EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0428

Регламент за изпълнение (ЕС) № 428/2013 на Комисията от 8 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1033/2006 по отношение на разпоредбите на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 929/2010 текст от значение за ЕИП

OJ L 127, 9.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 219 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/428/oj

9.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 428/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1033/2006 по отношение на разпоредбите на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 929/2010

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламента за оперативната съвместимост) (1), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложението към Регламент (ЕО) № 1033/2006 на Комисията от 4 юли 2006 г. за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе (2) се посочват различни разпоредби, отнасящи се за представянето, приемането и разпространението на полетните планове, както и за промени в ключови елементи на полетните планове в предполетната фаза, които са установени от Международната организация за гражданско въздухоплаване (наричана по-долу ИКАО). След приемането на Регламент (ЕО) № 1033/2006 и Регламент (ЕС) № 929/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1033/2006 по отношение на разпоредбите на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1 (3), въпросните разпоредби бяха изменени от ИКАО.

(2)

Позоваванията в Регламент (ЕО) № 1033/2006 следва да бъдат актуализирани, за да бъдат спазени международните правни задължения на държавите членки, както и да се осигури съгласуване с международната нормативна уредба.

(3)

Заключителните разпоредби на ИКАО за полетния план за 2012 г. бяха одобрени и трябваше да се прилагат от 15 ноември 2012 г. В резултат на това настоящият регламент следваше да се прилага от 15 ноември 2012 г. Тъй като публикуването на посочените разпоредби на ИКАО беше извършено едва на 30 декември 2012 г., на тях не можеше да има позоваване преди 15 ноември 2012 г. Поради това настоящият регламент следва да се прилага със задна дата.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1033/2006 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Текстът на приложението към Регламент (ЕО) № 1033/2006 се заменя със следния текст:

Разпоредби на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1

1.

Глава 3, раздел 3.3 (Полетни планове) от приложение 2 на ИКАО — Правила за полети (10-о издание от юли 2005 г., включващо всички изменения до № 42).

2.

Глава 4, раздел 4.4 (Полетни планове) и глава 11, параграф 11.4.2.2 (Съобщения за движението) от ИКАО PANS-ATM док. 4444 (15-о издание от 2007 г., включващо всички изменения до № 4).

3.

Глава 2 (Полетни планове) и глава 6, параграф 6.12.3 (Гранични разчети) от Допълнителни регионални процедури, док. 7030, Европейски (ЕUR) допълнителни регионални процедури, (5-о издание от 2008 г., включващо всички изменения до № 7).“

Член 2

Регламент (ЕС) № 929/2010 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 273, 19.10.2010 г., стр. 4.


Top