EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0750

2009/750/ЕО: Решение на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (нотифицирано под номер C(2009) 7547) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 268, 13.10.2009, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 224 - 242

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2021; отменен от 32020R0204

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj

13.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2009 година

за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи

(нотифицирано под номер C(2009) 7547)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/750/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (1), и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2004/52/ЕО се изисква Комисията да определи Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ) в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от нея.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО договорът с един доставчик на ЕУЕСТ следва да предоставя възможност на потребителите на ЕУЕСТ да плащат своите такси за изминато разстояние във всички области на ЕУЕСТ от европейската пътна мрежа посредством, наред с другото, самостоятелно бордово оборудване (on-board equipment — OBE), което може да се използва във всички области на ЕУЕСТ.

(3)

Настоящото решение обхваща и обмена на информация между държавите-членки, лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, доставчиците на услуги и участниците в пътното движение, с цел осигуряване на вярното деклариране на таксите за изминато разстояние, дължими в контекста на ЕУЕСТ.

(4)

Въвеждането на ЕУЕСТ ще включва обработка на лични данни, която следва да се извършва при стриктно спазване на съответните разпоредби на Общността, установени, inter alia, в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, трябва на недискриминационна основа да предоставят достъп на доставчиците на ЕУЕСТ до своята област на ЕУЕСТ.

(6)

За да се осигури прозрачност и недискриминационен достъп до областите на ЕУЕСТ на всички доставчици на ЕУЕСТ, лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, публикуват цялата необходима информация, отнасяща се до правото на достъп, в заявление за областта на ЕУЕСТ.

(7)

ЕУЕСТ се базира върху принципите за прозрачност, ефективност и справедливо ценообразуване.

(8)

Необходимо е да се осигури процедура за уреждане на споровете между лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и доставчиците на ЕУЕСТ, възникнали в процеса на договаряне и в рамките на договорните им взаимоотношения. Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и доставчиците на ЕУЕСТ се допитват до националните органите за уреждане на споровете за преодоляване на неразбирателствата, свързани с достъпа до области на ЕУЕСТ.

(9)

Ефикасното управление на справедливия и недискриминационен достъп до ЕУЕСТ, в т.ч. и предотвратяване на ненужната административна тежест, изисква тясно сътрудничество между органите за уреждане на спорове на държавите-членки (4) по отношение на прилагането на правилата на Общността и на третирането на евентуалните жалби, без да се изключва възможността за съдебен контрол.

(10)

Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, биха могли да прилагат различни политики на таксуване в зависимост от различните категории потребители и/или превозни средства и следва по смисъла на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (5) (общата директива за услугите) да не правят разлика между отделните потребители на ЕУЕСТ.

(11)

Потребителите на ЕУЕСТ няма да плащат такса за изминато разстояние, която е по-висока от съответната национална/местна такса.

(12)

За цели от национално или местно естество лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, биха могли да предлагат или да въведат свои специфични национални или локални услуги, базирани на ръчни, автоматични или електронни системи. ЕУЕСТ представлява услуга за плащане на такса за изминато разстояние, допълваща националните или местните услуги на държавите-членки за електронно събиране на такса за изминато разстояние, но когато държавите-членки разполагат със системи за събиране на такса за изминато разстояние, те трябва да предприемат мерки за разширяване на използването на електронни системи за събиране на такса за изминато разстояние и да полагат усилия за осигуряване на капацитет от най-малко 50 % при ползването на електронните системи за събиране на такса за изминато разстояние от страна на транспортния поток в рамките на всяка точка за събиране на такса за изминато разстояние.

(13)

Политиките за събиране на такса за изминато разстояние се основават на европейското, националното или местното законодателство; тяхното прилагане спада към отговорността на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние. Всяка държава-членка взема по недискриминационен начин решение относно контрола на декларирането на такса за изминато разстояние, където е приложимо в съответствие с европейското законодателство. ЕУЕСТ предоставя оперативно съвместими средства за контрол на коректността на декларираната такса за изминато разстояние по отношение на превозни средства, за които се твърди, че използват ЕУЕСТ.

(14)

Технологията за събиране на такса за изминато разстояние дава възможност да се гарантира събирането на такси без наличието на физически прегради, което увеличава безопасността и намалява претоварването на пътищата.

(15)

Приходите от такси за изминато разстояние допринасят за финансирането на разходите за изграждане и поддръжка на транспортните инфраструктури; превозвачите, които не плащат такса за изминато разстояние, следователно ще лишат държавите-членки и Общността от финансов ресурс и ще получат несправедливо конкурентно предимство спрямо превозвачите, които плащат такава такса; неплащането на такси би могло да попречи на целите на транспортната политика по отношение на управлението на трафика, претоварването и замърсяването.

(16)

Целесъобразно е да се определят съществени изисквания за цялата Общност, които ще са валидни за ЕУЕСТ.

(17)

ЕУЕСТ има технически и организационни аспекти. За да се даде възможност оперативната съвместимост на ЕУЕСТ да функционира изцяло, трябва да бъдат конкретизирани основните изисквания и за двата аспекта. Необходими са технически спецификации за цялата Общност, особено по отношение на съставните елементи и интерфейсите, за да бъдат покрити основните технически изисквания.

(18)

За да се спазят съответните разпоредби относно процедурите по възлагане на обществени поръчки в сектора на автомобилния транспорт, и по-специално Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), възлагащите органи следва да включат технически спецификации към обявленията за обществени поръчки или към другата документация, като например общите документи или условията по всеки договор. Техническите спецификации могат да бъдат определени посредством позоваване на определени документи; за тази цел е необходимо да се създаде пакет от европейски спецификации, които да служат като референция.

(19)

По смисъла на Директива 2004/18/ЕО техническата спецификация може да бъде определена наред с другото и чрез позоваване на европейски стандарт или на хармонизиран стандарт, европейско техническо одобрение или обща техническа спецификация. Хармонизираните стандарти се изготвят по поръчка на Комисията от европейски орган по стандартизация, като например Европейския комитет за стандартизация (СEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (СENELEC) или Европейския институт по стандартизация на телекомуникациите (ЕTSI), и техните спецификации се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз  (7).

(20)

Общността би била заинтересована от съществуването на една международна система за стандартизация, способна да създава стандарти, използвани на практика от участниците в международната търговия и отговарящи на изискванията на политиката на Общността. Ето защо европейските органи по стандартизация трябва да продължат сътрудничеството си с международните органи по стандартизация.

(21)

Определянето на допълнителни технически спецификации или други стандарти може да се наложи на един по-късен етап. Тези спецификации следва да допълват изискванията към ЕУЕСТ, хармонизирани на ниво на Общността.

(22)

Процедурите за оценка на годността за ползване и съответствието спрямо спецификациите на оперативно съвместимите съставни елементи на ЕУЕСТ следва да се основават на използването на модулите, предвидени с Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8). С оглед насърчаване на развитието на промишлеността е целесъобразно в рамките на допустимото да се установят процедури, включващи система за осигуряване на качеството. Тези процедури трябва да дадат възможност на нотифицираните органи да оценят годността за ползване и съответствието спрямо спецификациите на оперативно съвместимите съставни елементи на ЕУЕСТ, за да се уверят, че на етапите на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация, както и по време на експлоатация, резултатите са в съответствие с действащите нормативни изисквания и технически и експлоатационни разпоредби. Те трябва също да дадат възможност на производителите да разчитат на еднакво третиране във всяка една държава.

(23)

Нотифицираните органи трябва да координират своите решения във възможно най-висока степен.

(24)

Съответствието спрямо спецификациите може да се окаже недостатъчно за оценка на функционалната оперативна съвместимост; поради това е необходима маркировка „СЕ“ за годност за ползване.

(25)

В член 4, параграф 4 от Директива 2004/52/ЕО се предвижда Комисията да взема решения, свързани с определянето на ЕУЕСТ, в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9). Ако е целесъобразно, приложението към Директива 2004/52/ЕО може да бъде изменено поради технически причини в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от горепосочената директива.

(26)

Настоящото решение се основава на работата, извършена в рамките на подкрепяните от Комисията паневропейски научноизследователски проекти (10) с участието на главните заинтересовани страни, и на създадените от Комисията експертни групи, целта на които бе да се определи точно съдържанието на ЕУЕСТ и нейната организационна структура.

(27)

Поради важността на разгръщането на ЕУЕСТ е полезно Комисията да извърши преглед 18 месеца след влизане в сила на настоящото решение. Предвид заключенията на средносрочния преглед по отношение на постигнатия напредък при разпространението на ЕУЕСТ Комисията, подпомагана от Комитета за електронно събиране на такса за изминато разстояние, предлага необходимите мерки.

(28)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за електронно събиране на такса за изминато разстояние, учреден по силата на член 5, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящото решение се определя Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).

За тази цел решението установява необходимите технически спецификации и изисквания, както и свързаните с предоставянето на ЕУЕСТ договорни правила.

2.   С настоящото решение се определят правата и задълженията на доставчиците на ЕУЕСТ, на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и на потребителите на ЕУЕСТ.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„област на ЕУЕСТ“ е област на събиране на такса за изминато разстояние, попадаща в приложното поле на Директива 2004/52/ЕО;

б)

„доставчик на ЕУЕСТ“ означава правен субект, отговарящ на изискванията на член 3 и регистриран в държавата-членка, в която е установен, който предоставя на потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ.

в)

„потребител на ЕУЕСТ“ е (физическо или юридическо) лице, което сключва договор с доставчик на ЕУЕСТ, с цел получаване на достъп до ЕУЕСТ;

г)

„съставни елементи на оперативната съвместимост“ са елементарен компонент, група от компоненти, подкомплект или пълен комплект от оборудване, включени или предназначени за включване в ЕУЕСТ, от които пряко или косвено зависи оперативната съвместимост на услугата, в т.ч. материални обекти и нематериални обекти, например софтуер;

д)

„бордово оборудване“ е пълният набор от необходимите за предоставяне на ЕУЕСТ хардуерни и софтуерни компоненти, с който е оборудвано превозното средство, с цел събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на данни;

е)

„годност за ползване“ е способността на съставния елемент на оперативната съвместимост — интегриран в ЕУЕСТ целесъобразно и в съответствие със системата на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние — да покрие и поддържа определени експлоатационни характеристики;

ж)

„тарифен клас“ е съвкупността от превозни средства, които биват третирани по еднакъв начин от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

з)

„тарифна схема“ е разпределението на дължими такси за изминато разстояние по тарифни класове, както е определено от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

и)

„техническа спецификация“ е спецификацията, определена в член 23 и приложение VI от Директива 2004/18/ЕО;

й)

„такса за изминато разстояние“ е задължение или такса, събирана във връзка с движението на превозно средство в рамките на област на събиране на такса за изминато разстояние;

к)

„лице, събиращо таксата за изминато разстояние“ е публична или частна организация, която събира такси за изминато разстояние от превозните средства, движещи се в дадена област на ЕУЕСТ;

л)

„данни, необходими за таксата за изминато разстояние“ е определената от отговорното лице, събиращо таксата за изминато разстояние, информация, необходима за установяване на дължимата такса за движението на превозно средство в рамките на определена област на събиране на такса за изминато разстояние, както и за извършване на свързаната с това транзакция;

м)

„декларация на такса за изминато разстояние“ е заявление пред лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, което потвърждава движението на превозно средство в рамките на определена област на събиране на такса за изминато разстояние, и е във формат, предварително договорен между доставчика на ЕУЕСТ и лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

н)

„област на събиране на такса за изминато разстояние“ е район от територията на ЕС, част от европейската пътна мрежа или инфраструктура, като например тунел, мост или фериботна линия, където се събира такса за изминато разстояние;

о)

„режим на събиране на такса за изминато разстояние“ е съвкупност от правила, в т.ч. правила за прилагане, с които се урежда събирането на такси в дадена област на събиране на такса за изминато разстояние;

п)

„транзакция, свързана с такса за изминато разстояние“ е действие или поредица от действия, чрез които декларацията на такса за изминато разстояние бива предоставена на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

р)

„параметри за класифициране на превозните средства“ е свързаната с превозното средство информация, според която въз основа на данните, необходими за таксата за изминато разстояние, се изчисляват съответните такси.

ГЛАВА II

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 3

Изисквания към доставчиците на ЕУЕСТ

Доставчиците на ЕУЕСТ подлежат на регистриране в държавата-членка, в която са установени, като регистрацията се осъществява, ако те отговарят на следните изисквания:

а)

притежават сертификат EN ISO 9001 или негов еквивалент;

б)

доказват, че притежават техническото оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от настоящото решение;

в)

доказват компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

г)

имат необходимата финансова стабилност;

д)

разполагат с глобален план за управление на риска, който подлежи на одит поне веднъж на всеки две години;

е)

имат добра репутация.

Член 4

Права и задължения на доставчиците на ЕУЕСТ

1.   В рамките на 24 месеца след регистрацията си в съответствие с член 19 доставчиците на ЕУЕСТ сключват договори за ЕУЕСТ, които покриват всички области на ЕУЕСТ.

Доставчикът на ЕУЕСТ осигурява по всяко време своето покритие върху всички области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на областите на ЕУЕСТ или при всяка друга причина, която нарушава пълното покритие, той възстановява пълното покритие в срок от шест месеца.

2.   Доставчиците на ЕУЕСТ информират потребителите на ЕУЕСТ относно покритите от тях областите на ЕУЕСТ и всяка тяхна промяна.

Доставчиците на ЕУЕСТ изготвят годишна декларация пред държавата-членка на регистрация за покритите от тях областите на ЕУЕСТ.

3.   При необходимост доставчиците на ЕУЕСТ предоставят на потребителите на ЕУЕСТ бордово оборудване, което отговаря на съответните технически изисквания, изложени в настоящото решение. Те представят доказателства за изпълнението на тези изисквания.

4.   Доставчиците на ЕУЕСТ контролират качествените характеристики на предоставяните от тях услуги. Те разполагат с проверени операционни процедури, които гарантират предприемане на подходящи мерки при операционни проблеми или нарушения по отношение на надеждността.

5.   Доставчиците на ЕУЕСТ предоставят подходящи услуги и техническа подкрепа, за да се осигури правилното индивидуално конфигуриране на бордовото оборудване. Доставчиците на ЕУЕСТ са отговорни за фиксираните параметри за класифициране на превозните средства, които се съхраняват в бордовото оборудване или в тяхната информационна система. Променливите параметри за класифициране на превозните средства, които могат да варират между различните пътувания или в рамките на едно пътуване и за които се предвижда да бъдат въвеждани в самото превозно средство, ще бъдат конфигурирани чрез подходящ интерфейс човек—машина.

6.   Доставчиците на ЕУЕСТ съхраняват списък с невалидното бордово оборудване, свързано със сключени с потребители на ЕУЕСТ договори за ЕУЕСТ. Този списък се съхранява при стриктно спазване на правилата на Общността по отношение на защитата на личните данни, установени, inter alia, в Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО.

7.   Доставчиците на ЕУЕСТ правят публично достояние своята договорна политика по отношение на потребителите на ЕУЕСТ.

8.   Издадените от доставчиците на ЕУЕСТ фактури на потребителите на ЕУЕСТ ясно разграничават таксите за услугата, начислени от доставчиците на ЕУЕСТ, от дължимите такси за изминато разстояние и посочват, ако потребителят не възразява, поне времето и мястото на възникване на таксите за изминато разстояние, както и състава на специфичните такси за изминато разстояние за конкретния потребител.

9.   Доставчиците на ЕУЕСТ информират във възможно най-кратък срок потребителя на ЕУЕСТ относно всеки случай на недекларирана такса за изминато разстояние във връзка с неговата сметка, като при възможност предлагат отстраняването на нередността преди предприемането на принудителни мерки.

10.   Доставчиците на ЕУЕСТ сътрудничат на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, при налагането на принудителни мерки.

Член 5

Права и задължения на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние

1.   Ако дадена област на ЕУЕСТ не съответства на техническите или процедурните изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, установени чрез Директива 2004/52/ЕО и настоящото решение, отговорното лице, събиращо таксата за изминато разстояние, разглежда проблема със съответните заинтересовани страни и, ако попада в сферата на неговата отговорност, предприема действия за отстраняване на проблема с цел осигуряване на оперативна съвместимост на ЕУЕСТ със системата за събиране на такса за изминато разстояние. При възникване на такава ситуация лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, информира държавата-членка с цел актуализиране на регистъра, посочен в член 19, параграф 1, буква а).

2.   Всяко лице, събиращо таксата за изминато разстояние, изготвя и актуализира съгласно приложение I заявление за област на ЕУЕСТ, в което се определят общите условия за доставчиците на ЕУЕСТ за достъп до неговите области на събиране на такси за изминато разстояние.

3.   Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, приемат на недискриминационна основа всеки доставчик на ЕУЕСТ, който желае да доставя ЕУЕСТ в рамките на областта/областите, попадаща/попадащи в полето на тяхната отговорност.

За да бъдат преговорите завършени в посочения в член 4, параграф 1 срок, приемането на доставчик на ЕУЕСТ в област на събиране на такси за изминато разстояние се определя в зависимост от спазването на определените в заявление за област на ЕУЕСТ общи условия, като би могло да подлежи и на специфични договорни условия.

Ако лице, събиращо таксата за изминато разстояние, и доставчик на ЕУЕСТ не могат да достигнат до споразумение, въпросът може да бъде отнесен до органа за уреждане на спорове, отговорен за съответната област.

4.   Таксата за изминато разстояние за потребителите на ЕУЕСТ, начислена от лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, не надвишава съответната национална/местна такса.

5.   Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, приемат в своите области на ЕУЕСТ всякакво функциониращо бордово оборудване, предоставено от доставчиците на ЕУЕСТ, с които те имат договорни отношения, и сертифицирано в съответствие с приложение IV, което не е включено в списъка с невалидното бордово оборудване, посочено в член 7, параграф 3.

Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, поддържат на своята интернет страница лесно достъпен публичен списък с всички доставчици на ЕУЕСТ, с които имат договорни отношения.

6.   Лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, може да изиска сътрудничество от страна на доставчик на ЕУЕСТ при провеждане на непредизвестени и подробни изпитвания на системата за събиране на такса за изминато разстояние, включващи движещи се в настоящия или в близък минал момент превозни средства в рамките на областта/областите на ЕУЕСТ на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние. Броят на превозните средства, допуснати до такива изпитвания на година за даден доставчик на ЕУЕСТ е съобразен със средногодишния трафик или прогнози за трафика на доставчика на ЕУЕСТ в рамките на областта/областите на ЕУЕСТ на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.

7.   В случай на нарушено функциониране на ЕУЕСТ по вина на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, то осигурява опростен режим на предоставяне на услуги, при който снабдените с посоченото в параграф 5 оборудване автомобили да могат да се предвижват безопасно, с минимално забавяне и без да бъдат считани за неплащащи такси.

8.   Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, сътрудничат по недискриминационен начин на доставчиците на ЕУЕСТ и/или на производителите, и/или на нотифицирания орган, с оглед оценяване на годността за ползване на оперативно съвместимите съставни елементи в рамките на техните области на събиране на такси за изминато разстояние.

Член 6

Данни, необходими за таксата за изминато разстояние

Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, съобщават на държавата-членка/държавите-членки, в която/които се намират техните области на събиране на такси за изминато разстояние, всяка промяна в своите данни, необходими за таксата за изминато разстояние, свързана inter alia със следното:

а)

определяне на областта на ЕУЕСТ, по-специално нейния географски обхват и инфраструктура, за които се начислява такса за изминато разстояние;

б)

естество на таксата за изминато разстояние и принципи на начисляване;

в)

превозни средства, за които се начислява такса за изминато разстояние;

г)

параметри за класифициране на превозните средства (като брой на осите, максимално допустимо тегло на ремаркето, тип на окачването и т.н.) и тяхното позициониране в тарифната структура на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

д)

изискваната декларация на такса за изминато разстояние.

Член 7

Такси за изминато разстояние

1.   Таксата за изминато разстояние се определя от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, в съответствие с inter alia класификацията на превозното средство. Класификацията на превозното средство се определя въз основа на параметрите за класифициране на превозните средства, посочени в приложение VI. При несъответствие между класификацията на превозното средство, използвана от доставчик на ЕУЕСТ, и лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, класификацията на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, има преимуществена сила, освен ако не съществуват доказателства за допусната грешка.

2.   Освен да изиска плащане от страна на доставчика на ЕУЕСТ за всяка потвърдена декларация на такса за изминато разстояние лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, може да изиска плащане от доставчика на ЕУЕСТ и за всяка такса за изминато разстояние, за която не е подадена декларация, във връзка с всяка клиентска сметка, управлявана от въпросния доставчик на ЕУЕСТ.

3.   Когато доставчик на ЕУЕСТ е изпратил на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, списък с посоченото в член 4, параграф 6 невалидно бордово оборудване, доставчикът на ЕУЕСТ не носи отговорност за всяка последваща такса, начислена вследствие на използването на това невалидно бордово оборудване. Броят на записите в списъка с невалидното бордово оборудване, неговият формат и честотата на неговото актуализиране са обект на договорка между доставчиците на ЕУЕСТ и лицата, събиращи таксата за изминато разстояние.

4.   При базирани върху микровълни системи за събиране на такса за изминато разстояние лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, съобщават на доставчиците на ЕУЕСТ декларациите за такси за изминато разстояние, дължими от съответните техни потребители на ЕУЕСТ.

Член 8

Счетоводство

Ако една организация действа едновременно като лице, събиращо таксата за изминато разстояние, и доставчик на ЕУЕСТ, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят воденето и публикуването на отделни счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за всеки вид дейност и да предотвратят възможността за кръстосано субсидиране между двете дейности.

Системите за счетоводно отчитане на дейността на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, и на доставчика на ЕУЕСТ са самостоятелни и спрямо счетоводното отчитане на всеки друг вид дейност, за да може да бъде извършена точна оценка на приходите и разходите, свързани с предоставянето на ЕУЕСТ.

Член 9

Права и задължения на потребителите на ЕУЕСТ

1.   Потребителите на ЕУЕСТ могат да сключат договор за ЕУЕСТ с всеки доставчик на ЕУЕСТ, независимо от националност, държава на пребиваване или държава, в която е регистрирано превозното средство. При сключването на договор потребителите на ЕУЕСТ биват надлежно информирани за процеса на обработка на техните лични данни и съответните права, произхождащи от приложимото законодателство по отношение на защитата на личните данни.

2.   Потребителите на ЕУЕСТ гарантират, че всички предоставени на доставчика на ЕУЕСТ данни на потребителя и на превозното средство са верни.

3.   Потребителите на ЕУЕСТ предприемат всички възможни мерки за осигуряване на функционирането на бордовото оборудване, докато превозното средство се движи в рамките на област на ЕУЕСТ.

4.   Потребителите на ЕУЕСТ експлоатират бордовото оборудване в съответствие с инструкциите на доставчика на ЕУЕСТ, особено що се отнася до декларирането на променливите параметри на превозното средство.

5.   Със заплащане на таксата за изминато разстояние на доставчика на ЕУЕСТ се счита, че потребителят на ЕУЕСТ е изпълнил своите задължения към съответното лице, събиращо таксата за изминато разстояние.

ГЛАВА III

ОРГАН ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 10

Създаване и функции

1.   Всяка държава-членка, на чиято територия има поне една област на ЕУЕСТ, определя или създава орган за уреждане на спорове, за да се улесни посредничеството при спорове между лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, чиято област на събиране на такси се намира на нейна територия, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с тези лица, събиращи таксата за изминато разстояние. Органът за уреждане на спорове притежава правомощия по-специално за проверка дали налаганите от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.

2.   Тази държава-членка предприема необходимите мерки за осигуряване на независимостта на организационната и правната структура на органа за уреждане на спорове от търговските интереси на доставчиците на ЕУЕСТ и лицата, събиращи таксата за изминато разстояние.

Член 11

Процедура за уреждане на спорове

1.   Лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, или доставчикът на ЕУЕСТ изисква намесата на органа за уреждане на спорове при неразбирателства, свързани с техните договорни отношения или процеса на договаряне.

2.   В рамките на един месец от получаване на молба за намеса органът за уреждане на спорове заявява дали разполага с всички документи, необходими за уреждане на спора.

3.   В срок от шест месеца от получаването на молбата за намеса органът за уреждане на спорове представя своето становище относно неразбирателството.

4.   За да улеснят функционирането на органа за уреждане на спорове, държавите-членки го упълномощават да изисква необходимата информация от доставчиците на ЕУЕСТ, от лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и от всички трети страни, ангажирани с предоставянето на ЕУЕСТ на територията на съответната държава-членка.

5.   Националните органи за уреждане на спорове обменят информация относно своята работа, ръководни принципи и практики.

ГЛАВА IV

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Единна и самостоятелна услуга

Държавите-членки гарантират, че потребителите на ЕУЕСТ получават единна и самостоятелна услуга. Това означава, че:

а)

след като параметрите за класифициране на превозните средства, в т.ч. и променливите, са били съхранени и/или декларирани, не се изисква допълнителна човешка намеса в превозното средство по време на пътуването, освен ако не са изменени характеристиките на превозното средство;

б)

човешкото взаимодействие с определена част от бордовото оборудване остава непроменено независимо от областта на ЕУЕСТ.

Член 13

Изисквания към ЕУЕСТ

1.   ЕУЕСТ удовлетворява съществените изисквания, посочени в приложение III.

2.   Освен начисляването на такса за изминато разстояние бордовото оборудване на ЕУЕСТ осигурява възможност за бъдещото внедряване на други услуги, свързани с локализирането. Свързаното с други услуги използване на бордовото оборудване на ЕУЕСТ не нарушава начисляването на такса в рамките на никоя област на събиране на такса за изминато разстояние.

Член 14

Съставни елементи на оперативната съвместимост

1.   Съставните елементи на оперативната съвместимост, в т.ч. и интерфейсите, удовлетворяват изискванията, посочени в приложение II.

Държавите-членки считат, че съставните елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка „СЕ“, отговарят на съответните съществени изисквания.

2.   Оценката на съответствието спрямо спецификациите и/или на годността за ползване на оперативно съвместимите съставни елементи се извършва съгласно посоченото в приложение IV.

Съставните елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕСТ могат да носят маркировка „СЕ“, ако за тях съществуват ЕО декларации за съответствие спрямо спецификациите и/или годността за ползване.

3.   ЕО декларациите за съответствие спрямо спецификациите и/или годността за ползване се съставят от производителя на съставните елементи на оперативната съвместимост, доставчика на ЕУЕСТ или упълномощен представител в съответствие с приложение IV.

Съдържанието на декларацията е определено в приложение IV, точка 3.

4.   Въз основа на настоящото решение държавите-членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на съставни елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕСТ на пазара, при условие че те имат маркировка „СЕ“ или декларация за съответствие спрямо спецификациите и/или годността за ползване. По-специално те не могат да изискват проверки, които вече са били осъществени като част от процедурата за проверка на съответствието спрямо спецификациите и/или годността за ползване.

5.   Ако свързани с ЕУЕСТ технически спецификации бъдат публикувани след приемането на настоящото решение, Комисията разглежда тяхната приложимост в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Директива 2004/52/ЕО.

ГЛАВА V

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 15

1.   Когато държава-членка има основания да счита, че за пуснати на пазара съставни елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка „СЕ“, съществува вероятност при използването им по предназначение да не удовлетворят съществените изисквания, тя предприема всички необходими мерки за ограничаване на тяхното поле на прилагане, за забрана на тяхното използване или за изтеглянето им от пазара. Държавата-членка незабавно информира Комисията за предприетите мерки и представя основанията за решението си, като по-специално посочва дали несъответствието се дължи на:

а)

неправилно приложение на техническите спецификации;

б)

непригодност на техническите спецификации.

2.   Комисията се допитва до заинтересованите страни в най-кратък срок.

а)

Когато след допитването Комисията установи, че мярката е основателна, тя незабавно уведомява съответната държава-членка, а също така и другите държави-членки.

б)

Когато след допитването до заинтересованите страни Комисията установи, че мярката е неоснователна, тя незабавно уведомява съответната държава-членка, а също така и производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, и другите държави-членки.

3.   Когато съставни елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка „СЕ“, не отговарят на изискванията за оперативната съвместимост, компетентната държава-членка изисква от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в Общността, да приведе съставните елементи на оперативната съвместимост обратно в съответствие спрямо спецификациите и/или годността за ползване съгласно условията, определени от съответната държава-членка, и да информира Комисията и останалите държави-членки за това.

Член 16

Всяко решение, свързано с оценката на съответствието спрямо спецификациите или на годността за ползване на оперативно съвместимите съставни елементи, както и всяко решение, взето по силата на член 15, посочва подробно причините, на които се основава. То се представя възможно най-бързо на заинтересованите страни, заедно с посочване на средствата за съдебна защита съгласно действащото законодателство в съответната държава-членка, както и на сроковете за прилагане на такива средства за съдебна защита.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Нотифицирани органи

1.   Държавите-членки нотифицират Комисията и останалите държави-членки за органите, упълномощени да осъществяват или контролират посочената в приложение IV процедура за оценка на съответствието спрямо спецификациите или годността за ползване, указвайки сферата на компетентност на всеки орган, и получените предварително от Комисията идентификационни номера. В Официален вестник на Европейския съюз Комисията публикува и актуализира списъка на органите, техните идентификационни номера и сфери на компетентност.

2.   Държавите-членки прилагат предвидените в приложение V критерии за оценка на органите, обект на нотифициране. За органите, които отговарят на посочените в съответните европейски стандарти критерии за оценка, се счита, че покриват споменатите критерии.

3.   Държавите-членки отнемат разрешението на орган, който не отговаря на критериите от приложение V. Те незабавно уведомяват Комисията и останалите държави-членки за това.

4.   Ако държава-членка или Комисията смятат, че нотифициран от друга държава-членка орган не отговаря на съответните критерии, въпросът се отнася до Комитета за електронно събиране на такса за изминато разстояние, който в срок от три месеца представя своето становище. В контекста на становището на Комитета Комисията уведомява въпросната държава-членка за промените, които са необходими, за да може нотифицираният орган да запази предоставения му статут.

Член 18

Координационна група

В съответствие с процедурния правилник на комитета се създава координационна група (наричана по-долу координационната група) на нотифицираните по силата на член 17, параграф 1 от настоящото решение органи, която да функционира като работна група на Комитета за електронно събиране на такса за изминато разстояние.

Координационната група съставя и актуализира изчерпателен списък от стандарти, технически спецификации и нормативни документи, спрямо които може да бъде оценена годността за ползване и съответствието спрямо спецификациите на съставните елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕСТ. Координационна група служи като форум за дискутиране на проблеми, които могат да възникнат във връзка с процедурите за оценка на съответствието спрямо спецификациите и на годността за ползване, и за предлагане на решения на тези проблеми.

Член 19

Регистри

1.   За целите на прилагане на настоящото решение всяка държава-членка води национален електронен регистър на:

а)

намиращите се на нейната територия области на ЕУЕСТ, в т.ч. информация относно:

съответните лица, събиращи таксата за изминато разстояние,

използваните технологии за събиране на такса за изминато разстояние,

данните, необходими за таксата за изминато разстояние,

заявлението за област на ЕУЕСТ,

доставчиците на ЕУЕСТ, сключили договори за ЕУЕСТ с лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, които действат в тяхната област на компетентност.

Държавите-членки въвеждат промените в регистъра на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, включително, когато е приложимо и датата на влизане в сила, незабавно след като тези промени бъдат приети, като вземат предвид приложение VI, точка 3 и точка 4;

б)

доставчиците на ЕУЕСТ, които са регистрирани съгласно член 3.

Най-малко веднъж годишно, освен ако не е предвидено друго, държавите-членки проверяват дали посочените в член 3, букви а), г), д) и е) и член 4, параграф 2 изисквания са изпълнени и извършват съответните актуализации в регистъра. Регистърът съдържа също и заключенията от предвидения в член 3, буква д) одит. Държавите-членки не носят отговорност за действията на посочените в регистъра доставчици на ЕУЕСТ.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят актуализирането и точността на всички данни, които се съдържат в националния електронен регистър.

3.   Регистърът е електронно достъпен за обществеността.

4.   Тези регистри следва да бъдат на разположение в рамките на 9 месеца от влизане в сила на настоящото решение.

5.   В края на всяка календарна година органите на държавите-членки, които отговарят за регистрите, предават на своите контрагенти от другите държави-членки и на Комисията регистрите на областите на ЕУЕСТ и на доставчиците на ЕУЕСТ. Всяко несъответствие по отношение на ситуацията в дадена държава-членка бива представено на вниманието на държавата-членка на регистрация и на Комисията.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Пилотни системи за събиране на такса за изминато разстояние

За да се подпомогне техническото развитие на ЕУЕСТ, държавите-членки могат в рамките на ограничени части от тяхната област на събиране на такса за изминато разстояние и паралелно на действащата система на ЕУЕСТ временно да разрешат пилотни системи за събиране на такса за изминато разстояние, които включват нови технологии и нови концепции, несъответстващи на една или повече от разпоредбите от Директива 2004/52/ЕО или настоящото решение.

Това разрешение подлежи на предварителното одобрение на Комисията. Първоначалният период на такова разрешение не надхвърля 3 години.

От доставчиците на ЕУЕСТ не се изисква да участват в пилотни системи за събиране на такса за изминато разстояние.

Член 21

Доклад

Най-късно 18 месеца след влизане в сила на настоящото решение Комисията изготвя доклад относно постигнатия напредък при разпространението на ЕУЕСТ.

Член 22

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(3)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(4)  Решението за практическото въвеждане на орган за уреждане на спорове, на който са поверени посреднически функции, се взема от отделните държави-членки, при условие че са изпълнени условията от глава IV, осигуряващи на всички доставчици на ЕУЕСТ равен достъп до националните области на ЕУЕСТ.

(5)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(6)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(7)  Основните елементи на новия подход бяха определени в Резолюцията на Съвета от 7 май 1985 година относно новия подход към техническата хармонизация и стандарти (ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1).

(8)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(10)  Проекти CESARE и RCI.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТ НА ЕУЕСТ

Заявлението за област на ЕУЕСТ съдържа следната информация:

1.

Раздел относно изискванията към доставчиците на ЕУЕСТ, включващ най-малко фиксираните такси за доставчиците на ЕУЕСТ въз основа на разходите на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, по предоставяне, експлоатация и поддръжка на действаща система на ЕУЕСТ в неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, когато тези разходите не са включени в таксата за изминато разстояние.

Тук могат да бъдат включени също и разпоредби относно банкови гаранции или еквивалентни финансови инструменти, чийто размер не надхвърля средномесечната сума на транзакциите, свързани с таксата за изминато разстояние, която се плаща от доставчика на ЕУЕСТ за съответната област на събиране на такса за изминато разстояние. Тази сума се определя въз основа на сумата на всички транзакции, свързани с таксата за изминато разстояние, платена от доставчика на ЕУЕСТ за съответната област на събиране на такса за изминато разстояние през предходната година. За нови дружества сумата се определя въз основа на очакваните средномесечни транзакции, свързани с такса за изминато разстояние, които доставчикът на ЕУЕСТ ще плати за съответната област на събиране на такса за изминато разстояние съгласно броя договори и средната такса за изминато разстояние на договор, заложена в бизнес плана на доставчика на ЕУЕСТ.

2.

Раздел относно процедурните условия, които не са дискриминационни и съдържат най-малко:

а)

политика за транзакции, свързани с такса за изминато разстояние (параметри на разрешението, данните, необходими за таксата за изминато разстояние, черни списъци и т.н.);

б)

процедури и споразумение за качеството на услугата (като формат за предоставяне на данните от декларацията на такса за изминато разстояние, срокове и периодичност за трансфер на данните, допустим процент пропуснати/погрешни такси за изминато разстояние, прецизност на данните, ниво на оперативна готовност и т.н.);

в)

политика при фактуриране;

г)

политика при плащане;

д)

търговски условия, договаряни посредством двустранни преговори между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, и доставчика на ЕУЕСТ, включително изисквания за качеството на услугата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАДАЧИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕУЕСТ СТРАНИ И ИНТЕРФЕЙСИ

1.

В рамките на ЕУЕСТ потребителите на ЕУЕСТ не взаимодействат пряко с лицата, събиращи таксата за изминато разстояние. Взаимодействията между потребителите на ЕУЕСТ и доставчиците на ЕУЕСТ (или тяхното бордово оборудване) могат да бъдат специфични за всеки доставчик на ЕУЕСТ, като не нарушават оперативната съвместимост на ЕУЕСТ.

2.

Електронните интерфейси между доставчиците на ЕУЕСТ и лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, спадат към две категории: крайпътни електронни интерфейси между бордовото оборудване на доставчика на ЕУЕСТ и стационарното или подвижното оборудване на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, и електронни интерфейси между съответните вътрешноадминистративни системи.

3.

Стандартизираните крайпътни интерфейси между бордовото оборудване и стационарното или подвижното оборудване на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, позволяват най-малко:

а)

транзакции за таксуване от типа DSRC (Dedicated Short-Range Communication);

б)

проверка на съответствието на транзакциите в реално време;

в)

усилена локализация (когато е приложимо).

Доставчиците на ЕУЕСТ трябва да внедрят тези три интерфейса в своето бордово оборудване. Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, могат да внедрят всеки един или всички тези интерфейси в тяхното крайпътно стационарно или подвижното оборудване в зависимост от техните изисквания.

4.

Всички доставчици на ЕУЕСТ трябва да внедрят най-малко следните стандартизирани вътрешноадминистративни интерфейси. Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, трябва да внедрят всички интерфейси, но могат да изберат да поддържат само процес на таксуване GNSS или DSRC.

а)

Обмен на данните от декларацията на такса за изминато разстояние между доставчиците на ЕУЕСТ и лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и по-специално:

подаване и потвърждаване на жалби относно заплащане на такса за изминато разстояние въз основа на транзакции за таксуване от типа DSRC,

подаване и потвърждаване на декларации на такса за изминато разстояние от типа GNSS;

б)

фактуриране/плащане;

в)

обмен на информация при извънредни мерки:

при процес на таксуване DSRC,

при процес на таксуване GNSS;

г)

обмен на черни списъци в рамките на ЕУЕСТ;

д)

обмен на активи под поръчителство;

е)

изпращане на данните, необходими за таксата за изминато разстояние, от лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, към доставчиците на ЕУЕСТ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Общи Изисквания

1.1.   Здраве и безопасност

Устройствата, предназначени за ползване от потребителите, трябва да бъдат проектирани така, че да не застрашават безопасното функциониране на устройството или здравето и безопасността на потребителя в случай на предвидимо, несъответстващо на обявените инструкции ползване.

1.2.   Надеждност и наличност

Контролът и поддръжката на стационарните или подвижните елементи, участващи в предлагането на ЕУЕСТ, трябва да бъдат организирани, осъществявани и установени по начин, осигуряващ функционирането им в рамките на предвидените условия.

Проектирането на ЕУЕСТ трябва да позволява на системата да продължи своето функциониране при неизправност или повреда на компонентите, евентуално в опростен режим, с минимално забавяне на потребителите на ЕУЕСТ.

1.3.   Защита на околната среда

Бордовото оборудване и наземната инфраструктура трябва да са проектирани и изработени по начин, осигуряващ електромагнитна съвместимост с инсталациите, оборудването, обществените и частните мрежи, с които те биха могли да си взаимодействат.

1.4.   Техническа съвместимост

Всяко взаимодействие в рамките на ЕУЕСТ изисква съвместимост между техническите характеристики на оборудването на доставчиците на ЕУЕСТ и на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние.

1.5.   Сигурност и защита на личните данни

1.

ЕУЕСТ предоставя средства за защита на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, доставчиците на ЕУЕСТ и потребителите на ЕУЕСТ срещу измами и злоупотреби.

2.

ЕУЕСТ осигурява защитни елементи, свързани със сигурността на съхранените, обработени и трансферирани данни между заинтересовани страни в рамките на ЕУЕСТ. Защитните елементи предпазват интересите на заинтересовани страни в рамките на ЕУЕСТ от вреди или щети, предизвикани от недостатъчна достъпност, поверителност, надеждност, идентификация, неотхвърляне и защита на достъпа до чувствителни потребителски данни, характерни за среда с много потребители в Европа.

2.   Специфични изисквания

2.1.   Изисквания към инфраструктурата

2.1.1.   Общи разпоредби

2.1.1.1.   С оглед да бъде осигурена в цялата Общност оперативната съвместимост на вече въведените в държавите-членки и бъдещите електронни системи за събиране на такса за изминато разстояние за потребителите в рамките на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, подсистема „Инфраструктура“ на ЕУЕСТ е съобразена с член 2, параграф 1 и член 4, параграф 3 от Директива 2004/52/ЕО.

2.1.1.2.   Инфраструктурата на ЕУЕСТ гарантира, че прецизността на данните от декларацията на такса за изминато разстояние е съобразена с изискванията на режима на събиране на такса за изминато разстояние, за да се осигури еднаквото третиране на потребителите на ЕУЕСТ по отношение на такси за изминато разстояние и такси за услугата (справедливост).

2.1.1.3.   В съответствие с изискванията към интерфейса на ЕУЕСТ, описани в приложение II, са въведени общи протоколи за предаване на данни между оборудването на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и на доставчиците на ЕУЕСТ. Посредством оперативно съвместими комуникационни канали доставчиците на ЕУЕСТ предоставят на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, защитена информация във връзка с начисляването на такса за изминато разстояние и контрола/правоприлагането в съответствие с приложимите технически спецификации.

2.1.1.4.   ЕУЕСТ осигурява на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, средства за лесна и еднозначна проверка дали превозните средства, движещи се в тяхната област на събиране на такса за изминато разстояние и твърдящи, че използват ЕУЕСТ, са наистина оборудвани с одобрено и правилно функциониращо бордово оборудване за ЕУЕСТ, предоставящо достоверна информация.

2.1.1.5.   Бордовото оборудване предоставя на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, средства за установяване на отговорния доставчик на ЕУЕСТ. Бордовото оборудване контролира редовно тази функция и при установяване на нередност се изключва, информирайки при възможност доставчика на ЕУЕСТ за проблема.

2.1.1.6.   Ако е приложимо, оборудването на ЕУЕСТ се проектира така, че неговите съставни елементи на оперативната съвместимост да използват отворени стандарти.

2.1.1.7.   Бордовото оборудване на ЕУЕСТ осигурява интерфейс човек—машина, който показва на потребителя дали бордовото оборудване функционира правилно, и интерфейс за деклариране на променливите параметри на таксата за изминато разстояние, а също и за указване на техните стойности.

2.1.1.8.   Бордовото оборудване се монтира по безопасен и сигурен начин. Неговото инсталиране съответства на предписанията за видимост напред при превозните средства (1) и вътрешно оборудване (2).

2.1.1.9.   Ако е приложимо, лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, информират водачите посредством крайпътни знаци или други средства относно изискването за плащане на такса за изминато разстояние или други такси за движението на превозно средство в област на събиране на такса за изминато разстояние, и по-специално на входа и изхода на областта на събиране на такса за изминато разстояние.

2.1.2.   Базирани върху микровълни системи за събиране на такса за изминато разстояние

Базираните върху микровълни приложения на ЕУЕСТ поддържат:

по отношение на бордовото оборудване на доставчиците на ЕУЕСТ: както EN15509, така и ETSI ES 200674-1 и съответните технически отчети за прилагане на протоколите;

по отношение на крайпътното стационарно и подвижно оборудване на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние: EN15509. На територията на Италия крайпътното стационарно и подвижно оборудване на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, може да поддържа вместо това ETSI ES 200674-1 съответните му технически отчети за прилагане на протоколите.

2.1.3.   Системи за събиране на такса за изминато разстояние, базирани върху Глобалната навигационна спътникова система (GNSS)

Доставчиците на ЕУЕСТ контролират наличието на спътникови локализационни данни за навигация и позициониране.

Доставчиците на ЕУЕСТ информират лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, относно евентуалните затруднения при подаването на данни от декларацията за такса за изминато разстояние в резултат на приемането на спътникови сигнали. Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, използват получената информация, за да установят проблемните области и при необходимост да предоставят усилени локализационни сигнали при съгласие от страна на доставчиците на ЕУЕСТ.

2.2.   Изисквания при експлоатация и управление

1.

ЕУЕСТ покрива изисквания на европейското законодателство за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. По-специално, се осигурява съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО.

2.

Лицата, събиращи таксата за изминато разстояние, и доставчиците на ЕУЕСТ изготвят планове за действие при извънредни ситуации, за да се предотвратят значителни нарушения на транспортния поток при отсъствие на ЕУЕСТ.


(1)  Директива 90/630/ЕИО на Комисията от 30 октомври 1990 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/649/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно зрителното поле на водачите на моторни превозни средства (ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 20).

(2)  Директива 2000/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2000 година за изменение на Директива 74/60/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на вътрешното оборудване на моторните превозни средства (други вътрешни части на купето освен вътрешните огледала за обратно виждане, разположение на устройствата за управление, покрив или отварящ се покрив, облегалка и задна част на седалките) (ОВ L 87, 8.4.2000 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪОТВЕТСТВИЕ СПРЯМО СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ГОДНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

ЕО ДЕКЛАРАЦИИ

1.   Съответствие спрямо спецификациите

При оценка на съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост (вкл. крайпътно оборудване и интерфейси) спрямо установените в настоящото решение изисквания и спрямо всички приложими технически спецификации производителят на съставните елементи на оперативната съвместимост, които ще бъдат използвани за предоставяне на ЕУЕСТ, или негов упълномощен представител избира процедура измежду модулите, изброени в Решение № 768/2008/ЕО. Вследствие на това той изготвя ЕО декларации за съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост спрямо спецификациите, където е приложимо след получаването на сертификат за изпитване, издаден от нотифициран орган.

В зависимост от избраните модули за оценка на съответствието от Решение № 768/2008/ЕО ЕО декларацията за съответствието спрямо спецификациите включва оценката на самия производител или оценката на нотифицирания орган или органи на присъщото съответствие на всеки отделен съставен елемент на оперативната съвместимост спрямо спецификациите, които трябва да се изпълнят.

2.   Годност за ползване (оперативна съвместимост на услугата)

Годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост се оценява чрез експлоатацията или употребата на използваните съставни елементи, интегрирани целесъобразно в ЕУЕСТ системата за събиране на такса за изминато разстояние на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, в чиято област бордовото оборудване ще се движи в рамките на определено оперативно време.

За да се проведе такъв вид изпитване на базата на експлоатационния опит, имащо за цел да се демонстрира експлоатационната оперативна съвместимост на съставните елементи, производителят, доставчикът на ЕУЕСТ или упълномощеният представител:

а)

си сътрудничат пряко с лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, в чиято област ще се използва бордовото оборудване.

В такъв случай производителят, доставчикът на ЕУЕСТ или упълномощеният представител:

1.

въвеждат в експлоатация един (или повече) представителен за предвижданото производство образец;

2.

контролират експлоатационното поведение на съставните елементи на оперативната съвместимост посредством процедура, одобрена и инспектирана от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние;

3.

представят доказателства на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, че съставните елементи на оперативната съвместимост отговарят на всички изисквания за оперативната съвместимост на съответното лице, събиращо таксата за изминато разстояние;

4.

изготвят декларация за годност за ползване, зависеща от получаването на удостоверение за годност за ползване от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние. Декларацията за годност за ползване обхваща изготвената от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, оценка на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕСТ в рамките на ЕУЕСТ средата на това лице, събиращо таксата за изминато разстояние;

а лицето, събиращо таксата за изминато разстояние:

1.

съгласува програмата за потвърждаване на експлоатационния опит;

2.

одобрява процедурата за контрол на експлоатационното поведение в своите области на събиране на такси за изминато разстояние и провежда конкретни проверки;

3.

оценява експлоатационната оперативна съвместимост със своята система;

4.

при успешно представяне на съставните елементи на оперативната съвместимост удостоверява годността за ползване в рамките на своите области на събиране на такси за изминато разстояние;

б)

или подават заявление до нотифицирания орган. В такъв случай

производителят, доставчикът на ЕУЕСТ или упълномощеният представител:

1.

въвеждат в експлоатация един (или повече) представителен за предвижданото производство образец;

2.

контролират експлоатационното поведение на съставните елементи на оперативната съвместимост посредством процедура, одобрена и инспектирана от нотифицирания орган (хармонизирана със съответните модули от Решение № 768/2008/ЕО);

3.

представят пред нотифицирания орган доказателства, че съставните елементи на оперативната съвместимост отговарят на всички изисквания от настоящото решение, включително резултатите от експлоатационния опит;

4.

изготвят ЕО декларация за годност за ползване, зависеща от получаването на сертификат за годността за ползване, издаден от нотифицирания орган. ЕО декларацията за годност за ползване обхваща изготвената от нотифицирания орган оценка/преценка на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕСТ, разгледани в рамките на ЕУЕСТ средата на съответното лице, събиращо таксата за изминато разстояние, и по-специално, в случаите когато се включват и интерфейсите, по отношение на техническите спецификации и в частност тези от функционален характер, които подлежат на проверка;

а нотифицираният орган:

1.

взема предвид декларацията за съответствието спрямо спецификациите. Следователно в експлоатационното изпитване не се оценяват повторно типовите спецификации, които вече са обхванати от декларацията за съответствие, освен когато съществуват доказателства, че откритите проблеми извън областта на оперативната съвместимост са свързани с такива спецификации;

2.

организира сътрудничеството с избраното от производителя лице, събиращо таксата за изминато разстояние;

3.

проверява техническата документация и програмата за потвърждаване чрез експлоатационен опит;

4.

одобрява процедурата за контрол на експлоатационното поведение и провежда конкретни проверки;

5.

оценява експлоатационната оперативна съвместимост със системите на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, и операционните процедури;

6.

при успешно представяне на съставните елементи на оперативната съвместимост издава сертификат за годността за ползване;

7.

при неуспешно представяне на съставните елементи на оперативната съвместимост издава обяснителен доклад. В доклада се разглеждат също проблемите, които биха могли да възникнат вследствие на несъответствие между системите и процесите на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, и съответните стандарти и технически спецификации. Докладът съдържа препоръки с оглед на решаване на проблемите, когато това е целесъобразно.

3.   Съдържание на ЕО декларациите

ЕО декларациите за съответствие спрямо спецификациите и годността за ползване и придружаващите документи трябва да имат подпис и дата.

Декларацията трябва да е написана на същия език, на който са написани инструкциите, и трябва да съдържа следното:

а)

позовавания на директивата;

б)

наименование и адрес на производителя, доставчика на ЕУЕСТ или неговия упълномощен представител, установен в Общността (посочва се търговското наименование и пълния адрес, при упълномощен представител се посочва също и търговското наименование на производителя или конструктора);

в)

описание на съставните елементи на оперативната съвместимост (марка, тип, версия и т.н.);

г)

описание на процедурата, която се следва, за да се декларира съответствие спрямо спецификациите или годност за ползване;

д)

всички съответни изисквания, на които отговарят съставните елементи на оперативната съвместимост, и по-специално условията за използването им;

е)

ако е приложимо, наименование и адрес на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, или на нотифицирания орган, участващ в процедурата за оценка на съответствието спрямо спецификациите или годността за ползване;

ж)

където е целесъобразно, позоваване на техническите спецификации;

з)

самоличност на подписващия, упълномощен да поема задължения от името на производителя или на упълномощения представител на производителя, установен в Общността.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

a)

Органът е акредитиран съгласно серия стандарти EN 45000.

б)

Органът и персоналът, отговарящи за проверките, трябва да ги извършват с възможно най-голяма професионална отговорност и възможно най-голяма техническа компетентност, и да не са подложени на никакъв натиск или стимул, по-специално от финансово естество, който би могъл да повлияе на тяхната преценка или на резултатите от инспекцията им, по-специално от страна на лица или групи лица, засегнати от резултатите от проверките.

в)

Органът, директорът му и персоналът, отговарящи за провеждането или надзора на проверките, не могат да участват нито пряко, нито като упълномощени представители, в проектирането, производството, конструирането, предлагането на пазара или поддържането на съставните елементи на оперативната съвместимост, нито в тяхната експлоатация. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между производителя или конструктора и нотифицирания орган.

г)

Органът трябва да разполага или да има достъп до средствата, необходими за адекватното техническо и административно изпълнение на задачите, свързани с проверките.

д)

Отговарящият за проверките персонал трябва да притежава:

подходящо техническо и професионално образование;

задоволително познаване на изискванията, свързани с извършваните от тях проверки, както и достатъчен опит в тези проверки;

необходимата способност да изготвят сертификатите, отчетите и докладите, които съставляват официалния отчет за извършените проверки.

е)

Трябва да бъде гарантирана независимостта на персонала, извършващ проверките. Възнаграждението на никое длъжностно лице не трябва да се формира въз основа на броя на проверките или на резултатите от тези проверки.

ж)

Органът трябва да разполага със застраховка гражданска отговорност, освен ако този риск се покрива от държавата в съответствие с националното законодателство или освен ако проверките се извършват директно от тази държава-членка.

з)

Персоналът на органа е професионално задължен да спазва поверителност по отношение на всичко, което му стане известно в процеса на изпълнение на задълженията си (с изключение на компетентните административни власти в държавата в случаите, когато те изпълняват тези дейности) по силата на Директива 2004/52/ЕО и настоящото решение или на разпоредби на националното законодателство по прилагането на директивата.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПАРАМЕТРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

1.   Общи разпоредби

1.1.

Поддържаната от ЕУЕСТ съвкупност от параметри за класифициране на превозните средства не ограничава избора на тарифни схеми от страна на лицата, събиращи таксата за изминато разстояние. ЕУЕСТ разполага с такава степен на гъвкавост, която да позволява развитие на параметрите за класифициране в съответствие с предвидимите бъдещи потребности.

1.2.

В съответствие с разпоредбите на член 19 лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, оповестява връзката между съвкупността от използваните параметри за класифициране на превозните средства и неговите тарифни класове за всяка тарифна схема, прилагана в съответната му област на събиране на такса за изминато разстояние, най-малко три месеца преди нейното въвеждане.

1.3.

В съответствие с разпоредбите на член 19 лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, публикува връзката между неговите тарифни класове и неговата тарифна структура за всяка тарифна схема, прилагана в съответната му област на събиране на такса за изминато разстояние.

2.   Параметри за класифициране на превозните средства

2.1.

Без да се засяга точка 1.1 от общите разпоредби по-горе, лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, може да използва следните параметри за класифициране на превозните средства:

а)

всеки измерим параметър на превозното средство, който може да бъде измерен еднозначно от крайпътното оборудване;

б)

всеки параметър на превозното средство, който се поддържа от стандарт EN 15509 и ETSI ES 200674-1 и съответните му технически отчети за прилагане на протоколите;

в)

параметрите на превозните средства, които са задължителен елемент от документите за регистрация на превозни средства (1), и тези в съответствие с CEN ISO/TS24534;

г)

променливите параметри за класифициране на превозните средства, които понастоящем се използват в системите за събиране на такса за изминато разстояние, напр. брой на осите (вкл. оси в повдигнато положение), наличието на ремарке т.н.;

д)

следните екологични параметри:

клас на емисиите на превозното средство, напр. екологичната му категория в съответствие с Директива 88/77/ЕИО на Съвета (2) и Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

хармонизиран параметър, свързан с CO2, напр. хармонизирания код на Общността V.7 от документите за регистрация на превозни средства.

2.2.

По време на движение в област на събиране на такса за изминато разстояние бордовото оборудване на превозното средство е в състояние да предава информация за неговите параметри за класифициране на превозните средства и за състоянието на бордовото оборудване към оборудването за контрол на декларациите за такса за изминато разстояние на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.

3.   Нови параметри за класифициране на превозните средства

В случай че лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, възнамерява да въведе нови параметри за класифициране на превозните средства, държавата-членка, в която лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, е регистрирано, информира Комисията и останалите държави-членки за това. Комисията отнася въпроса до предвидения в член 5, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО Комитет за електронно събиране на такса за изминато разстояние и в рамките на шест месеца представя своето становище в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2004/52/ЕО.

4.   Нови тарифни схеми

4.1.

Ако нова тарифна схема се основава на параметри за класифициране на превозните средства, които вече се прилагат в поне една област на ЕУЕСТ, доставчиците на ЕУЕСТ поддържат новата тарифна схема от датата на нейното влизане в сила.

4.2.

Ако новата тарифна схема въвежда един или повече нови параметри за класифициране на превозните средства, то се прилага процедурата съгласно точка 3.


(1)  Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).

(2)  Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33).

(3)  Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 8).


Top