EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1214

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната

OB L 316, 29.11.2011, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1214/oj

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1214/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2011 година

относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 133 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вследствие на въвеждането на еврото значително нарасна нуждата от трансгранично транспортиране на пари в брой по шосе. В рамките на еврозоната банките, големите вериги за търговия на дребно и лицата, чиято професия включва работа с пари в брой, следва да могат да се договарят с дружеството за транспортиране на пари в брой (ТПБ), което предлага най-добрата цена и/или услуга, и да се възползват от свързаните с пари в брой услуги на най-близкия клон на национална централна банка (НЦБ) или център за ТПБ, дори когато той се намира в друга държава-членка. Освен това редица държави-членки, чиято национална валута е еврото (наричани по-нататък „участващи държави-членки“) вече са договорили или евентуално искат да договорят производството на евро банкноти и монети зад граница. Принципът на единната валута сам по себе си предполага свобода на транспортирането на пари в брой между участващите държави-членки.

(2)

Вследствие на съществените различия между националното право на държавите-членки е изключително трудно като цяло да се осъществява специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между участващите държави-членки. Това положение е в противоречие с принципа на свободно движение на еврото и е в ущърб на принципа на свободно предоставяне на услуги, който е сред основополагащите принципи на Европейския съюз.

(3)

Настоящият регламент представлява отговор на възможното представяне на хармонизирани инструменти за транспортирането на пари в брой, посочено в член 38, буква б) от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (3).

(4)

С оглед подобряване на сигурността при ТПБ както за охранителния персонал за ТПБ, така и за гражданите, следва да се насърчава използването на интелигентна система за неутрализиране на банкноти, което, след подробен анализ на потенциалните въздействия от страна на Комисията, следва да може да се развива по начин, който да води до хармонизиране на интелигентната система за неутрализиране на банкноти между участващите държави-членки, без да се засягат правилата, уредени с настоящия регламент относно приложимите условия за транспортиране.

(5)

С оглед на конкретните опасности за здравето и живота, както на охранителния персонал за ТПБ, така и на гражданите като цяло, присъщи за дейността по транспортиране на пари в брой, е целесъобразно трансграничното транспортиране на евро в брой да е обвързано с притежаването на специален международен лиценз за ТПБ. Такъв лиценз следва да се притежава в допълнение към задължителните в повечето участващи държави-членки национални лицензи за ТПБ, чиято форма не се хармонизира с настоящия регламент. Също така е целесъобразно дружествата за ТПБ, установени в тези участващи държави-членки, които нямат специална процедура за одобряване на дружества за ТПБ в допълнение към техните общи правила в областта на сигурността или на транспорта да демонстрират минимален опит от 24 месеца в редовното транспортиране на пари в брой в държавата-членка, в която са установени, без нарушения на националното право преди съответната държава-членка да може да им предостави международен лиценз за ТПБ. Такъв подход би увеличил взаимното доверие между държавите-членки.

(6)

За да се избегне дублирането на задълженията и въвеждането на неоснователно тромава процедура, е целесъобразно също да бъде предвидено от притежателя на международен лиценз за ТПБ да не се изисква да притежава и лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (4).

(7)

Специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между участващите държави-членки следва да бъде изцяло в съответствие с настоящия регламент или правото на държавата-членка на произход, на получаващата държава-членка и, ако е приложимо, на държавата-членка на транзита.

(8)

Настоящият регламент има за цел да позволи специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между участващите държави-членки при условия, гарантиращи сигурността на операцията, сигурността на участващия охранителен персонал за ТПБ и на гражданите, както и свободното движение на евро в брой. В съответствие с нормалната пазарна практика освен това е уместно да се позволи ограничена сума пари в брой във валута, различна от евро, да се транспортира в същото превозно средство за ТПБ.

(9)

С оглед на специалните изисквания, пред които са изправени трансгранично работещите в сферата на ТПБ лица, е уместно те да получат специално трансгранично обучение по модул, уточнен в приложение VI. За да се избегне ненужно дублиране, трансграничното обучение не включва елементите, които се съдържат в задължителното обучение, което се изисква за извършване на дейност по вътрешно ТПБ.

(10)

Поради специалните особености на сектора на ТПБ съществуват трудности, свързани с организирането на безопасни няколкодневни доставки на евро в брой. Поради това е целесъобразно превозното средство за ТПБ, осъществяващо специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе, да се завърне в своята държава-членка на произход в рамките на същия ден.

(11)

Комисията следва да представи предложение за изменение на определението „светла част от денонощието“ и/или на минималната задължителна продължителност на специалното първоначално обучение, предвидено в настоящия регламент, в случай че социалните партньори на равнище Съюз се съгласят, че има друго по-подходящо определение.

(12)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 броят на операциите, които могат да бъдат осъществени в получаващата държава-членка вследствие на международен превоз от друга държава-членка, е ограничен на три каботажни операции в рамките на седем дни. Поради специалните особености на сектора на ТПБ обаче осъществяването на много по-голям брой ежедневни доставки/събирания на евро в брой от едно превозно средство за ТПБ представлява обичайна практика. Следователно е целесъобразно да се предвиди дерогация от Регламент (ЕО) № 1072/2009, като не бъде наложено ограничение на броя доставки/събирания на евро в брой, които превозно средство за ТПБ може да осъществи в получаващата държава-членка в рамките на един ден.

(13)

Националните правила, уреждащи поведението на охранителния персонал за ТПБ извън превозното средство за ТПБ и уреждащи сигурността на местата за доставка/събиране на евро в брой, не следва да обхваща евентуалното използване на системи за неутрализиране на банкнотите в комбинация с транспортирането на банкноти в изцяло бронирано превозно средство за ТПБ, което не е оборудвано с ИСНБ.

(14)

Член 1, параграф 3, буква а) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (5) обхваща командировките, когато предприятието предоставя транснационални услуги за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между предприятието и страната, за която са предназначени услугите.

(15)

С оглед на специалните характеристики на услугите за ТПБ е необходимо да се предвиди аналогичното прилагане на Директива 96/71/ЕО по отношение на всички трансгранични услуги по транспортиране на евро в брой, за да бъде постигната правна яснота за операторите и да се осигури практическата приложимост на директивата в този сектор.

(16)

Поради спецификата на разглежданата транспортна дейност и извънредния характер на някои от тези дейности аналогичното прилагане на правилата за минимална защита, установени в Директива 96/71/ЕО, следва да бъде ограничено единствено до посочените в член 3, параграф 1, буква в) от посочената директива минимални размери на възнаграждение, включително и за извънреден труд, за целия работен ден, за да не бъде създадена излишна административна тежест за операторите. Както се посочва в Директива 96/71/ЕО и при ограниченията на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, понятието за минимални ставки на заплащане се определя от националното право или практика на държавата-членка, в която се командирова работникът. Ако по силата на договор, нормативни актове, административни разпоредби или практически договорености е предвидено, че работник в сферата на ТПБ извършва трансгранично транспортиране през повече от 100 работни дни в рамките на една календарна година в друга държава-членка, е целесъобразно правилата за минимална защита, установени в Директива 96/71/ЕО, да се прилагат mutatis mutandis спрямо този работник.

(17)

Прилагането на правилата за минимална защита в получаващата държава-членка следва да не засягат прилагането на реда и условията за наемане на работа, които са по-благоприятни за работника по силата на закон, колективен или трудов договор, действащи в държавата-членка на произход на работника.

(18)

С цел установяване на съответните правила за минимална защита е целесъобразно разпоредбите относно информационното сътрудничество, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, да се прилагат mutatis mutandis. Във връзка с това държавите-членки следва да могат да се възползват от административното сътрудничество и обмена на информация, предвидени в Директива 96/71/ЕО.

(19)

Настоящият регламент не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (6).

(20)

С оглед вземането предвид на технологичния прогрес и евентуалните нови европейски стандарти правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се делегира на Комисията по отношение на изменението на техническите норми и относно стандарти за ИСНБ, бронирането на превозни средства за ТПБ, бронежилетките и огнеупорни каси със секретно заключване. От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище и със социалните партньори. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(21)

В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на неговата цел, а именно улесняването на специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки от еврозоната,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПРАВИЛА, УРЕЖДАЩИ ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНСГРАНИЧНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕВРО В БРОЙ ПО ШОСЕ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„участващи държави-членки“ означава държавите-членки, чиято национална валута е еврото;

б)

„трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе“ означава специализираното транспортиране, осъществявано или от името на трети лица срещу възнаграждение или в рамките на дружество за транспортиране на пари в брой (по-нататък „…“), в превозно средство за ТПБ по шосе на евро банкноти или монети от участваща държава-членка, за доставка или събиране на евро банкноти или монети на/от едно или повече места, намиращи се в една или повече други участващи държави-членки, и в държавата-членка на произход, без да се засяга транспортирането на пари в брой във валута, различна от евро, в размер на максимум 20 % от общата стойност на сумата в брой, транспортирана в същото превозно средство за ТПБ, като по-голямата част от доставките/събиранията на евро в брой, осъществени от превозното средство за ТПБ в рамките на същия ден се извършват на територията на получаващата държава-членка или в случай на от точка до точка транспортът се осъществява между две различни участващи държави-членки;

в)

„международен лиценз за ТПБ“ означава предоставен от лицензиращия орган на държавата-членка на произход лиценз, даващ право на своя притежател да извършва трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между участващи държави-членки в съответствие с условията, установени в настоящия регламент;

г)

„лицензиращ орган“ означава органът на държавата-членка на произход, отговарящ за издаването на международни лицензи за ТПБ;

д)

„държава-членка на произход“ означава участващата държава-членка, на чиято територия е установено дружеството за ТПБ. Дружество за ТПБ се счита за установено там, ако в съответствие с член 49 ДФЕС то действително извършва стопанска дейност за неопределен период от време посредством стабилни инфраструктурни обекти, от които на практика се извършва предоставянето на услугите;

е)

„получаваща държава-членка“ означава една или повече участващи държава-членка, в която дружеството за ТПБ предоставя услуги по доставка/събиране на евро в брой, различна от държавата-членка на произход;

ж)

„държава-членка на транзит“ означава една или повече участващи държави-членки, различни от държавата-членка на произход, които се прекосяват от превозното средство за ТПБ, за да може то да достигне получаващата държава-членка или да се завърне в държавата-членка на произход;

з)

„светла част на денонощието“ когато се отнася до транспортиране означава транспортиране, извършвано между 6,00 и 22,00 часа;

и)

„охранителен персонал за ТПБ“ означава служителите, на които е разпоредено да управляват превозното средство за ТПБ, в което се транспортира евро в брой, или да охраняват неговия товар;

й)

„превозно средство за ТПБ“ означава превозно средство, използвано за специализираното транспортиране на евро в брой по шосе;

к)

„превозно средство с обикновен външен вид“ означава превозно средство за ТПБ, което има нормален външен вид и няма никакви отличителни знаци, указващи неговата принадлежност към дружество за ТПБ или неговата употреба за транспортиране на евро в брой;

л)

„транспортиране от точка до точка“ означава транспортиране от едно охранявано място до друго без никакви междинни спирки;

м)

„охранявана зона“ означава място за доставка/събиране на евро в брой, намиращо се в сграда и обезопасено срещу неразрешен достъп посредством оборудване (системи срещу проникване) и процедури за достъп на лицата;

н)

„охранявано място“ означава място в рамките на охранявана зона, което е достъпно за превозни средства и в което превозните средства могат по безопасен начин да бъдат натоварени и разтоварени;

о)

„неутрализиране на банкнота“ означава оцветяването или повреждането ѝ чрез оцветяване или по друг начин, както е посочено в приложение II;

п)

„интелигентна система за неутрализиране на банкноти“ или „ИСНБ“ означава система, която отговаря на следните изисквания:

i)

контейнерът за банкноти осигурява постоянна защита чрез система за неутрализиране на евро в брой, която действа от охраняваната зона до мястото за доставка на евро в брой или от мястото за събиране на евро в брой до охраняваната зона,

ii)

охранителният персонал за ТПБ не може да отвори контейнера извън предварително заложените в програмата времеви периоди и/или местонахождения или да промени предварително заложените в програмата времеви периоди и/или местонахождения, в рамките на които контейнерът може да бъде отворен след започване на операцията по транспортиране на евро в брой,

iii)

контейнерът е снабден с механизъм за трайно неутрализиране на банкнотите при неразрешен опит за отваряне на контейнера; и

iv)

отговаря на изискванията, предвидени в приложение II;

р)

„цялостна ИСНБ“ означава ИСНБ, която е оборудвана за цялостна употреба, и по-специално, че банкнотите остават недостъпни за охранителния персонал за ТПБ по всяко време и са постоянно защитени чрез ИСНБ от охранявана зона до охранявана зона или при касети за терминални устройства (ATM) или други видове автоматични касови машини — от охранявана зона до вътрешността на терминалното устройство или другите видове автоматични касови машини;

с)

„А1“ и „В1“, когато се отнася до нивото на езиковите умения, означават нивата, определени в установената от Съвета на Европа Обща европейска референтна рамка за езиците, посочена в приложение VII;

т)

„официални езици на ЕС“ означава езиците, посочени в член 1 на Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (7).

Член 2

Изключения

1.   От обхвата на настоящия регламент се изключва транспортирането на евро банкноти и монети, когато то:

а)

се извършва за сметка на и между националните централни банки или между печатниците за банкноти и/или монетните дворове на участващите държави-членки и съответните национални централни банки; и

б)

е придружено от военен или полицейски ескорт.

2.   От обхвата на настоящия регламент се изключва изключителното транспортиране на евро монети, когато то:

а)

се извършва за сметка на и между националните централни банки или между монетните дворове на участващите държави-членки и съответните национални централни банки; и

б)

е придружено от военен или полицейски ескорт или такъв се осигурява от частен охранителен персонал в специализирани превозни средства.

Член 3

Място на отпътуване, максимална продължителност и брой доставки/събирания на евро в брой

1.   Трансграничното транспортиране на евро в брой в съответствие с настоящия регламент се извършва през светлата част от денонощието.

2.   Превозно средство за ТПБ, което извършва трансгранично транспортиране на евро в брой, започва своето пътуването от своята държава-членка на произход и се завръща в нея в рамките на същия ден.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 транспортирането от точка до точка може да се извършва в рамките на 24 часа, при условие че транспортирането на евро в брой през нощта е разрешено съгласно националните правила на държавата-членка на произход, на държавата-членка на транзит и на получаващата държава-членка.

4.   Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1072/2009 не се ограничава броят доставки/събирания на евро в брой, които превозно средство за ТПБ може да осъществи в получаваща държава-членка в рамките на същия ден.

Член 4

Международен лиценз за ТПБ

1.   Всяко дружество, желаещо да извършва трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе, подава заявление за международен лиценз за ТПБ пред лицензиращия орган в своята държава-членка на произход.

2.   Международният лиценз за ТПБ се издава за срок от пет години от националния лицензиращ орган, ако дружеството заявител отговаря на следните условия:

а)

одобрено е да извършва ТПБ в рамките на своята държава-членка на произход или ако държавата-членка няма специална процедура за одобряване на дружествата за ТПБ, в допълнение към общите правила в сектора на сигурността или на транспорта, дружеството може да докаже, че в течение на най-малко 24 месеца редовно е извършвало операции по транспортиране на пари в брой в рамките на своята държава-членка на произход без нарушения на националното право на тази държава-членка, уреждащо тези дейности;

б)

за управителите му и членовете на неговия управителен орган няма съответно вписване в регистър за съдимост, и те имат добра репутация и професионална лоялност, например съгласно съответните полицейски регистри;

в)

то има действаща застраховка гражданска отговорност, която покрива най-малко вреди, нанесени на живота или имуществото на трети страни, независимо дали транспортираните пари в брой са застраховани с тази застраховка.

г)

кандидатстващото дружество, охранителния персонал за ТПБ, превозни средства и процедури за сигурност използвани или прилагани за целите на трансграничното транспортиране на евро в брой са в съответствие с настоящия регламент, или — когато това е изрично посочено в настоящия регламент — с националното право, отнасящо се конкретно до транспортирането на пари в брой.

3.   Международният лиценз за ТПБ се изготвя съгласно образеца и физическите характеристики, определени в приложение I. Охранителният персонал за ТПБ в превозните средства за ТПБ, използвани за специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе, трябва по всяко време да може да представи на контролните органи оригинала или завереното копие на валиден международен лиценз за ТПБ.

4.   Международният лиценз за ТПБ позволява на дружеството да извършва трансгранично транспортиране на евро в брой съгласно условията на настоящия регламент. Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1072/2009 от притежателя на такъв лиценз не се изисква да притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари.

Член 5

Охранителен персонал за ТПБ

1.   Всички членове на охранителния персонал за ТПБ отговарят на следните изисквания:

а)

за тях няма съответно вписване в регистър за съдимост и имат добра репутация и професионална лоялност, например съгласно съответните полицейски регистри;

б)

имат медицинско свидетелство, с което се удостоверява, че физическото и психическото им здравословно състояние е подходящо за съответната работа;

в)

успешно са преминали специално първоначално обучение от най-малко 200 часа, без да се включва обучението по използване на огнестрелно оръжие.

Минималните изисквания за специалното първоначално обучение, посочено в буква в), са уредени в приложение VI. Охранителният персонал за ТПБ преминава и през периодично обучение в областите, установени в приложение VI, точка 3, което се провежда най-малко на всеки три години.

2.   Поне един член на охранителния персонал за ТПБ в превозното средство за ТПБ владее най-малко на ниво А1 езиците, използвани от местните власти и населението в съответните области на държавата-членка на транзит и на получаващата държава-членка. Освен това превозното средство за ТПБ е в постоянна радиовръзка — чрез контролния център на дружеството за ТПБ — с лице, което владее най-малко на ниво В1 езиците, използвани от местните власти и населението в съответните области на държавата-членка на транзит и на получаващата държава-членка за да се гарантира, че по всяко време може да се установи ефективна комуникация с националните органи.

Член 6

Носене на оръжие

1.   Охранителният персонал за ТПБ съблюдава правото на държавата-членка на произход, на държавата-членка на транзит и на получаващата държава-членка по отношение на носенето на оръжие и максималния разрешен калибър.

2.   При навлизане на територията на държава-членка, чието право не позволява на охранителния персонал за ТПБ да носи оръжие, всички оръжия, притежавани от охранителния персонал за ТПБ, се поставят в бордова огнеупорна каса със секретно заключване, която отговаря на европейски стандарт EN 1143-1. Оръжията остават недостъпни за охранителния персонал за ТПБ по време на цялото пътуване през територията на съответната държава-членка. Те могат да бъдат извадени от огнеупорната каса със секретно заключване при навлизане на територията на държава-членка, чието право позволява на охранителния персонал за ТПБ да носи оръжие, и съответно трябва да бъдат извадени от нея при навлизане на територията на държава-членка, чието право задължава охранителния персонал за ТПБ да носи оръжие. Отварянето на огнеупорната каса със секретно заключване е възможно само дистанционно от контролния център на превозното средство за ТПБ и се извършва само след проверка на географското местонахождение на превозното средство от контролния център.

Изискванията, установени в първа алинея, се прилагат и когато видът или калибърът на оръжието не е разрешен съгласно право на държавата-членка на транзит или на получаващата държава-членка.

3.   Когато превозно средство за ТПБ, чиято държава-членка на произход не разрешава на охранителния персонал за ТПБ да носи оръжие, навлезе на територията на държава-членка, чието право изисква от охранителния персонал за ТПБ да носи оръжие, дружеството за ТПБ гарантира, че охранителния персонал за ТПБ, който е член на екипажа, разполага с необходимите оръжия и удовлетворява минималните изисквания за обучение на получаващата държава-членка.

4.   Охранителният персонал за ТПБ, който е въоръжен или който пътува в превозно средство за ТПБ с оръжие, притежава професионален лиценз или разрешително за оръжие, издадени от националните органи на държавата-членка на транзит или на получаващата държава-членка, когато тези държави-членки позволяват охранителният персонал за ТПБ да бъде въоръжен, и отговаря на всички национални изисквания за такъв професионален лиценз или разрешително. За тази цел държавите-членки могат да признаят професионален лиценз или разрешително за оръжие, издадени от другата държава-членка.

5.   Държавите-членки създават единно централизирано национално звено за контакт, пред което дружествата за ТПБ, установени в други държави-членки, могат да подават заявления за получаване на професионален лиценз или разрешително за оръжие за своя охранителен персонал за ТПБ. Федералните държави-членки могат да създават звена за контакт на равнище федерална единица. Държавите-членки уведомяват заявителите относно резултата от заявлението в рамките на три месеца от подаването на пълното заявление.

6.   За да се улесни охранителния персонал за ТПБ, който е нает от установено в друга държава-членка дружество при изпълнението на националните изисквания за получаване на професионален лиценз или разрешително за оръжие, държавите-членки трябва да осигурят процедура за признаване на еквивалентното професионално оръжейно обучение, проведено в държавата-членка, в която е установен работодателят на заявителя. Ако това не е възможно, държавите-членки осигуряват провеждането на съответното професионално оръжейно обучение на тяхна територия на съответния официален език на ЕС, който е официален език на държавата-членка, в която е установен работодателят на заявителя.

Член 7

Оборудване на превозното средство за ТПБ

1.   Всички превозни средства за ТПБ са оборудвани с глобална навигационна система. Контролният център на дружеството за ТПБ е в състояние винаги да установи точното местонахождение на превозните си средства.

2.   Превозните средства за ТПБ са оборудвани с подходящи средства за комуникация, които по всяко време дават възможност за установяване на контакт с контролния център на дружеството за ТПБ, използващо превозните средства, и с компетентните национални органи. Телефонните номера за спешни повиквания към полицейските органи в държавите-членки на транзит или в получаващите държави-членки са на разположение в превозното средство за ТПБ.

3.   Превозните средства за ТПБ разполагат с оборудване, което регистрира времето и местонахождението на всички доставки/събирания на пари в брой, за да може по всяко време да се проверява делът на доставките/събиранията на евро в брой, посочени в член 1, буква б).

4.   В случай че превозните средства за ТПБ са оборудвани с ИСНБ, използваната ИСНБ отговаря на изискванията по приложение II, и е сертифицирана в участваща държава-членка. При искане за проверка, отправено от органите на държавата-членка на произход, на получаваща държава-членка или на държавата-членка на транзит предприятията, осъществяващи трансгранично транспортиране на евро в брой в оборудвани с ИСНБ превозни средства за ТПБ, предоставят в рамките на 48 часа писмено доказателство за одобрението на съответния модел ИСНБ.

Член 8

Участие на националните полицейски сили

Настоящият регламент не засяга прилагането на националните правила, изискващи:

а)

предварителното уведомяване на полицията за операциите по транспортиране на пари в брой;

б)

оборудването на превозните средства за ТПБ с устройство, позволяващо те да бъдат дистанционно проследявани от полицията;

в)

полицейски ескорт при транспортирането от точка до точка на пратки с висока стойност.

Член 9

Правила за осигуряване на сигурността на местата за доставка/събиране на пари в брой в получаващата държава-членка

Настоящият регламент не засяга прилагането на националните правила, уреждащи поведението на охранителния персонал за ТПБ извън превозното средство за ТПБ и сигурността на местата, където се осъществява доставка/събиране на пари в брой в съответната държава-членка.

Член 10

Изваждане на неутрализираните банкноти от обращение

Дружествата за ТПБ, действащи съгласно настоящия регламент, изваждат от обращение всички банкноти, които може да са били неутрализирани и на които те попадат при осъществяване на своята дейност. Те предават тези банкноти на съответния клон на централната банка на своята държава-членка на произход и представят писмено заявление относно причината и естеството на неутрализирането. Ако тези банкноти са събрани в получаващата държава-членка, централната банка на държавата-членка на произход информира централната банка на получаващата държава-членка.

Член 11

Взаимно предоставяне на информация

1.   Държавите-членки предават на Комисията текста на правилата, посочени в членове 8 и 9, както и информацията, въз основа на която са сертифицирали ИСНБ, и незабавно информират Комисията за всяка промяна, оказваща влияние на тези правила и сертифициране. Комисията осигурява публикуването на тези правила и на списък със сертифицираните ИСНБ на всички официални езици на ЕС, които са официални езици на съответните участващи държави-членки, с подходящи комуникационни средства, за да информира своевременно всички оператори, осъществяващи дейност по трансгранично транспортиране на пари в брой.

2.   Държавите-членки поддържат регистър на всички дружества, на които са издали международен лиценз за ТПБ, и информират Комисията относно съдържанието му. Те актуализират регистъра, включително във връзка с всяко решение за спиране действието или за отнемане на лиценза съгласно член 22, и незабавно информират Комисията за актуализацията. За да улесни обмена на информация, Комисията създава централна защитена база данни за издадените, спрени или отнети лицензи, която е достъпна за съответните органи на участващите държави-членки.

3.   При прилагането на член 5, параграф 1, буква а) държавата-членка на произход отчита надлежно информацията относно свидетелството за съдимост, репутацията и професионалната лоялност на охранителния персонал за ТПБ, която ѝ е била съобщена от получаващата държава-членка.

4.   За целите на специалното първоначално обучение, посочено в член 5, параграф 1, буква в), държавите-членки информират Комисията относно своите специални изисквания за обучение на охранителния персонал за ТПБ. Комисията осигурява публикуването на тази информация на всички съответни официални езици на ЕС, които са официални езици на участващите държави-членки с подходящи комуникационни средства, за да информира всички заинтересовани оператори, участващи в дейността по трансгранично транспортиране на пари в брой.

5.   Държавите-членки информират Комисията за адресите и другите данни за контакт на националните звена за контакт, посочени в член 6, параграф 5, както и съответното национално право. Комисията осигурява публикуването на тази информация с подходящи комуникационни средства, за да информира всички оператори, участващи в дейността по трансгранично транспортиране на пари в брой.

6.   Когато държава-членка реши да отнеме професионалния лиценз или разрешително за оръжие, предоставени от нея на член на охранителния персонал за ТПБ на установено в друга държава-членка дружество, тя информира лицензиращия орган на неговата държава-членка на произход.

7.   Държавите-членки информират Комисията за адресите и другите данни за контакт на компетентните органи, посочени в член 12, параграф 2. Комисията осигурява публикуването на тази информация с подходящи комуникационни средства, за да информира всички заинтересовани оператори, участващи в дейността по трансгранично транспортиране на пари в брой.

Член 12

Информация, която се съобщава преди започване на трансграничното транспортиране

1.   Всяко дружество, което притежава или е подало заявление за международен лиценз за ТПБ, информира най-малко два месеца преди започване на трансграничната си дейност лицензиращия орган в коя държава-членка ще извършва ТПБ. След това държавата-членка на произход незабавно уведомява съответните държави-членки, че предстои започване на трансгранична дейност.

2.   Дружество, което възнамерява да осъществява трансгранично транспортиране на пари в брой, съобщава предварително на съответния орган или органи, посочени от получаващата държава-членка, информация относно вида или видовете транспорт, който ще използва, имената на лицата, които могат да осъществяват такова транспортиране и вида оръжия, които те е възможно да носят.

РАЗДЕЛ 2

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ВСЕКИ ВИД ТРАНСПОРТ

Член 13

Приложими условия за транспортиране

1.   По отношение на трансграничното транспортиране на евро банкноти по шосе на своя територия, всяка държава-членка разрешава:

а)

най-малко един от възможните варианти, посочени в членове 14, 15, 16, 17 или 18; и

б)

възможните варианти, посочени в членове 14, 15, 16, 17 и 18, които са сходни на условията за транспортиране за вътрешния транспорт на пари в брой.

Член 17 се прилага за всички държави-членки по отношение на транспортирането от точка до точка.

2.   По отношение на трансграничното транспортиране на евро монети по шосе на своя територия, всяка държава-членка разрешава:

а)

най-малко един от възможните варианти, посочени в членове 19 или 20; и

б)

възможните варианти, посочени в членове 19 и 20, които са сходни на условията за транспортиране за вътрешния транспорт на пари в брой.

3.   При едновременното транспортиране на евро банкноти и монети се прилагат условията за трансгранично транспортиране на евро банкноти.

4.   По отношение на прилагането на членове 14, 15, 16 и 18 всяка държава-членка може да вземе решение, че на нейна територия може да се използват единствено цялостни ИСНБ при обслужване на терминални устройства извън търговския обект или други видове парични автомати извън търговския обект, при условие че същите правила се прилагат за вътрешното транспортиране на пари в брой.

5.   Участващите държави-членки нотифицират Комисията за условията за транспортиране, които са приложими съгласно настоящия член. Комисията публикува съответното информационно съобщение в Официален вестник на Европейския съюз. Приложимите условия за транспортиране пораждат действие един месец след публикуването на информационното съобщение. Участващите държави-членки използват същата процедура, когато нови условия за транспортиране станат приложими съгласно настоящия член.

6.   Ако получаващата държава-членка или държавата-членка на транзит счита, че дадена ИСНБ проявява сериозни недостатъци по отношение на стандартно изискваните технически характеристики, по-специално механизмът за неутрализиране не се задейства при достъп до парите в брой или ИСНБ е била модифицирана след сертифицирането, вследствие на което тя вече не покрива изискванията за сертифициране, тази държава-членка съобщава това на Комисията и на осъществилата сертифицирането държава-членка и може да изиска тази ИСНБ да бъде подложена на нови изпитвания. До получаване на резултатите от тези изпитвания държавите-членки могат временно да забранят използването на тази ИСНБ на своята територия. Те незабавно информират за това Комисията и другите участващи държави-членки.

Член 14

Транспортиране на банкноти в небронирано превозно средство за ТПБ с обикновен външен вид, оборудвано с ИСНБ

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро банкноти по шосе, като използват небронирано превозно средство за ТПБ, оборудвано с ИСНБ, ако са спазени следните условия:

а)

превозното средство има обикновен външен вид;

б)

за всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ;

в)

никой от охранителният персонал за ТПБ не носи униформа.

Член 15

Транспортиране на банкноти в небронирано превозно средство за ТПБ, носещо ясни означения, че е оборудвано с ИСНБ

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро банкноти по шосе, като използват небронирано превозно средство за ТПБ, оборудвано с ИСНБ, ако са спазени следните условия:

а)

превозното средство и контейнерите за банкнотите са много ясно означени, че са оборудвани с ИСНБ, и тези означения съответстват на пиктограмите, изобразени в приложение III;

б)

за всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ.

Член 16

Транспортиране на банкноти в превозно средство за ТПБ с бронирана кабина, оборудвано с ИСНБ

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро банкноти по шосе, като използват превозно средство за ТПБ с бронирана кабина, оборудвано с ИСНБ, ако са спазени следните условия:

а)

кабината на превозното средство е бронирана така че да е в състояние да издържи най-малко на стрелба от огнестрелни оръжия, в съответствие със спецификациите в приложение V;

б)

превозното средство и контейнерите за банкнотите са много ясно означени, че са оборудвани с ИСНБ и тези означенията съответстват на пиктограмите, изобразени в приложение III;

в)

кабината на превозното средство е оборудвана с бронежилетки за всеки член на охранителния персонал за ТПБ, който е член на екипажа, отговарящи най-малко на норма VPAM, клас 5, NIJ IIIA или на друг еквивалентен стандарт;

г)

за всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ.

Охранителният персонал за ТПБ може да носи жилетките, посочени в буква в), по време на транспортирането и ги носи във всички случаи, когато това се изисква съгласно правото на държавата-членка, в която е установен.

Член 17

Транспортиране на банкноти в изцяло бронирано превозно средство за ТПБ, което не е оборудвано с ИСНБ

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро банкноти по шосе, като използват изцяло бронирано превозно средство за ТПБ, което не е оборудвано с ИСНБ, ако са спазени следните условия:

а)

отделенията на превозното средство, в които се намира охранителният персонал за ТПБ, са бронирани и в състояние да издържат най-малко на стрелба от огнестрелни оръжия, в съответствие със спецификациите в приложение V;

б)

кабината на превозното средство е оборудвана с бронежилетки за всеки член от охранителният персонал за ТПБ, който е член на екипажа, отговарящи най-малко на норма VPAM, клас 5, NIJ IIIA или на друг еквивалентен стандарт;

в)

за всяко превозно средство има най-малко трима служители от охранителния персонал за ТПБ.

Охранителният персонал за ТПБ може да носи тези жилетките, посочени в буква б), по време на транспортирането и ги носи във всички случаи, когато това се изисква съгласно правото на държавата-членка, в която е установен.

Член 18

Транспортиране на банкноти в изцяло бронирано превозно средство за ТПБ, оборудвано с ИСНБ

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро банкноти по шосе, като използват изцяло бронирано превозно средство за ТПБ, оборудвано с ИСНБ, в съответствие с член 16, буква б) и член 17, букви а) и б).

За всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ.

Член 19

Транспортиране на монети в небронирано превозно средство

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро монети по шосе, като използват небронирано превозно средство за ТПБ, транспортиращо единствено монети, ако са спазени следните условия:

а)

превозното средство има обикновен външен вид;

б)

за всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ;

в)

никой от охранителния персонал за ТПБ не носи униформа.

Член 20

Транспортиране на монети в превозно средство за ТПБ с бронирана кабина

Дружествата, притежаващи международен лиценз за ТПБ, могат да извършват трансгранично транспортиране на евро монети по шосе, като използват превозно средство за ТПБ с бронирана кабина, транспортиращо единствено монети, ако са спазени следните условия:

а)

кабината на превозното средство е бронирана така че да е в състояние да издържи най-малко на стрелба от огнестрелни оръжия, в съответствие със спецификациите в приложение V;

б)

по превозното средство има много ясни означения, че превозва само монети и тези означения съответстват на пиктограмата, изобразена в приложение IV;

в)

кабината на превозното средство е оборудвана с бронежилетки за всеки член на охранителния персонал за ТПБ, който е член на екипажа, отговарящи най-малко на норма VPAM, клас 5, NIJ IIIA или на друг еквивалентен стандарт;

г)

за всяко превозно средство има най-малко двама служители от охранителния персонал за ТПБ.

Охранителният персонал за ТПБ може да носи бронежилетките, посочени в буква в), по време на транспортирането и ги носи във всички случаи, когато това се изисква съгласно правото на държавата-членка, в която е установен.

РАЗДЕЛ 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Спазване

По време на периода на валидност на международния лиценз за ТПБ държавите-членки на произход осигуряват спазването на правилата, установени в настоящия регламент, включително чрез случайни проверки без предварително уведомяване на дружеството. Такива проверки могат да се извършват също така от получаващите държави-членки.

Член 22

Санкции

1.   Когато компетентните национални органи открият нарушение на някое от условията, при които е издаден международният лиценз за ТПБ, лицензиращият орган в зависимост от характера или тежестта на нарушението може да изпрати предупреждение на съответното дружество, да наложи глоба, да спре действието на лиценза за срок между две седмици и два месеца или да отнеме окончателно лиценза. Лицензиращият орган може също така да забрани на съответното дружество да подава заявление за нов лиценз за период до пет години.

2.   Всяко нарушение на настоящия регламент — включително нарушенията на посочените в член 8 и член 9 национални правила — се съобщава от държавата-членка на транзит или от получаващата държава-членка на компетентните национални органи на държавата-членка на произход, които определят подходящите санкции. Освен това държавата-членка на транзит или получаващата държава-членка може да наложи глоба при нарушаване на посочените в членове 8 и 9 национални правила или на посочените в член 13 приложими условия за транспортиране. Също така тя може да забрани на охранителния персонал за ТПБ, извършил тези нарушения, да осъществява трансгранично транспортиране на пари в брой на нейна територия, ако нарушението може да му бъде вменено.

3.   Държавата-членка на транзит или получаващата държава-членка може да спре действието на правото на дружество за ТПБ да извършва транспортиране на евро в брой по шосе на своята територия за срок от най-много два месеца, до произнасянето на лицензиращия орган на държавата-членка на произход, което става в същия срок, когато дружеството за ТПБ:

а)

не е спазило разпоредбите на настоящия регламент, свързани с минималния брой на охранителния персонал за ТПБ в превозното средство за ТПБ или с носенето на оръжие;

б)

осъществява своята транспортна дейност по начин, представляващ заплаха за обществения ред; или

в)

е извършило повторни нарушения на настоящия регламент.

4.   Освен това при нарушаване на националното право в областта на оръжията на държавата-членка, издала професионалния лиценз или разрешителното за оръжие, може да наложи санкции на охранителния персонал за ТПБ в съответствие с национални си правила.

5.   Санкциите са пропорционални на тежестта на нарушението.

Член 23

Извънредни мерки за сигурност

1.   Държава-членка може да вземе решение за въвеждане на временни мерки за сигурност, които надхвърлят предвидените в настоящия регламент, при възникване на неотложен проблем, засягащ съществено сигурността на операциите по ТПБ. Тези временни мерки засягат всички операции по ТПБ в рамките на цялата национална територия или част от нея, прилагат се за срок от най-много четири седмици и за тях незабавно се нотифицира Комисията. Комисията осигурява своевременното публикуване на тези мерки чрез подходящи комуникационни средства.

2.   За удължаване на срока на предвидените в параграф 1 временни мерки над четири седмици е необходимо предварително разрешение от Комисията. Комисията решава дали да даде такова предварително разрешение в срок от 72 часа от получаването на молба.

Член 24

Възнаграждение на охранителния персонал за ТПБ, осъществяващ трансгранично транспортиране на пари в брой

На охранителния персонал за ТПБ, осъществяващ трансгранично транспортиране в съответствие с настоящия регламент, се гарантират съответните минимални размери на възнаграждение, включително и за извънреден труд, в получаващата държава-членка в съответствие с член 3, параграф 1, буква в) от Директива 96/71/ЕО. Ако съответните минимални размери на възнаграждението в получаващата държава-членка са по-високи от заплащането на служителите в държавата-членка на произход, за целия работен ден се прилагат съответните минимални размери на възнаграждението, включително и за извънреден труд, на получаващата държава-членка. Ако в рамките на един ден се осъществява транспортиране в повече от една получаваща държава-членка и в повече от една от тези държави-членки, съответните минимални размери на възнаграждение са по-високи от заплащането в държавата-членка на произход, за целия работен ден се прилага най-високият измежду тях, включително и за извънреден труд.

Ако обаче по силата на договор, нормативен акт, административни разпоредби или практически договорености е предвидено, че в рамките на една календарна година служител в сферата на ТПБ извършва трансгранично транспортиране през повече от 100 работни дни, прекарани изцяло или отчасти в друга държава-членка, за всички работни дни, прекарани изцяло или отчасти в тази получаваща държава-членка, се прилагат редът и условията за наемане на работа, посочени в Директива 96/71/ЕО.

С цел установяване на съответния ред и условия за наемане на работа член 4 от Директива 96/71/ЕО се прилага mutatis mutandis.

Член 25

Комитет за трансграничното транспортиране на евро в брой

1.   Създава се Комитет за трансграничното транспортиране на евро в брой. Той се председателства от Комисията и се състои от двама представители на всяка участваща държава-членка и от двама представители на Европейската централна банка.

2.   Най-малко веднъж годишно Комитетът провежда своите заседания, в рамките на които се обменят становища относно прилагането на настоящия регламент. За тази цел той се консултира със заинтересованите страни от сектора, включително със социалните партньори, и при необходимост отчита техните становища. Комитетът бива консултиран относно подготовката на посоченото в член 26 преразглеждане.

Член 26

Преразглеждане

До 1 декември 2016 г. и след това на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент. За тази цел тя провежда консултации със заинтересованите страни от сектора, включително със социалните партньори, последвани от консултации с държавите-членки. В доклада се разглежда по-специално възможността дали по отношение на носенето на оръжие от охранителния персонал за ТПБ могат да бъдат установени общи изисквания за обучение, както и възможното изменение на член 24 в контекста на Директива 96/71/ЕО, надлежно се отчита технологичният напредък в областта на ИСНБ, разглежда се потенциалната добавена стойност от предоставянето на лицензи на Съюза за транспортиране на пари в брой на групова основа и се преценява дали има необходимост настоящият регламент да бъде съответно преразгледан.

Член 27

Изменение на техническите норми

На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 28 по отношение на изменение на приложение II и на техническите норми относно стандартите, приложими по отношение на бронирането на превозни средства за ТПБ и бронежилетките, посочени в членове 16, 17, 18 и 20, използваните огнеупорни каси със секретно заключване, посочени в член 6, параграф 2, с цел отчитане на технологичния напредък и евентуалните нови европейски стандарти.

Член 28

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 27, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от 30 ноември 2012 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 27, влиза в сила, единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила 12 месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 16 ноември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

W. SZCZUKA


(1)  ОВ C 278, 15.10.2010 г., стр. 1.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 октомври 2011 г.

(3)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72.

(5)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9.

(7)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ТПБ

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА БАНКНОТИ (ИСНБ)

I.   Определения и общи разпоредби

В ИСНБ може да има или банкноти (опаковани или неопаковани), или една или повече касети за терминално устройство или други видове парични автомати.

За да може да бъде използвана за трансгранично транспортиране на евро в брой съгласно настоящия регламент, ИСНБ трябва да е сертифицирана в участваща държава-членка. Сертифицирането се извършва съгласно съществуващите специални европейски стандарти. Ако такива стандарти не съществуват, сертифицирането се извършва в съответствие с настоящото приложение.

II.   Процедура за одобряване на ИСНБ

а)   за да бъде сертифицирана, ИСНБ трябва да премине през редица изпитвания в изпитвателна лаборатория, която е била одобрена или призната от участваща държава-членка. Тя трябва също така да се придружава от инструкции за използване, в които се посочват оперативните процедури и условията, гарантиращи ефективността на унищожаването или неутрализирането на банкнотите.

Тези изпитвания трябва да позволят да бъде установено дали ИСНБ покрива в задоволителна степен следните технически характеристики:

i)

Основни задължителни функции на системата за наблюдение

Постоянно наблюдение и запис на инструкциите относно условията на достъп до и използване на ИСНБ.

Непрекъсната проверка на спазването на тези инструкции и разкриване на аномалии.

Автоматично и незабавно неутрализиране на банкнотите при неспазване на инструкциите, разкриване на аномалии или отваряне на контейнера извън предварително заложените в програмата времеви периоди и/или местонахождения.

ii)

Място, на което системата за наблюдение може да бъде програмирана, и влияние на охранителния персонал за ТПБ върху начина на функциониране на ИСНБ

ИСНБ трябва да бъде програмирана единствено в охранявана зона. Цялостна ИСНБ трябва да бъде програмирана единствено в охранявано място.

Охранителният персонал за ТПБ не трябва да разполага с никакви средства, позволяващи оказване на влияние върху функционирането на ИСНБ извън предварително заложените в програмата времеви периоди и/или местонахождения. Ако обаче неутрализирането се задейства чрез система, отчитаща закъснението, охранителният персонал за ТПБ може еднократно да задейства отначало отчитащата закъснението система.

iii)

Място, на което ИСНБ може да бъде отворена (за цялостни ИСНБ)

ИСНБ трябва да бъде отворена единствено в предварително заложените в програмата местонахождения.

б)   ИСНБ трябва да се подлага на повторни изпитвания на всеки пет години, дори когато националното разрешение е издадено за неограничен срок. Ако новите изпитвания не дадат убедителни резултати, сертифицирането престава да бъде валидно по отношение на трансграничния транспорт съгласно настоящия регламент.

в)   за да бъдат изпитванията успешно преминати, трябва да бъде постигнат поне един от следните резултати при провеждане на изпитванията:

не е било възможно да се достигне до банкнотите, ИСНБ не е била повредена и нейният механизъм продължава да функционира;

ИСНБ е била повредена, но не е било възможно да се достигне до банкнотите, без да се задейства системата за неутрализиране.

III.   Изпитвателни процедури

В настоящото приложение е изложена методиката, използвана при провеждане на изпитванията, и стандартите за определяне на резултатите, които изпитваните системи трябва да постигнат. Те могат обаче да бъдат променяни на национално ниво с цел привеждането им в съответствие със съществуващите протоколи за изпитване, спазвани от лабораториите във всяка държава-членка. За да бъде ИСНБ сертифицирана, производителят на ИСНБ трябва да осигури резултатите от изпитвателните процедури на настоящото приложение да бъдат предоставени на сертифициращия орган.

а)   Изпитване на устойчивостта на ИСНБ при различни сценарии на нападение

Държавите-членки трябва да проведат шест измежду различните изпитвания, симулиращи сценарии на нападение, докато останалите изпитвания могат да бъдат проведени в съответствие с приложимите национални правила.

Всяко от изпитванията трябва да бъде успешно преминато по смисъла на точка II, буква в).

задължителни изпитвания:

1.

спиране на захранването;

2.

проникване в контейнера;

3.

отваряне на контейнера по разрушителен начин (напр. с ковашки чук);

4.

бързо изрязване („гилотиниране“);

5.

потапяне в течност;

6.

постепенно и внезапно излагане на екстремни температури (нагряване и изстудяване): например охлаждане в течен азот и нагряване в предварително загрята пещ.

препоръчителни изпитвания, които може също да бъдат провеждани:

7.

устойчивост на огнестрелни оръжия (например с патрони калибър 12 мм);

8.

третиране с химикали;

9.

свободно падане;

10.

излагане на значителни електромагнитни ударни вълни;

11.

излагане на значителни електростатични ударни вълни.

б)   Ефективност на неутрализирането на банкнотите

Използваните понастоящем процедури за неутрализиране са оцветяване, химическо унищожаване и пиротехническо унищожаване. Тъй като могат да настъпят технологични промени, списъкът на използваните процедури не е изчерпателен и има изцяло индикативен характер.

След като посредством различните форми на нападение е направен неразрешен опит за достигане до банкноти, те трябва да бъдат разрушени или оцветени. Най-малко три изпитвания трябва да бъдат проведени.

100 % от банкнотите трябва да бъдат необратимо неутрализирани. Освен това за всеки притежател на банкнотите трябва да е видно, че те са били неутрализирани.

Най-малко 10 % от повърхността на двете страни на банкнотата трябва да бъдат оцветени, ако те са опаковани в защитени пликове за банкноти. Най-малко 20 % от повърхността на двете страни на банкнотата трябва да бъдат оцветени, ако те не са опаковани в защитени пликове за банкноти. При системите за унищожаване, и в двата случая, трябва да бъдат унищожени най-малко 20 % от повърхността на всяка банкнота.

в)   Изпитвания на устойчивостта на почистване на банкнотите — при ИСНБ, които използват оцветяване

За такова „почистване“ трябва да бъдат използвани различни продукти или комбинации от продукти. Прилагат се различни сценарии, представляващи почистване при различна температура и с различна продължителност. При тези изпитвания на почистването трябва да се използват две процедури:

почистването се извършва непосредствено след оцветяването; и

почистването се извършва 24 часа след оцветяването.

Тези изпитвания трябва да бъдат проведени върху представителна извадка от истински банкноти, използвани в еврозоната.

Вследствие на изпитванията трябва да е бил постигнат един от следните резултати:

Вследствие на почистването банкнотите са били унищожени.

След почистването остава мастило, видимо върху най-малко 10 % от повърхността на банкнотите (изпитване на гъстотата на използваното мастило).

Почистването води до увреждане както на оригиналните цветове на банкнотите, така и на техните защитни елементи.

IV.   Изисквания за безопасност за използваните системи

Химичните вещества, изпуснати от ИСНБ с цел неутрализиране на банкнотите, могат да попаднат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Агенция по химикалите (1). Посоченият регламент се занимава с рисковете за човешкото здраве и околната среда на вещества, които са произведени, внесени или използвани самостоятелно, в комбинация или вложени в определено изделие.

За да бъде ИСНБ сертифицирана, производителят трябва да провери дали той трябва да регистрира или нотифицира веществата, които се съдържат в неговите продукти, или да съобщи на своите клиенти информацията за безопасната им употреба. За производителя могат да възникнат правни задължения вследствие включването на тези вещества в списъка с кандидат-веществата пораждащи сериозно безпокойство, и в списъка на веществата, подлежащи на разрешаване, установен в Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тези задължения засягат не само изброените вещества, в чист или комбиниран вид, но и тяхното наличие в изделия.

Производителят на ИСНБ трябва да предостави на сертифициращия орган на държавата-членка удостоверение, което съдържа резултатите от тази проверка и което указва веществата, използвани за унищожаване или неутрализиране на банкнотите, и удостоверява, че те не представляват сериозен риск за здравето в случай на вдишване или при контакт с кожата на охранителния персонал за ТПБ или на персонала на националната централна банка. Удостоверението трябва да посочва също така възможните предпазни мерки, които да се вземат. Сертифициращият орган трябва да предаде удостоверението на националните централни банки на участващите държави-членки във връзка със сертифицираната от него ИСНБ.

За тази цел в удостоверението може да бъде включен анализ на рисковете от излагане на химикалите, например определя се максималната разрешена продължителност на излагане за определено количество.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПИКТОГРАМИ НА ИСНБ

Пиктограма за превозни средства за ТПБ, оборудвани с ИСНБ

Image

Пиктограма за контейнери за банкноти, оборудвани с ИСНБ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПИКТОГРАМА ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАНСПОРТИРАЩИ ЕДИНСТВЕНО МОНЕТИ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БРОНИРАНЕТО

Минималните изисквания относно бронирането, посочени в раздел 2 от настоящия регламент, означават, че бронята на превозното средство е устойчиво на стрелба от огнестрелни оръжия от типа Калашников, калибър 7,62 мм × 39 мм, при използване на боеприпаси с желязно ядро, изцяло покрито със стомана, с маса 7,97 грама (± 0,1 грама), със скорост най-малко 700 метра/секунда и при разстояние, от което се извършва стрелбата, 10 метра (± 0,5 метра).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ТПБ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ТРАНСГРАНИЧНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕВРО В БРОЙ

Работещите в сферата на ТПБ лица, участващи в специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната, трябва:

(1)

да са посещавали редовно и завършили подходящото първоначално обучение, посочено в техните референтни национални разпоредби и/или съответни колективни трудови договори или — при липсата на такива — курсове за обучение на националните асоциации или на самите дружества за ТПБ/охрана;

(2)

да са издържали успешно изпитите след първоначалното обучение или всички процедури, целящи проверка на натрупаните знания;

(3)

да са посещавали редовно и завършили предвидения в настоящото приложение допълнителен задължителен модул на обучение, който обхваща най-малко:

процедури за трансгранично ТПБ,

правото на Съюза в областта на ТПБ,

приложимо национално право в областта на ТПБ на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки,

правила за управление на превозно средство за ТПБ в държавите-членки на транзит и в получаващите държави-членки (включително право на превозните средства за ТПБ да използват специални пътни платна),

национални протоколи за сигурност при нападение на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки,

организационни и оперативни процедури при транспортиране на пари в брой, защитено с ИСНБ, на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки,

приложими национални операционни протоколи, правила и разпоредби на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки,

национални протоколи при извънредни обстоятелства на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки в случай на аварии, пътни произшествия, технически или механични дефекти на оборудването или превозното средство за ТПБ,

национални административни процедури и дружествени правила в рамките на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки по отношение на комуникацията с контролния център и т.н. на всички държави-членки на транзит и на всички получаващи държави-членки,

информация и обучение по отношение на сътрудничеството и съответните протоколи между националните, регионалните и местните полицейски сили, включително по отношение на проверките на превозните средства и на охранителния персонал за ТПБ,

приложимо национално право и право на Съюза и/или приложими колективни договори по отношение на работното време, задължителния брой почивки, условията на работа, приложимото възнаграждение.

приложимо национално право и право на Съюза и/или приложими колективни договори относно почивките на охранителния персонал за ТПБ — времеви момент, честота, продължителност на всеки период на почивка, охранявано място, комуникация с контролните центрове и т.н.,

приложими правила за сигурност при доставки/събирания (охранявано място, управление на тротоарния риск и т.н.),

национално референтно право относно използването и съхранението на оръжия,

нападателни и защитни техники за управление на превозно средство,

подходящо обучение относно употребата на GPS, телефон и друго техническо оборудване/системи, използвани при трансграничното ТПБ,

национални разпоредби на държавите-членки на транзит и на получаващите държави-членки по отношение на здравето и безопасността на служителите, транспортиращи ценности и пътуващи по шосе в превозни средства с големи размери, и протоколи при нараняване или заболяване на служителите,

обучение по оказване на първа помощ.

Обучението трябва да включва освен това следните елементи:

превантивни и лечебни мерки в областта на управлението на стреса и насилието, причинено от трето лице,

оценка на риска по време на работа,

езикови обучения, необходими за покриване на установените в настоящия регламент езикови изисквания, установени в член 5, параграф 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА: НИВА

Ползвател B1: Лицето може да разбира съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език по познати теми, които редовно се срещат на работа, в училище, през свободното време и т.н. Може да се справи с повечето ситуации, които е вероятно да възникнат при пътуване в район, където се говори съответният език. Може да създаде прост свързан текст по теми, които са познати или го интересуват лично. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и може накратко да представи основания и обяснения за мненията и плановете си.

Ползвател А1: Лицето може да разбира и прилага познати, всекидневно използвани изрази и съвсем основни фрази, целящи задоволяване на конкретни потребности. Може да представи себе си/други лица, да задава и дава отговор на въпроси, свързани с лична информация, например мястото, където живее, хората, които познава, и вещите, които притежава. Може да комуникира по опростен начин, при условие че другото лице говори бавно и ясно и е склонно да помогне.


Top