EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1029

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1029/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе Текст от значение за ЕИП

OJ L 284, 30.9.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2022; заключение отменено от 32020R0469

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1029/oj

30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1029/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (1), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 13, член 7, параграф 5 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията (2) се позовават на Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията (3), който беше отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията (4). Поради това позоваванията на Регламент (ЕО) № 2096/2005 в Регламент (ЕС) № 73/2010 следва да бъдат актуализирани, за да се отнасят към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011.

(2)

Приложение III към Регламент (ЕС) № 73/2010 се позовава на стандарти, установени от Международната организация по стандартизация (ISO). Същевременно след приемането на Регламент (ЕС) № 73/2010, ISO е преразгледала и преномерирала някои от тези стандарти. Позоваванията в Регламент (ЕС) № 73/2010 на съответните стандарти на ISO следва да бъдат актуализирани, за да се гарантира съгласуваност с последното номериране и редакция на тези стандарти.

(3)

Приложения I, III и XI към Регламент (ЕС) № 73/2010 се отнасят до различни определения и разпоредби, предвидени в приложение 15 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагската конвенция), и по-специално нейното дванадесето издание от юли 2004 г., което включва изменение № 34. След приемането на Регламент (ЕС) № 73/2010 Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) измени някои определения и разпоредби и част от структурата на приложение 15 към Чикагската конвенция, последно в нейното четиринадесето издание от юли 2013 г., което включва изменение № 37. Поради това позоваванията в Регламент (ЕС) № 73/2010 на приложение 15 към Чикагската конвенция, следва да бъдат актуализирани, за да бъдат спазени международните правни задължения на държавите членки и да се осигури съгласуваност с международната регулаторна рамка на ИКАО.

(4)

Регламент (ЕС) № 73/2010 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за единно небе, създаден съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 73/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

точка 7 се заменя със следното:

„7)

„интегриран аеронавигационен информационен пакет“ (наричан по-нататък „IAIP“) е пакет на хартиен или електронен носител, който се състои от следните елементи:

а)

сборник за аеронавигационна информация и публикация (наричан по-нататък „AIP“), включително измененията;

б)

АIP добавка;

в)

NOTAM, както е определен в точка 17 и предполетните информационни бюлетини;

г)

циркуляри за аеронавигационна информация; и

д)

контролен лист и списъци на валидните съобщения NOTAM;“

б)

точка 8 се заменя със следното:

„8)

„данни за препятствия“ са данни относно всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които се намират в зоната, предназначена за наземно движение на въздухоплавателните средства, или които се намират над определена повърхност, предназначена да осигури защита на въздухоплавателните средства в полет, или които се намират извън тези определени повърхности и са преценени като заплаха за въздухоплаването;“

в)

точка 10 се заменя със следното:

„10)

„картографски данни за летищата“ означава данните, събрани за целите на съставянето на картографската информация за летищата;“

г)

точка 13 се заменя със следното:

„13)

„доставчик на аеронавигационно информационно обслужване“ е организация, отговорна за предоставянето на аеронавигационно информационно обслужване, сертифицирана в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията;“

д)

точка 24 се заменя със следното:

„24)

„критични данни“ са данни, класифицирани под буква в) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „Чикагската конвенция“);“

е)

точка 25 се заменя със следното:

„25)

„съществени данни“ са данни, класифицирани под буква б) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция;“

2)

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че техният персонал, изпълняващ задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, е адекватно обучен, компетентен и оправомощен да изпълнява задачите, които се изискват от него.“

3)

В член 10 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, въвеждат и поддържат система за управление на качеството, която обхваща техните дейности по предоставяне на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, съгласно изискванията, предвидени в приложение VII, част А.“

4)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

5)

Приложение III се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

6)

Приложение XI се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(2)  Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 13).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 271, 18.10.2011 г., стр. 23).

(5)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I, част Б буква а) се заменя със следното:

„а)

се предоставят в цифров формат в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 9, 9а и 12;“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА

1.

Глава 3, раздел 3.7 (Система за управление на качеството) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

2.

Глава 3, раздел 1.2.1 (Хоризонтална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

3.

Глава 3, раздел 1.2.2 (Вертикална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

4.

Глава 4 (Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

5.

Глава 4, раздел 4.3 (Спецификации за AIP изменения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

6.

Глава 4, раздел 4.4 (Спецификации за AIP допълнения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

7.

Глава 5 (NOTAM) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

8.

Глава 6, раздел 6.2 (Предоставяне на информация на хартиен носител) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9.

Глава 10, раздел 10.1 (Райони на покритие и изисквания за предоставяне на данни) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9 a

Глава 10, раздел 10.2 (Набор от данни за терена — съдържание, числова спецификация и структура) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

10.

Допълнение 1 (Съдържание на сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

11.

Допълнение 7 (Разделителна способност за публикуването на аеронавигационни данни и класификация на тяхната пълнота) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

12.

Допълнение 8 (Изисквания към данните за терена и препятствията) към приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

13.

Спецификация за езика UML на OMG (Object Management Group), версия 2.1.1.

14.

Международна организация по стандартизация, ISO 19107:2003 — Географска информация — пространствена схема (издание 1 —8.5.2003 г.).

15.

Международна организация по стандартизация, ISO 19115:2003 — Географска информация — метаданни (издание 1 — 8.5.2003 г., [поправка Cor 1:2006 5.7.2006 г.]).

16.

Международна организация по стандартизация, ISO 19139:2007 — Географска информация — метаданни — прилагане на XML схема (издание 1 —17.4.2007 г.).

17.

Международна организация по стандартизация, ISO 19118:2011 — Географска информация — кодиране (издание 2 — 10.10.2011 г.).

18.

Международна организация по стандартизация, ISO 19136:2007 — Географска информация — GML-език (издание 1 — 23.8.2007 г.).

19.

Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 19757-3:2006 — Информационни технологии — DSDL-езици — част 3: Валидиране въз основа на правилата — схематрон (издание 1 — 24.5.2006 г.).

20.

Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (второ издание — 2002 г.).

21.

Глава 7, раздел 7.3.2 (Алгоритъм за циклична контролна сума от Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (WGS-84) (второ издание — 2002 г.).

22.

Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 27002:2005 — Информационни технологии — техники за сигурност — кодекс на добри практики за управление на сигурността на информацията (издание 1 — 15.6.2005 г.).

23.

Международна организация по стандартизация, ISO 28000:2007: — Спецификация за системите за управление на сигурността по веригата на доставки (издание 1 — 21.9.2007 г., в процес на преразглеждане, ще бъде заменено от издание 2, заплануван срок 31.1.2008 г. [на етап проучване]).

24.

Eurocae ED-99A, Изисквания към потребителите относно картографската информация за летищата (октомври 2005 г.).

25.

Международна организация по стандартизация, ISO 19110:2005 — Географска информация — методология за каталогизиране по признаци (издание 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

РАЗЛИЧИЯ С ИКАО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 14

Глава 3, раздел 3.5.2 (Циклична контролна сума) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване. (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).“


Top