EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0646

Регламент за изпълнение (ЕС) № 646/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за определяне на подробни правила относно глобите и периодичните имуществени санкции съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 187, 17.7.2012, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 44 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/646/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 646/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2012 година

за определяне на подробни правила относно глобите и периодичните имуществени санкции съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 25, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 216/2008 цели да установи и поддържа високо и уеднаквено ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа. В посочения регламент са предвидени средствата за постигане на въпросната цел, както и на други цели от областта на безопасността на гражданското въздухоплаване.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) отговаря за сертифицирането на определени продукти, лица и предприятия. Агенцията трябва да наблюдава дали тези продукти, лица и предприятия отговарят на изискванията, приложими в областите под нейна отговорност, включително на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото изпълнение.

(3)

В случаите, когато по време на съществуващия процес на надзор не е намерено адекватно решение на установените потенциални недостатъци, член 25 от Регламент (ЕО) № 216/2008 оправомощава Комисията да налага, по искане на Агенцията, глоби или периодични имуществени санкции на притежателите на сертификати, издадени от Агенцията, за умишлено нарушение или нарушение поради небрежност на всяко от задълженията, предвидени в разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото изпълнение.

(4)

Възможността за въвеждане на глоби и периодични имуществени санкции би предоставила на Комисията допълнителен инструмент, чрез който да отговаря по по-нюансиран, гъвкав и степенуван начин на нарушенията на разпоредбите в сравнение с оттеглянето на сертификат, издаден от Агенцията.

(5)

Необходимо е да се определят правила относно процедурите, разследванията, съпътстващите мерки и докладването от страна на Агенцията, както и процедурни правила за вземане на решения, включително разпоредби относно определянето на размера и събирането на глоби и периодични имуществени санкции. Също така е необходимо да се установят подробни критерии за определяне на размера на глобите или на периодичните имуществени санкции.

(6)

Тези правила и процедури следва да се ръководят от необходимостта да се осигурят възможно най-високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда, да се насърчава ефективното провеждане на разследването и на фазите на вземане на решение, както и да се гарантира справедливостта и прозрачността на процедурите и на налагането на глоби и периодични имуществени санкции.

(7)

Разпоредбите на настоящия регламент могат да бъдат ефективно прилагани само в рамките на тясно сътрудничество между държавите-членки, Комисията и Агенцията. За тази цел е необходимо да се установят спогодби за консултации и сътрудничество между тях с оглед да се гарантира ефективното провеждане на разследването и на процеса на вземане на решение във връзка с предполагаемите нарушения.

(8)

Целесъобразно е, за целите на започването и провеждането на процедура по неспазване и за определяне на размера на глобите и периодичните имуществени санкции, Комисията и Агенцията да вземат предвид други процедури срещу същия притежател на сертификат, които са били започнати или приключени от държава-членка или от трети държави.

(9)

Комисията и Агенцията също така следва да вземат предвид всички започнати висящи процедури или решения, взети от Агенцията по отношение на изменянето, ограничаването, временното преустановяване или отмяната на съответния сертификат съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

(10)

Без да засяга законодателството на Съюза за предотвратяване на използването на информация относно безопасността по отношение на вината или отговорността, и по-специално член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (2) и член 7 от Директива 2003/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2003 година за докладване на събития в гражданското въздухоплаване (3), всяко правомощие за надзор, възложено на Комисията или на Агенцията по силата на правото на Съюза по отношение на сертификати, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008, може да бъде използвано в хода на разследването или по време на етапите на вземане на решение на такава процедура по неспазване. Решението на Комисията за налагане на глоби или периодични имуществени санкции следва да се основава на разследването на Агенцията, изложенията на притежателя на сертификата, който е обект на процедурата по неспазване, и при необходимост, на допълнителна информация, предоставена на Агенцията и на Комисията.

(11)

Целесъобразно е да се даде възможност на притежателите на сертификати, в рамките на определен срок, да се съобразят доброволно с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото изпълнение, като в този случай не следва да се налагат глоби или периодични имуществени санкции от страна на Комисията. Тази възможност за демонстриране на доброволно спазване все пак следва да бъде ограничена във времето.

(12)

Решенията за налагане на глоби или периодични имуществени санкции следва да се основават единствено на мотиви, по отношение на които съответният притежател на сертификат е имал възможност да изрази становище.

(13)

Наложените глоби или периодични имуществени санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, и да са съобразени с обстоятелствата по всеки отделен случай.

(14)

Целесъобразно е да се предвиди специална процедура в случаите, когато Комисията възнамерява да наложи периодична имуществена санкция на притежател на сертификата, който е обект на процедура по неспазване, за това, че не е оказал съдействие на Комисията или на Агенцията по отношение на мерки по разследване или други искания за информация.

(15)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално по отношение на правото на защита и принципа на поверителност в съответствие с общите принципи на правото и съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(16)

За целите на гарантирането на правна сигурност в хода на процедурата по неспазване е необходимо да се определят подробни правила за изчисляването на срокове и на давност за налагането и изпълнението на глоби или периодични имуществени санкции.

(17)

Решенията за налагане на глоби и периодични имуществени санкции следва да могат да бъдат изпълнявани принудително в съответствие с член 299 от Договора за функционирането на Европейския съюз и следва да подлежат на преразглеждане от Съда на Европейския съюз.

(18)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя подробни правила за изпълнение на Регламент (ЕО) № 216/2008 по отношение на критериите за определяне на размера на глобата или периодичната имуществена санкция, процедурите за разследване, съпътстващите мерки и докладването, както и процедурните правила за вземане на решения, включително разпоредби относно правото на защита, достъпа до преписката, процесуалното представителство, разпоредбите относно поверителността и сроковете и определянето на размера и събирането на глоби и периодични имуществени санкции.

2.   Настоящият регламент се прилага за налагането на:

а)

глоби на лица и предприятия, на които Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) е издала сертификат („притежател на сертификат“), когато разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение са били нарушени умишлено или поради небрежност и когато се засягат интересите на Съюза;

б)

периодични имуществени санкции на притежателите на сертификат, посочени в буква а), с цел те да се заставят да се съобразят с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ПО НЕСПАЗВАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Разследване

Член 2

Процедура по неспазване

1.   Процедурата по неспазване, предвидена в настоящата глава, обхваща всички административни етапи на разследването на евентуални нарушения на Регламент (ЕО) № 216/2008 или на правилата за неговото изпълнение.

2.   Агенцията може да започне процедура по неспазване по своя инициатива или по искане на Комисията или на държава-членка.

3.   При започване на процедура по неспазване в резултат на искане от Комисията или някоя държава-членка Агенцията информира Комисията или държавата- членка за хода на процедурата по тяхното искане.

Член 3

Искане за информация

1.   За целите на започването и провеждането на процедура по неспазване Агенцията може да използва информацията, получена при упражняване на правомощията за надзор, възложени ѝ по силата на правото на Съюза по отношение на сертификати, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008. Това оправомощаване не засяга правото на Съюза относно предотвратяване на използването на информация за целите на вменяването на вина или отговорност.

2.   Преди да започне процедура по неспазване Агенцията може да изиска от съответния притежател на сертификат да предостави информация, свързана с предполагаемото нарушение.

Агенцията посочва предмета на искането и факта, че то е отправено по силата на настоящия регламент, като указва срок за предоставяне на информацията.

Член 4

Уведомяване

1.   Агенцията изпраща писмено уведомление за започване на процедура по неспазване до притежателя на сертификата, до Комисията и до националните въздухоплавателни органи на държавата-членка (държавите членки) или третата страна (страни), в която се намира(т) основното място на стопанска дейност на притежателя на сертификата и където е извършено нарушението, а при необходимост — и до въздухоплавателните органи на трети държави и международни организации, компетентни в областите, обхванати от настоящия регламент.

2.   В уведомлението:

а)

се излагат твърденията срещу притежателя на сертификата, като изрично се посочват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение, за които се твърди, че са нарушени, както и доказателствата, на които се основават тези твърдения; и

б)

се информира притежателят на сертификата, че може да бъде наложена глоба или периодична имуществена санкция.

Член 5

Разследвания

1.   След започване на разследването Агенцията изяснява фактите и твърденията.

2.   Агенцията може да изиска от притежателя на сертификата да предостави писмени или устни обяснения, данни или документи.

Искането се изпраща в писмен вид до притежателя на сертификата. Агенцията посочва правното основание и предмета на искането, определя срок за предоставяне на изискваната информация и информира притежателя на сертификата за предвидените в член 16, параграф 1, букви а) и б) периодични имуществени санкции в случай на липса на сътрудничество или при предоставяне на неточна или подвеждаща информация.

3.   Агенцията може да изиска от националните въздухоплавателни органи да сътрудничат на разследването, и по-специално да предоставят всяка информация, свързана с предполагаемото нарушение.

В искането се посочват правното основание и предметът на искането и се определя срокът за предоставяне на отговор или за провеждането на мерки по разследване.

4.   Агенцията може да изиска от физически или юридически лица, или от въздухоплавателните органи на трети държави да предоставят информация относно предполагаемото нарушение.

В искането се посочват правното основание и предметът на искането и се определя срокът за предоставяне на информацията.

Член 6

Доброволно спазване

1.   В уведомлението за започване на процедура по неспазване или след това Агенцията определя срок, в който притежателят на сертификат може да заяви писмено, че доброволно е спазвал или, при необходимост, че възнамерява да спазва нарушените разпоредби. Ако притежателят на сертификата пристъпи към доброволно спазване в рамките на определения от Агенцията срок, тя решава да приключи започнатата процедура по неспазване.

Агенцията не е длъжна да взема под внимание отговорите, които са получени след изтичането на този срок.

2.   Срокът, предвиден в параграф 1, в никакъв случай не изтича след датата, на която Агенцията оповестява предвиденото в член 7 изложение на възражения.

Член 7

Изложение на възражения

1.   След като Агенцията е установила фактите и е приела, че са налице основания за продължаване на процедурата по неспазване, тя излага писмено възражения пред съответния притежател на сертификат. Изложението на възражения съдържа:

а)

твърденията срещу притежателя на сертификата, включително точно посочване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение, за които се твърди, че са били нарушени, и доказателствата, на които се основават въпросните твърдения;

б)

информация, че може да бъде наложена еднократна глоба или периодична имуществена санкция.

2.   При уведомяване на изложението на възражения Агенцията отправя покана към притежателя на сертификата да представи в отговор писмено изложение. Поканата е в писмен вид и в нея се посочва срок за подаване на изложението.

Член 8

Изслушване

1.   При поискване от страна на притежателя на сертификат Агенцията му предоставя възможност да изложи доводите си в рамките на изслушване.

2.   При необходимост Агенцията може да покани националните въздухоплавателни органи или други лица да участват в изслушването.

3.   Изслушването се провежда при закрити врата. Всяко лице може да бъде изслушано самостоятелно или в присъствието на други поканени лица, като се отчитат законните интереси на притежателите на сертификати и на други лица за защита на търговска тайна и друга поверителна информация.

Член 9

Срокове

С оглед на гарантирането на правна сигурност в хода на процедура за разследване Агенцията установява подробни правила за определянето на срокове.

Член 10

Доклад

1.   Агенцията представя на Комисията, на държавите-членки и на притежателя на сертификата доклад, в който се обобщават резултатите от разследването, проведено в съответствие с настоящия раздел. Агенцията също така представя на Комисията преписката по разследването.

2.   Когато в доклада на Агенцията се заключава, че притежателят на сертификата е нарушил разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение, докладът включва също:

а)

оценка на обстоятелствата по конкретния случай в съответствие с критериите, определени в член 15 от настоящия регламент;

б)

искане до Комисията за налагане на глоба или периодична имуществена санкция;

в)

мотивирано предложение, съдържащо размера на глобата или периодичната имуществена санкция.

3.   Агенцията изготвя своя доклад не по-късно от [12 месеца] след уведомлението за започване на процедура по неспазване съгласно член 4 [или 6 месеца] след уведомление от Комисията за връщане на делото съгласно член 12.

РАЗДЕЛ 2

Вземане на решения

Член 11

Искания за информация

1.   Когато вследствие на искане от Агенцията по член 10, параграф 2, буква б) Комисията реши да продължи процедурата по неспазване, тя може да поиска писмено от притежателя на сертификата да предостави писмени или устни обяснения, данни или документи. В този случай Комисията информира притежателя на сертификата за предвидените в член 16, параграф 1, букви в) и г) периодични имуществени санкции в случай на неспазване на искането или при предоставяне на неточна или подвеждаща информация.

Комисията също така може да изиска от Агенцията, от националните въздухоплавателни органи или от всяко физическо или юридическо лице да предоставят информация във връзка с предполагаемото нарушение.

2.   Комисията гарантира, че притежателят на сертификат може да предостави писмени обяснения, данни или документи в подкрепа на доводите си. Притежателят на сертификата може да поиска изслушване, но Комисията има право да се съгласи на такова искане само когато го счете за необходимо.

Член 12

Нов период за разследване

Като взема предвид доклада на Агенцията, изложението на притежателя на сертификата въз основа на този доклад и друга подходяща информация, Комисията може да реши, че са необходими допълнителни данни.В този случай тя може да върне делото на Агенцията. Комисията посочва ясно на Агенцията фактическите елементи, които е необходимо да бъдат допълнително разследвани от Агенцията и, при необходимост, предлага възможни мерки за разследване в този смисъл, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 216/2008. При определянето на нов период за разследване се прилага глава II, раздел 1 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 3

Решения за глоби и периодични имуществени санкции

Член 13

Глоби, периодични имуществени санкции и максимални размери

1.   Когато в резултат на вземането на решение, предвидено в раздел 2, Комисията установи, че притежателят на сертификата умишлено или поради небрежност е нарушил Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение, тя може да вземе решение за налагане на глоба, която не надхвърля 4 % от годишния доход или оборота на притежателя на сертификата за предходната финансова година.

2.   Когато притежателят на сертификата не преустанови нарушението в момента на приемане на решението, посочено в параграф 1, Комисията може в същото това решение да наложи периодични имуществени санкции, които не надхвърлят 2,5 % от средния дневен доход или оборот на притежателя на сертификата за предходната финансова година.

Периодичните имуществени санкции могат да бъдат наложени за срок, който тече от датата на уведомлението за това решение до преустановяването на нарушението.

3.   За целите на параграфи 1 и 2, предходна финансова година е финансовата година, предхождаща датата на решението, посочено в параграф 1.

4.   Глобите и периодичните имуществени санкции са от административен характер.

5.   Решението за налагане на глоби и периодични имуществени санкции подлежи на принудително изпълнение.

Член 14

Съдържание на решенията

1.   Решението, посочено в член 13, се основава единствено на мотиви, по които притежателят на сертификата е имал възможност да представи изложения пред Комисията.

2.   Комисията информира притежателя на сертификата за правото му на обжалване.

3.   Комисията информира държавите-членки и Агенцията за приетото решение.

4.   Когато публикува подробности от решението и информира държавите- членки, Комисията зачита законните интереси на притежателите на сертификати и на други лица, като защитава търговските им тайни.

Член 15

Критерии за прилагането и определянето на размера на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Когато решава дали да наложи глоби и периодични имуществени санкции и определя размера на тези глоби и санкции, Комисията се ръководи от принципите на ефективност, пропорционалност и възпиране.

2.   Във всеки отделен случай Комисията отчита, според наличието им, следните обстоятелства:

а)

тежестта на нарушението и неговите последствия, и по-специално последиците и въздействията от такова нарушение по отношение на безопасността и околната среда;

б)

степента на усърдие и сътрудничество от страна на притежателя на сертификата при установяване на нарушението и прилагането на коригиращи действия, или в хода на процедурата по неспазване, или възпрепятстване от притежателя на сертификата за разкриване на нарушение и процедурата по неспазване или друга форма на несъобразяване от притежателя на сертификата с искания от Агенцията, Комисията или националния въздухоплавателен орган при прилагането на настоящия регламент;

в)

добрата воля на притежателя на сертификата при тълкуване и изпълнение на задълженията, свързани с притежателите на сертификати, в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 или правилата за неговото изпълнение, или всяко доказателство за съзнателна измама от страна на притежателя на сертификата;

г)

свързания с този случай оборот и икономическия капацитет на въпросния притежател на сертификата;

д)

необходимостта от приемане на временни или спешни мерки;

е)

повтаряне, честота или продължителност на нарушението от притежателя на сертификата;

ж)

предходни санкции, включително финансови, налагани на същия притежател на сертификат.

3.   При определяне на размера на глобата и на периодичната имуществена санкция Комисията отчита вече предприетите на национално равнище или от Агенцията мерки за принудително изпълнение по отношение на притежателя на сертификата въз основа на същите правни основания и същите факти.

РАЗДЕЛ 4

Неоказване на съдействие

Член 16

Периодични имуществени санкции за неоказване на съдействие

1.   По искане на Агенцията или по своя собствена инициатива Комисията може да наложи със свое решение периодични имуществени санкции в размер, който не надхвърля [0,5] % от средния дневен доход или оборот на притежателите на сертификат за предходната финансова година, когато умишлено или поради небрежност:

а)

не се съобразят с мерки по разследването, приети съгласно член 5;

б)

предоставят неточна или подвеждаща информация в отговор на мерки по разследването, приети съгласно член 5;

в)

не се съобразят с искане за информация по член 11;

г)

предоставят неточна или подвеждаща информация в отговор на искане за информация, приета съгласно член 11.

Периодичните имуществени санкции могат да бъдат наложени за срок, който тече от датата на уведомлението за това решение до преустановяването на липсата на сътрудничество.

2.   Предходна финансова година по смисъла на параграф 1 е финансовата година, предхождаща датата на решението, посочено в параграф 1.

Член 17

Процедура

Когато Комисията възнамерява да приеме решение, както е посочено в член 16, параграф 1, тя първо уведомява писмено притежателя на сертификата, като определя срок за представяне от негова страна на писмени изложения до Комисията.

Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени изложения, получени след изтичането на определения от нея срок.

Член 18

Допълняемост на процедурите

За целите на започването и провеждането на процедура по неспазване, Комисията и Агенцията вземат предвид:

а)

всички процедури по неспазване, които вече са започнали или са приключени от държава-членка или трета държава въз основа на същите правни основания и същите факти срещу същия притежател на сертификата; и

б)

всяка процедура, започната от Агенцията съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 въз основа на същите правни основания и същите факти срещу същия притежател на сертификата с оглед изменяне, ограничаване, временно преустановяване или отмяна на съответния сертификат.

РАЗДЕЛ 5

Член 19

Събиране на глоби и периодични имуществени санкции

Комисията събира глобите и периодичните имуществени санкции, като издава нареждане за събиране на вземания и изпраща дебитно известие до съответния притежател на сертификат в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (4) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията (5).

ГЛАВА III

ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКАТА, ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ

РАЗДЕЛ 1

Право на защита

Член 20

Достъп до преписката

1.   След получаване на уведомлението по член 4 притежателят на сертификата има право, при поискване, на достъп до документи и други материали, събрани от Комисията и Агенцията като доказателства по предполагаемото нарушение.

2.   Получените в съответствие с правото на достъп до преписката материали и документи се използват само и единствено за целите на съдебни или административни процедури по прилагането на настоящия регламент.

Член 21

Процесуално представителство

Притежателят на сертификата има право на процесуално представителство по време на процедурата по неспазване.

Член 22

Поверителност, професионална тайна и право да се запази мълчание

1.   Без да се засяга обменът и използването на информацията, предвидена в член 5, параграф 3 и член 11, параграф 1, всяка процедура по неспазване се провежда съгласно принципите за поверителност и професионална тайна.

Комисията, Агенцията и националните въздухоплавателни органи, когато са включени по силата на член 5, параграф 3 и член 11, параграф 1, техните служители и други работещи под надзора им лица не разкриват информация, получена или обменена между тях по силата на настоящия регламент, когато е обхваната от задължението за поверителност и професионална тайна.

2.   Без да се засяга правото на достъп до преписката, притежателят на сертификата няма право на достъп до търговски тайни, поверителна информация или вътрешноведомствени документи на Комисията или Агенцията.

3.   Всяко лице, предоставящо изложения или информация съгласно настоящия регламент, обозначава ясно кой материал се счита за поверителен, като посочва съответните причини, и осигурява отделна неповерителна версия на документа до датата, определена от Комисията или Агенцията. При липса на такова указание Комисията може да приеме, че представените изложения или информация не съдържат поверителна информация.

4.   Притежателят на сертификат има право да запази мълчание в ситуации, в които иначе би бил заставен да дава отговори, които биха могли да включват признание от негова страна за наличието на нарушение.

РАЗДЕЛ 2

Разпоредби относно сроковете

Член 23

Прилагане на срокове

1.   Сроковете, определени в настоящия регламент, започват да текат от деня, следващ получаването на съобщение или връчването му на ръка.

Когато притежателят на сертификат е длъжен да представи изложения или информация в определен срок, достатъчно e това представяне да е било изпратено с препоръчано писмо преди изтичането на съответния срок.

2.   Когато краен срок изтича в събота, неделя или на официален празник, той се удължава до края на следващия работен ден.

3.   При определяне на сроковете, предвидени в настоящия регламент, Комисията и Агенцията, според случая, вземат предвид както времето, необходимо за изготвянето на документа, така и спешността на случая.

4.   При надлежно и обосновано искане, отправено преди изтичане на първоначалния срок, сроковете могат да бъдат удължени.

Член 24

Давност за налагане на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правото на Комисията да налага глоби и периодични имуществени санкции по член 13 е с петгодишна давност.

В случай на налагане на периодични имуществени санкции, предвидени в член 16, правото на Комисията да приеме решение за налагане на такива санкции е с тригодишна давност.

Давностният срок започва да тече от деня, на който е извършено нарушението. При продължаващо или повторно нарушение обаче давностният срок започва да тече от деня, в който нарушението е прекратено.

2.   Всяка мярка, предприета от Комисията или от Агенцията за целите на разследването или процедурата по неспазване, прекъсва давностния срок, предвиден в параграф 1. Давностният срок се прекъсва от датата, на която притежателят на сертификата е бил уведомен за тази мярка.

3.   След всяко прекъсване сроковете започват да текат отначало. Независимо от това давностният срок изтича най-късно в деня, в който изтича срок, равен два пъти на първоначалния давностен срок, освен в случаите, когато давностният срок е временно преустановен в съответствие с параграф 4. В този случай срокът се удължава с времето, през което давностният срок е временно преустановен.

4.   Давностният срок за налагане на периодични имуществени санкции се преустановява временно, докато решението на Комисията е предмет на неприключило производство в Съда на Европейския съюз.

Член 25

Давност за събирането на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правото за започване на процедура по събиране се погасява с едногодишен давностен срок от датата, на която решението, прието по силата на член 13 или член 16, е станало окончателно.

2.   Давностният срок за събиране на глоби и периодични имуществени санкции се прекъсва от всяка мярка на Комисията или на държава- членка, действаща по искане от страна на Комисията, с цел принудително събиране на глобите или периодичните имуществени санкции.

3.   След всяко прекъсване сроковете започват да текат отначало.

4.   Давностният срок за събиране на глоби и периодични имуществени санкции временно се преустановява, докато:

а)

има предоставен срок за плащане;

б)

принудителното изпълнение е временно преустановено по силата на решение на Съда на Европейския съюз.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Приложение

В случай на нарушения, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент, той се прилага за частта от нарушението, която е осъществена след тази дата.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)  OJ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


Top