EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0251

Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета

OB L 84, 20.3.2014, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj

20.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 251/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (3) и Регламент (ЕО) № 122/94 на Комисията (4) бе постигнат успех при регулирането на ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти („ароматизирани лозаро-винарски продукти“). Същевременно, предвид технологичните нововъведения, развитието на пазара и променящите се очаквания на потребителите е необходимо да се актуализират правилата, приложими за определянето, описанието, представянето, етикетирането и правната закрила на географските указания на някои ароматизирани лозаро-винарски продукти при отчитане на традиционните производствени методи.

(2)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон са необходими допълнителни изменения с цел привеждане на правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕИО) № 1601/91, в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Предвид обхвата на тези изменения е целесъобразно Регламент (ЕИО) № 1601/91 да бъде отменен и да бъде заменен с настоящия регламент. С Регламент (ЕО) № 122/94 бяха въведени правила за ароматизиране и добавяне на алкохол, приложими към някои ароматизирани лозаро-винарски продукти, като за да се гарантира яснота, тези правила следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(3)

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (5) се прилага по отношение на представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

(4)

Ароматизираните лозаро-винарски продукти са важни за потребителите, производителите и селскостопанския сектор в Съюза. Приложимите към ароматизираните лозаро-винарски продукти мерки следва да допринасят за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. По този начин мерките ще запазят репутацията, която ароматизираните лозаро-винарски продукти от Съюза са придобили на вътрешния и на световния пазар, като запазват традиционните практики, използвани в производството на ароматизирани лозаро-винарски продукти, и отчитат нарастващата необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения също следва да бъдат взети предвид по отношение на продуктите, при които тези нововъведения служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните ароматизирани лозаро-винарски продукти.

(5)

Производството на ароматизирани лозаро-винарски продукти представлява важна възможност за реализация на продукцията на селскостопанския сектор на Съюза, което следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

(6)

В интерес на потребителите настоящият регламент следва да се прилага за всички ароматизирани лозаро-винарски продукти, които се пускат на пазара в Съюза, независимо дали са произведени в държави членки или в трети държави. За да се запази и подобри репутацията на ароматизираните лозаро-винарски продукти от Съюза на световния пазар, е необходимо правилата в настоящия регламент да се прилагат и за произведени в Съюза ароматизирани лозаро-винарски продукти за износ.

(7)

За да се гарантира яснота и прозрачност в правото на Съюза, уреждащо ароматизираните лозаро-винарски продукти, е необходимо ясно да се определят обхванатите от него продукти, критериите за производството, описанието, представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти, и в частност — търговското наименование. Следва да бъдат установени и специални правила относно доброволното обозначение на източника на продукта, в допълнение към правилата, установени с Регламент (ЕС) № 1169/2011. Чрез установяването на такива правила се регулират всички етапи от производствената верига и потребителите са защитени и надлежно информирани.

(8)

Определенията на ароматизираните лозаро-винарски продукти следва да продължат да са съобразени с традиционните практики по отношение на качеството, но и да бъдат актуализирани и подобрени с оглед на технологичното развитие.

(9)

Ароматизираните лозаро-винарски продукти следва да бъдат произвеждани в съответствие с някои правила и ограничения, които да гарантират оправдаването на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи. За спазване на международните стандарти в тази област следва да бъдат установени производствените методи и Комисията следва по правило да взема предвид стандартите, които са препоръчани и публикувани от Международната организация по лозата и виното (МОЛВ).

(10)

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7) следва да се прилагат за ароматизираните лозаро-винарски продукти.

(11)

Освен това, етиловият алкохол, използван в производството на ароматизирани лозаро-винарски продукти, следва да е изключително от земеделски произход, така че да се отговори на очакванията на потребителите и да се спазят традиционните практики за качество. Това също така гарантира възможност за реализация на основни селскостопански продукти.

(12)

Предвид значението и сложността на сектора на ароматизираните лозаро-винарски продукти, е уместно да се установят специални правила по отношение на описанието и представянето на ароматизираните лозаро-винарски продукти в допълнение към разпоредбите, предвидени с Регламент (ЕС) № 1169/2011 по отношение на етикетирането. Тези специални правила следва също така да предотвратяват злоупотребите при използването на търговските наименования на ароматизираните лозаро-винарски продукти в случай на продукти, които не отговарят на изискванията по настоящия регламент.

(13)

С оглед улесняването на разбирането от страна на потребителите следва да бъде възможно да се допълнят търговските наименования, предвидени в настоящия регламент, с обичайното наименование на продукта по смисъла на Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(14)

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (8) се прилага, inter alia, по отношение на преработените селскостопански продукти, предназначени за храна, които включват ароматизираните лозаро-винарски продукти. Съответно, ароматизираните лозаро-винарски продукти, които отговарят на условията, установени с посочения регламент и приетите съгласно него актове, могат да бъдат пускани на пазара като биологични ароматизирани лозаро-винарски продукти.

(15)

При прилагането на политика за качество и с цел осигуряване на високо качество на ароматизираните лозаро-винарски продукти с географско указание държавите членки следва да разполагат с възможност да приемат по-строги правила от установените с настоящия регламент по отношение на производството, описанието, представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти с географско указание, които са произведени на тяхна територия, доколкото тези правила са съвместими с правото на Съюза.

(16)

Тъй като Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (9), Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (10) и разпоредбите относно географските указания в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) не се прилагат за ароматизираните лозаро-винарски продукти, следва да бъдат установени специални правила за правна закрила на географските указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти. Географските указания следва да се използват за обозначаване на ароматизираните лозаро-винарски продукти като произхождащи от територията на държава или от район или местност на тази територия, когато определено качество, репутация или друга характеристика на ароматизиран лозаро-винарски продукт се дължат основно на неговия географски произход, като такива географски указания следва да бъдат регистрирани от Комисията.

(17)

В настоящия регламент следва да бъде предвидена процедура за регистрация, съответствие, изменение и евентуална отмяна на географски указания на трети държави и на Съюза.

(18)

Органите на държавите членки следва да отговарят за осигуряване на спазването на настоящия регламент, като същевременно следва да се приемат мерки, които да позволят на Комисията да наблюдава и проверява това спазване.

(19)

С цел да допълни или измени определени несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с установяването на производствени процеси за получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти; критерии относно очертаването на границите на географските райони и правила, ограничения и дерогации във връзка с производството в такива райони; условията, при които спецификация на продукт може да включва допълнителни изисквания; определяне на случаите, в които отделен производител може да подаде заявление за предоставяне на правна закрила на географско указание, и ограниченията, приложими към видовете заявители, които могат да подават заявления за предоставяне на такава закрила; установяване на условията, които трябва да се спазват по отношение на заявленията за предоставяне на правна закрила на географско указание; контрола от страна на Комисията; процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение и отмяна на географски указания; установяване на условията, приложими по отношение на трансгранични заявления; определяне на датата на подаване на заявление или на искане, датата, от която се предоставя правна закрила, или датата, от която се изменя предоставената правна закрила; установяване на условията, свързани с измененията в спецификациите на продукти, включително условията, при които изменението се счита за несъществено, и условията, свързани със заявления и одобрение на изменения, които не налагат промени в единния документ; ограниченията относно защитените наименования; естеството и вида информация, която се съобщава в рамките на обмена на информация между държавите членки и Комисията, методите на съобщаване, правилата, свързани с достъпа до информация или осигурените информационни системи и реда и условията за публикуване на информацията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(20)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент по отношение на методите на анализ за определяне на състава на ароматизираните лозаро-винарски продукти; решенията за предоставяне на правна закрила на географските указания или отхвърляне на заявления за предоставяне на такава закрила; решенията за отмяна на предоставена правна закрила на географските указания и на съществуващи географски означения; решения за одобряване на прилагането на изменения при несъществени изменения в спецификациите на продукти; информацията, която се предоставя в спецификацията на продукта по отношение на определянето на географското указание; способите за публично оповестяване на решенията за предоставяне или отмяна на правната закрила на географски указания; мерките, свързани с подаването на трансгранични заявления; правилата относно проверките, които се извършват от държавите членки; процедурата, включително допустимостта, за разглеждане на заявленията за предоставяне на правна закрила или за одобрение на изменението на географско указание и процедурата, включително допустимостта, приискания с цел възражение, отмяна или преобразуване, както и предоставянето на информация, свързана със съществуващите защитени географски означения; административните и физически проверки, които държавите членки извършват; както и правилата за предоставяне на информацията, необходима за прилагане на разпоредбите относно обмена на информация между държавите членки и Комисията, реда и условията за управление на информацията, която се съобщава, както и съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на съобщаването ѝ и реда и условията за предаване или осигуряване достъп на държавите членки, на компетентните органи или на обществеността до информация и документи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(21)

Комисията следва, чрез актове за изпълнение и, предвид тяхното особено естество, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да публикува в Официален вестник на Европейския съюз единния документ, да реши дали да отхвърли заявление за правна закрила на географско указание като недопустимо и да създаде и поддържа регистър на географски указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящи регламент, което включва вписването на съществуващи географски означения в посочения регистър или заличаването им от него.

(22)

Преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1601/91, към правилата,установени в настоящия регламент, може да доведе до трудности, които не са уредени с настоящия регламент. За тази цел на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема необходимите преходни разпоредби.

(23)

Следва да се осигури достатъчно време и подходящи мерки, за да се улесни гладкият преход от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1601/91, към правилата, установени в настоящия регламент. При всички положения, следва да се разреши предлагането на пазара на налични запаси след започване на прилагането на настоящия регламент до изчерпването им.

(24)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно установяването на правила за определяне, описание, представяне и етикетиране на ароматизираните лозаро-винарски продукти, както и на правила за правна закрила на ароматизираните лозаро-винарски продукти, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхватът и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент установява правилата за определянето, описанието, представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти, както и за правната закрила на географските указания на ароматизираните лозаро-винарски продукти.

2.   Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилага по отношение на представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

3.   Настоящият регламент се прилага за всички ароматизирани лозаро-винарски продукти, пуснати на пазара в Съюза, независимо дали са произведени в държавите членки или в трети държави, както и за продуктите, произведени в Съюза за износ.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„търговско наименование“ означава наименованието на лозаро-винарски продукт по настоящия регламент;

2)

„описание“ означава списъкът със специфичните характеристики на ароматизиран лозаро-винарски продукт;

3)

„географско указание“ означава указание, което обозначава ароматизиран лозаро-винарски продукт като произхождащ от район, конкретно място или държава, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на съответния продукт се дължат основно на неговия географски произход.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОПИСАНИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА АРОМАТИЗИРАНИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПОРДУКТИ

Член 3

Определяне и класификация на ароматизираните лозаро-винарски продукти

1.   Ароматизирани лозаро-винарски продукти са продукти, получени от продукти на лозаро-винарския сектор по Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са били ароматизирани. Те се класифицират в следните категории:

а)

ароматизирани вина,

б)

ароматизирани напитки на основата на вино,

в)

ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти.

2.   Ароматизирано вино е напитка:

а)

получена от един или няколко лозаро-винарски продукта, определени в част IV, точка 5 от приложение II и в точки 1 и 3—9 от част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на виното „Рецина“;

б)

в която лозаро-винарските продукти, посочени в буква а), съставляват най-малко 75 % от общия обем;

в)

към която може да е бил добавен алкохол,

г)

към която може да са били добавени оцветители;

д)

към която може да са били добавени гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст или и двете;

е)

която може да е била подсладена;

ж)

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 14,5 обемни процента и по-малко от 22 обемни процента и общо алкохолно съдържание по обем не по-малко от 17,5 обемни процента.

3.   Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка:

а)

получена от един или няколко лозаро-винарски продукта, определени в точки 1, 2 и 4—9 от част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на вината, произведени с добавяне на алкохол и на виното „Рецина“;

б)

в която лозаро-винарските продукти, посочени в буква а), съставляват най-малко 50 % от общия обем;

в)

към която не е добавен алкохол, освен ако в приложение II не е предвидено друго;

г)

към която може да са били добавени оцветители;

д)

към която може да са били добавени гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст или и двете;

е)

която може да е била подсладена.

ж)

която е с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 4,5 обемни процента и по-малко от 14,5 обемни процента.

4.   Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти е напитка:

а)

получена от един или няколко лозаро-винарски продукта, определени в точки 1, 2 и 4—11 от част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на вината, произведени с добавяне на алкохол и на виното „Рецина“;

б)

в която лозаро-винарските продукти, посочени в буква а), съставляват най-малко 50 % от общия обем;

в)

към която не е добавен алкохол;

г)

към която може да са били добавени оцветители;

д)

която може да е била подсладена;

е)

която е с действително алкохолно съдържание по обем повече от 1,2 обемни процента и по-малко от 10 обемни процента.

Член 4

Производствени процеси и методи за анализ на ароматизирани лозаро-винарски продукти

1.   Ароматизираните лозаро-винарски продукти се произвеждат в съответствие с изискванията, ограниченията и описанията, установени в приложения I и II.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 относно определянето на разрешени производствени процеси с цел получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти, като се вземат предвид очакванията на потребителите.

При установяването на разрешените производствени процеси по първа алинея Комисията взема предвид производствените процеси, които са препоръчани и публикувани от МОЛВ.

3.   При необходимост Комисията приема чрез актове за изпълнение методи за анализ за определяне състава на ароматизираните лозаро-винарски продукти. Посочените методи трябва да се основават на всички съответни методи, които са препоръчани и публикувани от МОЛВ, освен ако те биха били неефективни или неподходящи с оглед на преследваната цел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

До приемането на такива методи от страна на Комисията се прилагат методите, разрешени от съответната държава членка.

4.   Енологичните практики и ограничения, установени в съответствие с член 74, член 75, параграф 4 и член 80 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се прилагат за лозаро-винарски продукти, използвани за производството на ароматизирани лозаро-винарски продукти.

Член 5

Търговски наименования

1.   Търговските наименования, посочени в приложение II, се използват за всеки ароматизиран лозаро-винарски продукт, пуснат на пазара в Съюза, при условие че отговаря на изискванията за съответното търговско наименование, определени в същото приложение. Търговските наименования могат да се допълнят с обичайното наименование по смисъла на член 2, параграф 2, буква о) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

2.   Когато ароматизиран лозаро-винарски продуктотговаря на изискванията на повече от едно търговско наименование, се разрешава използването само на едно от съответните търговски наименования, освен ако в приложение II не е предвидено друго.

3.   За алкохолна напитка, която не отговаря на изискванията по настоящия регламент, не може да се използва описание, представяне или етикетиране чрез съчетаване на думи или изрази като „като“, „тип“, „стил“, „произведено“, „аромат“ или други думи, сходни с някое от търговските наименования.

4.   Търговските наименования могат да бъдат допълвани или заменяни от географско указание, което се ползва с правна закрила съгласно настоящия регламент.

5.   Без да се засяга член 26, търговските наименования не могат да бъдат допълвани със защитени наименования за произход или защитени географски указания, чието използване се допуска за лозаро-винарските продукти.

Член 6

Допълнителни пояснения към търговските наименования

1.   Търговските наименования, посочени в член 5, могат да бъдат допълнени и от следните пояснения относно съдържанието на захар на ароматизирания лозаро-винарски продукт:

а)   „екстра сухо“: за продукти, чието съдържание на захар е по-малко от 30 грама на литър и, за категорията на ароматизираните вина и чрез дерогация от член 3, параграф 2, буква ж), с минимално общо алкохолно съдържание по обем от 15 обемни процента;

б)   „сухо“: за продукти, чието съдържание на захар е по-малко от 50 грама на литър и, за категорията на ароматизираните вина и чрез дерогация от член 3, параграф 2, буква ж), с минимално общо алкохолно съдържание по обем от 16 обемни процента;

в)   „полусухо“: за продукти, чието съдържание на захар е между 50 и по-малко от 90 грама на литър;

г)   „полусладко“: за продукти, чието съдържание на захар е между 90 и по-малко от 130 грама на литър;

д)   „сладко“: за продукти, чието съдържание на захар е 130 грама на литър или повече.

Съдържанието на захар, посочено в първа алинея, букви а) — д), е изразено в инвертна захар.

Поясненията „полусладко“ и „сладко“ могат да бъдат придружени с означение на съдържанието на захар, изразено в грамове инвертна захар на литър.

2.   Когато търговското наименование се допълва от пояснението „пенливо“ или включва това пояснение, използваното количество пенливо вино не трябва да бъде по-малко от 95 %.

3.   Търговските наименования могат да бъдат допълвани и с посочване на използвания основен ароматизант.

Член 7

Обозначение на източника

Когато е обозначен източникът на ароматизираните лозаро-винарски продукти, той трябва да съответства на мястото, където е произведен ароматизираният лозаро-винарски продукт. Източникът на продукта се обозначава с думите „произведено в (…)“, или с равнозначни изрази, последвани от наименованието на съответната държава членка или трета държава.

Член 8

Езиков режим при представянето и етикетирането на ароматизирани лозаро-винарски продукти

1.   Търговските наименования, изписани в курсив в приложение II, не се превеждат на етикета, нито при представянето на ароматизирани лозаро-винарски продукти.

Когато предвидените в настоящия регламент допълнителни пояснения са изразени с думи, те се изписват най-малко на един от официалните езици на Съюза.

2.   Наименованието на географското указание, което е защитено съгласно настоящия регламент, трябва да е изписано на етикета на езика или езиците, на който/които то е регистрирано, дори в случаите, когато географското указание заменя търговското наименование в съответствие с член 5, параграф 4.

Когато наименованието на географско указание, защитено съгласно настоящия регламент, се изписва на различна от латиницата азбука, то може също така да бъде изписано на един или повече от официалните езици на Съюза.

Член 9

По-строги правила, въведени от държавите членки

При прилагане на политика за качеството спрямо ароматизирани лозаро-винарски продукти с географски указания, които се ползват с правна закрила съгласно настоящия регламент и са произведени на територията на съответната държава членка, или при установяване на нови географски указания държавите членки могат да предвидят правила за производство и описание, които са по-строги от посочените в член 4 и в приложения I и II, доколкото тези правила са съвместими с правото на Съюза.

ГЛАВА III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Член 10

Съдържание на заявленията за предоставяне на правна закрила

1.   Заявленията за предоставяне на правна закрила на наименования като географски указания трябва да включват техническо досие, съдържащо:

а)

наименованието, за което се иска правна закрила;

б)

име и адрес на заявителя;

в)

спецификация на продукта съгласно параграф 2; както и

г)

единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта съгласно параграф 2.

2.   За да отговаря на изискванията за географско указание, което се ползва с правна закрила съгласно настоящия регламент, продуктът трябва да отговаря на съответната спецификация на продукта, която включва най-малко:

а)

наименованието, за което се иска правна закрила;

б)

описание на продукта, по-специално неговите основни аналитични характеристики, както и посочване на неговите органолептични характеристики;

в)

когато е приложимо, особените производствени процеси и спецификации, както и съответните ограничения върху производството на продукта;

г)

очертаване на границите на съответния географски район;

д)

данни за връзката по член 2, точка 3;

е)

приложимите изисквания, установени в правото на Съюза или в националното право, или — когато това е предвидено от държавите членки — от организация, която управлява защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да бъдат обективни, недискриминационни и съвместими с правото на Съюза;

ж)

посочване на основната суровина, от която е получен ароматизираният лозаро-винарски продукт;

з)

наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите на спецификацията на продукта, заедно с описание на техните конкретни задачи.

Член 11

Заявление за предоставяне на правна закрила, свързано с географски район в трета държава

1.   Когато заявлението за предоставяне на правна закрила се отнася до географски район в трета държава, освен данните по член 10 то трябва да съдържа доказателство, че въпросното наименование е защитено в неговата държава на произход.

2.   Заявлението за предоставяне на правна закрила се изпраща на Комисията пряко от заявителя или чрез органите на съответната трета държава.

3.   Заявлението за предоставяне на правна закрила се подава на един от официалните езици на Съюза или се придружава от заверен превод на един от тези езици.

Член 12

Заявители

1.   Всяка заинтересована група производители или, по изключение, отделен производител, може да подаде заявление за предоставяне на правна закрила на географско указание. В заявлението за предоставяне на правна закрила могат да се включат и други заинтересовани лица.

2.   Производителите могат да подават заявления за предоставяне на правна закрила само за произвеждани от тях ароматизирани лозаро-винарски продукти.

3.   По отношение на наименование, обозначаващо трансгранична географска област, може да се подаде общо заявление за предоставяне на правна закрила.

Член 13

Предварителна национална процедура

1.   Заявленията за предоставяне на правна закрила на географско указание за ароматизирани лозаро-винарски продукти с произход в Съюза подлежат на предварителна национална процедура в съответствие с параграфи 2 — 7 от настоящия член.

2.   Заявлението за предоставяне на правна закрила се подава в държавата членка, от чиято територия произхожда географското указание.

3.   Държавата членка разглежда заявлението за предоставяне на правна закрила, за да установи дали то отговаря на посочените в настоящата глава условия.

Държавата членка осигурява чрез национална процедура съответно публикуване на заявлението за предоставяне на правна закрила и предвижда срок най-малко два месеца от датата на публикуване, в който всяко физическо или юридическо лице със законен интерес и пребиваващо или установено на нейна територия може да възрази срещу предложената правна закрила, като представи на държавата членка надлежно обосновано изложение.

4.   В случай че държавата членка прецени, че географското указание не отговаря на съответните изисквания или е несъвместимо с правото на Съюза като цяло, тя отхвърля заявлението.

5.   Ако държавата членка прецени, че са спазени съответните изисквания, тя:

а)

публикува единния документ и спецификацията на продукта най-малко в интернет, както и

б)

препраща до Комисията заявление за предоставяне на правна закрила, което съдържа следната информация:

i)

име и адрес на заявителя;

ii)

спецификацията на продукта по член 10, параграф 2;

iii)

единния документ по член 10, параграф 1, буква г);

iv)

декларация от държавата членка, че според нея заявлението, подадено от заявителя, отговаря на необходимите условия; както и

v)

данни за публикацията по буква а).

Информацията, посочена в първа алинея, буква б), се изпраща на един от официалните езици на Съюза или се придружава от заверен превод на един от тези езици.

6.   В срок до 28 март 2015 г. държавите членки приемат необходимите законови, подзаконови или административни разпоредби, за да се съобразят с разпоредбите на настоящия член.

7.   В случай че държава членка няма национално законодателство в областта на правната закрила на географските указания, тя може, единствено като преходна мярка, да предостави правна закрила на наименованието на национално равнище в съответствие с правилата в настоящата глава. Тази правна закрила се предоставя от датата на подаване на заявлението в Комисията и отпада на датата на вземане на решение за регистрация или отказ на регистрация съгласно настоящата глава.

Член 14

Контрол от страна на Комисията

1.   Комисията публично оповестява датата, на която е подадено заявлението за предоставяне на правна закрила.

2.   Комисията проверява дали заявленията за предоставяне на правна закрила по член 13, параграф 5 отговарят на условията по настоящата глава.

3.   В случай че Комисията прецени, че са изпълнени установените в настоящата глава условия, чрез актове за изпълнение, приети без да се прилага процедурата по член 34, параграф 2, тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз единния документ по член 10, параграф 1, буква г), както и данните за публикацията на спецификацията на продукта по член 13, параграф 5, буква а).

4.   Когато Комисията прецени, че не са изпълнени установените в настоящата глава условия, чрез актове за изпълнение тя взема решение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 15

Процедура за предявяване на възражения

В срок до два месеца от датата на публикуването, предвидено в член 14, параграф 3, всяка държава членка или трета държава, както и всяко физическо или юридическо лице със законен интерес, установено или пребиваващо в държава членка, различна от тази, която е поискала правната закрила, или в трета държава, може да възрази срещу предложената закрила, като подаде до Комисията надлежно обосновано изложение относно условията за предоставяне на правна закрила, установени в настоящата глава.

В случай на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в трета държава, това изложение се подава пряко или чрез органите на съответната трета държава в двумесечния срок по първа алинея.

Член 16

Решение по предоставянето на правна закрила

Въз основа на информацията, с която разполага при приключване на процедурата по предявяване на възражения по член 15, Комисията чрез актове за изпълнение взема решение за предоставяне на правна закрила на географското указание, което отговаря на установените в настоящата глава условия и е съвместимо с правото на Съюза, или за отхвърляне на заявлението, ако тези условия не са изпълнени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 17

Омоними

1.   Наименование, за което е подадено заявление за предоставяне на правна закрила и което изцяло или частично е омоним с наименование, което вече е регистрирано съгласно настоящия регламент, се регистрира, като се спазва местната и традиционно установена употреба и се отчита рискът от объркване.

2.   Омонимно наименование, което подвежда потребителя, че продуктите идват от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно по отношение на действителната територия, район или място на произход на съответните продукти.

3.   Използването на регистрирано омонимно наименование зависи от наличието на достатъчно практическо различие между омонима, регистриран впоследствие, и вече регистрираното наименование, като се взема предвид необходимостта заинтересованите производители да бъдат справедливо третирани и да не бъдат подвеждани потребителите.

Член 18

Основания за отказ на правна закрила

1.   Наименованията, които са станали родови, не могат да се ползват с правна закрила като географски указания.

За целите на настоящата глава „наименование, които е станало родово“ означава наименованието на ароматизиран лозаро-винарски продукт, което, въпреки че е свързано с местността или района, където този продукт първоначално е бил произведен или пуснат на пазара, се е превърнало в традиционно наименование на ароматизиран лозаро-винарски продукт в Съюза.

За да се установи дали едно наименование е станало родово, се вземат предвид всички фактори от значение, и по-специално:

а)

съществуващото положение в Съюза, и по-специално в сферата на потреблението;

б)

приложимото право на Съюза или национално право.

2.   Едно наименование не може да се ползва с правна закрила като географско указание, когато предвид репутацията и известността на търговската марка тази правна закрила може да подведе потребителите по отношение на истинската идентичност на ароматизирания лозаро-винарски продукт.

Член 19

Връзка с търговските марки

1.   Когато географско указание се ползва с правна закрила съгласно настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, чието използване попада в обхвата на член 20, параграф 2 и която е свързана с ароматизиран лозаро-винарски продукт, се отказва, ако заявлението за регистрация на търговската марка е подадено след датата на представяне в Комисията на заявлението за предоставяне на правна закрила на географското указание и ако впоследствие географското указание е получило правна закрила.

Регистрацията на търговски марки, извършена в нарушение на първа алинея, се обезсилва.

2.   Без да се засяга член 17, параграф 2, търговска марка, чиято употреба попада в обхвата на член 20, параграф 2, за която има подадено заявление, която е регистрирана или е наложена в резултат на употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, на територията на Съюза преди датата, на която заявлението за предоставяне на правна закрила на географското указание е представено в Комисията, може да продължи да се използва и подновява, независимо от правната закрила на географско указание, при условие че не са налице основания за недействителност или отмяна на търговската марка, предвидени в Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) или в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (14).

В такива случаи употребата на географското указание се разрешава паралелно с тази на съответните търговски марки.

Член 20

Правна закрила

1.   Географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, могат да се използват от всеки оператор, предлагащ на пазара ароматизиран лозаро-винарски продукт, който е бил произведен в съответствие със съответната продуктова спецификация.

2.   Географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, и ароматизираните лозаро-винарски продукти, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени срещу:

а)

всяка пряка или непряка търговска употреба на защитеното наименование:

i)

от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii)

доколкото такава употреба е свързана с използване на репутацията на съответното географско указание;

б)

всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както се произвежда във“, „имитация“, „аромат“, „като“ или други подобни изрази;

в)

всяко друго невярно или подвеждащо указание за източника на продукта, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в съд, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

г)

всяка друга практика, която би могла да подведе потребителите относно истинския произход на продукта.

3.   Географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, не стават родови в Съюза по смисъла на член 18, параграф 1.

4.   Държавите членки вземат подходящи административни и съдебни мерки, за да предотвратят или да преустановят неправомерната употреба на географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, както е посочено в параграф 2.

Член 21

Регистър

Комисията, чрез актове за изпълнение, приети без да се прилага посочената в член 34, параграф 2 процедура, създава и поддържа електронен регистър на географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, на ароматизираните лозаро-винарски продукти, до който се предоставя публичен достъп.

Географски указания, отнасящи се до продукти от трети държави, които са защитени в Съюза съгласно международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра по първа алинея като географски указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент.

Член 22

Определяне на компетентен орган

1.   Държавите членки определят компетентния орган или органи, отговарящи за контрола върху спазването на установените в настоящата глава задължения, в съответствие с критериите по член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15).

2.   Държавите членки гарантират, че всеки оператор, спазващ разпоредбите на настоящата глава, може да бъде обхванат от система на проверки.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за компетентния(те) орган(и) по параграф 1. Комисията осигурява публикуването на техните наименования и адреси, както и периодичната актуализация на тази информация.

Член 23

Проверка за спазването на спецификациите

1.   По отношение на географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, свързани с географски район в Съюза, се осигурява ежегодна проверка за спазването на спецификацията на продукта по време на производството на ароматизирания лозаро-винарски продукт, както и по време на опаковането му или след това, като тази проверка се извършва от:

а)

компетентния орган или органи по член 22; или

б)

един или повече контролни органи, отговарящи за проверката по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004, действащи като органи по сертифициране на продуктите в съответствие с изискванията, предвидени в член 5 от посочения регламент.

Разходите за тези проверки са за сметка на проверяваните оператори.

2.   По отношение на географските указания, ползващи се с правна закрила съгласно настоящия регламент, свързани с географски район в трета държава, се осигурява ежегодна проверка за спазването на спецификацията на продукта по време на производството на ароматизирания лозаро-винарски продукт, както и по време на опаковането му или след това, като тази проверка се извършва от:

а)

един или повече публични органи, определени от третата държава; или

б)

един или повече органи по сертифицирането.

3.   Органите, посочени в параграф 1, буква б) и в параграф 2, буква б), трябва да спазват и да са акредитирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17065:2012 („Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги“).

4.   Когато органът или органите по параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а), проверяват спазването на спецификацията на продукта, те трябва да осигуряват подходящи гаранции за обективност и безпристрастност и да разполагат със съответния квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на своите задачи.

Член 24

Изменение на спецификациите на продуктите

1.   Заявител, който отговаря на условията по член 12, може да подаде заявление за одобрение на изменение в спецификацията на продукта на географско указание, ползващо се с правна закрила съгласно настоящия регламент, по-специално с цел отчитане развитието на научно-техническите знания или промяна на границите на географския район по член 10, параграф 2, буква г). В заявлението се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

2.   В случай че предложеното изменение предполага една или повече промени в единния документ по член 10, параграф 1, буква г), членове 13 — 16 се прилагат mutatis mutandis по отношение на заявлението за изменение. Ако обаче предложеното изменение е несъществено, Комисията чрез актове за изпълнение решава дали да одобри заявлението, без да следва процедурата, предвидена в член 14, параграф 2 и член 15, като в случай на одобрение Комисията публикува елементите, посочени в член 14, параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 25

Отмяна

Комисията може да реши чрез актове за изпълнение, по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да отмени правната закрила за географско указание, ако повече не може да бъде гарантирано спазването на съответната спецификация на продукта. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Членове 13 — 16 се прилагат mutatis mutandis.

Член 26

Съществуващи географски означения

1.   Географските означения на ароматизираните лозаро-винарски продукти, изброени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1601/91, и всяко друго географско означение, подадено до държава членка и одобрено от съответната държава членка преди 27 март 2014 г., се ползват автоматично с правна закрила като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 21 от настоящия регламент, чрез актове за изпълнение, приети без да се прилага посочената в член 34, параграф 2 от настоящия регламент процедура.

2.   По отношение на съществуващите географски означения по параграф 1, държавите членки предават на Комисията:

а)

техническите досиета по член 10, параграф 1;

б)

националните решения за одобряването им.

3.   Съществуващите географски означения по параграф 1, за които информацията по параграф 2 не е представена до 28 март 2017 г., губят правната закрила съгласно настоящия регламент. Комисията извършва съответните формални действия по заличаването на такива наименования от регистъра, предвиден в член 21, чрез актове за изпълнение и без да се прилага посочената в член 34, параграф 2 процедура.

4.   Член 25 не се прилага по отношение на съществуващите географски означения по параграф 1 от настоящия член.

До 28 март 2018 г. Комисията може, по своя собствена инициатива, чрез актове за изпълнение да вземе решение за отмяна на правната закрила на съществуващи географски означения по параграф 1 от настоящия член, ако те не съответстват на изискванията по член 2, точка 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 27

Такси

Държавите членки могат да начисляват такса за покриване на разноските си, включително за разглеждането на заявленията за предоставяне на правна закрила, изложения на възражения, заявленията за изменение и исканията за отмяна в съответствие с настоящата глава.

Член 28

Делегирани правомощия

1.   С цел да се вземат предвид специфичните характеристики на производството в очертания географския район на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 относно:

а)

критерии за очертаване на границите на географския район; и

б)

правила, ограничения и дерогации, свързани с производството в очертания географски район.

2.   С цел да се гарантира качеството и проследяването на продуктите на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 с цел да установи условията, при които спецификациите на продуктите могат да съдържат допълнителни изисквания освен посочените в член 10, параграф 2, буква е).

3.   С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или операторите на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 с цел:

а)

да определи случаите, в които отделен производител може да подаде заявление за предоставяне на правна закрила на географско указание;

б)

да определи ограниченията, приложими към видовете заявители, които могат да подават заявления за предоставяне на правна закрила на географско указание;

в)

да установи условията, които трябва да се следват по отношение на заявленията за предоставяне на правна закрила на географско указание, контрола от страна на Комисията, процедурата по предявяване на възражения и процедурите за изменение и отмяна на географски указания;

г)

да установи условията, приложими по отношение на трансгранични заявления;

д)

да определи датата на подаване на заявление или на искане;

е)

да определи датата, от която се предоставя правната закрила;

ж)

да установи условията, при които дадено изменение се счита за несъществено по смисъла на член 24, параграф 2;

з)

да определи датата, на която изменението започва да се прилага;

и)

да установи условията, свързани със заявленията за изменения в спецификацията на продукта на географско указание, ползващо се с правна закрила съгласно настоящия регламент, и одобрението на тези изменения, в случаите когато измененията не налагат промени в единния документ по член 10, параграф 1, буква г).

4.   С цел да се осигури подходяща правна закрила на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 относно ограниченията по отношение на защитеното наименование.

Член 29

Изпълнителни правомощия

1.   Комисията може да приема чрез актове за изпълнение всички необходими мерки, свързани с настоящата глава, по отношение на:

а)

информацията, която се посочва в спецификацията на продукта по отношение на връзката, посочена в член 2, точка 3), между географския район и крайния продукт;

б)

способите за публично оповестяване на решенията за правна закрила или отхвърляне, посочени в член 16;

в)

подаването на трансгранични заявления;

г)

проверките, които се извършват от държавите членки, включително изпитванията.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

2.   Комисията може да приема чрез актове за изпълнение всички необходими мерки, свързани с настоящата глава, по отношение на процедурата, включително допустимостта, за разглеждане на заявленията за предоставяне на правна закрила или за одобрение на изменението на географско указание, както и на процедурата, включително допустимостта, при искания с цел възражение, отмяна или преобразуване, както и на предоставянето на информация, свързана със съществуващите защитени географски означения, по-специално по отношение на:

а)

образци на документи и формат на предаване;

б)

срокове;

в)

подробна информация относно фактите, доказателствата и придружаващите документи, които се представят в подкрепа на заявлението или искането.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 30

Недопустими заявления или искания

Когато заявление или искане, подадено в съответствие с настоящата глава, бъде счетено за недопустимо, Комисията взема решение за отхвърлянето му като недопустимо чрез актове за изпълнение, приети без да се прилага посочената в член 34, параграф 2 процедура.

ГЛАВА IV

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Проверки на ароматизирани лозаро-винарски продукти

1.   Държавите членки отговарят за проверките на ароматизираните лозаро-винарски продукти. Те вземат необходимите мерки за осигуряване на спазването на разпоредбите на настоящия регламент, и по-специално определят компетентния орган или органи, отговорни за проверките по отношение на задълженията, установени с настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   Комисията, при необходимост, чрез актове за изпълнение приема правила относно административните и физически проверки, които държавите членки провеждат във връзка със спазването на задълженията, произтичащи от прилагането на настоящия регламент.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 32

Обмен на информация

1.   Държавите членки и Комисията си съобщават взаимно всяка информация, необходима за прилагането на настоящия регламент и за спазването на международните ангажименти относно ароматизираните лозаро-винарски продукти. Когато е целесъобразно, тази информация може да се предава или предоставя на компетентните органи на трети държави и да се публикува.

2.   С оглед на бързото, ефикасно, точно и икономически ефективно съобщаване на информация по параграф 1, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за определяне на:

а)

естеството и типа на информацията, която се съобщава;

б)

методите на съобщаване на информация;

в)

правилата, свързани с правата за достъп до информация или до предоставените информационни системи;

г)

условията и средствата за публикуване на информацията.

3.   Комисията приема чрез актове за изпълнение:

а)

правила за предоставяне на информацията, която е необходима за прилагането на настоящия член;

б)

реда и условията за управление на информацията, която следва да се съобщи, както и правила за съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на съобщаването ѝ;

в)

реда и условията за предаване или осигуряване достъп на държавите членки, на компетентните органи на трети държави или на обществеността до информация и документи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 33

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема на делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема на делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, член 28, член 32, параграф 2 и член 36, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 март 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 2, член 28, член 32, параграф 2 и член 36, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощията. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 28, член 32, параграф 2 и член 36, параграф 1, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 34

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по ароматизираните лозаро-винарски продукти. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

При актовете за изпълнение, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея и член 29, параграф 1, буква б), когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 1601/91 се отменя, считано от 28 март 2015 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III към настоящия регламент.

Член 36

Преходни разпоредби

1.   С цел да се улесни преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1601/91, към установените с настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието, когато е целесъобразно, да приема делегирани актове в съответствие с член 33 по отношение на приемането на мерки за изменение или за дерогация от настоящия регламент, които остават в сила до 28 март 2018 г.

2.   Ароматизирани лозаро-винарски продукти, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, но са произведени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1601/91 преди 27 март 2014 г. могат да бъдат пускани на пазара до изчерпване на наличните запаси.

3.   Ароматизирани лозаро-винарски продукти, които са в съответствие с членове 1 — 6 и член 9 от настоящия регламент и са произведени преди 27 март 2014 г., могат да бъдат пускани на пазара до изчерпване на наличните запаси, при условие че продуктите са в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1601/91 по отношение на всички аспекти, които не се уреждат от членове 1 — 6 и член 9 от настоящия регламент.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 28 март 2015 г. Въпреки това член 36, параграфи 1 и 3 се прилагат от 27 март 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 67.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 февруари 2014 г.

(3)  Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 122/94 на Комисията от 25 януари 1994 г. за определяне на някои подборни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета по отношение на определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 21, 26.1.1994 г., стр. 7).

(5)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(6)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизираните и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

(8)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(10)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012, стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

(14)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1)   Ароматизиране

а)

Следните продукти са разрешени за ароматизирането на ароматизирани вина:

i)

естествени ароматични вещества и/или ароматични препарати, определени в член 3, параграф 2, букви в) и г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008;

ii)

ароматизанти съгласно определението в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1334/2008, които:

са идентични с ванилин,

са с аромат и/или вкус на бадеми,

са с аромат и/или вкус на кайсии,

са с аромат и/или вкус на яйца; и

iii)

ароматични билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти.

б)

Следните продукти са разрешени за ароматизирането на ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти:

i)

ароматични вещества и/или ароматични препарати, определени в член 3, параграф 2, букви б) и г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008; и

ii)

ароматични билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти.

Добавянето на такива вещества придава на крайния продукт органолептични характеристики, различни от тези на виното.

2)   Подслаждане

Следните продукти са разрешени за подслаждането на ароматизирани лозаро-винарски продукти:

а)

полубяла захар, бяла захар, екстра бяла захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, захарен разтвор, разтвор на инвертна захар, сироп от инвертна захар съгласно определенията в Директива 2001/111/ЕО на Съвета (1);

б)

гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст и концентрирана ректифицирана гроздова мъст съгласно определението в точки 10, 13 и 14 от част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

карамелизирана захар, която е продукт, получен изключително при контролирано загряване на захароза без основи, минерални киселини и други химически добавки;

г)

мед съгласно определението в Директива 2001/110/ЕО на Съвета (2);

д)

сироп от рожкови;

е)

всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен на тези продукти ефект.

3)   Добавяне на алкохол

Следните продукти са разрешени за приготвянето на някои ароматизирани вина и ароматизирани напитки на основата на вино:

а)

етилов алкохол от земеделски произход съгласно определението в точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 110/2008, включително от лозарски произход;

б)

алкохол от вино или от сушено грозде;

в)

дестилат от вино или от сушено грозде;

г)

дестилат от земеделски произход съгласно определението в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 110/2008;

д)

винена дестилатна спиртна напитка съгласно определението в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008;

е)

дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри съгласно определението в точка 6 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008;

ж)

спиртни напитки, дестилирани от ферментирало сушено грозде.

Етиловият алкохол, използван за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при приготвянето на ароматизирани лозаро-винарски продукти, трябва да е от земеделски произход и да се използва в строго необходимата доза, като не се счита за добавяне на алкохол за целите на производството на ароматизиран лозаро-винарски продукт.

4)   Добавки и оцветяване

Правилата относно добавките в храните, включително оцветители, установени в Регламент (ЕО) № 1333/2008, се прилагат спрямо ароматизираните лозаро-винарски продукти.

5)   Добавяне на вода

При приготвянето на ароматизирани лозаро-винарски продукти добавянето на вода се разрешава, при условие че тя се използва в необходимата доза:

за приготвяне на ароматична есенция,

за разтваряне на оцветителите и подсладителите,

за коригиране на крайния състав на продукта.

Качеството на добавената вода трябва да бъде в съответствие с Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и с Директива 98/83/ЕО на Съвета (4) и не следва да променя характера на продукта.

Водата може да бъде дестилирана, деминерализирана, дейонизирана или омекотена.

6)   При приготвянето на ароматизирани лозаро-винарски продукти е разрешено добавянето на въглероден диоксид.

7)   Алкохолно съдържание

„Алкохолно съдържание по обем“ е съотношението между обема на чистия алкохол, който се съдържа в съответния продукт при температура 20 °С, и общия обем на този продукт при тази температура.

„Действително алкохолно съдържание по обем“ означава броят на обемните единици чист алкохол, които се съдържат при температура 20 °C в 100 обемни единици от съответния продукт при тази температура.

„Потенциално алкохолно съдържание по обем“ означава броят на обемните единици чист алкохол при температура 20 °C, които могат да се получат чрез пълна ферментация на захарите в 100 обемни единици от съответния продукт при тази температура.

„Общо алкохолно съдържание по обем“ означава сумата от действителното и потенциалното алкохолно съдържание по обем.


(1)  Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53).

(2)  Директива 2001/110/ЕС на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47).

(3)  Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (преработена) (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).

(4)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ НА АРОМАТИЗИРАНИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

A.   ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ НА АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА

1)   Ароматизирано вино

Продукти, съответстващи на определението, установено в член 3, параграф 2.

2)   Аперитив на винена основа

Ароматизирано вино, към което може да е бил добавен алкохол.

Употребата на думата „аперитив“ в тази връзка не засяга употребата на същата дума за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

3)   Вермут

Ароматизирано вино:

към което е добавен алкохол, и

чийто характерен аромат е получен чрез употребата на подходящи вещества от растения от рода Пелин (Artemisia).

4)   Ароматизирано битер вино

Ароматизирано вино, което има характерен горчив аромат, към което е добавен алкохол.

Търговското наименование „ароматизирано битер вино“ се придружава от името на основното горчиво ароматично вещество.

Търговското наименование „ароматизирано битер вино“ може да бъде допълнено или заменено от следните думи:

„хининово вино“, чийто основен ароматизант е естествен ароматизант от хинин,

Bitter vino“ („битер вино“), чийто основен ароматизинт е естествен ароматизант от горчивка (синя тинтява) и което е оцветено с разрешени жълти и/или червени оцветители; употребата на думата „bitter“ в тази връзка не засяга употребата на същата дума за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на настоящия регламент,

Americano“(„американо“), чийто вкус се дължи на наличието на натурални ароматични вещества, получени от пелин или от горчивка (синя тинтява), и което е оцветено с разрешени жълти и/или червени оцветители.

5)   Ароматизирано вино на яйчна основа

Ароматизирано вино:

към което е добавен алкохол,

към което е добавен яйчен жълтък с добро качество или негови екстракти,

чието съдържание на захар, изразено в инвертна захар, надхвърля 200 грама, и

при подготовката на което минималното количество яйчен жълтък, използвано в сместа, е 10 грама на литър.

Търговското наименование „ароматизирано вино на яйчна основа“ може да се придружава от думата „cremovo“, когато продуктът съдържа не по-малко от 80 % вино със защитенo наименование за произход „Marsala“.

Търговското наименование „ароматизирано вино на яйчна основа“ може да се придружава от израза „cremovo zabaione“, когато продуктът съдържа не по-малко от 80 % вино със защитенo наименование за произход „Marsala“ и е със съдържание на яйчен жълтък не по-малко от 60 грама на литър.

6)   Väkevä viiniglögi („вакева виниглоги“)/Starkvinsglögg

Ароматизирано вино:

към което е добавен алкохол, и

чийто характерен вкус е получен чрез употребата на карамфил и/или канела.

Б.   ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ НА АРОМАТИЗИРАНИ НАПИТКИ НА ОСНОВАТА НА ВИНО

1)   Ароматизирана напитка на основата на вино

Продукти, съответстващи на определението, установено в член 3, параграф 3.

2)   Подсилена ароматизирана напитка на основата на вино

Ароматизирана напитка на основата на вино

към която е добавен алкохол,

която е с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента,

която е била подсладена,

която е получена от бяло вино,

към която е бил добавен дестилат от сушено грозде, и

която е ароматизирана само с екстракт от кардамон;

или

към което е добавен алкохол,

която е с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента,

която е била подсладена,

която е получена от червено вино и,

към която са добавени ароматични препарати, получени изключително от подправки, женшен, орехи, есенции от цитрусови плодове и ароматични билки.

3)   Sangría/Sangria („сангрия“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от вино,

която е ароматизирана чрез добавяне на естествени екстракти или есенции от цитрусови плодове, със или без сока от тези плодове;

към която може да са добавени подправки,

към която може да е добавен въглероден диоксид,

която не е оцветена,

която има действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 4,5 обемни процента и по-малко от 12 обемни процента, и

която може да съдържа твърди частици от пулпата или кората на цитрусовите плодове и чийто цвят трябва да се дължи само на вложените в производството суровини.

Sangría“ или „Sangria“ може да се използва като търговско наименование единствено ако продуктът е произведен в Испания или Португалия. Когато продуктът е произведен в други държави членки, „Sangría“ или „Sangria“ може да се използва единствено в допълнение на търговското наименование „ароматизирана напитка на основата на вино“, при условие че се придружава от думите: „произведено в ...“, последвани от наименованието на държавата членка производител или на по-ограничен район.

4)   „Clarea“ („клареа“)

Ароматизирана напитка на основата на вино, която е получена от бяло вино при същите условия като „Sangría“/„Sangria“.

Clarea“ може да се използва като търговско наименование само в случай че продуктът е произведен в Испания. Когато продуктът е произведен в други държави членки, „Clarea“ може да се използва само в допълнение на търговското наименование „ароматизирана напитка на основата на вино“, при условие че се придружава от думите: „произведено в ...“, последвани от наименованието на държавата членка производител или на по-ограничен район.

5)   Zurra („цура“)

Ароматизирана напитка на основата на вино, която е получена чрез добавяне на brandy (бренди) или винена дестилатна спиртна напитка, както са определени в Регламент (ЕО) № 110/2008, към „Sangría“/„Sangria“ и „Clarea“, евентуално — чрез добавяне на парченца плодове. Действителното алкохолно съдържание по обем трябва да бъде не по-малко от 9 обемни процента и по-малко от 14 обемни процента.

6)   Bitter soda („битер сода“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от „bitter vino“, чието съдържание в крайния продукт не трябва да е по-малко от 50 обемни процента,

към която е добавен въглероден диоксид или газирана вода, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 8 обемни процента и по-малко от 10,5 обемни процента.

Употребата на думата „bitter“ в тази връзка не засяга употребата на тази дума за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

7)   Kalte Ente („калте енте“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена чрез смесване на вино, искрящо вино или газирано искрящо вино с пенливо вино или газирано пенливо вино,

към която са добавени естествени лимонени субстанции или екстракти на тези субстанции, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента.

Крайният продукт трябва да съдържа не по-малко от 25 обемни процента пенливо вино или газирано пенливо вино.

8)   Glühwein („глувайн“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена изключително от червено или бяло вино,

която е ароматизирана предимно с канела и/или карамфил, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента.

Добавянето на вода е забранено, без да се засягат количествата вода, които следват от прилагането на разпоредбите на точка 2 от приложение I.

В случай че продуктът е приготвен от бяло вино, търговското наименование „Glühwein“ трябва да бъде допълнено с думи, указващи бяло вино, като думата „бяло“.

9)   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена изключително от червено или бяло вино,

която е ароматизирана предимно с канела и/или карамфил, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента.

В случай че е приготвена от бяло вино, търговското наименование „Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas“ трябва да бъде допълнено с думи, указващи бяло вино, като думата „бяло“.

10)   Maiwein („майвайн“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от вино, към което са добавени растения от вида Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) или техни екстракти, така че вкусът на Galium odoratum (L.) Scop.(Asperula odorata L.) да бъде преобладаващ, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента.

11)   Maitrank („майтранк“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от бяло вино, в което са били накиснати растения от вида Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) или към което са добавени техни екстракти, с добавени портокали и/или други плодове, евентуално под формата на сокове, концентрати или екстракти, и която е подсладена с до 5 % захар, и

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 7 обемни процента.

12)   Pelin („пелин“)

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от червено или бяло вино и определено съчетание от билки,

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 8,5 обемни процента, и

със съдържание на захар, изразено в инвертна захар, от 45-50 грама на литър и общо киселинно съдържание не по-малко от 3 грама на литър, изразено като винена киселина.

13)   Aromatizovaný dezert

Ароматизирана напитка на основата на вино

която е получена от бяло или червено вино, захар и смес от десертни подправки,

с действително алкохолно съдържание по обем не по-малко от 9 обемни процента и по-малко от 12 обемни процента, и

със съдържание на захар, изразено в инвертна захар, от 90 — 130 грама на литър и общо киселинно съдържание не по-малко от 2,5 грама на литър, изразено като винена киселина.

Aromatizovaný dezert“ може да се използва като търговско наименование само в случай че продуктът е произведен в Чешката република. Когато продуктът е произведен в други държави членки, „Aromatizovaný dezert“ може да се използва само в допълнение на търговското наименование „ароматизирана напитка на основата на вино“, при условие че се придружава от думите: „произведено в ...“, последвани от наименованието на държавата членка производител или на по-ограничен район.

В.   ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ НА АРОМАТИЗИРАНИ КОКТЕЙЛИ ОТ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

1)   Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти

Продукт, съответстващ на определението в член 3, параграф 4.

Употребата на думата „коктейл“ в тази връзка не засяга употребата на същата дума за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

2)   Коктейл на винена основа

Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти

в който делът на концентрирана гроздова мъст не надвишава 10 % от общия обем на крайния продукт,

с действително алкохолно съдържание по обем по-малко от 7 обемни процента, и

в който съдържанието на захар, изразено в инвертна захар, е по-малко от 80 грама на литър.

3)   Шумяща гроздова ароматизирана напитка

Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти

който е получен изключително от гроздова мъст,

с действително алкохолно съдържание по обем по-малко от 4 обемни процента, и

съдържащ въглероден диоксид, получен изключително от ферментацията на вложените продукти.

4)   Коктейл на основа на пенливо вино

Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти, който е смесен с пенливо вино.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 1601/91

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграфи 1 — 4

Член 3 и приложение II

Член 2, параграф 5

Член 6, параграф 1

Член 2, параграф 6

Член 6, параграф 2

Член 2, параграф 7

Член 3

Член 4, параграф 1 и приложение I

Член 4, параграфи 1 — 3

Член 4, параграф 1 и приложение I

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 5

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 1

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 2, буква а)

Член 5, параграф 4

Член 6, параграф 2, буква б)

Член 20, параграф 1

Член 6, параграф 3

Член 5, параграф 5

Член 6, параграф 4

Член 9

Член 7, параграфи 1 и 3

Член 7, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 7

Член 8, параграф 4, първа и втора алинея

Член 8, параграф 4, трета алинея

Приложение I, точка 3, втора алинея

Член 8, параграф 4а

Член 8, параграфи 5 — 8

Член 8

Член 8, параграф 9

Член 9, параграфи 1 — 3

Член 9, параграф 4

Член 31

Член 32

Член 10

Член 11

Член 10а

Член 2, точка 3 и членове 10 — 30

Член 11

Член 1, параграф 3

Членове 12 — 15

Членове 33 и 34

Член 35

Член 16

Член 36

Член 17

Член 37

Приложение I

Приложение I, точка 3, буква а)

Приложение II


Top