EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0626

Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 година за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

OB L 178, 6.7.2011, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/626/oj

6.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 626/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2011 година

за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приеме делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на климатизатори бяха установени с Директива 2002/31/ЕО на Комисията от 22 март 2002 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение обозначаването на консумацията на енергия от битови въздушни климатизатори (2). С директивата за прилагане се въвеждат различни скали за етикетиране на климатизатори, прилагащи различни технологии, а енергийната ефективност се определя само за експлоатация при пълно натоварване.

(3)

Консумираната от климатизаторите електроенергия представлява значителна част от общото потребление на енергия за битови и търговски нужди в Съюза. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност има значителни възможности за по-нататъшно намаляване на консумацията на енергия от климатизатори.

(4)

Директива 2002/31/ЕО следва да бъде отменена и в настоящия регламент да се предвидят нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите да повишават допълнително енергийната ефективност на климатизаторите и да ускорят преминаването на пазара към енергийноефективни технологии.

(5)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат за климатизатори от вида „въздух — въздух“ с изходна охладителна мощност (или изходна отоплителна мощност, ако уредът е предназначен само за отопление) до 12 kW.

(6)

През последните години беше осъществен много бърз технологичен напредък за повишаване на енергийната ефективност на климатизаторите. Това позволи няколко трети държави да въведат строги минимални изисквания за енергийната ефективност и доведе до процес на въвеждане на нови схеми за етикетиране, основаващи се на сезонни показатели. Сегашните климатизатори, с изключение на едно- и двуканалните уреди, с най-висока енергийна ефективност далеч надвишават изискванията за клас A на енергийна ефективност, въведени с Директива 2002/31/ЕО.

(7)

С настоящия регламент се въвеждат две скали за енергийна ефективност, основаващи се на основната функция на уредите и на специфични аспекти, които са от важно значение за потребителите. Тъй като климатизаторите се използват главно в условия на частично натоварване, при тяхното изпитване следва да се премине към метод на измерване на сезонни показатели за енергийната ефективност, като това не се отнася до едно- и двуканалните климатизатори. При метода на измерване съобразно сезона по-добре се отчитат предимствата на технологията на задвижване с инвертор и условията, при които се използват въпросните уреди. Новият метод за изчисляване на енергийната ефективност, в съчетание с мярка по прилагане на екопроектиране, задаваща по-високи минимални изисквания за енергийна ефективност отколкото за сегашния клас A, ще доведе до ново класиране на въпросните уреди. Поради това следва да се въведе нова скала A—G за енергийната ефективност на разделени (split), прозоречни и стенни климатизатори с добавяне на знак „+“ към върха на скалата на всеки две години, докато се стигне до клас A+++.

(8)

За едно- и двуканалните климатизатори следва да продължи прилагането на постоянни показатели за енергийната ефективност, тъй като за тези видове понастоящем на пазара липсват модели с инвертор. Понеже не се налага ново класиране на едно- и двуканалните климатизатори, за тях следва да се прилага скала A+++ до D. Тези уреди по принцип са с по-ниска ефективност от разделените и могат да достигнат най-много клас A+ за енергийна ефективност при скала от A+++ до D, докато по-ефективните разделени климатизатори могат да достигнат клас A+++.

(9)

Настоящият регламент следва да гарантира, че потребителите получават по-точна съпоставима информация относно характеристиките на климатизаторите.

(10)

Очаква се енергийното етикетиране, определено в настоящия регламент и в регламента за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори (3), да доведе до спестяване на 11 TWh електроенергия годишно до 2020 г. в сравнение с варианта, при който не се предприемат мерки.

(11)

Нивото на шума от климатизатора може да е от важно значение за крайните потребители. С цел да се даде възможност на крайните потребители да вземат решение въз основа на пълна информация, в етикета за климатизатори следва да бъде включена информация за излъчвания шум.

(12)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с признатите съвременни методи на измерване както и, когато има такива, с хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (4).

(13)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и изисквания за съдържанието на етикетите за климатизатори.

(14)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за фиша на климатизаторите.

(15)

Освен това регламентът следва да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние, реклама и технически рекламни материали за климатизатори.

(16)

Уместно е да предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент с оглед на техническия напредък.

(17)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 2002/31/ЕО към настоящия регламент, етикетираните в съответствие с настоящия регламент климатизатори следва да бъдат считани за спазващи изискванията на Директива 2002/31/ЕО.

(18)

На доставчиците, желаещи да пуснат на пазара климатизатори, които могат да изпълнят изискванията за по-високи класове на енергийна ефективност, следва да бъде разрешено да поставят етикети, указващи тези класове, преди датата, от която указването на такива класове става задължително.

(19)

Поради това Директива 2002/31/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на захранвани от електрическата мрежа климатизатори с номинална охладителна или отоплителна мощност ≤ 12 kW, ако продуктът няма функция за охлаждане.

2.   Настоящият регламент не се отнася за:

а)

уреди, които работят с неелектрически източници на енергия;

б)

климатизатори, чиято кондензаторна страна или изпарителна страна, или и двете не използват въздух като топлообменна среда.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5), се прилагат и следните определения:

(1)

климатизатор“ е устройство, способно да охлажда или отоплява, или и двете, въздуха в помещения, като използва цикъл за сгъстяване на парите чрез електрически компресор, като се включват и климатизатори, които осигуряват допълнителни функционални възможности — например изсушаване, пречистване на въздуха, вентилация или допълнително затопляне на въздуха чрез електрически съпротивителни нагреватели, както и уреди, които могат да използват вода (воден кондензат, образуващ се от страната на изпарителя, или външно добавяна вода) за изпаряване от страната на кондензатора, при условие че устройството може да работи и без използване на допълнителна вода, а само с въздух;

(2)

двуканален климатизатор“ означава климатизатор, в който по време на охлаждане или отопление входящият въздух за кондензатора или изпарителя постъпва по въздуховод отвън помещението, в което се намира климатизаторът, и се отвежда обратно навън по втори въздуховод, и който е поставен изцяло вътре в климатизираното помещение близо до стена;

(3)

едноканален климатизатор“ означава климатизатор, в който по време на охлаждане или отопление входящият въздух за кондензатора или изпарителя постъпва от помещението, в което се намира климатизаторът, и се отвежда извън това помещение;

(4)

номинална мощност“ (Prated) означава охладителната или отоплителната мощност на цикъла на устройството за сгъстяване на парите при стандартни условия на изпитване;

(5)

краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи климатизатор;

(6)

място на продажба“ означава място, където хладилни уреди се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Допълнителни определения за целите на приложения II—VIII са формулирани в Приложение I.

Член 3

Отговорности на доставчиците

1.   Доставчиците трябва да предприемат действията, посочени в букви а) до ж):

а)

всеки климатизатор се доставя с печатен етикет съобразно класовете на енергийна ефективност, както е посочено в приложение II. Етикетът трябва да съответства по формат и информационно съдържание на посоченото в приложение III. Климатизаторите, с изключение на едно- и двуканалните климатизатори, се доставят с печатен етикет поне на опаковката на външното тяло за поне една комбинация от вътрешно и външно тяло при коефициент на използване 1. За други комбинации информацията може по избор да се предоставя на уебсайт със свободен достъп;

б)

предоставя се продуктов фиш съгласно приложение IV. Климатизаторите, с изключение на едно- и двуканалните климатизатори, се доставят с продуктов фиш поне в опаковката на външното тяло за поне една комбинация от вътрешно и външно тяло при коефициент на използване 1. За други комбинации информацията може по избор да се предоставя на уебсайт със свободен достъп;

в)

посочената в приложение V техническа документация се предоставя по електронен път на органите на държавите-членки и Комисията при поискване от тяхна страна;

г)

във всяка реклама за определен модел климатизатор се посочва класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва цена или информация, свързана с енергопотреблението. При евентуално класиране по повече от един клас на енергийна ефективност, доставчикът или производителят, според случая, трябва да обяви класа поне за „среден“ отоплителен сезон. Трябва да бъде предоставяна информация съгласно приложение VI, когато не може да се очаква крайните потребители да видят на място предлагания продукт;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел климатизатор, се дава класът на енергийна ефективност на този модел съгласно приложение II;

е)

предоставят се инструкции за употреба;

ж)

едноканалните климатизатори трябва да бъдат наричани „локални климатизатори“ върху опаковката, в продуктовата информация и във всеки рекламен материал, бил той електронен или върху хартия.

2.   Класът на енергийна ефективност се определя съгласно приложение VII.

3.   Форматът на етикета за климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, трябва да е съгласно посоченото в приложение III.

4.   Посоченият в приложение III формат на етикета за климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, се прилага съгласно следния график:

а)

по отношение на пуснатите на пазара от 1 януари 2013 г. нататък климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, етикетите за класове на енергийна ефективност A, B, C, D, E, F, G да са в съответствие с точка 1.1 от приложение III за обратими климатизатори, с точка 2.1 от приложение III — за климатизатори само за охлаждане, и с точка 3.1 от приложение III — за климатизатори само за отопление;

б)

по отношение на пуснатите на пазара от 1 януари 2015 г. нататък климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, етикетите за класове на енергийна ефективност A+, A, B, C, D, E, F да са в съответствие с точка 1.2 от приложение III за обратими климатизатори, с точка 2.2 от приложение III — за климатизатори само за охлаждане, и с точка 3.2 от приложение III — за климатизатори само за отопление;

в)

по отношение на пуснатите на пазара от 1 януари 2017 г. нататък климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, етикетите за класове на енергийна ефективност A++, A+, A, B, C, D, E да са в съответствие с точка 1.3 от приложение III за обратими климатизатори, с точка 2.3 от приложение III — за климатизатори само за охлаждане, и с точка 3.3 от приложение III — за климатизатори само за отопление;

г)

по отношение на пуснатите на пазара от 1 януари 2019 г. нататък климатизатори, с изключение на едно- и двуканални климатизатори, етикетите за класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D да са в съответствие с точка 1.4 от приложение III за обратими климатизатори, с точка 2.4 от приложение III — за климатизатори само за охлаждане, и с точка 3.4 от приложение III — за климатизатори само за отопление.

5.   За двуканалните климатизатори, пуснати на пазара от 1 януари 2013 г. нататък, форматът на етикетите за класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D да е в съответствие с точка 4.1 от приложение III за двуканални обратими климатизатори, с точка 4.3 от приложение III — за двуканални климатизатори само за охлаждане, и с точка 4.5 от приложение III — за двуканални климатизатори само за отопление.

6.   За едноканалните климатизатори, пуснати на пазара от 1 януари 2013 г. нататък, форматът на етикетите за класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D да е в съответствие с точка 5.1 от приложение III за едноканални обратими климатизатори, с точка 5.3 от приложение III — за едноканални климатизатори само за охлаждане, и с точка 5.5 от приложение III — за едноканални климатизатори само за отопление.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

на мястото на продажба климатизаторите са с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 и поставен върху предната или горна страна на уреда така, че да се вижда ясно;

б)

климатизатори за продажба, под наем или на изплащане, предлагани по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложения V и VI;

в)

във всяка реклама за определен модел климатизатор е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва цена или информация, свързана с енергопотреблението. При евентуално класиране по повече от един клас на енергийна ефективност, доставчикът/производителят трябва да обяви класа поне за зона със „среден“ климат;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които посочват техническите параметри на определен модел климатизатор, се дава(т) класът(овете) на енергийна ефективност на модела и указания за неговото използване. При евентуално класиране по повече от един клас на енергийна ефективност, доставчикът/производителят трябва да обяви класа поне за зона със „среден“ климат;

д)

едноканалните климатизатори трябва да бъдат наричани „локални климатизатори“ върху опаковката, в продуктовата информация и във всеки рекламен материал, бил той електронен или върху хартия.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, предоставяна съгласно член 3, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на методите за измерване и изчисляване, съгласно посоченото в приложение VII.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат предвидената в приложение VIII процедура за оценка на съответствието за обявения клас на енергийна ефективност, годишната или часовата консумация на енергия и излъчвания шум.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от пет години след влизането му в сила. Особено внимание ще се обърне на значителни промени в пазарния дял на различните видове уреди.

Член 8

Отмяна

Директива 2002/31/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2013 г.

Член 9

Преходна разпоредба

1.   Климатизаторите, пуснати на пазара преди 1 януари 2013 г., трябва да са в съответствие с разпоредбите, посочени в Директива 2002/31/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 26.

(3)  Все още не е приет.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за целите на приложения от II—VII

За целите на приложения II—VII се прилагат следните определения:

(1)

обратим климатизатор“ означава климатизатор, който може както да охлажда, така и да отоплява;

(2)

стандартни условия на изпитване“ означава комбинацията от температурите вътре (Tin ) и навън (Tj ), които описват условията на експлоатация при определяне на нивото на звуковата мощност, номиналната мощност, номиналния дебит на въздуха, номиналния коефициент на енергийна ефективност (EERrated ) и/или номиналния коефициент на преобразуване (COPrated ) за охлаждане и отопление, както е посочено в приложение VII, таблица 2;

(3)

вътрешна температура“ (Tin ) означава температурата на въздуха в помещението по сухия термометър [°C] (с относителната влажност на въздуха, посочена чрез съответната температура по мокрия термометър);

(4)

външна температура“ (Tj ) означава температурата на въздуха навън (на открито) по сухия термометър [°C] (с относителната влажност на въздуха, посочена чрез съответната температура по мокрия термометър);

(5)

номинален коефициент на енергийна ефективност“ (EERrated ) означава обявената охладителна мощност [kW], разделена на номиналната входна охладителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на охлаждане при стандартни условия на изпитване;

(6)

номинален коефициент на преобразуване“ (COPrated ) означава обявената отоплителна мощност [kW], разделена на номиналната входна отоплителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на отопление при стандартни условия на изпитване;

(7)

потенциал за глобално затопляне“ (ПГЗ) означава размера, в който 1 kg хладилен агент, използван в цикъла на сгъстяване на парите, се очаква да допринесе за глобалното затопляне, изразен в килограми еквивалент на CO2 за 100-годишен период от време;

стойностите на ПГЗ да се вземат от приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1);

за флуорирани хладилни агенти са валидни стойностите на ПГЗ, публикувани в третия оценъчен доклад (TAR), приет от Междуправителствената група по изменение на климата (2) (2001 г. МГИК, ПГЗ стойности за 100-годишен период);

за нефлуорирани газове са валидни стойностите на ПГЗ, публикувани в първата оценка на МГИК (3) за 100-годишен период;

общите стойности на ПГЗ за смеси от хладилни агенти трябва да се основават на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006;

за хладилни агенти, които не фигурират в горепосочените източници, за справка трябва да се използва Докладът за 2010 г. на МГИК и UNEP относно охлаждането, климатизацията и термопомпите, носещ дата февруари 2011 г., или по-нов;

(8)

режим изключен“ означава състояние, при което климатизаторът или разхлаждащият вентилатор е свързан към електрическата мрежа, но не осигурява никакви функции. За режим „изключен“ се считат и състояния, осигуряващи само индикация за състояние в режим „изключен“, както и условия, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

(9)

режим на готовност“ означава състояние, при което оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа, зависи от получаването на енергия от захранващата електрическа мрежа, за да функционира съгласно предназначението си, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено време: функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, и/или визуализиране на информация или на състояние;

(10)

функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други режими, включително работен режим, и осигуряваща допълнителни функции, включително основната, чрез отдалечен превключвател с дистанционно управление, вътрешен сензор и таймер;

(11)

визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително чрез часовниково показание;

(12)

ниво на звуковата мощност“ е нивото на звуковата мощност по крива А [dB(A)] вътре и/или на открито, измерена при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопление, ако продуктът няма функция за охлаждане);

(13)

стандартни проектни условия“ означава комбинацията от изисквания за стандартната проектна температура, максималната температура на включване на допълнително подгряване и максималната гранична работна температура, както е определено в приложение VII, таблица 3;

(14)

изчислителна проектна температура“ означава външната температура [°C] за охлаждане (Tdesignc ) или отопление (Tdesignh ), описани в приложение VII, таблица 3, при която коефициентът на частично натоварване трябва да бъде равен на 1, и която се изменя в зависимост от определения сезон на охлаждане или отопление;

(15)

„коефициент на частично натоварване“ (pl(Tj)) означава външната температура минус 16 °С, разделена на изчислителната проектна температура минус 16 °С, за охлаждане или отопление;

(16)

сезон“ означава един от четирите набора експлоатационни условия (на разположение за четири сезона: един сезон на охлаждане, три отоплителни сезона: среден / по-студен / по-топъл), описващи комбинацията от външните температури и броя на часовете за двойка стойности, през които се установяват тези температури за даден сезон, за който устройството е обявено за годно за предназначението му;

(17)

двойка стойности“ (с индекс j) означава комбинация от външна температура (Tj ) и часове (hj ), както е определено в приложение VII, таблица 1;

(18)

часове в двойката стойности“ означава броя на часовете за един сезон (hj ), в продължение на които за всяка двойка стойности се установява външната температура, както е определено в приложение VII, таблица 1;

(19)

сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се определя, като изчислителният годишен охладителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за охлаждане;

(20)

изчислителен годишен охладителен товар(QC ) [kWh/год.], използван като основа за изчисляване на SEER, е равен на произведението от проектния охладителен товар (Pdesignc ) по броя на еквивалентните часове в работен режим на охлаждане (HCE );

(21)

еквивалентни часове в работен режим на охлаждане“ (HCE ) означава приетия годишен брой часове [h/год.], през които устройството работи с проектния охладителен товар (Pdesignc ), за да поеме изчислителния годишен охладителен товар, както е определено в приложение VII, таблица 4;

(22)

годишна консумация на електроенергия за охлаждане“ (QCE ) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на изчислителния годишен охладителен товар, и се изчислява, като изчислителният годишен охладителен товар се раздели на сезонния коефициент на енергийна ефективност в работен режим (SEERon ) и на консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на сезона на охлаждане;

(23)

сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим“ (SEERon ) означава средния коефициент на енергийна ефективност на устройството в работен режим на охлаждане, като се получава от коефициента на частично натоварване и специфичния за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност (EERbin(Tj) ), и се претегля според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени съответните условия за тази двойка;

(24)

частичен товар“ означава охладителния (Pc(Tj)) или отоплителния товар (Ph(Tj)) [kWh] при определена външна температура Tj , изчислен чрез умножаване на проектният товар по коефициента на частично натоварване;

(25)

специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност“ (EERbin(Tj) ) означава коефициента на енергийна ефективност, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, като се получава от частичния товар, обявената мощност и обявения коефициент на енергийна ефективност (EERd(Tj) ) за конкретни двойки стойности (j), и се изчислява за други двойки стойности чрез интер/екстраполация, а при необходимост се коригира с коефициента на влошаване на ефективността;

(26)

сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон (SCOP съответства на определен отоплителен сезон) и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за отопление;

(27)

изчислителен годишен отоплителен товар“ (QH ) означава изчислителния отоплителен товар [kWh/год.], който съответства на определен отоплителен сезон, трябва да се използва като основа за изчисляване на SCOP и се пресмята като произведение от проектния отоплителен товар (Pdesignh ) и еквивалентните часове в работен режим на охлаждане (HHE) за сезона;

(28)

еквивалентни часове в работен режим на отопление“ (HHE ) означава приетия годишен брой часове [h/год.], през които устройството трябва да работи с проектния отоплителен товар (Pdesignh), за да поеме изчислителния годишен отоплителен товар, както е определено в приложение VII, таблица 4;

(29)

годишна консумация на електроенергия за отопление“ (QHE ) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на указания изчислителен годишен отоплителен товар и съответстваща на определен отоплителен сезон; тя се изчислява, като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на сезонния коефициент на преобразуване в работен режим (SCOPon ) и на консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на отоплителния сезон;

(30)

сезонен коефициент на преобразуване за работен режим“ (SCOPon ) означава средния коефициент на преобразуване на устройството в работен режим за определения отоплителен сезон, като се получава от частичния товар, мощността на спомагателното електрическо подгряване (когато се изисква) и специфичния за двойката стойности коефициент на преобразуване (COPbin(Tj)), и се претегля според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени съответните условия за тази двойка;

(31)

мощност на спомагателното електрическо подгряване“ (elbu(Tj)) е отоплителната мощност [kW] на реален или предполагаем спомагателен електрически нагревател с коефициент на преобразуване (COP) = 1, която допълва обявената отоплителна мощност (Pdh(Tj)), за да се покрие частичният отоплителен товар (Ph(Tj)), в случай че Pdh(Tj) е по-малка от Ph(Tj) за външната температура (Tj);

(32)

специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване“ (COPbin(Tj) ) означава коефициента на преобразуване, специфичен за всяка двойка стойности (j) с външна температура Tj през даден сезон, като се получава от частичния товар, обявената мощност и обявения коефициент на преобразуване (COPd(Tj)) за конкретни двойки стойности (j), и се изчислява за други двойки стойности чрез интер/екстраполация, а при необходимост се коригира с коефициента на влошаване на ефективността;

(33)

обявена мощност“ [kW] означава мощността на цикъла на устройството със сгъстяване на парите при охлаждане (Pdc(Tj)) или отопление (Pdh(Tj)), отнасяща се за външна температура Tj и вътрешна температура Tin , както е посочено от производителя;

(34)

функция“ означава индикация за това дали устройството може да охлажда въздуха в закрити помещения, да загрява въздуха в закрити помещения или и двете;

(35)

проектен товар“ означава обявения охладителен товар (Pdesignc ) и/или обявеният отоплителен товар (Pdesignh ) [kW] при изчислителната проектна температура, при което:

а)

за режим на охлаждане Pdesignc е равен на обявената охладителна мощност при Tj = Tdesignc ;

б)

за режим на отопление Pdesignh е равен на частичния товар при Tj = Tdesignh ;

(36)

обявен коефициент на енергийна ефективност“ (EERd(Tj)) означава коефициента на енергийна ефективност за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj ), както е посочено от производителя;

(37)

обявен коефициент на преобразуване“ (COPd(Tj)) означава коефициента на преобразуване за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj ), както е посочено от производителя;

(38)

температура на включване на допълнително подгряване“ (Tbiv ) означава външната температура (Tj ) [°C], обявена от производителя за отопление, при която обявената мощност става равна на частичния товар и под която обявената мощност трябва да бъде допълнена с мощността на спомагателно електрическо подгряване, за да се покрие частичният отоплителен товар;

(39)

гранична работна температура“ (Tol ) означава външната температура [°C], обявена от производителя за отопление, под която климатизаторът не може да осигурява отоплителна мощност. Под тази температура обявената мощност е равна на нула;

(40)

работен режим“ означава режим, съответстващ на часовете с охладителен или отоплителен товар на сградата, при което функцията на устройството за охлаждане или отопление е задействана. В това състояние устройството може периодично да се включва и изключва с цел постигане или поддържане на желаната температура на въздуха в помещението;

(41)

режим „термостатно изключен“ означава режим, съответстващ на часовете без охладителен или отоплителен товар, при което функцията на устройството за охлаждане или отопление е включена, но устройството не действа, тъй като няма охладителен или отоплителен товар. Следователно това състояние е свързано с външните температури, а не с товарите в закритите помещения. Периодичното включване/изключване в работен режим не се счита за режим „термостатно изключен“;

(42)

действие на подгряване на картера на компресора“ означава състояние, при което устройството е задействало нагревател, за да се избегне постъпване на хладилен агент в компресора и по този начин да се ограничи концентрацията на хладилен агент в маслото при пускане на компресора;

(43)

часове на работа в режим „термостатно изключен“ (HTO ) означава годишния брой часове [h/год.], през които се счита, че устройството е в режим „термостатно изключен“, като този брой зависи от сезона и функцията;

(44)

часове на работа в режим „в готовност“ (HSB) означава годишния брой часове [h/год.], през които се счита, че устройството е в режим „в готовност“, като този брой зависи от сезона и функцията;

(45)

часове в режим „изключен“ (HOFF ) означава годишния брой часове [h/год.], през които се счита, че устройството е в режим „изключен“, като този брой зависи от сезона и функцията;

(46)

часове на работа в режим на нагряване на картера на компресора“ (HCK) означава годишния брой часове [h/год.], през които се счита, че устройството е в режим на нагряване на картера на компресора, като този брой зависи от сезона и функцията;

(47)

консумация на електроенергия от едноканални и двуканални климатизатори“ (съответно QSD и QDD ) представлява консумацията на електроенергия от едно- или двуканални климатизатори в режим на охлаждане и/или отопление (според случая) [за едноканални в kWh/h, за двуканални в kWh/год.];

(48)

коефициент на използване“ означава съотношението на сумарната обявена охладителна или отоплителна мощност на всички работещи вътрешни тела към обявената охладителна или отоплителна мощност на външното тяло при стандартни условия на изпитване.


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Трета оценка за изменението на климата 2001 г. Доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(3)  Изменение на климата, Научна оценка на МГИК, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(4)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност

1.

За климатизаторите класовете на енергийна ефективност се определят въз основа на измерванията и изчисленията съгласно приложение VII.

Както за SEER, така и за SCOP трябва да се вземат предвид стандартните проектни условия и броят часове в съответния работен режим или състояние, а стойността за SCOP да се отнася за „среден“ отоплителен сезон съгласно приложение VII. Номиналният коефициент на енергийна ефективност (eerrated) и номиналният коефициент на преобразуване (coprated) трябва да се отнасят за стандартни условия на изпитване съгласно приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност за климатизатори с изключение на двуканални и едноканални модели

Клас на енергийна ефективност

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Таблица 2

Класове на енергийна ефективност за двуканални и едноканални климатизатори

Клас на енергийна ефективност

Двуканални

Едноканални

 

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикетът

1.   ЕТИКЕТ ЗА КЛИМАТИЗАТОРИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНОКАНАЛНИ И ДВУКАНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ

1.1.   Обратими климатизатори класирани в класове на енергийна ефективност от А до G

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „SEER“ и „SCOP“ за охлаждане и отопление, със син знак за вентилатор и въздушна струя за SEER и червен знак за вентилатор и въздушна струя за SCOP;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност. Енергийната ефективност трябва да бъде указана за охлаждане и отопление. За отопление указването на енергийната ефективност за отоплителен сезон при среден климат е задължително. Указването на ефективността за по-топъл и по-студен сезон е незадължително;

V.

за режим на охлаждане: проектния товар в kW, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VI.

за режим за отопление: проектния товар в kW, за до 3 отоплителни сезона, закръглен до първия знак след десетичната запетая. Стойностите за отоплителни сезони, за които не е даден проектният товар, се заместват с „Х“;

VII.

за режим на охлаждане: сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER), закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VIII.

за режим за отопление: сезонния коефициент на преобразуване (SCOP), за до 3 отоплителни сезона, закръглен до първия знак след десетичната запетая. Стойностите за отоплителни сезони, за които не е даден SCOP, се заместват с „Х“;

IX.

годишната консумация на енергия в kWh за година, за охлаждане и отопление, закръглена до най-близкото цяло число. Стойностите за климатични профили, за които не е дадена годишната консумация на енергия, се заместват с „Х“;

X.

нивата на звуковата мощност за вътрешни и външни устройства, изразени в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

XI

Карта на Европа с показани три указателни отоплителни сезона и съответни цветни квадратчета.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 1.5. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

1.2.   Обратими климатизатори, класирани в класове на енергийна ефективност от А+ до F

Image

а)

Посочената в точка 1.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 1.5.

1.3.   Обратими климатизатори, класирани в класове на енергийна ефективност от А++ до E

Image

а)

Посочената в точка 1.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 1.5.

1.4.   Обратими климатизатори за отопление и охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Посочената в точка 1.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 1.5.

1.5.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 120 mm и висок най-малко 210 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен в съответствие със следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“:

широчина: 102 mm, височина: 20 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 103,6 mm.

Image

Означение за сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER) и сезонния коефициент на преобразуване (SCOP):

 

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

 

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст: Calibri bold 16 пункта, главни букви, бяло.

Image

Клас(ове) на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 11 mm; височина: 10 mm; 100 % черно;

Текст: Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Image

Енергия

Текст: Calibri regular 9 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Номинална мощност за охлаждане и отопление в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 10 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Стойности SCOP и SEER, закръглени до първия знак след десетичната запетая:

Текст „SEER“/„SCOP“: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Годишна консумация на енергия в kWh/annum:

Текст „kWh/annum“: Calibri regular 10 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност:

Calibri bold 15 пункта, 100 % черно;

Calibri regular 12 пункта, 100 % черно.

Image

Карта на Европа и цветни квадратчета:

Цветове:

Оранжево: 00-46-46-00.

Зелено: 59-00-47-00.

Синьо: 54-08-00-00.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 102 × 13 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта.

2.   ЕТИКЕТ ЗА КЛИМАТИЗАТОРИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНОКАНАЛНИ И ДВУКАНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ

2.1.   Климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А до G

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „SEER“, със син знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

проектния охладителен товар в kW, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VI.

сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER), закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VII.

годишна консумация на енергия в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число;

VIII.

нивата на звуковата мощност за вътрешни и външни устройства, изразени в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 2.5. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

2.2.   Климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А+ до F

Image

а)

Посочената в точка 2.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 2.5.

2.3.   Климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А++ до E

Image

а)

Посочената в точка 2.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 2.5.

2.4.   Климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Посочената в точка 2.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 2.5.

2.5.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен в съответствие със следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“:

 

Цвят: X-00-00-00.

 

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 93 mm,

 

височина: 18 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 93,7 mm.

Image

Данни за SEER:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст: Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 23 mm; височина: 15 mm; 100 % черно;

Текст: Calibri bold 29 пункта, главни букви, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Номинална мощност в kW:

 

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

 

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на SEER, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Очертание: 3 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Текст „SEER“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Годишна консумация на енергия в kWh/annum:

Текст „kWh/annum“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта

3.   ЕТИКЕТ ЗА КЛИМАТИЗАТОРИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНОКАНАЛНИ И ДВУКАНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ

3.1.   Климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А до G

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „SCOP“, с червен знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност. Указването на енергийната ефективност за отоплителен сезон със среден климат е задължително. Указването на ефективността за по-топъл и по-студен климат е незадължително;

V.

проектния отоплителен товар в kW, за до 3 отоплителни сезона, закръглен до първия знак след десетичната запетая. Стойностите за отоплителни сезони, за които не е даден проектен товар, се заместват с „Х“;

VI.

сезонния коефициент на преобразуване (SCOP), за до 3 отоплителни сезона, закръглен до първия знак след десетичната запетая. Стойностите за отоплителни сезони, за които не е даден SCOP, се заместват с „Х“;

VII.

годишната консумация на енергия в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число. Стойностите за отоплителни сезони, за които не е дадена годишната консумация на енергия, се представят с „Х“;

VIII.

нивата на звуковата мощност за вътрешни и външни устройства, изразени в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

IX.

Карта на Европа с показани три указателни отоплителни сезона и съответни цветни квадратчета.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3.5. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

3.2.   Климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А+ до F

Image

а)

Посочената в точка 3.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 3.5.

3.3.   Климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А++ до E

Image

а)

Посочената в точка 3.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 3.5.

3.4.   Климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Посочената в точка 3.1 информация се включва в етикета.

б)

Оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с точка 3.5.

3.5.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен — според следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 93 mm, височина: 18 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 93,7 mm.

Image

Данни за SCOP:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст: Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Image

Клас(ове) на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 11 mm; височина: 10 mm; 100 % черно;

Текст: Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Image

Номинална мощност в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 10 пункта, 100 % черно.

Стойност„XY,Z“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на SCOP, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Текст „SCOP“: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Годишна консумация на енергия в kWh/annum:

Текст „kWh/annum“: Calibri regular 10 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 11 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 15 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 12 пункта, 100 % черно.

Image

Карта на Европа и цветни квадратчета:

Цветове:

 

Оранжево: 00-46-46-00.

 

Зелено: 59-00-47-00.

 

Синьо: 54-08-00-00.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта

4.   ЕТИКЕТ ЗА ДВУКАНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ

4.1.   Обратими двуканални климатизатори, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „EER“ и „COP“ за охлаждане и отопление, със син знак за вентилатор и въздушна струя за EER и червен знак за вентилатор и въздушна струя за COP;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност. Енергийната ефективност трябва да бъде указана за охлаждане и отопление;

V.

номиналната мощност за охладителен и отоплителен режим в kW, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

EERrated и COPrated, закръглени до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часовата консумация на енергия в kWh за 60 минути, за охладителен и отоплителен режим, закръглена до най-близкото цяло число;

VIII.

нивото на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.2. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

4.2.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен — според следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за EER и COP:

Текст: Calibri regular 10 пункта, 100 % черно

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Класове на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 11 mm; височина: 10 mm; 100 % черно;

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност за охладителен и отоплителен режим в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойности COP и EER, закръглени до първия знак след запетаята:

Текст „EER“/„COP“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60min.:

Текст „kWh/60min*“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта

4.3.   Двуканални климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „EER“, със син знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

номинална мощност в kW за охлаждане, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

EERrated, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часова консумация на енергия в kWh за 60 минути, закръглена до най-близкото цяло число;

VIII.

ниво на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число;

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.4. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

4.4.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен в съответствие със следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за EER:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 15 mm; 100 % черно;

Текст:

Calibri bold 30 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 14 пункта, бяло.

Image

Енергия

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на EER, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Текст „EER“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60min.:

Текст „kWh/60min*“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: 100 % синьозелено; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта

4.5.   Двуканални климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „COP“, с червен знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

номиналната мощност за отопление в kW, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

COPrated, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часова консумация на енергия в kWh за 60 минути, закръглена до най-близкото цяло число;

VIII.

нивото на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 4.6. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

4.6.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен в съответствие със следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: 100 % синьозелено; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за COP:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 15 mm; 100 % черно;

Текст:

Calibri bold 30 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 14 пункта, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular, 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на COP, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Текст „COP“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60min.:

Текст „kWh/60min*“.: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта.

5.   ЕТИКЕТ ЗА ЕДНОКАНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ

5.1.   Обратими едноканални климатизатори, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „EER“ и „COP“ за охлаждане и отопление, със син знак за вентилатор и въздушна струя за EER и червен знак за вентилатор и въздушна струя за COP;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност. Енергийната ефективност трябва да бъде указана за охлаждане и отопление;

V.

номиналната мощност за охладителен и отоплителен режим в kW, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

EERrated и COPrated, закръглени до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часовата консумация на енергия в kWh за 60 минути, за охлаждане и отопляване, закръглена до един знак след запетаята;

VIII.

нивото на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 5.2. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

5.2.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен в съответствие със следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за EER и COP:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Класове на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 11 mm; височина: 10 mm; 100 % черно;

Текст: Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност за охлаждане и отопление в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойности EER и COP, закръглени до първия знак след запетаята:

Текст: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60min:

Текст „kWh/60min*“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта

5.3.   Едноканални климатизатори само за охлаждане, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „EER“, със син знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

номиналната мощност за охлаждане в kW, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

EERrated, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часовата консумация на енергия в kWh за 60 минути, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VIII.

нивото на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 5.4. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

5.4.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен — според следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за EER:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 15 mm; 100 % черно;

Текст:

Calibri bold 30 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 14 пункта, главни букви, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular, 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на EER, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Текст „EER“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60min.:

Текст „kWh/60min*“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: 100 % синьозелено; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта.

5.5.   Едноканални климатизатори само за отопление, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до D

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

текст „COP“, с червен знак за вентилатор и въздушна струя;

IV.

енергийната ефективност; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на уреда, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

номиналната мощност за отопление в kW, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

VI.

COPrated, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

VII.

часовата консумация на енергия в kWh за 60 минути, закръглена до най-близкото цяло число;

VIII.

нивото на звуковата мощност за вътрешно устройство, изразено в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглено до най-близкото цяло число.

Всички изисквани стойности се определят в съответствие с приложение VII.

б)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 5.6. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка.

5.6.   Оформление на етикета

Image

където:

i)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii)

Фонът трябва да бъде бял.

iii)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт, черен — според следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv)

Етикетът трябва да отговаря на следните изисквания (числата се отнасят за горната фигура):

Image

Очертание на етикета на ЕС: линия: 5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: Цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: Цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 82 mm, височина: 16 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Данни за COP:

Текст: Calibri regular 10 пункта, главни букви, 100 % черно

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; отстояние: 1,3 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: X-00-X-00,

Пети клас: X-30-X-00,

Шести клас: X-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст:

Calibri bold 18 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 7 пункта, бяло.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 15 mm; 100 % черно;

Текст:

Calibri bold 30 пункта, главни букви, бяло;

Calibri bold 14 пункта, главни букви, бяло.

Image

Енергия:

Текст: Calibri regular, 8 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

„Минути“ — превод:

Текст: Calibri regular, 7 пункта, 100 % черно.

Image

Номинална мощност в kW:

Текст „kW“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY,Z“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Стойност на COP, закръглена до първия знак след десетичната запетая:

Текст „COP“: Calibri regular 14 пункта, главни букви, 100 % черно.

Стойност „X,Y“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Часова консумация на енергия в kWh/60 минути:

Текст „kWh/60min*“: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Стойност „XY“: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчване на шум:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 22 пункта, 100 % черно.

Текст: Calibri regular 14 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 82 × 10,5 mm.

Image

Контролен период:

Текст: Calibri bold 10 пункта


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш се дава в следната последователност:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела — климатизатор за помещения или вътрешни/външни елементи на климатизатор;

в)

без да се засягат изискванията по схемата на Съюза за екомаркировката, когато на модела е присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да се добави копие от въпросния знак;

г)

нива на звуковата мощност вътре в помещение и на открито, измерена при стандартни условия на изпитване за режим на охлаждане и/или отопление;

д)

наименование и потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) на използвания хладилен агент и следният стандартен текст:

„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието за глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или сами да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.“

2.

Освен това, когато ефективността е обявена въз основа на сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER), в продуктовия фиш за климатизатори трябва да се включи и следната информация относно режима на охлаждане:

а)

SEER и класът на енергийна ефективност на модела (на устройство или на комбинация от устройства) в съответствие с определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII за режима на охлаждане, както и с граничните стойности за класовете, посочени в приложение II;

б)

индикативната годишна консумация на електроенергия QCE в kWh/год. през охладителния сезон съгласно определенията и методиките за изпитване съответно в приложения I и VII. Тя трябва да бъде описана по следния начин: „Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“;

в)

проектният товар Pdesignc в kW в режим на охлаждане съгласно определенията и методиките за изпитване съответно в приложения I и VII.

3.

В допълнение, когато ефективността е обявена въз основа на сезонния коефициент на преобразуване (SCOP), в продуктовия фиш трябва да се включи и следната информация относно режима на отопление:

а)

SCOP и класът на енергийна ефективност на модела на устройство или на комбинация от устройства за режима на отопление съгласно определенията и методиките за изпитване съответно в приложения I и VII, както и граничните стойности за класовете, посочени в приложение II;

б)

индикативната годишна консумация на електроенергия QHE в kWh/год. за среден отоплителен сезон съгласно определенията и методиките за изпитване съответно в приложения I и VII. Тя трябва да бъде описана по следния начин: „Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“;

в)

други определени отоплителни сезони, за които устройството е обявено като подходящо, с варианти (незадължителни) за по-топли или по-студени сезони съгласно приложение I;

г)

проектният товар Pdesignh в kW в режим на отопление съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII;

д)

обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване, за която е изчислен SCOP при стандартни проектни условия.

4.

В допълнение, когато ефективността е обявена въз основа на номиналния коефициент на енергийна ефективност (EERrated) или на номиналния коефициент на преобразуване (COPrated), в продуктовия фиш трябва да се включи и следната информация:

а)

класът на енергийна ефективност на модела съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII, както и граничните стойности за класовете, посочени в приложение II;

б)

за двуканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия QDD в kWh за 60 минути съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII. Тя трябва да бъде описана по следния начин: „Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“;

в)

за едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия QSD в kWh за 60 минути съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII. Тя трябва да бъде описана по следния начин: „Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“;

г)

охладителната мощност Prated в kW на уреда съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII;

д)

отоплителната мощност Prated в kW на уреда съгласно определенията и методиките за изпитване в приложения I и VII.

5.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели климатизатори на един и същ доставчик.

6.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точки 1—4, ако не е вече посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Техническа документация

Техническата документация, спомената в член 3, параграф 1, буква в), включва минимум следното:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на уреда, което да позволи той да бъде идентифициран еднозначно и лесно. Едноканалните климатизатори трябва да бъдат наричани „локални климатизатори“;

в)

когато е уместно, библиография за приложените хармонизирани стандарти;

г)

когато е уместно, библиография за другите изчислителни методи, технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

име и подпис на лицето, упълномощено да подписва от името на доставчика;

е)

когато е уместно, техническите параметри за измервания съгласно приложение VII:

i)

габаритни размери;

ii)

уточняване на вида на климатизатора;

iii)

уточняване дали климатизаторът е предназначен само за охлаждане или само за отопление, или и за двете;

iv)

клас на енергийната ефективност на модела съгласно приложение II;

v)

коефициент на енергийна ефективност (EERrated) и коефициент на преобразуване (COPrated) за едно- и двуканални климатизатори или сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) и сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) за други видове климатизатори;

vi)

отоплителният сезон, за който уредът е обявен като подходящ;

vii)

нива на звуковата мощност, изразени в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

viii)

наименованието и ПГЗ на използвания хладилен агент;

ж)

резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение VII.

В края на горепосочения списък доставчиците могат да включат допълнителни данни.

Когато информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел климатизатори, е получена чрез изчисление въз основа на проектното решение или чрез екстраполация на данни за друг еквивалентен уред или и по двата начина, документацията трябва да включва подробности за тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други еквивалентни модели уреди, за които информацията е била получена на същата основа.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, в които не може да се очаква крайните потребители да видят на място предлагания продукт

1.

Информацията, спомената в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

клас на енергийна ефективност на модела съгласно приложение II;

б)

за климатизатори, различни от едноканални и двуканални:

i)

сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) и/или сезонен коефициент на преобразуване (SCOP);

ii)

проектен товар (в kW);

iii)

годишна консумация на електроенергия;

iv)

сезон на охлаждане и всички отоплителни сезони („среден, по-студен, по-топъл“), за които уредът е обявен като подходящ;

в)

за едноканални и двуканални климатизатори:

i)

коефициент на енергийна ефективност (EER) и/или коефициент на преобразуване (COP);

ii)

номинална мощност (kW);

iii)

за двуканални климатизатори — часова консумация на електроенергия за охлаждане и/или отопление;

iv)

за едноканални климатизатори — часова консумация на електроенергия за охлаждане и/или отопление;

г)

нива на звуковата мощност, изразени в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

д)

наименованието и ПГЗ на използвания хладилен агент;

2.

Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение IV.

3.

Цялата информация, посочена в настоящото приложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Измервания и изчисления

1.

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент трябва да се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или друг надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита че са с ниска степен на неопределеност. Те трябва да са съобразени с всички технически параметри, посочени по-долу.

2.

При определянето на сезонната консумация на енергия, сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER) и сезонния коефициент на преобразуване (SCOP) се вземат предвид:

а)

европейските сезонни условия съгласно таблица 1 от настоящото приложение;

б)

стандартните проектни условия съгласно таблица 3 от настоящото приложение;

в)

консумацията на електроенергия за всички съответни режими на работа, като се използват времевите стойности, определени в таблица 4 от настоящото приложение;

г)

последици от влошаването на енергийната ефективност, причинено от повторно кратковременен режим (ако се използва такъв) в зависимост от вида на регулирането на охладителната и/или отоплителната мощност;

д)

поправки на сезонните коефициенти на преобразуване за условия, при които отоплителната мощност не може да покрие съответния товар;

е)

приносът на спомагателния нагревател (ако има такъв) при изчисляването на сезонната ефективност на дадено устройство в отоплителен режим.

3.

Когато информацията относно конкретен модел, който е комбинация от вътрешно(и) и външно(и) тяло(тела), е получена чрез изчисляване въз основа на проектното решение и/или чрез екстраполация на данни за други комбинации, документацията следва да съдържа подробности за тези изчисления и/или екстраполации, както и за изпитванията, проведени за проверка на точността на извършените изчисления (включително подробности за математическия модел за изчисляване на показателите на такива комбинации и за измерванията, направени за проверка на въпросния модел).

4.

Коефициентът на енергийна ефективност (EERrated) и, когато е приложимо, коефициентът на преобразуване (COPrated) за едноканални и двуканални климатизатори трябва да бъдат определени при стандартните условия на изпитване, посочени в таблица 2 от настоящото приложение.

5.

При изчисляването на консумацията на електроенергия за охлаждане и/или отопление трябва да се взема предвид консумацията на електроенергия при всички съответни режими на работа, когато е уместно, като се използват времевите интервали, определени в таблица 4 от настоящото приложение.

Таблица 1

Номер на двойката стойности (j), външна температура (Tj) в °C и брой на часовете за двойка стойности (hj) за сезона на охлаждане и за отоплителните сезони „среден“, „по-топъл“ и „по-студен“. „db“ е температура по сухия термометър

СЕЗОН НА ОХЛАЖДАНЕ

 

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

 

 

 

 

 

 

Среден

По-топъл

По-студен

j

#

Tj

°C

hj

h

 

j

#

Tj

°C

hjA

h

hjW

h

hjC

h

 

db

 

 

 

db

 

 

 

1

17

205

 

1 до 8

– 30 до – 23

0

0

0

2

18

227

 

9

–22

0

0

1

3

19

225

 

10

–21

0

0

6

4

20

225

 

11

–20

0

0

13

5

21

216

 

12

–19

0

0

17

6

22

215

 

13

–18

0

0

19

7

23

218

 

14

–17

0

0

26

8

24

197

 

15

–16

0

0

39

9

25

178

 

16

–15

0

0

41

10

26

158

 

17

–14

0

0

35

11

27

137

 

18

–13

0

0

52

12

28

109

 

19

–12

0

0

37

13

29

88

 

20

–11

0

0

41

14

30

63

 

21

–10

1

0

43

15

31

39

 

22

–9

25

0

54

16

32

31

 

23

–8

23

0

90

17

33

24

 

24

–7

24

0

125

18

34

17

 

25

–6

27

0

169

19

35

13

 

26

–5

68

0

195

20

36

9

 

27

–4

91

0

278

21

37

4

 

28

–3

89

0

306

22

38

3

 

29

–2

165

0

454

23

39

1

 

30

–1

173

0

385

24

40

0

 

31

0

240

0

490

 

 

 

 

32

1

280

0

533

 

 

 

 

33

2

320

3

380

 

 

 

 

34

3

357

22

228

 

 

 

 

35

4

356

63

261

 

 

 

 

36

5

303

63

279

 

 

 

 

37

6

330

175

229

 

 

 

 

38

7

326

162

269

 

 

 

 

39

8

348

259

233

 

 

 

 

40

9

335

360

230

 

 

 

 

41

10

315

428

243

 

 

 

 

42

11

215

430

191

 

 

 

 

43

12

169

503

146

 

 

 

 

44

13

151

444

150

 

 

 

 

45

14

105

384

97

 

 

 

 

46

15

74

294

61

Общо

 

2 602

 

 

 

4 910

3 590

6 446


Таблица 2

Стандартни условия на изпитване, температурите на въздуха са по сухия термометър (тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

Вид уреди

Функция

Температура на въздуха вътре в помещението

(°C)

Външна температура на въздуха

(°C)

климатизатори, с изключение на едноканални

охлаждане

27 (19)

35 (24)

отопление

20 (макс. 15)

7(6)

едноканални климатизатори

охлаждане

35 (24)

35 (24) (1)

отопление

20 (12)

20 (12) (1)


Таблица 3

Стандартни проектни условия, температурите на въздуха са по сухия термометър (тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

Функция / сезон

Температура на въздуха вътре в помещенията

(°C)

Външна температура на въздуха

(°C)

Температура на включване на допълнително подгряване

(°C)

Гранична работна температура

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

охлаждане

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

липсва

липсва

отопление / среден

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

макс. 2

макс. – 7

отопление / по-топъл

Tdesignh = 2 (1)

макс. 7

макс. 2

отопление / по-студен

Tdesignh = – 22 (– 23)

макс. – 7

макс. – 15


Таблица 4

Часове на работа по вид уреди и по режим на функциониране, които следва да се използват за изчисляване на консумацията на електроенергия

Вид на уреда / функции (ако има)

Мерна единица

Отоплителен сезон

Режим „включен“

Режим „термостатно изключен“

Режим „в готовност“

Режим „изключен“

Режим на нагряване на картера на компресора

 

 

 

охлаждане: HCE

отопление: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални модели

Режим на охлаждане, ако уредът е само за охлаждане

h/година

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Режим на охлаждане и на отопление, ако уредът има и двата режима

Режим на охлаждане

h/година

 

350

221

2 142

0

2 672

Режим на отопление

h/година

Среден

1 400

179

0

0

179

По-топъл

1 400

755

0

0

755

По-студен

2 100

131

0

0

131

Режим на отопление, ако уредът е само за отопление

h/година

Среден

1 400

179

0

3 672

3 851

По-топъл

1 400

755

0

4 345

4 476

По-студен

2 100

131

0

2 189

2 944

Двуканални климатизатори

 

 

охлаждане: HCE

отопление: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Режим на охлаждане, ако уредът е само за охлаждане

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва

Режим на охлаждане и на отопление, ако уредът има и двата режима

Режим на охлаждане

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва

Режим на отопление

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва

Режим на отопление, ако уредът е само за отопление

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва

Едноканални климатизатори

 

 

охлаждане: HCE

отопление: HHE

 

 

 

 

Режим на охлаждане

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва

Режим на отопление

h/60 мин.

 

1

липсва

липсва

липсва

липсва


(1)  При едноканалните климатизатори кондензаторът (изпарителят) при охлаждане (отопление) засмуква въздух не отвън, а от помещението.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, упоменати в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите-членки трябва да прилагат следната процедура за проверка за изискванията, посочени в приложение II.

1.

Органите на държавите-членки изпитват една единствена бройка.

2.

С изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако неговият сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) или сезонен коефициент на преобразуване (SCOP), ако е приложим, е не по-малък от обявената стойност минус 8 %. Стойностите на SEER и SCOP трябва да бъдат определени в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако резултатите за режим „изключен“ и режим „в готовност“ не надвишават граничните стойности с повече от 10 % и коефициентът на енергийна ефективност (EERrated) или коефициентът на преобразуване (COPrated), ако е приложим, е не е по-малък от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP трябва да бъдат определени в съответствие с приложение II.

Счита се че моделът климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в настоящия регламент, според приложимостта, ако максималното ниво на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

3.

Ако резултатът, посочен в точка 2, не бъде постигнат, органът за надзор на пазара трябва да изпита три допълнителни устройства, избрани на случаен принцип.

4.

С изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако средната стойност за трите устройства на сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER) или на сезонния коефициент на преобразуване (SCOP), ако е приложим, е не по-малка от обявената стойност минус 8 %. Стойностите на SEER и SCOP трябва да бъдат определени в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако средните резултати за трите устройства за режим „изключен“ и режим „в готовност“ не надвишават граничните стойности с повече от 10 % и средната стойност на коефициента на енергийна ефективност (EERrated) или на коефициента на преобразуване (COPrated), ако е приложим, е не е по-малка от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP трябва да бъдат определени в съответствие с приложение II.

Счита се че моделът климатизатор отговаря на разпоредбите, формулирани в настоящия регламент, според приложимостта, ако средната стойност за трите устройства на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

5.

Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът не е в съответствие с настоящия регламент.

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент държавите-членки трябва да прилагат процедурите, посочени в приложение II, и хармонизирани стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване и изчисляване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище.


Top