Help Print this page 

Document 32009R0967

Title and reference
Регламент (ЕО) № 967/2009 на Комисията от 15 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 271, 16.10.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 143 - 147

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/967/oj
Multilingual display
Text

16.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

след консултация със заинтересованите страни,

като има предвид, че:

Комисията получи отговори от Черна гора, Непал, Сърбия и Сингапур на писмените си искания страните да потвърдят в писмена форма, че отпадъци, включени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 и чийто износ не е забранен съгласно член 36 от посочения регламент, могат да бъдат изнасяни от Общността за оползотворяване в посочените страни, както и държавите да посочат каква контролна процедура ще се следва, ако е предвидена такава. Комисията получи също така допълнителна информация, свързана с Хонконг, Индонезия и Украйна. Поради това приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията (2) следва да бъде изменено, за да се вземе това предвид,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1а от Регламент (ЕО) № 1418/2007 се заменя със следното:

„Член 1а

Отговорите, получени вследствие на писмено искане от Комисията в съответствие с член 37, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1013/2006, са посочени в приложението.

Когато в приложението е отбелязано, че по отношение на някои превози на отпадъци дадена страна не налага забрана, нито прилага процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описана в член 35 от посочения регламент, за такива превози се прилага mutatis mutandis член 18 от посочения регламент.“

Член 2

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2009 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът на приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:

1.

Вписването за Хонконг относно код на отпадъци B3010 се заменя със следното:

Хонконг

a)

б)

в)

г)

 

 

от B3010:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилентерефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиамиди

полибутилентерефталат

поликарбонати

полифениленсулфиди

акрилни полимери

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметилметакрилат

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

Втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

фенолформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли

алкидни смоли

полиамиди

от B3010:

полиацетали

полиетери

алкани С10-С13 (пластификатори)

перфлуороетилен/пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)“

2.

Вписването за Индонезия се изменя по отношение на следните отпадъци:

Индонезия

a)

б)

в)

г)

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3130

 

 

 

Твърди отпадъци от пластмаса

GH013 391530 полимери на винилхлорида

ex 3904 10—40“

3.

След вписването за Молдова (Република Молдова) се вмъква следното вписване:

Черна гора

a)

б)

в)

г)

B3140

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

 

всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

4.

След вписването за Мароко се вмъква следното вписване:

Непал

a)

б)

в)

г)

 

 

 

B3020“

5.

След вписването за Русия (Руска федерация) се вмъква следното вписване:

Сърбия

a)

б)

в)

г)

 

B1010—B3020

 

 

от B3030:

употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

от B3030:

всички други отпадъци

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050—B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090—B4030

 

 

 

GB040

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030—GN030“

 

 

6.

След вписването за Сейшели се вмъква следното вписване:

Сингапур

a)

б)

в)

г)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1020

 

 

 

B1150

 

 

 

B1200

 

 

 

от B2040:

Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

 

от B3010:

Твърди отпадъци от пластмаса, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация

 

 

 

от B3020:

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

други, включително, но не ограничени до ламиниран картон“

7.

Вписването за Украйна се заменя със следното:

Украйна

a)

б)

в)

г)

 

 

B1010 с изключение на:

скрап от хром

 

 

 

B1020—B1030

 

 

 

B1040—B1090

 

 

 

B1100 с изключение на:

шлаки от обработка на мед за по-нататъшна преработка или рафиниране, несъдържащи арсен, олово или кадмий в степен, в която проявяват опасните свойства, посочени в приложение III

 

 

 

B1120—B1130

 

 

 

B1150—B1240

 

 

 

B2010—B2040

 

 

 

B2060—B2120

 

 

 

B3010 с изключение на:

тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

 

 

 

B3020—B3030

 

 

 

B3040—B3060

 

 

 

B3070—B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010—B4030“

 


Top