Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0641

2013/641/ЕС: Решение на Комисията от 7 ноември 2013 година за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на промивни тоалетни и писоари (нотифицирано под номер C(2013) 7317) текст от значение за ЕИП

OJ L 299, 9.11.2013, p. 38–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/641/oj

9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2013 година

за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на промивни тоалетни и писоари

(нотифицирано под номер C(2013) 7317)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/641/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 знакът за екомаркировка на ЕС може да бъде присъждан на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 предвижда установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

Предвид факта, че потреблението на вода значително допринася към цялостното въздействие върху околната среда на жилищните и нежилищните сгради, е целесъобразно да бъдат формулирани критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на групата продукти „промивни тоалетни и писоари“. По-специално критериите следва да насърчават продукти, които ефективно използват водата и допринасят за намаляване на нейното потребление и за свързаните с това други ползи, като например намаляване на потреблението на енергия.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Групата продукти „промивни тоалетни и писоари“ включва: оборудване за промиване на тоалетни и оборудване за писоари според определението в член 2. Групата продукти обхваща продукти за битова и небитова употреба.

2.   Следните продукти са изключени от групата продукти „промивни тоалетни и писоари“:

а)

седалки и капаци за тоалетни чинии само когато се пускат на пазара или се продават отделно от оборудването за промиване на тоалетни или за писоари;

б)

оборудване за тоалетни, при което за промиване не се използва вода или се използват химикали и вода, както и тоалетни, чиято система за струйно промиване изисква енергия.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„оборудване за промиване на тоалетни“ означава или комплект за тоалетни, приемен съд за тоалетни или система за струйно промиване на тоалетни;

2)

„комплект за тоалетни“ представлява санитарните принадлежности, които обединяват в една функционална единица системата за струйно промиване и приемния съд за тоалетни, в който попадат човешките урина и фекалии и се отмиват, като се отвеждат в отходната система;

3)

„приемен съд за тоалетни“ представлява санитарните принадлежности, в които попадат човешките урина и фекалии и се отмиват, като се отвеждат в отходната система;

4)

„оборудване за писоари“ представлява или комплект за писоари, писоар, писоар без промиване или система за струйно промиване на писоари;

5)

„оборудване за промиване на писоари“ представлява или комплект за писоари, писоар или система за струйно промиване на писоари;

6)

„комплект за писоари“ представлява санитарните принадлежности, които обединяват в една функционална единица системата за струйно промиване и писоара, в който попада урината и се отмива, като се отвежда в отходната система;

7)

„писоар“ представлява санитарна принадлежност, в която попадат урината и водата, която се използва за промиване, като и двете се отвеждат в отходната система;

8)

„панелен писоар“ представлява санитарна принадлежност със или без система за струйно промиване, състояща се от канал в пода и панел или плоскост, закрепен(а) към стената, където попадат урината и водата, която се използва за промиване, като и двете се отвеждат в отходната система;

9)

„писоар без промиване“ представлява санитарна принадлежност, в която попада урината и се отвежда в отходната система и която функционира без вода;

10)

„система за струйно промиване“ както за оборудване за промиване на тоалетни, така и за писоари с промиване, представлява или казанче за струйно промиване с вграден преливник — или механизъм, считан за не по-малко ефективен — и устройства за пълнене и пускане или напорен промивен кран;

11)

„устройство за икономия на вода“ представлява устройство за промиване със струя, което позволява пускането на част от целия обем за промиване, като това се извършва или чрез механизми с двойно действие (допускащи прекъсване) или механизми за двоен контрол (с две струи);

12)

„пълен обем на струята“ означава общият обем на изпуснатата вода от системата за струйно промиване при един цикъл на промиване;

13)

„намален обем на струята“ означава частта от пълния обем на струята вода за промиване, изпусната от устройство за икономия на вода при един цикъл на промиване, която не е по-голяма от две трети от пълния обем на струята за промиване;

14)

„среден обем на струята“ представлява средноаритметичната стойност от един пълен обем на струята и три намалени обема на струята, изчислени по изложената в допълнение 1 към приложението методика;

15)

„контрол на струята по преценка“ представлява устройство за промиване със струя на санитарна принадлежност, което може да се задейства или ръчно от ползвателя посредством дръжка, ръчка, бутон, крачен педал или някакво еквивалентно средство за пускане на струята, или чрез сензор за разпознаване кога санитарната принадлежност се използва;

16)

„устройство за регулиране“ представлява устройство, позволяващо регулиране на пълния обем на струята и, по целесъобразност, на намаления обем на струята на система за струйно промиване.

Член 3

Критериите за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на продукт, който попада в групата продукти „промивни тоалетни и писоари“, определена в член 1 от настоящото решение, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са изложени в приложението.

Член 4

Критериите и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, изложени в приложението, са валидни за период от четири години, считано от 7 ноември 2013 г.

Член 5

Кодовият номер, определен за групата продукти „промивни тоалетни и писоари“ за административни цели, е 41.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на оборудване за промиване на тоалетни и писоари:

1.

ефективност на използване на водата;

2.

характеристики на продукта;

3.

вещества и смеси със забранена или ограничена употреба;

4.

устойчиво управление на дървесината като суровина;

5.

дълготрайност на продукта;

6.

намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти;

7.

инструкции за монтаж и информация за потребителите;

8.

информация в знака за екомаркировка на ЕС.

В таблица 1 е посочено приложението на различните критерии за всяка категория на оборудването за промиване на тоалетни и писоари.

По всеки критерий са посочени конкретни изисквания за оценяване и удостоверяване.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документи, анализи, доклади за изпитвания или други доказателства за удостоверяване на съответствието с критериите, същите могат да бъдат представени от заявителя, неговите доставчици или от двамата.

Когато това е възможно, изпитването се провежда от лаборатории, които отговарят на общите изисквания по европейския стандарт EN ISO 17025 или на еквивалентни на тях изисквания.

Когато е подходящо, могат да бъдат използвани изпитателни методи, които са различни от тези, посочени за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

В случаите когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими проверки.

Заявителят декларира съответствието на продукта с правните изисквания на държавата (държавите), където е предвидено да бъде пуснат на пазара.

Комплектите за тоалетни, приемните съдове за тоалетни, писоарите и системите за струйно промиване се разграничават в стандартите за изпитвания по клас, тип или и по двете категории. Пред компетентния орган, който извършва оценяването на заявлението, се обявяват съответния(те) клас(ове) или тип(ове) на продукта, като за всеки обявен от заявителя клас и/или тип се извършват всички задължителни изпитвания според съответния стандарт.

Таблица 1

Приложение на различните критерии към всяка категория оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Критерии

Комплект за тоалетни

Приемен съд за тоалетни

Системи за струйно промиване на тоалетни

Комплект за писоари

Писоари

Писоари без промиване

Системи за струйно промиване на писоари

1 а)

— Пълен обем на струята

x

x

x

x

x

 

x

1 б)

— Икономия на вода

x

x

x

x

x

 

x

1 в)

— Среден обем на струята

x

x

x

 

 

 

 

1 г)

— Регулиране на обема на струята

x

 

x

x

 

 

x

2 а)

— Изисквания към системите за струйно промиване

x

 

x

x

 

 

x

2 б)

— Ефективност на струята

x

x

 

x

x

 

 

2 в)

— Изисквания към писоари без промиване

 

 

 

 

 

x

 

3 а)

— Опасни вещества и смеси

x

x

x

x

x

x

x

3 б)

— Вещества, изброени в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

— Устойчиво управление на дървесината като суровина

x

x

x

x

x

x

x

5 а)

— Възможност за ремонт и достъпност на резервни части

x

x

x

x

x

x

x

5 б)

— Гаранция

x

x

x

x

x

x

x

6

— Намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти

x

x

x

x

x

x

x

7

— Инструкции за монтаж и информация за потребителите

x

x

x

x

x

x

x

8

— Информация в знака за екомаркировка на ЕС

x

x

x

x

x

x

x

Критерий 1.   Ефективност на използване на водата

а)   Пълен обем на струята

Когато се пуска на пазара оборудване за промиване на тоалетни и писоари, пълният обем на струята, независимо от налягането на водата, не следва да надвишава стойността, представена в таблица 2.

Таблица 2

Пределна граница на пълния обем на струята на оборудването за промиване на тоалетни и писоари

Продукт

Пълен обем на струята [l/пускане]

Оборудване за промиване на тоалетни

6,0

Оборудване за промиване на писоари

1,0

Оценяване и удостоверяване: заявителят декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, като посочи номиналния пълен обем на струята (в l/пускане) за продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 3). Пълният обем на струята за панелни писоари се отнася до водата, която се пуска за участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Таблица 3

Европейски стандарти за измерване на пълния обем на струята на оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Комплекти за писоари и писоари

EN 13407

Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи за изпитване

Системи за струйно промиване с казанче

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

Системи за струйно промиване с напорен промивен кран с ръчно задействане

EN 12541

Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с автоматично затваряне PN 10

Системи за струйно промиване с напорен промивен кран с безконтактно задействане

EN 15091

Санитарна арматура. Електронно отваряща се и затваряща се санитарна арматура

б)   Икономия на вода

Комплектите за тоалетни, които пускат струя с пълен обем над 4,0 литра, и системите за струйно промиване на тоалетни следва да бъдат оборудвани с устройство за икономия на вода. При пускане на пазара, когато устройството за икономия на вода бъде задействано, намаленият обем на струята при пускане, независимо от налягането на водата, не следва да превишава 3,0 l/пускане.

Приемните съдове за тоалетни следва да позволяват използването устройство за икономия на вода, с което намаленият обем на струята при пускане, независимо от налягането на водата, не следва да превишава 3,0 l/пускане.

Комплектите за писоари и системите за струйно промиване на писоари следва да бъдат оборудвани с отделно устройство за контрол на струята по преценка. За панелните писоари със система за струйно промиване следва да има отделно устройство за контрол на струята по преценка най-малко на всеки участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Писоарите следва да дават възможност за използване на отделен контрол на струята по преценка. Панелните писоари без система за струйно промиване следва да позволяват монтирането на отделен контрол на струята по преценка най-малко на всеки участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Всички сензорни устройства за контрол на пускането трябва да са с такива параметри, че да се избягва погрешно пускане, като се гарантира пускането на струята единствено след реално използване на продукта.

Оценяване и удостоверяване: заявителят декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи документация с описанието на използваната технология или устройство в продукта. По отношение на оборудването за промиване на тоалетни заявителят следва да уточни намаления обем на струята (в l/пускане) на продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 4). По отношение на продуктите, оборудвани със сензорни устройства за контрол на пускането, заявителят следва да представи кратко описание на предприетите мерки в процеса на създаването на продукта, с които се цели предотвратяване на погрешно пускане, като се гарантира задействане на пускането само след реално използване на продукта.

Таблица 4

Европейски стандарти за измерване на намаления обем на струята на оборудването за промиване на тоалетни

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Система за струйно промиване с казанче

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

в)   Среден обем на струята

При пускането на пазара на оборудване за промиване на тоалетни средният обем на струята не следва да превишава 3,5 l/пускане, изчислен по представената в допълнение 1 методика. От това изискване са освободени комплектите за тоалетни, които пускат пълен обем на струята от 4,0 литра или по-малко.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да уточни изчисления среден обем на струята (в l/пускане) на продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с посочената в допълнение 1 методика.

г)   Регулиране на обема на струята

Системите за струйно промиване следва да бъдат оборудвани с устройство за регулиране, така че монтажистите да имат възможност да регулират обема на струята според местните условия на отходната система. Според инструкциите за монтаж пълният обем на струята след регулирането не бива да надвишава 6 l/пускане за оборудването за промиване на тоалетни или 4 l/пускане, ако комплектът за тоалетни не е оборудван с устройство за икономия на вода, и 1 l/пускане за оборудването за промиване на писоари. Според инструкциите за монтаж намаленият обем на струята след регулирането не следва да надвишава 3 l/пускане за оборудването за промиване на тоалетни.

В случай на системи за струйно промиване на тоалетни с казанче максималният пълен обем на струята след регулиране трябва да бъде указан върху казанчето с линия или знак за нивото на водата.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи документация с описанието на използваната технология или устройство в продукта.

Критерий 2.   Характеристики на продукта

а)   Изисквания към системите за струйно промиване

Системите за струйно промиване следва да отговарят на изискванията на съответните европейски стандарти, посочени в таблица 5. Разделите на съответните европейски стандарти от таблица 5 по-долу, касаещи пълните и намалените обеми на струите, не са включени в този критерий.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 5).

Таблица 5

Съответствие на система за струйно промиване с европейските стандарти

Система за струйно промиване

Стандарт

Заглавие на стандарта

Казанчета за струйно промиване на тоалетни и писоари

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

Напорни промивни кранове за тоалетни и писоари с ръчно задействане

EN 12541

Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с автоматично затваряне PN 10

Напорни промивни кранове за тоалетни и писоари с безконтактно задействане

EN 15091

Санитарна арматура. Електронно отваряща се и затваряща се санитарна арматура

б)   Ефективност на струята

Ефективността на струята на комплектите за тоалетни и писоари, приемните съдове за тоалетни и писоарите трябва да отговаря на изискванията на съответните европейски стандарти, посочени в таблица 6.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 6). Комплектите за тоалетни и приемните съдове за тоалетни, които не са обхванати по никой европейски стандарт, трябва да покажат нива на ефективност на струята, аналогични на нивата на продукт от еквивалентен клас и тип, който попада в обхвата на стандарт EN 997. В такъв случай заявителят следва да представи резултати от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е посочена в стандарт EN 997 за продукти от еквивалентен клас и тип. Комплектите за писоари и писоарите, които не са обхванати по никой европейски стандарт, трябва да покажат нива на ефективност на струята, аналогични на нивата на продукт от еквивалентен клас и тип, който попада в обхвата на стандарт EN 13407. В този случай заявителят следва да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в стандарт EN 13407 за продукти от еквивалентен клас и тип.

Таблица 6

Съответствие на ефективността на промиващата струя на продукта с европейските стандарти

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Комплекти за писоари и писоари

EN 13407

Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи за изпитване

в)   Изисквания към писоари без промиване

Писоарите без промиване следва да отговарят на изискванията, определени в допълнение 2.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е изложена в допълнение 2. Следва да се приема също така всяка еквивалентна методика, която показва, че посочените в допълнение 2 изисквания са изпълнени.

Критерий 3.   Вещества и смеси със забранена или ограничена употреба

а)   Опасни вещества и смеси

В съответствие с член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС не може да се присъжда на никой продукт или на което и да било изделие от него, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, или на хомогенна част от него, ако съдържа вещества, които отговарят на критериите за класифициране към предупрежденията за опасност или рискови фрази (R-фрази), посочени в таблица 7, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Директива 67/548/ЕИО на Съвета (3), или вещества, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Ако прагът за класифициране на вещества или смеси в клас на опасност се различава от прага по рискова фраза, тогава първият е меродавен. Рисковите фрази в таблица 7 се отнасят основно до вещества. Ако обаче не може да се получи информация за вещества, се прилагат правилата за класифициране на смеси. Веществата или смесите, които променят свойствата си при обработка и следователно престават да бъдат бионалични или претърпяват химична промяна по такъв начин, че установената преди това опасност престава да съществува, са изключени от изискванията по критерий 3, а).

Таблица 7

Предупреждения за опасност и рискови фрази

Предупреждение за опасност

Рискова фраза (R-фраза)

H300 Смъртоносен при поглъщане

R28

H301 Токсичен при поглъщане

R25

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

R27

H311 Токсичен при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносен при вдишване

R23/26

H331 Токсичен при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични дефекти

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди оплодителната способност

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

R62—63

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

R64

H370 Причинява увреждане на органите

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждане на органите

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

R48/25/24/23

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

R48/20/21/22

H400 Силно токсичен за водните организми

R50

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R50—53

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R51—53

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

R52—53

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми

R53

EUH059 Опасно за озоновия слой

R59

EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсично при контакт с очите

R39—41

Пределните концентрации за вещества или смеси, на които могат да бъдат или са били определени предупреждения за опасност или рискови фрази, посочени в таблица 7, и които отговарят на критериите за класифициране в класове или категории на опасност, както и за вещества, отговарящи на критериите по член 57, буква а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не бива да надвишават общата или специфичната пределна концентрация, определена в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Когато има определена специфична пределна концентрация, тя има предимство пред общата такава.

Пределните концентрации за вещества, отговарящи на критериите по член 57, буква г), д) или е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не бива да надхвърлят 0,1 тегловни процента.

Крайният продукт не следва да бъде обозначен с предупреждение за опасност.

За оборудването за промиване на тоалетни и оборудването за писоари веществата/съставките, посочени в таблица 8, са освободени от задължението по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 вследствие на прилагане на член 6, параграф 7 от същия регламент:

Таблица 8

Вещества/съставки, подлежащи на дерогация

Вещество/съставка

Предупреждения за опасност и рискови фрази

Изделия с тегло под 25 g

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Хомогенни части на сложни изделия с тегло под 25 g

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Никел в неръждаема стомана от всички видове

H351, H372 и R40/48/23

Електронни компоненти на оборудването за промиване на тоалетни и писоари, които изпълняват изискванията по член 4 от Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Оценяване и удостоверяване: за продукта, за всяко изделие или еднородна част от него заявителят следва да представи декларация за съответствие с критерий 3, а), заедно със съответната документация, като декларации за съответствие, подписани от доставчиците на изделията, декларации, че веществата или материалите не са класифицирани в никой от класовете на опасност, свързани с предупрежденията за опасност, посочени в таблица 7, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, доколкото това може да се определи най-малко от информацията, която отговаря на изискванията, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тази декларация трябва да бъде придружена от обобщена информация относно съответните характеристики, свързани с предупрежденията за опасност, посочени в таблица 7, с нивото на подробност, определено в раздели 10, 11 и 12 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Информация за характерните свойства на веществата може да бъде събирана и по начини, различни от изпитвания, например чрез използването на алтернативни методи, като методите „in vitro“, от количествени модели за взаимовръзка между структура и активност или от използването на групиране или асоцииране в съответствие с приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Енергично се насърчава споделянето на съответни данни по веригата на снабдяването.

Предоставената информация следва да се отнася до формите или физичните състояния на веществото или смесите, така както се използват в крайния продукт.

За съответствието на веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, с критерий 3, а) е достатъчна декларация от страна на заявителя.

б)   Вещества, вписани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се предоставя дерогация от изключението по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 по отношение на вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство и включени в списъка, предвиден в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (5), които присъстват в смеси, в изделие или в хомогенна част от съставно изделие в концентрации над 0,1 %. При концентрации под 0,1 % следва да се прилагат стойностите на специфичните пределни концентрации, определени съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Оценяване и удостоверяване: при подаване на заявлението се прави позоваване на списъка с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство. Заявителят следва да представи декларация за съответствие с критерий 3, б), заедно със съответната документация, включително декларации за съответствие, подписани от доставчиците на материалите, и копия на съответните информационни листове за безопасност за вещества или смеси в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата или смесите. Пределните концентрации се посочват в информационните листове за безопасност в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата и смесите.

Критерий 4.   Устойчиво управление на дървесината

Частите от дървесина или от материали на базата на дървесина, използвани в промивни тоалетни и писоари, може да бъдат от рециклиран или първичен материал.

За първичната дървесина трябва да има валидни сертификати за устойчиво управление на горите и за обратно проследяване на произхода, издадени от независима схема за сертифициране, явяваща се трета страна, като например FSC или PEFC, или еквивалентна на тях схема.

Когато обаче дадена схема за сертифициране позволява смесването на сертифициран и несертифициран материал в даден продукт или продуктова линия, делът на несертифициран материал не трябва да надвишава 50 %. Такъв несертифициран материал трябва да е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи горски сертификати и сертификати по система за надзор, се акредитират/признават от посочената схема за сертифициране.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да предостави съответната документация, указваща видовете, количествата и произхода на частите от дървесина или от материали на базата на дървесина, използвани в промивните тоалетни и писоари.

Когато се използва първична дървесина, за продукта трябва да има валидни сертификати за устойчиво управление на горите и за обратно проследяване на произхода, издадени от независима схема за сертифициране, явяваща се трета страна, като например FSC или PEFC, или еквивалентна на тях схема. Ако продуктът или продуктовата линия включва несертифициран материал, следва да се предостави доказателство, че делът на несертифицирания материал е под 50 % и че този несертифициран материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Критерий 5.   Дълготрайност на продукта

а)   Възможност за ремонт и достъпност на резервни части

Продуктът трябва да е проектиран така, че сменяемите му компоненти могат да бъдат лесно заменяни съответно от крайния потребител или професионален сервизен инженер. Информацията относно това кои елементи могат да бъдат заменяни следва да бъде ясно указана в информационния лист, който се предоставя на хартиен носител, в електронен вид или и в двата варианта. Освен това заявителят трябва да предоставя ясни инструкции, които да дадат възможност съответно на крайния потребител или обучени експерти да извършват основни ремонти.

Наред с това заявителят следва да гарантира наличието на оригинални резервни части или еквивалентни на тях в продължение на най-малко десет години от датата на покупката.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец или образци на информационния лист на продукта на хартиен носител, в електронен вид или и в двата варианта.

б)   Гаранция

За продукта следва да се предостави гаранция за ремонт или замяна за срок от най-малко пет години.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец на условията на гаранцията.

Критерий 6.   Намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти

Пластмасовите части с тегло, равно на или над 25 g, следва да бъдат обозначени в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 11469, за да могат материалите да бъдат определени за рециклиране, възстановяване или ликвидиране след излизането от употреба на продуктите.

Писоарите без промиване следва да използват или течност с пряка биологична разградимост, или да функционират изцяло без течност.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания. Освен това — за писоари без промиване — заявителят следва да предостави документацията с описание на използваната технология и, ако се използва течност, доклад за изпитването, показващ пряката биологична разградимост на течността в съответствие с определението и методите за изпитване, посочени в „Насоките за прилагане на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)“ (6) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Критерий 7.   Инструкции за монтаж и информация за потребителите

Продуктът следва да бъде придружен от съответната информация за монтаж и за потребителите, предоставяща всички необходими технически подробности за правилния монтаж и съвети относно правилната и екологосъобразна употреба на продукта, както и за неговата поддръжка. Като минимум инструкциите за монтаж и информацията за потребителите следва да включват инструкции и информация по следните точки, било то на опаковката или в документацията, която придружава продукта на хартиен носител или в електронен вид:

а)

инструкции за правилен монтаж, включително:

в случай на приемни съдове за тоалетни, писоари и системи за струйно промиване, които се пускат на пазара отделно, информация относно това с кои продукти следва да се комбинират за получаването на напълно функционална единица с ефективно използване на водата,

информация относно това за кой(кои) клас(ове), тип(ове) или и двете е изпитан продукта,

информация относно конкретните работни налягания, за които е подходящ продуктът,

информация относно типовете отходни системи в съответствие със стандарт EN 12056, с които може да работи продуктът,

информация с описание на методите за регулиране на обемите на струята, както и последиците от гледна точка на ниво на остатъчната вода и ниво на напълване,

бележка, указваща необходимостта да се направи справка в съответните национални и местни разпоредби преди продуктите да бъдат монтирани;

б)

информация, че основното въздействие върху околната среда е свързано с потреблението на вода, както и съвет относно начините, по които рационалната употреба може да сведе до минимум въздействието върху околната среда, по-специално информация относно правилната употреба на продукта за намаляване до минимум на потреблението на вода;

в)

информация, че на продукта е присъден знакът за екомаркировка на ЕС, както и — заедно с общите сведения, дадени отстрани на екомаркировката на ЕС — кратко конкретно обяснение какво означава това присъждане;

г)

пълния обем на струята в l/пускане (изпитан според указаното в критерий 1, а);

д)

в случай на оборудване за промиване на тоалетни, оборудвано с устройство за икономия на вода или даващо възможност за използването на такова, намаления и средния обем на струята в l/пускане (изпитано според указаното съответно в критерии 1, б) и 1, в);

е)

в случай на приемни съдове за тоалетни и писоари, които се пускат на пазара отделно, информация, че продуктът трябва да бъде комбиниран с подходяща система за струйно промиване, на която е присъдена екомаркировка, за да бъде образувана напълно функционална единица с ефективно използване на водата, по-специално следва да бъдат указани пълният обем на струята и, ако е целесъобразно, намаленият и средният обеми на струята на системата за струйно промиване, с която ще се комбинира;

ж)

в случай на системи за струйно промиване, които се пускат на пазара отделно, информация, че продуктът трябва да бъде комбиниран с подходящ приемен съд за тоалетни и/или писоар, на който е присъдена екомаркировка, за да бъде образувана напълно функционална единица с ефективно използване на водата, по-специално следва да бъдат указани също така пълният обем на струята и, ако е целесъобразно, намаленият и средният обеми на струята на приемния съд за тоалетни и/или писоара, с който ще се комбинира;

з)

препоръки относно правилната употреба и поддръжка на продукта, с посочване на всички съответни инструкции, по-специално:

съвети за поддръжката и употребата на продуктите,

информация кои резервни части могат да бъдат заменяни,

инструкции за заменянето на шайби и други фитинги, ако продуктът пропуска вода,

съвети относно почистването на продукта с подходящи инструменти и почистващи средства с оглед избягване на щети по повърхността на продукта;

и)

за писоари без промиване, инструкции за режима на поддръжка, включително, ако е целесъобразно, информация относно начините за съхранение и поддръжка на касетите, които могат да се заменят, как и кога да се сменят, както и списък с доставчиците на услуги за редовна поддръжка;

й)

за писоари без промиване, следва да бъдат предоставени подходящи препоръки за ликвидиране на касетите, които могат да се заменят, по-специално подробности относно всяка(всички) съществуваща(и) схема(и) за връщане;

к)

препоръки за подходящото ликвидиране на продукта след излизането му от употреба.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец или образци на информацията за потребители или връзка към уебсайта на производителя, съдържащ тази информация, или и двете.

Критерий 8.   Информация, изписвана върху екомаркировката на ЕС

Незадължителният етикет с каре за текст трябва да съдържа следния текст:

голяма ефективност на използване на водата и намаляване на отпадната вода,

с този продукт с екомаркировка икономисвате вода и пари,

намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти.

Указанията за използване на незадължителния етикет с каре за текст са публикувани в „Указания за използването на логото за екомаркировка на ЕС“ на интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи образец на етикета.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf.

Допълнение 1

Методика за измерване и изчисляване на средния обем на струята

1.   Методи за изпитване

Промивната тоалетна или оборудване се сглобява според предоставените от производителя инструкции за сглобяване. В случай на приемни съдове за тоалетни оборудването следва да бъде монтирано с тестова система за струйно промиване според указаното в съответните европейски стандарти.

Сглобеното оборудване се монтира на стабилна, плоска, съответно хоризонтална или вертикална повърхност.

Клапанът за регулиране на притока се свързва към водоснабдителна система със статично водно налягане (0,2 ± 0,01) MPa (2 ± 0,1 bar) и клапанът на водоснабдителната система се отваря. По време на всички изпитвания клапанът на водоснабдителната система се оставя отворен.

Контролът на механизма за пълен обем на струята се включва, пуснатата вода се събира и изхвърля.

1.1   Оценяване на пълния обем на струята

Контролът на механизма за пълен обем на струята се включва и пуснатата вода се събира.

Обемът се измерва с помощта на калибриран контейнер.

Измереният обем се записва.

Изпитването се извършва три пъти.

Ако има разлика в пуснатите обеми, пълният обем на струята (Vf) се изчислява като средноаритметичната стойност от трите записани обема.

1.2   Оценяване на намаления обем на струята

Контролът на механизма за намален обем на струята се включва и пуснатата вода се събира.

Обемът се измерва с помощта на калибриран контейнер.

Измереният обем се записва.

Изпитването се извършва три пъти.

Ако има разлика в пуснатите обеми, намаленият обем на струята (Vr) се изчислява като средноаритметичната стойност от трите записани обема.

2.   Изчисляване на средния обем на струята

Средният обем на струята (Va) се изчислява, както следва:

Formula

Допълнение 2

Изисквания, на които следва да отговарят писоарите без промиване, и методи за изпитване

1.   Изисквания за писоари без промиване

Писоарите без промиване следва да преминат всички долупосочени изпитвания:

изпитване за товарно съпротивление,

изпитване за оттичане,

изпитване за уплътненост, както и

изпитване за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода.

2.   Методи за изпитване на писоари без промиване

2.1   Изпитване за товарно съпротивление

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за товарно съпротивление, ако отговорят на изискванията за товарно съпротивление, като преминат изпитване за статично натоварване, аналогично на определените в стандарт EN 13407. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.2   Изпитване за оттичане

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за оттичане, ако отговорят на изискванията за оттичане на вода, като преминат изпитване за оттичане на вода, аналогично на определените в стандарт EN 14688. Тъй като изпитването в стандарт EN 14688 е предвидено за умивалници, следва да се приемат всякакви адаптации на изпитването за целите на изпитването на писоари без промиване. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.3   Изпитване за уплътненост

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за уплътненост, ако гарантират отвеждането на всички излети в тях течности единствено през изходящата връзка. За това изпитване следва да се използва оцветена вода, за да могат по-лесно да бъдат открити потенциални течове. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

В противен случай следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за уплътненост, ако отговорят на изискванията за поглъщане на вода, като преминат изпитване за определяне на поглъщането на вода, аналогично на определените в стандарт EN 13407. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.4   Изпитване за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода, ако отговорят на изискванията за непропускливост на миризми и устойчивост на налягане на водното уплътнение, аналогични на определените в стандарт EN 1253-1, като преминат съответно изпитване за непропускливост на миризми и изпитване за устойчивост на налягане на водното уплътнение, аналогични на определените в стандарт EN 1253-2. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.


Top