EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0907

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото

OB L 255, 28.8.2014, p. 18–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj

28.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 255/18


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 907/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти на Съвета (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 (1), и по-специално член 8, параграф 1, член 40, член 46, параграфи 1, 2, 3, и 4, член 53, параграф 3, член 57, параграф 1, член 66, параграф 3, член 79, параграф 2, член 106, параграфи 5 и 6 и член 120 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1306/2013 се определят основните разпоредби относно, inter alia, акредитацията на разплащателните агенции и координиращите органи, задълженията на разплащателните агенции във връзка с публичната интервенция, финансовото управление и процедурите за уравняване на сметки, обезпеченията и използването на еврото. С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на новата нормативна уредба трябва да се приемат някои правила, за да се допълнят разпоредбите, определени с Регламент (ЕС) № 1306/2013 в съответните области. Новите разпоредби следва да заменят съществуващите регламенти (ЕО) № 883/2006 (2), (ЕО) № 884/2006 (3), (ЕО) № 885/2006 (4), (ЕО) № 1913/2006 (5), (ЕО) № 1106/2010 (6) на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕО) № 282/2012 (7) на Комисията, които се основават на вече заменени с Регламент (ЕС) № 1306/2013 регламенти на Съвета. За повече яснота и правна сигурност регламенти (ЕО) № 883/2006 (ЕО) № 884/2006, (ЕО) № 885/2006, (ЕО) № 1913/2006, (ЕС) № 1106/2010 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 следва да бъдат отменени.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 разплащателните агенции следва да се акредитират от държавите членки само ако отговарят на определени минимални условия, установени на равнището на Съюза. Тези критерии следва да обхващат четири основни области: вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга. Държавите членки следва да могат да определят допълнителни условия за акредитиране, съобразени със специфични характеристики на дадена разплащателна агенция. Освен това следва да се определят подробни разпоредби по отношение на критериите за акредитиране на координиращите органи, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(3)

Мерките за публична интервенция могат да се финансират само ако съответните разходи се извършват от разплащателните агенции, определени от държавите членки като отговорни за някои задължения по отношение на публичната интервенция. В съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 обаче изпълнението на задачи, по-специално такива, които са свързани с управлението и проверката на мерки за интервенция, с изключение на изплащането на помощи, може да се делегира. Следва да има възможност няколко разплащателни агенции да изпълняват тези задачи. Следва също така да се разпореди управлението на някои мерки за публично съхранение да може да се повери на трети страни — публични или частни структури, под отговорността на разплащателната агенция. Поради това е уместно да се уточни обхватът на отговорността на разплащателните агенции в този контекст, да се уточнят техните задължения и да се определи при какви условия и според кои правила управлението на някои мерки по публично съхранение може да се повери на трети страни — публични или частни структури. В този случай следва да се предвиди, че съответните органи трябва да действат съгласно договор въз основа на общи задължения и принципи, които следва да бъдат определени.

(4)

По отношение на ЕФГЗ в законодателството на Съюза в областта на селското стопанство са предвидени крайни срокове за изплащане на помощите на бенефициерите, които следва да се спазват от държавите членки. Плащанията, извършени извън тези срокове, за които закъснението е необосновано, се считат за нередовни плащания и поради това не подлежат на възстановяване от Комисията, както е предвидено в член 40 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Анализът на забавените плащания на помощ от страна на държавите членки показва, че някои от тях се дължат на допълнителни проверки на държавите членки, които се отнасят до спорни искове, жалби и други национални съдебни спорове. В съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на разходите следва да се определи фиксиран марж, в рамките на който да не се намаляват месечните плащания в тези случаи. Освен това при надхвърляне на този марж, с цел финансовото въздействие да се намали пропорционално на констатираното закъснение на плащането, следва да се предвиди възможността Комисията да прилага степенувано намаляване на плащанията от страна на Съюза в зависимост от продължителността на констатираното просрочване на плащането. Плащането на помощта преди най-ранната възможна дата за плащане, предвидена в съюзното законодателство в областта на селското стопанство, не може да бъде обосновано със същите причини, както при плащанията след най-късната дата за плащане. Поради това за тези ранни плащания не следва да бъде предвидено пропорционално намаление. Следва обаче да се предвиди изключение за случаите, в които в законодателството в областта на селското стопанство се предвижда авансово плащане до определен максимален размер.

(5)

Комисията извършва месечни или периодични плащания в полза на държавите членки въз основа на предоставените от тях декларации за разходи. Тя следва обаче да вземе предвид приходите на разплащателните агенции за сметка на бюджета на Съюза. В тази връзка е необходимо да се определят условията, при които следва да се извърши известно прихващане между някои видове разходи и приходи, осъществени по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(6)

В случай че бюджетът на Съюза не е приет до началото на финансовата година, по силата на член 16, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8) плащанията може да се извършват по глави с месечна периодичност до максимален размер от една дванадесета от предвидените по съответната глава бюджетни кредити за предходната финансова година. С цел справедливото разпределение на наличните бюджетни кредити между държавите членки е необходимо в този случай да се предвиди месечните плащания по линия на ЕФГЗ и междинните плащания по линия на ЕЗФРСР да се извършват до определен процент от разходите, декларирани от всяка държава членка, а непокритата в рамките на съответния месец разлика да се пренасочи с решение на Комисията към следващото месечно или междинно плащане.

(7)

Приложимите валутни курсове следва да се определят в зависимост от съществуването или не на правопораждащ факт в секторното законодателство в областта на селското стопанство. С цел държавите членки, които не са приели еврото, да не прилагат различни валутни курсове, при осчетоводяването в парична единица, различна от еврото, на приходите или помощите, изплатени на бенефициерите — от една страна, и от друга страна — в декларациите за разходите от разплащателните агенции, съответните държави членки следва да прилагат същия валутен курс за декларациите на разходите по линия на ЕФГЗ, като използвания при получаването на тези приходи или извършването на плащанията към бенефициерите. Освен това с цел опростяване на административните формалности по отношение на възстановяването на разходи, свързани с няколко операции, следва да се предвиди единен валутен курс при осчетоводяването на тези възстановени разходи.

(8)

С цел да се даде възможност на Комисията да проверява, че държавите членки спазват задължението си да защитават финансовите интереси на Съюза и да се гарантира ефективното прилагане на процедурата за уравняване по съответствие, предвидена в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, следва да бъдат определени разпоредби относно критериите и методологията за прилагане на корекции. Следва да бъдат определени различните видове корекции, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и да бъдат установени принципи за това как ще се вземат под внимание обстоятелствата на съответния случай с цел да се определят сумите на корекцията. Освен това следва да бъдат определени правила за това как възстановените от държавите членки разходи на бенефициерите ще се добавят към фондовете.

(9)

В Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвижда проверка на търговските документи на субектите, които получават или извършват плащания, свързани пряко или косвено със системата за финансиране на ЕФГЗ, с цел да се установи дали транзакциите, представляващи част от системата за финансиране на ЕФГЗ, действително са били извършени и дали са били изпълнени правилно. Уместно е от прилагането на посочения регламент да се изключат онези мерки, чието естество не позволява последващ контрол чрез проверки на търговските документи, както и мерките, при които плащанията се извършват на площ или не са свързани с търговски документи, които могат да бъдат проверявани.

(10)

В редица разпоредби в законодателството на Съюза в областта на селското стопанство се предвижда предоставяне на обезпечение, с което се гарантира изплащането на дължимата сума при неспазване на задължение. Опитът показва обаче, че това изискване на практика се тълкува по много различни начини. Поради това с цел да се избегнат неравностойни условия на конкуренция, следва да бъдат определени приложимите към това изискване условия.

(11)

Разходите по внасянето на обезпечение за лицето, внасящо обезпечението, както и за компетентния орган, могат да се окажат непропорционални спрямо сумата, чието плащане е гарантирано с обезпечението, ако тази сума е под определен размер. Поради това компетентните органи следва да имат право да отменят изискването за обезпечение за плащане на сума под този размер. Освен това компетентните органи следва да бъдат оправомощени да отменят изискването за обезпечение, ако статутът на лицето, отговорно за изпълнение на задълженията, прави това изискване ненужно.

(12)

Компетентният орган следва да има право да откаже предложено обезпечение, ако прецени, че е незадоволително.

(13)

С Регламент (ЕС) № 1306/2013 се въвеждат по-строги разпоредби, които изискват внасянето на обезщетение, с което се гарантира изплащането на дължимата сума при неспазване на задължение. Тази единна хоризонтална нормативна уредба следва да бъде допълнена с единни правила за случаите на непреодолима сила, на задържане или освобождаване на обезпечението. Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (9) и Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (10) съдържат правила за освобождаването и задържането на обезпеченията при режима на лицензии и при режима на възстановяванията при износ. Новите правила, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат и по отношение на тези области. От съображения за яснота и правна сигурност съответните разпоредби на регламенти (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 612/2009 следва да бъдат заличени.

(14)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 бе направено разграничение между главни, вторични и подчинени изисквания, докато ограничен брой регламенти на Комисията се отнасят само до първичните изисквания. При неизпълнение на дадено изискване обезпечението е било задържано в пълен или в размер, пропорционален на обезпечението, което го гарантира, определен въз основа на сложни методи на изчисление. При спазване на принципа на пропорционалност следва да се прилага опростен подход във връзка със задържането на обезпечения в случаи, когато дадено задължение не е изпълнено, не е изпълнено в срок, както и ако доказателството за изпълнението му не е представено в определения срок.

(15)

В редица разпоредби в законодателството на Съюза в областта на селското стопанство се предвижда дадено обезпечение да бъде задържано при нарушение на обезпечено задължение, без да се прави разлика между видовете нарушения. В интерес на равнопоставеността следва да се направи ясно разграничение между последиците от нарушение на различни задължения. По-специално следва да се предвиди разпоредба в някои конкретни случаи да се задържа само част от обезпечението.

(16)

Последиците от неизпълнение на дадено задължение не следва да бъдат разграничавани в зависимост от това дали е получено или не авансово плащане. Съответно дадените срещу авансови плащания обезпечения следва да се уреждат в отделни разпоредби.

(17)

Следва да бъдат установени правопораждащите факти за валутните курсове, приложими в различните случаи, които възникват в рамките на секторното законодателство в областта на селското стопанство, без да се засягат специфичните определения или изключения, предвидени в разпоредбите за съответните сектори въз основа на критериите по член 106, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(18)

За всички цени или суми, които трябва да бъдат определени в рамките на търговията с трети държави, приемането на митническата декларация е правопораждащият факт, който е най-подходящ за постигането на съответната търговска цел. Същото се отнася за възстановяванията при износ и за определянето на входната цена на плодовете и зеленчуците в Съюза, по която продуктите се класират в Общата митническа тарифа. Ето защо този правопораждащ факт следва да бъде приет.

(19)

При възстановявания при производство правопораждащият факт за валутния курс по правило е свързан с изпълнението на някои специфични формални изисквания. С цел хармонизиране на разпоредбите следва да бъде предвидено като правопораждащ факт да бъде определено настъпването на датата, на която се декларира, че продуктите са достигнали изискваното местоназначение, когато има такова изискване за местоназначението, а във всички останали случаи — приемането на заявлението за изплащане на сумата за възстановяване от разплащателната агенция.

(20)

При помощта, която се предоставя за количество търгуван продукт или продукт за използване по определен начин, задължението, което трябва да бъде спазено за целите на предоставянето на помощта, е факт, който гарантира, че въпросните продукти се използват по съответния начин. Придобиването на продуктите от съответния оператор е предпоставка, която позволява на компетентните органи да извършват необходимите проверки или ревизии на сметките на оператора, и гарантира еднакво третиране на досиетата. Ето защо правопораждащият факт за валутния курс следва да бъде определен в зависимост от придобиването на продуктите.

(21)

При другите видове помощи, предоставяни в сектора на селското стопанство, случаите могат да са коренно различни. Въпреки това такива помощи винаги се предоставят по заявление и в сроковете, установени от законодателството. Ето защо в този случай като правопораждащ факт за валутния курс следва да бъде определено настъпването на крайния срок за подаване на заявленията.

(22)

По отношение на подпомагането, помощите и премиите за лозаро-винарския сектор правопораждащият факт за валутния курс следва да бъде свързан — в зависимост от ситуацията — с началната дата на винарската година, със завършването на определени операции или с настъпването на определена дата. Ето защо правопораждащият факт, който трябва да се вземе предвид, следва да бъде определен за всеки отделен случай.

(23)

Обстоятелствата, които трябва да бъдат отчетени при определянето на правопораждащия факт, се различават много в отделните сектори. Поради това правопораждащият факт следва да бъде определен според особеностите на всеки отделен случай и мерките за съответните селскостопански сектори, по-конкретно за помощите за сектора на млякото и млечните продукти, схемата за предлагане на плодове в училищата, сектора на захарта, мерките за насърчаване, някои мерки за сектора на плодовете и зеленчуците.

(24)

По отношение на сумите със структурен или екологичен характер, посочени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11), и сумите, които са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (12) и за които плащанията се осигуряват по програмите за развитие на селските райони, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, се определят за пазарна година или за календарна година. Следователно търговската цел е постигната, ако правопораждащият факт за валутния курс е установен за съответната година. Въз основа на това като правопораждащ факт следва да бъде определено настъпването на 1 януари на годината, през която е взето решението за отпускане на помощта.

(25)

По отношение на авансовите плащания и обезпеченията сумите за плащане или гарантираните суми се определят в евро съгласно секторното законодателство в областта на селското стопанство. Ето защо валутният курс, който се прилага за тези суми, трябва да бъде определен към дата, близка до датата на авансовото плащане или към датата, на която е предоставено обезпечението. Ако се използват обезпеченията, стойността на тези обезпечения трябва също така да покрива всички рискове, за които са учредени. При тези обстоятелства правопораждащият факт за валутния курс следва да бъде определен в зависимост или от деня, в който е фиксирана сумата на авансовото плащане или е внесено обезпечението, или от датата, на която те са платени.

(26)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (13) Комисията автоматично отменя бюджетен кредит, който не е използван по линия на програма за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г., в края на втората година, следваща годината, в която е поето бюджетното задължение. В Регламент (ЕС) № 1306/2013 правилото е променено, като се предвижда, че бюджетният кредит отпада автоматично в края на третата година, следваща годината, в която е поето бюджетното задължение. От съображения за последователност правилото N+2 следва да продължи да се прилага за програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. и следва да се предвиди съответно преходно правило. По същия начин междинните плащания по линия на програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. следва да продължат да се определят според общия размер на приноса на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет за целия срок на изпълнение на съответната програма. Освен това с цел последователност в управлението на тези програми настоящите преходни разпоредби следва да се прилагат от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИ

Член 1

Условия за акредитиране на разплащателните агенции

1.   Както е определено в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, в хода на извършване на управление и контрол на разходите разплащателните агенции предоставят достатъчно гаранции по отношение на извършваните от тях плащания, както и относно предаването и съхраняването на информация, че:

а)

преди разрешаване на плащането се проверява допустимостта на исканията, а в рамките на развитието на селските райони — и процедурата за отпускане на помощи, както и тяхното съответствие с разпоредбите на Съюза;

б)

се водят точни и изчерпателни отчети за извършените плащания;

в)

се извършват проверките, определени в законодателството на Съюза;

г)

се представят изискваните документи в сроковете и във вида, регламентирани в разпоредбите на Съюза;

д)

документите са достъпни и се съхраняват по начин, който гарантира тяхната пълнота, валидност и четливост, включително по отношение на електронните документи по смисъла на разпоредбите на Съюза.

2.   Държавите членки акредитират като разплащателни агенции отдели или органи, които отговарят на условията по параграф 1. Освен това, за да бъде акредитирана, разплащателната агенция трябва да разполага с административна организация и система за вътрешен контрол, които отговарят на критериите, установени в приложение I („условия за акредитиране“), по отношение на:

а)

вътрешната среда;

б)

контролните дейности;

в)

информацията и комуникацията, и

г)

мониторинга.

Държавите членки могат да определят допълнителни условия за акредитиране с цел да се отчете размерът, отговорностите и други особености на разплащателната агенция.

Член 2

Условия за акредитиране на координиращите органи

1.   Ако има повече от една акредитирана разплащателна агенция, в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 с официален акт на равнище министри съответната държава членка взима решение относно акредитирането на координиращия орган, след като се е уверила, че административните правила на този орган предлагат достатъчни гаранции, че той е в състояние да изпълнява задачите, посочени в този член.

2.   За да бъде акредитиран, координиращият орган следва да е въвел процедурите, които гарантират, че:

а)

декларациите до Комисията са въз основа на информация от надлежно оторизирани източници;

б)

декларациите до Комисията са надлежно одобрени преди изпращането им;

в)

в подкрепа на информацията, изпратена на Комисията, има възможност за реално одиторско проследяване;

г)

запис на получената и предадената информация се съхранява надеждно на хартиен носител или в електронен формат.

Член 3

Задължения на разплащателната агенция по отношение на публичната интервенция

1.   Разплащателните агенции, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, управляват и упражняват контрол върху поверените им операции, свързани с мерките за интервенция под формата на публично съхранение, при определените в приложение II към настоящия регламент условия, както и, ако е необходимо, в секторното законодателство в областта на селското стопанство, по-специално въз основа на минималната честота на проверките, установена в посоченото приложение.

Разплащателните агенции могат да делегират правомощията си в тази връзка на интервенционни агенции, които отговарят на условията за одобрение, определени в точка 1.В от приложение I към настоящия регламент, или да осъществяват дейност чрез други разплащателни агенции.

2.   Без да се засяга цялостната им отговорност по отношение на публичното съхранение, разплащателните агенции или интервенционните агенции могат:

а)

да поверят управлението на някои мерки за публично съхранение на физически или юридически лица, съхраняващи закупени селскостопански продукти, („оператори на складове“).

б)

да възложат за определено време на физически или юридически лица да извършват някои специфични задачи, определени в секторното законодателство в областта на селското стопанство.

В случаите, когато разплащателните агенции поверят управлението на операторите на складове, както е посочено в буква а) от първа алинея, управлението се извършва съгласно договори за съхранение въз основа на задълженията и общите принципи, изложени в приложение III.

3.   Задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичното съхранение са по-специално, както следва:

а)

да водят отчети за складова наличност и финансови отчети за всеки продукт, обхванат от мярка за интервенция, включваща публично съхранение, въз основа на операциите, които извършват от 1 октомври на дадена година до 30 септември на следващата година — период, наричан по-долу „отчетна година“;

б)

да водят актуален списък на операторите на складове, с които са сключили договори за публично съхранение. Този списък съдържа позовавания, които позволяват точното определяне на всички пунктове на съхранение, капацитета им, броя на складовете, хладилните складове и силозите, както и чертежи и схеми за тях;

в)

да предоставят на Комисията стандартните договори, използвани за публично съхранение, утвърдените правила за приемането, съхранението и изтеглянето на продукти от складовете на операторите на складове, както и приложимите правила по отношение на отговорността на операторите на складове;

г)

да водят централизирани отчети за складова наличност в електронен формат за всички складови наличности, в които са обхванати всички места за съхранение, всички продукти и всички количества и качества на различните продукти, като във всеки отделен случай се уточнява теглото (нето и бруто, когато е приложимо) или обемът;

д)

да извършват всички операции по съхранение, запазване, транспорт или прехвърляне на интервенционните продукти в съответствие със законодателството на Съюза и националното законодателство, без да се засяга отговорността на купувачите, на другите разплащателни агенции, участващи в операцията, както и на всяко друго лице, което действа по указания в това отношение;

е)

да извършват проверки на нередовни интервали и без предварително предупреждение през цялата година на местата, където се съхраняват складовите наличности за интервенция. При условие че не е застрашена целта на контрола обаче, може да бъде пратено уведомление, строго ограничено до минималния необходим срок. Подобно уведомление не превишава 24 часа, с изключение на надлежно обосновани случаи;

ж)

да извършват годишна инвентаризация в съответствие с член 4.

Когато в дадена държава членка управлението на отчетите за публично съхранение на един или повече продукти се извършва от повече от една разплащателна агенция, отчетите за складова наличност и финансовите отчети, посочени в букви а) и г), се консолидират на равнището на държавата членка преди съответната информация да се съобщи на Комисията.

4.   Разплащателните агенции предприемат всички необходими стъпки, за да се гарантира:

а)

че продуктите, обхванати от мерките за интервенция на Съюза, се запазват правилно, чрез проверка на качеството на съхраняваните продукти поне веднъж годишно;

б)

цялостността на складовите наличности за интервенция.

5.   Разплащателните агенции незабавно информират Комисията:

а)

за случаите, когато удължаването на срока на съхранение на даден продукт би довело до развалянето му;

б)

за количествени загуби или разваляне на продукта поради природни бедствия.

Ако са приложими ситуациите, посочени в букви а) и б) от първа алинея, Комисията взема подходящото решение:

а)

по отношение на ситуациите, посочени в буква а) от първата алинея — в съответствие с процедурата за разглеждане, определена в член 229, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14);

б)

по отношение на ситуациите, посочени в буква б) от първата алинея — в съответствие с процедурата за разглеждане, определена в член 116, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.   Разплащателните агенции носят всички финансови последици от лошото съхранение на продукти, обхванати от мерки за интервенция на Съюза, по-специално в резултат на неподходящи методи на съхранение. Без да се засяга правото за предявяване на иск срещу операторите на складове, разплащателните агенции носят финансова отговорност, ако не изпълнят ангажиментите или задълженията си.

7.   Разплащателните агенции осигуряват непрекъснат достъп — по електронен път или на място в разплащателните агенции —до отчетите за публично съхранение и всички документи, договори и досиета, съставени или получени в рамките на операции по интервенция, на представители на Комисията или на лица, упълномощени от Комисията.

Член 4

Инвентаризация

1.   През всяка отчетна година разплащателните агенции извършват инвентаризация на всеки продукт, който е бил предмет на интервенция от Съюза.

Те сравняват резултатите от инвентаризацията със счетоводните данни. Всички установени разлики в количествата и сумите вследствие на разлики в качеството, установени по време на проверки, се отчитат в съответствие с приетите разпоредби въз основа на член 46, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.   За целите на параграф 1 липсващите количества вследствие на нормални операции по съхранение са равни на разликата между теоретичната складова наличност, установена от инвентарните списъци, от една страна, и действителната физическа складова наличност, установена въз основа на инвентаризацията, предвидена в параграф 1, или складовата наличност, посочена като оставаща в счетоводните книги, след изчерпване на физическата складова наличност на даден склад, от друга страна, и са съобразени с границите на отклонение, установени в приложение IV.

ГЛАВА II

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Член 5

Неспазване на последния срок за плащане

1.   По отношение на ЕФГЗ в съответствие с изключенията, посочени в член 40, първа алинея на Регламент (ЕС) № 1306/2013, и в съответствие с принципа за пропорционалност направените след изтичането на сроковете за плащане разходи са допустими за плащания от страна на Съюза съгласно условията, определени в параграфи 2 до 6 от настоящия член.

2.   Ако направените след сроковете за плащане разходи не надхвърлят 5 % от тези, направени в срок, не се прави намаление на месечните плащания.

Ако направените след сроковете за плащане разходи надхвърлят прага от 5 %, всички разходи, направени със закъснение, се намаляват в съответствие със следните разпоредби:

а)

разходите, направени през първия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, се намаляват с 10 %,

б)

разходите, направени през втория месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, се намаляват с 25 %;

в)

разходите, направени през третия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, се намаляват с 45 %;

г)

разходите, направени през четвъртия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, се намаляват със 70 %;

д)

разходите, направени по-късно от четвъртия месец след месеца, в който е изтекъл срокът за плащане, се намаляват със 100 %.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 по отношение на преките плащания, попадащи под тавана, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15), се прилагат следните условия:

а)

ако прагът, посочен в параграф 2, първа алинея, не е използван изцяло, по отношение на календарна година N, за извършените до 15 октомври на година N+1 плащания и оставащата част от прага надхвърля 2 %, оставащата част се намалява на 2 %;

б)

През дадена финансова година N + 1 преките плащания, различни от плащанията, предвидени в Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16) и в Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17), по отношение на календарните години N-1 или по-рано, извършени след крайния срок за плащане, ще бъдат допустими за финансиране от ЕФГЗ само ако общата сума на преките плащания, извършени в рамките на финансова година N+1, където е приложимо, коригирани за суми преди корекцията, предвидена в член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не надхвърля тавана, посочен в приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на календарната година N, в съответствие с член 7 от посочения регламент.

в)

разходите, надхвърлящи посочените в буква а) или б) ограничения, се намаляват със 100 %.

Сумите на възстановяванията, посочени в член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не се вземат предвид, за да се провери спазването на условието, посочено в точка б) от алинея първа на настоящия параграф.

4.   Комисията прилага различни срокове от определените в параграфи 2 и 3 и/или по-ниско или нулево процентно намаляване, ако има специални условия за управление на определени мерки или ако държавите членки са представили основателни причини за това.

Първа алинея не се прилага обаче за разходите, надхвърлящи посочения в параграф 3, буква б) лимит.

5.   Проверките на спазването на сроковете за плащане в рамките на месечните плащания се извършват двукратно за една финансова година:

а)

за разходите, направени до 31 юли;

б)

за разходите, направени до 15 октомври.

Всяко просрочване на сроковете през август, септември и октомври се взема предвид в решението за уравняване на счетоводните сметки, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.   Посочените в този член намаления се прилагат без да се засяга последващото решение за уравняването по съответствие, както е посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 6

Неспазване на най-ранната дата на плащане

Що се отнася до ЕФГЗ, ако на държавите членки е разрешено да отпускат авансови плащания до определен максимален размер преди най-ранната дата на плащане, определена в секторното законодателство в областта на селското стопанство, всички разходи, изплатени над тази максимална сума, се считат за разходи, направени преди най-ранната дата на плащане. В съответствие с изключенията, посочени в член 40, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 обаче, тези разходи са допустими за плащания в Съюза след намаление от 10 %.

Член 7

Изравняване от разплащателните агенции

1.   С решението си относно месечните плащания, което се приема съгласно член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, Комисията извършва плащане на остатъка от декларираните от всяка държава членка разходи, намален с целевите приходи, които съответната държава членка е включила в същата декларация за разходите. Това изравняване се счита за равностойно на събиране на съответните приходи.

Бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, генерирани от целевите приходи, са открити от момента, в който приходите бъдат прехвърлени към бюджетните линии. В съответствие с разпоредбите, определени в член 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, отпускането на средствата се извършва при осчетоводяването на целевите приходи в рамките на два месеца след получаване на отчетите на държавите членки.

2.   Ако сумите по член 43, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 са били задържани преди изплащането на помощта, във връзка с която са установени нередности или небрежност, те се приспадат от съответния разход.

3.   Размерът на участието по линия на ЕЗФРСР, възстановяван от бенефициерите в рамките на съответната програма за развитие на селските райони за референтния период, се приспада от сумите за изплащане от ЕЗФРСР в декларациите за разходи за споменатия период.

4.   По-голямата или по-малката сума, която евентуално се получава от уравняването на сметките съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и която може да се използва повторно за програмата за развитие на селските райони, се добавя или изважда от размера на участието на ЕЗФРСР при изготвянето на първата декларация след решението за уравняване на сметките.

5.   Финансирането от ЕФГЗ е равно на разходите, изчислени въз основа на съобщената от разплащателната агенция информация, след приспадане на натрупаните от мерките за интервенция приходи, валидирани от установената от Комисията компютризирана система и включени от разплащателната агенция в декларацията ѝ за разходи.

Член 8

Късно приемане на бюджета на Съюза

1.   Що се отнася до ЕФГЗ, ако бюджетът на Съюза не е приет до началото на бюджетната година, месечните плащания, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се предоставят като процент на декларираните от всяка държава членка разходи, който се определя за всяка глава на бюджета и в рамките на границите, определени в член 16 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията взема предвид невъзстановения на държавите членки остатък, при решенията за следващите възстановявания на разходи.

2.   Що се отнася до ЕЗФРСР, ако бюджетът на Съюза не е приет до началото на бюджетната година:

а)

Междинните плащания, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се предоставят пропорционално на разполагаемите кредити като процент от декларациите за разходи, получени за всяка програма за развитие на селските райони. Комисията взема предвид невъзстановения на държавите членки остатък при следващи междинни плащания.

б)

По отношение на бюджетните задължения, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за първите годишни вноски след приемане на програмите за развитие на селските райони се спазва редът за приемане на тези програми. Бюджетните задължения за следващите годишни вноски се изпълняват по реда на изчерпване на средствата по тези задължения от програмите. Комисията може да направи частични годишни вноски за програмите за развитие на селските райони, ако наличните бюджетни кредити за поети задължения са ограничени. Оставащите средства за тези програми се поемат като задължение на първо място, след като допълнителните бюджетни кредити за поети задължения са налице.

Член 9

Отсрочване на месечните плащания

След като информира заинтересованите държави членки, Комисията може да забави месечните плащания, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 до държавите членки, в случай че съобщенията, посочени в член 102, параграф 1, буква в), подточки i) и ii) от този регламент, се предоставят със закъснение или съдържат несъответствия, изискващи допълнителни проверки.

Член 10

Временно преустановяване на плащанията в случай на закъснение

1.   Временното преустановяване на плащанията по член 42 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се прилага спрямо всички мерки, изброени в приложение V към настоящия регламент.

2.   По отношение на разходите по ЕФГЗ се прилагат следните ставки на временно преустановяване на плащания:

а)

ако резултатите от контрола не са били изпратени до 15 октомври, 1 % от разходите, за които съответната информация не е била изпратена навреме;

б)

ако резултатите от контрола не са били изпратени до 1 декември, 1,5 % от разходите, за които съответната информация не е била изпратена навреме.

3.   По отношение на разходите по ЕЗФРСР се прилагат следните ставки на временно преустановяване на плащанията:

а)

ако резултатите от контрола не са били изпратени до 15 октомври, 1 % от разходите, за които съответната информация не е била изпратена навреме;

б)

ако резултатите от контрола не са били изпратени до 15 януари, 1,5 % от разходите, за които съответната информация не е била изпратена навреме.

Член 11

Приложим валутен курс за изготвяне на декларациите за разходи

1.   В съответствие с член 106, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на ЕФГЗ при изготвянето на декларациите си за разходи държавите членки, които не са приели еврото, прилагат същия валутен курс, който са използвали при извършването на плащанията към бенефициерите или при получаването на приходите в съответствие с глава V и секторното законодателство в областта на селското стопанство. За решенията за уравняване, посочени в членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, държавите членки използват първия валутен курс, установен от Европейската централна банка след датата на приемане на такова решение.

В случаи, различни от посочените в първа алинея, по-специално по отношение на програми за насърчаване, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (18), за мерки за насърчаване в лозаро-винарския сектор, както и за операциите, за които в секторното законодателство в областта на селското стопанство не е предвиден правопораждащ факт, приложимият валутен курс е предпоследният валутен курс, установен от Европейската централна банка преди месеца, по отношение на който са декларирани разходите или целевите приходи.

2.   По отношение на програмите за развитие на селското стопанство при изготвянето на декларациите си за разходи държавите членки, които не са част от еврозоната, прилагат за всяка операция по плащане или възстановяване предпоследния валутен курс, установен от Европейската централна банка преди месеца, в който са регистрирани операциите в счетоводните книги на разплащателната агенция.

ГЛАВА III

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИ И ДРУГИ ПРОВЕРКИ

Член 12

Критерии и методология за прилагане на корекциите в рамките на уравняването по съответствие

1.   С цел вземане на решение в съответствие с член 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно сумите, които да бъдат изключени от финансиране от Съюза, Комисията прави ясна разлика между сумите или частите от суми, определени като неправомерно изразходвани, и сумите, определени чрез екстраполирани или фиксирани корекции.

За целите на определянето на сумите, които да бъдат изключени от финансиране от Съюза, когато бъде установено, че разходите не са били направени в съответствие със законодателството на Съюза, а по отношение на ЕЗФРСР — в съответствие с приложимото съюзно и национално законодателство, Комисията използва собствените си констатации и взема под внимание предоставената от държавите членки информация в рамките на процедурата за уравняване по съответствие съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.   Комисията решава кои суми трябва да бъдат изключени от финансиране чрез определяне на неправомерно изразходваните суми само ако тези суми могат да бъдат определени чрез пропорционални усилия. Когато не е възможно чрез пропорционални усилия Комисията да определи неправомерно изразходваните суми, държавата членка може в рамките на определените срокове в хода на процедурата за уравняване по съответствие да предостави данни относно проверката на тези суми въз основа на анализ на всеки отделен случай, при който има възможност да е направен пропуск. Проверката обхваща всички разходи, направени в нарушение на приложимото право и за сметка на бюджета на Съюза. Предоставените данни включват всички отделни суми, които са счетени за недопустими поради съответния пропуск.

3.   Ако не е възможно неправомерно изразходваните суми да бъдат определени в съответствие с параграф 2, Комисията може да установи сумите, които трябва да бъдат изключени, чрез ектраполирани корекции. За да се даде възможност на Комисията да установи съответните суми в сроковете, предвидени от Комисията в хода на процедурата за уравняване по съответствие, държавите членки могат да представят на Комисията изчисления на сумите, които трябва да бъдат изключени от финансиране от Съюза, чрез екстраполиране със статистически инструментариум на резултатите от проверките, направени на представителна извадка от тези случаи. Извадката трябва да бъде от генералната съвкупност, за която има основателни очаквания, че може да съдържа същия пропуск.

4.   С оглед да се вземат под внимание представените от държавите членки резултати от изчисленията, посочени в параграфи 2 и 3, Комисията има право да:

а)

направи оценка на методите за изчисляване или екстраполация, които държавите членки трябва да опишат ясно;

б)

провери представителността на извадката по параграф 3;

в)

провери съдържанието и резултатите от представеното ѝ изчисление или екстраполация;

г)

получи достатъчно и подходящи одитни доказателства по отношение на изходните данни.

5.   При прилагането на параграф 3 държавите членки могат да използват контролните статистически данни на разплащателните агенции, потвърдени от сертифициращия орган, или определеното от този орган ниво на грешките в контекста на одита му, посочен в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при следните условия:

а)

Комисията е удовлетворена от работата, извършена от сертифициращите органи, както по отношение на одитната стратегия, така и по отношение на съдържанието, обхвата и качеството на същинската одитна дейност;

б)

обхватът на работата на сертифициращите органи е съобразен с обхвата на съответното проучване във връзка с уравняването по съответствие, по-специално що се отнася до мерките или схемите;

в)

взет е под внимание размерът на санкциите, които е трябвало да бъдат наложени.

6.   Ако не са изпълнени условията, посочени в параграфи 2 и 3, за установяване на сумите, които трябва да бъдат изключени, или ако естеството на случая не позволява сумите да бъдат установени въз основа на посочените параграфи, Комисията прилага подходящи фиксирани корекции, като надлежно отчита естеството и тежестта на нарушението и своята оценка на риска от финансовата вреда, причинена на Съюза.

Нивото на фиксираната корекция се определя, като се взема предвид по-специално видът на установения пропуск. За тази цел пропуските при прилагането на мерките за контрол се разделят на пропуски, установени при основни проверки, и на такива при спомагателни проверки, както следва:

а)

Основните проверки са административните проверки и проверките на място, необходими за определяне на допустимостта на помощта и съответната приложимост на намаления и санкции;

б)

Спомагателни проверки са всички останали административни дейности, необходими за правилното обработване на исканията.

Ако в рамките на една и съща процедура за уравняване по съответствие бъдат установени различни случаи на нарушения, които поотделно изискват различни фиксирани корекции, тогава се прилага най-високото ниво на фиксирана корекция.

7.   При определянето на нивото на фиксираните корекции Комисията по-специално взема под внимание следните обстоятелства, сочещи към по-сериозни пропуски, които предполагат и по-висок риск от загуба за сметка на бюджета на Съюза:

а)

една или няколко от основните проверки не са извършени, или са извършвани толкова некачествено или толкова рядко, че могат да бъдат определени като недостатъчно ефективни за определянето на допустимостта на искането или за предотвратяването на нередностите; или

б)

открити са три или повече пропуска по отношение на една и съща система за контрол; или

в)

установено е, че държавата членка не прилага контролна система или че са налице сериозни пропуски в нейното действие, както и че има доказателства за много нередности и небрежност в борбата с неправомерните практики или злоупотреби; или

г)

спрямо съответната държава членка вече е била прилагана корекция за подобни пропуски в същия сектор — след проверка от Комисията за всякакви коригиращи или компенсаторни мерки, които вече са предприети от държавата членка.

8.   Ако държавата членка представи определени обективни сведения, които не отговарят на условията, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, но които показват, че максималната загуба за фондовете се ограничава до размер, по-нисък от размера на загубата, която би възникнала при прилагането на по-ниска от предложената фиксирана ставка, Комисията използва по-ниската фиксирана ставка при определяне на сумите, които трябва да бъдат изключени от финансирането от Съюза в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

9.   От сумата, която Комисията е решила да се изключи от финансирането от Съюза в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се приспадат възстановените суми, събрани от държавата членка от бенефициерите и начислени в полза на фонда преди крайната дата, която се определя от Комисията в хода на процедурата за уравняване по съответствие.

Член 13

Задължение след процедури по възстановяване

След приключването на процедурите по възстановяване, посочени в член 54, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, държавите членки:

а)

разпределят към ЕФГЗ петдесет процента от възстановените суми след приспадане на разходите за възстановяване, както е предвидено в член 55, параграф 2 от посочения регламент;

б)

разпределят към ЕЗФРСР петдесет процента от сумите, възстановени след приключването на програмата за развитие на селските райони или преди приключването на съответната програма, но които не са били преразпределени в съответствие с член 56 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 14

Проверка на трансакциите

Системата за проверка на трансакциите, установена в дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не се прилага спрямо мерките, представени в приложение VI към настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Обхват и използвани термини

Член 15

Обхват

Настоящата глава се прилага във всички случаи, в които секторното законодателство в областта на селското стопанство предвижда обезпечение, дори когато специфичният термин „обезпечение“ не е употребен.

Настоящата глава не се прилага за обезпечения, с които се гарантира плащането на вносните и износните мита, посочени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (19).

Член 16

Термини, използвани в настоящата глава

За целите на настоящата глава:

а)

„компетентен орган“ е страната, оправомощена да приеме обезпечението или страната, оправомощена да вземе решение в съответствие със съответния регламент за освобождаването или задържането на обезпечението;

б)

„блоково обезпечение“ е обезпечение, предоставяно на компетентния орган с цел осигуряване на изпълнението на повече от едно задължение;

в)

„съответната част от гарантираната сума“ означава тази част от сумата, съответстваща на количеството, за което е било нарушено дадено изискване.

РАЗДЕЛ 2

Изискване за обезпечение

Член 17

Отговорна страна

Обезпечението се предоставя от или от името на страната, отговорна да изплати дължимата парична сума при неизпълнение на задължение.

Член 18

Отмяна на изискването за обезпечение

1.   Компетентният орган може да отмени изискването за обезпечение в случаите, когато страната, задължена да изпълни поетото задължение, е:

а)

обществена структура, изпълняваща функциите на орган на държавно управление; или

б)

частен орган, изпълняващ функциите, посочени в буква а), под надзора на държавата.

2.   Компетентният орган може да отмени изискването за обезщетение, когато размерът на гарантираната сума е по-малък от 500 EUR. В този случай заинтересованата страна се задължава в писмен вид да изплати сума, равна на размера на отмененото обезпечение, ако съответното задължение не бъде изпълнено.

При прилагането на първата алинея стойността на обезпечението се изчислява, като се включват всички съответни задължения, свързани с една и съща операция.

Член 19

Условия, приложими за обезпеченията

1.   Компетентният орган отказва да приеме или изисква заместването на всяко обезпечение, което счита за неподходящо или недостатъчно или което не предполага покритие за достатъчно дълъг период.

2.   Депозирането на парични средства чрез превод не се приема за учредяване на обезпечение, докато компетентният орган не се увери, че разполага със съответната сума.

3.   Чек за сума, чието изплащане е гарантирано от призната за целта финансова институция от държавата членка, където се намира съответният компетентен орган, се приема за паричен депозит. Компетентният орган не е длъжен да представи чека за плащане, докато не наближи изтичането на срока на неговата валидност.

Чек, различен от посочения в първата алинея, представлява обезпечение само в случаите, когато компетентният орган се увери, че разполага със съответната сума.

4.   Таксите, наложени от финансова институция, се поемат от страната, предоставяща гаранцията.

5.   За обезпечения, предоставени под формата на парични депозити, не се начислява лихва.

Член 20

Използване на еврото

1.   Обезпеченията се учредяват в евро.

2.   Ако обезпечението се приема в националната парична единица на държава членка, която не е приела еврото, размерът на обезпечението в евро се преизчислява в приложимата национална парична единица в съответствие с разпоредбите на глава V. Поетото задължение, което съответства на обезпечението, както и всяка сума, удържана в случай на нередности или нарушения, остават определени в евро.

Член 21

Гарант

1.   Гарантът е с официално регистрирано местожителство в Съюза или е установен в него и при спазване на разпоредбите на Договора относно свободата на предоставяне на услуги трябва да бъде одобрен от компетентния орган на държавата членка, в която е предоставено обезпечението. Гарантът се задължава с писмена гаранция.

2.   В писмената гаранция посочва поне:

а)

задължението или в случай на блоково обезпечение — вида (видовете) задължение, чието изпълнение се гарантира от изплащането на парична сума;

б)

максималният размер на отговорността, която гарантът приема;

в)

че гарантът поема солидарна отговорност заедно с лицето, отговорно за изпълнението на задължението, да изплати в срок от 30 дни от получаване на искането за плащане от компетентния орган всяка сума в рамките на размера на гаранцията, дължима в случай на задържане на обезпечението.

3.   В случаите на вече дадено блоково обезпечение компетентният орган определя процедурата, която трябва да се следва, за да бъде разпределено цялото блоково обезпечение или част от него за покриване на определено задължение.

Член 22

Прилагане на клаузата за непреодолима сила

Ако неспазването на обезпечено задължение се дължи на непреодолима сила, отговорното за това задължение лице доказва по удовлетворителен начин пред компетентните органи, че се прилага клаузата за непреодолима сила. Ако компетентният орган признае случай на непреодолима сила, задължението се отменя единствено за целта на освобождаването на обезпечението.

РАЗДЕЛ 3

Освобождаване и задържане на обезпечения, различни от посочените в раздел 4

Член 23

Задържане на обезпечения

1.   Задължението, посочено в член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, е изискване за изпълнение или въздържане от изпълнение на действие, което е от основно значение за целите на регламента, който го налага.

2.   Ако дадено задължение не е изпълнено и няма определен срок за изпълнение, обезпечението се задържа, когато компетентният орган установи, че то не е било изпълнено.

3.   Ако изпълнението на задължение е обвързано с определен срок и изпълнението е осъществено след този срок, обезпечението се задържа.

В тези случаи 10 % от обезпечението се задържат незабавно, след което се начислява допълнителен процент върху оставащата част от:

а)

2 % за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася до вноса на продукти в трета държава;

б)

5 % за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася до напускане на продуктите от митническата територия на Съюза.

4.   Ако задължението е изпълнено своевременно, а за представянето на доказателство за изпълнението има определен срок, обезпечението по задължението се задържа за всеки календарен ден, надхвърлящ този определен срок, съгласно формулата 0,2/срока в дни и като се взема предвид член 25.

Ако посоченото в първа алинея задължение се отнася до представянето на използван или изтекъл лиценз за внос или износ или до представянето на доказателство, че продуктите са напуснали митническата територия на Съюза, обезпечението подлежи на задържане в размер на 15 %, ако това доказателство е представено преди определения срок, посочен в първа алинея, но не по-късно от 730-ия календарен ден след датата на изтичане на срока на лиценза. След тези 730 календарни дни останалата част от обезпечението се задържа в пълен размер.

Ако посоченото в първа алинея задължение се отнася до представянето на използван или изтекъл лиценз за износ с предварително фиксиране на възстановяването при износ, обезпечението се задържа, както следва:

а)

10 %, ако лицензът бъде представен между 61-ия и 90-ия календарен ден след датата на изтичане на лиценза;

б)

50 %, ако лицензът бъде представен между 91-ия и 120-ия календарен ден след датата на изтичане на лиценза;

в)

70 %, ако лицензът бъде представен между 121-ия и 150-ия календарен ден след датата на изтичане на лиценза;

г)

80 %, ако лицензът бъде представен между 151-ия и 180-ия календарен ден след датата на изтичане на лиценза;

д)

100 %, ако лицензът бъде представен след 180-ия календарен ден след датата на изтичане на лиценза.

5.   Размерът на обезпечението, което се задържа, се закръгля до първата по-ниска цяла сума в евро или в приложимата национална парична единица.

Член 24

Освобождаване на обезпечения

1.   След представяне на доказателството, предвидено в специфичните разпоредби на Съюза, че дадено задължение е изпълнено или че обезпечението е било частично задържано в съответствие с член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 23 от настоящия регламент, обезпечението или остатъка от него се освобождава незабавно.

2.   Обезпечението се освобождава частично при поискване, когато е представено съответното доказателство по отношение на част от определено количество продукти, при условие че тази част не е по-малка от минималното количество, определено в регламента, с който се изисква гаранцията, или при липса на такъв, както е определено от държавата членка.

3.   Когато не е предвиден срок за представяне на доказателството, необходимо за освобождаването на гарантираната сума, този срок е 365 календарни дни, считано от определения за спазването на задължението срок, за което е внесено обезпечение, когато такъв срок не е определен, срокът е 365 календарни дни от датата, на която всички задължения са били изпълнени.

Определеният в първа алинея срок не надхвърля 1 095 календарни дни, считано от датата на учредяване на обезпечението за изпълнение на определено задължение.

Член 25

Прагове

1.   Общата задържана сума не надхвърля 100 % от съответната част на гарантираната сума.

2.   Компетентният орган може да се откаже от задържането на сума в размер под 100 EUR, при условие че е предвидено за сходни случаи в законови, подзаконови или административни разпоредби от националното законодателство.

РАЗДЕЛ 4

Обезпечения във връзка с авансови плащания

Член 26

Обхват

Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат във всички случаи, когато в специфични разпоредби на Съюза се предвижда дадена сума да бъде предоставена авансово, преди да е спазено задължението, установено за получаване на помощ или облекчение.

Член 27

Освобождаване на обезпечения

1.   Дадено обезпечение се освобождава при следните условия:

а)

при установяване на правото да се придобие окончателно сумата, платена като аванс;

б)

или при връщане на отпуснатата авансова сума и добавките към нея, предвидени в специфичните разпоредби на Съюза.

2.   След като изтече крайният срок за доказване на правото да се придобие окончателно отпуснатата сума, без да са представени доказателствата за правото, компетентният орган незабавно прилага процедурата за задържане на обезпечението.

Доказателствата могат да бъдат представени след тази дата срещу частично възстановяване на обезпечението в случаите, в които това е предвидено в специални разпоредби на Съюза.

ГЛАВА V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕВРОТО

Член 28

Възстановявания при износ и търговия с трети страни

1.   За сумите, свързани с вноса на стоки, и за таксите при износ, които са определени в евро в законодателен акт на Съюза в областта на общата селскостопанска политика и които трябва да бъдат прилагани от държавите членки в националната парична единица, валутният курс е курсът, приложим в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.   За възстановявания при износ, определени в евро, и за цените и сумите, изразени в евро в законодателен акт на Съюза в областта на селското стопанство по отношение на търговията с трети държави, правопораждащият факт за валутния курс е приемането на митническата декларация.

3.   При изчисляването на стандартната стойност при внос на плодове и зеленчуци, посочена в член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (20), с цел определяне на входната цена по член 137, параграф 1 от посочения регламент, правопораждащият факт за валутния курс за представителните цени, използвани за изчисляване на тази стандартна стойност и размера на намалението по член 134, параграф 3 от същия регламент, е настъпването на деня, за който се отнасят представителните цени.

Член 29

Възстановявания при производство и специфични видове помощ

1.   Правопораждащият факт за валутния курс, който се прилага за сумите за възстановяване при производство, определени в евро в законодателен акт на Съюза, е датата, на която се декларира, че продуктите са достигнали местоназначението, евентуално изисквано съгласно този законодателен акт. В случаите, когато няма такова изискване за местоназначението, правопораждащият факт е приемането на заявлението за плащане на сумата за възстановяване от разплащателната агенция.

2.   Без да се засягат членове 30 — 33, за помощта, отпускана за количество търгуван продукт или продукт, използван по специфичен начин, правопораждащият факт за валутния курс е първата операция, с която се осигурява съответното използване на въпросните продукти след придобиването на продуктите от съответния оператор и която води до отпускането на помощта.

3.   За помощта за частно съхранение правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на първия ден на периода, за който се отпуска помощта, свързана с един и същ договор.

4.   За помощ извън посочената в параграфи 2 и 3 от настоящия член и в членове 30 и 31 правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на крайния срок за подаване на заявленията.

Член 30

Лозаро-винарски сектор

1.   Правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на първия ден на винарската година, през която се предоставят помощи за следното:

а)

преструктуриране и конверсия на лозя съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

създаване на взаимоспомагателни фондове съгласно член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

застраховане на реколтата съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   За помощите, изплащани за доброволната или задължителната дестилация на странични продукти съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на първия ден на винарската година, в която се доставя страничният продукт.

3.   За инвестициите по член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и иновациите в лозаро-винарския сектор по член 51 от новия Регламент (ЕС) № 1308/2013 правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на 1 януари на годината, през която е взето решението за отпускане на помощта.

4.   За операции по бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени по член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, правопораждащият факт за валутния курс настъпва на датата, на която се осъществява такава операция.

Член 31

Суми и плащания в сектора на млякото и млечните продукти

1.   За помощта, отпускана за доставка на някои млечни продукти за ученици съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията (21), правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на първия ден от периода, за който се отнася подаденото заявление за плащане по член 11 от посочения регламент.

2.   За плащането на таксата, посочена в член 1 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията (22), за даден дванадесетмесечен период по смисъла на част II, дял I, глава III от Регламент (ЕС) № 1234/2007 на Съвета (23) правопораждащият факт за валутния курс е 1 април, следващ съответния период.

3.   За транспортните разходи по член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията (24) правопораждащият факт за валутния курс настъпва на датата, на която компетентните органи са получили валидна оферта.

Член 32

Размер и плащания на помощта във връзка с въвеждането на схемата за предлагане на плодове в училищата

За отпуснатата от Общността помощ за доставянето на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията (25), правопораждащият факт за валутния курс е 1 януари, предшестващ периода по член 4, параграф 1 от посочения регламент.

Член 33

Минимална цена за цвеклото, такса за свръхпроизводство и производствена такса в сектора на захарта

За производствената такса за захарта, за минималната цена на цвеклото и за таксата за свръхпроизводство, посочени съответно в член 128, член 135 и член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на 1 октомври на пазарната година, по отношение на която се прилагат или плащат цените или сумите.

Член 34

Суми със структурен или екологичен характер и административни разходи по оперативни програми

1.   За сумите, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и за сумите, свързани с мерки, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, за които плащанията към бенефициерите са осигурени по програмите за развитие на селските райони, одобрени по Регламент (ЕС) № 1305/2013, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на 1 януари на годината, през която е взето решението за отпускане на помощта.

Въпреки това когато съгласно разпоредбите на Съюза плащането на сумите по първата алинея е разсрочено в рамките на няколко години, правопораждащият факт за валутния курс за всяко от годишните частични плащания е настъпването на 1 януари на годината, за която се извършва съответното частично плащане.

2.   За сумите по точка 2, буква а) от приложение IХ към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, предназначени за покриването на административни разходи, свързани по-конкретно с оперативните фондове или програмите по членове 32 и 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на 1 януари на годината, за която се отнасят тези административни разходи.

Член 35

Суми, свързани с разрешението за отпускане на национална финансова помощ за организациите на производители на плодове и зеленчуци и с частичното възстановяване на тази национална финансова помощ

1.   При искане за издаване на разрешение за отпускане на национална финансова помощ по член 35 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 правопораждащият факт е настъпването на крайния срок за представяне на искането пред Комисията съгласно член 92, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

2.   При възстановяване от Съюза на национална финансова помощ съгласно член 95 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на срока за представяне на заявленията за помощ от организациите на производители пред компетентните органи на държавата членка съгласно член 69, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

Член 36

Други суми и цени

За цените или сумите извън посочените в членове 28 — 35, или сумите, свързани с тези цени, изразени в евро в законодателен акт на Съюза или изразени в евро в рамките на тръжна процедура, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на деня, в който се извършва едно от следните правни действия:

а)

при покупки — получаване на валидна оферта;

б)

при продажби — получаване на валидна оферта;

в)

за изтегляне на продукти в сектора на плодовете и зеленчуците — извършване на изтеглянето;

г)

за операции по небране и бране на зелено в сектора на плодовете и зеленчуците — извършването на съответната операция;

д)

за разходите за транспорт, преработка или публично складиране и за сумите, предназначени за проучвания като част от тръжна процедура — настъпването на крайния срок за подаване на оферти;

е)

за записването на цени, суми или тръжни процедури на пазара — настъпването на деня, по отношение на който се записва цената, сумата или офертата;

ж)

за наказания за неспазване на законодателството в областта на селското стопанство — датата на акта на компетентния орган, с който се установяват фактите;

з)

за оборот или суми, свързани с обемите на производство — началото на референтния период, установен със законодателен акт в областта на селското стопанство.

Член 37

Авансови плащания

За авансови плащания правопораждащият факт за валутния курс е правопораждащият факт, определен за цената или сумата, с които е свързано авансовото плащане, когато този факт е възникнал до момента на авансовото плащане или, в други случаи, датата на определяне на авансовото плащане в евро, или, при невъзможност, датата на авансовото плащане. Правопораждащият факт за валутния курс се прилага за авансовите плащания, без да засяга прилагането за целия размер на въпросната цена или сума на правопораждащия факт за тази цена или сума.

Член 38

Обезпечения

За обезпечения правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на датата, на която се предоставя обезпечението.

Прилагат се обаче следните изключения:

а)

за обезпечения, свързани с авансови плащания, правопораждащият факт за валутния курс е правопораждащият факт, определен за сумата на авансовото плащане, когато този факт е възникнал до момента на плащане на обезпечението;

б)

за обезпечения, свързани с представянето на оферти, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на деня, в който се подава офертата;

в)

за обезпечения, свързани с резултатите от провеждането на тръжни процедури, правопораждащият факт за валутния курс е настъпването на крайния срок на поканата за подаване на оферти.

Член 39

Проверка на трансакциите

Размерът на сумите в евро, които са посочени в дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато е необходимо, се конвертират в национална валута чрез прилагане на валутните курсове, в сила на първия работен ден от годината, в която започва контролният период, и публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 40

Определяне на валутния курс

Когато правопораждащ факт е определен по силата на законодателен акт на Съюза, валутният курс, който трябва да се използва, е последният курс, определен от Европейската централна банка (ЕЦБ) преди първия ден на месеца, през който възниква правопораждащият факт.

В следните случаи обаче валутният курс, който трябва да се използва, е:

а)

за случаите по член 28, параграф 2, при които правопораждащият факт за валутния курс е приемането на митническата декларация — курсът по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92;

б)

за интервенционните разходи, извършени в контекста на операции по публично складиране — курсът, който се получава при прилагането на член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията (26);

в)

за минималната цена за цвеклото по член 33 от настоящия регламент —средният курс, определен от ЕЦБ за месеца преди възникването на правопораждащия факт.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 41

Преходни разпоредби

1.   Когато разплащателна агенция, акредитирана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1290/2005, поема отговорност за разходи, за които дотогава не е била отговорна, тя получава акредитация за новите отговорности не по-късно от 1 януари 2015 г.

2.   Мерките, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1106/2010, не подлежат на системата за проверка, установена в дял V от глава III на Регламент (ЕС) № 1306/2013 за целите на проверката по отношение на разходите, направени преди финансовата година 2014.

3.   Когато в специфично законодателство се прави позоваване на главни, вторични и подчинени изисквания, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012, се прилага член 23, параграфи 2, 3 и 4 от настоящия регламент.

4.   За програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005:

а)

разпоредбите на член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се прилагат за бюджетните задължения, които не са използвани до 31 декември на втората година след годината, в която е поето бюджетното задължение. В член 38 от посочения регламент позоваванията на година N+3 се считат за позовавания на година N+2;

б)

междинните плащания от страна на Комисията не превишават общия размер на приноса на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет за целия срок на изпълнение на въпросната програма, както е посочено в член 36, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

в)

за целите на прилагането на членове 37 и 38 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 крайната дата на допустимост на разходите е посочената в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

5.   За целите на прилагането на член 54, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за случаите, които са или ще бъдат докладвани на Комисията по отношение на финансовите години 2013 и 2014, както е посочено в член 6, буква з) от Регламент (ЕО) № 885/2006, финансовата година на първоначалното установяване на нередност, по смисъла на член 35 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, продължава да се взема предвид. За случаите, при които до 16 октомври 2014 г. не е установена нередност в първоначално заключение по административен или съдебен ред, се прилагат разпоредбите на член 54, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на ЕЗФРСР за целите за уравняването на сметките в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се прилагат разпоредбите на член 54, параграф 2 от посочения регламент, считано от уравняването на сметките за финансовата година 2014.

Член 42

Изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008

Член 34, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 376/2008 се заличават.

Тези разпоредби обаче продължават да се прилагат за валидно учредените обезпечения по този регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 43

Изменение на Регламент (ЕО) № 612/2009

Член 47, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията се заличава.

Тези разпоредби обаче продължават да се прилагат за валидно учредените обезпечения по този регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 44

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 883/2006, (ЕО) № 884/2006, (ЕО) № 885/2006, (ЕО) № 1913/2006, (ЕС) № 1106/2010 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 се отменят.

Прилагат се обаче, както следва:

а)

Регламент (ЕС) № 282/2012 продължава да се прилага за валидно учредените обезпечения съгласно този регламент преди влизането в сила на настоящия регламент;

б)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2006 продължава да се прилага за разходи, направени до 15 октомври 2014 г.;

в)

Член 11 и глава III от Регламент (ЕО) № 885/2006 продължават да се прилагат до 31 декември 2014 г.

Член 45

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 41, параграф 4 се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите членки (ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35).

(4)  Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90).

(5)  Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство и за изменение на някои регламенти (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(6)  Регламент (ЕС) № 1106/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 г. за установяване на списък от мерки, за които не се прилага Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ОВ L 315, 1.12.2010 г., стр. 16).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 4).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(10)  Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013, стр. 487).

(12)  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(15)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(16)  Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

(17)  Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

(18)  Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(20)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ L 183, 11.7.2008 г., стр. 17).

(22)  Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 22).

(23)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 38).

(26)  Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция] (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ ЗА АКРЕДИТИРАНЕ

(Член 1)

1.   ВЪТРЕШНА СРЕДА

А)   Организационна структура

Организационната структура на разплащателната агенция ѝ позволява да изпълнява по отношение на разходите по линия на ЕФГЗ и на ЕЗФРСР следните основни функции:

i)

одобряване и контрол на плащанията, включващи по-специално административни проверки и проверки на място с цел да се установи дали сумата, която трябва да бъде изплатена на бенефициера, е определена съгласно правилата на Съюза;

ii)

извършване на плащанията с цел на бенефициерите (или на упълномощени от тях лица) да бъдат изплатени одобрените суми или — когато става въпрос за развитие на селските райони — частта на Съюза от съфинансирането;

iii)

счетоводно отчитане, имащо за цел регистрирането на всички плащания в отделни сметки на разплащателната агенция — за разходите по линия на ЕФГЗ и за разходите по линия на ЕЗФРСР, чрез информационна система и изготвянето на периодични отчети за разходите, включително месечни (за ЕФГЗ), тримесечни (за ЕЗФРСР), както и на годишните декларации, подавани пред Комисията. В тези сметки на разплащателната агенция се регистрират и активите, финансирани от фондовете, по-конкретно свързаните с интервенционните запаси, авансовите плащания, които не са преминали през процедурата по уравняване, обезпеченията и длъжниците.

Организационната структура на разплащателната агенция предвижда ясно разграничение на правомощията и отговорностите на всички оперативни нива, както и отделянето на трите функции, посочени в параграф 1, чиито отговорности са отразени в организационната схема. Тя включва техническите служби и службите за вътрешен одит, посочени в точка 4.

Б)   Стандарти в областта на човешките ресурси

Агенцията следи, че:

i)

за изпълнението на операциите се привличат подходящите служители, които притежават необходимите технически знания, изисквани на различните етапи на тези операции;

ii)

разпределението на задачите е такова, че никой служител не носи отговорност за повече от едно задължение по отношение на одобряването на плащанията, извършването на плащанията или счетоводното отчитане на сумите, начислени на ЕФГЗ или на ЕЗФРСР, както и че всеки от служителите изпълнява съответните задачи задължително под надзора на друг служител;

iii)

отговорностите на всеки служител се оформят в длъжностна характеристика в писмен вид, включително границите на неговите правомощия във финансовата сфера;

iv)

персоналът на всички оперативни равнища преминава подходящо обучение, включително за повишена бдителност за измами, а персоналът на отговорни длъжности е обект на ротация или обект на засилен надзор;

v)

вземане на необходимите мерки за избягване на риска от конфликт на интереси, когато лица на отговорни постове или заемащи ключови постове във връзка с проверката, одобряването, извършването на плащанията и счетоводното отчитане на заявленията или исканията за плащане, изпълняват и функции извън разплащателната агенция.

В)   Делегиране

В. 1)

Ако разплащателната агенция делегира някоя от задачите си на друг орган в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, трябва да са изпълнени следните условия:

i)

между разплащателната агенция и органа трябва да се сключи писмено споразумение, в което освен делегираните задачи да се посочва естеството на информацията и придружителните документи, които се представят на разплащателната агенция, както и срокът за тяхното представяне. Това споразумение трябва да дава възможност на агенцията да изпълнява условията за акредитиране;

ii)

във всички случаи разплащателната агенция остава отговорна за рационалното управление на съответните фондове.Тя носи пълна отговорност за законността и редовността на съответните операции, включително за защитата на финансовите интереси на Съюза, както и за декларирането на съответните разходи пред Комисията и за надлежното водене на сметките;

iii)

следва да бъдат ясно определени правомощията и задълженията на другия орган, по-специално що се отнася до контрола и проверката на съответствието с правилата на Съюза;

iv)

разплащателната агенция следи за това дали съответният орган разполага с ефективни системи, гарантиращи изпълнение на задачите на задоволително равнище;

v)

съответният орган изрично потвърждава на разплащателната агенция, че действително изпълнява своите задачи, и описва използваните за това средства;

vi)

разплащателната агенция редовно прави преглед на делегираните задачи, за да се увери, че работата е извършена на задоволително равнище и в съответствие с нормативната уредба на Съюза.

В. 2)

Условията, посочени в точка В. 1), подточки i), ii), iii) и v) по-горе, се прилагат mutatis mutandis в случаите, когато функциите на разплащателната агенция се изпълняват от друг орган като част от обичайните му задачи съобразно националното законодателство.

2.   КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

А)   Процедури по одобряване на заявленията

Разплащателната агенция приема следните процедури:

i)

разплащателната агенция установява реда и условията за получаване, регистриране и обработка на заявленията, включително опис на всички необходими документи;

ii)

всяко длъжностно лице, което отговаря за одобрението, разполага с подробен контролен лист за проверките, които следва да се извършат, като придружителните документи към заявлението свидетелстват за извършването на тези проверки. Това уверение може да бъде в електронен формат. Необходими са доказателства за прилагане на системен подход, като например извадка, система или преглед, основаващ се на предварителен план, на извършеното от страна на висш служител;

iii)

дадено заявление за плащане бива разпоредено едва след изпълнението на достатъчен брой проверки с цел да се установи съответствие с нормативната уредба на Съюза.

Тези проверки включват проверките, предвидени в съответния регламент, уреждащ конкретната мярка, във връзка с която се иска помощта, както и мерките, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, имащи за цел избягването или разкриването на злоупотреба или нередност, като по-специално се вземат под внимание съществуващите рискове. Освен това във връзка с ЕЗФРСР трябва да има и процедури за проверка спазването на условията за предоставяне на помощта, включително сключването на договори, както и за спазването на всички приложими съюзни и национални нормативни разпоредби, включително определените в програмата за развитие на селските райони;

iv)

ръководството на разплащателната агенция периодично и своевременно се информира на съответното равнище за резултатите от извършените административни проверки и проверки на място, така че винаги да има възможност да оцени дали са проведени достатъчно проверки, преди да се пристъпи към класиране на заявлението;

v)

извършената работа се описва подробно в доклад към всяко заявление, група заявления или, ако е приложимо, в доклад, отнасящ се за цялата пазарна година. Докладът се придружава от уверение за допустимостта на приетите заявления, както и за естеството, обхвата и границите на свършената работа. Освен това във връзка с ЕЗФРСР е необходимо и уверение, че са спазени критериите за предоставяне на помощта, включително за сключването на договори, както и че са спазени всички приложими съюзни и национални нормативни разпоредби, включително определените в програмата за развитие на селските райони. В случай че физическите и административните проверки не са изчерпателни, а са извършени върху представителна извадка от заявления, следва да се посочат избраните заявления, да бъде описан методът за формиране на извадката, да бъдат докладвани резултатите от всички проверки и мерките, предприети по отношение на несъответствия и нередности. Придружителните документи следва да показват достатъчно добре, че действително са извършени всички необходими проверки за допустимост на одобрените заявления;

vi)

ако документите (на хартиен или електронен носител) относно одобрените заявления или извършените проверки се съхраняват от други органи, тези органи и разплащателната агенция установяват процедури, които да гарантират, че се регистрира местонахождението на всички документи, свързани с определени плащания, извършени от агенцията.

Б)   Процедури по плащанията

Разплащателната агенция приема процедурите, необходими за да се подсигури, че плащанията се извършват само към банкови сметки на името на бенефициерите или на упълномощени от тях лица. Плащането се извършва от обслужващата банка на разплащателната агенция или, когато е приложимо, от държавна платежна служба, в рамките на пет работни дни, считано от датата на задължаване на сметката на ЕФГЗ или ЕЗФРСР. Приемат се такива процедури, с които да се гарантира, че никакви плащания, за които не са направени преводи, не се декларират за възстановяване пред фондовете. Ако такива плащания вече са били декларирани пред фондовете, те следва да им бъдат възстановени при следващата месечна/тримесечна декларация или най-късно в годишните счетоводни отчети. Не се извършват плащания в брой. Одобряването от страна на разпоредителя с бюджетни кредити и/или на неговия надзорник може да стане по електронен път, при условие че се гарантира подходящо ниво на сигурност и че идентификационните данни на подписващото лице се въвеждат в електронните регистри.

В)   Счетоводни процедури

Разплащателната агенция следва следните процедури:

i)

счетоводните процедури се изготвят по такъв начин, че месечните (в случая на ЕФГЗ), тримесечните (в случая на ЕЗФРСР) и годишните декларации да са пълни, точни и изготвени своевременно и всяка грешка или пропуск да бъдат открити и коригирани, по-специално чрез периодични проверки и изравняване;

ii)

счетоводството, свързано с интервенционните запаси, се води по начин, гарантиращ, че съответните количества и стойности се разглеждат правилно и своевременно, след което се регистрират по разграничими части и в правилната сметка и това става на всички етапи от приемането на офертата до физическото освобождаване от продукта, в съответствие с приложимото законодателство, и че обемът, както и естеството на запасите, могат във всеки един момент да бъдат определени във всички местонахождения.

Г)   Процедури във връзка с авансите и обезпеченията

Приемат се процедури с цел да се подсигури:

i)

плащанията на аванси се вписват поотделно в счетоводните регистри или вторичните регистри;

ii)

гаранциите се предоставят само от финансови институции, отговарящи на условията, определени в глава IV от настоящия регламент, които са акредитирани от съответните органи, като техните гаранции са валидни до освобождаването или до активирането им при поискване от разплащателната агенция;

iii)

авансите се издължават в установените за това срокове, а неиздължените такива се идентифицират своевременно, като също така своевременно се изискват и съответните гаранции.

Д)   Процедури по вземанията

Всички изисквания от букви А)—Г) се прилагат, mutatis mutandis, спрямо отчисления, реализирани гаранции, възстановени плащания, целеви приходи и т.н., които разплащателната агенция е длъжна да събере от името на ЕГФЗ и ЕЗФРСР.

Разплащателната агенция установява система, която позволява разпознаването на всички вземания и записването на всички вземания в единна главна книга на длъжниците преди инкасирането им. Главната книга на длъжниците се проверява редовно, като се вземат мерки за събирането на просрочените вземания.

Е)   Одитна пътека

Информацията, свързана с доказателствения материал по одобряването, счетоводното отчитане и извършването на плащанията, както и с обработката на авансите, обезпеченията и вземанията, остава на разположение в офисите на разплащателната агенция с цел във всеки един момент да има достатъчно подробна одитна пътека.

3.   ИНФОРМАЦИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

А)   Съобщения

Разплащателната агенция приема необходимите процедури, за да може всяко изменение на нормативните разпоредби на Съюза, и по-специално по отношение на приложимия размер на помощите, да се отчете и своевременно да бъдат актуализирани инструкциите, базите данни и контролните списъци.

Б)   Сигурност на информационните системи

i)

без да се засяга предвиденото в точка ii) по-долу, сигурността на информационните системи се основава на критериите, установени в прилаганата през съответната бюджетна година редакция на следните стандарти:

Международна организация по стандартизация — стандарт ISO 27002; Кодекс на добрите практики за контрол на информационната сигурност (ISO);

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT, Ръководство за основните насоки за защита (BSI);

Асоциация за одит и контрол на информационните системи: Цели на контрола за информационните и свързаните с тях технологии (COBIT).

ii)

От 16 октомври 2016 г. сигурността на информационните системи ще бъде удостоверявана в съответствие със стандарт ISO 27001; Системи за управление на информационната сигурност —изисквания (ISO).

Комисията може да разреши на държавите членки да удостоверят сигурността на своите информационни системи в съответствие с други утвърдени стандарти, ако тези стандарти гарантират ниво на сигурност, което е най-малко равностойно на предлаганото по ISO 27001.

За разплащателните агенции, отговорни за управлението и контрола на годишни разходи на средства от Съюза, които не надхвърлят 400 млн. EUR, държавата членка може да реши да не прилага разпоредбите на първа алинея. Тези държави членки следва да продължат да прилагат разпоредбите на точка i). Те информират Комисията за това свое решение.

4.   МОНИТОРИНГ

А)   Непрекъснат мониторинг чрез дейности по вътрешен контрол

Дейностите по вътрешния контрол включват най-малко следните области:

i)

мониторинг на техническите служби и делегираните органи, отговорни за извършване на проверки и други функции, осигуряващи правилното приложение на регламентите, ръководните насоки и процедурите;

ii)

подемане на инициативи за промени в системата, за да се подобрят контролните системи като цяло;

iii)

разглеждане на заявления и искания, представени на разплащателната агенция, както и други данни, даващи основание да се подозира наличието на нередности;

iv)

процедури за мониторинг, имащи за цел избягването или разкриването на злоупотреби или нередности, по-специално в тези области от разходите в рамките на ОСП от компетентността на разплащателната агенция, които са изложени на значителен риск от измами или други сериозни нередности.

Непрекъснатият мониторинг е част от обичайните рутинни оперативни действия на разплащателната агенция. На всички нива ежедневните операции и контролните действия на агенцията са обект на непрекъснат мониторинг, целящ изграждането на достатъчно подробна одитна пътека.

Б)   Отделни оценки, извършвани от служба за вътрешен одит

Разплащателната агенция приема в тази област долупосочените процедури:

i)

службата за вътрешен одит е независима от останалите служби на разплащателната агенция и се подчинява пряко на директора на разплащателната агенция;

ii)

службата за вътрешен одит проверява дали приетите от агенцията процедури са достатъчни, за да се подсигури спазването на нормативната уредба на Съюза и да се гарантира, че счетоводните отчети са точни, пълни и своевременно изготвени. Проверките могат да се сведат до някои мерки и извадки на операции, стига одитната програма да дава гаранции, че всички значими области, включително звената, натоварени с одобряването на плащанията, са обхванати за период, не по-дълъг от пет години;

iii)

работата на службата за вътрешен одит се извършва по международно признати стандарти; тя се описва в работни доклади и приключва с доклади и препоръки, адресирани до ръководството на агенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

(Член 3)

A.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

I.   Проверки

1.   Честота и представителност

Всеки пункт на съхранение се инспектира поне веднъж годишно в съответствие с правилата, изложени в точка Б, за да се удостовери по-конкретно:

процедурата за събиране на информация относно публично съхранение;

дали отчетните данни, които се водят на място от оператора на склад, съответстват на изпращаната на разплащателната агенция информация;

физическата наличност в складовете на количествата, посочени в счетоводните книжа на оператора на склада, въз основа на които е изготвена последната му подадена декларация, като физическата наличност се преценява визуално или в случай на съмнение или спор — чрез претегляне или измерване;

доброто, задоволително и подходящо за търговия качество на продуктите на склад.

Физическата наличност се установява чрез достатъчно представителна физическа проверка, обхващаща най-малко посочения в точка Б процент, което позволява да се заключи, че всичките посочени в отчетите за складова наличност количества са реално налични.

Качеството се проверява чрез визуален оглед, изследване на мирис и/или органолептично изследване, а когато има някакви съмнения — чрез задълбочени анализи.

2.   Допълнителни проверки

Ако по време на физическата инспекция се открие аномалия, се изследват допълнителни количества на интервенционно съхранение, като се използва същият метод. Ако е необходимо, проверката може да се разшири до претегляне на всички продукти в проверяваната партида или склад.

II.   Доклади от инспекциите

1.

Вътрешният проверяващ орган на разплащателната агенция или упълномощеният от нея орган съставя доклад за всяка извършена проверка или физическа инспекция.

2.

Докладът съдържа поне следната информация:

а)

името на оператора на склада, адреса на посетения склад и описание на проверените партиди;

б)

датата и часа на началото и края на проверката;

в)

мястото на извършване на проверката и описание на условията на съхранение, пакетиране и достъп;

г)

пълната самоличност на лицата, извършващи проверката, квалификацията и пълномощията им;

д)

предприетите мерки за проверка и използваните процедури за установяване на обем, като методи на измерване, изчисления, междинни и крайни резултати, както и направените заключения;

е)

за всяка съхранявана партида или качество — количеството в счетоводните книжа на разплащателната агенция, количеството в счетоводните книжа на склада и несъответствия между двата комплекта книжа;

ж)

за всяка физически проверена партида или качество, посочената в буква е) информация и провереното на място количество, както и несъответствията, номера на партидата или качеството, палетите, кутиите, силозите, цистерните или други използвани съдове за съхранение и теглото (нето и бруто, ако е уместно) или обема;

з)

изявленията на оператора на склада в случай на несъответствия или разлики;

и)

мястото, датата и подписа на съставилото доклада лице и на оператора на склада или представителя му;

й)

всяка разширена проверка, проведена в случай на аномалии, като се посочва процентът на съхраняваните количества, обхванати от разширената инспекция, установените несъответствия и представените обяснения.

3.

Докладът се изпраща незабавно на началника на отдела, отговарящ за воденето на отчетите на разплащателната агенция.

Веднага след получаването на доклада отчетите на разплащателната агенция се коригират с оглед на откритите несъответствия и разлики.

4.

Докладите се съхраняват в главното управление на разплащателната агенция и са на разположение на служителите на Комисията и на упълномощените от Комисията лица.

5.

Разплащателната агенция изготвя обобщение, съдържащо:

извършените проверки, като ясно се посочва кои са физическите проверки (инвентаризационни проверки);

проверените количества;

констатираните аномалии във връзка с месечните и годишните декларации, както и причините за тези аномалии.

Проверените количества и констатираните аномалии се посочват за всеки засегнат продукт по тегло или обем и като процент от общо съхраняваните количества.

В това обобщение поотделно се изброяват проверките за удостоверяване на качеството на съхраняваните продукти. То се изпраща на Комисията едновременно с годишните финансови отчети, посочени в член 7, параграф 3, буква а), от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Б.   ПРОЦЕДУРА НА ФИЗИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕКТОРИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ В БУКВА А ПРОВЕРКИ

I.   Масло

1.

Извадката от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в склада въз основа на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на склада не се уведомява.

2.

Наличието на избраните партиди и съставът им се проверяват на място чрез:

идентифициране на контролните номера на партидите и кутиите въз основа на бележките за покупка или постъпване на склад,

претегляне на палетите (една на 10) и кутиите (една на палет),

визуален оглед на съдържанието на кутия (една на пет палетa),

проверяване състоянието на опаковката.

3.

В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и на забелязани недостатъци.

II.   Обезмаслено мляко на прах

1.

Извадката от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в склада въз основа на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на склада не се уведомява.

2.

Наличието на избраните партиди и съставът им се проверяват на място чрез:

идентифициране на контролните номера на партидите и чувалите въз основа на бележките за покупка или постъпване на склад,

претегляне на палетите (една на 10) и чувалите (един на 10),

визуален оглед на съдържанието на чувал (един на пет палета),

проверяване състоянието на опаковката.

3.

В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и на забелязани недостатъци.

III.   Зърнени храни и ориз;

1.   Процедура за физическа инспекция

а)

Избор на хамбари или складови помещения, които ще се проверяват, представляващи най-малко 5 % от общото количество зърнени храни или ориз на публично съхранение.

Изборът е въз основа на отчетите за складова наличност на разплащателната агенция, но операторът на склада не се уведомява.

б)

Физическа инспекция:

проверка на наличието на зърнени храни или ориз в избраните хамбари или складови помещения,

идентификация на зърнените храни или ориза,

инспекция на условията на съхранение и проверка на качеството на съхраняваните продуктите при условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 (1),

сравнение на мястото на съхранение и идентичността на зърнените храни или ориза с документите на склада,

оценка на съхраняваните количества по предварително одобрен от разплащателната агенция метод, чието описание се депозира в главното ѝ управление.

в)

Във всеки пункт на съхранение да са на разположение план на склада и размерите на всеки силоз или складово помещение.

Зърнените храни или оризът се съхраняват по такъв начин, че да може да се провери обемът им.

2.   Процедура при установяване на несъответствия

Допуска се известно отклонение, когато се проверява обемът.

Правилата, предвидени в приложение III, точка II, се прилагат, само когато теглото на съхраняваните продукти, така както е записано по време на физическата инспекция, се различава от счетоводното тегло с 5 % или повече за зърнени храни и за ориз, когато се съхраняват в силози или на пода в складови помещения.

В случаите, когато зърнените храни или оризът се съхраняват в склад, може да се регистрират количествата, претеглени при постъпването на склад, вместо тези, изчислени при оценка на обема, ако последните не осигуряват достатъчна степен на точност и при условие че разликата между двете цифри не е твърде голяма.

Разплащателната агенция може да се възползва от тази възможност, ако обстоятелствата оправдават прибягването към нея, за всеки случай поотделно и на собствена отговорност. Тя посочва, че е използвала посочената възможност в доклада си за инспекцията въз основа на следния образец:

(Образец)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ — ИНСПЕКЦИЯ НА СКЛАДОВАТА НАЛИЧНОСТ

Продукт:

Оператор на склад: Склад, силоз:

Номер на клетката:

Дата:

Партида

Декларирано количество в отчета за складова наличност


А.   Складова наличност в силоз

Камера №

Деклариран обем в спецификацията, m3 (A)

Вписан свободен обем, m3 (Б)

Обем на зърнените храни на склад m3 (A-Б)

Вписана специфична плътност kg/hl = 100

Тегло на зърнените храни или ориза

 

 

 

 

 

 

Общо (A): …

Б.   Складова наличност на пода в складови помещения

 

Складово помещение №

Складово помещение №

Складово помещение №

Обхваната площ …

Височина …

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

Корекции …

… m3

… m3

… m3

Обем …

… m3

… m3

… m3

Специфична плътност …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Общо тегло

… t

… t

… t

Общо Б): …

Общо тегло в склада: …

Разлика спрямо счетоводното тегло: …

В %: …

…, [дата]

… (Печат и подпис)

Инспектор от разплащателната агенция:

IV.   Телешко и говеждо месо

1.

Извадката от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в склада въз основа на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на склада не се уведомява.

2.

В случай на обезкостено месо наличието на избраните партиди и съставът им се проверяват на място чрез:

идентифициране на партидите и палетите и проверка на броя кутии,

проверка на теглото на 10 % от палетите или контейнерите,

проверка на теглото на 10 % от кутиите от всяка претеглена палета,

визуален оглед на съдържанието на кутиите и състоянието на опаковката на всяка кутия.

Палетите се избират, като се имат предвид различните разфасовки на склад.

3.

В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и на забелязаните недостатъци.

(1)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА СКЛАДОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ МЕЖДУ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ОПЕРАТОРИ НА СКЛАДОВЕ

(Член 3)

Операторите на складове отговарят за гарантиране на правилното съхранение на продуктите, обхванати от мерки за интервенция на Съюза. Те понасят финансовите последици от несправянето с тази задача.

I.   КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

Когато качеството на интервенционните продукти на склад се влоши в резултат на лоши или неподходящи условия на съхранение, загубите се понасят от оператора на склада и се вписват в отчетите на публичното съхранение като загуба, дължаща се на разваляне на продукта поради условията на съхранение.

II.   ЛИПСВАЩИ КОЛИЧЕСТВА

1.

Операторът на склада отговаря за всички несъответствия между количествата на склад и посочените данни в декларациите за складова наличност, изпращани до разплащателната агенция.

2.

В случай че липсващите количества превишават разрешената(ите) граница/и на отклонение в съответствие с член 4, приложение II, буква Б.III, точка 2 и приложение IV или секторното законодателство в областта на селското стопанство, цялата сума се начислява на оператора на склада като необяснима загуба. Операторите на склад, оспорващи липсващите количества, могат да изискват претегляне или измерване на продукта, като в този случай поемат разходите за тази операция, освен ако не се установи, че декларираните количествата са реално налични или че разликата не надхвърля допустимата/ите граница/и на отклонение, като в този случай разходите за претегляне или измерване се начисляват на разплащателната агенция.

Границите на отклонение, предвидени в приложение II, буква Б.III, точка 2, се прилагат, без да се засягат другите отклонения, посочени в първа алинея.

III.   ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И МЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

1.   Придружителни документи и месечни декларации

а)

Документите във връзка с постъпването на склад, съхранението и изтеглянето от склад на продукти, използвани за съставянето на годишните отчети, трябва да са на разположение на оператора на склада и да съдържат поне следната информация:

място на съхранение (с идентификация на камерата или цистерната, където е уместно),

количество, пренесено от предишния месец,

постъпили и изтеглени количества по партиди,

складова наличност в края на периода.

Тези документи позволяват точното установяване на количествата на склад по всяко време и вземат под внимание покупките и продажбите, които са договорени, но за които все още не е извършено постъпване на склад или изтегляне от съхранение.

б)

Документите във връзка с постъпването на склад, съхранението и изтеглянето от съхранение на продукти се изпращат от оператора на склада до разплащателната агенция поне веднъж месечно като допълнение към обобщената месечна декларация за складова наличност. Те са във владение на разплащателната агенция преди десетия ден на месеца, следващ месеца, за който се отнася декларацията за складова наличност.

в)

По-долу е показан образец на месечната декларация за складова наличност (примерен образец). Тя се предоставя в електронна форма на операторите на складове от разплащателните агенции.

Месечна декларация за складова наличност

Продукти:

Оператор на склад:

Склад: №:

Адрес:

Месец:

Партида

Описание

Количество (kg, t, hl, кутии, артикули и др.)

Дата

Коментари

Постъпване на склад

Изтегляне от съхранение

 

Пренесено количество

 

 

 

 

 

Количество, което се пренася

 

 

 

(Печат и подпис)

Място и дата:

Наименование:

2.   Годишна декларация

а)

Операторът на склад изготвя годишна декларация за складова наличност въз основа на месечните декларации за складова наличност, описани в точка 1. Тя се изпраща на разплащателната агенция не по-късно от 15 октомври след приключване на отчетната година.

б)

Годишната декларация за складова наличност представлява обобщение на количествата на склад, разпределени по продукти и места на съхранение, като за всеки продукт се посочват количествата на склад, партидните номера (с изключение на зърнените храни), годината на постъпването им на склад и обяснение на констатираните аномалии.

в)

По-долу е показан образец на обобщената декларация за складова наличност (примерен образец).

Тя се предоставя в електронна форма на операторите на складове от разплащателните агенции.

Годишна декларация за складова наличност

Продукти:

Оператор на склад:

Склад: №:

Адрес:

Година:

Партида

Описание

Осчетоводено количество и/или тегло

Коментари

 

 

 

 

(Печат и подпис)

Място и дата:

Наименование:

IV.   КОМПЮТРИЗИРАНИ ОТЧЕТИ ЗА СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ И НАЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ

Договорите за публично съхранение, сключени между разплащателната агенция и оператора на склада, съдържат разпоредби, даващи възможност да се гарантира съответствие със законодателството на Съюза.

Те изискват следното:

съхраняване на компютризирани отчети на складовите наличности за интервенция,

директна, незабавна наличност на постоянен инвентарен опис,

наличност по всяко време на всички документи във връзка с постъпването на склад, съхранението и изтеглянето от съхранение, както и счетоводните документи и записи, изготвени съгласно настоящия регламент и съхранявани от оператора на склада,

постоянен достъп до тези документи на служителите на разплащателната агенция, Комисията и на всяко надлежно упълномощено от тях лице.

V.   ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗПРАЩАНИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

Формата и съдържанието на документите, посочени в точки 1 и 2 от параграф III, се установяват в съответствие с член 104 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

VI.   СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Придружителните документи, отнасящи се до всички операции на публично съхранение, се съхраняват от оператора на склада за целия период, изискван от правилата, приети въз основа на член 104 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за процедурите по уравняване на сметките, без да се засягат съответните разпоредби в националното законодателство.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРАНИЦИ НА ОТКЛОНЕНИЕ

(Член 4)

1.

Границите на отклонение за количествени загуби вследствие на нормални операции по съхранение, провеждани в съответствие с правилата, се определят за всеки селскостопански продукт, който е обект на мярка за публично съхранение, както следва:

зърнени култури 0,2 %

неолющен ориз, царевица 0,4 %

обезмаслено мляко на прах 0,0 %

масло 0,0 %

телешко и говеждо месо 0,6 %

2.

Процентът на допустимите загуби при обезкостяване на говеждо месо е 32. Този процент се прилага за всички количества, обезкостени през отчетната година.

3.

Границите на отклонение, посочени в точка 1, се фиксират като процент от реалното тегло без опаковката за количествата, постъпващи на склад и приети през въпросната отчетна година, плюс количествата на склад в началото на същата година.

Тези отклонения са валидни по време на физическите инспекции на стоките. Те се изчисляват за всеки продукт въз основа на всички съхранявани от разплащателната агенция количества.

Реалното тегло при постъпване на склад и изтегляне от съхранение е регистриранотото тегло минус стандартното тегло на опаковката, определено в условията за постъпване, или, ако няма такива условия, минус средното тегло на опаковката, използвано от агенцията.

4.

Отклонението не покрива загубите по отношение на брой опаковки или брой регистрирани единици.

5.

Загуби вследствие на кражба или други обясними загуби не се включват в изчислението на границите на отклонение, предвидени в точки 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Мерки, посочени в член 10

1.

Схеми, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, а от 2016 г. нататък — схеми, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013.

2.

Мерките за развитие на селските райони по част II, дялове I и II от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията (1) и мерките за развитие на селските райони, посочени в дял III, глава I от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

(1)  Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.1.2011 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Мерки, посочени в член 14

1.

Преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.

Събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Top