3 —

Класификация на човешките грешки

Подтема HUMB 3.4 —

Анализ и управление на риска

ТЕМА HUMB 4 —   КОМУНИКАЦИЯ

Подтема HUMB 4.1 —

Значение на добрите комуникации за КВД

Подтема HUMB 4.2 —

Комуникационен процес

Подтема HUMB 4.2 —

Комуникационни режими

ТЕМА HUMB 5 —   РАБОТНА СРЕДА

Подтема HUMB 5.1 —

Ергономия и необходимост от подходящ дизайн

Подтема HUMB 5.2 —

Оборудване и инструменти

Подтема HUMB 5.3 —

Автоматизация

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:   ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

ТЕМА EQPSB 1 —   ОБОРУДВАНЕ ЗА КВД

Подтема EQPSB 1.1 —

Основни видове оборудване за КВД

ТЕМА EQPSB 2 —   РАДИОВРЪЗКА

Подтема EQPSB 2.1 —

Теория на радиовръзката

Подтема EQPSB 2.2 —

Радиопеленговане

ТЕМА EQPSB 3 —   КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Подтема EQPSB 3.1 —

Радиокомуникации

Подтема EQPSB 3.2 —

Гласова комуникация между органите/работните места за ОВД

Подтема EQPSB 3.3 —

Комуникации по линии за предаване на данни

Подтема EQPSB 3.1 —

Комуникации на въздушни превозвачи

ТЕМА EQPSB 4 —   ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЗОРА

Подтема EQPSB 4.1 —

Концепция за обзора в ОВД

ТЕМА EQPSB 5 —   РАДАРИ

Подтема EQPSB 5.1 —

Принцип на действие на радара

Подтема EQPSB 5.2 —

Първичен радар

Подтема EQPSB 5.3 —

Вторичен радар

Подтема EQPSB 5.4 —

Използване на радари

Подтема EQPSB 5.5 —

Режим S

ТЕМА EQPSB 6 —   АВТОМАТИЧЕН ЗАВИСИМ ОБЗОР

Подтема EQPSB 6.1 —

Принципи на автоматичния зависим обзор

Подтема EQPSB 6.2 —

Използване на автоматичен зависим обзор

ТЕМА EQPSB 7 —   МУЛТИЛАТЕРАЦИЯ

Подтема EQPSB 7.1 —

Принципи на мултилатерацията

Подтема EQPSB 7.2 —

Използване на мултилатерацията

ТЕМА EQPSB 8 —   ОБРАБОТКА НА ОБЗОРНИ ДАННИ

Подтема EQPSB 8.1 —

Изграждане на мрежа за обзорни данни

Подтема EQPSB 8.2 —

Принципи на работа на мрежата за обзорни данни

ТЕМА EQPSB 9 —   БЪДЕЩО ОБОРУДВАНЕ

Подтема EQPSB 9.1 —

Нови разработки

ТЕМА EQPSB 10 —   АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОВД

Подтема EQPSB 10.1 —

Принципи на автоматизацията

Подтема EQPSB 10.2 —

Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа (AFTN)

Подтема EQPSB 10.3 —

Онлайн обмен на данни

Подтема EQPSB 10.4 —

Системи, използвани за автоматично разпространение на информация

ТЕМА EQPSB 11 —   РАБОТНИ МЕСТА

Подтема EQPSB 11.1 —

Оборудване за работни места

Подтема EQPSB 11.2 —

Летищен контрол

Подтема EQPSB 11.3 —

Контрол на подхода

Подтема EQPSB 11.4 —

Контрол на района

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:   ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

ТЕМА PENB 1 —   ЗАПОЗНАВАНЕ

Подтема PENB 1.1 —

ОВД и летищни съоръжения

ТЕМА PENB 2 —   ПОЛЗВАТЕЛИ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

Подтема PENB 2.1 —

Гражданско въздухоплаване

Подтема PENB 2.2 —

Военни ползватели

Подтема PENB 2.3 —

Очаквания и изисквания на пилотите

ТЕМА PENB 3 —   ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ

Подтема PENB 3.1 —

Връзка с клиентите

ТЕМА PENB 4 —   ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Подтема PENB 4.1 —

Опазване на околната среда

Допълнение 3 към приложение I

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ВИЗУАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО (ADV)“

(Позоваване: приложение I — част ATCO, подчаст Г, раздел 2, ATCO.Г.010, буква а), точка 2, подточка i)

СЪДЪРЖАНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:

НАВИГАЦИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 11:

ЛЕТИЩА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА INTR 1 —   УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА

Подтема INTR 1.1 —

Въведение в курса

Подтема INTR 1.2 —

Администриране на курса

Подтема INTR 1.3 —

Учебни материали и документация за обучение

ТЕМА INTR 2 —   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КВД

Подтема INTR 2.1 —

Съдържание и организация на курса

Подтема INTR 2.2 —

Характер на обучението

Подтема INTR 2.3 —

Процес на оценяване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:   ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

ТЕМА LAW 1 —   ЛИЦЕНЗИРАНЕ/СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

Подтема LAW 1.1 —

Права и условия

ТЕМА LAW 2 —   ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Подтема LAW 2.1 —

Доклади

Подтема LAW 2.2 —

Въздушно пространство

ТЕМА LAW 3 —   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КВД

Подтема LAW 3.2 —

Процес на обратна връзка

Подтема LAW 3.3 —

Разследване във връзка с безопасността

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:   УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ТЕМА ATM 1 —   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ

Подтема ATM 1.1 —

Контрол на летищното движение

Подтема ATM 1.2 —

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Подтема ATM 1.3 —

Аварийно-оповестително обслужване (ALRS)

Подтема ATM 1.4 —

Капацитет на системата за ОВД и управление на потоците въздушно движение

ТЕМА ATM 2 —   КОМУНИКАЦИЯ

Подтема ATM 2.1 —

Ефективна комуникация

ТЕМА ATM 3 —   РАЗРЕШЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО КВД

Подтема ATM 3.1 —

Разрешения по КВД

Подтема ATM 3.2 —

Инструкции по КВД

ТЕМА ATM 4 —   КООРДИНАЦИЯ

Подтема ATM 4.1 —

Необходимост от координация

Подтема ATM 4.2 —

Инструменти и методи за координация

Подтема ATM 4.3 —

Процедури за координация

ТЕМА ATM 5 —   ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЕТНО НИВО

Подтема ATM 5.1 —

Измерване на височина

ТЕМА ATM 6 —   СЕПАРИРАНЕ

Подтема ATM 6.1 —

Сепариране между заминаващи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 6.2 —

Сепариране на кацащи въздухоплавателни средства и предхождащи кацащи или заминаващи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 6.3 —

Надлъжно сепариране по време с оглед на турбулентната следа

Подтема ATM 6.4 —

Намалени минимуми за сепариране

ТЕМА ATM 7 —   БОРДОВИ СИСТЕМИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАСНИ СБЛИЖЕНИЯ ВЪВ ВЪЗДУХА И НАЗЕМНИ МРЕЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подтема ATM 7.1 —

Бордови системи за избягване на опасни сближения във въздуха

Подтема ATM 7.2 —

Наземни мрежи за безопасност

ТЕМА ATM 8 —   ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ

Подтема ATM 8.1 —

Управление на данни

ТЕМА ATM 9 —   ОПЕРАТИВНА СРЕДА (СИМУЛИРАНА)

Подтема ATM 9.1 —

Цялост на оперативната среда

Подтема ATM 9.2 —

Проверка на актуалността на оперативните процедури

Подтема ATM 9.3 —

Предаване и поемане (handover-takeover)

ТЕМА ATM 10 —   ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ЛЕТИЩНОТО ДВИЖЕНИЕ

Подтема ATM 10.1 —

Отговорност за осигуряването

Подтема ATM 10.2 —

Функции на летищната контролна кула

Подтема ATM 10.3 —

Процес на управление на движението

Подтема ATM 10.4 —

Аеронавигационни наземни светлини

Подтема ATM 10.5 —

Информация за въздухоплавателните средства от летищната контролна кула

Подтема ATM 10.6 —

Контрол на летищното движение

Подтема ATM 10.7 —

Контрол на движението в летищния кръг

Подтема ATM 10.8 —

Използвана писта за излитане и кацане

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:   МЕТЕОРОЛОГИЯ

ТЕМА MET 1 —   МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Подтема MET 1.1 —

Метеорологични явления

ТЕМА MET 2 —   ИЗТОЧНИЦИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ

Подтема MET 2.1 —

Метеорологични прибори

Подтема MET 2.2 —

Други източници на метеорологични данни

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:   НАВИГАЦИЯ

ТЕМА NAV 1 —   КАРТИ И АЕРОНАВИГАЦИОННИ КАРТИ

Подтема NAV 1.1 —

Карти и схеми

ТЕМА NAV 2 —   НАВИГАЦИЯ ПО ПРИБОРИ

Подтема NAV 2.1 —

Навигационни системи

Подтема NAV 2.2 —

Стабилизиран заход за кацане

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:   ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ТЕМА ACFT 1 —   ПРИБОРИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 1.1 —

Прибори на въздухоплавателните средства

ТЕМА ACFT 2 —   КАТЕГОРИИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 2.1 —

Турбулентна следа

ТЕМА ACFT 3 —   ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 3.1 —

Фактори за излитането

Подтема ACFT 3.2 —

Фактори за набора на височина

Подтема ACFT 3.3 —

Фактори за финалния подход и кацането

Подтема ACFT 3.4 —

Икономически фактори

Подтема ACFT 3.5 —

Екологични фактори

ТЕМА ACFT 4 —   ДАННИ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 4.1 —

Разпознаване на видовете въздухоплавателни средства

Подтема ACFT 4.2 —

Данни за летателните характеристики

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:   ЧОВЕШКИ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 —   ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 1.1 —

Когнитивни фактори

ТЕМА HUM 2 —   МЕДИЦИНСКИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 2.1 —

Умора

Подтема HUM 2.2 —

Физическо състояние

ТЕМА HUM 3 —   СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 3.1 —

Управление на ресурсите на екипите (TRM)

Подтема HUM 3.2 —

Работа в екип и роли в екипа

Подтема HUM 3.3 —

Отговорно поведение

ТЕМА HUM 4 —   СТРЕС

Подтема HUM 4.1 —

Стрес

Подтема HUM 4.2 —

Управление на стреса

ТЕМА HUM 5 —   ЧОВЕШКИ ГРЕШКИ

Подтема HUM 5.1 —

Човешки грешки

Подтема HUM 5.2 —

Нарушаване на правилата

ТЕМА HUM 6 —   СЪВМЕСТНА РАБОТА

Подтема HUM 6.1 —

Комуникация

Подтема HUM 6.2 —

Съвместна работа в рамките на една и съща сфера на отговорност

Подтема HUM 6.3 —

Съвместна работа между различни сфери на отговорност

Подтема HUM 6.4 —

Сътрудничество между ръководителите на полети и пилотите

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:   ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

ТЕМА EQPS 1 —   ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Подтема EQPS 1.1 —

Радиокомуникации

Подтема EQPS 1.2 —

Други гласови комуникации

ТЕМА EQPS 2 —   АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОВД

Подтема EQPS 2.1 —

Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа (AFTN)

Подтема EQPS 2.2 —

Автоматичен обмен на данни

ТЕМА EQPS 3 —   РАБОТНО МЯСТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПОЛЕТИ

Подтема EQPS 3.1 —

Работа с оборудването и наблюдението му

Подтема EQPS 3.2 —

Дисплеи и информационни системи за ситуацията

Подтема EQPS 3.3 —

Системи за полетни данни

ТЕМА EQPS 4 —   БЪДЕЩО ОБОРУДВАНЕ

Подтема EQPS 4.1 —

Нови разработки

ТЕМА EQPS 5 —   ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЛОШАВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И СИСТЕМИТЕ

Подтема EQPS 5.1 —

Реагиране на ограниченията

Подтема EQPS 5.2 —

Влошаване на показателите на комуникационното оборудване

Подтема EQPS 5.3 —

Влошаване на показателите на навигационното оборудване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:   ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

ТЕМА PEN 1 —   ЗАПОЗНАВАНЕ

Подтема PEN 1.1 —

Посещение с учебна цел на летище

ТЕМА PEN 2 —   ПОЛЗВАТЕЛИ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

Подтема PEN 2.1 —

Участници в граждански операции за ОВД

Подтема PEN 2.2 —

Участници във военни операции за ОВД

ТЕМА PEN 3 —   ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ

Подтема PEN 3.1 —

Предоставяне на услуги и изисквания на ползвателите

ТЕМА PEN 4 —   ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Подтема PEN 4.1 —

Опазване на околната среда

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 10:   ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ТЕМА ABES 1 —   ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (ABES)

Подтема ABES 1.1 —

Преглед на извънредните и аварийните ситуации

ТЕМА ABES 2 —   УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА

Подтема ABES 2.1 —

Ефективност на комуникацията

Подтема ABES 2.2 —

Избягване на психичното претоварване

Подтема ABES 2.3 —

Сътрудничество въздух/земя

ТЕМА ABES 3 —   ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Подтема ABES 3.1 —

Прилагане на процедури за извънредни и аварийни ситуации

Подтема ABES 3.2 —

Прекъсване на радиовръзката

Подтема ABES 3.3 —

Незаконна намеса и бомбена заплаха за въздухоплавателни средства

Подтема ABES 3.4 —

Отклонено или неидентифицирано въздухоплавателно средство

Подтема ABES 3.5 —

Навлизане в писта

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 11:   ЛЕТИЩА

ТЕМА AGA 1 —   ДАННИ, ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И КООРДИНАЦИЯ НА ЛЕТИЩАТА

Подтема AGA 1.1 —

Определения

Подтема AGA 1.2 —

Координация

ТЕМА AGA 2 —   РАБОТНА ПЛОЩ

Подтема AGA 2.1 —

Работна площ

Подтема AGA 2.2 —

Маневрена площ

Подтема AGA 2.3 —

Писти за излитане и кацане

ТЕМА AGA 3 —   ПРЕПЯТСТВИЯ

Подтема AGA 3.1 —

Безпрепятствено въздушно пространство около летищата

ТЕМА AGA 4 —   ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Подтема AGA 4.1 —

Местоположение

Допълнение 4 към приложение I

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ПРИБОРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В КОНТРОЛИРАНАТА ЗОНА ЗА „ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ“ — ADI (TWR)“

(Позоваване: приложение I — част ATCO, подчаст Г, раздел 2, ATCO.Г.010, буква а), точка 2, подточка ii)

СЪДЪРЖАНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:

НАВИГАЦИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 11:

ЛЕТИЩА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА INTR 1 —   УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА

Подтема INTR 1.1 —

Въведение в курса

Подтема INTR 1.2 —

Администриране на курса

Подтема INTR 1.3 —

Учебни материали и документация за обучение

ТЕМА INTR 2 —   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КВД

Подтема INTR 2.1 —

Съдържание и организация на курса

Подтема INTR 2.2 —

Характер на обучението

Подтема INTR 2.3 —

Процес на оценяване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:   ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

ТЕМА LAW 1 —   ЛИЦЕНЗИРАНЕ/СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

Подтема LAW 1.1 —

Права и условия

ТЕМА LAW 2 —   ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Подтема LAW 2.1 —

Доклади

Подтема LAW 2.2 —

Въздушно пространство

ТЕМА LAW 3 —   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КВД

Подтема LAW 3.2 —

Процес на обратна връзка

Подтема LAW 3.3 —

Разследване във връзка с безопасността

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:   УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ТЕМА ATM 1 —   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ

Подтема ATM 1.1 —

Контрол на летищното движение

Подтема ATM 1.2 —

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Подтема ATM 1.3 —

Аварийно-оповестително обслужване (ALRS)

Подтема ATM 1.4 —

Капацитет на системата за ОВД и управление на потоците въздушно движение

ТЕМА ATM 2 —   КОМУНИКАЦИЯ

Подтема ATM 2.1 —

Ефективна комуникация

ТЕМА ATM 3 —   РАЗРЕШЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО КВД

Подтема ATM 3.1 —

Разрешения по КВД

Подтема ATM 3.2 —

Инструкции по КВД

ТЕМА ATM 4 —   КООРДИНАЦИЯ

Подтема ATM 4.1 —

Необходимост от координация

Подтема ATM 4.2 —

Инструменти и методи за координация

Подтема ATM 4.3 —

Процедури за координация

ТЕМА ATM 5 —   ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЕТНО НИВО

Подтема ATM 5.1 —

Измерване на височина

Подтема ATM 5.2 —

Безопасна височина над препятствията

ТЕМА ATM 6 —   СЕПАРИРАНЕ

Подтема ATM 6.1 —

Сепариране между заминаващи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 6.2 —

Сепариране на заминаващи въздухоплавателни средства от пристигащи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 6.3 —

Сепариране на кацащи въздухоплавателни средства и предхождащи кацащи или заминаващи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 6.4 —

Надлъжно сепариране по време с оглед на турбулентната следа

Подтема ATM 6.5 —

Намалени минимуми за сепариране

ТЕМА ATM 7 —   БОРДОВИ СИСТЕМИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАСНИ СБЛИЖЕНИЯ ВЪВ ВЪЗДУХА И НАЗЕМНИ МРЕЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подтема ATM 7.1 —

Бордови системи за избягване на опасни сближения във въздуха

Подтема ATM 7.2 —

Наземни мрежи за безопасност

ТЕМА ATM 8 —   ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ

Подтема ATM 8.1 —

Управление на данни

ТЕМА ATM 9 —   ОПЕРАТИВНА СРЕДА (СИМУЛИРАНА)

Подтема ATM 9.1 —

Цялост на оперативната среда

Подтема ATM 9.2 —

Проверка на актуалността на оперативните процедури

Подтема ATM 9.3 —

Предаване и поемане (handover-takeover)

ТЕМА ATM 10 —   ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ЛЕТИЩНОТО ДВИЖЕНИЕ

Подтема ATM 10.1 —

Отговорност за осигуряването

Подтема ATM 10.2 —

Функции на летищната контролна кула

Подтема ATM 10.3 —

Процес на управление на движението

Подтема ATM 10.4 —

Аеронавигационни наземни светлини

Подтема ATM 10.5 —

Информация за въздухоплавателните средства от летищната контролна кула

Подтема ATM 10.6 —

Контрол на летищното движение

Подтема ATM 10.7 —

Контрол на движението в летищния кръг

Подтема ATM 10.8 —

Използвана писта за излитане и кацане

ТЕМА ATM 11 —   ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ЛЕТИЩНОТО ДВИЖЕНИЕ — ПО ПРИБОРИ

Подтема ATM 11.1 —

Операции при намалена видимост и особени правила за визуални полети

Подтема ATM 11.2 —

Движение на заминаващи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 11.3 —

Движение на пристигащи въздухоплавателни средства

Подтема ATM 11.4 —

Контрол на летищното движение с помощта на съвременни системи

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:   МЕТЕОРОЛОГИЯ

ТЕМА MET 1 —   МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Подтема MET 1.1 —

Метеорологични явления

ТЕМА MET 2 —   ИЗТОЧНИЦИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ

Подтема MET 2.1 —

Метеорологични прибори

Подтема MET 2.2 —

Други източници на метеорологични данни

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:   НАВИГАЦИЯ

ТЕМА NAV 1 —   КАРТИ И АЕРОНАВИГАЦИОННИ КАРТИ

Подтема NAV 1.1 —

Карти и схеми

ТЕМА NAV 2 —   НАВИГАЦИЯ ПО ПРИБОРИ

Подтема NAV 2.1 —

Навигационни системи

Подтема NAV 2.2 —

Стабилизиран заход за кацане

Подтема NAV 2.3 —

Процедури за отлитане и долитане по прибори

Подтема NAV 2.4 —

Спътникови системи

Подтема NAV 2.5 —

Приложения на навигацията, основаваща се на летателните характеристики

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:   ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ТЕМА ACFT 1 —   ПРИБОРИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 1.1 —

Прибори на въздухоплавателните средства

ТЕМА ACFT 2 —   КАТЕГОРИИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 2.1 —

Турбулентна следа

Подтема ACFT 2.2 —

Прилагане на категориите подходи съгласно ИКАО

ТЕМА ACFT 3 —   ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 3.1 —

Фактори за излитането

Подтема ACFT 3.2 —

Фактори за набора на височина

Подтема ACFT 3.3 —

Фактори за финалния подход и кацането

Подтема ACFT 3.4 —

Икономически фактори

Подтема ACFT 3.5 —

Екологични фактори

ТЕМА ACFT 4 —   ДАННИ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Подтема ACFT 4.1 —

Разпознаване на видовете въздухоплавателни средства

Подтема ACFT 4.2 —

Данни за летателните характеристики

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:   ЧОВЕШКИ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 —   ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 1.1 —

Когнитивни фактори

ТЕМА HUM 2 —   МЕДИЦИНСКИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 2.1 —

Умора

Подтема HUM 2.2 —

Физическо състояние

ТЕМА HUM 3 —   СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ

Подтема HUM 3.1 —

Управление на ресурсите на екипите (TRM)

Подтема HUM 3.2 —

Работа в екип и роли в екипа

Подтема HUM 3.3 —

Отговорно поведение

ТЕМА HUM 4 —   СТРЕС

Подтема HUM 4.1 —

Стрес

Подтема HUM 4.2 —

Управление на стреса

ТЕМА HUM 5 —   ЧОВЕШКИ ГРЕШКИ

Подтема HUM 5.1 —

Човешки грешки

Подтема HUM 5.2 —

Нарушаване на правилата

ТЕМА HUM 6 —   СЪВМЕСТНА РАБОТА

Подтема HUM 6.1 —

Комуникация

Подтема HUM 6.2 —

Съвместна работа в рамките на една и съща сфера на отговорност

Подтема HUM 6.3 —

Съвместна работа между различни сфери на отговорност

Подтема HUM 6.4 —

Сътрудничество между ръководителите на полети и пилотите

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:   ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

ТЕМА EQPS 1 —   ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Подтема EQPS 1.1 —

Радиокомуникации

Подтема EQPS 1.2 —

Други гласови комуникации

ТЕМА EQPS 2 —   АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОВД

Подтема EQPS 2.1 —

Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа (AFTN)

Подтема EQPS 2.2 —

Автоматичен обмен на данни

ТЕМА EQPS 3 —   РАБОТНО МЯСТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПОЛЕТИ

Подтема EQPS 3.1 —

Работа с оборудването и наблюдението му

Подтема EQPS 3.2 —

Дисплеи и информационни системи за ситуацията

Подтема EQPS 3.3 —

Системи за полетни данни

ТЕМА EQPS 4 —   БЪДЕЩО ОБОРУДВАНЕ

Подтема EQPS 4.1 —

Нови разработки

ТЕМА EQPS 5 —   ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЛОШАВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И СИСТЕМИТЕ

Подтема EQPS 5.1 —

Реагиране на ограниченията

Подтема EQPS 5.2 —

Влошаване на показателите на комуникационното оборудване

Подтема EQPS 5.3 —

Влошаване на показателите на навигационното оборудване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:   ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

ТЕМА PEN 1 —   ЗАПОЗНАВАНЕ

Подтема PEN 1.1 —

Посещение с учебна цел на летище

ТЕМА PEN 2 —   ПОЛЗВАТЕЛИ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

Подтема PEN 2.1 —

Участници в граждански операции за ОВД

Подтема PEN 2.2 —

Участници във военни операции за ОВД

ТЕМА PEN 3 —   ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ

Подтема PEN 3.1 —

Предоставяне на услуги и изисквания на ползвателите

ТЕМА PEN 4 —   ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Подтема PEN 4.1 —

Опазване на околната среда

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 10:   ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

ТЕМА ABES 1 —   ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (ABES)

Подтема ABES 1.1 —

Преглед на извънредните и аварийните ситуации

ТЕМА ABES 2 —   УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА

Подтема ABES 2.1 —

Ефективност на комуникацията

Подтема ABES 2.2 —

Избягване на психичното претоварване

Подтема ABES 2.3 —

Сътрудничество въздух/земя

ТЕМА ABES 3 —   ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Подтема ABES 3.1 —

Прилагане на процедури за извънредни и аварийни ситуации

Подтема ABES 3.2 —

Прекъсване на радиовръзката

Подтема ABES 3.3 —

Незаконна намеса и бомбена заплаха за въздухоплавателни средства

Подтема ABES 3.4 —

Отклонено или неидентифицирано въздухоплавателно средство

Подтема ABES 3.5 —

Навлизане в писта

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 11:   ЛЕТИЩА

ТЕМА AGA 1 —   ДАННИ, ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И КООРДИНАЦИЯ НА ЛЕТИЩАТА

Подтема AGA 1.1 —

Определения

Подтема AGA 1.2 —

Координация

ТЕМА AGA 2 —   РАБОТНА ПЛОЩ

Подтема AGA 2.1 —

Работна площ

Подтема AGA 2.2 —

Маневрена площ

Подтема AGA 2.3 —

Писти за излитане и кацане

ТЕМА AGA 3 —   ПРЕПЯТСТВИЯ

Подтема AGA 3.1 —

Безпрепятствено въздушно пространство около летищата

ТЕМА AGA 4 —   ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Подтема AGA 4.1 —

Местоположение

Допълнение 5 към приложение I

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС „ПРОЦЕДУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЛЕТИЩНИЯ КОНТРОЛИРАН РАЙОН (APP)“

(Позоваване: приложение I — част ATCO, подчаст Г, раздел 2, ATCO.Г.010, буква а), точка 2, подточка iii)

СЪДЪРЖАНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:

ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4:

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 5:

НАВИГАЦИЯ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 6:

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 7:

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 8:

ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 9:

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 10:

ИЗВЪНРЕДНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 11:

ЛЕТИЩА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1:   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА INTR 1 —   УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА

Подтема INTR 1.1 —

Въведение в курса

Подтема INTR 1.2 —

Администриране на курса

Подтема INTR 1.3 —

Учебни материали и документация за обучение

ТЕМА INTR 2 —   ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КВД

Подтема INTR 2.1 —

Съдържание и организация на курса

Подтема INTR 2.2 —

Характер на обучението

Подтема INTR 2.3 —

Процес на оценяване

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2:   ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

ТЕМА LAW 1 —   ЛИЦЕНЗИРАНЕ/СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

Подтема LAW 1.1 —

Права и условия

ТЕМА LAW 2 —   ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Подтема LAW 2.1 —

Доклади

Подтема LAW 2.2 —

Въздушно пространство

ТЕМА LAW 3 —   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КВД

Подтема LAW 3.1 —

Процес на обратна връзка

Подтема LAW 3.2 —

Разследване във връзка с безопасността

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3:   УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ТЕМА ATM 1 —   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ

Подтема ATM 1.1 —

Обслужване по контрол на въздушното движение (КВД)

Подтема ATM 1.2 —

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Подтема ATM 1.3 —

Аварийно-оповестително обслужване (ALRS)

Подтема ATM 1.4 —

Капацитет на системата за ОВД и управление на потоците въздушно движение

Подтема ATM 1.5 —

Управление на въздушното пространство (УВП)

ТЕМА ATM 2 —   КОМУНИКАЦИЯ

Подтема ATM 2.1 —

Ефективна комуникация

ТЕМА ATM 3 —   РАЗРЕШЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО КВД

Подтема ATM 3.1 —

Разрешения по КВД

Подтема ATM 3.2 —

Инструкции по КВД

ТЕМА ATM 4 —   КООРДИНАЦИЯ

Подтема ATM 4.1 —

Необходимост от координация

Подтема ATM 4.2 —

Инструменти и методи за координация

Подтема ATM 4.3 —

Процедури за координация

ТЕМА ATM 5 —   ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЕТНО НИВО

Подтема ATM 5.1 —

Измерване на височина

Подтема ATM 5.2 —

Безопасна височина над препятствията

ТЕМА ATM 6 —   СЕПАРИРАНЕ

Подтема ATM 6.1 —

Вертикално сепариране

Подтема ATM 6.2 —

Хоризонтално сепариране

Подтема ATM 6.3 —

Делегиране на сепариране

ТЕМА ATM 7 —   БОРДОВИ СИСТЕМИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАСНИ СБЛИЖЕНИЯ ВЪВ ВЪЗДУХА И НАЗЕМНИ МРЕЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подтема ATM 7.1 —

Бордови системи за избягване на опасни сближения във въздуха

ТЕМА ATM 8 —   ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ

Подтема ATM 8.1 —

Управление на данни

ТЕМА ATM 9 —   ОПЕРАТИВНА СРЕДА (СИМУЛИРАНА)

Подтема ATM 9.1 —

Цялост на оперативната среда

Подтема ATM 9.2 —

Проверка на актуалността на оперативните процедури

Подтема ATM 9.3 —

Предаване и поемане (handover-takeover)

ТЕМА ATM 10 —   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО КОНТРОЛ

Подтема ATM 10.1 —

Отговорност и обработка на информацията

Подтема ATM 10.2 —

Контрол на подхода

Подтема ATM 10.3 —

Процес на управление на движението

Подтема ATM 10.4 —

Обработка на движението

ТЕМА ATM 11 —   ИЗЧАКВАНЕ

Подтема ATM 11.1 —