EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0090

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 257, 28.8.2014, p. 146–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj

28.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/146


ДИРЕКТИВА 2014/90/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 юли 2014 година

относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Глобалното измерение на корабните превози е предпоставка Съюзът да прилага и подкрепя международната регулаторна рамка за морска безопасност. Международните конвенции по морска безопасност изискват държавата на знамето да гарантира, че оборудването, намиращо се на борда на корабите, отговаря на определени изисквания за безопасност по отношение на проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и да издаде съответните сертификати. За тази цел Международната морска организация (ММО) и международните и европейските органи за стандартизация са разработили подробни стандарти за експлоатационните показатели и за изпитването за определени видове морско оборудване.

(2)

Международните инструменти оставят значителна свобода на преценка на администрациите на знамето. При отсъствие на хармонизация това води до различни нива на безопасност на продуктите, които компетентните национални органи са сертифицирали като отговарящи на упоменатите конвенции и стандарти; в резултат на това е засегнато гладкото функциониране на вътрешния пазар, тъй като става трудно за държавите-членки да приемат оборудване, сертифицирано в друга държава-членка, да бъде монтирано на борда на кораби, плаващи под тяхното знаме, без да извършат допълнителна проверка.

(3)

Хармонизирането от страна на Съюза решава тези проблеми. Следователно в Директива 96/98/ЕО на Съвета (3) бяха определени общи правила, за да се премахнат различията при прилагането на международните стандарти посредством ясно определен набор от изисквания и еднакви процедури за сертифициране.

(4)

Съществуват редица други инструменти на правото на Съюза, които определят изисквания и условия, inter alia с цел да се гарантира свободното движение на стоки на вътрешния пазар или за екологични цели, за някои продукти, които са подобни по характер на оборудването, използвано на борда на кораби, но които не отговарят на международните стандарти, които могат значително да се различават от вътрешното законодателство на Съюза и постоянно се развиват. Поради това тези продукти не могат да бъдат сертифицирани от държавите-членки в съответствие със съответните международни конвенции за морска безопасност. Ето защо оборудването, което трябва да се монтира на борда на кораби на ЕС в съответствие с международните стандарти за безопасност, следва да се регламентира изключително с настоящата директива, която във всички случаи следва да се счита за lex specialis; освен това следва да бъде въведена специална маркировка, за да се посочи, че оборудването с тази маркировка е в съответствие с изискванията, определени в съответните международни конвенции и инструменти, които са влезли в сила.

(5)

Освен че в международните инструменти се определят подробни стандарти за експлоатация и изпитване за морското оборудване, понякога в тях се предвиждат мерки, които се отклоняват от нормативните изисквания, но при определени условия изпълняват успешно тези изисквания по същество. Международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (SOLAS) дава възможност за алтернативно проектиране и механизми, които отделните държави-членки могат да прилагат на своя собствена отговорност.

(6)

Опитът от изпълнението на Директива 96/98/ЕО показа, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки с цел да се засилят механизмите за изпълнение и прилагане на тази директива и да се опрости регулаторната среда, като в същото време се гарантира, че изискванията на ММО се прилагат и изпълняват по хармонизиран начин в целия Съюз.

(7)

Поради това следва да бъдат определени изисквания за морското оборудване, така че то да отговаря на стандартите за безопасност, определени в приложимите международни инструменти, включително съответните стандарти за изпитване, за да се гарантира, че оборудването, което е в съответствие с тези изисквания, може да се движи безпрепятствено на вътрешния пазар и да се монтира на борда на кораби, плаващи под знамето на която и да е държава-членка.

(8)

За да се даде възможност за лоялна конкуренция при разработването на морско оборудване, следва да бъдат положени всички възможни усилия за насърчаване на използването на отворени стандарти, които да могат да бъдат предоставяни безплатно или срещу символична такса и които всички да могат да възпроизвеждат, разпространяват и използват без такса или срещу символична такса.

(9)

Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) определя общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство, с цел да се създаде съгласувана основа за преразглеждане или преработване на това законодателство. Това решение представлява обща рамка с хоризонтален характер за бъдещото законодателство, хармонизиращо условията за предлагането на пазара на продукти, както и референтен текст за действащото законодателство. Тази обща рамка предоставя подходящи решения на проблемите, установени при изпълнението на Директива 96/98/ЕО. Поради това е необходимо в настоящата директива да се включат определенията и референтните разпоредби от Решение № 768/2008/ЕО, като се направят адаптациите, които се налагат поради специфичните характеристики на сектора на морското оборудване.

(10)

За да се дадат на органите за надзор на пазара допълнителни конкретни средства за улесняване на тяхната задача, поставянето на електронен етикет може да допълни или замени маркировката „щурвал“ в подходящия момент.

(11)

Отговорностите на икономическите оператори следва да бъдат определени по начин, който е пропорционален и недискриминиращ за икономическите оператори, които са се установили в Съюза, като се вземе предвид фактът, че значителна част от морското оборудване, което попада в обхвата на настоящата директива, може никога да не бъде внесено и разпространявано на територията на държавите-членки.

(12)

Като се има предвид, че морското оборудване се монтира на борда на корабите по време на тяхното строителство или ремонт някъде по света, надзорът на пазара става особено труден и не може да бъде подпомаган ефективно от граничния контрол. Ето защо задълженията съответно на държавите-членки и на икономическите оператори в рамките на Съюза следва да бъдат ясно определени. Държавите-членки следва да направят необходимото на борда на корабите, които плават под тяхно знаме, да се инсталира единствено оборудване, което отговаря на изискванията, и това задължение да се изпълнява посредством издаването, потвърждаването или подновяването от администрацията на държавата на знамето на сертификатите на тези кораби съгласно международните конвенции, както и посредством националните механизми за надзор на пазара, действащи в съответствие с рамката на Съюза за надзор на пазара, установена в глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5). При изпълнението на тези задължения държавите-членки следва да бъдат подпомагани от предоставените от Комисията информационни системи за оценяването, нотифицирането и мониторинга на органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието, обмена на информация във връзка с одобреното морско оборудване, оттеглените или отхвърлените заявления и неотговарящото на изискванията оборудване.

(13)

На първо място, поставянето на маркировката „щурвал“ върху морско оборудване от страна на производителя или, където е приложимо, от вносителя, следва да бъде гаранция в съответствие със задълженията им съгласно настоящата директива, че оборудването отговаря на изискванията и може да бъде пуснато на пазара с оглед да бъде монтирано на борда на кораб на ЕС. След това са необходими някои разпоредби, с които да се гарантира, че стандартите за безопасност продължават да са приложими след поставянето на маркировката „щурвал“, както и ефективното изпълнение на задачата на националните органи за надзор на пазара. Производителят или където е приложимо — вносителят или разпространителят, следва да предостави на компетентните органи пълна и достоверна информация във връзка с оборудването, на което е поставил маркировка „щурвал“, за да гарантира, че оборудването продължава да е безопасно. Производителят следва да съдейства на органите за надзор на пазара, включително по отношение на стандартите, в съответствие с които е произвел и сертифицирал оборудване, и също да извършва надлежна проверка на морското оборудване, което пуска на пазара. Във връзка с това всеки производител, който се намира извън Съюза, следва да определи упълномощен представител, който да осигурява съдействие на компетентните национални органи.

(14)

Спазването на международните стандарти за изпитване би могло най-добре да се доказва посредством процедури за оценяване на съответствието, като тези, определени в Решение № 768/2008/ЕО. Същевременно само онези процедури за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията на международните инструменти, следва да са на разположение на производителите.

(15)

С цел да се гарантира справедлива и ефикасна процедура при разглеждането на предполагаемо несъответствие, държавите-членки следва да бъдат насърчавани да вземат всички мерки, които водят до изчерпателна и обективна оценка на рисковете; ако Комисията се увери, че това условие е спазено, тя следва да не бъде задължена да повтори тази оценка при преразглеждането на ограничителните мерки, приети от държавите-членки по отношение на оборудването, което не е в съответствие.

(16)

При изпълнението на задълженията си за проучване по отношение на нотифицираните органи Комисията следва да информира държавите-членки и следва да си сътрудничи с тях доколкото е възможно, като се отчита независимата ѝ роля.

(17)

Когато органите за надзор на дадена държава-членка счетат, че дадено морско оборудване, попадащо в обхвата на настоящата директива, може да представлява риск за морската безопасност, здравето или околната среда, те следва да извършат оценки или тестове във връзка с въпросното оборудване. Ако рискът бъде потвърден, държавата-членка следва да изиска от съответния икономически оператор да предприеме подходящи коригиращи действия или дори да изтегли или да изземе въпросното оборудване.

(18)

Използването на морско оборудване, което няма маркировката „щурвал“, следва да бъде позволено при изключителни обстоятелства, особено когато не е възможно за кораб да бъде снабден с оборудване, което носи маркировката „щурвал“, в пристанище или съоръжение извън Съюза, или когато оборудване, което носи маркировката „щурвал“, не се предлага на пазара.

(19)

Необходимо е да се гарантира, че постигането на целите на настоящата директива не се възпрепятства от отсъствието на международни стандарти или от сериозни пропуски или аномалии в съществуващите стандарти, включително стандартите за изпитване, за конкретни елементи морско оборудване от обхвата на настоящата директива. Необходимо е също така да се определят конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране. Освен това е необходимо да се актуализира несъществен елемент от настоящата директива, по-конкретно позоваванията на стандартите, посочени в приложение III, когато се появят нови стандарти. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането, при определени условия и като временна мярка, на хармонизирани технически спецификации и стандарти за изпитване, и с цел изменение на посочените позовавания. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(20)

За да се постигнат целите на настоящата директива, международните инструменти следва да се прилагат по един и същ начин на вътрешния пазар. Поради това е необходимо за всеки елемент морско оборудване, за който по международните конвенции се изисква одобрението на държавата на знамето, ясно и навреме да се идентифицират изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и свързаните с тях стандарти за изпитване, определени в международните инструменти за това оборудване, и да се приемат общи критерии и процедури, включително срокове, за изпълнението на тези изисквания и стандарти от нотифицираните органи, органите на държавата-членка и икономическите оператори, в т.ч. всички оператори, отговорни за монтирането на оборудване на борда на кораб на ЕС. Необходимо е също да се гарантира, че постигането на целите на настоящата директива не се възпрепятства от пропуски в приложимите технически спецификации и стандарти за изпитване или в случаите, когато ММО не е успяла да осигури подходящи стандарти за морското оборудване, което попада в обхвата на настоящата директива.

(21)

Международните инструменти, с изключение на стандартите за изпитване, следва да се прилагат автоматично в последната им версия. За да се намали опасността въвеждането на нови стандарти за изпитване в законодателството на Съюза да доведе до несъразмерни трудности за флота на Съюза и за икономическите оператори, от гледна точка на яснотата и правната сигурност следва влизането в сила на такива нови стандарти за изпитване да не бъде автоматично, а да бъде изрично посочено от Комисията.

(22)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(23)

За да се създадат условия за хармонизираното, своевременно и опростено прилагане на настоящата директива, актовете за изпълнение, приети в съответствие с настоящата директива, следва да възприемат формата на регламенти на Комисията.

(24)

В съответствие с установената практика комитетът, посочен в настоящата директива, може да играе полезна роля при разглеждането на въпросите относно прилагането на настоящата директива, поставени или от неговия председател, или от представител на държава-членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(25)

Когато се разглеждат въпроси във връзка с настоящата директива, които не са свързани с нейното прилагане или нарушаване, например в експертна група на Комисията, в съответствие със съществуващата практика Европейският парламент следва да получава пълна информация и документация и когато това е уместно — покана да присъства на заседанията.

(26)

Комисията се подпомага от Европейската агенция за морска безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета (7) при ефективното изпълнение на съответните обвързващи правни актове на Съюза и при изпълнението на посочените в тях задачи, поверени на Комисията.

(27)

Компетентните органи и всички икономически оператори следва да положат всички възможни усилия за улесняване на писмената комуникация в съответствие с международната практика с оглед намирането на общи средства за комуникация.

(28)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се повиши безопасността по море и да се предотврати замърсяването на морето посредством еднаквото прилагане на съответните международни инструменти, свързани с оборудването, което трябва да бъде монтирано на борда на кораби, както и да се гарантира свободното движение на такова оборудване в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради обхвата на действието могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не нахвърля необходимото за постигането на тези цели.

(29)

Мерките, които трябва да бъдат приети, представляват съществена промяна на разпоредбите на Директива 96/98/ЕО и поради това, с оглед на яснотата, тази директива следва да бъде отменена и заменена от настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да повиши безопасността по море и да предотврати замърсяването на морето посредством еднаквото прилагане на съответните международни инструменти, свързани с морското оборудване, което трябва да бъде монтирано на борда на кораби на ЕС, както и да осигури свободното движение на такова оборудване в Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„морско оборудване“ означава оборудване, което попада в обхвата на настоящата директива в съответствие с член 3;

2)

„кораб на ЕС“ означава кораб, който плава под знамето на държава-членка и попада в обхвата на международните конвенции;

3)

„международни конвенции“ означава следните конвенции, заедно с техните протоколи и кодекси със задължително прилагане, приети под егидата на Международната морска организация (ММО), които са влезли в сила и определят специфични изисквания за одобрението от страна на държавата на знамето на оборудване, което трябва да бъде монтирано на борда на кораби:

Конвенцията от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване на море (COLREG),

Международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL),

Международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (SOLAS);

4)

„стандарти за изпитване“ означава стандартите за изпитване за морско оборудване, определени от:

Международната морска организация (ММО),

Международната организация по стандартизация (ISO),

Международната електротехническа комисия (IEC),

Европейския комитет по стандартизация (CEN),

Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC),

Международния съюз по далекосъобщенията (ITU),

Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI),

Комисията, в съответствие с член 8 и член 27, параграф 6 от настоящата директива,

регулаторните органи, признати в споразуменията за взаимно признаване, по които Съюзът е страна;

5)

„международни инструменти“ означава международните конвенции, заедно с резолюциите и циркулярните писма на ММО, въвеждащи в действие въпросните конвенции в тяхната последна версия, и стандартите за изпитване;

6)

„маркировка щурвал“ означава символът, посочен в член 9 и определен в приложение I или, според случая, електронният етикет, посочен в член 11;

7)

„нотифициран орган“ означава организация, определена от компетентната национална администрация на дадена държава-членка в съответствие с член 17;

8)

„предлагане на пазара“ означава всяка доставка на корабно оборудване на пазара на Съюза в хода на търговска дейност, независимо дали срещу заплащане или безплатно;

9)

„пускане на пазара“ означава първото предлагане на морско оборудване на пазара на Съюза;

10)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда морско оборудване или което възлага проектирането или производството на морско оборудване и го предлага на пазара със своето име или търговска марка;

11)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е получило писмено пълномощно от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

12)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза морско оборудване от трета държава;

13)

„разпространител“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предлага морско оборудване на пазара;

14)

„икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и разпространителят;

15)

„акредитация“ означава акредитация, както е дефинирана в член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

16)

„национален орган по акредитация“ означава националният орган по акредитация, както е дефиниран в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

17)

„оценяване на съответствието“ означава процесът, провеждан от нотифицираните органи в съответствие с член 15, за доказване на това дали морското оборудване отговаря на изискванията, определени в настоящата директива;

18)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, който извършва дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и инспектиране;

19)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщането на морското оборудване, което вече е монтирано на борда на кораби на ЕС или е закупено с намерение да бъде монтирано на борда на кораби на ЕС;

20)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща да се предотврати морско оборудване, което е във веригата на доставка, да бъде предложено на пазара;

21)

„декларация на ЕС за съответствие“ означава декларация, издадена от производителя в съответствие с член 16;

22)

„продукт“ означава елемент от морско оборудване.

Член 3

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага за оборудването, което е монтирано или трябва да бъде монтирано на борда на кораб на ЕС и за което по силата на международните инструменти се изисква одобрението на администрацията на държавата на знамето, независимо от това дали корабът се намира в Съюза към момента на монтиране на оборудването.

2.   Независимо от факта, че оборудването, посочено в параграф 1, може също така да попада в обхвата на инструменти на правото на Съюза, различни от настоящата директива, за целите, определени в член 1, това оборудване се подчинява само на настоящата директива.

Член 4

Изисквания към морското оборудване

1.   Морско оборудване, което е монтирано на борда на кораб на ЕС на или след датата, посочена в член 39, параграф 1, втора алинея, трябва да отговаря на изискванията по отношение на проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, посочени в международните инструменти, приложими към момента на монтирането на борда на това оборудване.

2.   Съответствието на морското оборудване с изискванията, посочени в параграф 1, се доказва единствено в съответствие със стандартите за изпитване и посредством процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 15.

3.   Международните инструменти се прилагат, без да се засяга процедурата за проверка на съответствието, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (8).

4.   Изискванията и стандартите, посочени в параграфи 1 и 2, се изпълняват по еднакъв начин в съответствие с член 35, параграф 2.

Член 5

Прилагане

1.   Когато държавите-членки издават, одобряват или подновяват сертификатите на корабите, плаващи под тяхното знаме, съгласно изискванията на международните конвенции, те гарантират, че морското оборудване на борда на тези кораби е в съответствие с изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че морското оборудване на борда на кораби, плаващи под тяхното знаме, е в съответствие с изискванията на международните инструменти, които се прилагат към оборудването, което вече е монтирано на борда. На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за осигуряване на уеднаквеното прилагане на тези мерки в съответствие с член 35, параграф 3.

Член 6

Функциониране на вътрешния пазар

Държавите-членки не забраняват пускането на пазара и монтирането на борда на кораби на ЕС на морско оборудване, нито отказват да издадат сертификатите, свързани с него, на корабите, плаващи под тяхното знаме, или подновяването на тези сертификати, ако това оборудване е в съответствие с настоящата директива.

Член 7

Прехвърляне на кораб да плава под знамето на държава-членка

1.   В случай на кораб на държава извън ЕС, който трябва да бъде прехвърлен да плава под знамето на държава-членка, по време на прехвърлянето този кораб се подлага на проверка от приемащата държава-членка, за да се провери дали действителното състояние на неговото морско оборудване отговаря на издадените му сертификати за безопасност и дали отговаря на разпоредбите на настоящата директива и носи маркировката „щурвал“, или е еквивалентно в степен, която удовлетворява администрацията на тази държава-членка, на морско оборудване, сертифицирано в съответствие с настоящата директива, считано от 18 септември 2016 г.

2.   Когато датата на инсталиране на борда на морско оборудване не може да бъде установена, държавите-членки могат да определят задоволителни изисквания за еквивалентност, като вземат предвид съответните международни инструменти.

3.   В случай че оборудването не носи маркировката „щурвал“ или администрацията не го счита за еквивалентно, то се подменя.

4.   За морското оборудване, което се счита за еквивалентно по силата на настоящия член, държавата-членка издава сертификат, който винаги се носи с оборудването. Този сертификат дава на държавата-членка на знамето разрешение оборудването да остане на борда на кораба и определя евентуалните ограничения или разпоредби, свързани с използването на оборудването.

Член 8

Стандарти за морското оборудване

1.   Без да се нарушават разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), изменена с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (10), Съюзът цели разработването от страна на ММО и органите по стандартизация на подходящи международни стандарти, включително подробни технически спецификации и стандарти за изпитване, за морското оборудване, чиято употреба или монтиране на борда на корабите се считат за необходими за повишаването на морската безопасност и за предотвратяването на замърсяване на морето. Комисията извършва редовен мониторинг на това развитие.

2.   При липса на международен стандарт за конкретен елемент морско оборудване, при изключителни обстоятелства, при надлежна обосновка чрез подходящ анализ и с цел да се избегне сериозна и неприемлива заплаха за морската безопасност, здравето или околната среда, и като се взема предвид текущата работа на равнище ММО, на Комисията се предоставя правомощието да приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 37, хармонизирани технически спецификации и стандарти за изпитване за този конкретен елемент морско оборудване.

От особена важност е Комисията да провежда консултации с експерти, включително експерти на държавите-членки, в хода на подготовката на такива делегирани актове.

Тези технически спецификации и стандарти за изпитване се прилагат временно, докато ММО приеме стандарт за конкретния елемент морско оборудване.

3.   При изключителни обстоятелства, при надлежна обосновка чрез подходящ анализ и ако това е необходимо, за да се избегне установена неприемлива заплаха за морската безопасност, здравето или околната среда поради сериозен пропуск или аномалия в съществуващ стандарт за конкретен елемент морско оборудване, посочен от Комисията в съответствие с член 35, параграф 2 или параграф 3, и като се отчита текущата работа на равнище ММО, на Комисията се предоставя правомощието да приема, чрез делегирани актове в съответствие с член 37, хармонизирани технически спецификации и стандарти за изпитване за този конкретен елемент морско оборудване само до степента, необходима за преодоляване на сериозния пропуск или аномалия.

От особена важност е Комисията да провежда консултации с експерти, включително експерти на държавите-членки, в хода на подготовката на такива делегирани актове.

Тези технически спецификации и стандарти за изпитване се прилагат временно, докато ММО преразгледа стандарта, приложим за конкретния елемент морско оборудване.

4.   Комисията предоставя безплатен достъп до техническите спецификации и стандартите, приети в съответствие с параграфи 2 и 3.

ГЛАВА 2

МАРКИРОВКА „ЩУРВАЛ“

Член 9

Маркировка „щурвал“

1.   Върху морското оборудване, чието съответствие с изискванията, установени в настоящата директива, е доказано съгласно приложимите процедури за оценяване на съответствието, се полага маркировката „щурвал“.

2.   Маркировката „щурвал“ не се полага върху никакъв друг продукт.

3.   Формата на маркировката „щурвал“, която трябва да бъде използвана, е определена в приложение I.

4.   Използването на маркировката „щурвал“ се подчинява на общите принципи, определени в член 30, параграфи 1 и 3—6 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в които всяко позоваване на маркировката „СЕ“ трябва да се разбира като позоваване на маркировката „щурвал“.

Член 10

Правила и условия за полагането на маркировката „щурвал“

1.   Маркировката „щурвал“ се полага върху продукта или върху табелката му с данни, така че да е видима, четлива и незаличима, и се включва в софтуера на продукта, ако има такъв. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на продукта, тя се полага върху опаковката и в придружаващите документи.

2.   Маркировката „щурвал“ се полага в края на производствения етап.

3.   След маркировката „щурвал“ следват идентификационният номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на контрол на продукцията, и годината, през която е положена маркировката.

4.   Идентификационният номер на нотифицирания орган се полага от самия орган или, по негови указания, от производителя или от упълномощен представител на производителя.

Член 11

Електронен етикет

1.   За да се улесни надзорът на пазара и да се предотврати фалшифицирането на конкретни елементи морско оборудване, посочени в параграф 3, производителите могат да използват подходяща и надеждна форма на електронно етикетиране вместо или в допълнение към маркировката „щурвал“. В такъв случай членове 9 и 10 се прилагат, по целесъобразност, mutatis mutandis.

2.   Комисията прави анализ на разходите и ползите относно използването на електронен етикет като допълнение или на мястото на маркировката „щурвал“.

3.   Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 37, за да идентифицира конкретни елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране. От особена важност е Комисията да провежда консултации с експерти, включително експерти на държавите-членки, в хода на подготовката на такива делегирани актове.

4.   На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за установяване под формата на регламенти на Комисията и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2 на подходящи технически критерии относно проектирането, експлоатационните показатели, поставянето и използването на електронни етикети.

5.   За оборудването, идентифицирано в съответствие с параграф 3, маркировката „щурвал“ може, в срок от три години от датата на приемане на подходящите технически критерии, посочени в параграф 4, да бъде допълнена с подходяща и надеждна форма на електронен етикет.

6.   За оборудването, идентифицирано в съответствие с параграф 3, маркировката „щурвал“ може, в срок от пет години от датата на приемане на подходящите технически критерии, посочени в параграф 4, да бъде заменена с подходяща и надеждна форма на електронен етикет.

ГЛАВА 3

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 12

Задължения на производителите

1.   С полагането на маркировката „щурвал“ производителите поемат отговорността да гарантират, че морското оборудване, на което е положена маркировката, е проектирано и произведено в съответствие с техническите спецификации и стандартите, прилагани в съответствие с член 35, параграф 2, и поемат задълженията, определени в параграфи 2—9 от настоящия член.

2.   Производителите изготвят необходимата техническа документация и осигуряват извършването на приложимите процедури за оценяване на съответствието.

3.   Когато съответствието на морското оборудване с приложимите изисквания е доказано с процедурата за оценяване на съответствието, производителите изготвят декларация на ЕС за съответствие съгласно член 16 и полагат маркировката „щурвал“ в съответствие с членове 9 и 10.

4.   Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕС за съответствие, посочена в член 16, най-малко 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ и в никакъв случай не за срок по-кратък от очаквания жизнен цикъл на въпросното морско оборудване.

5.   Производителите гарантират, че са налице процедури, чрез които се осигурява съответствие на серийното производство. Промените в проектирането или в характеристиките на морското оборудване и промените в изискванията на международните инструменти, посочени в член 4, въз основа на които е декларирано съответствието на морско оборудване, се вземат предвид. Когато е необходимо, в съответствие с изискванията на приложение II, производителите извършват ново оценяване на съответствието.

6.   Производителите гарантират, че върху техните продукти има нанесен тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява тяхното идентифициране, или когато размерът или естеството на продукта не го позволява, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава продукта, или и двете, по целесъобразност.

7.   Производителите посочват своето име, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който с тях може да се осъществи връзка, върху продукта или, когато това не е възможно, върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта, или и двете, по целесъобразност. Адресът трябва да посочва една точка за контакт с производителя.

8.   Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и цялата необходима информация за безопасното монтиране на борда и безопасното използване на продукта, включително ограниченията при използване, ако има такива, които могат лесно да бъдат разбрани от потребителите, заедно с всякаква друга документация, изисквана от международните инструменти или стандартите за изпитване.

9.   Производители, които считат или имат основание да вярват, че даден продукт, върху който са положили маркировка „щурвал“, не е в съответствие с приложимите изисквания по отношение на проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване, прилагани в съответствие с член 35, параграфи 2 и 3, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат този продукт в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. В допълнение, когато продуктът представлява риск, производителите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, като представят подробности, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки.

10.   Производителите, при обосновано искане от страна на компетентен орган, своевременно му предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта, на език, който може лесно да бъде разбран от този орган или е приемлив за него, предоставят на този орган достъп до своите помещения с цел надзор на пазара в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 765/2008, и осигуряват проби или достъп до проби в съответствие с член 25, параграф 4 от настоящата директива. По искане на органа те му сътрудничат при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които са пуснали на пазара.

Член 13

Упълномощен представител

1.   Производител, който не е разположен на територията на поне една държава-членка, определя чрез писмено пълномощно свой упълномощен представител за Съюза, като посочва в пълномощното името на упълномощения представител и адреса за връзка с него.

2.   Изпълнението на задълженията, предвидени в член 12, параграф 1, и изготвянето на техническа документация не са част от пълномощното на упълномощения представител.

3.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното, получено от производителя. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява декларацията на ЕС за съответствие и техническата документация на разположение на националните надзорни органи най-малко 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ и в никакъв случай не за срок по-кратък от очаквания жизнен цикъл на въпросното морско оборудване;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен орган да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на даден продукт;

в)

да сътрудничи на компетентните органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, създадени от продукти, обхванати от неговото пълномощно.

Член 14

Други икономически оператори

1.   Вносителите посочват своето име, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който с тях може да се осъществи връзка, върху продукта или, когато това не е възможно, върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта, или и двете, по целесъобразност.

2.   Вносителите и разпространителите, при обосновано искане от страна на компетентен орган, му предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на даден продукт, на език, който може лесно да бъде разбран от този орган или е приемлив за него. По искане на органа те му сътрудничат при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които са пуснали на пазара.

3.   За целите на настоящата директива всеки вносител или разпространител се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя по член 12, когато пуска морско оборудване на пазара или го монтира на борда на кораб на ЕС под свое име или своя търговска марка или когато модифицира вече пуснато на пазара морско оборудване по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания.

4.   За срок от най-малко 10 години от полагането на маркировката „щурвал“ и в никакъв случай за срок по-кратък от очаквания жизнен цикъл на въпросното морско оборудване икономическите оператори при поискване посочват на органите за надзор на пазара:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил някакъв продукт;

б)

всеки икономически оператор, на когото те са доставили някакъв продукт.

ГЛАВА 4

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 15

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Процедурите за оценяване на съответствието са определените в приложение II.

2.   Държавите-членки гарантират, че производителят или упълномощния представител на производителя е възложил оценяването на съответствието на конкретен елемент морско оборудване на нотифициран орган, като се използва една от възможностите, предвидени с актове за изпълнение, приети от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2, по една от следните процедури:

а)

когато трябва да бъде използвано изследването на ЕО на типа (модул Б), преди да бъде пуснато на пазара, всяко морско оборудване се подлага на:

осигуряване на качеството на производството (модул Г); или

осигуряване на качеството на продукта (модул Д); или

проверка на продукта (модул Е);

б)

когато комплекти морско оборудване се произвеждат индивидуално или в малки количества, а не серийно или масово, процедурата по оценяване на съответствието може да се заключава в проверката на ЕО на изделие (модул Ж).

3.   Комисията поддържа чрез информационната система, предоставена за тази цел, актуален списък на одобреното морско оборудване и оттеглените или отхвърлените заявления и го предоставя на заинтересованите страни.

Член 16

Декларация на ЕС за съответствие

1.   Декларацията на ЕС за съответствие обявява, че изпълнението на изискванията, определени в съответствие с член 4, е доказано.

2.   Декларацията на ЕС за съответствие следва структурата на образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, посочени в съответните модули, определени в приложение II към настоящата директива, и се актуализира.

3.   Като изготвя декларацията на ЕС за съответствие, производителят поема отговорността и задълженията, посочени в член 12, параграф 1.

4.   Когато морското оборудване е монтирано на борда на кораб на ЕС, на кораба се осигурява копие от декларацията на ЕС за съответствие, обхващаща засегнатото оборудване, и се съхранява на борда, докато това оборудване бъде отстранено от кораба. Производителят осигурява превода ѝ на езика или езиците, изисквани от държавата-членка на знамето, включително поне на език, който обикновено се използва в сектора на морския транспорт.

5.   Копие от декларацията на ЕС за съответствие се предоставя на нотифицирания орган или органи, който е провел съответните процедури за оценяване на съответствието.

Член 17

Нотифициране на органите за оценяване на съответствието

1.   Държавите-членки нотифицират Комисията и другите държави-членки, чрез предоставената от Комисията за тази цел информационна система, за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.

2.   Нотифицираните органи отговарят на изискванията, предвидени в приложение III.

Член 18

Нотифициращи органи

1.   Държавите-членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за мониторинга на нотифицираните органи, включително съответствието с член 20.

2.   Мониторинг на нотифицираните органи се извършва най-малко веднъж на всеки две години. Комисията може да реши да участва като наблюдател в мониторинга.

3.   Държавите-членки могат да решат, че оценката и мониторингът, посочени в параграф 1, трябва да се извършват от национален акредитиращ орган.

4.   Когато нотифициращият орган делегира или по друг начин възлага извършването на оценката, нотифицирането или мониторинга, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да бъде правен субект и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в приложение V. В допълнение този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорност, произтичаща от неговата дейност.

5.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 4.

6.   Нотифициращият орган отговаря на изискванията, посочени в приложение V.

Член 19

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

1.   Държавите-членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за мониторинга на такива органи, както и за всякакви промени във връзка с това.

2.   Комисията осигурява чрез предоставената за тази цел информационна система достъп на обществеността до тази информация.

Член 20

Поделения и подизпълнители на нотифицираните органи

1.   В случаите, в които нотифициран орган възлага на подизпълнител конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, или използва поделение, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговарят на изискванията, посочени в приложение III, и надлежно информира нотифициращия орган.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи, свързани с оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от подизпълнителя или на поделението съгласно настоящата директива.

Член 21

Промени в нотификациите

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в приложение III, или че не изпълнява задълженията си по настоящата директива, нотифициращият орган ограничава, прекратява временно или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира надлежно Комисията и другите държави-членки чрез информационната система, предоставена от Комисията за тази цел.

2.   В случай на ограничаване, временно прекратяване или оттегляне на нотификацията, или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава-членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при поискване от тяхна страна.

Член 22

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, в които въз основа на информацията, с която разполага или която ѝ е предоставена, се съмнява в компетентността на нотифицирания орган или в продължаващото изпълнение от нотифицирания орган на изискванията и отговорностите, които са му възложени.

2.   Нотифициращата държава-членка предоставя на Комисията при поискване цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за запазването на компетентността на съответния орган.

3.   Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на проучванията ѝ, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифицираният орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя незабавно информира нотифициращата държава-членка за това и отправя искане до държавата-членка незабавно да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително ако е необходимо, отмяна на нотификацията.

Член 23

Оперативни задължения на нотифицираните органи

1.   Нотифицираните органи извършват или възлагат извършването на оценяване на съответствието съгласно процедурите, предвидени в член 15.

2.   Когато нотифициран орган установи, че задълженията, установени в член 12, не са изпълнени от производителя, той изисква от този производител незабавно да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

3.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата за съответствие нотифицираният орган установи, че даден продукт е престанал да отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме незабавно подходящи коригиращи мерки и прекратява временно или отнема сертификата, ако това се налага. Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дават необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, прекратява временно или отнема сертификата, в зависимост от случая.

Член 24

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификат за съответствие;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията за нотифициране;

в)

всякакви искания за информация, които са получили от органите за надзор на пазара във връзка с дейности за оценяване на съответствието;

г)

при поискване — за дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително трансгранични, и дейности по възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи предоставят на Комисията и на държавите-членки, при поискване, съответната информация относно въпроси, свързани с отрицателни и положителни резултати от оценяване на съответствието. Нотифицираните органи предоставят на другите нотифицирани органи, които извършват дейности за оценяване на съответствието, обхващащи същите продукти, информация относно отрицателни и, при поискване, относно положителни резултати от оценяване на съответствието.

ГЛАВА 5

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 25

Рамка на ЕС за надзор на пазара

1.   По отношение на морското оборудване държавите-членки извършват надзор на пазара в съответствие с рамката на ЕС за надзор на пазара, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008, при спазване на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Националните инфраструктури и програми за надзор на пазара вземат предвид специфичните особености на сектора на морското оборудване, включително различните процедури, изпълнявани в рамките на оценяването на съответствието, и по-специално отговорностите на администрацията на държавата на знамето, възложени ѝ с международните конвенции.

3.   Надзорът на пазара може да включва документни проверки, както и проверки на морското оборудване, което носи маркировката „щурвал“, независимо дали е монтирано или не е монтирано на борда на корабите. Проверката на морско оборудване, което вече е монтирано на борда, се ограничава до такава проверка, каквато може да се извърши, докато съответното оборудване остава на борда напълно функционално.

4.   Когато органите за надзор на пазара на дадена държава-членка, определени в Регламент (ЕО) № 765/2008, възнамеряват да извършат проверка на проба, те могат, когато това е разумно и осъществимо, да поискат от производителя да предостави необходимите проби или достъп на място до пробите за своя сметка.

Член 26

Процедура при морско оборудване, представляващо риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на дадена държава-членка имат достатъчно причини да вярват, че дадено морско оборудване, попадащо в обхвата на настоящата директива, представлява риск за морската безопасност, здравето или околната среда, те извършват оценка по отношение на засегнатото оборудване, която обхваща всички изисквания, определени в настоящата директива. Съответните икономически оператори оказват необходимото сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Когато в хода на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че морското оборудване не отговаря на изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе морското оборудване в съответствие с тези изисквания, да изтегли морското оборудване от пазара, или да го изземе в разумен, съобразен с характера на риска срок, който могат да определят.

Органите за надзор на пазара надлежно информират съответния нотифициран орган.

Спрямо мерки, посочени във втора алинея от настоящия параграф, се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено до тяхната национална територия или до корабите, плаващи под тяхното знаме, те информират Комисията и другите държави-членки чрез информационната система, предоставена им от Комисията за целите на надзора на пазара, за резултатите от оценката, извършена съгласно параграф 1, и за действията, чието предприемане са изискали от икономическия оператор.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички засегнати продукти, които той предлага на пазара в целия Съюз или, ако е такъв случаят, е монтирал или доставил за монтиране на борда на кораби на ЕС.

4.   В случаите, в които съответният икономически оператор не предприеме достатъчни коригиращи действия в срока, определен от органите за надзор на пазара в съответствие с параграф 1, втора алинея, или по друг начин не успее да изпълни задълженията си по настоящата директива, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат морското оборудване, което се предлага на техния национален пазар или което е монтирано на борда на кораби, плаващи под тяхното знаме, да изтеглят продукта от този пазар или да го изземат.

Органите за надзор на пазара без забавяне информират Комисията и другите държави-членки за тези мерки.

5.   Информацията относно предприетите от органите за надзор на пазара мерки, посочени в параграф 4, включва всички налични подробности, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото морско оборудване, произхода на продукта, характера на твърдяното несъответствие и съществуващия риск, характера и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на:

а)

несъответствие на морското оборудване с приложимите изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както са определени в съответствие с член 4;

б)

неспазване на стандартите за изпитване, посочени в член 4, по време на процедурата за оценяване на съответствието;

в)

недостатъци в посочените стандарти за изпитване.

6.   Държавите-членки, различни от държавата-членка, започнала процедурата, без забавяне информират Комисията и другите държави-членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат за несъответствието на засегнатото морско оборудване, и в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от четири месеца след получаването на информацията относно предприетите от органите за надзор на пазара мерки, посочени в параграф 4, не е повдигнато възражение от държава-членка или от Комисията по отношение на временна мярка, предприета от държава-членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите-членки гарантират, че без забавяне са взети подходящите ограничителни мерки по отношение на засегнатото морско оборудване, такива като изтеглянето на продукта от пазарите им.

Член 27

Предпазна процедура на ЕС

1.   Когато при приключването на процедурата, определена в член 26, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка, предприета от държава-членка, са повдигнати възражения, или когато Комисия счита, че дадена национална мярка може да е в противоречие със законодателството на Съюза, Комисията незабавно започва консултации с държавите-членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява съответната националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали съответната национална мярка е оправдана или не.

2.   За целите на параграф 1, когато Комисията е удовлетворена, че процедурата, следвана при приемането на националната мярка, е подходяща за изчерпателна и обективна оценка на риска и, че съответната национална мярка е в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, тя може да се ограничи до проучване на целесъобразността и пропорционалността на съответната национална мярка по отношение на посочения риск.

3.   Адресати на решението на Комисията са всички държави-членки, като Комисията незабавно го съобщава на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

4.   Ако се прецени, че съответната национална мярка е оправдана, всички държави-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че несъответстващото корабно оборудване е изтеглено от пазара им, а когато се налага — иззето. Те информират Комисията за това.

5.   Ако се прецени, че съответната национална мярка е неоправдана, засегнатата държава-членка я оттегля.

6.   Когато несъответствието на морското оборудване е отдадено на недостатъци в стандартите за изпитване, посочени в член 4, Комисията може, за да изпълни целта на настоящата директива, да потвърди, промени или отмени национална предпазна мярка чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

Освен това Комисията се оправомощава да приема, чрез делегирани актове в съответствие с процедурата по член 37, временни хармонизирани изисквания и стандарти за изпитване за този конкретен елемент морско оборудване. Критериите по член 8, параграф 3 се прилагат съответно. Тези изисквания и стандарти за изпитване се предоставят от Комисията безплатно.

7.   Когато става въпрос за стандарт за изпитване, който е европейски стандарт, Комисията информира съответния европейски орган или органи по стандартизация и отнася въпроса до комитета, създаден по член 5 от Директива 98/34/ЕО. Комитетът незабавно се консултира със съответния европейски орган или органи по стандартизация и представя становището си.

Член 28

Съответстващи продукти, които представляват риск за морската безопасност, здравето или околната среда

1.   Когато държава-членка, след като извърши оценката съгласно член 26, параграф 1 установи, че дадено морско оборудване, което е в съответствие с настоящата директива, въпреки това представлява риск за морската безопасност, за здравето или за околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато въпросното морско оборудване е пуснато на пазара, то вече не представлява този риск, да изтегли морското оборудване от пазара или да го изземе в рамките на разумен, съобразен с характера на риска срок, който може да е определила.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички засегнати продукти, които той предлага на пазара в целия Съюз или е монтирал на борда на кораби на ЕС.

3.   Държавата-членка незабавно информира Комисията и другите държави-членки. Предоставената информация включва всички налични подробности, по-специално данните, необходими за идентифицирането на засегнатото морско оборудване, произхода и веригата на доставка на морското оборудване, характера на съществуващия риск, характера и продължителността на предприетите национални мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите-членки и съответния икономически оператор или оператори и оценява предприетите национални мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали мярката е оправдана или не и когато е необходимо предлага подходящи мерки. За тази цел член 27, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави-членки, като Комисията незабавно го съобщава на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

Член 29

Официално несъответствие

1.   Без да се нарушават разпоредбите на член 26, когато дадена държава-членка направи някоя от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие:

а)

маркировката „щурвал“ е положена в нарушение на член 9 или член 10;

б)

маркировката „щурвал“ не е положена;

в)

декларацията на ЕС за съответствие не е съставена;

г)

декларацията на ЕС за съответствие не е съставена правилно;

д)

техническата документация не е налице или не е пълна;

е)

декларацията на ЕС за съответствие не е била изпратена на кораба.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, засегнатата държава-членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предлагането на морското оборудване на пазара, или да гарантира неговото изземване или изтегляне от пазара.

Член 30

Изключения въз основа на технически иновации

1.   При изключителни обстоятелства на технически иновации, администрацията на държавата на знамето може да разреши морско оборудване, което не отговаря на процедурите за оценяване на съответствието, да бъде монтирано на борда на кораб на ЕС, ако е установено чрез изпитания или по друг начин, който удовлетворява администрацията на държавата на знамето, че такова оборудване отговаря на целите на настоящата директива.

2.   Процедурите за изпитания не правят никакво разграничение между морското оборудване, произведено в държавата-членка на знамето, и оборудването, произведено в други държави.

3.   На морското оборудване, обхванато от настоящия член, държавата-членка на знамето издава сертификат, който трябва винаги да придружава оборудването и който дава разрешението на държавата-членка на знамето за монтиране на оборудването на борда на кораба и налага евентуалните ограничения или разпоредби, свързани с използването на оборудването.

4.   В случай че държава-членка разреши монтирането на борда на кораб на ЕС на оборудване, обхванато от настоящия член, тази държава-членка съобщава незабавно на Комисията и на другите държави-членки данните, свързани с него, както и докладите за всички имащи отношение изпитвания, оценки и процедури за оценяване на съответствието.

5.   В рамките на 12 месеца след получаването на съобщението, посочено в параграф 4, Комисията, ако счете, че условията, определени в параграф 1, не са изпълнени, може да поиска от засегнатата държава-членка да оттегли в рамките на определен срок предоставеното разрешение. За тази цел Комисията действа чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

6.   Когато кораб, имащ на борда си морско оборудване, обхванато от параграф 1, е прехвърлен на друга държава-членка, приемащата държава-членка на знамето може да вземе необходимите мерки, които могат да включват изпитвания и практически демонстрации, за да се гарантира, че оборудването е най-малкото толкова ефективно, колкото оборудването, което отговаря на процедурите за оценяване на съответствието.

Член 31

Изключения за изпитване или оценка

Администрацията на държавата на знамето може да разреши морско оборудване, което не отговаря на процедурите за оценяване на съответствието, или не е обхванато от член 30, да се монтира на борда на кораб на ЕС с цел изпитване или оценка, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

на морското оборудване се издава сертификат от държавата-членка на знамето, който винаги придружава оборудването, декларира решението на тази държава-членка оборудването да бъде монтирано на борда на кораб на ЕС, налага всички необходими ограничения и определя всякакви други подходящи разпоредби по отношение на използването на засегнатото оборудване;

б)

разрешението е ограничено до срока, който държавата на знамето счита за необходим за приключване на изпитването и който следва да е възможно най-кратък;

в)

морското оборудване не може да бъде използвано вместо оборудване, което отговаря на изискванията на настоящата директива, и не може да заменя такова оборудване, което трябва да остане на борда на кораб на ЕС в годно за работа състояние и готово за незабавно използване.

Член 32

Изключения при изключителни обстоятелства

1.   При изключителни обстоятелства, които са обосновани надлежно пред администрацията на държавата на знамето, когато е необходимо морското оборудване да бъде заменено в пристанище извън Съюза, и когато не е възможно в разумен срок и с разумно закъснение и разходи на борда да се монтира оборудване, което носи маркировката „щурвал“, на борда може да се монтира друго морско оборудване, при условията на параграфи 2—4.

2.   Морското оборудване, монтирано на борда, се придружава от документация, издадена от държава — членка на ММО, която е страна по съответните конвенции, с която документация се удостоверява съответствието със съответните изисквания на ММО.

3.   Администрацията на държавата на знамето бива информирана незабавно за естеството и характеристиките на такова друго морско оборудване.

4.   Администрацията на държавата на знамето при първа възможност прави необходимото морското оборудване, посочено в параграф 1, заедно с документацията за изпитването му, да отговаря на съответните изисквания на международните инструменти и на настоящата директива.

5.   Когато е доказано, че конкретно морско оборудване, носещо маркировката „щурвал“, не се предлага на пазара, държавата-членка на знамето може да разреши друго морско оборудване да бъде монтирано на борда, при спазването на параграфи 6—8.

6.   Морското оборудване, за което е дадено разрешение, трябва да отговаря възможно в най-висока степен на изискванията и стандартите за изпитване, посочени в член 4.

7.   Морското оборудване, монтирано на борда, следва да бъде придружено от временен сертификат за одобрение, издаден от държавата-членка на знамето или от друга държава-членка, в който се посочва следното:

а)

оборудването, носещо маркировката „щурвал“, което сертифицираното оборудване заменя;

б)

точните обстоятелства, при които е издаден сертификатът за одобрение, и по-специално отсъствието от пазара на оборудване, носещо маркировката „щурвал“;

в)

точните изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, по отношение на които оборудването е одобрено от сертифициращата държава-членка;

г)

приложените стандарти за изпитване, ако има такива, в съответните процедури за одобрение.

8.   Държавата-членка, която издава временен сертификат за одобрение, уведомява за това Комисията. Ако Комисията счете, че условията на параграфи 6 и 7 не са изпълнени, тя може да изиска от държавата-членка да отмени въпросния сертификат или да предприеме други подходящи мерки чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

ГЛАВА 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Обмяна на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите-членки, отговорни за политиката в областта на нотифицирането, особено по отношение на надзора на пазара.

Член 34

Координация на нотифицираните органи

1.   Комисията гарантира създаването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между нотифицираните органи под формата на секторна група от нотифицирани органи.

2.   Държавите-членки гарантират, че органите, нотифицирани от тях, участват в работата на секторната група, пряко или чрез определени представители.

Член 35

Изпълнителни мерки

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията чрез информационната система, предоставена от нея за тази цел, имената и координатите за връзка на органите, отговорни за изпълнението на настоящата директива. Комисията изготвя, актуализира периодично и публикува списък на тези органи.

2.   За всеки елемент морско оборудване, за който международните конвенции изискват одобрението на администрацията на държавата на знамето, Комисията посредством актове за изпълнение посочва кои са съответните изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти. При приемането на тези актове Комисията ясно посочва датите, от които тези изисквания и стандарти за изпитване трябва да се прилагат, включително датите за пускане на пазара и за монтиране на борда, в съответствие с международните инструменти и при отчитане на сроковете за корабостроене. Комисията може да установи и общи критерии и подробни процедури за тяхното прилагане.

3.   Посредством актове за изпълнение Комисията посочва кои са съответните нови изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, предвидени в международните инструменти и които се прилагат към оборудване, което вече е монтирано на борда, за да се гарантира, че оборудването, монтирано на борда на кораби на ЕС, е в съответствие с международните инструменти.

4.   Комисията създава и поддържа база данни, съдържаща най-малко следната информация:

а)

списъка и основни данни от сертификатите за съответствие, издадени съгласно настоящата директива, които са предоставени от нотифицираните органи;

б)

списъка и основни данни от декларациите за съответствие, издадени съгласно настоящата директива, които са предоставени от производителите;

в)

актуален списък на приложимите международни инструменти и на изискванията и стандартите за изпитване, приложими по силата на член 4, параграф 4;

г)

списъка и пълния текст на критериите и процедурите, посочени в параграф 2;

д)

изискванията и условията за електронно етикетиране, посочени в член 11, когато е приложимо;

е)

всякаква друга полезна информация с оглед на това да се улесни правилното изпълнение на настоящата директива от държавите-членки, нотифицираните органи и икономическите оператори.

На държавите-членки се предоставя достъп до тази база данни. Тя се предоставя също така на обществеността, само за информационни цели.

5.   Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член, се приемат под формата на регламенти на Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38, параграф 2.

Член 36

Изменения

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37, с цел да се актуализират позоваванията на стандартите, посочени в приложение III, когато се появят нови стандарти.

Член 37

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 8, 11, 27 и 36, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 септември 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 11, 27 и 36, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посочено в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 8, 11, 27 и 36, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражения в срок от два месеца, след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 38

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с Регламент (ЕО) № 2099/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 39

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 18 септември 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 18 септември 2016 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 40

Отмяна

1.   Директива 96/98/ЕО се отменя, считано от 18 септември 2016 г.

2.   Изискванията и стандартите за изпитване за морско оборудване, приложими към 18 септември 2016 г. в изпълнение на разпоредбите на националното право, приети от държавите-членки, за да се съобразят с Директива 96/98/ЕО, продължават да се прилагат до влизането в сила на актовете за изпълнение, посочени в член 35, параграф 2.

3.   Позоваванията на отменената директива се приемат за позовавания на настоящата директива.

Член 41

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 42

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 93.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 юли 2014 г.

(3)  Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25).

(4)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(5)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).

(9)  Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

(10)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАРКИРОВКА „ЩУРВАЛ“

Маркировката за съответствие трябва да изглежда по следния начин:

Image

В случай на смаляване или на увеличаване на маркировката „щурвал“, пропорциите, дадени в разграфената схема, трябва да се запазят.

Различните елементи на маркировката „щурвал“ трябва да имат приблизително еднакъв вертикален размер, който не може да бъде по-малък от 5 mm.

Този минимален размер може да не бъде спазван за малки устройства.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

I.   МОДУЛ Б: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕО НА ТИПА

1.

Изследването на ЕО на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на морското оборудване и проверява и удостоверява, че техническият проект на морското оборудване отговаря на съответните изисквания.

2.

Изследването на ЕО на типа може да бъде извършено по един от следните начини:

изследване на образец от готовия продукт (производствен тип), представителен за предвиденото производство;

оценка на пригодността на техническия проект на морското оборудване чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3, заедно с изследване на образци, които са представителни за предвиденото производство на една или повече критични части на продукта (комбинация от производствен тип и проектен тип);

3.

Производителят подава заявление за изследване на ЕО на типа само до един нотифициран орган, по свой избор.

Заявлението включва:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган,

техническата документация. Техническата документация трябва да позволява да се оцени съответствието на морското оборудване с приложимите изисквания на международните инструменти, посочени в член 4, и да включва достатъчен анализ и оценка на риска(овете). Техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща, дотолкова доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и функционирането на морското оборудване. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

а)

общо описание на морското оборудване,

б)

идеен проект, технологични чертежи и схеми на компонентите, монтажните възли, системите и т.н.

в)

описания и обяснения, необходими за разбирането на тези чертежи и схеми, както и на функционирането на морското оборудване,

г)

списък на изискванията и стандартите за изпитване, които са приложими към засегнатото морско оборудване в съответствие с настоящата директива, заедно с описание на възприетите решения, за да се изпълнят посочените изисквания,

д)

резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и

е)

протоколи от изпитванията,

образци, които са представителни за предвиденото производство. Нотифицираният орган може да поиска допълнителни образци, ако са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания,

подкрепящите доказателства за пригодност на решението в техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от подходящата лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от името и на отговорността на производителя.

4.

Нотифицираният орган:

за морското оборудване:

4.1.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на морското оборудване;

по отношение на образеца (образците):

4.2.

удостоверява, че образецът(ите) е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, които са проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните изисквания и стандарти за изпитване, както и елементите, които са проектирани, без да се приложат съответните разпоредби от тези стандарти;

4.3.

провежда или възлага провеждането на подходящите изследвания и изпитвания в съответствие с настоящата директива;

4.4.

съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

5.

Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети в съответствие с точка 4, и получените резултати. Без да се нарушават задълженията му по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

6.

Когато типът отговаря на изискванията на конкретните международни инструменти, приложими към засегнатото морско оборудване, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за изследването на ЕО на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените продукти да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се позволи контролът по време на експлоатация.

Когато типът не удовлетворява приложимите изисквания на международните инструменти, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за изследването на ЕО на типа и надлежно информира заявителя, като подробно описва причините за отказа си.

7.

Ако одобреният тип е престанал да отговаря на приложимите изисквания, нотифицираният орган определя дали е необходимо допълнително изпитване или ново оценяване на съответствието.

Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до изследването на ЕО на типа, за всички модификации на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на морското оборудване с изискванията на съответните международни инструменти или с условията за валидност на сертификата. Такива модификации изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за изследването на ЕО на типа.

8.

Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за сертификати за изследване на ЕО на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своите нотифициращи органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, прекратил временно или е ограничил по някакъв друг начин.

Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за сертификатите за изследването на ЕО на типа и/или за допълненията към тях, които е отказал, отнел, прекратил временно или ограничил по някакъв друг начин, а при поискване — и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Комисията, държавите-членки и другите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за изследване на ЕО на типа и/или от допълнения към тях. При поискване Комисията и държавите-членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичането на валидността на сертификата.

9.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на най-малко 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.

10.

Упълномощеният представител на производителя може да подаде заявлението, посочено в точка 3, и да изпълни задълженията, определени в точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.

II.   МОДУЛ Г: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

1.   Съответствието с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2 и 5, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че морското оборудване е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и удовлетворява изискванията на международните инструменти, приложими към него.

2.   Производство

Производителят използва одобрена система за качество за производството, инспекцията и изпитването на крайния продукт, както е определена в точка 3, и подлежи на наблюдение, както е определено в точка 4.

3.   Система за качество

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на системата за качество, която използва за въпросното морско оборудване, до нотифициран орган по свой избор.

Заявлението включва:

името и адреса на производителя, а в случаите, в които заявлението е подадено от упълномощения представител — и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган;

цялата съответна информация за предвидената категория морско оборудване,

документацията относно системата за качество,

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследването на ЕО на типа.

3.2.

Системата за качество гарантира съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират систематично и подредено под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата за качество трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите за качество и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите,

съответните техники, процеси и систематични действия, които ще бъдат използвани за производството, контрола на качеството и осигуряването на качеството,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани,

записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на засегнатия персонал и др., както и

средствата за мониторинг на постигането на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата за качество.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата за качество, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

В допълнение на опита със системи за управление на качеството, екипът одитори трябва да има най-малко един член, който е с опит в оценяването в сферата на съответното морско оборудване и в засегнатата технология за морско оборудване, както и познаване на приложимите изисквания на международните инструменти. Одитът включва посещение на помещенията на производителя за извършването на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на международните инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с тези изисквания.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението включва заключенията от одита и мотивираното решение от оценката.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа, така че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата за качество, за всякакви възнамерявани промени в системата за качество.

Нотифицираният орган оценява предложените промени и решава дали променената система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2, или е необходима повторна оценка.

Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от извършеното изследване и мотивираното решение от оценката.

4.   Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на наблюдението е да се провери дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, инспекция, изпитване и съхранение и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

документацията на системата за качество;

записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

В допълнение нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя, освен в случаите, когато според националното право и от съображения, свързани с отбраната или сигурността, към такива посещения се прилагат определени ограничения. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да извърши или възложи извършването на изпитвания на продуктите с цел да провери дали системата за качество функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка за съответствие и декларация за съответствие

5.1.

Производителят поставя маркировката „щурвал“, посочена в член 9, и под отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1 — идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.

5.2.

Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за по-кратък срок от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване:

документацията, посочена в точка 3.1;

одобрената промяна по точка 3.5;

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или отнетите одобрения на системи за качество, и периодично или при поискване им предоставя списък с отказаните, прекратените временно или ограничените по някакъв друг начин одобрения на системи за качество.

Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобренията на системи за качество, които е отказал, прекратил временно, отнел или ограничил по някакъв друг начин, и при поискване — за издадените одобрения на системи за качество.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя, определени в точки 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

III.   МОДУЛ Д: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА

1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е онази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2 и 5, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че морското оборудване е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и удовлетворява изискванията на международните инструменти, приложими към него.

2.   Производство

Производителят използва одобрена система за качество за крайна инспекция и изпитване на продукта, както е определена в точка 3, и подлежи на наблюдение, както е определено в точка 4.

3.   Система за качество

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на своята система за качество за засегнатото морско оборудване до нотифициран орган по свой избор.

Заявлението включва:

името и адреса на производителя, а в случаите, в които заявлението е подадено от упълномощения представител — и неговото име и адрес,

писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган;

цялата съответна информация за предвидената категория морско оборудване,

документацията относно системата за качество, както и

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследването на ЕО на типа.

3.2.

Системата за качество осигурява съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират систематично и подредено под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата за качество трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите за качество и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите;

изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;

записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на засегнатия персонал и др.;

средствата за мониторинг на ефективното функциониране на системата за качество.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата за качество, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

В допълнение на опита със системи за управление на качеството, екипът одитори трябва да има най-малко един член, който е с опит в оценяването в сферата на съответното морско оборудване и в засегнатата технология за морско оборудване, както и познаване на приложимите изисквания на международните инструменти. Одитът включва посещение на помещенията на производителя за извършването на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на международните инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с тези изисквания.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението включва заключенията от одита и мотивираното решение от оценката.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа, така че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата за качество, за всякакви възнамерявани промени в системата за качество.

Нотифицираният орган оценява предложените промени и решава дали променената система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2, или е необходима повторна оценка.

Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от извършеното изследване и мотивираното решение от оценката.

4.   Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на наблюдението е да се провери дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, инспекция, изпитване и съхранение и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

документацията на системата за качество;

записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

В допълнение нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя, освен в случаите, когато според националното право и от съображения, свързани с отбраната или сигурността, към такива посещения се прилагат определени ограничения. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да извърши или възложи извършването на изпитвания на продуктите с цел да провери дали системата за качество функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка за съответствие и декларация за съответствие

5.1.

Производителят поставя маркировката „щурвал“, посочена в член 9, и под отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1 — идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.

5.2.

Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване:

документацията, посочена в точка 3.1;

одобрената промяна по точка 3.5;

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или отнетите одобрения на системи за качество, и периодично или при поискване им предоставя списък с отказаните, прекратените временно или ограничените по някакъв друг начин одобрения на системи за качество.

Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобрения на системи за качество, които е отказал, прекратил временно или отнел и при поискване — за издадените одобрения на системи за качество.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя, определени в точки 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

IV.   МОДУЛ Е: СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА

1.   Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е онази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 5.1 и 6, и гарантира и декларира, единствено на своя отговорност, че засегнатите продукти, за които се прилагат разпоредбите на точка 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и че удовлетворяват изискванията на международните инструменти, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на произвежданите продукти с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.

3.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на продуктите с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и със съответните изисквания на международните инструменти.

Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието на продуктите със съответните изисквания се извършват, по избор на производителя, или чрез изследване и изпитване на всеки продукт, както е посочено в точка 4, или чрез изследване и изпитване на продуктите на статистическа основа, както е посочено в точка 5.

4.   Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всеки продукт

4.1.

Всички продукти се изследват поотделно и се изпитват в съответствие с настоящата директива, с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа и с изискванията на международните инструменти.

4.2.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт или възлага полагането му на своя отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение за проверка от националните органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.

5.   Статистическа проверка за съответствие

5.1.

Производителят предприема всички необходими мерки за това производственият процес и мониторингът му да осигуряват еднородността на всяка произведена партида и представя продуктите си за проверка под формата на еднородни партиди.

5.2.

От всяка партида се изготвя произволна проба. Всички продукти в пробата се изследват и изпитват поотделно в съответствие с настоящата директива, с цел да се осигури тяхното съответствие с приложимите изисквания на международните инструменти и да се определи дали партидата се приема или отхвърля.

5.3.

В случай че дадена партида е приета, всички продукти в нея се считат за одобрени, с изключение на онези продукти от пробата, които не са преминали удовлетворително изпитванията.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт или възлага полагането му на своя отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.

5.4.

В случай че дадена партида е отхвърлена, нотифицираният орган или компетентният орган предприемат подходящи мерки, за да се предотврати пускането на тази партида на пазара. В случай на често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати временно статистическата проверка и да предприеме подходящи мерки.

6.   Маркировка за съответствие и декларация за съответствие

6.1.

Производителят поставя изискваната маркировка за съответствие, определена в член 9, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3 — идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.

6.2.

Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

7.   Ако нотифицираният орган даде своето съгласие, и на негова отговорност, производителят може да положи върху продуктите идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точки 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

V.   МОДУЛ Ж: СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ИЗДЕЛИЕ

1.   Съответствие въз основа на проверка на изделие е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в точки 2, 3 и 5, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че засегнатият продукт, за който се прилагат разпоредбите на точка 4, е в съответствие с изискванията на международните инструменти, приложими към него.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по точка 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска(овете). Техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и функционирането на продукта. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:

общо описание на продукта,

идеен проект, технологични чертежи и схеми на компонентите, монтажните възли, системите и т.н.

описания и обяснения, необходими за разбирането на тези чертежи и схеми, както и на функционирането на продукта,

списък на изискванията и стандартите за изпитване, които са приложими към засегнатото морско оборудване в съответствие с настоящата директива, заедно с описание на възприетите решения, за да се изпълнят посочените изисквания,

резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания; и

протоколи от изпитванията.

Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на произведения продукт с приложимите изискванията на международните инструменти.

4.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, в съответствие с настоящата директива, с цел да провери съответствието на продукта с приложимите изисквания на международните инструменти.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на продукта и полага идентификационния си номер върху одобрения продукт или възлага полагането му на своя отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение най–малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за период по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.

5.   Маркировка за съответствие и декларация за съответствие

5.1.

Производителят полага маркировката „щурвал“, посочена в член 9, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4 — идентификационния номер на нотифицирания орган върху всеки продукт, който удовлетворява приложимите изисквания на международните инструменти.

5.2.

Производителят изготвя писмена декларация за съответствие и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката „щурвал“ върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва продуктът, за който е изготвена.

Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя, определени в точки 2 и 5, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ЗА ДА СТАНАТ НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

1.

За целите на нотифицирането, органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, определени в точки 2—11.

2.

Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно вътрешното право и е юридическо лице.

3.

Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от морското оборудване, което оценява.

4.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на морското оборудване, което той оценява, може да се счита за орган за оценяване на съответствието, при условие че са доказани неговата независимост и отсъствието на конфликт на интереси.

5.

Органът за оценяване на съответствието, висшият управленски състав и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, монтажник, купувач, собственик, ползвател или да извършат поддръжката на морското оборудване, което е оценявано, нито упълномощени представители на някоя от тези страни. Това не изключва използването на оценявани продукти, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието или използването на такива продукти за лични цели.

6.

Органът за оценяване на съответствието, висшият управленски състав и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не взимат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, предлагането на пазара, монтирането, използването или поддръжката на това морско оборудване, нито представляват страните, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или интегритета по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това важи особено за консултантските услуги.

7.

Организациите за оценяване на съответствието гарантират, че дейностите на техните поделения или подизпълнители не засягат поверителността, обективността или безпристрастността на техните дейности по оценяване на съответствието.

8.

Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на професионален интегритет и необходимата техническа компетентност в определената област, и са свободни от всякакъв натиск и влияние, особено от финансов характер, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси в резултатите от тези дейности.

9.

Органът за оценяване на съответствието трябва да е в състояние да осъществи всички задачи по оценяване на съответствието, възложени му по силата на настоящата директива и във връзка с които е нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието, или от негово име и на негова отговорност.

10.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид, категория или подкатегория морско оборудване, във връзка с които е нотифициран, органът за оценяване на съответствието разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяване на съответствието, като се осигурява прозрачността на тези процедури и възможността за възпроизвеждането им. Той въвежда подходящи политика и процедури, които правят разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и другите дейности;

в)

процедури за изпълнението на дейности, които надлежно отчитат големината на дадено предприятие, сектора, в който работи, неговата структура, степента на сложност на въпросното морско оборудване и масовия или серийния характер на производството.

11.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, и разполага с достъп до цялото необходимо оборудване и съоръжения.

12.

Персоналът, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с които органът за оценяване на съответствието е нотифициран;

б)

удовлетворително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящи знания и разбиране на приложимите изисквания и стандарти за изпитване и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и регламентите за изпълнението на това законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са извършени.

13.

Безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на висшия управленски състав и на персонала по оценяването трябва да бъде гарантирана.

14.

Възнаграждението на висшия управленски състав и на персонала по оценяването на органа за оценяване на съответствието не трябва да зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тези оценки.

15.

Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно вътрешното право или държавата-членка е пряко отговорна за оценяването на съответствието.

16.

Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи по силата на настоящата директива или на всяка разпоредба от вътрешното право, която я привежда в действие, освен по отношение на компетентните органи на държавите-членки, в които осъществява дейността си. Правата на собственост са защитени.

17.

Органите за оценяване на съответствието участват в съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицирания орган, създадена съгласно настоящата директива, или гарантират, че техните служители по оценяването са информирани за тях, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, които са изготвени в резултат от работата на тази група.

18.

Органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17065:2012.

19.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че изпитвателните лаборатории, използвани за целите на оценяването на съответствието, отговарят на изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17025:2005.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРА ПО НОТИФИЦИРАНЕ

1.   Заявление за нотифициране

1.1.

Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата-членка, в която е установен.

1.2.

Заявлението се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и морското оборудване, за което този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в приложение III.

1.3.

Когато въпросният орган за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя на нотифициращия орган всички документални свидетелства, необходими за проверката, признаването и редовния мониторинг на неговото съответствие с изискванията, определени в приложение III.

2.   Процедура по нотифициране

2.1.

Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в приложение III.

2.2.

Те нотифицират Комисията и другите държави-членки, като използват инструмента за електронно нотифициране, разработен и управляван от Комисията.

2.3.

Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и засегнатото морско оборудване, както и съответното удостоверение за компетентност.

2.4.

Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, както е посочено в раздел 1, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави-членки документалните свидетелства, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите условия, които гарантират, че органът ще бъде обект на редовен мониторинг и ще продължи да удовлетворява изискванията, определени в приложение III.

2.5.

Засегнатият орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако Комисията или другите държави-членки не са повдигнали възражения в срок от две седмици след нотифицирането, в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

2.6.

Само орган, посочен в точка 2.5. се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

2.7.

Комисията и другите държави-членки се уведомяват за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

3.   Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

3.1.

Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

3.2.

Тя определя само един такъв номер, дори когато нотифицираният орган е признат за нотифициран съгласно няколко законодателни акта на Съюза.

3.3.

Комисията публикува списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително идентификационните номера, които са им определени, както и дейностите, за които са нотифицирани.

3.4.

Комисията прави необходимото за актуализирането на този списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НОТИФИЦИРАЩИТЕ ОРГАНИ

1.

Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.

Нотифициращият орган се организира и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.

Нотифициращият орган се организира по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да се взема от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.

Нотифициращият орган не предлага и не извършва, с търговска цел или на конкурентна основа, дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги.

5.

Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.

Нотифициращият орган разполага с достатъчно компетентни служители за надлежното изпълнение на задачите си.


Top