EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0782

Регламент (ЕС) № 782/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС текст от значение за ЕИП

OB L 219, 15.8.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/782/oj

15.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 219/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 782/2013 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2013 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед увеличаване на използването на екомаркировката на ЕС и за да се насърчават производителите, чиито продукти отговарят на критериите за екомаркировка на ЕС, разходите за използване на екомаркировката на ЕС следва да бъдат възможно най-малки, но все пак достатъчни, за да покриват разходите по функционирането на Схемата за екомаркировката на ЕС.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 дава възможност за увеличаване на максималните такси, в случаите при които това е необходимо и уместно.

(3)

Компетентните органи направиха вътрешна оценка, за да преценят дали сегашният размер на таксите е достатъчен за покриване на разходите по всички дейности, които те трябва да изпълняват във връзка с функционирането на Схемата за екомаркировката на ЕС.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 66/2010 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 27, стр. 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.   Такса за подаване на заявление

Компетентният орган, до който се подава заявлението, начислява такса за обработката на заявлението. Тази такса трябва да бъде не по-малка от 200 евро и не по-голяма от 2 000 евро.

За малки и средни предприятия (1) и оператори от развиващи се страни, максималната такса за подаване на заявление трябва да бъде не по-голяма от 600 евро.

За микропредприятия (2) максималната годишна такса е 350 EUR.

Таксата за подаване на заявление се намалява с 30 % за заявители, които са регистрирани по Схемата на Общността за управление във връзка с околната среда и одитиране (EMAS) или с 15 % за заявители, които са сертифицирани по стандарта ISO 14001. Тези намаления не са кумулативни. За заявители, които отговарят и на двете условия, се прилага по-голямото намаление.

Условие за предоставянето на намаление е заявителят изрично да се е ангажирал да осигурява пълно съответствие на продуктите, на които е присъдена екомаркировката, с критериите за екомаркировката на ЕС за целия срок на действие на договора, и този ангажимент да е отразен по подходящ начин в неговата политика по отношение на околната среда и в подробните му цели във връзка с околната среда.

Компетентните органи могат да начисляват такса за изменение или продължение на лиценз. Съответната такса трябва да е не по-голяма от таксата за подаване на заявление и горепосочените намаления трябва да се прилагат.

Таксата за подаване на заявление не покрива разходите за изпитване и верификация от трети страни, както и разходите за инспекции на място, които могат да бъдат поискани от дадена трета страна или от компетентен орган. Разходите за такива изпитвания, верификации и инспекции се покриват от заявителите.

2.   Годишна такса

Компетентният орган може да изиска всеки заявител, на когото е била присъдена екомаркировка на ЕС, да заплаща годишна такса. Това може да е фиксирана такса или такса, определяна на база на годишния обем на продажбите в ЕС на съответния продукт, на който е присъдена екомаркировка.

Периодът, за който се заплаща таксата, започва да тече от датата на присъждане на екомаркировката на ЕС на заявителя.

В случаите при които таксата се изчислява като процент от годишния обем на продажбите, тя трябва да не надхвърля 0,15 % от тази стойност. Ако продуктът с присъдена екомаркировка на ЕС е стока, таксата следва да се базира на заводските цени. Ако продуктът е свързан с предоставяне на услуги, таксата следва да се базира на доставната цена.

Максималната годишна такса е 25 000 евро за продуктова група на заявител.

За малки и средни предприятия, микропредприятия или заявители от развиващи се страни, максималната годишна такса трябва да бъде намалена с поне 25 %.

Годишната такса не покрива разходите за изпитване и верификация от трети страни, както и разходите за инспекции на място, които могат да бъдат поискани. Разходите за такива изпитвания, верификации и инспекции се покриват от заявителите.

3.   Такса за инспекция

Компетентният орган може да начислява такса за инспекция.


(1)  Малки и средни предприятия, както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(2)  Микропредприятия, както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО“.


Top