EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1070

Регламент (ЕО) № 1070/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 300, 14.11.2009, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 206 - 222

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1070/oj

14.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1070/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 октомври 2009 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Осъществяването на обща транспортна политика изисква ефикасна система за въздушен транспорт, която позволява безопасно, редовно и устойчиво функциониране на въздушния транспорт, като се оптимизира капацитетът и се улеснява свободното движение на стоки, хора и услуги.

(2)

Приемането от Европейския парламент и Съвета на първия пакет от законодателството за Единното европейско небе, по-специално Регламент (ЕО) № 549/2004 от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамков регламент) (4), Регламент (ЕО) № 550/2004 от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (5), Регламент (ЕО) № 551/2004 от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (6) и Регламент (ЕО) № 552/2004 от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (7), положи солидна правна основа за непрекъснатото функционираща, оперативно съвместима и безопасна система за управление на въздушното движение (УВД).

(3)

Групата на високо равнище за бъдещето на европейската авиационна регулаторна рамка за авиацията („Групата на високо равнище“) бе създадена през ноември 2006 г. в отговор на настойчивото искане от страна на бранша, държавите-членки и други заинтересовани страни за опростяване и увеличаване на ефективността на регулаторната рамка за авиацията в Европа. Групата на високо равнище, състояща се от представители на мнозинството от заинтересованите страни, представи през юли 2007 г. доклад, съдържащ препоръки за това, как да бъде подобрено функционирането и управлението на европейската авиационна система. Групата на високо равнище препоръча на проблемите на опазването на околната среда да се отдаде същото значение, както на безопасността и ефективността на авиационната система, и настоя индустрията и регулаторните органи да работят в сътрудничество, за да гарантират възможно най-голям принос на УВД за устойчивостта на авиацията.

(4)

На своето заседание от 7 април 2008 г. Съветът прикани Комисията да разработи в съответствие с препоръките на Групата на високо равнище цялостен системен подход в съответствие с концепцията „от врата до врата“ за повишаване на безопасността, подобряване на УВД и подобряване на разходната ефективност.

(5)

За да приключи изграждането на Единното европейско небе, е необходимо да бъдат приети допълнителни мерки на равнището на Общността, по-специално с оглед подобряване функционирането на европейската авиационна система в ключови области като например околната среда, капацитета на полетите, както и разходната ефективност, като всички те отчитат първостепенните цели, свързани с безопасността. Необходимо е също така законодателството за Единното европейско небе да бъде приведено в съответствие с техническия напредък.

(6)

Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (8) изисква разработването и изпълнението на Генерален план за УВД. Изпълнението на Генералния план за УВД изисква регулаторни мерки в подкрепа на разработването, въвеждането и финансирането на нови концепции и технологии. Резултатът от това следва да бъде система от напълно хармонизирани и оперативно съвместими компоненти, които да гарантират високо качество на въздушния транспорт в Европа. Графикът за реализирането на Единно европейско небе следва да отчете сроковете, предвидени за фазите за развитие и разгръщане на програмата SESAR като част от Единното европейско небе. Двата процеса следва да протичат в тясна координация.

(7)

Концепцията за общи проекти, предназначени да подпомагат ползвателите на въздушното пространство и/или доставчиците на аеронавигационно обслужване с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, предоставянетона аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство, по-специално такива, които биха могли да бъдат необходими за изпълнение на Генералния план за УВД, не следва да възпрепятства вече съществуващи проекти, приети от една или няколко държави-членки със сходни цели. Разпоредбите относно финансирането на осъществяването на общи проекти не следва да предрешават начина, по който са организирани тези общи проекти. Комисията може да предложи възможност за използване на финансиране чрез трансевропейската мрежа или финансиране от Европейската инвестиционна банка за подпомагане на общи проекти, по-специално за ускоряване на разгръщането на програмата SESAR, в рамките на многогодишната финансова рамка. Без да се нарушава достъпът до това финансиране, държавите-членки следва да имат свободата да решават как да бъдат използвани приходите, получени от търговията с квоти по схемата за търговия с емисии в авиационния сектор, и в този контекст да преценят дали част от тези приходи би могла да бъде използвана за финансиране на общи проекти на равнище функционални блокове въздушно пространство.

(8)

По-специално при въвеждането на общи проекти следва да се следи, включително чрез прилагане на подробно и прозрачно счетоводство, да бъде гарантирано, че на ползвателите на въздушното пространство не се налагат двойно такси. Общите проекти следва да бъдат осъществявани в полза на всички заинтересовани лица и следва да гарантират равното им третиране.

(9)

За осигуряването на последователен и надежден надзор върху предоставянето на обслужване в рамките на цяла Европа на националните органи за надзор следва да се гарантира достатъчна независимост и ресурси. Тази независимост не следва да препятства тези органи при изпълнението на техните задачи в дадена административна рамка.

(10)

Националните органи за надзор играят ключова роля в реализирането на Единното европейско небе и поради това Комисията следва да улеснява сътрудничеството помежду им, за да се даде възможност за обмен на най-добри практики и развитие на общ подход, включително чрез засилено сътрудничество на регионално равнище. Това сътрудничество следва да се осъществява редовно.

(11)

Социалните партньори следва да бъдат по-добре информирани и консултирани за всички мерки, които имат значими социални последици. На равнище Общност следва да се направи консултация също така с Комитета за секторен диалог, създаден с Решение 98/500/ЕО на Комисията (9).

(12)

Необходимо е да бъде установена рамка за определяне, въвеждане и прилагане на задължителни цели за ефективност в ключови области от дейността в съответствие с политиките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), за да се подобри функционирането на УВД и аеронавигационното обслужване (АНО). Подходящият механизъм за докладване, анализ, оценка и разпространение на данни за работата на УВД и АНО следва да бъде неразделна част от подобна рамка, заедно със съответната система от стимули за насърчаване постигането на целите.

(13)

Националните органи за надзор следва да разполагат с гъвкавост, за да отразяват специфичните национални или регионални обстоятелства при формулирането на националните или регионалните планове. При одобряването или приемането на националните планове държавите-членки следва да имат право да правят подходящи изменения.

(14)

При определяне на таксите за аеронавигационно обслужване Комисията и държавите-членки следва да се стремят да използват общи прогнози. Следва да бъде разрешена известна гъвкавост в случаите, в които трафикът се различава значително от прогнозите, по-специално чрез използването на подходящи механизми за предупреждение.

(15)

В разходите, определени от държавите-членки на национално равнище или на равнище функционален блок въздушно пространство, за които е предвидено да бъдат разделени между ползвателите на въздушното пространство, следва да се отчитат целите за ефективност.

(16)

По отношение на трансграничното предоставяне на обслужване държавите-членки следва да гарантират, че определянето на доставчик на аеронавигационно обслужване на въздушното движение не се забранява от националната правна система по съображението, че той е установен в друга държава-членка или е собственост на граждани на посочената държава-членка.

(17)

Националните органи за надзор следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират високо равнище на безопасност, включително възможността за издаване на отделен сертификат за всеки вид аеронавигационно обслужване, като се отчита необходимостта от разходна ефективност и съгласуваност на разходите и като се избягва дублирането.

(18)

Функционалните блокове въздушно пространство са от ключово значение за укрепване на сътрудничеството между доставчиците на аеронавигационно обслужване за подобряване на функционирането и създаване на полезни взаимодействия. Държавите-членки следва да изградят функционални блокове въздушно пространство в разумни времеви рамки. За тази цел и за оптимизиране на взаимодействието между функционалните блокове въздушно пространство в Единното европейско небе заинтересованите държави-членки следва да сътрудничат помежду си и в случаите, в които това е подходящо, да сътрудничат с трети държави.

(19)

Когато държави-членки създават функционален блок въздушно пространство, други държави-членки, Комисията и заинтересовани участници имат възможност да представят своите становища, с цел да се улесни обменът на мнения. Тези становища следва да имат само консултативен характер за съответните държави-членки.

(20)

В случай на затруднения в преговорния процес по отношение на създаването на функционални блокове въздушно пространство Комисията може да назначи координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство („координатор“). Задачите на координатора следва да имат за цел предоставянето на помощ за преодоляването на такива затруднения, без да се засяга суверенитетът на съответните държави-членки и съобразно случая, суверенитетът на трети държави, участващи в същия функционален блок въздушно пространство. Разходите във връзка с дейността на координатора не следва да се отразяват върху държавните бюджети на държавите-членки.

(21)

Докладите на Комисията за преглед на ефективността на работата на Евроконтрол, както и окончателният доклад на Групата на високо равнище, потвърждават, че трасовата мрежа и структурата на въздушното пространство не могат да бъдат разработвани изолирано, тъй като всяка държава-членка представлява неразделна част от европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) както вътре, така и извън Общността. Следователно за нуждите на общия въздушен трафик следва да бъде създадено все по-интегрирано оперативно въздушно пространство.

(22)

С оглед на създаването на функционални блокове въздушно пространство и създаването на схема за функциониране Комисията следва да определи и да вземе предвид необходимите условия за Общността за създаване на Единен европейски район за полетна информация (SEFIR), който държавите-членки да изискат от ИКАО както в съответствие с установените процедури на тази организация, така и с правата, задълженията и отговорностите на държавите-членки съгласно Конвенцията за международната гражданска авиация от 7 декември 1944 г. („Чикагската конвенция“). Чрез обхващане на въздушното пространство, което е под отговорността на държавите-членки, SEFIR следва да улесни общото планиране и интегрираните операции, за да бъдат преодолени регионалните зони на насищане. Този SEFIR следва да разполага с необходимата гъвкавост, за да отразява специфичните нужди като интензивност на трафика и изисквано равнище на комплексност.

(23)

Ползвателите на въздушното пространство са изправени пред коренно различни условия за достъп до различни части на въздушното пространство на Общността и свобода на движение в тях. Това се дължи на липсата на хармонизирани правила за полети на Общността, по-конкретно на липсата на хармонизирана класификация на въздушното пространство. Следователно Комисията следва да хармонизира подобни правила на базата на стандартите на ИКАО.

(24)

Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) следва да бъде проектирана и изпълнена с оглед на постигане на безопасност, устойчивост на околната среда, увеличаване на капацитета и повишаване на разходната ефективност за цялата мрежа на въздушния транспорт. Както беше подчертано в доклада на Комисията за преглед на ефективността на работата на Евроконтрол „Оценка на инициативите за функционални блокове въздушно пространство и техния принос за подобряване на дейността“ от 31 октомври 2008 г., това може да бъде постигнато най-добре чрез координирано управление на мрежата на въздушния транспорт на равнище Общност.

(25)

В съответствие с Декларацията на държавите-членки по военните въпроси, свързани с Единното европейско небе, придружаваща Регламент (ЕО) № 549/2004, гражданското/военното сътрудничество и координация следва да играят основополагаща роля във въвеждането на Единното европейско небе с оглед подобряване на гъвкавото използване на въздушното пространство за постигане на целите по функционирането на Единното европейско небе, като се отчита в достатъчна степен ефективността на военните мисии.

(26)

Важно е да се постигне обща хармонизирана структура на въздушното пространство по отношение на трасетата, сегашната и бъдещата организация на въздушното пространство да се базира на общи принципи, да се осигури постепенно прилагане на Генералния план за УВД, да се оптимизира използването на оскъдните ресурси и да се избягват излишните разходи за оборудване, както и да се проектира и управлява въздушното пространство съгласно хармонизирани правила. За тази цел Комисията би следвало да приеме необходимите правила и решения за прилагане с правно обвързващо действие.

(27)

Списъкът на функциите по управлението и проектирането на мрежата следва да бъде изменен по такъв начин, че в него при необходимост да бъдат включени бъдещи мрежови функции, определени от Генералния план за УВД. При това изменение Комисията следва да използва в максимална възможна степен експертния потенциал на Евроконтрол.

(28)

Групата на високо равнище препоръча изграждането на нови или разширени функции върху съществуващата основа и повишаване на ролята на Евроконтрол, като на Общността се предоставя статут на единствен регулаторен орган и се спазва принципът за отделяне на регулирането от предоставянето на обслужване. Комисията съответно следва да повери на реформирания Евроконтрол, който е въвел нови правила за управление, изпълнението на задачи, свързани с различни функции, които не включват приемането на задължителни мерки с общ обхват или упражняване на политическа свобода на действие. Изпълнението на посочените задачи от Евроконтрол следва да се извършва по безпристрастен начин, при ефективност на разходите и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

(29)

Следва да се въведат адекватни мерки за повишаване на ефективността на управление на потоците въздушно движение, с цел да се подпомагат съществуващите оперативни звена, включително Централния орган за управление на потоците на Евроконтрол, за осигуряване на ефикасно провеждане на полетите. Освен това Съобщението на Комисията относно план за действие по отношение на капацитета, ефективността и безопасността на летищата в Европа подчертава необходимостта от осигуряване на оперативно съгласуване между полетните планове и летищните слотове. В допълнение Наблюдаващият орган на Общността за капацитета на летищата би могъл да спомогне за предоставянето на държавите-членки на обективна информация за постигане на съответствие между капацитета на летищата и капацитета на УВД, без да се накърняват компетенциите им в тази област.

(30)

Осигуряването на съвременна, пълна, висококачествена и навременна аеронавигационна информация оказва значително въздействие върху безопасността и улесняването на достъпа до въздушното пространство на Общността и свободата на движение в него. Вземайки предвид Генералния план за УВД, Комисията следва да поеме инициативата да модернизира посочения сектор в сътрудничество с Евроконтрол и да гарантира достъпа на ползвателите до тези данни посредством единен общодостъпен пункт, осигуряващ модерен, лесен за ползване и валидиран интегриран брифинг.

(31)

За електронния портал за метеорологична информация Комисията следва да вземе предвид различните източници на информация, включително от определените доставчици на обслужване, когато това е приложимо.

(32)

За да се избегне излишната административна тежест и припокриването на процедурите за проверка, издадените сертификати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (10) следва да бъдат приети за целите на настоящия регламент, когато се прилагат за съставни части или системи.

(33)

Сертификат, който е издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и се използва за доказване на алтернативни начини на съответствие с основните изисквания на Регламент (ЕО) № 552/2004, следва да се придружава от техническо досие, както се изисква за целите на сертифицирането от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ).

(34)

Някои изисквания на Регламент (ЕО) № 552/2004 не следва да се прилагат за системите, въведени в експлоатация преди 20 октомври 2005 г. Националните органи за надзор и доставчиците на аеронавигационно обслужване следва да разполагат със свобода да съгласуват на национално равнище процедурите и документацията, които се изискват за доказване на съответствието на системите за УВД, въведени в експлоатация преди 20 октомври 2005 г., с основните изисквания на Регламент (ЕО) № 552/2004. Правилата за прилагане и спецификациите на Общността, приети след приемането на настоящия регламент, следва да отчитат тези разпоредби и те не следва да водят до изискване за представяне на документи със задна дата.

(35)

В окончателния си доклад до Комисията Групата на високо равнище препоръча програмата SESAR специално да обърне внимание на определението за оперативно съвместими процедури, системи и обмен на информация в рамките на Европа и с останалата част от света. Това би следвало да включва също разработването на съответни стандарти и определянето на нови правила за прилагане или спецификации на Общността в контекста на Единното европейско небе.

(36)

При приемането на мерки по прилагане, включително стандарти, установени от Евроконтрол, Комисията следва да гарантира, че в мерките са включени всички необходими подобрения на първоначалните стандарти и напълно е отчетена необходимостта от избягване на двойно регулиране.

(37)

Едновременното преследване на целите по повишаването на стандартите за безопасност на въздушното движение и подобряването на цялостното функциониране на УВД и АНО за общото въздушно движение в Европа налага изискването да се отчита човешкият фактор. Поради това държавите-членки следва да обмислят въвеждане на принципите на „културата на справедливост“.

(38)

С оглед на предложеното разширяване на компетентността на Европейската агенция за авиационна безопасност, така че да обхваща и безопасността на управлението на въздушното движение, следва да се гарантира съгласуваност между Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008.

(39)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11). Тези мерки следва да бъдат приети в подходящи времеви рамки, с цел да бъдат спазени крайните срокове, определени в настоящия регламент и в Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004, (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008.

(40)

По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощие да актуализира мерки в отговор на развитието на техническите или оперативните концепции, както и да определя основните критерии и процедури за упражняването на определени функции по управление на мрежата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 чрез допълването им с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(41)

Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО.

(42)

Изявлението на министрите относно летище Гибралтар, договорено в Кордоба на 18 септември 2006 г. („изявлението на министрите“) по време на първата среща на министрите на Форума за диалог относно Гибралтар, ще замени Съвместната декларация за летище Гибралтар, направена в Лондон на 2 декември 1987 г., и съобразяването изцяло с това изявление ще се счита за съобразяване с декларацията от 1987 г.

(43)

Настоящият регламент се прилага изцяло за летище Гибралтар в контекста и по силата на изявлението на министрите. Без да се засяга изявлението на министрите, прилагането по отношение на летище Гибралтар и всички мерки, свързани с изпълнението, са в пълно съответствие с това изявление и с всички договорености, които се съдържат в него.

(44)

Поради това Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 549/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Цел и приложно поле

1.   Инициативата Единно европейско небе цели да повиши настоящите стандарти за безопасност на въздушното движение, да допринесе за устойчивото развитие на системата на въздушния транспорт и да подобри цялостното функциониране на управлението на въздушното движение (УВД) и на аеронавигационното обслужване (АНО) за общия въздушен трафик в Европа с оглед изпълняване на изискванията на всички ползватели на въздушното пространство. Единното европейско небе обхваща съгласувана паневропейска трасова мрежа, системи за управление на мрежата и за управление на въздушното движение, основаващи се единствено на съображения за безопасност, ефективност и технологичност, в полза на ползвателите на въздушното пространство. За постигането на посочената цел настоящият регламент установява хармонизирана регулаторна рамка за създаването на Единно европейско небе.

2.   Прилагането на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, не засяга суверенитета на държавите-членки върху тяхното въздушно пространство, както и изискванията на държавите-членки по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, както е посочено в член 13. Настоящият регламент и мерките, посочени в член 3, не засягат военните операции и учения.

3.   Прилагането на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, не засяга правата и задълженията на държавите-членки, произтичащи от Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 1944 г. („Чикагската конвенция“). В тази връзка допълнителна цел на настоящия регламент в областите, които той обхваща, е да бъдат подпомогнати държавите-членки в изпълнението на техните задължения по Чикагската конвенция, като се осигури база за общо тълкуване и еднакво прилагане на разпоредбите на конвенцията и като се гарантира, че тези разпоредби са надлежно отчетени в настоящия регламент и в правилата за неговото прилагане.

4.   Прилагането на настоящия регламент по отношение на летище Гибралтар се разбира, че няма да засегне съответните правни позиции на Кралство Испания и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на техния спор за суверенитет над територията, на която е разположено летището.“

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 8 се заменя със следния текст:

„8.

„ползватели на въздушното пространство“ означава оператори на въздухоплавателни средства, които оперират като общ въздушен трафик;“

б)

точка 10 се заменя със следния текст:

„10.

„управление на въздушното движение (УВД)“ означава съвкупност от бордни и наземни функции (обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство и управление на потоците въздушно движение), необходими за осигуряване на безопасност и ефикасност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета;“

в)

вмъква се следната точка:

„13а.

„Генерален план за УВД“ означава план, утвърден с Решение 2009/320/ЕО на Съвета (12), в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (13);

г)

точка 15 се заменя със следния текст:

„15.

„сертификат“ означава документ, издаден от национален орган за надзор във вид, съответстващ на националното законодателство, който потвърждава, че доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря на изискванията за предоставяне на определено обслужване;“

д)

точка 21 се заличава;

е)

точка 22 се заменя със следния текст:

„22.

„гъвкаво използване на въздушното пространство“ означава концепция за управление на въздушното пространство, прилагана в зоната на Европейската конференция за гражданска авиация на базата на „Наръчник за управление на въздушното пространство за прилагане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство“, издаден от Евроконтрол;“

ж)

вмъкват се следните точки:

„23а.

„полетно информационно обслужване“ означава обслужване, предоставено с цел подпомагане и даване на полезна информация за безопасно и ефикасно изпълнение на полетите;

23б.

„аварийно-оповестително обслужване“ означава обслужване, предоставяно за уведомяване на съответните организации във връзка с въздухоплавателни средства, които се нуждаят от помощ, свързана с търсене и спасяване, както и за подпомагане на подобни организации в съответствие с изискванията;“

з)

точка 25 се заменя със следния текст:

„25.

„функционален блок въздушно пространство“ означава блок въздушно пространство, създаден въз основа на оперативни изисквания и независимо от държавните граници, в който осигуряването на аеронавигационно обслужване и свързаните с него функции са насочени към ефективност и са оптимизирани с оглед на осигуряването, за всеки функционален блок въздушно пространство, на засилено сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване или, съобразно случая, на един обединен доставчик;“

и)

точка 37 се заличава;

й)

добавя се следната точка:

„41.

„трансгранично обслужване“ означава всяка ситуация, в която аеронавигационното обслужване се предоставя на територията на дадена държава-членка от доставчик, сертифициран в друга държава-членка.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Национални органи за надзор

1.   Държавите-членки, съвместно или поотделно, определят или създават орган или органи в качеството им на техен национален орган за надзор, който да поеме задачите, възложени на такъв орган съгласно настоящия регламент и мерките, посочени в член 3.

2.   Националните органи за надзор са независими от доставчиците на аеронавигационно обслужване. Тази независимост се постига чрез адекватно разделяне, най-малкото на функционално равнище, между националните органи за надзор и такива доставчици.

3.   Националните органи за надзор упражняват правомощията си по безпристрастен, независим и прозрачен начин. Това се постига чрез подходящи механизми за управление и контрол, включително в рамките на администрацията на дадена държава-членка. Същевременно това не възпрепятства националните органи за надзор да изпълняват своите задачи съгласно правилата на организация на националните органи на гражданското въздухоплаване или други публични органи.

4.   Държавите-членки осигуряват на националните органи за надзор необходимите ресурси и капацитет за ефективно и навременно изпълнение на задачите, възложени им съгласно настоящия регламент.

5.   Държавите-членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на националните органи за надзор, както и за всички настъпили промени в тях, а също и за мерките, предприети за осигуряване на съответствие с параграфи 2, 3 и 4.“

4.

Член 5, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Членове 6—11 се заменят със следния текст:

„Член 6

Отраслов консултативен орган

Без да засяга ролята на Комитета и на Евроконтрол, Комисията създава „отраслов консултативен орган“, в който участват доставчиците на аеронавигационно обслужване, асоциациите на ползвателите на въздушното пространство, операторите на летища, производителите на авиационно оборудване и техника и професионалните представителни органи. Ролята на този орган е единствено да консултира Комисията по въвеждането на Единното европейско небе.

Член 7

Отношения с трети европейски държави

Общността и нейните държави-членки се стремят към и подкрепят разширяването на Единното европейско небе спрямо държави, които не са членки на Европейския съюз. За тази цел те предприемат или в рамките на споразумения, сключени със съседни трети държави, или в контекста на споразумения за функционални блокове въздушно пространство, разширяването на прилагането на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, спрямо тези държави.

Член 8

Правила за прилагане

1.   За целите на изготвянето на правилата за прилагане Комисията може да предостави правомощия на Евроконтрол или, по целесъобразност, на друг орган, като посочи задачите за изпълнение и графика за това, и като отчита съответните срокове, предвидени в настоящия регламент. Комисията действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2.

2.   Когато възнамерява да предостави правомощия в съответствие с параграф 1, Комисията се стреми да използва по най-добрия начин съществуващите споразумения за участие и консултации с всички заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения.

Член 9

Санкции

Санкциите, които държавите-членки предвиждат за нарушаване на настоящия регламент и за нарушаване на мерките, посочени в член 3, по-специално от страна на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване, са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Член 10

Консултации със заинтересованите страни

1.   В съответствие със своето национално законодателство държавите-членки установяват механизми за извършване на консултации, за да осигурят участието на заинтересованите страни, включително професионалните представителни органи, при реализирането на Единното европейско небе.

2.   Комисията установява механизъм за консултация на общностно равнище. В консултацията участва специалният Комитет за секторен диалог, създаден съгласно Решение 98/500/ЕО.

3.   Консултациите със заинтересованите страни се отнасят по-специално до разработването и въвеждането на нови концепции и технологии в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN).

Заинтересованите страни може да включват:

доставчици на аеронавигационно обслужване,

летищни оператори,

съответни ползватели на въздушното пространство или съответни групи, представляващи интересите на ползвателите на въздушното пространство,

военни власти,

производители на авиационно оборудване и техника, и

представителни органи на професионалните организации.

Член 11

Схема за ефективност на дейността

1.   С цел да бъдат подобрени ефективността на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции в Единното европейско небе се създава схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. Тя включва:

а)

цели за ефективност за цялата Общност в ключови области на дейността — безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност;

б)

национални планове или планове на функционалните блокове въздушно пространство, включително цели за ефективност на дейността, с които се гарантира съгласуваност с целите за ефективност на дейността за цялата Общност; и

в)

периодичен преглед, наблюдение и сравняване на ефективността на дейността по аеронавигационното обслужване и на мрежовите функции.

2.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3, Комисията може да определи Евроконтрол или друг безпристрастен и компетентен орган да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията в сътрудничество с националните органи за надзор и да подпомага националните органи за надзор при искане от тяхна страна при прилагането на схемата за ефективност на дейността, посочена в параграф 1. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила.

3.

а)

Целите за ефективност на дейността в цялата Общност за мрежата за управление на въздушното движение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3, след като се вземе предвид съответната информация, подадена от националните органи за надзор на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство.

б)

Националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, посочени в параграф 1, буква б), се изготвят от националните органи за надзор и се приемат от държавата-членка (държавите-членки). В плановете се включват задължителни национални цели или цели на равнище функционални блокове въздушно пространство и подходяща схема от мерки за насърчаване, приети от държавата-членка (държавите-членки). Плановете се изготвят след консултации с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство и когато е приложимо, с летищните оператори и летищните координатори.

в)

Съгласуваността на националните цели или целите на равнище функционални блокове въздушно пространство с целите за ефективност на дейността за цялата Общност се оценява от Комисията с помощта на критериите за оценка, посочени в параграф 6, буква г).

В случай че Комисията установи, че една или няколко групи национални цели или цели на равнище функционални блокове въздушно пространство не отговарят на критериите за оценка, тя може да вземе решение съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2, да отправи препоръка съответните национални органи за надзор да предложат преразгледана(и) цел(и), свързана(и) с ефективността. Съответната държава-членка или съответните държави-членки приема(т) преразгледаните цели, свързани с ефективността, и подходящи мерки, за което своевременно уведомяват Комисията.

В случай че Комисията установи, че преразгледаните цели, свързани с ефективността, и свързаните с тях мерки не са адекватни, тя може да вземе решение съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3, съответните държави-членки да предприемат коригиращи мерки.

Като алтернатива Комисията може да реши, при наличие на достатъчно подкрепящи доказателства, да преразгледа целите за ефективност на дейността за цялата Общност съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3.

г)

Референтният период за схемата за отчитане на ефективността обхваща най-малко три, но не повече от пет години. В случай че националните цели или целите на равнище функционални блокове въздушно пространство не бъдат постигнати през този период, държавите-членки и/или националните органи за надзор прилагат съответните мерки, определени от тях. Първият референтен период обхваща първите три години след приемането на правилата за прилагане, предвидени в параграф 6.

д)

Комисията редовно извършва оценка на изпълнението на целите за ефективност и представя резултатите на Комитета за единно небе.

4.   По отношение на схемата за отчитане на ефективността се прилагат следните процедури, посочени в параграф 1:

а)

събиране, валидиране, проучване, оценка и разпространение на данни, свързани с ефективността на аеронавигационното обслужване и на мрежовите функции, от всички заинтересовани страни, включително доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори, националните органи за надзор, държавите-членки и Евроконтрол;

б)

избор на съответните ключови за ефективността области на базата на документ № 9854 на ИКАО „Глобална оперативна концепция за управление на въздушното движение“, съгласувани с тези, определени в работната рамка на „Генерален план за УВД“, в това число безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност, при необходимост адаптирани с цел отчитане на специфичните нужди на Единното европейско небе и съответните цели в тези области, както и дефиниране на ограничен брой ключови показатели за ефективност, свързани с измерване на ефективността;

в)

установяване на свързани с ефективността на дейността цели за цялата Общност, които се определят, като се вземе предвид подадената информация, събрана на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство;

г)

оценка на националните цели за ефективност или целите на равнище функционални блокове въздушно пространство въз основа на националния план или плана на функционалния блок въздушно пространство; и

д)

наблюдение на националните планове за ефективност или плановете на функционалните блокове въздушно пространство, включително подходящи механизми за предупреждение.

Комисията може да добавя други процедури към списъка с процедури, посочен в настоящия параграф. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5, параграф 4.

5.   При установяването на схемата за отчитане на ефективността се взема предвид, че обслужването по маршрута, обслужването в района на летището и мрежовите функции са различни и следва да бъдат третирани по съответния начин, ако е необходимо също и за целите на измерването на ефективността.

6.   За определяне на подробностите по функционирането на схемата за отчитане на ефективността от дейността Комисията приема в срок до 4 декември 2011 г. и в рамките на подходяща времева рамка с оглед спазване на сроковете, установени в настоящия регламент, правила за прилагане в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3. Тези правила за прилагане включват следното:

а)

съдържанието и графика за изпълнение на процедурите, посочени в параграф 4;

б)

референтния период и интервалите за оценяване на постигнатите цели за ефективност, както и поставяне на нови цели;

в)

критериите за изготвяне на национални планове за ефективност на дейността или планове на функционалните блокове въздушно пространство от националните органи за надзор, които съдържат националните цели за ефективност или целите за ефективност на функционалните блокове въздушно пространство, както и схемата от мерки за насърчаване. Плановете за ефективност на дейността:

i)

се основават на бизнес плановете на доставчиците на аеронавигационно обслужване;

ii)

отчитат всички разходни компоненти на национална основа или на разходната база на функционалния блок въздушно пространство;

iii)

включва задължителни цели във връзка с ефективността, съответстващи на целите за ефективност за цялата Общност;

г)

критерии за оценка на съответствието на националните цели или целите на равнище функционални блокове въздушно пространство с целите за ефективност за цялата Общност през референтния период и за поддръжка на механизми за предупреждение;

д)

общи принципи за създаване от държавите-членки на схема от мерки за насърчаване;

е)

принципи за прилагането на преходен механизъм, необходим с цел адаптиране към функционирането на схемата за отчитане на ефективността, за срок от не повече от 12 месеца след приемането на правилата за прилагане.“

6.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Комисията прави периодичен преглед на прилагането на настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, и докладва за първи път на Европейския парламент и на Съвета до 4 юни 2011 г., както и след това в края на всеки референтен период, предвиден в член 11, параграф 3, буква г). Когато е оправдано за тази цел, Комисията може да изиска от държавите-членки информация, допълваща информацията, която се съдържа в предадените от тях доклади в съответствие с параграф 1 от настоящия член.“;

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Докладите съдържат оценка на резултатите, постигнати чрез предприетите действия в съответствие с настоящия регламент, включително съответната информация за развитието на сектора, и по-специално относно икономическите, социалните аспекти и тези, свързани с околната среда, заетостта и технологичните аспекти, както и относно качеството на обслужване в светлината на първоначалната цел и от гледна точка на бъдещите нужди.“

7.

Вмъква се следният член:

„Член 13а

Европейска агенция за авиационна безопасност

При прилагане на настоящия регламент и на Регламенти (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004, (ЕО) № 552/2004 и на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (14) държавите-членки и Комисията, съобразно съответните им функции, предвидени от настоящия регламент, координират действията си по целесъобразност с Европейската агенция за авиационна безопасност, за да гарантират, че всички елементи на безопасността са надлежно взети предвид.

Член 2

Регламент (ЕО) № 550/2004 се изменя, както следва:

1.

Членове 2—4 се заменят със следния текст:

„Член 2

Задачи на националните органи за надзор

1.   Националните органи за надзор, посочени в член 4 от Рамковия регламент, осигуряват съответен надзор при прилагането на настоящия регламент, и по-специално по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят услуги, свързани с въздушното пространство, попадащо под отговорността на държавата-членка, която номинира или създава съответния орган за надзор.

2.   За целта всеки национален орган за надзор организира съответните инспекции и проверки, за да установи съответствие с изискванията на настоящия регламент, включително изискваните човешки ресурси за осигуряването на аеронавигационно обслужване. Съответният доставчик на аеронавигационно обслужване улеснява тази дейност.

3.   Във връзка с функционалните блокове въздушно пространство, които обхващат въздушно пространство, намиращо се под отговорността на повече от една държава-членка, засегнатите държави-членки сключват споразумение за надзора, предвиден в настоящия член, по отношение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят обслужване, свързано с тези блокове.

4.   Националните органи за надзор осъществяват тясно сътрудничество помежду си, за да осигурят адекватен надзор върху доставчиците на аеронавигационно обслужване, притежаващи валиден сертификат от една държава-членка, които също така предоставят услуги, свързани с въздушното пространство, попадащо под отговорността на друга държава-членка. Това сътрудничество включва мерки за разрешаване на случаите на несъответствие с приложимите общи изисквания, установени в член 6, или с условията, установени в приложение II.

5.   В случай на трансгранично осигуряване на аеронавигационно обслужване тези мерки включват споразумение относно взаимното признаване на надзорните функции, посочени в параграфи 1 и 2, както и на резултатите от тяхната реализация. Взаимното признаване се прилага също и в случаите, когато споразуменията за признаване между националните органи за надзор се сключват с оглед на процеса на сертифициране на доставчиците на услуги.

6.   Ако националното законодателство позволява това и с оглед на регионалното сътрудничество, националните органи за надзор могат също така да сключват споразумения за разделяне на отговорностите по отношение на надзорните функции.

Член 3

Квалифицирани организации

1.   Националните органи за надзор могат да решат да делегират напълно или частично инспекциите и проверките, посочени в член 2, параграф 2, на квалифицирани организации, които изпълняват изискванията, установени в приложение I.

2.   Такова делегиране от страна на националния орган за надзор е валидно в Общността за период от три години, който може да бъде продължен. Националните органи за надзор могат да инструктират всяка от квалифицираните организации, намиращи се в Общността, да извърши тези инспекции и проверки.

Член 4

Изисквания за безопасност

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, приема правила за прилагане, обхващащи съответните разпоредби от изискванията на Евроконтрол за регулиране на безопасността (ESARR) и последващите изменения на тези изисквания, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, със съответните приспособявания, когато това е необходимо.“

2.

Член 5 се заличава;

3.

В член 7 параграфи 6 и 7 се заменят със следния текст:

„6.   Без да се засягат разпоредбите на членове 8 и 9, издаването на сертификати дава на доставчиците на аеронавигационно обслужване възможността да предлагат своите услуги на държави-членки, други доставчици на аеронавигационно обслужване, ползватели на въздушното пространство и летища в границите на Общността.

7.   Националните органи за надзор следят спазването на общите изисквания и условията, приложени към сертификатите. Подробности от този контрол се включват в годишните доклади, които трябва да бъдат предавани от държавите-членки в съответствие с член 12, параграф 1 от Рамковия регламент. Ако националният орган за надзор установи, че притежателят на сертификата вече не удовлетворява посочените изисквания или условия, той предприема съответни мерки, като едновременно с това осигурява непрекъснатост на обслужването, при условие че не се застрашава безопасността. Тези мерки могат да включват отнемане на сертификата.“

4.

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Определяне на доставчици на аеронавигационно обслужване

1.   Държавите-членки осигуряват предоставянето на аеронавигационно обслужване на изключително основание в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност. За тази цел държавите-членки определят доставчик на аеронавигационно обслужване, който притежава валиден в Общността сертификат.

2.   При предоставянето на трансгранични услуги държавите-членки осигуряват спазването на настоящия член и на член 10, параграф 3 да не се възпрепятства от националната им правна система, съгласно която от доставчиците на аеронавигационно обслужване, осигуряващи обслужване във въздушното пространство под отговорността на посочената държава-членка, се изисква:

а)

да бъдат притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от посочената държава-членка или нейни граждани;

б)

основното им място на дейност или седалище да се намира на територията на посочената държава-членка; или

в)

да използват съоръжения само в посочената държава-членка.

3.   Държавите-членки определят правата и задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от определените доставчици на аеронавигационно обслужване. Задълженията могат да включват условия за навременно предоставяне на съответната информация, позволяваща всички движения на въздухоплавателни средства във въздушното пространство под тяхна отговорност да бъдат идентифицирани.

4.   Държавите-членки имат право по свое усмотрение да изберат доставчик на аеронавигационно обслужване, при условие че последният изпълнява изискванията и условията, посочени в членове 6 и 7.

5.   По отношение на функционалните блокове въздушно пространство, установени в съответствие с член 9а, които обхващат въздушно пространство, попадащо под отговорността на повече от една държава-членка, съответните държави-членки съвместно определят един или повече доставчици на аеронавигационно обслужване в съответствие с параграф 1 от настоящия член най-малко един месец преди въвеждането на блока въздушно пространство.

6.   Държавите-членки информират незабавно Комисията и другите държави-членки за всяко решение в рамките на настоящия член, засягащо определянето на доставчици на аеронавигационно обслужване в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност.“

5.

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

Функционални блокове въздушно пространство

1.   В срок до 4 декември 2012 г. държавите-членки предприемат всички необходими мерки за осигуряване въвеждането на функционални блокове въздушно пространство с оглед постигане на изисквания капацитет и ефективност на мрежата за управление на въздушното движение в рамките на Единното европейско небе, поддържане на високо ниво на безопасност и принос за цялостната ефективност на системата за въздушен транспорт, както и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Държавите-членки си сътрудничат във възможно най-пълна степен, и по-специално държавите-членки, които установяват съседни функционални блокове въздушно пространство, за да се осигури спазване на тази разпоредба. При необходимост сътрудничеството може да обхваща и трети държави, които участват във функционалните блокове въздушно пространство.

2.   Функционалните блокове въздушно пространство, по-специално:

а)

се придружават от досие по безопасността;

б)

позволяват оптимално използване на въздушното пространство, като се отчитат потоците въздушно движение;

в)

осигуряват съгласуваност с европейската трасова мрежа, установена в съответствие с член 6 от Регламента за въздушното пространство;

г)

са обосновани от своята обща добавена стойност, включително оптимално използване на технически и човешки ресурси, на базата на анализ на разходите и ползите;

д)

осигуряват плавно и гъвкаво прехвърляне на отговорността за контрола на въздушното движение между органите за обслужване на въздушното движение;

е)

осигуряват съвместимост между различните конфигурации на въздушното пространство, като оптимизират, inter alia, сегашните райони за полетна информация;

ж)

са съобразени с условията, произтичащи от регионални споразумения, сключени в рамките на ИКАО;

з)

са съобразени с регионалните споразумения, които съществуват към датата на влизане в сила на настоящия регламент, и особено с тези, които включват участието на трети европейски държави; и

и)

подпомагат съгласуваността с целите, свързани с ефективността на дейността, в цялата Общност.

3.   Функционален блок въздушно пространство се създава само по взаимно съгласие между всички държави-членки и при необходимост, трети държави, които имат отговорност за част от въздушното пространство, включено във функционалния блок въздушно пространство. Преди уведомяването на Комисията относно създаването на един функционален блок въздушно пространство съответната(ите) държава(и)-членка(и) предоставя(т) на Комисията, на останалите държави-членки и на други заинтересовани страни достатъчно информация и им предоставят възможност да представят своите коментари.

4.   Когато функционалният блок въздушно пространство обхваща въздушно пространство, за което изцяло или отчасти отговорност имат две или повече държави-членки, споразумението за създаването на функционален блок въздушно пространство съдържа необходимите разпоредби, определящи начина за модифициране на блока, както и начина, по който всяка държава-членки може да се оттегли от участие в блока, включително преходните разпоредби.

5.   Когато възникнат трудности между две или повече държави-членки по отношение на функционален блок извън националните граници във връзка с въздушното пространство, попадащо под отговорността на тези държави-членки, засегнатите държави-членки могат съвместно да отнесат въпроса към Комитета за единно небе и да поискат становище. Становището се адресира до засегнатите държави-членки. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, държавите-членки вземат предвид това становище, за да намерят решение на спорните въпроси.

6.   След като получи уведомленията от държавите-членки относно споразуменията и декларациите, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията извършва оценка на изпълнението от всеки функционален блок въздушно пространство на изискванията, посочени в параграф 2, и представя тези резултати за разисквания пред Комитета за единно небе. Ако Комисията установи, че един или повече функционални блокове въздушно пространство не отговарят на изискванията, тя започва диалог със съответните държави-членки с цел постигане на съгласие относно мерките, необходими за коригиране на положението.

7.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 6, споразуменията и декларациите, посочени в параграфи 3 и 4, се нотифицират на Комисията за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. В публикацията се посочва датата на влизане в сила на съответното решение.

8.   Ръководните насоки за установяването и изменението на функционалните блокове въздушно пространство се разработват до 4 декември 2010 г. в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент.

9.   До 4 декември 2011 г. и в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, Комисията приема правила за прилагане относно информацията, която трябва да се предостави от съответната(ите) държава(и)-членка(и) преди установяването и изменението на функционален блок въздушно пространство в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

Член 9б

Координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство

1.   С цел улесняване установяването на функционални блокове въздушно пространство Комисията може да определи физическо лице за координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство („координатор“). Комисията действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9а, параграф 5, координаторът улеснява, по искане на всички засегнати държави-членки и по целесъобразност, на трети държави, които участват в същия функционален блок въздушно пространство, преодоляването на трудностите в процеса на преговори с цел ускоряване установяването на функционални блокове въздушно пространство. Координаторът действа въз основа на мандат от всички засегнати държави-членки и по целесъобразност, на трети държави, които участват в същия функционален блок въздушно пространство.

3.   Координаторът действа безпристрастно особено по отношение на държави-членки, трети държави, Комисията и заинтересованите страни.

4.   Координаторът няма право да разкрива информация, получена по време на изпълнение на неговите функции, с изключение на случаите, когато има разрешение за това от държава(и)-членка(и) и по целесъобразност, от съответните трети държави.

5.   Координаторът докладва пред Комисията, Комитета за единно небе и Европейския парламент на всеки три месеца след неговото назначаване. Докладът съдържа обобщение на преговорите и резултатите от тях.

6.   Срокът на действие на правомощията на координатора изтича, когато бъде подписано последното споразумение относно функционален блок въздушно пространство, но не по-късно от 4 декември 2012 г.“

6.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Отношения с военните органи

В контекста на общата транспортна политика държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да осигурят сключването или подновяването на писмени споразумения между компетентните граждански и военни органи или на еквивалентни правни споразумения по отношение на управлението на конкретни блокове въздушно пространство.“

7.

Член 12, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Когато предоставят пакет от услуги, доставчиците на аеронавигационно обслужване определят и разкриват разходите и приходите, произтичащи от аеронавигационно обслужване, с разбивка в съответствие със схемата за таксуване за аеронавигационно обслужване, посочена в член 14, а когато е подходящо, водят консолидирани сметки за други услуги, които не са свързани с аеронавигационно обслужване, както би се изисквало, ако въпросните услуги се предоставяха от други предприятия.“

8.

Член 14 се заменя със следния текст:

„Член 14

Общи положения

В съответствие с изискванията на членове 15 и 16 схемата за таксуване за аеронавигационно обслужване допринася за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на определянето, налагането и събирането на такси за ползвателите на въздушното пространство, както и за разходната ефективност при осигуряване на аеронавигационно обслужване и ефикасността на полетите при поддържане на оптимално ниво на безопасност. Тази схема е в съответствие с член 15 от Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 1944 г. и системата на Евроконтрол за аеронавигационни такси.“

9.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Принципи

1.   Схемата за таксуване се основава на разходите за аеронавигационно обслужване, направени от доставчиците на аеронавигационно обслужване в полза на ползвателите на въздушното пространство. Схемата разпределя тези разходи между отделните категории ползватели.

2.   При установяване на разходната база за таксите се прилагат следните принципи:

а)

разходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи. Определените разходи представляват разходите, определяни от държавата-членка на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство в началото на референтния период за всяка календарна година от референтния период, посочен в член 11 от Рамковия регламент, или през референтния период след съответните корекции, които прилагат механизмите за предупреждение, посочени в член 11 от Рамковия регламент;

б)

разходите, които се вземат предвид в този контекст, са разходите, определени във връзка със съоръженията и услугите, предоставени и осъществени в съответствие с регионалния аеронавигационен план на ИКАО за европейския регион. Те може също така да включват разходите, направени от националните органи за надзор и/или квалифицирани организации, както и други разходи, направени от съответната държава-членка и доставчика на аеронавигационно обслужване във връзка с осигуряването на това обслужване. Те не включват разходите за глоби, наложени от държавите-членки съгласно член 9 от Рамковия регламент, нито разходите по коригиращи мерки, наложени от държавите-членки съгласно член 11 от Рамковия регламент;

в)

по отношение на функционалните блокове въздушно пространство и като част от техните съответни рамкови споразумения държавите-членки полагат разумни усилия да постигнат съгласие относно общи принципи на политиката за таксуване;

г)

разходите за различните аеронавигационни услуги се определят отделно, както е предвидено в член 12, параграф 3;

д)

не се позволява кръстосано субсидиране между обслужването по маршрута и аеронавигационното обслужване в зоната на летището. Разходите, които се отнасят както до аеронавигационното обслужване в зоната на летището, така и до обслужването по маршрута, се разпределят пропорционално между обслужването по маршрута и аеронавигационното обслужване в зоната на летището въз основа на прозрачна методика. Кръстосаното субсидиране се позволява между различни аеронавигационни услуги, попадащи в една от тези две категории, само когато е обосновано с обективни причини и може да бъде ясно идентифицирано;

е)

прозрачността на разходната база за таксите е гарантирана. Приемат се правила за осигуряване на информация от доставчиците на аеронавигационно обслужване, за да се даде възможност за преразглеждане на прогнозите, действителните разходи и приходите на доставчиците. Информацията се обменя редовно между националните органи за надзор, ползвателите на въздушното пространство, Комисията и Евроконтрол.

3.   Държавите-членки се съобразяват със следните принципи при установяване на таксите в съответствие с параграф 2:

а)

таксите се определят за предоставянето на аеронавигационно обслужване при недискриминационни условия. При начисляването на такси на различни ползватели на въздушното пространство, които са използвали едни и същи услуги, не се прави разграничение във връзка с националността или категорията на ползвателите;

б)

може да се разрешават изключения за определени ползватели, по-специално оператори на леки и държавни въздухоплавателни средства, при условие че разходите за такива изключения няма да бъдат прехвърляни върху други ползватели на въздушното пространство;

в)

таксите се установяват за календарна година въз основа на определените разходи или могат да бъдат установени съгласно условия, посочени от държавите-членки за определяне на максималния размер на таксовата единица или на приходите за всяка година за период, който не надвишава пет години;

г)

аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвръщаемост на активите, допринасящи за необходимото подобряване структурата на капитала;

д)

таксите отразяват разходите за аеронавигационно обслужване и съоръженията, предоставени на ползвателите на въздушното пространство, като се отчита съответният продуктивен капацитет на различните типове въздухоплавателни средства;

е)

таксите насърчават безопасното, ефикасно, ефективно и устойчиво предоставяне на аеронавигационно обслужване с цел постигане на високо ниво на безопасност и разходна ефективност, както и постигане на целите за ефективност на дейността, като стимулират осигуряването на интегрирано обслужване, същевременно намалявайки въздействието на авиацията върху околната среда. За тази цел и във връзка с националните планове за ефективност на дейността или плановете за ефективност на дейността на функционалните блокове въздушно пространство националните органи за надзор могат да въведат механизми, включително стимули, на базата на финансови предимства и недостатъци, за да насърчат доставчиците на аеронавигационно обслужване и/или ползвателите на въздушното пространство да подкрепят положителните промени при осигуряването на аеронавигационно обслужване, като например увеличаване на капацитета, намаляване на закъсненията и устойчиво развитие при поддържане на оптимално ниво на безопасност.

4.   Комисията приема подробни правила за прилагане на настоящия член в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент.“

10.

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Съвместни проекти

1.   Съвместни проекти може да подпомагат успешното изпълнение на Генералния план УВД. Освен това тези проекти подпомагат постигането на целите на настоящия регламент за подобряване на ефективността на европейската авиационна система в ключови области като например капацитет, ефективност на полетите и разходите, както и устойчивост на околната среда, в рамките на първостепенните цели, свързана с безопасността.

2.   Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, да разработи насоки относно начина, по който тези проекти могат да подпомогнат изпълнението на Генералния план за УВД. Тези насоки не засягат механизмите за използването на подобни проекти по отношение на функционален блок въздушно пространство съгласно договореното между страните във връзка с тези блокове.

3.   Комисията може също така да реши, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, да създаде съвместни проекти за мрежови функции, които са от особено значение за подобряване на цялостното функциониране на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване в Европа. Тези общи проекти може да се считат за отговарящи на условията за финансиране от Общността в рамките на многогодишната финансова рамка. За тази цел и без да се засяга компетентността на държавите-членки да решават относно използването на техните финансови средства, Комисията провежда независим анализ на разходите и ползите, както и подходящи консултации с държавите-членки и със съответните заинтересовани страни, в съответствие с член 10 от Рамковия регламент, като проучва всички подходящи средства за финансиране на тяхното изпълнение. Допустимите разходи за изпълнението на общи проекти се възстановяват в съответствие с принципите на прозрачност и недискриминация.“

11.

Членове 16—18 се заменят със следния текст:

„Член 16

Преглед на съответствието

1.   Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, осигурява постоянен преглед за наличието на съответствието с принципите и правилата, посочени в членове 14 и 15. Комисията предприема стъпки за установяването на необходимите механизми за използване на опита на Евроконтрол и споделя резултатите от прегледа с държавите-членки, Евроконтрол и представители на ползвателите на въздушното пространство.

2.   По искане на една или повече държави-членки, които считат, че посочените в членове 14 и 15 принципи и правила не се прилагат точно, или по своя собствена инициатива Комисията провежда разследване на всяко твърдение за липса на съответствие или за неприлагане на съответните принципи и/или правила. Без да се засяга член 18, параграф 1, Комисията споделя резултатите от разследването с държавите-членки, Евроконтрол и представители на ползвателите на въздушното пространство. В срок от два месеца след получаване на такова искане, след изслушване на съответната държава-членка и след консултации с Комитета за единно небе в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент, Комисията взема решение за прилагането на членове 14 и 15 от настоящия регламент, както и дали съответната практика може да продължи да бъде прилагана.

3.   Комисията адресира своето решение до държавата-членка и информира доставчика на аеронавигационно обслужване в нея, доколкото той е засегнат юридически. Всяка държава-членка може в срок от един месец да сезира Съвета с разглеждане на решението на Комисията. Съветът с квалифицирано мнозинство може да приеме различно решение в срок от един месец.

Член 17

Преразглеждане на приложенията

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от приложенията с цел вземане предвид развитието на техническите и оперативните концепции, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.

При неотложни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 5, параграф 5 от Рамковия регламент.

Член 18

Поверителност

1.   Националните органи за надзор, действайки в съответствие с националното си законодателство, и Комисията нямат право да разкриват информация от поверителен характер, по-специално информация относно доставчиците на аеронавигационно обслужване, техните делови отношения или техните разходни компоненти.

2.   Параграф 1 не засяга правото за разкриване на информация от националните органи за надзор или от Комисията, когато това е от основно значение за изпълнението на техните задължения, като в тези случаи разкриването на информация е пропорционално и е във връзка с легитимните интереси на доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищата или други заинтересовани страни за запазване на тяхната търговска тайна.

3.   Информацията и данните, които се предоставят съгласно схемата за таксуване, посочена в член 14, се оповестяват публично.“

12.

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Преглед

Комисията представя проучване пред Европейския парламент и Съвета не по-късно от 4 декември 2012 г., в което се оценяват последиците за правната система, безопасността, промишлеността, икономиката и обществото от прилагането на пазарни принципи при предоставянето на обслужване в областта на комуникациите, навигацията, обзора и аеронавигационната информация, в сравнение със съществуващи или алтернативни организационни принципи и при отчитане на развитието в областта на функционалните блокове въздушно пространство и на наличните технологии.“

13.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следния текст:

„ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ“;

б)

встъпителната част се заменя със следния текст:

„Квалифицираните организации трябва:“.

Член 3

Регламент (ЕО) № 551/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заличава;

2.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Европейски район за полетна информация в горното въздушно пространство (EUIR)

1.   Общността и нейните държави-членки се стремят към създаването и признаването от страна на ИКАО на единен EUIR. За тази цел Комисията представя препоръки до Съвета по всички въпроси, които попадат в компетентността на Общността, в съответствие с член 300 от Договора най-късно до 4 декември 2011 г.

2.   EUIR се проектира така, че да обхваща въздушното пространство, попадащо под отговорността на държавите-членки в съответствие с член 1, параграф 3, като може да включва също така и въздушно пространство на трети държави от Европа.

3.   Създаването на EUIR не засяга отговорността на държавите-членки за определяне на доставчиците на аеронавигационно обслужване за въздушното пространство, попадащо в тяхната отговорност, в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламента за осигуряване на обслужване.

4.   Държавите-членки запазват своите отговорности спрямо ИКАО в рамките на географските граници на районите за полетна информация в горното въздушно пространство и районите за полетна информация, предоставени им от ИКАО към деня на влизане в сила на настоящия регламент.“

3.

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Електронна аеронавигационна информация

1.   Без да засяга публикуваната от държавите-членки аеронавигационна информация и по начин, който е в съответствие с тази публикация, Комисията в сътрудничество с Евроконтрол осигурява наличието на електронна аеронавигационна информация с високо качество, представена по хармонизиран начин и отговаряща на изискванията на всички заинтересовани потребители по отношение на качеството и навременността на данните.

2.   За целите на параграф 1 Комисията:

а)

осигурява разработването на аеронавигационна информационна инфраструктура за цялата Общност под формата на електронен интегриран портал за брифинг с неограничен достъп за заинтересованите субекти. Тази инфраструктура включва достъп до и предоставяне на изискваните елементи от данни, които обхващат, но не се свеждат единствено до това, аеронавигационна информация, информация, предоставяна от летищните аеронавигационни служби (ARO), метеорологична информация и информация за управлението на потоците въздушно движение;

б)

в тясно сътрудничество с Евроконтрол и с ИКАО подкрепя модернизирането и хармонизирането на предоставянето на аеронавигационна информация в нейния най-широк смисъл.

3.   Комисията приема подробни правила за прилагане на настоящия член в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент.“

4.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Правила за полети и класификация на въздушното пространство

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, приема правила за прилагане, с цел да:

а)

приема съответни разпоредби относно правилата за полети въз основа на стандартите и препоръчителните практики на ИКАО;

б)

хармонизира прилагането на класификацията на въздушното пространство на ИКАО, със съответното адаптиране, за да гарантира непрекъснато осигуряване на безопасно и ефикасно обслужване на въздушното движение в рамките на единното европейско небе.“

5.

Член 5 се заличава;

6.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Проектиране и управление на мрежата

1.   Мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) позволяват оптимално използване на въздушното пространство и осигуряват използване на предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории, като същевременно позволяват максимален достъп до въздушното пространство и аеронавигационното обслужване. Тези мрежови функции са насочени към подпомагане на инициативи на национално равнище и на равнището на функционални блокове въздушно пространство и се изпълняват по начин, който зачита разделянето на регулаторни и оперативни задачи.

2.   За да бъдат постигнати целите, посочени в параграф 1, и без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на национални трасета и структури в областта на въздушното пространство, Комисията осигурява изпълнението на следните функции:

а)

проектиране на европейската трасова мрежа;

б)

координиране на оскъдните ресурси в рамките на честотните ленти за нуждите на авиацията, използвани от общото въздушно движение, по-специално на радиочестотите, както и координиране на радарните кодове на транспондера;

Функциите, изброени в първа алинея, не може да налагат приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Те вземат под внимание предложения, утвърдени на национално равнище и на равнище функционални блокове въздушно пространство. Те се изпълняват в координация с военните власти съобразно договорените процедури относно гъвкавото използване на въздушното пространство.

Комисията може, след консултация с Комитета за единно небе и в съответствие с посочените в параграф 4 правила за прилагане, да повери на Евроконтрол или на друг безпристрастен и компетентен орган задачите, необходими за изпълнението на функциите, изброени в първа алинея. Посочените задачи се изпълняват безпристрастно и при разходна ефективност и се извършват от името на държави-членки и заинтересовани страни. Те подлежат на съответно управление, което признава разликата в отговорностите, свързани с предоставяне на услуги и регулиране, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

3.   Комисията може да добави функции към списъка на функциите, посочени в параграф 2, след надлежно консултиране със заинтересовани страни от отрасъла. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.

4.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, се приемат подробни правила за прилагане на мерките, посочени в настоящия член, с изключение на мерките, посочени в параграфи от 6 до 9. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до:

а)

координирането и хармонизирането на процеси и процедури с цел повишаване на ефикасността на управление на аеронавигационните честоти, включително разработването на принципи и критерии;

б)

централната функция за координация за ранното установяване и удовлетворяване на потребностите от честоти в лентите, определени за европейското общо въздушно движение, с цел подпомагане на проектирането и експлоатацията на европейската авиационна мрежа;

в)

допълнителните функции, свързани с мрежата, според определеното в генералния план за УВД;

г)

подробните правила за намиране на решения в сътрудничество между държавите-членки, доставчиците на аеронавигационно обслужване и функцията по управление на мрежите за задачите, посочени в параграф 2;

д)

правилата за консултиране със съответните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения както на национално, така и на европейско равнище; и

е)

в рамките на радиоспектъра, определен за нуждите на общото въздушно движение от Международния съюз по телекомуникации, разпределяне на задачи и отговорности между функцията по управление на мрежата и органите за управление на национални честоти, като се гарантира, че функциите по управление на националните честоти продължават да изпълняват задачите за честоти, които не оказват влияние върху мрежата. За случаите, при които се оказва влияние върху мрежата, органите за управление на национални честоти сътрудничат на субектите, които носят отговорност за функцията по управление на мрежата, с цел оптимизиране на използването на честоти.

5.   Други аспекти на дизайна на въздушното пространство, различни от посочените в параграф 2, се разглеждат на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство. Процесът отчита нарастването и сложността на трафика, националните планове за ефективност или плановете за ефективност на функционални блокове въздушно пространство, и включва задълбочена консултация със съответните ползватели на въздушното пространство или съответните групи, представляващи ползватели на въздушното пространство, и по целесъобразност с военните власти.

6.   Държавите-членки поверяват на Евроконтрол или на друг безпристрастен и компетентен орган управлението на потоците въздушно движение в зависимост от съответните условия за надзор.

7.   Правилата за прилагане по отношение на управлението на потоците въздушно движение, включително необходимите условия за надзор, се разработват в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент, и се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, с оглед на оптимизиране на наличния капацитет при използването на въздушното пространство и укрепване на процесите на управление на потоците въздушно движение. Тези правила се основават на прозрачност и ефикасност, като се гарантира гъвкаво и своевременно осигуряване на капацитет в съответствие с препоръките на регионалния аеронавигационен план на ИКАО за европейския регион.

8.   Правилата за прилагане на управлението на потоците въздушно движение подпомагат оперативните решения на доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищните оператори и ползвателите на въздушното пространство и обхващат следните области:

а)

планиране на полетите;

б)

използване на наличния капацитет въздушно пространство по време на всички фази от полета, включително определяне на слотове; и

в)

използване на трасета от общото въздушно движение, включително:

създаването на единна публикация затрасета и ориентация на трафика,

възможности за отклоняване на общото въздушно движение от претоварени зони, и

правила за приоритет по отношение на достъпа до въздушното пространство за общото въздушно движение, особено в периоди на претоварване и при кризи.

9.   Когато разработва и приема правила за прилагане, Комисията, по целесъобразност и без да засяга безопасността, отчита съгласуването между полетните планове и летищните слотове, както и необходимата координация със съседните райони.“

7.

Член 9 се заличава.

Член 4

Регламент (ЕО) № 552/2004 се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Алтернативна проверка на съответствието

За целите на членове 5 и 6 от настоящия регламент сертификат, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (15), приложим за съставни части или системи, се счита за декларация на ЕО за съответствие или годност за използване или за декларация на ЕО за проверка, при условие че той доказва съответствие с основните изисквания на настоящия регламент, както и със съответните правила за прилагане по отношение на оперативната съвместимост.

2.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Преразглеждане на приложенията

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от приложенията, с цел вземане предвид на развитието на техническите или оперативните концепции, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.“

3.

В член 10 се вмъква следният параграф:

„2а.   За целите на параграф 2 от настоящия член държавите-членки могат да обявят системите и съставните части на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) за отговарящи на съществените изисквания и неподлежащи на разпоредбите на членове 5 и 6.“

4.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в част А, точка 2 първата алинея се заменя със следния текст:

„Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи и техните съставни части оказват координирана подкрепа на новите договорени и утвърдени концепции за опериране, с които се повишават качеството, устойчивостта и ефективността на аеронавигационното обслужване, и по-специално безопасността и капацитетът.“;

б)

част Б се изменя, както следва:

i)

в точка 3.1.2 първата алинея се заменя със следния текст:

„Системите за обработка на полетни данни се съобразяват с увеличаващото се въвеждане на съвременни, договорени и утвърдени концепции за опериране за всички фази от полета, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.“;

ii)

точка 3.2.2 се заменя със следния текст:

„3.2.2.

Подкрепа за нови оперативни концепции

Системите за обработка на радиолокационни данни обхващат увеличаващата се наличност на нови източници на радиолокационна информация, така че да се подобри общото качество на обслужването, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.“;

iii)

точка 4.2 се заменя със следния текст:

„4.2.

Подкрепа за нови оперативни концепции

Комуникационните системи подкрепят въвеждането на съвременни, договорени и утвърдени оперативни концепции за всички фази на полета, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.“

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, изменени с настоящия регламент, се прилагат от датата, посочена в съответните правила за прилагането им, но не по-късно от 4 декември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 21 октомври 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 182, 4.8.2009 г., стр. 50.

(2)  ОВ C 120, 28.5.2009 г., стр. 52.

(3)  Становище на Европейския парламент от 25 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 септември 2009 г.

(4)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(7)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(8)  ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.

(9)  Решение 98/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 27).

(10)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр. 41.

(13)  ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.“;

(14)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.“

(15)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.“


Top