EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0889

Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

OJ L 250, 18.9.2008, p. 1–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 173 - 256

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; отменен от 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

18.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1


РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008

от 5 септември 2008 г.

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 9, параграф 4, член 11, параграф 2 втора алинея, член 12, параграф 3, член 14, параграф 2, член 16, параграф 3, буква в), член 17, параграф 2, член 18, параграф 5, член 19, параграф 3, втора алинея, член 21, параграф 2, член 22, параграф 1, член 24, параграф 3, член 25, параграф 3, член 26, член 28, параграф 6, член 29, параграф 3, член 38, букви a), б), в) и д) и член 40 от същия регламент него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 834/2007, и по-специално дялове III, IV и V от него определят основни изисквания по отношение на производството, етикетирането и контрола на биологични продукти в растителния и животинския сектор. Следва да се определят подробни правила за прилагането на тези изисквания.

(2)

Развитието на нови подробни правила за производство по отношение на някои животински видове, биологично производство на аквакултури, морски водорасли и дрожди, използвани за храна или фураж на ниво Общност, ще изисква повече време и следователно трябва да се изработи в последваща процедура. Следователно е целесъобразно тези продукти да се изключат от обхвата на настоящия регламент. По отношение на някои животински видове, продукти от аквакултура и морски водорасли обаче следва да важат mutatis mutandis разпоредбите на Общността, предвидени за производство, контрол и етикетиране върху тези продукти, в съответствие с член 42 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(3)

Трябва да се предвидят някои определения, за да се избегнат неясноти и да се гарантира единното прилагане на разпоредбите за биологично производство.

(4)

Биологичното растениевъдство се основава на хранене на растенията основно чрез почвената екосистема. Следователно хидропонното отглеждане, при което растенията се развиват, като корените им са в инертна среда, подхранвана с разтворими минерали и хранителни вещества, не трябва да бъде разрешавано.

(5)

Биологичното растениевъдство включва разнообразни агротехнически методи и ограничено използване на торове и слаборазтворими подобрители, следователно тези практики трябва да се уточнят. Следва да се одобрят по-специално условията за използването на някои несинтетични продукти.

(6)

Следва значително да се ограничи използването на пестициди, които може да окажат неблагоприятно влияние върху околната среда или да доведат до наличие на остатъчни количества пестициди в земеделските продукти. Следва да се отдаде предпочитание на прилагането на превантивни мерки в контрола върху вредителите, болестите и плевелите. Освен това следва да се определят условията за някои продукти за растителна защита.

(7)

За целите на биологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 при добре уточнени условия бе разрешена употребата на някои продукти за растителна защита, торове, почвени подобрители, както и някои небиологични фуражни суровини, фуражни добавки и фуражни технологични спомагателни вещества и някои продукти за почистване и дезинфекция. С цел гарантиране на непрекъснатостта на биологичното производство съответните продукти и вещества следва да продължат да бъдат разрешени в съответствие с разпоредбите, определени в член 16, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007. Освен това за повече яснота е уместно да се изброят в приложенията към настоящия регламент продуктите и веществата, които са разрешени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91. В бъдеще към тези списъци могат да се добавят други продукти и вещества с различна правна основа, а именно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Следователно е уместно да се определи отличителният статус на всяка категория продукти и вещества посредством символ в списъка.

(8)

Цялостният подход за биологично селско стопанство изисква животновъдство, свързано със земята, където произведеният оборски тор се използва за подхранване на културите. Тъй като животновъдството винаги включва управлението на земеделски земи, следва да се предвиди разпоредба за забрана за отглеждане на животни без използване на земя. При биологичното животновъдство изборът на породи следва да взема предвид тяхната способност да се адаптират към местни условия, тяхната жизнеспособност и устойчивостта им на болести и следва да се насърчава широкото биологично разнообразие.

(9)

При известни обстоятелства операторите може да срещнат трудности при получаване на животни, отглеждани по биологичен начин от намален генетичен фонд, което би препятствало развитието на сектора. Следователно трябва да се предвиди възможността да се въвеждат ограничен брой отглеждани по небиологичен начин животни в стопанство за целите на развъждането.

(10)

Биологичното животновъдство следва да задоволява специфичните поведенчески нужди на животните. В тази връзка помещенията за отглеждане на всички видове животни следва да задоволяват нуждите на съответните животни по отношение на вентилацията, осветлението, пространството и удобството, като съответно следва да се предостави достатъчно пространство за свободно движение на всяко отделно животно и задоволяване на поведенческите нужди според етологичните особености на животните. Следва да се установят специфични условия за помещенията и животновъдни практики по отношение на някои животни, включително пчели. Тези специфични условия за помещенията трябва да обслужват високо ниво на жизнени условия на животните, което е приоритет в биологичното животновъдство и следователно може да надвиши стандартите на Общността за хуманно отношение към животните, които важат най-общо за земеделието. Практиките за биологично птицевъдство следва да предотвратяват прекалено бързото отглеждане на домашни птици. Следователно трябва да се определят специфични разпоредби за избягване на интензивните методи за отглеждане. Домашните птици по-специално следва да се отглеждат, докато не достигнат една минимална възраст или да бъдат от бавнорастящи породи, така че във всеки случай да не се поощряват методите за интензивно отглеждане.

(11)

В повечето случаи животните следва да имат достъп до райони, където да се движат свободно, или до пасбища, при наличие на благоприятни атмосферни условия, като тези райони за свободно движение следва основно да бъдат организирани на принципа на подходяща система за ротация на районите за свободно движение.

(12)

За да се избегне екологичното замърсяване на природните ресурси като почви и води от хранителни вещества, следва да се установи горна граница за използването на оборски тор на хектар и за броя на отглежданите животни на хектар. Тази граница следва да е свързана с азотното съдържание на оборския тор.

(13)

Трябва да се забранят осакатявания, водещи до стрес, увреждания, болест или страдания у животните. Специфични операции обаче, които са съществени за определени видове производство и за сигурността на животните и човешките същества, могат да бъдат разрешени при определени условия.

(14)

Животните следва да бъдат хранени с трева, груб фураж и концентриран фураж за животни, произведени в съответствие с правилата на биологичното земеделие, за предпочитане от собственото стопанство, като се вземат предвид физиологичните им нужди. Освен това, за да се осигури задоволяването на основните хранителни нужди на животните, може да има необходимост да бъдат използвани някои минерали, микроелементи и витамини, при добре определени условия.

(15)

Тъй като се очаква да продължат съществуващите различия във възможността преживните животни да получават необходимите най-важни витамини A, D и E чрез ежедневните си хранителни дажби, що се отнася до климата и наличните източници на фураж, трябва да се разреши употребата на такива синтетични витамини за преживни животни и след тази дата.

(16)

Управлението на здравето на животните следва да се основава предимно върху превантивни методи. Освен това следва да се прилагат специфични мерки за почистване и дезинфекция.

(17)

Превантивната употреба на синтезирани по химически път алопатични медицински продукти не се разрешава в биологичното земеделие. В случай на заболяване или нараняване на животно обаче, което се нуждае от незабавно лечение, употребата на синтезирани по химически път алопатични медицински продукти следва да се ограничи до строг минимум. Освен това, с цел да се гарантира целостта на биологичното производство за потребителя, следва да съществува възможност за вземане на ограничителни мерки, като например двойно увеличаване продължителността на карентния срок след употребата на синтезирани по химически път алопатични медицински продукти.

(18)

Трябва да се определят специфични разпоредби за предотвратяване на заболяванията и ветеринарно лечение при пчеларството.

(19)

Следва да се предвиди изискването операторите, които произвеждат фураж или храни, да отчитат подходящите процедури въз основа на системно идентифициране на критичните точки при обработка, за да гарантират, че произведените обработени продукти са в съответствие с разпоредбите за биологичното производство.

(20)

Определени продукти и вещества с небиологично производство са необходими за гарантиране на производството на някои обработени биологични храни и фуражи. Хармонизирането на разпоредбите за винифициране на нивото на Общността ще изискват повече време. Следователно споменатите продукти трябва да бъдат изключени за винифицирането, докато не се установят специални разпоредби в последваща процедура.

(21)

За преработването на биологични храни се разрешава, при добре формулирани условия, използването на някои съставки от неземеделски произход, помощни средства, използвани при преработката на храните, и някои небиологични съставки от неземеделски произход в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91. С цел гарантиране на непрекъснатостта на биологичното производство съответните продукти и вещества следва да продължат да бъдат разрешени в съответствие с разпоредбите, определени в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Освен това за повече яснота е уместно да се изброят в приложенията към настоящия регламент продуктите и веществата, които са разрешени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91. В бъдеще към тези списъци могат да се добавят други продукти и вещества с различна правна основа, а именно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Следователно е уместно да се определи отличителният статус на всяка категория продукти и вещества посредством символ в списъка.

(22)

При определени условия биологичните и небиологичните продукти могат да се събират и транспортират едновременно. С цел надлежното отделяне на биологични от небиологични продукти по време на операции и избягване на всякакъв контакт следва да се установят специфични разпоредби.

(23)

Преходът към метод на биологично производство изисква определени периоди на адаптация на всички използвани средства. В зависимост от предишното земеделско производство следва да се установят специфични периоди от време за различните сектори на производство.

(24)

В съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 834/2007 следва да се установят специфични условия за прилагането на изключенията, предвидени в посочения член. Подходящо е да се посочат такива условия по отношение на липсата на животни, отгледани по биологичен начин, на фураж, пчелен восък, семена и семена от картофи и биологични съставки, както и по отношение на специфичните проблеми, свързани с управлението на животните и в случай на бедствия.

(25)

Географските и структурните различия в селското стопанство и климатичните ограничения могат да попречат на развитието на биологичното производство в някои региони и следователно изискват изключения за дадени практики, както и по отношение на характеристиките на помещенията и инсталациите за животните. Следователно връзването на животните трябва при добре определени условия да бъде разрешено в стопанства, които, поради географското си положение и структурните си ограничения, по-специално по отношение на планинските райони, имат малък размер и само където не е възможно да се държат селскостопанските животни на подходящи за поведенческите им потребности групи.

(26)

С цел гарантиране на развитието на зараждащия се сектор на биологично животновъдство, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 бяха отпуснати няколко временни дерогации по отношение на връзването на животни, условията за отглеждането им и гъстотата на животните. Тези дерогации трябва да бъдат поддържани временно до датата на изтичането им, за да не попречат на сектора на биологично животновъдство.

(27)

Като се вземе предвид значението на опрашването в сектора на биологичното пчеларство, следва да бъде възможно да се допуснат изключения, които позволяват успоредното съществуване на единици за биологично и небиологично пчеларство в едно и също стопанство.

(28)

При определени условия селскостопанските производители могат да изпитват трудности при осигуряването на животните, отглеждани по биологичния метод, с биологични фуражи и следователно трябва да се допусне разрешение да се използва небиологичен фураж в ограничени количества.

(29)

Значителни усилия бяха положени от производителите, заети с биологично производство, за развитието на производството на биологични семена и вегетативни материали, за да се установи богат избор от растителни сортове от растителни видове, за които има биологични семена и посадъчен и посевен материал. Понастоящем обаче за много видове няма достатъчно биологични семена и вегетативен размножителен материал и в тези случаи следва да се разреши употребата на небиологични семена и посадъчен и посевен материал.

(30)

За да помага на операторите при намирането на биологични семена и семена от картофи, всяка държава-членка следва да гарантира, че е създадена база данни, която съдържа наличните на пазара сортове биологични семена и семена от картофи.

(31)

Отглеждането на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък може да застраши животновъда и други лица, които имат контакт с животните. Следователно трябва да се предвидят изключения, които да се допуснат по време на последната фаза на угояването на бозайниците, по-специално на едрия рогат добитък.

(32)

Бедствията или широко разпространените заболявания по животни или растения може да окажат сериозни ефекти върху биологичното производство в съответните региони. Трябва да се вземат подходящи мерки за осигуряване на поддържането на земеделието или дори за възстановяването му. Следователно в засегнатите райони трябва да се направи възможна доставката за ограничен период на отглеждани по небиологичен начин животни.

(33)

В съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 трябва да се определят конкретни критерии по отношение на представянето, състава, големината и дизайна на знака на Общността, както и по отношение на представянето, и състава на кодовия номер на надзорния или контролния орган и на означението на мястото, където е бил отгледан земеделският продукт.

(34)

В съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 834/2007 трябва да бъдат определени конкретни изисквания за етикетиране на биологичните фуражи, които вземат предвид сортовете и състава на фуража и хоризонталните разпоредби за етикетиране, приложими към фуражите.

(35)

В допълнение към системата за контрол, основана върху Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), следва да се определят конкретни контролни мерки. По-специално това са подробни изисквания по отношение на всички етапи от производството, подготовката и разпространението, свързани с биологичните продукти.

(36)

Предоставянето на информация на Комисията от страна на държавите-членки следва да дава възможност последната да използва пряко и по най-ефективния възможен начин предоставяните данни за управлението на статистическата информация и справочните данни. За постигането на тази цел е необходимо да се предвиди цялата предоставена информация и съобщаването на данни между държавите-членки и Комисията да се извършват по електронен или цифров път.

(37)

Обменът на информация и документи между Комисията и държавите-членки, както и предоставянето и съобщаването на данни от държавите-членки на Комисията се извършват по принцип по електронен или цифров път. С цел подобряването на информационния обмен в рамките на разпоредбите за биологичното земеделие и разширяване на тяхното използване се налага адаптирането на съществуващите компютърни информационни системи или установяването на нови информационни системи. Следва да се предвиди тези дейности да се осъществят от Комисията и да се въведат в действие, след като държавите членки бъдат информирани чрез Комитета по биологично производство.

(38)

Условията за обработка на информацията от тези информационни системи, както и формата и съдържанието на документите, чието предаване се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, се нуждаят от често адаптиране поради развитието на прилаганата нормативна уредба или поради управленчески нужди. Стандартизираното представяне на документите, които се изискват от държавите-членки, също е наложително. За да се постигнат целите и да се опростят процедурите и за да стане възможно незабавното задействане на съответните информационни системи, е желателно формата и съдържанието на документите да се опредеят на основата на образци и да се предвиди тяхното адаптиране и актуализиране да се извършва от Комисията, след информиране на Комитета по биологично производство.

(39)

Трябва да се определят преходни мерки за някои разпоредби, установени съобразно Регламент (ЕИО) № 2092/91, за да не се застрашава приемствеността на биологичното производство.

(40)

Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията от 29 януари 1993 г. за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни и за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите на член 5, параграф 4 от него (3), Регламент (ЕО) № 1452/2003 на Комисията от 14 август 2003 г. за запазване на дерогацията, предвидена в член 6, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета по отношение на някои видове зеленчуков посевен и посадъчен материал и относно определяне на процедурни правила и критерии, приложими към тази дерогация (4) и Регламент (ЕО) № 223/2003 на Комисията от 5 февруари 2003 г. относно изискванията за етикетиране, свързани с биологичния метод на производство на фуражи, комбинирани фуражи и хранителни суровини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (5) следва да се отменят и да бъдат заменени от нов регламент.

(41)

Регламент (EИО) № 2092/91 се отменя с Регламент (EО) № 834/2007, считано от 1 януари 2009 г. Много от неговите разпоредби обаче, с известна промяна, следва да продължат да се прилагат и следователно трябва да се приемат в рамките на настоящия регламент. За по-голяма яснота е уместно да се посочат съответствията между тези разпоредби от Регламент (ЕИО) № 2092/91 и разпоредбите от настоящия регламент.

(42)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Съдържание

Дял I

Уводни разпоредби

Дял II

Разпоредби относно производството, преработката, пакетирането, транспорта и съхранението на биологични продукти

Глава 1

Растениевъдство

Глава 2

Животновъдство

Раздел 1

Произход на животните

Раздел 2

Помещения за отглеждане на животните и животновъдни практики

Раздел 3

фураж

Раздел 4

Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение

Глава 3

Преработени продукти

Глава 4

Събиране, опаковане, транспортиране и съхранение на продуктите

Глава 5

Разпоредби за прехода

Глава 6

Изключения от разпоредбите за производството

Раздел 1

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с климатични, географски или структурни ограничения в съответствие с член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Раздел 2

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с липса на биологични селскостопански ресурси в съответствие с член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Раздел 3

Изключения от разпоредбите за производството, свързани със специфични проблеми на управлението в биологичното животновъдство в съответствие с член 22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Раздел 4

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с бедствия в съответствие с член 22, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Глава 7

База данни за семената

Дял III

Eтикетиране

Глава 1

Знак на Общността

Глава 2

Специфични изисквания при етикетиране на фуражи

Глава 3

Други изисквания за етикетиране

Дял IV

Контролни механизми

Глава 1

Минимални изисквания за контрол

Глава 2

Конкретни изисквания за контрол за растения и растителни продукти от земеделско производство или събиране

Глава 3

Изисквания за контрол за животни и животински продукти, произведени от животновъдството

Глава 4

Контролни изисквания за единици за приготовление нарастителни и животински продукти и храни, съставени от растителни и животински продукти

Глава 5

Контролни изисквания за внос на растения, растителни продукти, животни, животински продукти и храни, съдържащи растителни и/или животински продукти, фуражи за животни, комбинирани фуражи и фуражни суровини от трети държави

Глава 6

Контролни изисквания за единици, които участват в производството, подготовката или вноса на биологични продукти и които са възложили на трети страни частично или пълно изпълнение на съответните операции

Глава 7

Контролни изисквания за единици, приготвящи фуражи

Глава 8

Нарушения и обмен на информация

Дял V

Предаване на информация на Комисията, преходни и заключителни разпоредби

Глава 1

Предаване на информация на Комисията

Глава 2

Преходни и заключителни разпоредби

ДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и поле на действие

1.   Настоящият регламент определя конкретни правила относно биологичното производство, етикетирането и контрола на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

продукти, които произхождат от аквакултури;

б)

морски водорасли;

в)

животински видове, различни от посочените в член 7;

г)

дрожди, използвани за храна или фуражи.

Дял II, дял III и дял IV обаче се прилагат mutatis mutandis към продуктите, посочени в букви а), б) и в) от първата алинея, до приемането на подробни разпоредби за производството на тези продукти въз основа на Регламент (ЕО) № 834/2007.

Член 2

Определения

В допълнение към това определение, установено в член 2 от Директива 2007/834/ЕО, по смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„небиологичен“: означава непроизхождащ или несвързан с производство, което е в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и настоящия регламент;

б)

„ветеринарни лекарствени продукти“: означава продукти, определени в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти;

в)

„вносител“: означава физическото или юридическото лице в рамките на Общността, което представя пратка за допускане за свободно обращение в Общността — или лично, или чрез представител;

г)

„първи получател“ означава физическото или юридическото лице, на което се доставя внесената пратка и което я получава с цел по-нататъшна подготовка и/или продажба;

д)

„стопанство“ означава всички производствени единици, функциониращи под общо управление с цел производство на земеделски продукти;

е)

„производствена единица“ означава всички активи, използвани за производствения сектор, като например производствените помещения, парцелите земя, пасищата, площите за дейности на открито, сградите за животните, помещенията за складиране на културите, растителните продукти, животинските продукти, суровините и всякакви други входни суровини, свързани с този конкретен производствен сектор;

ж)

„хидропонно производство“ означава методът за отглеждане на растения с техните корени само в разтвор от минерални хранителни вещества или в инертна среда, като например перлит, чакъл или минерална вата, към които се прибавя разтвор от хранителни вещества;

з)

„ветеринарно лечение“ означава всички курсове на лечебна или превантивна дейност срещу един случай на конкретно заболяване;

и)

„фураж за животни в преходен период“ означава храни за животни, произведени през преходния период към биологично производство, с изключение на тези, събрани през дванадесетте месеца след началото на преходния период, както е посочено в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007.

ДЯЛ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, ПАКЕТИРАНЕТО, ТРАНСПОРТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

ГЛАВА 1

Растениевъдство

Член 3

Управление на почвата и торене

1.   Когато хранителните потребности на растенията не могат да се покрият с помощта на мерките, предвидени в член 12, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 834/2007, в биологичното производство, само колкото е необходимо, се използват единствено торове и подобрители на почвата, посочени в приложение I към настоящия регламент. Операторите поддържат писмени доказателства за необходимостта да използват продукта.

2.   Общото количество оборски тор, както е определено в Директива 91/676/ЕИО на Съвета (7) за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, употребено в стопанството, не може да надвишава 170 kg азот на година/хектар използвана земеделска площ. Този лимит се прилага само при използването на оборски тор, изсушен оборски тор и изсушен тор от домашни птици, компост от твърди животински екскременти, включително птичи тор, компостиран оборски тор и течни животински екскременти.

3.   Стопанствата за биологично производство могат да установят писмени споразумения за сътрудничество изключително с други стопанства и предприятия, които спазват разпоредбите за биологично производство, с цел разпръскване на излишъците от тор, получен от биологично производство. Максималният лимит, посочен в параграф 2, се изчислява въз основа на всички единици за биологично производство, включени в подобно сътрудничество.

4.   Подходящи заготовки на базата на микроорганизми могат да се използват за подобряване на цялостното състояние на почвата или наличието на хранителни вещества в почвата или в растителните култури.

5.   За активиране на компост могат да се използват подходящи разтвори, съдържащи микроорганизми или растителни елементи.

Член 4

Забрана на хидропонно производство

Забранява се хидропонното производство.

Член 5

Управление на вредители, заболявания и плевели

1.   Когато растенията не могат да бъдат защитени адекватно от вредители и заболявания посредством мерките, предвидени в член 12, параграф 1, букви а), б), в) и ж) от Регламент (ЕО) № 834/2007, в биологичното производство могат да се използват само продуктите, посочени в приложение II към настоящия регламент. Операторите поддържат писмени доказателства за необходимостта да използват продукта.

2.   За продукти, използвани при клопки и дозатори, с изключение на дозаторите на феромони, клопките и/или дозаторите предотвратяват изпускането на веществата в околната среда и предотвратяват контакта между веществата и отглежданите растителни култури. Клопките се събират след употреба и се обезвреждат по сигурен начин.

Член 6

Конкретни разпоредби за производството на гъби

Могат да се използват субстрати за производството на гъби, ако са съставени само от следните компоненти:

а)

оборски тор и животински екскременти:

i)

или от стопанства, прилагащи метода на биологичното производство;

ii)

или които са посочени в приложение I, само когато продуктът, посочен в подточка i), не е налице; и когато те не надвишават 25 % от теглото на всички елементи на субстрата, като се изключи опаковъчният материал и добавената вода преди компостирането;

б)

продукти от земеделски произход, различни от тези, посочени в буква а), от стопанства, произвеждащи съгласно метода на биологично производство;

в)

торф, който не е химически обработен;

г)

дървен материал, който не е химически третиран след отсичане на дърветата;

д)

минерални продукти, посочени в приложение I, вода и почва.

ГЛАВА 2

Животновъдство

Член 7

Обхват

Тази глава определя подробни разпоредби за следните видове: едър рогат добитък, включително bubalus и bison, еднокопитни животни, свине, овце, кози, домашни птици (видове съобразно приложение III) и пчели.

Раздел 1

Произход на животните

Член 8

Произход на отглежданите по биологичен начин животни

1.   При избора на видове трябва да се вземат предвид възможностите на животните да се приспособяват към местните условия, тяхната жизненост, както и устойчивостта им на заболявания. Освен това видовете или линиите животни се подбират с оглед избягването на определени болести или здравни проблеми, свързани с конкретни видове и породи, които се използват често в интензивното производство, например стрес синдром при свинете, PSE синдром („бледо-меко-воднисто месо“), внезапна смърт, спонтанен аборт и трудни раждания, изискващи цезарово сечение. Предимство се дава на местни породи и линии.

2.   При пчелите се предпочитат европейски разновидности на Apis mellifera и техните местни ековидове.

Член 9

Произход на отглежданите по небиологичен начин животни

1.   В съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007, за целите на развъждането отгледани по небиологичен начин животни могат да бъдат въведени в стопанство само когато отглежданите по биологичен начин животни не са достатъчно и при условията на параграфи 2 — 5 от същия член.

2.   Когато се формира за пръв път стадо, небиологично отглежданите млади бозайници биват отглеждани съобразно с разпоредбите за биологично производство, непосредствено щом като бъдат отбити. Освен това се прилагат следните ограничения към датата, на която животните влязат в стадото:

а)

бизоните, телетата и жребчетата са на възраст под шест месеца;

б)

агнетата и яретата са по-малки от 60 дни;

в)

прасенцата — с тегло под 35 kg.

3.   При подновяването на стадо небиологично отглежданите възрастни мъжки и нераждалите женски бозайници биват впоследствие отглеждани в съответствие с разпоредбите за биологично производство. Освен това броят на женските бозайници подлежи на следните ограничения в рамките на една година:

а)

до максимум 10 % от възрастните коне или говеда, включително видовете bubalus и bison, и 20 % от възрастните свине, овце и кози, които са женски животни;

б)

при единици с по-малко от 10 животни — коне или говеда, или с по-малко от пет свине, овце или кози всяко подновяване като гореспоменатото се ограничава до максимум едно животно на година.

Тази разпоредба от настоящия параграф се преразглежда през 2012 г. с оглед на прекратяването ѝ.

4.   Процентите, споменати в параграф 3, могат да се увеличат до 40 %, при условие че това бъде разрешено от компетентния орган, при следните специални случаи:

а)

когато се предприема сериозно разширение на стопанството;

б)

когато се сменя дадена порода;

в)

при нова специализация на направление на породата;

г)

когато съществува опасност от изчезване на породата, както е определено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (8) и в този случай животните от тези породи не трябва задължително да не са раждали.

5.   При подновяването на пчелните семейства в биологичните пчелини 10 % годишно от пчелите майки и пчелните семейства могат да се подменят с пчели майки и пчелни семейства, отглеждани по небиологичен начин, при условие че пчелите майки и пчелните семейства се поставят в кошери с пити или восъчни основи, произхождащи от пчелини за биологично производство.

Раздел 2

Помещения за отглеждане на животните и животновъдни практики

Член 10

Разпоредби относно условията в помещенията

1.   Изолацията, отопляването и вентилацията на помещението трябва да водят до поддържането на въздушната циркулация, нивото на праха, температурата, относителната влажност на въздуха и концентрацията на газовете в определени граници, които не вредят на животните. Сградата трябва да позволява навлизането на обилно количество светлина и естествена вентилация.

2.   Осигуряването на закрити помещения за животните не е задължително в районите, където благоприятните климатични условия позволяват на животните да живеят на открито.

3.   Гъстотата на животните в сградите осигурява удобството, доброто състояние и задоволяването на специфичните за вида на животните нужди, което по-специално зависи от вида, породата и възрастта на животните. Вземат се предвид и поведенческите нужди на животните, които зависят, по-специално, от размера на групата и от техния пол. Оптималната гъстота цели да осигури хуманно отношение към животните чрез наличието на достатъчно място, където да могат да стоят нормално, да им е лесно да лягат, да се обръщат, да се почистват, да застават в естественото си положение и да правят всички естествени движения, като протягане и пляскане с крила.

4.   Минималните повърхности на закритите помещения и на площите за раздвижване на открито, както и други особености на помещенията за отделните видове и категории животни са посочени в приложение III.

Член 11

Специфични условия за помещенията и животновъдни практики за бозайници

1.   Помещенията за животните трябва да имат гладки, но не хлъзгави подове. Поне половината от минималната вътрешна площ на пода, както е посочено в приложение III, е плътна, т.е. не е от летви или решетки.

2.   Помещенията са пригодени с удобни, чисти и сухи площи с достатъчни размери за лягане/почивка, състоящи се от стабилна конструкция, която да не е от летви. Местата за почивка предоставят на животните задоволителни сухи постели, покрити с постелъчен материал. Постелъчният материал се състои от слама или други подходящи естествени материали. Той може да се подобри и обогати с всеки от минералните продукти, изброени в приложение I.

3.   Независимо от член 3, параграф 3 от Директива 91/629/ЕИО на Съвета (9), разполагането на телета в индивидуални боксове е забранено след навършването на една седмица.

4.   Независимо от член 3, параграф 8 от Директива 91/630/ЕИО на Съвета (10), свинете се държат на групи, освен в последните фази на бременност и по време на периода на кърмене.

5.   Прасенцата не се разполагат върху плоски платформи или в клетки за прасенца.

6.   Площите за раздвижване позволяват на свинете да отделят изпражнения и да ровят. С оглед на ровенето могат да бъдат използвани различни видове материали.

Член 12

Специфични условия за помещенията и животновъдни практики за птици

1.   Птиците не се държат в клетки.

2.   Водните птици имат достъп до поток или до изкуствено езеро, естествено езеро или басейн, когато климатичните и хигиенните условия позволяват, с цел да бъдат спазени изискванията, специфични за вида им, и тези за хуманно отношение към животните.

3.   Сградите за всички видове птици отговарят на следните условия:

а)

поне една трета от подовата площ е плътна, т.е. не се състои от летви или решетки, и е покрита с покривен материал като например слама, талаш, пясък или чимове;

б)

достатъчно голяма част от подовата площ, която се намира на разположение на кокошките в кокошарниците за кокошки-носачки, е свободна за събирането на изпражненията;

в)

птиците разполагат с кацалки, чиито размери и бройка са съизмерими с размера на групата и на птиците според посоченото в приложение III;

г)

те имат пробити дупки за вход/изход с размери, отговарящи на тези на птиците, като тези дупки имат обща дължина поне по 4 m за 100 m2 площ от помещението за птиците;

д)

всеки кокошарник не трябва да съдържа повече от:

i)

4 800 пилета,

ii)

3 000 кокошки носачки,

iii)

5 200 токачки,

iv)

4 000 женски мускусни патици или пекински патици или 3 200 мъжки мускусни или пекински или други патици,

v)

2 500 скопени петли, гъски и пуйки,

е)

общата употребяема площ от кокошарниците за производство на месо на територията на всяка отделна единица не превишава 1 600 m2.

ж)

обектите за отглеждане на домашни птици са изградени така, че позволяват на всички птици да имат лесен достъп до откритите пространства.

4.   Естествената светлина може да бъде допълнена с изкуствени средства за осигуряване на светлина максимум 16 часа дневно с постоянен период за нощна почивка от поне осем часа без изкуствена светлина.

5.   За предотвратяване на употребата на интензивни методи за животновъдство домашните птици се отглеждат до достигане на минимална възраст или произхождат от бавнорастящи линии за домашни птици. Когато операторът не използва бавнорастящи генетични линии за домашни птици, минималната възраст за клане е:

а)

81 дни за пилета,

б)

150 дни за скопени петли,

в)

49 дни за пекински патици,

г)

70 дни за женски мускусни патици,

д)

84 дни за мъжки мускусни патици,

е)

92 дни за зеленоглави патици,

ж)

94 дни за токачки,

з)

140 дни за мъжки пуйки и за гъски, предназначени за печене, и

и)

100 дни за женски пуйки.

Компетентният орган определя критериите за бавнорастящи линии или съставя списък от такива и осигурява тази информация за операторите, другите държави-членки и Комисията.

Член 13

Специфични условия за отглеждане на пчелните семейства и изисквания за кошерите и местоположението на биологичните пчелини

1.   Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин. Горните изисквания не се прилагат към области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато кошерите са в латентно състояние през зимните месеци.

2.   Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство.

3.   Кошерите са направени основно от естествени материали, които не носят риск от замърсяване за околната среда или пчеларските продукти.

4.   Пчелният восък за поставяне на нови основи трябва да произхожда от биологични производствени единици.

5.   Без да се нарушават разпоредбите на член 25, в кошерите могат да бъдат използвани само естествени продукти като прополис, восък и растителни масла.

6.   Употребата на синтетични химически средства против насекоми по време на изваждането и събирането на меда е забранено.

7.   Извличането на пчелен мед от пити с пчелно пило е забранено.

Член 14

Достъп до открити пространства

1.   Откритите пространства могат да бъдат частично покрити.

2.   В съответствие с член 14, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 834/2007 тревопасните животни имат достъп до пасища, винаги когато условията позволяват.

3.   В случаите, когато тревопасните имат достъп до пасища по време на паша и когато организацията на отглеждането през зимата позволява свободно движение за животните, задължението да се осигури открито пространство през зимните месеци може да не се прилага.

4.   Независимо от параграф 2 биковете, по-възрастни от една година, имат достъп до пасища или открито пространство.

5.   Домашните птици имат достъп до открито пространство поне за една трета от живота си.

6.   Площите на открито за домашни птици са покрити основно с растителност, имат защитни съоръжения и позволяват на животните лесен достъп до достатъчен брой поилки и хранилки.

7.   Когато домашните птици са в затворени помещения поради ограничения или задължения въз основа на законодателството на Общността, те постоянно имат достъп до достатъчно количество груб фураж и материал, подходящ за покриване на етологичните им потребности.

Член 15

Гъстота на отглеждане

1.   Общата гъстота на животните, отглеждани на хектар за година, не превишава границата от 170 kg азот на хектар използвана земеделска площ годишно, както е посочено в член 3, параграф 2.

2.   С цел определяне на подходящата гъстота на животните, посочена по-горе, компетентният орган определя животинските единици, еквивалентни на горната граница, като за определящ принцип се приемат цифрите, определени в приложение IV или съответните национални разпоредби съобразно с Директива 91/676/ЕИО.

Член 16

Забрана за отглеждане на животни без използване на земя

Отглеждане на животни без използване на земя, стопанисвана от оператора и/или без операторът да е установил писмено споразумение с друг оператор в съответствие с член 3, параграф 3, се забранява.

Член 17

Едновременно отглеждане на биологични и небиологични животни

1.   В стопанството могат да се отглеждат животни и по небиологичен метод, ако се отглеждат върху единици, където сградите и парцелите са ясно отделени от единиците, произвеждащи в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, и ако са от различен животински вид.

2.   Отглежданите по небиологичен начин животни могат да използват биологични пасища за ограничен период, ако такива животни произхождат от земеделска система, определена в параграф 3, буква б), и ако в същото време на това пасище не присъстват животни, отглеждани по биологичен начин.

3.   Животни, отглеждани по биологичен начин, могат да пасат на обща земя при следните условия:

а)

земята не е била обработвана с неразрешени за биологично производство продукти в продължение поне на три години;

б)

всички животни, отглеждани по небиологичен начин, които използват съответната земя, произхождат от селскостопанска система, еднаква с тази, описана в член 36 от Регламент (EО) № 1698/2005 или в член 22 от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

в)

всички животински продукти от животни, отглеждани по биологичен начин, които използват тази земя, не се разглеждат като продукти на биологично производство, освен ако не може да се докаже адекватно разделяне от животните, които се отглеждат по небиологичен начин.

4.   При преместването на животните от едно пасище на друго, те могат да пасат на небиологична земя, когато преминават през нея. Поемането на небиологичен фураж под формата на трева и друга растителност, върху която пасат животните, по време на периода на преместване, не надвишава 10 % от общата годишна фуражна дажба. Тези цифри се изчисляват като процент на сухото вещество на храни от земеделски произход.

5.   Операторите поддържат писмени доказателства за използването на разпоредбите на този член.

Член 18

Животновъдни практики

1.   Системното извършване на операции като поставяне на еластични пръстени на опашките на овцете, подрязване на опашките на животните, изрязване на зъбите, подкастряне на човката и отстраняване на рогата се забранява при биологичното земеделие. Някои от тези операции обаче могат да бъдат разрешавани от компетентния орган за всеки конкретен случай с цел безопасност или ако имат за цел да подобрят здравето, жизнените условия или хигиената на животните.

Всяко страдание у животните се намалява до минимум, като се употребява адекватна анестезия и/или аналгезия и се извършва операция от квалифициран персонал само на най-подходящата възраст.

2.   С цел подобряване качеството на продуктите и поддържане на традиционните производствени практики се разрешава кастрацията на животните, но само при условията, посочени в параграф 1, втора алинея.

3.   Осакатяване, като например рязането на крилата на пчелите майки, е забранено.

4.   Животните се товарят и разтоварват без използване на електрически стимулатори за придвижването им със сила. Забранява се употребата на всякакви алопатични успокоителни преди или по време на транспорт на животни.

Раздел 3

Фураж

Член 19

Фураж от собствено стопанство или от други биологични стопанства

1.   При тревопасните животни, освен през периода, в който всяка година животните сменят пасището, при спазване на член 17, параграф 4, най-малко 50 % от фуража е произведен от самата стопанска единица или в случаите, когато това е невъзможно — произведен в сътрудничество с други практикуващи биологично земеделие стопанства от същия регион.

2.   При пчелите в края на производствения сезон пчелните семейства разполагат с достатъчно запаси от мед и полен, за да преживеят зимата.

3.   Храненето на пчелните семейства се разрешава само в случаите, когато оцеляването им е застрашено поради климатични условия и само между последното събиране на меда и 15 дни преди началото на следващия период на събиране на нектар и медена роса. Храненето се извършва с биологичен мед, биологичен захарен сироп или биологична захар.

Член 20

Фураж, задоволяващ хранителните потребности на животните

1.   Всички млади бозайници биват хранени за предпочитане с майчино мляко вместо с естествено мляко за минимален период от три месеца за едър рогат добитък, включително видовете bison и bubalus и за еднокопитни животни, 45 дни за овце и кози и 40 дни за свине.

2.   Системите за отглеждане на тревопасни животни са основани върху максималното използване на пашата от пасищата, в съответствие с климатичните възможности през различните периоди в годината. Най-малко 60 % от сухата маса в дневните дажби трябва да се състои от груб фураж, пресен или изсушен фураж или силаж. Разрешава се намаление на грубия фураж до 50 % при животните за производство на мляко, за максимален период от три месеца в началния период на лактация.

3.   Към фуража на прасета и птици се добавя груб, сочен и комбиниран фураж или силаж.

4.   Забранява се държането на животните при условия или на диета, които могат да предизвикат анемия.

5.   Методите за угояване са обратими във всеки един момент от процеса на отглеждане. Насилственото хранене е забранено.

Член 21

Фураж, произведен в преход към биологично производство

1.   Средно до 30 % от фуражната смеска за дажбите може да съдържа фураж, произведен в преход към биологично производство. Когато фуражът, произведен в преход към биологично производство, произхожда от единица на самото стопанство, този процент може да бъде увеличен до 60 %.

2.   До 20 % от общото средно количество на фуража, използван за храна на селскостопанските животни, може да произхожда от паша или коситба на постоянни пасища или парцели с многогодишни фуражни култури, намиращи се в първата година на преход, при условие, че те представляват част от самото земеделско стопанство и не са били част от единица за биологично производство на това стопанство през последните пет години. В случай, че се използват едновременно както фураж, произведен в преход към биологично производство, така също и фураж от парцели в първа година на преход, общият комбиниран процентен дял на тези два вида фураж не следва да надвишава максимално допустимите процентни дялове, определени в първите два параграфа.

3.   Цифрите в параграфи 1 и 2 се пресмятат всяка година като процент на сухото вещество в храните за животни от растителен произход.

Член 22

Продукти и вещества, посочени в член 14, параграф 1, буква г), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 834/2007

1.   Небиологични фуражни суровини от растителен и животински произход могат да се използват при биологичното производство при спазване на ограниченията, определени в член 43, и само ако са изброени в приложение V и ограниченията, изброени там, са спазени.

2.   Биологични фуражни суровини от животински произход и фуражните суровини от минерален произход могат да се използват в биологичното производство, само ако са изброени в приложение V и ограниченията, определени там, са спазени.

3.   Продукти и странични продукти от рибарството могат да се използват в биологичното производство, само ако са изброени в приложение V и ограниченията, определени там, са спазени.

4.   Хранителни добавки, някои продукти, използвани при храненето на животните, и технологични спомагателни вещества могат да се използват в биологичното производство, само ако са изброени в приложение VI и ограниченията, определени там, са спазени.

Раздел 4

Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение

Член 23

Профилактика срещу болести

1.   Употребата на синтезирани по химически път алопатични ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици с цел профилактика е забранено, без да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 3..

2.   Употребата на вещества, стимулиращи растежа или продуктивността (включително антибиотици, кокцидиостатици и друг вид вещества, стимулиращи растежа) и употребата на хормони или сходни субстанции с цел контролиране на размножаването (например индукция или синхронизиране на разгонването) или за други цели, е забранено.

3.   Когато животните се взимат от единици за небиологично производство, в зависимост от обстоятелствата могат да бъдат прилагани специални мерки като скрининг тестове или периоди на карантина.

4.   Помещенията, оборите, оборудването и инструментите са добре почистени и дезинфекцирани, за да се предотврати появата на инфекции и натрупването на болестотворни организми. Изпражненията, урината и недоизяденият или разпръснат фураж се отстраняват колкото е възможно по-често, за да се намали отделянето на миризми и да се предотврати появата на насекоми или гризачи.

За целите на член 14, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 834/2007 само продуктите, изброени в приложение VII, могат да бъдат използвани за почистване и дезинфекция на инсталациите и инструментите в сградите за животните. Родентицидите (които се използват само при капани) и продуктите, изброени в приложение II, могат да бъдат използвани за унищожаването на насекоми и други вредители в сградите и другите инсталации, където се държат животни.

5.   В помещенията не трябва да има животни през периодите между отглеждането на всяка една партида от птици. През тези периоди помещенията и оборудването се почистват и дезинфекцират. Освен това, когато отглеждането на всяка партида птици приключи, откритите заградени площи се оставят празни с цел да се възстанови растителността. Държавите-членки определят периода, през който откритите заградени площи са празни. Операторите поддържат писмени доказателства за прилагането на този период. Тези изисквания не важат за местата, където птиците не се отглеждат на партиди, не се гледат в открити заградени площи и могат да се движат свободно през целия ден.

Член 24

Ветеринарно лечение

1.   Ако въпреки превантивните мерки за осигуряване на здравето на животните, определени в член 14, параграф 1, буква д), подточка i) от Регламент (ЕО) № 834/2007, някое животно се разболее или получи нараняване, то трябва незабавно да бъде подложено на лечение, при необходимост в изолатор и в подходящо помещение.

2.   Използването на фитотерапевтични продукти, хомеопатични продукти, микроелементи и продукти, изброени в част 3 от приложение V и част 1.1 от приложение VI, е за предпочитане пред ветеринарното лечение със синтезирани по химически път алопатични средства или антибиотици, при условие че тяхното лечебно въздействие е ефикасно за вида на животното и състоянието, за което е предназначено лечението.

3.   Ако използването на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, не е ефикасно за борбата с болестта или нараняването и ако лечението е съществено за избягване на страданието или стреса на животното, могат да се използват синтезирани по химически път алопатични ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици на отговорността на ветеринарен лекар.

4.   С изключение на ваксини, обработките срещу паразити и задължителни схеми за ликвидиране, когато животното или групата от животни получават повече от три курса на лечение със синтезирани по химически път алопатични ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици в рамките на 12 месеца, или повече от един курс на лечение, ако производственият им жизнен цикъл продължава по-малко от година, съответните животни или продукт, получен от тях, не могат да бъдат продавани като биологични продукти и животните преминават през преходни периоди, описани в член 38, параграф 1.

За надзорния или контролния орган се водят архиви с документирани факти за възникването на подобни обстоятелства.

5.   Карентният срок между последното даване на алопатичен ветеринарномедицински продукт на дадено животно при нормални условия на употреба и производството на произведени по биологичен метод храни от такива животни трябва да бъде двойно по-голям от законоустановения карентен срок, както се посочва в член 11 от Директива 2001/82/ЕО или, в случай че такъв срок не е уточнен, 48 часа.

Член 25

Специфични разпоредби относно профилактиката и ветеринарното лечение при пчеларството

1.   За целите на защита на рамки, кошери и пити, особено за защита от вредители, се разрешават само родентициди (които се използват само при клопки) и съответните продукти, изброени в приложение II.

2.   За дезинфекция на пчелини е разрешена физическата обработка, като например излагането на водна пара или пряк пламък.

3.   Практиката на унищожаване на мъжкото потомство се разрешава само ако се налага да бъде спряно нашествието на Varroa destructor.

4.   Ако въпреки всички изброени превантивни мерки, пчелните семейства се разболеят или бъдат нападнати от паразити, те незабавно се подлагат на лечение и при необходимост могат да се разположат в изолаторни пчелини.

5.   Ветеринарни лекарствени продукти могат да бъдат използвани в биологичното пчеларство, доколкото такава употреба е разрешена в държавата-членка съгласно съответстващите разпоредби на Общността или разпоредбите от националното законодателство, съгласувани със законодателството на Общността.

6.   В случаите на нашествия на Varroa destructor могат да се използват мравчена киселина, млечна киселина, оцетна киселина и оксалова киселина, както и ментол, тимол, евкалиптол или камфор.

7.   Ако бъде приложено лечение със синтезирани по химически път алопатични продукти, по време на този период подложените на лечение пчелни семейства се преместват в изолаторни пчелини, а целият восък се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство. Едногодишният период на преход, определен в член 38, параграф 3 впоследствие важи за тези пчелни семейства.

8.   Изискванията, посочени в параграф 7, не важат за продукти, посочени в параграф 6.

ГЛАВА 3

Преработени продукти

Член 26

Разпоредби за производството на преработен фураж и храни

1.   Добавките, технологичните спомагателни вещества и други вещества и съставки, използвани за преработка на храни и фураж, и всички прилагани преработвателни практики, като опушването, спазват принципите на добрата производствена практика.

2.   Операторите, които произвеждат преработени фуражи и храни, установяват и осъвременяват подходящи процедури, основани върху системно идентифициране на критичните точки за обработка.

3.   Прилагането на процедурите, посочени в параграф 2, гарантира по всяко време, че произведените преработени продукти са съвместими с разпоредбите за биологично производство.

4.   Операторите спазват и прилагат процедурите, посочени в параграф 2. И по-специално:

а)

предприемат превантивни мерки, за да избягват риска от замърсяване с неразрешени вещества или продукти;

б)

прилагат подходящи мерки за почистване, наблюдават тяхната ефективност и записват тези операции;

в)

гарантират, че небиологичните продукти не са пускани на пазара с означение, посочващо метод на биологично производство.

5.   В допълнение към разпоредбите, определени в параграфи 2 и 4, когато в съответната преработвателна единици се приготвят или складират небиологични продукти, операторът:

а)

извършва операциите непрекъснато до завършване на цикъла, разделени по място или време от аналогичните операции, извършвани върху небиологични продукти;

б)

складира биологичните продукти, преди и след операциите, разделени по място или по време от небиологичните продукти;

в)

информира надзорния или контролния орган за това и води актуализиран регистър за всички операции и преработени количества;

г)

предприема необходимите мерки за осигуряване на идентифицирането на партидите и за избягване на смесването и обмена с небиологичните продукти;

д)

извършва операции върху биологични продукти само след подходящо почистване на производственото оборудване.

Член 27

Употреба на някои продукти и вещества при преработката на храни

1.   За целите на член 19, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007 само следните вещества могат да бъдат използвани при преработката на биологични храни, с изключение на виното:

а)

вещества, изброени в приложение VIII към настоящия регламент;

б)

заготовки на базата на микроорганизми и ензими, които обикновено се използват при преработката на храни;

в)

вещества и продукти, определени в член 1, параграф 2, букви б), подточка i) и член 1, параграф 2, буква в) от Директива 88/388/ЕИО (13), етикетирани като естествени ароматни вещества или естествени ароматни заготовки, по смисъла на член 9, параграф 1, буква г) и параграф 2 от същата директива;

г)

оцветители за поставяне на печат върху месо и яйчени черупки в съответствие с, респективно, член 2, параграф 8 и член 2, параграф 9 от Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14);

д)

питейна вода и сол (с натриев или калиев хлорид като основна съставка), която се използва обикновено при преработка на храни;

е)

минерали (включително микроелементи), витамини, аминокиселини и други азотни съединения, разрешени единствено, ако тяхната употреба в храните, в които са включени, се изисква от закона.

2.   За целите на изчислението, посочено в член 23, параграф 4, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007,

а)

хранителните добавки, изброени в приложение VIII и обозначени със звездичка в колоната на кодовия номер на хранителната добавка, се изчисляват като съставки от земеделски произход;

б)

заготовките и веществата, посочени в параграф 1, букви б), в), г), д) и е) от настоящия член, и вещества, неозначени със звездичка в колоната на кодовия номер на хранителната добавка, не се изчисляват като съставки от земеделски произход.

3.   Използването на следните вещества, изброени в приложение VIII, се преразглежда преди 31 декември 2010 г.:

а)

натриев нитрит и калиев нитрат в раздел А с оглед на забраната на тези добавки;

б)

серен диоксид и калиев метабисулфит в раздел А;

в)

солна киселина в подраздел Б за производството на Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese и Leidse Nagelkaas.

Посоченото в първото тире преразглеждане отчита направените от държавите-членки усилия за намиране на сигурни алтернативи по отношение на нитритите/нитратите и за създаване на програми за обучение по методи за алтернативна преработка и хигиена за преработватели/производители на биологично месо.

Член 28

Употреба на небиологични съставки от земеделски произход при преработката на храни

За целите на член 19, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007, небиологичните съставки, изброени в приложение IХ към настоящия регламент, могат да се използват при преработката на биологични храни.

Член 29

Разрешаване на небиологични хранителни съставки от земеделски произход от държавите-членки

1.   Когато съставка от земеделски произход не е включена в приложение IХ към настоящия регламент, тази съставка може да се използва единствено при следните условия:

а)

операторът е уведомил компетентния орган на държавата-членка за всички необходими доказателства, показващи, че съответната съставка не е произведена в достатъчно количество в Общността в съответствие с разпоредбите за биологично производство или не може да бъде внесена от трети държави;

б)

компетентният орган на държавата-членка е разрешил временно използването на съставката за максимален период от 12 месеца, след като е проверил, че операторът е осъществил необходимите контакти с останалите доставчици в Общността, за да се увери, че съответната отговаряща на изискванията за качество съставка, не е в наличност;

в)

не е било взето решение, в съответствие с разпоредбите на параграф 3 или 4, съгласно което даденото по отношение на въпросната съставка разрешение трябва да бъде оттеглено.

Държавата-членка може да удължи разрешението, предвидено в буква б), максимум три пъти за по 12 месеца.

2.   Когато е дадено посоченото в параграф 1 разрешение, държавата-членка незабавно съобщава на останалите държави-членки и на Комисията следните данни:

а)

датата на разрешението и, в случай на продължаване на разрешението, дата на първото разрешение;

б)

името, адреса, телефона и, по целесъобразност, факса и електронния адрес на притежателя на разрешението; името и адреса за контакт с органа, издал разрешението;

в)

името и, по целесъобразност, точното описание и изискванията за качество към въпросните съставки от земеделски произход;

г)

типа на продуктите, за производството на които въпросната съставка е необходима;

д)

необходимите количества и обосновката за тези количества;

е)

причините за недостиг и очакваната му продължителност;

ж)

датата, на която държавата-членка е изпратила уведомлението до останалите държави-членки и до Комисията. Комисията и/или държавите-членки могат да направят тази информация обществено достъпна.

3.   Когато държава-членка представя коментари на Комисията и на държавата-членка, издала разрешението, че съставката е в наличност през периода на недостига, държавата-членка може да предвиди оттеглянето на разрешението или съкращаването на неговия период на валидност и уведомява Комисията и останалите държави-членки за мерките, които е предприела или ще предприеме, в срок от 15 работни дни, считано от датата на получаване на информацията.

4.   По искане на държава-членка или по инициатива на Комисията, въпросът се представя за разглеждане от Комитета, посочен в член 37 от Регламент (ЕИО) № 834/2007. В съответствие с процедурата, посочена в параграф 2 от споменатия член, може да се вземе решение за оттегляне на отпуснато предишно разрешение или за изменение на неговия период на валидност или, ако е целесъобразно, въпросната съставка да бъде включена в приложение IX към настоящия регламент.

5.   В случай на удължаване, посочено във втората алинея от параграф 1, важат процедурите на параграфи 2 и 3.

ГЛАВА 4

Събиране, опаковане, транспортиране и съхранение на продуктите

Член 30

Събиране и транспорт на продукти до единици за приготовление

Операторите могат да извършват едновременно събиране на биологични и небиологични продукти единствено когато се взети подходящи мерки за предотвратяване на смесване или замяна с небиологични продукти и за гарантиране на идентифицирането на биологичните продукти. Операторът съхранява информацията, отнасяща се за дните, часовете, района на събиране и датата и часа на получаване на тези продукти, която предоставя на надзорния или контролния орган.

Член 31

Пакетиране и транспорт на продукти до други оператори или единици

1.   Операторите гарантират, че продуктите, посочени в член 1, се транспортират до други единици, включително до търговците на едро и търговците на дребно, само в подходящи опаковки, контейнери или превозни средства, които да са затворени по такъв начин, че да не може да се извърши замяна на съдържанието без манипулиране или повреждане на печата и да бъдат снабдени с етикет, в който да са посочени, без да се накърняват другите означения, изисквани по закон:

а)

името и адресът на оператора и ако е различен, на собственика или продавача на продукта;

б)

наименованието на продукта или в случая на комбинирани фуражи — тяхното описание, придружено с указване за метода на биологичното производство;

в)

името и/или кодовият номер на надзорния или контролния орган, от чиято компетентност е контролът върху съответния оператор; както и

г)

при необходимост, маркировката за определяне на пратката в съответствие със системата за маркиране — или одобрена на национално ниво, или съгласувана с надзорния или контролния орган, която позволява да се направи връзка между пратката и отчетите, посочени в точка 66.

Информацията, посочена в букви от а) до г) от първата алинея, може също да се представи върху придружителен документ, ако този документ може безспорно да се свърже с опаковката, контейнера или превозното средство на продукта. Този придружителен документ включва информация за доставчика и/или превозвача.

2.   Затваряне на опаковката, контейнера или превозните средства не се изисква, когато:

а)

се извършва директно транспортиране между производителя и друг оператор, като и двамата се подчиняват на системата за контрол върху биологичното производство, и

б)

продуктите се съпровождат от документ, съдържащ информацията, изисквана съгласно предходната алинея, и

в)

и изпращащият, и получаващият оператор водят документален отчет за подобни транспортни операции, който е на разположение на надзорния или контролен орган за подобни транспортни операции.

Член 32

Специални разпоредби за транспортиране на фураж до други производствени/преработвателни единици или складови помещения

В допълнение към разпоредбите на член 31, когато се транспортира фураж до други производствени/преработвателни единици или складови помещения, операторите гарантират, че са изпълнени следните условия:

а)

биологично произведеният фураж, фуражът, произведен в преход към биологично производство, и небиологичният фураж се разделят ефективно физически по време на транспортирането;

б)

превозните средства и/или контейнерите, които са транспортирали небиологични продукти, се използват при транспортиране на биологични продукти, само ако:

i)

преди началото на превоза на биологични продукти се предприемат подходящи мерки за почистване, чиято ефективност е изпитана; операторите документират тези операции,

ii)

прилагат се всички подходящи мерки в зависимост от рисковете, преценени в съответствие с член 88, параграф 3 и, при необходимост, операторите гарантират, че небиологичните продукти не могат да бъдат пуснати на пазара с означение, посочващо метод на биологично производство,

iii)

операторът води документален отчет за подобни транспортни операции, който е на разположение на надзорния или контролен орган;

в)

транспортирането на готов биологичен фураж се отделя физически или във времето от транспортирането на други готови продукти;

г)

по време на транспортирането се записват количествата на продуктите в началото и при всяка отделна междинна доставка от целия транспортен курс на доставка.

Член 33

Получаване на продукти от други места и други оператори

При получаване на биологичен продукт операторът проверява дали опаковката или контейнерът са добре затворени, където това се изисква, а също и наличието на означенията по член 31.

Операторът сверява информацията върху етикета по член 31 с информацията в придружителните документи. Резултатът от тези проверки явно се упоменава изрично в документалните отчети по член 66.

Член 34

Специални разпоредби за получаване на продукти от трета държава

Биологичните продукти се внасят от трета държава в подходяща опаковка или в контейнери, които да са затворени по такъв начин, че да възпрепятстват замяната на съдържанието, и да са снабдени с идентификация на износителя, както и с всички други маркировки и номера, които служат за идентифициране на партидата и със сертификата за контрол на вноса от трети държави, в зависимост от случая.

При получаване на биологичен продукт, внесен от трета държава, първият получател проверява дали опаковката или контейнерът са добре затворени и, при продукти, внесени съобразно с член 33 от Регламент (ЕО) № 834/2007, проверява дали сертификатът, упоменат в посочения член, важи за вида продукт, съдържащ се в пратката. Резултатът от тези проверки се упоменава изрично в документалните отчети по член 66 от настоящия регламент.

Член 35

Съхранение на продукти

1.   За съхранението на продукти местата за съхранение се управляват така, че да се осигури идентификация на партидите и да не се допуска смесване или замърсяване от продукти и/или вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство. Биологичните продукти са ясно идентифицируеми по всяко време.

2.   При единиците за биологично растениевъдство и животновъдство се забранява съхранението в производствената единица на суровини, различни от разрешените в настоящия регламент.

3.   Разрешава се съхранението на алопатични ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици, при условие че те са предписани от ветеринарен лекар във връзка с лечение, посочено в член 14, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007, че се съхраняват в място под наблюдение и че са вписани в регистъра на животновъда, посочен в член 76 от настоящия регламент.

4.   Когато операторите боравят с небиологични продукти и биологични продукти и последните се съхраняват в складови помещения, в които се съхраняват също други земеделски продукти или храни:

а)

биологичните продукти се държат отделно от другите земеделски продукти и/или храни;

б)

се предприемат всякакви мерки за осигуряване на идентифицирането на партидите и за избягване на смесването и обмена с небиологичните продукти;

в)

преди складирането на биологични продукти се предприемат подходящи мерки за почистване, чиято ефективност се проверява; операторите документират тези операции.

ГЛАВА 5

Разпоредби за прехода

Член 36

Растения и растителни продукти

1.   За да се считат растенията и растителните продукти за биологични, разпоредбите за производството, посочени в членове 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и глава 1 от настоящия регламент и, по целесъобразност, изключенията от разпоредбите за производство в глава 6 от настоящия регламент трябва да се прилагат върху земеделските площи в преходен период най-малко две години преди сеитба или, при ливади или площи с многогодишни фуражни култури — поне две години преди употребата им като фураж, произведен по метода на биологичното земеделие, или при многогодишни култури, различни от фуражните, най-малко три години преди първата реколта от биологични продукти.

2.   Компетентният орган може да реши да признае със задна дата за част от преходния период всеки предишен период, през който:

а)

земеделските земи са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана съобразно с Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005 или в някоя друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени за биологично производство продукти не са били използвани в тези парцели, или

б)

парцелите са естествени или земеделски площи, които не са били третирани с неразрешени за биологично производство продукти.

Периодът, посочен в буква б) от първата алинея, може да се отчита със задна дата само ако на компетентния орган е предоставено задоволително доказателство, което да му позволи да се убеди, че условията са били спазени за период от минимум три години.

3.   Компетентният орган може да реши в определени случаи, когато земята е била замърсена с неразрешени за биологично производство продукти, да удължи преходния период след периода, посочен в параграф 1.

4.   При парцели, които вече са преминали преходния период или са в процес на преход към биологично земеделие и които се третират с неразрешен за биологично производство продукт, държавата-членка може да намали продължителността на периода на преход, посочен в параграф 1, в следните два случая:

а)

парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от задължителна мярка за контрол над болести и вредители, наложена от компетентния орган на държавата-членка;

б)

парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от научни изследвания, одобрени от компетентния орган на държавата-членка.

В случаите, предвидени в букви а) и б) от първата алинея, продължителността на периода на преход се определя с отчитане на следните фактори:

а)

процесът на разграждане на съответния продукт за растителна защита трябва да гарантира в края на периода на преобразуване незначително ниво на остатъчни вещества в почвата и ако се касае за многогодишна култура, в растението,

б)

реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на метода за биологично производство.

Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за своето решение да поиска принудително третиране.

Член 37

Конкретни разпоредби за преход на земеделска земя във връзка с биологично животновъдство

1.   Разпоредбите за преход, посочени в член 36 от настоящия регламент се прилагат към целия район на производствената единица, върху която се произвежда фураж за животните.

2.   Независимо от разпоредбите в параграф 1 периодът на преход може да бъде намален до една година за пасищата и местата на открито, използвани от нетревопасните видове. Той може да се намали до шест месеца, когато съответната земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологично производство продукти.

Член 38

Животни и животински продукти

1.   Когато в стопанство са въведени отглеждани по небиологичен начин животни в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и член 9 и/или член 42 от настоящия регламент и ако продуктите от животните се продават като биологични продукти, разпоредбите за производство, посочени в членове 9, 10, 11 и 14 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и в глава 2 от дял II и, по целесъобразност, в член 42 от настоящия регламент са били прилагани поне:

а)

12 месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително bubalus и от видовете на бизоните, и във всеки случай поне три четвърти от жизнения им цикъл;

б)

шест месеца за случаите на дребните преживни животни, свине и животни за мляко;

в)

10 седмици за птици за производство на месо, въведени в стопанството, преди да навършат три дни;

г)

шест седмици за случаите на птици, използвани за производство на яйца.

2.   Когато в дадено стопанство в началото на преходния период има животни, отглеждани по небиологичен начин, в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 834/2007, техните продукти може да се приемат за биологични, ако има едновременен преход към биологично производство на цялата производствена единица, включително животните, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните. Общият период на комбиниран преход за наличните животни и тяхното потомство, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните, може да се намали до 24 месеца, ако животните са хранени главно с продукти от производствената единица.

3.   Пчелните продукти могат да бъдат продавани с означения за биологичния начин на производство само когато разпоредбите, посочени в настоящия регламент, са спазвани в течение най-малко на една година.

4.   Периодът на преход за пчелини не се прилага в случай на прилагане на член 9, параграф 5 от настоящия регламент.

5.   По време на периода на преход восъкът се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство.

ГЛАВА 6

Изключения от разпоредбите за производството

Раздел 1

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с климатични, географски или структурни ограничения в съответствие с член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 39

Връзване на животни

Когато се прилагат условията, посочени в член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007, компетентните органи могат да разрешат връзването на едрия рогат добитък в малки стопанства, ако не е възможно да бъде задържан на групи, отговарящи на поведенческите му изисквания, при условие че животните имат достъп до пасища през периода на паша съобразно с член 14, параграф 2 и поне два пъти седмично — до открити пространства, когато пашата не е възможна.

Член 40

Паралелно производство

1.   Когато се прилагат условията, посочени в член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007, даден производител може да управлява единици за биологично и небиологично производство в един и същи район:

а)

при многогодишните култури, които изискват период на отглеждане от поне три години, когато сортовете не могат да бъдат лесно различими, при условие че са изпълнени следните условия:

i)

съответното производство формира част от плана за преобразуване, по отношение на който производителят поема твърдо задължение и който предвижда да започне преобразуване на последната част от площта, свързана с биологичното производство в максимално кратък срок, който в никакъв случай да не превишава максимум пет години,

ii)

взети са подходящи мерки, за да се гарантира постоянното отделяне на продуктите, получени от отделните единици,

iii)

надзорният или контролният орган е уведомен за реколтата на всеки от съответните продукти, най-малко 48 часа преди това,

iv)

при приключване на събирането на реколтата производителят информира надзорния или контролния орган за точните събрани количества спрямо съответните единици и приложените мерки за отделяне на продуктите;

v)

планът за преход и контролните мерки, посочени в глави 1 и 2 от дял IV, са одобрени от компетентния орган; това одобрение се подновява всяка година след започване на изпълнението на плана за преход.

б)

при площи, предназначени за земеделски проучвания или официални образователни програми, съгласувани с компетентните органи на държавите-членки и при условие че изискванията, изложени в буква a), подточки ii), iii), iv) и съответните части от подточка v), са изпълнени;

в)

при производство на семена, вегетативен размножителен материал и разсад и при условие че изискванията, изложени в буква a), подточки ii), iii), iv) и съответните части от подточка v), са изпълнени;

г)

при тревни площи, които се използват изключително за паша.

2.   Компетентният орган може да разреши на стопанства, извършващи земеделски проучвания или официално образователни програми, да отглеждат животни от един и същ вид по биологичен и небиологичен метод, когато са изпълнени следните условия:

а)

взети са подходящи мерки, съгласувани с надзорния или контролен орган, за да се гарантира перманентното отделяне между животните, животинските продукти, животинския тор и хранителните смески на всяка от единиците;

б)

производителят информира предварително надзорния или контролен орган за всяка доставка или продажба на животни или животински продукти,

в)

операторът информира надзорния или контролен орган за точните количества, произведени в единиците, и за всички характеристики, които позволяват идентифициране на продуктите, и потвърждава, че са приложени мерките за отделяне на продуктите.

Член 41

Управление на пчелините с цел опрашване на културите

Когато се прилагат условията, посочени в член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007, за целите на опрашването даден оператор може да управлява биологични и небиологични пчелини в едно и също стопанство, при условие че всички изисквания на разпоредбите за биологично производство са изпълнени, с изключение на разпоредбите относно разполагането на пчелините. В такъв случай продуктът не може да се продава като биологичен.

Операторите поддържат документални доказателства за прилагането на тази разпоредба.

Раздел 2

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с липса на биологични земеделски ресурси в съответствие с член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 42

Използване на отглежданите по небиологичен начин животни

Там, където се прилагат условията по член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и с предварително разрешение на компетентния орган:

а)

когато за пръв път се създава стадо от птици, когато то се подновява или се формира и няма налице в достатъчно количество отгледани по биологичен начин птици, в единицата за биологично производство могат да се въведат пилета, отгледани по небиологичен начин, при условие че пилетата, предназначени за снасяне на яйца и за добиване на месо не са по-възрастни от три дни.

б)

ярките, предназначени за снасяне на яйца, отглеждани по небиологичен начин, които не са на повече от 18 седмици, могат да бъдат въведени в единица за биологично животновъдство до 31 декември 2011 г., когато няма налице ярки, отглеждани по биологичен начин, и при условие че са спазени съответните разпоредби, изложени в раздели 3 и 4 от глава 2.

Член 43

Употреба на небиологичен фураж със земеделски произход

Когато се прилагат условията по член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007, се разрешава употребата на ограничена част небиологичен фураж от растителен и животински произход, когато селскостопанските производители не са в състояние да получат фураж изключително от биологично производство. Максималният процент разрешен небиологичен фураж за период от 12 месеца за нетревопасни видове е:

а)

10 % за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.,

б)

5 % за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г.

Тези цифри се пресмятат всяка година като процент от сухото вещество във фуража от земеделски произход. Максималният процент, разрешен за небиологичен фураж в дневната дажба, е 25 %, изчислен като процент от сухото вещество.

Операторите поддържат документални доказателства за необходимостта от прилагането на тази разпоредба.

Член 44

Употреба на произведен по небиологичен начин пчелен восък

При нови инсталации или по време на периода на преход пчелният восък, произведен по небиологичен начин, може да се използва само

а)

там, където на пазара няма пчелен восък от биологично производство;

б)

там, където за него е доказано, че не е замърсен от неразрешени за биологично производство вещества, и

в)

при условие че е събран от капака на кошера.

Член 45

Използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство

1.   Там, където се прилагат условията по член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007,

а)

могат да се използват семена и вегетативен размножителен материал от производствена единица, която е в преход към биологично земеделие,

б)

там, където не се прилага буква а), държавите-членки могат да разрешат употребата на небиологични семена и вегетативен размножителен материал, ако няма такива налични от биологично производство. За употребата обаче на небиологични семена и семена от картофи се прилагат следните параграфи от 2 до 9.

2.   Могат да се използват семена или семена от картофи, при условие че семената или семената от картофи не са били обработени с други продукти за растителна защита освен разрешените за обработка на семената в съответствие с член 5, параграф 1, освен когато химичната обработка е предписана съобразно Директива 2000/29/ЕО на Съвета (15) по съображения, свързани с растителната защита, от компетентния орган на държавата-членка, за всички сортове от дадения вид в зоната, където семената или семената от картофи трябва да бъдат използвани.

3.   Видовете, за които е установено, че произведените по метода на биологичното производство семена и семената от картофи за посев са налични в достатъчно количество и за голям брой сортове на цялата територия на Общността, са изброени в приложение Х.

Видовете, изброени в приложение Х, не могат да бъдат обект на разрешения съобразно с параграф 1, буква б), освен ако тези разрешения са оправдани от една от целите, посочени в параграф 5, буква г).

4.   Държавите-членки могат да делегират задължението за даване на разрешение, посочено в параграф 1, буква б), на друг административен орган под техен надзор или на надзорните или контролните органи, посочени в член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

5.   Разрешение за използване на семена и семената от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство, може да се издаде само в следните случаи:

а)

когато нито един сорт от вида, който желае да получи потребителят, не е регистриран в базата данни, предвидена в член 48;

б)

когато нито един доставчик, тоест оператор, който продава семена и семената от картофи на други оператори, не е в състояние да достави семена или семената от картофи преди засяването, а потребителят е направил заявката си навреме;

в)

когато сортът, който желае да получи потребителят, не е регистриран в базата данни и потребителят е в състояние да докаже, че нито един регистриран сорт от същия вид не е подходящ, от което следва, че разрешението е от голямо значение за неговото производство;

г)

когато издаването на разрешение е оправдано, тъй като служи за научни изследвания, анализ при провеждане на опити при малък мащаб на терена или за съхранението на определен сорт със съгласието на компетентния орган на държавата-членка.

6.   Разрешението се издава преди засяването на културата.

7.   Разрешение може да се издава само на индивидуални потребители, само за един сезон и при условие че надзорният или контролният орган, които се занимават с разрешенията, регистрират разрешеното количество семена или семена от картофи.

8.   Чрез дерогация от параграф 7 компетентният орган на държавата-членка може да издаде на всички потребители общо разрешение за:

а)

определен вид, когато и дотолкова, доколкото е спазено изискването, посочено в параграф 5, буква a),

б)

определен сорт, когато и дотолкова, доколкото е спазено изискването, посочено в параграф 5, буква в).

Разрешенията, посочени в първа алинея, се указват ясно в базата данни, посочена в член 48.

9.   Разрешението може да се издаде само за периодите, през които базата данни е актуализирана съобразно член 49, параграф 3.

Раздел 3

Изключения от разпоредбите за производството, свързани със специфични проблеми на управлението в биологичното животновъдство в съответствие с член 22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 46

Специфични проблеми на управлението при биологичното животновъдство

Последната фаза на угояване при възрастни говеда, отглеждани за добиване на месо, може да се извършва в затворени помещения, при условие че този период не надвишава една пета от техния жизнен цикъл и във всеки случай за максимален период от три месеца.

Раздел 4

Изключения от разпоредбите за производството, свързани с бедствия в съответствие с член 22, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 47

Бедствия

Компетентният орган може да разреши временно:

а)

в случай на висока смъртност на животни, породена от здравословни причини или бедствия, подновяването или повторното формиране на стада с животни, отглеждани по небиологичен начин, когато няма налице животни, отглеждани по биологичен начин;

б)

в случай на висока смъртност на пчели, породена от здравословни причини или бедствия, повторното формиране на пчелини с пчелни семейства, отглеждани по небиологичен начин, когато няма налице пчели, отглеждани по биологичен начин;

в)

употребата на небиологичен фураж за ограничен период и във връзка със специфичен район от отделни оператори, когато производството на фураж е загубено или когато се налагат ограничения, по-специално вследствие на извънредни климатични условия, избухване на епидемия, заразяване с токсични вещества или вследствие на пожари.

г)

храненето на пчелите с биологичен мед, биологична захар или биологичен захарен сироп в случай на дълготрайни извънредни климатични условия или бедствия, които препятстват образуването на нектар или медена роса.

След одобрение от компетентния орган, отделните оператори поддържат документални доказателства за използването на гореспоменатото изключение. Държавите-членки се информират взаимно и информират Комисията относно изключенията, които са предоставили по буква в) на първата алинея в рамките на 1 месец от одобрението им.

ГЛАВА 7

База данни за семената

Член 48

База данни

1.   Всяка държава-членка гарантира създаването на компютризирана база данни, съдържаща всички сортове, за които на нейната територия има произведени по метода на биологичното производство семена или семена от картофи.

2.   Базата данни се управлява от компетентния орган на държавата-членка или от специално посочен за тази цел орган или структура, наречен по-долу „управител на базата данни“. Държавите-членки могат също така да посочат орган или частна структура в друга държава.

3.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията и на другите държави-членки името на органа или частната структура, посочени за управлението на базата данни.

Член 49

Регистрация

1.   Сортовете, за които има в наличност произведени по метода на биологичното производство семена или семена от картофи, се регистрират в базата данни по искане на доставчика.

2.   С оглед на прилагането на член 45, параграф 5 се счита, че няма наличност от сортовете, които не са записани в базата данни.

3.   Държавите-членки определят периода от годината, в който базата данни да се актуализира периодично за всеки отделен вид или група видове, отглеждани на нейната територия. Базата данни съдържа информация по отношение на това решение.

Член 50

Условия за регистрация

1.   За регистрация доставчикът:

а)

доказва, че самият той или последният оператор, в случай, че доставчикът само доставя опаковани семена или семена от картофи, са били подложени на контрол, както е посочено в член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

б)

доказва, че семената и семената от картофи за продажба отговарят на общите условия, приложими към семената и семената от картофи;

в)

представя информацията, която се изисква съобразно член 51 от настоящия регламент и предприема актуализиране на тази информация по искане на управителя на базата данни и всеки път, когато актуализацията е необходима за надеждността на информацията.

2.   Когато доставчикът не отговаря на изискванията, предвидени в параграф 1, управителят на базата данни със съгласието на компетентния орган на държавата-членка, може да му откаже регистрацията на съответния вид или да заличи вече приета преди това регистрация.

Член 51

Регистрирана информация

1.   За всеки регистриран сорт и за всеки доставчик базата данни, посочена в член 48, съдържа най-малко следната информация:

а)

научното наименование на вида и наименованието на сорта;

б)

името и данните, необходими за установяване на контакт с доставчика или с негов представител;

в)

района, в който доставчикът може да достави семената или семената от картофи на потребителя в обичайния срок за доставка;

г)

страната или региона, където сортът е бил изпитан и утвърден, за да се включи в общия каталог на растителните сортове в земеделието по видове и на зеленчуковите видове, определени в Директива 2002/53/ЕО на Съвета относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (16) и Директива 2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури (17);

д)

датата, от която семената или семената от картофи са на разположение;

е)

името и/или кодовия номер на надзорния или контролен орган, който отговаря за контрола на оператора, както е посочено в член 27 от Регламент (ЕИО) № 834/2007.

2.   Доставчикът незабавно уведомява управителя на базата данни, когато някои вписани сортове вече не са налице. Тогава измененията се отразяват в базата данни.

3.   Освен информацията, предвидена в параграф 1, базата данни съдържа и списък на видовете, посочени в приложение Х.

Член 52

Достъп до информация

1.   Информацията в базата данни, посочена в член 48, е достъпна безплатно чрез Интернет за потребителите на семена и семена от картофи и за обществеността. Държавите-членки могат да решат при поискване потребителите, регистрирани съгласно член 28, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕИО) № 834/2007, да получават от управителя на базата данни извадка с данни за една или няколко групи от видове култури.

2.   Държавите-членки гарантират, че всички потребители, посочени в параграф 1, биват информирани поне веднъж в годината за системата и как се получава информацията в базата данни.

Член 53

Такса за регистрация

За всяка регистрация може да се наложи такса, която да покрива стойността на вписването и поддържането на информацията в базата данни, посочена в член 48. Компетентният държавен орган одобрява сумата на наложените такси, която се събира от управителя на базата данни.

Член 54

Годишен доклад

1.   Определените органи за издаването на разрешения в съответствие с член 45 регистрират всички разрешения и събират тази информация в един доклад, който се предоставя на компетентния орган на държавата-членка и на управителя на базата данни.

За всеки вид, за който е издадено разрешение съгласно член 45, параграф 5, докладът съдържа следните данни:

а)

научното наименование на вида и наименованието на сорта;

б)

основанията за издаване на разрешението, посочени чрез позоваване на член 45, параграф 5, буква a), б), в) или г);

в)

общия брой на издадените разрешения;

г)

общото количество семена или семена от картофи, за които са издадени разрешения;

д)

химичната обработка по съображения за растителна защита, както е посочено в член 45, параграф 2.

2.   Относно разрешенията, издадени съгласно член 45, параграф 8, докладът съдържа информацията, посочена в параграф 1, буква a), както и срока на валидност на разрешенията.

Член 55

Обобщен доклад

До 31 март всяка година компетентният държавен орган събира докладите и изпраща на Комисията и държавите-членки обобщен доклад отчет за всички разрешения, издадени от самата държава-членка през изтеклата календарна година. Докладът съдържа информацията, посочена в член 54. Информацията се публикува в базата данни, посочена в член 48. Компетентният орган може да делегира събирането на докладите на управителя на базата данни.

Член 56

Информация по заявка

По заявка на държава-членка или на Комисията на другите държави-членки или на Комисията се представя подробна информация за издадените разрешения за всеки отделен случай.

ДЯЛ III

EТИКЕТИРАНЕ

ГЛАВА 1

Знак на Общността

Член 57

Знак на Общността

В съответствие с член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, знакът на Общността е по модела от приложение ХI към настоящия регламент.

Знакът на Общността се използва съобразно с техническите правила за възпроизвеждане, установени в приложение ХI към настоящия регламент.

Член 58

Условия за използване на кодовия номер и мястото на произход

1.   Означението на кодовия номер на надзорния или контролен орган, посочен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007:

а)

започва със съкращението, идентифициращо държавата-членка или третата държава, както е посочено в международния стандарт за двубуквени кодове на държавите по ISO 3166 (Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните подразделения);

б)

включва термин, който установява връзка с метода на биологично производство, както е посочено в член 23, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) № 834/2007;

в)

включва референтен номер по преценка на компетентния орган; както и

г)

се поставя точно под знака на Общността, когато той се използва при етикетирането.

2.   Означението за мястото, където са отгледани земеделските суровини в състава на продукта, както е посочено в член 24, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007, се поставя непосредствено под кодовия номер, посочен в параграф 1.

ГЛАВА 2

Специфични изисквания при етикетиране на фуражи

Член 59

Обхват, употреба на търговски марки и търговски описания

Настоящата глава не се прилага за храните за домашни любимци, за животни с ценна кожа и за аквакултури.

Търговската марка и търговските описания, носещи означението, посочено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, могат да се използват, само ако най-малко 95 % от сухото вещество на продукта се състои от фуражни суровини, получени от биологичното земеделие.

Член 60

Означения за комбиниран фураж

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 61 и член 59, параграф 2 от настоящия регламент, термините, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, могат да бъдат използвани за комбиниран фураж, при условие че:

а)

комбинираният фураж съответства на разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007 и по-специално на член 14, параграф 1, буква г), подточки iv) и v) и член 18 от него;

б)

комбинираният фураж съответства на разпоредбите на настоящия регламент и по-специално на членове 22 и 26 от него;

в)

поне 95 % от сухото вещество на продукта е с биологичен произход.

2.   Във връзка с изискванията, изложени в букви а) и б) от параграф 1, се разрешава следното твърдение в случай на продукти, съдържащи променливи количества фуражни суровини, произведени по метода на биологичното производство, и/или фуражни суровини, произведени в период на преход към биологично производство, и/или произведени по необиологичен метод:

„може да се използва в биологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и (ЕО) 889/2008 [= настоящия регламент]“

Член 61

Условия за използването на означения върху комбиниран фураж

1.   Означението, предвидено в член 60, е:

а)

отделно от надписа, посочен в член 5 от Директива 79/373/ЕИО на Съвета (18) или в член 5, параграф 1 от Директива 96/25/ЕО на Съвета (19);

б)

представено в цвят, формат или буквен шрифт, които да не го открояват повече от описанието или от наименованието на храните за животни, посочени съответно в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 79/373/ЕИО или съответно в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 96/25/ЕО;

в)

придружавано в същото зрително поле от означение за теглото сухо вещество, отнасящо се до:

i)

процентното съдържание на фуражна/и суровина/и, получена/и по метода на биологичното земеделие,

ii)

процентното съдържание на фуражна/и суровина/и от продукти, произведена/и в преход към биологично земеделие,

iii)

процентното съдържание на фуражна/и суровина/и, различна/и от продуктите в подточки i) и ii);

iv)

общото съдържание на фуражните съставки от земеделски произход за животни;

г)

придружавано от списък на наименованията на фуражните суровини от биологичното земеделие;

д)

придружавано от списък на наименованията на фуражните суровини от продукти в период на преход към биологично земеделие.

2.   Означението, предвидено в член 60, може също да се придружава от препратка към изискването за употреба на фуражи в съответствие с членове 21 и 22.

ГЛАВА 3

Други изисквания за етикетиране

Член 62

Продукти от растителен произход, произведени при преход към биологично производство

Продуктите от растителен произход, произведени при преход към биологично производство, могат да носят означението „продукти, произведен при преход към биологично производство“, при условие че:

а)

преди прибирането на реколтата е спазен период на преход най-малко от 12 месеца;

б)

означението като цвят, големина и вид на шрифта не изпъква пред търговското описание на продукта, а цялото означение е със същата големина на буквите;

в)

продуктът съдържа само една съставка от култура със земеделски произход;

г)

означението е свързано с кодовия номер на надзорния или контролния орган, посочен в член 27, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

ДЯЛ IV

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

ГЛАВА 1

Минимални изисквания за контрол

Член 63

Мерки за контрол и задължения на оператора

1.   Когато мерките за контрол се прилагат за пръв път, операторът съставя и впоследствие поддържа:

а)

пълно описание на мястото и/или помещението и/или дейностите,

б)

описание на всички конкретни мерки, които трябва да се приложат в отделната единица и/или помещения и/или дейност, за да се осигури спазване на разпоредбите за биологично производство;

в)

предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора.

Където е подходящо, описанието и мерките, предвидени в първата алинея, могат да бъдат част от система за качество, установена от оператора.

2.   Съответното описание и мерките, посочени в параграф 1, се включват в декларация, подписана от отговорния оператор. Освен това тази декларация включва задължение от страна на оператора:

а)

да осъществява операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство;

б)

да приема, при наличие на нарушения или нередности, налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство;

в)

поема ангажимент да уведомява в писмена форма купувачите на продукта, за да гарантира, че означенията за биологично производство са заличени от настоящата продукция.

Предвидената в първа алинея декларация се проверява от надзорния или контролния орган, който публикува доклад, идентифициращ възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема необходимите корективни мерки.

3.   За прилагането на член 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 операторът съобщава следната информация на компетентния орган:

а)

име и адрес на оператора;

б)

местоположение на сградите, когато е необходимо, на площите (данни от кадастъра на земеделските земи), на които се извършват операциите;

в)

естество на операции и продукти;

г)

задължение на оператора да извърши операцията в съответствие с разпоредбите, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и настоящия регламент;

д)

когато се отнася за земеделско стопанство, датата, на която производителят е преустановил използването на неразрешени за биологично производство продукти върху съответната обработвана площ;

е)

наименованието на одобрения орган, на който операторът е поверил контрол над неговото задължение, в случаите когато държавата-членка прилага контролен режим чрез одобряване на такива органи.

Член 64

Изменение на мерките за контрол

Отговорният оператор трябва навреме да уведоми надзорния или контролния орган за всяка промяна в описанието или мерките, посочени в член 63, и на изискванията за първоначален контрол, предвидени в членове 70, 74, 80, 82, 86 и 88.

Член 65

Контролни посещения

1.   Надзорният или контролният орган извършва поне веднъж годишно физическа проверка на всички оператори.

2.   Надзорният или контролният орган може да вземе проби, за да провери дали не са били използвани продукти, които не са разрешени за биологично производство или за проверка на промишлените методи, които не са в съответствие с разпоредбите на биологичното производство. Могат също да се вземат и анализират проби за откриване на възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти. Такъв анализ обаче се извършва само когато има съмнение за употреба на неразрешени за биологично производство продукти.

3.   След всяко посещение се изготвя доклад от проверката, който се подписва също и от оператора на единицата или от негов представител.

4.   Освен това надзорният или контролният орган извършва на случаен принцип контролни посещения, по-често без предизвестие, въз основа на общата оценка на риска от неспазване на разпоредбите за биологично производство, като взема предвид поне резултатите от предишни проверки, количеството съответни продукти и риска от замяна на продукти.

Член 66

Документална отчетност

1.   В единицата или в помещението трябва да се съхраняват отчети за наличности и финансови отчети, за да може операторът да установи, а надзорният или контролният орган да провери:

а)

доставчика, а когато не е един и същ, продавача или износителя на продуктите,

б)

вида и количествата на биологичните продукти, доставени в мястото и, когато е уместно, на всички закупени материали и употребата на такива материали, и, когато е уместно, състава на комбинираните фуражи;

в)

вида и количествата биологични продукти, съхранявани в помещенията;

г)

вида, количествата и получателите, а когато не са едни и същи, и купувачите, различни от крайните потребители, на всички продукти, които са напуснали единицата или първото помещение на получателя или складовете му;

д)

в случай че операторите не съхраняват или не боравят физически с такива биологични продукти, вида и количествата на закупените и продадени биологични продукти, и доставчиците, а когато не са едни и същи, продавачите или износителите, и купувачите, а когато не са едни и същи, получателите.

2.   Документалната отчетност включва също резултатите от проверката при приемането на биологичните продукти и всякаква друга информация, изисквана от надзорния или контролния за целите на правилния контрол. Данните в отчетите трябва да са документирани с подходящите придружителни документи. Отчетите трябва да показват баланса между входните и изходните ресурси.

3.   Когато оператор управлява няколко производствени единици в същия район, единиците за производство на небиологични продукти, заедно със складовите помещения за суровини също стават обект на минималните мерки за контрол.

Член 67

Достъп до съоръженията

1.   Операторът:

а)

разрешава на надзорния или контролния орган достъп с цел контрол до всички части на единицата и до всички помещения, както и до отчетите и съответните придружителни документи;

б)

осигурява на надзорния или контролния орган всякаква информация в разумни граници за целите на проверката;

в)

предава при поискване на надзорния или контролния орган резултатите от собствените си програми за осигуряване на качеството.

2.   Освен изискванията, определени в параграф 1, вносителите и първите получатели предават информацията за внесените пратки, посочени в член 84.

Член 68

Писмени доказателства

С цел прилагане на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 надзорните и контролни органи използват модела за писмени доказателства, определен в приложение ХII към настоящия регламент.

Член 69

Декларация на продавача

С цел прилагане на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 декларацията на продавача, че доставените продукти не са били произведени от ГМО, може да следва модела, определен в приложение ХIII към настоящия регламент.

ГЛАВА 2

Конкретни изисквания за контрол за растения и растителни продукти от земеделско производство или събиране

Член 70

Мерки за контрол

1.   Пълното описание на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а):

а)

се съставя, дори ако производителят ограничи дейността си до събиране на диворастящи растения,

б)

показва складовите и производствените помещения и парцелите земя и/или площите за събиране и при необходимост, помещенията в които се извършват определени операции по обработката и/или опаковането; както и

в)

посочва датата на последното използване на съответните парцели и/или площи за събиране на продуктите, чието използване не е в съответствие с разпоредбите за биологично производство.

2.   При събирането на диви растения, практическите мерки, посочени в член 63, параграф 1, буква б), включват всички гаранции, дадени от трети страни, които операторът може да осигури за гарантиране на спазването на разпоредбите на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Член 71

Съобщения

Всяка година преди датата, посочена от надзорния или контролния орган, производителят трябва да уведоми надзорния или контролния орган за своята програма за производство на растителни култури , като даде разбивка по парцели.

Член 72

Документация относно растениевъдството

Води се документация за растениевъдството във формата на регистър, който се съхранява в стопанството, на разположение на надзорните или контролни органи по всяко време. В допълнение на член 71 такава документация осигурява поне следната информация:

а)

по отношение на тора: дата на употреба, вид и количество на тора, съответните парцели;

б)

по отношение на употребата на продукти за растителна защита: причина и дата на третиране, вид на продукта, метод на третиране;

в)

по отношение на закупуването на земеделски ресурси: дата, вид и количество на закупения продукт.

г)

по отношение на прибирането: дата, тип и количество на биологично производство или производство на растителни култури в преход.

Член 73

Няколко производствени единици, управлявани от един оператор

Когато оператор управлява няколко производствени единици в същия район, единиците за производство на небиологични продукти, заедно със складовите помещения за продукти на земеделски ресурси също стават обект на общите и конкретните изисквания за контрол, определени в глава 1 и настоящата глава от настоящия дял.

ГЛАВА 3

Изисквания за контрол за животни и животински продукти, произведени от животновъдството

Член 74

Мерки за контрол

1.   Когато системата за контрол, която се отнася конкретно за животински продукти, се прилага за пръв път, пълното описание на единицата, посочена в член 63, параграф 1, буква а), включва:

а)

пълно описание на сградите на животните, пасищата, местата на открито за раздвижване и т.н., и, по целесъобразност, помещенията за съхраняване, пакетиране и преработване на животни; животински продукти, суровини и ресурси,

б)

пълно описание на инсталациите за складиране на животинския тор.

2.   Практическите мерки по член 63, параграф 1, буква б) включват:

а)

план за разпръскване на животински тор, съгласуван с надзорния или контролния орган, заедно с пълно описание на площите, предоставени за производството на растителни култури;

б)

по отношение на разпръскването на животинския тор, където е уместно, писмени споразумения с други стопанства, посочени в член 3, параграф 3, които спазват условията на разпоредбите за биологичното производство;

в)

план за управление на единицата за отглеждане на животни по биологичен начин.

Член 75

Идентифициране на животните

Животните трябва да се идентифицират трайно, като се използват техники, които да са пригодени за отделните видове, индивидуално за едрите бозайници и индивидуално или на групи, ако се отнася за птици и дребни бозайници.

Член 76

Регистър на животните

Води се регистър на животните, който по всяко време е на разположение в стопанството, на разположение на надзорния и контролен орган. Тази документация, която съдържа пълно описание на системата за управление на стадата, осигурява следната информация:

а)

по отношение на животните, които се въвеждат в стопанството: произход и дата на пристигане, период на преход към биологично производство, идентификационен знак и здравен картон,

б)

по отношение на животни, напускащи предприятието: възраст, брой глави, тегло, ако са изпратени в кланица, идентификационен знак и местоназначение,

в)

подробности за всяко загубено животно и причини за загубата,

г)

по отношение на фуража: вид фураж, включително добавките към фуража, пропорционално съотношение на отделните съставки в дажбите и периоди на достъп до местата за раздвижване, периоди на смяна на пасищата, при наложени ограничения;

д)

по отношение на превенцията на заболяванията, както и за лечение и ветеринарни грижи: дата на лечение, подробности за диагнозата, дозировката; вид на лечебния продукт, означение на включените активни фармакологични вещества, метод на лечение и предписано ветеринарно лечение с изреждане на причините и прилаганите карентни срокове, преди да се пуснат продуктите на пазара с етикет за биологични.

Член 77

Контролни мерки относно ветеринарни лекарствени продукти за животни

Когато се използват ветеринарни лекарствени продукти, информацията съгласно с член 76, буква д) следва да се декларира пред надзорния или контролния орган, преди животните или продуктите от тях да се пуснат на пазара като биологични продукти. Лекуваните животни се посочват ясно, и в случая на едри животни — индивидуално; в случая на домашните птици, дребните животни или пчелите — индивидуално, по партиди или по кошери.

Член 78

Конкретни контролни мерки относно пчеларството

1.   Пчеларят представя на надзорния орган карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите. Когато такива области не са уточнени, в съответствие с член 13, параграф 2, пчеларят представя на надзорния или контролния орган съответните документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства му имат достъп, отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.

2.   По отношение на употребата на храни в регистъра на пчелините се въвежда следната информация: вид продукт, дати, количества и кошерите, в които е използван.

3.   Когато се налага употребата на ветеринарни лекарствени продукти, видът продукт се отбелязва ясно, включително и с означение на активните фармакологични вещества, заедно с подробности относно диагнозата, дозировката, начина на прилагане, продължителността на лечението и законоустановения карентен срок. Тази информация се записва ясно и се декларира пред надзорния или контролен орган, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин.

4.   Зоната, в която се намира пчелинът, е регистрирана заедно с идентификацията на кошерите. Надзорният или контролният орган бива уведомяван относно местенето на пчелини, като за уведомяването има срок, съгласуван с надзорния или контролен орган.

5.   Особено внимание се отдава на правилното изваждане, обработване и съхранение на пчеларските продукти. Всички мерки, взети, за да бъдат спазени тези изисквания, грижливо се документират.

6.   Изваждането на питите и операциите по ваденето на меда се записват в регистъра на пчелина.

Член 79

Няколко производствени единици, управлявани от един оператор

Когато оператор управлява няколко производствени единици, както е предвидено в член 17, параграф 1 и членове 40 и 41, единиците за небиологично животновъдство и небиологични животински продукти също стават обект на системата за контрол, определена в глава 1 и настоящата глава от настоящия дял.

ГЛАВА 4

Контролни изисквания за единици за приготовление на растителни и животински продукти и храни, съставени от растителни и животински продукти

Член 80

Мерки за контрол

В случая на единица, участваща в приготовлението за своя собствена сметка или за сметка на трета страна и участваща в обособени единици, включени в опаковането или преопаковането на такива продукти, или единици, участващи в етикетирането и пре-етикетирането на такива продукти, пълното описание на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а), показва какво оборудване се използва за преработка, пакетиране и съхранение на земеделските продукти преди и след извършените съответни дейности, както и процедурите за транспортиране на продуктите.

ГЛАВА 5

Контролни изисквания за внос на растения, растителни продукти, животни, животински продукти и храни, съдържащи растителни и/или животински продукти, фуражи за животни, комбинирани фуражи и фуражни суровини от трети държави

Член 81

Обхват

Настоящата глава се прилага за всеки оператор, който участва като вносител и/или първи получател при внос и/или приемане на биологични продукти, за своя сметка или за сметка на друг оператор.

Член 82

Мерки за контрол

1.   В случая на вносителя, пълното описание на единицата, посочено в точка 63, параграф 1, буква а), включва помещенията на вносителя и тези на дейностите му във връзка с вноса, като се указват пунктовете на влизане на продуктите в Общността, както и всички други съоръжения, които вносителят възнамерява да използва за складиране на внесените продукти през времето до тяхната доставка до първия получател.

Освен това декларацията, посочена в член 63, параграф 2, включва задължение от страна на оператора да гарантира, че всички съоръжения, които вносителят използва за складиране на продуктите, са подложени на контрол, който ще се извършва или от надзорните или контролни органи, или, когато тези съоръжения за складиране са разположени в друга държава-членка или регион, от надзорен или контролен орган, одобрен за контрол в същата държава-членка или регион.

2.   В случая на първия получател, пълното описание на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а), показва съоръженията, използвани за приемане и складиране.

3.   Ако вносителят и първият получател са едно и също юридическо лице и работят в една и съща единица, отчетите, посочени в точка 63, параграф 2, втора алинея, могат да бъдат оформени в рамките само на един отчет.

Член 83

Документална отчетност

Вносителят и първият получател водят отделни отчети за наличности и финансови отчети, освен ако не действат в една и съща единица.

При поискване от надзорния или контролния орган се предоставят всички подробности за организацията на транспорта от износителя в третата държава до първия получател и от помещенията на първия получател или складовите помещения до получателите в рамките на Общността.

Член 84

Информация за внесените пратки

Вносителят информира надлежно надзорния или контролния орган за всяка пратка, която се внася в Общността, като посочва:

а)

името и адреса на първия получател,

б)

всички подробности, които надзорният или контролният орган може в разумни граници да поиска,

i)

при продукти, внасяни съгласно член 32 от Регламент (EО) № 834/2007, писмените доказателства, посочени в този член;

ii)

при продукти, внасяни съгласно член 33 от Регламент (EО) № 834/2007, копие от сертификата за инспекция, посочен в този член.

При поискване от надзорния или контролния орган на вносителя, последният изпраща информацията, посочена в първия параграф, на надзорния или контролния орган на първия получател.

Член 85

Контролни посещения

Надзорният или контролният орган проверява документалната отчетност, посочена в член 83 от настоящия регламент, и сертификата, посочен в член 33, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007, или писмените доказателства, посочени в член 33, параграф 1, буква в) от последния регламент.

Ако вносителят изпълнява дейностите по вноса, като използва различни единици или помещения, той трябва да предостави при поискване отчетите, предвидени в член 63, параграф 2 от настоящия регламент за всяко от тези съоръжения.

ГЛАВА 6

Контролни изисквания за единици, които участват в производството, подготовката или вноса на биологични продукти и които са възложили на трети страни частичното или пълно изпълнение на съответните операции

Член 86

Мерки за контрол

По отношение на операциите, които са възложени на трети страни, пълното описание на единицата, посочена в член 63, параграф 1, буква а), включва:

а)

списък на подизпълнителите с описание на техните дейности, както и на надзорните или контролни органи, с които са свързани;

б)

писмено споразумение с подизпълнителите, че тяхното стопанство ще се подлага на контролния режим от дял V от Регламент (ЕО) № 834/2007;

в)

всички практически мерки, включително, inter alia, подходяща система за документална отчетност, се вземат на нивото на единицата, за да се гарантира, че продуктите, които операторът пуска на пазара, могат да се проследят съответно до техните доставчици, продавачи, получатели и купувачи.

ГЛАВА 7

Контролни изисквания за единици, приготвящи фуражи

Член 87

Обхват

Настоящата глава се прилага за всички единици, участващи в приготовлението на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, буква в) от Регламент № 834/2007, за своя сметка или от името на трета страна.

Член 88

Мерки за контрол

1.   Пълното описание на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а), показва:

а)

използваните съоръжения за приемане, подготовка и складиране на продуктите, предназначени за фураж на животни, преди и след операциите;

б)

използваните инсталации за складирането на други продукти, използвани при приготвянето на фуражи,

в)

използваните инсталации за складирането на почистващи и дезинфекционни препарати,

г)

където е необходимо, описание на комбинираните фуражи, които операторът възнамерява да произвежда, в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 79/373/ЕИО, както и вида на животните или категорията на животните, за които са предназначени комбинираните фуражи;

д)

където е необходимо, наименованието на фуражните суровини, които операторът възнамерява да приготвя.

2.   Мерките, които операторът предприема, посочени в член 63, параграф 1, буква б), за да се гарантира съответствието с разпоредбите за биологично производство, включват означенията на мерките, посочени в член 26:

3.   Надзорният или контролният орган използва тези мерки, за да направяи обща оценка на свързаните с всяка производствена единица рискове и изготвя план за контрол. Този план за контрол трябва да предвижда минимален брой произволни вземания на проби за анализ в зависимост от потенциалните рискове.

Член 89

Документална отчетност

За правилния контрол на операциите документалната отчетност, посочена в член 66, включва информация за произхода, естеството и количествата на фуражните суровини, добавките, както и информация за продажбите и крайните продукти.

Член 90

Контролни посещения

Контролното посещение, посочено в член 65, включва пълна физическа инспекция на всички помещения. Освен това надзорният или контролният орган извършва планирани проверки въз основа на общата оценка на риска от неспазване на разпоредбите за биологично производство.

Надзорният или контролният орган отделя специално внимание на критичните контролни точки, посочени от оператора, за да се определи дали операциите по надзора и проверките на дейностите се извършват правилно.

Всички помещения, използвани от оператора за неговата дейност, може да бъдат инспектирани с честота в зависимост от съпътстващите рискове.

ГЛАВА 8

Нарушения и обмен на информация

Член 91

Мерки в случаи на съмнение за нарушения и нередности

1.   Ако някой оператор реши или предположи, че определен продукт, който той е произвел, подготвил, внесъл или доставил от друг оператор, не е в съответствие с настоящия регламент, той трябва да предприеме действия или за премахване на всяко позоваване на органичния метод на производство от този продукт, или за отделяне и идентифициране на продукта. Той може да го пусне за обработване или опаковане, или да го пласира на пазара, само след елиминиране на това съмнение, освен ако продуктът не бъде пуснат на пазара без указание, отнасящо се за биологичния начин на производство. В случай на такова съмнение операторът е длъжен незабавно да информира надзорния или контролния орган. Надзорният или контролният орган може да поиска продуктът да не се пуска на пазара без означения, отнасящи се за биологичния начин на производство, докато не бъде убеден в резултат на информация, получена от оператора или от други източници, че съмнението е премахнато.

2.   Когато надзорен или контролен орган има мотивирано съмнение, че даден оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, но има позоваване на метода на биологичното производство, този надзорен или контролен орган може да изиска операторът временно да не продава продукта с това позоваване за срок, който подлежи на определяне от същия надзорен или контролен орган. Преди да вземе такова решение, надзорният или контролният орган позволява на оператора да направи коментар. Това решение се допълва от задължението от този продукт да се премахне всякакво означение за биологичния начин на производство, ако надзорният или контроленят орган е сигурен, че продуктът не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Ако обаче съмнението не е потвърдено в рамките на споменатия срок, решението, посочено в първа алинея, се отменя най-късно при изтичането на този срок. Операторът сътрудничи изцяло на надзорния или контролния орган при решаването на това подозрение.

3.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки и санкции за предотвратяване на злоупотребата с означенията, посочени в дял IV от Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял II и/или приложение ХI към настоящия регламент.

Член 92

Обмен на информация

1.   Ако операторът и неговите подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи, посочената в точка 63, параграф 2 декларация включва съгласие от страна на оператора и неговите подизпълнители, че различните надзорни или контролни органи могат да обменят информация за контролираните от тях операции и за начина, по който се осъществява този обмен на информация.

2.   Когато държава-членка открие нередности или нарушения, свързани с прилагането на настоящия регламент при продукт, който произхожда от друга държава-членка и носи указанията, посочени в дял IV от Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял III и/или приложение ХI към настоящия регламент, тя информира за това държавата-членка, която е определила надзорния или контролния орган и Комисията.

ДЯЛ V

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА КОМИСИЯТА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Предаване на информация на Комисията

Член 93

Статистическа информация

1.   Държавите-членки предават на Комисията годишната статистическа информация относно биологичното производство, посочена в член 36 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, като използват компютърните системи, даващи възможност за електронен обмен на документи и информация, предоставяни от Комисията (ГД „Евростат“) преди 1 юли всяка година.

2.   Статистическата информация, посочена в параграф 1, съдържа по-специално следните данни:

а)

броя на биологичните производители, преработватели, вносители и износители;

б)

производството на биологични култури и площта на културите, които са в период на преход и с биологично производство;

в)

броя на животните, отглеждани по биологичен начин и количеството на биологичните животински продукти;

г)

данните относно промишленото производство на биологични продукти по видове дейности.

3.   За предаването на статистическата информация, посочена в параграфи 1 и 2, държавите-членки използват общата входна точка за данни, осигурена от Комисията (ГД „Евростат“).

4.   Разпоредбите по отношение на характеристиките на статистическите данни и метаданните се определят в контекста на Статистическата програма на Общността въз основа на модели или въпросници, предоставени чрез системата, посочена в параграф 1.

Член 94

Друга информация

1.   Държавите-членки предават на Комисията следната информация, като използват компютърните системи, позволяващи електронен обмен на документи и информация, предоставяни от Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) за информация, различаваща се от статистическата.

а)

преди 1 януари 2009 г., информацията, посочена в член 35, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007, и всяко следващо появило се изменение;

б)

до 31 март на всяка година — информацията, посочена в член 35, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007, по отношение на надзорните или контролните органи, одобрена на 31 декември на предходната година,

в)

до 1 юли всяка година, всяка друга информация, изисквана или необходима съобразно настоящия регламент.

2.   Данните се съобщават, въвеждат и актуализират в системата, посочена в параграф 1, под отговорността на компетентния орган, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 834/2007, от самия компетентен орган или от органа, на който тази функция е била делегирана.

3.   Разпоредбите по отношение на характеристиките на статистическите данни и метаданните се определят въз основа на модели или въпросници, предоставени чрез системата, посочена в параграф 1.

ГЛАВА 2

Преходни и заключителни разпоредби

Член 95

Преходни мерки

1.   За преходен период до 31 декември 2010 г. едър рогат добитък може да бъде връзван в сгради, които съществуват отпреди 24 август 2000 г., при условие че са осигурени редовни разходки и отглеждането става при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните с добре покрити със слама помещения, като на животните се обръща и индивидуално внимание и при условие че компетентният орган е разрешил тази мярка. Компетентният орган може да продължи да разрешава тази мярка при поискване от страна на отделни оператори за прилагането ѝ за ограничен период от време преди 31 декември 2013 г., с допълнителното условие, че контролните посещения, посочени в член 65, параграф 1, се провеждат поне два пъти годишно.

2.   Компетентният орган може да разреши за преходен период до 31 декември 2010 г. изключенията относно условията на отглеждане и гъстотата на отглеждане, предоставяни на животновъдни стопанства въз основата на дерогацията, предвидена в част Б, параграф 8.5.1 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91. Операторите, ползващи се от това удължаване, представят план пред надзорния или контролния орган, съдържащ описанието на мерките, с които се възнамерява да се осигури спазване на условията на разпоредбите за биологично производство до края на преходния период. Компетентният орган може да продължи да разрешава тази мярка при поискване от страна на отделни оператори за прилагането ѝ за ограничен период от време преди 31 декември 2013 г., с допълнителното условие, че контролните посещения, посочени в член 65, параграф 1, се провеждат поне два пъти годишно.

3.   За преходен период до 31 декември 2010 г. последната фаза от угояването на овце и свине за производство на месо, както е определена в точка 8.3.4 от приложение I.Б от Регламент (ЕИО) № 2092/91, може да се извършва на закрито с условието контролните посещения, посочени в член 65, параграф 1, да се провеждат поне два пъти годишно.

4.   Кастрацията на прасенца може да се провежда без прилагането на анестезия и/или аналгезия по време на преходен период до 31 декември 2011 г.

5.   Докато не бъдат включени подробни правила за преработка на храна за домашни любимци, се прилагат правилата на съответната държава или, при отсъствието на такива — на частни стандарти, приети и одобрени от държавите-членки.

6.   За целите на член 12, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и докато не бъдат включени специфични вещества в съответствие с член 16, буква е) от същия регламент, могат да се използват само продукти, разрешени от компетентните органи.

7.   Разрешаване на небиологични съставки със земеделски произход от държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕИО) № 207/93 може да се даде в съответствие с настоящия регламент. Разрешенията, дадени обаче в съответствие с член 3, параграф 6 от предишния регламент, изтичат на 31 декември 2009 г.

8.   За преходен период до 1 юли 2010 г. операторите могат да продължат да използват при етикетирането разпоредбите, определени в Регламент (ЕИО) № 2092/91, за:

i)

системата за изчисление на процента на биологичните съставки на храни.

ii)

кодовия номер и/или наименованието на надзорния или контролния орган.

9.   Складови запаси от продукти, произведени, опаковани и етикетирани преди 1 януари 2009 г. в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91, могат да продължат да бъдат предлагани на пазара с термини, отнасящи се за биологично производство до изчерпване на наличностите.

10.   Опаковъчен материал в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 може да продължи да се използва за продукти, предлагани на пазара с термини, отнасящи се до биологично производство, до 1 януари 2012 г., ако продуктът иначе е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.

Член 96

Отменяне

Регламенти (ЕО) № 207/93, (ЕО) № 223/2003 и (ЕО) № 1452/2003 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти и на Регламент (ЕИО) № 2092/91 се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение XIV.

Член 97

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Параграф 2, буква а) от член 27 и член 58 обаче се прилагат от 1 юли 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел, на 5 септември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 25, 2.2.1993 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 206, 15.8.2003 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 31, 6.2.2003 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(9)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28.

(10)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33.

(11)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(13)  ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61.

(14)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.

(15)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(18)  ОВ L 86, 6.4.1979 г., стр. 30.

(19)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Торове и подобрители на почвата, посочени в член 3, параграф 1

A

:

разрешени съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91, като разрешението е продължено с член 16, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Б

:

разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състава, условия за употреба

A

Съставни продукти или продукти, съдържащи само материалите, изброени по-долу

Оборски тор

Продукт, включващ смес от животински екскременти и зеленчукови съставки (постеля за животни)

Забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

A

—Изсушен оборски тор и изсушен тор от домашни птици

Забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

A

—Компост от твърди животински екскременти, включително птичи тор и компостиран оборски тор

Забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

A

Течни животински екскременти

Използва се след контролирана ферментация и/или подходящо разтваряне

Забранен е произходът от интензивни животновъдни ферми

A

Компостирани или ферментирали битови отпадъци

Продукт, получен от сортирани при източника битови отпадъци, предадени за компостиране или за анаеробна ферментация за производство на биогаз

Само растителни и животински битови отпадъци

Само когато са произведени в затворена и наблюдавана система за събиране, призната от държавата-членка

Максимална концентрация в mg/kg сухо вещество: кадмий:. 0,7; мед: 70; никел: 25; олово: 45; цинков 200; живак: 0,4; хром (общо): 70; хром (VI): 0

A

Торф

Ограничено използване в градинарството (за производство на зеленчуци, цветя в овощарството и разсадниците)

A

Компост от гъбарници

Първоначалният състав е ограничен до посочените в настоящото приложение продукти

A

Изпражнения от червеи (ломбрикомпост) и насекоми

 

A

Тор от животински продукти

 

A

Компостирана или ферментирала смес от растителни елементи

Продукт, получен от смеси на зеленчукови елементи, предадени за компостиране или за анаеробна ферментация за производство на биогаз

A

Продукти или субпродукти от животински произход като:

 

кръвно брашно

 

брашно от копита

 

брашно от рога

 

костно брашно или обработено, за да му се отнеме желатина костно брашно

 

рибно брашно

 

месно брашно

 

брашно от пера, косми и „части от кожа“

 

вълна

 

кожа

 

козина

 

млечни продукти

Максимална концентрация в mg/kg сухо вещество хром (VI): 0

A

Продукти и субпродукти от растителен произход за торове

Примери: брашно от слънчогледов шрот, черупки от какао, малцови стъбла

A

Водорасли и водораслови продукти

Ако са получени пряко чрез:

i)

физическа обработка, включваща дехидратация, замразяване и смилане

ii)

екстракция с вода или с водни кисели и/или водни основни разтвори

iii)

ферментация

A

Дървени стърготини и отпадъци

Дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

A

Компостирана дървесна кора

Дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

A

Дървесна пепел

От дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

A

Мек естествен фосфат

Продукт, определен в точка 7 от приложение IA.2 към Регламент (EО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1) относно торовете, 7

Със съдържание на кадмий по-ниско или равно на 90 mg/kg Р205

A

Алуминокалциев фосфат

Продукт, определен в точка 7 от приложение IA.2 към Регламент (EО) № 2003/2003

Със съдържание на кадмий по-ниско или равно на 90 mg/kg Р205

Употребата е ограничена само за алкални почви (pH > 7,5)

A

Отпадъци от дефосфорация

Продукти, определен в точка 1 от приложение IA.2 към Регламент (EО) № 2003/2003

A

Сурова калиева сол или каинит

Продукти, определени в точка 1 от приложение IA.3 към Регламент (EО) № 2003/2003

A

Калиев сулфат, вероятно съдържащ магнезиева сол

Продукт, получен от сурова калиева сол чрез физическа екстракция, вероятно съдържащ магнезиеви соли

A

Винаса (винена кал) или екстракти от винаса

С изключение на амонячна винаса

A

Калциев карбонат

(креда, мергел, смлян варовик, варовикови водорасли, (maerl), фосфатна креда)

Само от естествен произход

A

Магнезий и калциев карбонат

Само от естествен произход

т.е. магнезиева креда, смлян магнезий, варовик)

A

Магнезиев сулфат (киезерит)

Само от естествен произход

A

Разтвор от калциев хлорид

Листно третиране на ябълки след доказване на калциев недостиг

A

Калциев сулфат (гипс)

Продукти, определен в точка 1 от приложение ID.2 към Регламент (EО) № 2003/2003

Само от естествен произход

A

Индустриален варовик от производство на захар

Страничен продукт от производство на захар от захарно цвекло

A

Индустриален варовик от вакуум производство на сол

Вторичен продукт при вакуум производство на сол от солена луга от планините

A

Елементарна сяра

Продукти, определени в приложение ID.3 към Регламент (EО) № 2003/2003

A

Микроелементи

Неорганични микроелементи, изброени в част Е от приложение I към Регламент (EО) № 2003/2003

A

натриев хлорид

Единствено каменна сол

A

Скален прах и глини

 


(1)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Пестициди — продукти за растителна защита, посочени в член 5, параграф 1

A

:

разрешени съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91, като разрешението е продължено с член 16, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007

Б

:

разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

1.   Вещества от животински или растителен произход

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Азадирахтин, извлечен от Azadirachta indica (Neem tree)

Инсектицид

A

пчелен восък

Агент, подпомагащ окастрянето

A

Желатин

Инсектицид

A

Хидролизирани протеини

Примамка, единствено при разрешени приложения в съчетание с други подходящи продукти от този списък

A

Лецитин

Фунгицид

A

Растителни масла (например ментово масло, борово масло, кимионово масло).

Инсектицид, акарицид, фунгицид и инхибитор, възпрепятстващ кълняемостта.

A

Пиретрини, извлечени от Chrysanthemum cinerariaefolium

Инсектицид

A

Квасия, извлечена от Quassia amara

Инсектицид, репелент

A

Ротенон, извлечен от Derris spp. и Lonchocarpus spp. и Terphrosia spp.

Инсектицид;

2.   Микроорганизми, използвани като биоагенти и за контрол на вредителите

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Микроорганизми (бактерии, вируси и гъби)

 

3.   Субстанции, произведени на базата на микроорганизми

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Спинозад

Инсектицид

Само когато са взети мерки за минимизиране на риска за паразитоиди и риска за развиване на резистентност.

4.   Вещества, които трябва да се използват само за капани и/или дозатори

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Двуамониев фосфат

Примамка, единствено при капани

A

Феромони

Примамка; смущаваща сексуалното поведение, единствено при капани и дозатори

A

Пиретроиди (само делтаметрин или ламбда-цихалотрин)

Инсектицид; единствено при капани със специфични примамки; единствено срещу Bactrocera oleae и Ceratitis capitata Wied.

5.   Смеси на базата на микроорганизми, предназначени за повърхностно третиране между растенията

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Железен фосфат (III) ортофосфат

Молюскицид

6.   Други вещества, традиционно използвани в биологичното земеделие

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Мед под формата на меден хидроксид, меден оксихлорид, (триосновен) меден сулфат, меден оксид, меден октаноат

Фунгицид

до 6 kg мед/хектар/година

При трайни насаждения държавите-членки могат, чрез дерогация от предния параграф, да предвидят лимитът от

A

Етилен

Стимулиране на узряването при банани, киви и райска ябълка; стимулиране на зреенето на цитрусови плодове само като част от стратегия за предпазване от болести по растенията, причинени от плодовите мухи при цитрусовите плодове; предизвикване на цъфтеж при ананас; потискане на прорастването при картофи и лук

A

Калиева сол на мастни киселини (мек сапун)

Инсектицид

A

Калиева стипца (алуминиев сулфат) (Калинит)

Забавяне на узряването на банани

A

Калциев полисулфид

Фунгицид, инсектицид, акарицид

A

Парафинено масло

Инсектицид, акарицид

A

Минерални масла

Инсектицид, фунгицид;

единствено при овощни култури, лозя, маслини и тропически култури (например банани);

A

Калиев перманганат

Фунгицид, бактерицид; единствено при овощни култури, маслини и лозя.

A

Кварцов пясък

Репелент

A

Сяра

Фунгицид, акарицид, репелент

7.   Други вещества:

Разрешение

Наименование

Описание, изисквания към състав, условия за употреба

A

Калциев хидроксид

Фунгицид

Само при овощни култури, включително в маточници, за контрол на Nectria galligena

A

Калиев бикарбонат

Фунгицид


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимална площ на закрито и на открито и други характеристики на жилищните помещения, предназначени за отделните видове животни и типове производство, посочени в член 10, параграф 4

1.   Едър рогат добитък, коне, овце, кози и свине

 

Площ на закрито

(чиста площ на разположение на животните)

Площ на открито

(площ за раздвиждане, без пасища)

 

Минимално живо тегло (kg)

м2/глава

м2/глава

Едър рогат добитък и еднокопитни животни за разплод и угояване

До 100

1,5

1,1

До 200

2,5

1,9

До 350

4,0

3

над 350

5 с минимум 1 m2/100 kg

3,7 с минимум 0,75 m2/100 kg

Млекодайни крави

 

6

4,5

Бикове за разплод

 

10

30

Овце и кози

 

1,5 на овца/коза

2,5

 

0,35на агне/яре

0,5

Свине на майки с прасенца до 40 дни

 

7,5 на свиня

2,5

Прасета за угояване

До 50

0,8

0,6

До 85

1,1

0,8

До 110

1,3

1

Прасенца

над 40 дни и под 30 kg

0,6

0,4

Прасета за разплод

 

2,5 на женска

1,9

 

6 мъжки

Ако кошарите се използват за естествено заплождане: 10 m2/на мъжки

8,0

2.   Домашни птици

 

Площ на закрито

(чиста площ на разположение на животните)

Площ на открито

(площ в m2 на разположение при ротация/глава)

 

брой животни/m2

cm кацалка/животно

гнездо

Кокошки носачки

6

18

7 кокошки носачки на гнездо или в случай на общо гнездо 120 cm2/птица

4, при условие че лимитът от 170 kg азот/ha/година не е надвишен

Птици за угояване (в неподвижно съоръжение)

10 с максимум 21 kg живо тегло/m2

20 (само за токачки)

 

4 бройлера и токачки

4,5 патици

10 пуйки

15 гъски

При всички гореспоменати видове лимитът от 170 kg азот/ha/година не е надвишен

Птици за угояване (в подвижно съоръжение)

16 (1) в подвижни съоръжения за птици с максимум 30 kg живо тегло/m2

 

 

2,5, при условие че лимитът от 170 kg азот/ha/година не е надвишен


(1)  Само в случай на подвижни съоръжения, които не надхвърлят подово пространство от 150 m2.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Максимален брой животни на хектар, посочен в член 15, параграф 2

Категория или вид

Максимален брой животни на хектар

равен на 170 kg азот/ha/година

Еднокопитни над шестмесечна възраст

2

Телета за угояване

5

Други животни от рода на едрия рогат добитък, по-малки от 1 година

5

Мъжки говеда — от една до две години

3,3

Женски говеда — от една до две години

3,3

Мъжки говеда на две и повече години

2

Юници за разплод

2,5

Юници за угояване

2,5

Млекодайни крави

2

Бракувани млекодайни крави

2

Други крави

2,5

Женски зайци за разплод

100

Женски овце за разплод

13,3

Кози

13,3

Прасенца

74

Женски свине за разплод

6,5

Свине за угояване

14

Други свине

14

Бройлери

580

Кокошки носачки

230


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Фуражни суровини, посочени в член 22, параграфи 1, 2 и 3

1.   ФУРАЖНИ СУРОВИНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО НЕБИОЛОГИЧЕН НАЧИН

1.1.   Житни зърнени храни, продукти и странични продукти от тях:

Овес под формата на зърна, на люспи, средни зърна, обвивки и трици;

Ечемик на зърна, протеини и фуражно брашно;

Кюспе от пресоване на оризови кълнове;

Просо под формата на зърна;

Ръж под формата на зърна и фуражно брашно;

Сорго под формата на зърна;

Пшеница под формата на зърна, средни зърна, трици, глутенова храна, глутен и зародиши;

Шпелта под формата на зърна;

Тритикале под формата на зърна;

Царевица под формата на зърна, трици, фуражно брашно, кюспе от пресоване на кълнове и глутен;

Малцови стъбла;

Пивоварна каша.

1.2.   Маслодайни семена, маслодайни плодове, продукти и странични продукти от тях:

Рапица под формата на семена, кюспе и обвивки;

Соя под формата на зърна, печена, кюспе и обвивки;

Слънчогледово семе под формата на семена и на кюспе;

Памуково семе под формата на семена и на кюспе;

Ленено семе под формата на семена и на кюспе;

Сусамено семе на кюспе;

Бразилски орехи под формата на кюспе;

Тиквено семе на кюспе;

Маслини, пулпа от маслини;

Зеленчукови масла (физически извлечени).

1.3.   Зеленчукови семена, техните продукти и странични продукти.

Нахут на семена, фуражно брашно и трици;

Кервел на семена, фуражно брашно и трици;

Фий под формата на семена, преминали през съответната топлинна обработка, фуражно брашно и трици;

Грах под формата на семена, фуражно брашно и трици;

Вид бакла под формата на семена, фуражно брашно и трици;

Бакла под формата на семена, фуражно брашно и трици;

Вид фий на семена, фуражно брашно и трици;

Лупина на семена, фуражно брашно и трици;

1.4.   Грудкови, коренови растения, техните продукти и странични продукти.

Пулп от захарно цвекло;

Картофи;

Сладък картоф под формата на грудка;

Картофен пулп (страничен продукт от извличането на картофено нишесте);

Картофено нишесте от картофи;

Картофен протеин;

Маниока

1.5.   Други семена и плодове, продукти и странични продукти от тях

Рожкови;

Рожкови шушулки и брашно от тях;

Тиква;

Цитрусов пулп;

Ябълки, дюли, круши, праскови, смокини, грозде и пулпи от тях;

Кестени;

Кестеново кюспе;

Лешниково кюспе;

Кокосови люспи и кюспе;

Жълъди

1.6.   Тревни и груби фуражи за животни

Люцерна;

Брашно от люцерна;

Детелина;

Брашно от детелина;

Трева (добита от фуражни култури);

Тревно брашно;

Сено;

Силаж;

Слама от житни култури;

Кореноплодни зеленчуци за фураж

1.7.   Други растения, продукти и странични продукти от тях

Меласа;

Брашно от водорасли (добито с изсушаване и начукване на водорасли и промиване за намаляване на йодното съдържание);

Прахове и екстракти от растения;

Екстракти от растителен протеин (единствено за млади животни);

Подправки;

Билки

2.   ФУРАЖНИ СУРОВИНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

2.1.   Мляко и млечни продукти

Сурово мляко;

Мляко на прах;

Обезмаслено мляко, обезмаслено мляко на прах;

Мътеница, мътеница на прах;

Суроватка, суроватка на прах, суроватка на прах с ниско съдържание на захар, протеин от суроватка на прах (получен чрез физическо извличане);

Казеин на прах;

Лактоза на прах;

Извара и пресечено с киселина мляко

2.2.   Риби, други морски животни, продукти и странични продукти от тях

При следните ограничения: продуктите произхождат единствено от устойчиво рибарство и не се използват при тревопасните видове

Риби;

Рибено масло и нерафинирано масло от черен дроб на треска;

Автолизати от риби, мекотели или черупчести;

Хидролизати и протеолизати, добивани чрез ензимно действие, в разтворима или неразтворима форма, само за млади животни;

Рибно брашно

2.3.   Яйца и яйчни продукти

Яйца и яйчни продукти за употреба като храна за птици, за предпочитане от собственото стопанство.

3.   ФУРАЖНИ СУРОВИНИ ОТ МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД

3.1   Натрий:

нерафинирана морска сол

необработена каменна сол

натриев сулфат

натриев карбонат

натриев бикарбонат

натриев хлорид

3.2   Калий:

калиев хлорид

3.3   Калций:

червени водорасли lithotamnion и maerl

черупки от морски организми, (включително кости от сепия)

калциев карбонат

калциев лактат

калциев глюконат

3.4   Фосфор:

дефлоуриран дикалциев фосфат

дефлуориран монокалциев фосфат

мононатриев фосфат,

калциево-магнезиев фосфат,

калциево-натриев фосфат;

3.5   Магнезий:

магнезиев оксид,

магнезиев сулфат

магнезиев хлорид

магнезиев карбонат

магнезиев фосфат

3.6   Сяра:

натриев сулфат.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Фуражни добавки и някои вещества, използвани при храненето на животните съгласно член 22, параграф 4

1.   ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

Изброените добавки трябва да бъдат одобрени съобразно с Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1) относно добавки за използване при храненето на животните.

1.1.   Хранителни добавки

а)   витамини

витамини, получени от суровини, срещащи се естествено в животинските храни,

синтетични витамини, идентични с естествените витамини, за едностомашни животни,

синтетични витамини A, D и E за преживни животни, идентични на естествените витамини, с предварително разрешение от държавите-членки въз основа на оценката на възможността отглежданите по биологичен начин преживни животни да получат необходимите количества от гореспоменатите витамини чрез хранителните си дажби.

б)   микроелементи

E1

Желязо:

 

железен (II) карбонат,

 

железен (II) сулфат монохидрат и/или хептахидрат,

 

железен (III) оксид;

E2

йод:

 

калциев йодат, анхидритен,

 

калциев йодат, хексахидрат,

 

натриев йодид;

E3

Кобалт

 

кобалтен (II) сулфат монохидрат и/или хептахидрат,

 

основен (II) кобалтов карбонат, монохидрат;

E4

Мед:

 

меден (II) оксид,

 

основен меден (II) карбонат, монохидрит,

 

меден (II) сулфат, пентахидрат;

E5

Манган:

 

манганов (II) карбонат,

 

манганов оксид и манганиев оксид,

 

манганов (II) сулфат, моно- и/или тетрахидрат;

E6

Цинк

 

цинков карбонат,

 

цинков оксид

 

цинков сулфат, моно- и/или тетрахидрат;

E7

Молибден

 

амониев молибдат, натриев молибдат;

E8

Селен

 

натриев селенат,

 

натриев селенит.

1.2.   Зоотехнически добавки

Ензими и микроорганизми

1.3.   Технологични добавки

а)   консерванти

E 200

сорбинова киселина,

E 236

мравчена киселина (2)

E 260

оцетна киселина (2)

E 270

млечна киселина (2)

E 280

пропионова киселина (2)

E 330

лимонена киселина

б)   антиоксиданти

E 306 — екстракти, богати на токоферол с естествен произход, използвани като антиоксидант

в)   свързващи и противослепващи агенти

E 470

калциев стеарат от естествен произход

E 551b

колоидален силициев диоксид

E 551c

киселгур

E 558

бентонит

E 559

каолинови глини

E 560

естествени смеси от стеарити и хлорити

E 561

вермикулит:

E 562

сепиолит

E 599

перлит

г)   добавки за силаж

Ензими, дрожди и бактерии, които могат да бъдат използвани като добавки за силаж

Употребата на млечна, мравчена, пропионова и оцетна киселина при производството на силаж се позволява единствено, когато климатичните условия не позволяват адекватна ферментация.

2.   НЯКОИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ

Изброените вещества следва да са одобрени съобразно с Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните (3)

Дрожди:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ

морска сол

необработена каменна сол

суроватка

захар

пулп от захарно цвекло

брашно от житни растения

меласа


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  За силаж: само когато климатичните условия не позволяват адекватна ферментация.

(3)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Продукти за почистване и дезинфекциране, посочени в член 23, параграф 4

Продукти за почистване и дезинфекциране на сгради и съоръжения за животновъдство:

Калиев и натриев сапун

Вода и пара

Варно мляко

Вар

Негасена вар

Натриев хипохлорит (например течна белина)

Сода каустик

Калиев хидроксид

Водороден прекис

Натурални есенции от растения

Лимонена, пероцетна киселина, мравчена, млечна, оксалова и оцетна киселина

Алкохол

Азотна киселина (оборудване в мандри)

Фосфорна киселина (оборудване в мандри)

Формалдехид

Препарати за почистване и дезинфекция на вимето на животните и доилните съоръжения

Натриев карбонат


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Някои продукти и вещества, използвани при производството на преработени биологични храни съгласно член 27, параграф 1, буква а)

A

:

разрешени съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91, като разрешението е продължено с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Б

:

разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

РАЗДЕЛ А — ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОСИТЕЛИ

За да се извърши изчисляването, посочено в член 23, параграф 4, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 834/2007, хранителните добавки, отбелязани със звездичка в колоната с кодовия номер, се изчисляват като съставки от земеделски произход.

Разрешение

Код

Наименование

Подготовка на храни от

Специфични условия

растителен произход

животински произход

A

E 153

Растителен въглен

 

X

Пепеляво козе сирене

Сирене Morbier

A

E 160b*

биксин, норбиксин

 

X

Червено сирене Leicester

Сирене Double Gloucester

Сирене „Чедър“

Сирене Mimolette

A

E 170

Калциев карбонат

X

X

Няма да се използва като оцветител или за калциево обогатяване на продуктите

A

E 220

или

Серен диоксид

X

X

В плодови вина (4) без добавка на захар (включително сайдер и вино от круши) или в медовина: 50 mg (5)

 

E 224

Калиев метабисулфид

X

X

За сайдер и вино от круши, изготвени с добавяне на захари или концентрат от сок след ферментация: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

или

Sodium nitrite

 

X

За месни продукти (1):

 

E 252

Калиев нитрат

 

X

За E 250: индикативно количество за влагане, изразено като NaNO3: 80 mg/kg

За E 252: индикативно количество за влагане, изразено като NaNO3: 80 mg/kg

За E 250: максимално количество на остатъчно вещество, изразено като NaNO3: 50 mg/kg

За E 252: максимално количество на остатъчно вещество, изразено като NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Млечна киселина

X

X

 

A

E 290

Въглероден двуокис

X

X

 

A

E 296

Ябълчна киселина

X

 

 

A

E 300

Аскорбинова киселина

X

X

Месни продукти (2)

A

E 301

Аскорбинова киселина

 

X

Месни продукти (2) във връзка с нитрити или нитрати

A

E 306*

Екстракт, богат на токоферол

X

X

Антиоксидант за мазнини и масла

A

E 322*

Лецитини

X

X

Млечни продукти (2)

A

E 325

Натриев лактат

 

X

Продукти на основата на мляко или месни продукти

A

E 330

Лимонена киселина

X

 

 

A

E 331

Натриеви цитрати

 

X

 

A

E 333

Калциеви цитрати

X

 

 

A

E 334

Винена киселина (L (+)-)

X

 

 

A

E 335

Натриеви тартарати

X

 

 

A

E 336

Калиеви тартарати

X

 

 

A

E 341(i)

Монокалциев фосфат

X

 

Набухвателен агент за самонабухващо брашно

A

E 400

Aлгинова киселина

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 401

Натриев алгинат

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 402

Калиев алгинат

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 406

Агар-агар

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 407

Карагенан

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 410*

Гума от плод от рожкови

X

X

 

A

E 412*

Гума гуар

X

X

 

A

E 414*

Гума арабика (Арабска гума)

X

X

 

A

E 415

Ксантанова гума

X

X

 

A

E 422

Глицерол

X

 

За растителни екстракти

A

E 440(i)*

Пектин

X

X

Продукти на основата на мляко (2)

A

E 464

Хидроксипропилметилова целулоза

X

X

Капсулиращ материал за капсули

A

E 500

Натриеви карбонати

X

X

„Dulce de leche“ (3) и подквасено сметаново масло и сирене от пресечено мляко (2)

A

E 501

Калиеви карбонати

X

 

 

A

E 503

Амониеви карбонати

X

 

 

A

E 504

Магнезиеви карбонати

X

 

 

A

E 509

Калциев хлорид

 

X

Коагулиране на мляко

A

E 516

Калциев сулфат

X

 

Носител

A

E 524

натриев хидроксид

X

 

Повърхностно третиране на „Laugengebäck“

A

E 551

Силициев диоксид

X

 

Агент против слепване за билки и подправки

A

E 553b

Талк

X

X

Гланциращ агент за месни продукти

A

E 938

Аргон

X

X

 

A

E 939

Хелий

X

X

 

A

E 941

Азот

X

X

 

A

E 948

Кислород

X

X

 

РАЗДЕЛ Б — ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОБАВКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРЕРАБОТКА НА СЪСТАВКИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН

A

:

разрешени съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91, като разрешението е продължено с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Б

:

разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

Разрешение

Наименование

Приготвяне на храни от растителен произход

Приготвяне на храни от животински произход

Специфични условия

A

Вода

X

X

Питейна вода по смисъла на Директива № 98/83/ЕО на Съвета

A

Калциев хлорид

X

 

Коагулиращ агент

A

Калциев карбонат

X

 

 

A

Калциев хидроксид

X

 

 

A

Калциев сулфат

X

 

Коагулиращ агент

A

Магнезиев хлорид (или нигари)

X

 

Коагулиращ агент

A

Калиев карбонат

X

 

Изсушаване на грозде

A

Натриев карбонат

X

 

Производство на захар/и

A

Млечна киселина

 

X

За регулирането на pH на саламурата при производството на сирене (6)

A

Лимонена киселина

X

X

За регулирането на pH на саламурата при производството на сирене (6)

Производство на олио и хидролиза на нишесте (7)

A

Натриев хидроксид

X

 

Производство на захар/и и масло от рапицово семе (Brassica spp)

A

Сярна киселина

X

X

Производство на желатин (6)

Производство на захар/и (7)

A

Солна киселина

 

X

Производство на желатин

За регулирането на pH на саламурата при производството на Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese и Leidse Nagelkaas

A

Амониев хидроксид

 

X

Производство на желатин

A

Водороден пероксид

 

X

Производство на желатин

A

Въглероден двуокис

X

X

 

A

Азот

X

X

 

A

Етанол

X

X

разтворител

A

Танинова киселина

X

 

Филтриращо спомагателно средство

A

 

 

 

 

A

Белтъчен албумин

X

 

 

A

Казеин

X

 

 

A

Желатин

X

 

 

A

Рибен клей

X

 

 

A

Растителни масла

X

X

Омасляване, изпускащ или антиразпенващ агент

A

Силициев диоксиден гел или колоиден разтвор

X

 

 

A

Активен въглен

X

 

 

A

Талк

X

 

Отговаря на специалните критерии за чистота за хранителната добавка Е 553b

A

Бентонит

X

X

Слепващ агент за медовина (6)

Отговаря на специалните критерии за чистота за хранителната добавка Е 558

A

Каолин

X

X

Прополис (6)

Отговаря на специалните критерии за чистота за хранителната добавка Е 559

A

Целулоза

X

X

Производство на желатин (6)

A

Диатомит

X

X

Производство на желатин (6)

A

Перлит

X

X

Производство на желатин (6)

A

Черупки от лешници

X

 

 

A

Оризово брашно

X

 

 

A

пчелен восък

X

 

Изпускащ агент

A

Карнауба восък

X

 

Изпускащ агент


(1)  Тази добавка може да бъде използвана само ако е било доказано по задоволителен начин пред на компетентния орган, че няма налице технологична алтернатива, със същите гаранции и/или позволяваща да се съхранят специфичните качества на продукта.

(2)  Ограничението се отнася само за животински продукти.

(3)  „Dulce de leche“ или „Confiture de lait“ е мека, богата кафява сметана, направена от подсладено, сгъстено мляко

(4)  В този контекст „плодово вино“ се определя като вино, произведено от плодове, различни от грозде.

(5)  Максимални нива, на разположение от всички източници, изразени като SO2 в mg/l.

(6)  Ограничението се отнася само за животински продукти.

(7)  Ограничението се отнася само за растителни продукти.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Съставки от земеделски произход, които не са произведени по метода на биологичното земеделие,посочени в член 28

1.   НЕПРЕРАБОТЕНИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ ПРОДУКТИ

1.1.   Ядивни плодове, ядки и семена:

Жълъди

Quercus spp.

Орехи от кола

Cola acuminata

Цариградско грозде

Ribes uva-crispa

Маракуя (пасион фрут)

Passiflora edulis

Малини (сушени)

Rubus idaeus

Червено френско грозде (сушено)

Ribes rubrum

1.2.   Ядивни подправки и билки:

Розов пипер (перуански)

Schinus molle L.

Семена от хрян

Armoracia rusticana

Малка галанга

Alpinia officinarum

Цветове на сафлор

Carthamus tinctorius

Кресон

Nasturtium officinale

1.3.   Разни:

Водорасли, включително морски водорасли, разрешени при небиологичните методи на производство на храни.

2.   ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

2.1.   Мазнини и масла, рафинирани или нерафинирани, химически немодифицирани, извлечени от растения, различни от:

какао

Theobroma cacao

кокосов орех

Cocos nucifera

маслина

Olea europaea

слънчоглед

Helianthus annuus

палма

Elaeis guineensis

рапица,

Brassica napus, rapa

сафлор

Carthamus tinctorius

сусам

Sesamum indicum

соя

Glycine max

2.2.   Следните захари, скорбяла и други продукти от зърнени и грудкови растения:

фруктоза

оризова хартия

безквасен хляб, кори

нишесте от ориз и восъчна царевица, химически немодифицирано

2.3.   Разни:

грахов протеин Pisum spp.

ром, получен само от сок на захарната тръстика

кирш, приготвен на базата на плодове и ароматични вещества, както е посочено в член 27, параграф 1, буква в).

3.   ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

водни организми, които не произхождат от аквакултури и са разрешени за използване в небиологичните методи на приготвяне на храни

желатин

суроватка на прах „herasuola“.

черва.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Видове, за които произведените по метода на биологичното производство семена и семена от картофи са налични в достатъчно количество и за голям брой сортове на цялата територия на Общността съгласно член 45, параграф 3

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Знак на Общността, посочен в член 57

А.   ЗНАК НА ОБЩНОСТТА

1.   Условия относно представянето и използването на знака на Общността

1.1.

Горепосоченият знак на Общността трябва да бъде в съответствие с образците, посочени в част Б.2 от настоящото приложение.

1.2.

Означенията, които трябва да се включат в знака, са посочени в част Б.3 от настоящото приложение. Възможно е знакът да се съчетае с означението, споменато в приложението на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

1.3.

За да се използва знакът на Общността и означенията, посочени в част Б.3 от настоящото приложение, трябва да бъдат изпълнени техническите правила за възпроизвеждане, установени в графичното ръководство в част Б.4 от настоящото приложение.

Б.2.   Модели

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

Б.3.   Означения, които да се включат в знака на Общността

Б.3.1.   Единични означения:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ.

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

Б.3.2.   Комбинация от две означения:

Разрешени са комбинации от две означения в посочените в точка Б.3.1, при условие че са изготвени съгласно следните примерни образци:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

Б.4.   Графично ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Въведение

2.

Обща употреба на знака

2.1.

Цветен знак (еталонни цветове)

2.2.

Едноцветен знак: черно-бял знак

2.3.

Контраст с цветовете на фона

2.4.

Шрифтове

2.5.

Език

2.6.

Редуциране на размерите

2.7.

Специфични условия за използване на знака

3.

Оригинални цветоотделки

3.1.

Двуцветна подборка

3.2.

Контури

3.3.

Едноцветен знак: черно-бял знак

3.4.

Цветни мостри

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Графичният наръчник служи за ръководство за възпроизвеждане на знака.

2.   ОБЩА УПОТРЕБА НА ЗНАКА

2.1.   Цветен знак (еталонни цветове)

Когато се използва цветен знак, той трябва да се отпечата в цвят, като се използва точно определен цвят (Pantone) или четирицветен процес. Еталонните цветове са показани по-долу.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Едноцветен знак: черно-бял знак

Знакът в черно и бяло може да се използва, както е показано:

Image

2.3.   Контраст с цвета на фона

Ако се положи цветен знак върху цветен фон, който затруднява разчитането му, се използва отграничително очертание около знака, за да се подобри неговият контраст с фоновите цветове, както е показано:

Знак на цветен фон

Image

2.4.   Шрифтове

За надписа използвайте плътен получер шрифт Frutiger или Myriad с главни букви.

Размерът на буквите в означението се редуцира според правилата, установени в раздел 2.6.

2.5.   Език

Вие сте свободни да използвате езикови версии или версии по Ваш избор според спецификациите, посочени в Б.3.

2.6.   Редуциране на размерите

Ако полагането на знака на различни видове етикети налага редуциране на техния размер, минималното означение се изготвя, както следва:

 

за знак с единично означение: минимален диаметър 20 мм.

Image

 

за знак с комбинация от две означения: минимален размер 40 mm в диаметър.

Image

2.7.   Специфични условия за използване на знака

Използването на знака служи за придаване на специфична стойност на продуктите. Затова най-ефективното поставяне на знака е цветното, тъй като по този начин той ще бъде представен по-добре и ще бъде разпознат по-лесно и бързо от потребителя.

Полагането на едноцветен знак (черно-бял), както е установено в раздел 2.2., се препоръчва само в случаите, когато поставянето му в цвят не е практично.

3.   ОРИГИНАЛНИ ЦВЕТООТДЕЛКИ

3.1.   Двуцветна подборка

единично означение на всички езици

примерите на езиковите комбинации, посочени в Б.3.2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.2.   Контури

Image

3.3.   Едноцветен знак: черно-бял знак

Image

3.4.   Цветни мостри

PANTONE REFLEX СИН

Image

PANTONE 367

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, посочен в член 68 от настоящия регламент

Модел за писмено доказателство за оператора в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Номер на документ:

Име и адрес на оператора:

Главна дейност (производител, заготвител, вносител и др.)

Име, адрес и кодов номер на надзорен или контролен орган:

Групи продукти/дейност:

Растения и растителни продукти

Животни и животински продукти:

Обработени продукти:

определени като:

биологични продукти, продукти от преход към биологично производство и също небиологично производство, при паралелно производство/преработка съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Период на валидност:

Растителни продукти от ….. до …….

Животински продукти от ….. до …….

Обработени продукти от ….. до …….

Дата на контрол/и:

Този документ се издава въз основа на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и от Регламент (ЕО) № [889/2008]. Деклариращият оператор е подложил дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти.

Дата, място:

Подпис от името на издаващия контролен/надзорен орган:


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Модел на декларация на продавача, посочена в член 69

Модел на декларация на продавача съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

Име, адрес на продавача:

 

Идентификация (например партида или инвентарен номер):

Наименование на продукта:

Компоненти

(Избройте всички компоненти на продукта/използвани в последния процес от производството)

………………

………………

………………

………………

………………

Декларирам, че този продукт не е произведен нито „от“, нито „чрез“ ГМО, по смисъла на членове 2 и 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Нямам никаква информация, която би показала, че това твърдение е невярно.

Следователно заявявам, че горепосоченият продукт е съобразен с изискванията на член 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за забраната на използването на ГМО.

Ангажирам се да информирам своя клиент и неговите контролни/надзорни органи незабавно, ако тази декларация бъде оттеглена или променена, или ако се появи някаква информация, която да постави под съмнение верността ѝ.

Упълномощавам надзорния или контролния орган, посочен в член 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, който осъществява контрол/надзор над нашия клиент, да провери верността на тази декларация и, ако е необходимо, да вземе проби за анализиране. Приемам също тази задача да бъде изпълнена от независима институция, която е била назначена писмено от контролния орган.

С подписа си поемам отговорността за верността на тази декларация.

Държава, място, дата, подпис на продавача:

Печат на търговското дружество на продавача (ако е приложимо):


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Таблица на съответствието, посочена в член 96

Регламент (ЕО) № 2092/91

(1)

Регламент (ЕО) № 207/93

(2)

Регламент (ЕО) № 223/2003

(3)

Регламент (ЕО) № 1452/2003

Настоящият регламент

 

Член 1

 

Член 2, буква а)

Член 4, параграф 15

 

Член 2, буква б)

Приложение III .В (първо тире)

 

Член 2, буква в)

Приложение III, .В (второ тире)

 

Член 2, буква г)

 

Член 2, буква д)

 

Член 2, буква е)

 

Член 2, буква ж)

 

Член 2, буква з)

Член 4, параграф 24

 

Член 2, буква и)

 

Член 3, параграф 1

Приложение I.Б, 7.1 и 7.2

 

Член 3, параграф 2

Приложение I.Б, 7.4

 

Член 3, параграф 3

Приложение I.A, 2.4

 

Член 3, параграф 4

Приложение I.A, 2.3

 

Член 3, параграф 5

 

Член 4

Член 6, параграф 1, приложение I.А, 3

 

Член 5

Приложение I.A, 5

 

Член 6

Приложение I.Б и В (дялове)

 

Член 7

Приложение I.Б, 3.1

 

Член 8, параграф 1

Приложение I.В, 3.1

 

Член 8, параграф 2

Приложение I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

член 9, параграфи 1 — 4

Приложение I.В, 3.6

 

Член 9, параграф 5

Приложение I.Б, 8.1.1

 

Член 10, параграф 1

Приложение I.Б, 8.2.1

 

Член 10, параграф 2

Приложение I.Б, 8.2.2

 

Член 10, параграф 3

Приложение I.Б, 8.2.3

 

Член 10, параграф 4

Приложение I.Б, 8.3.5

 

Член 11, параграф 1

Приложение I.Б, 8.3.6

 

Член 11, параграф 2

Приложение I.Б, 8.3.7

 

Член 11, параграф 3

Приложение I.Б, 8.3.8

 

Член 11, параграфи 4 и 5

Annex I.Б, 6.1.9, от 8.4.1 до 8.4.5

 

член 12, параграфи 1 — 4

Приложение I.Б, 6.1.9

 

Член 12, параграф 5

Приложение I.В, 4, от 8.1 до 8.5

 

Член 13

Приложение I.Б, 8.1.2

 

Член 14

Приложение I.Б, 7.1, 7.2

 

Член 15

Приложение I.Б, 1.2

 

Член 16

Приложение I.Б, 1.6

 

Член 17, параграф 1

Приложение I.Б, 1.7

 

Член 17, параграф 2

Приложение I.Б, 1.8

 

Член 17, параграф 3

Приложение I.Б, 4.10

 

Член 17, параграф 4

Приложение I.Б, 6.1.2

 

Член 18, параграф 1

Приложение I.Б, 6.1.3

 

Член 18, параграф 2

Приложение I.В, 7.2

 

Член 18, параграф 3

Приложение I.Б, 6.2.1

 

Член 18, параграф 4

Приложение I.Б, 4.3

 

Член 19, параграф 1

Приложение I.В, 5.1, 5.2

 

член 19, параграфи 2 — 4

Приложение I.Б, 4.1, 4.5, 4.7 и 4.11

 

Член 20

Приложение I.Б, 4.4

 

Член 21

Член 7

 

Член 22

Приложение I.Б, 3.13, 5.4, 8.2.5 и 8.4.6

 

Член 23

Приложение I.Б, 5.3, 5.4, 5.7 и 5.8

 

Член 24

Приложение I.В, 6

 

Член 25

Приложение III, Д.3 и Б

 

Член 26

Член 5, параграф 3 и приложение VI, части A и Б

 

Член 27

Член 5, параграф 3

 

Член 28

Член 5, параграф 3

(1): Член 3

Член 29

Приложение III, Б.3

 

Член 30

Приложение III.7

 

Член 31

Приложение III, Д.5

 

Член 32

Приложение III.7а

 

Член 33

Приложение III, В.3

 

Член 34

Приложение III.8 и A.2.5

 

Член 35

Приложение I.A, от 1.1 до 1.4

 

Член 36

Приложение I.Б, 2.1.2

 

Член 37

Приложение I.Б, 2.1.1, 2.2.1,2.3 и приложение I.В, 2.1, 2.3

 

Член 38

Приложение I.Б, 6.1.6

 

Член 39

Приложение III, А1.3 и б

 

Член 40

Приложение I.В, 1.3

 

Член 41

Приложение I.Б, 3.4(първо тире и 3.6(б)

 

Член 42

Приложение I.Б, 4.8

 

Член 43

Приложение I.В, 8.3

 

Член 44

Член 6, параграф 3.

 

Член 45

 

(3): Член 1, параграфи 1 и 2

Член 45, параграфи 1 и 2

 

(3): Член 3, буква а)

Член 45, параграф 1.

 

(3): Член 4

Член 45, параграф 3.

 

(3): Член 5, параграф 1.

Член 45, параграф 4.

 

(3): Член 5, параграф 2.

Член 45, параграф 5.

 

(3): Член 5, параграф 3.

Член 45, параграф 6.

 

(3): Член 5, параграф 4.

Член 45, параграф 7.

 

(3): Член 5, параграф 5.

Член 45, параграф 8.

Приложение I.Б, 8.3.4

 

Член 46

Приложение I.Б, 3.6(а)

 

Член 47, параграф 1.

Приложение I.Б, 4.9

 

Член 47, параграф 2.

Приложение I.В, 3.5

 

Член 47, параграф 3.

 

(3): Член 6

Член 48

 

(3): Член 7

Член 49

 

(3): Член 8, параграф 1.

Член 50, параграф 1.

 

(3): Член 8, параграф 2.

Член 50, параграф 2.

 

(3): Член 9, параграф 1.

Член 51, параграф 1.

 

(3): Член 9, параграфи 2 и 3

Член 51, параграф 2.

 

 

Член 51, параграф 3.

 

(3): Член 10

Член 52

 

(3): Член 11

Член 53

 

(3): Член 12, параграф 1.

Член 54, параграф 1.

 

(3): Член 12, параграф 2.

Член 54, параграф 2.

 

(3): Член 13

Член 55

 

(3): Член 14

Член 56

 

 

Член 57

 

 

Член 58

 

(2): Член 1 и член 5

Член 59

 

(2): Членове 5 и 3

Член 60

 

(2): Член 4

Член 61

Член 5, параграф 5.

 

Член 62

Приложение III.3

 

Член 63

Приложение III.4

 

Член 64

Приложение III.5

 

Член 65

Приложение III.6

 

Член 66

Приложение III.10

 

Член 67

 

Член 68

 

Член 69

Приложение III, А.1.

 

Член 70

Приложение III, А.1.2.

 

Член 71

 

Член 72

Приложение III, А.1.3.

 

Член 73

Приложение III, А.2.1.

 

Член 74

Приложение III, А.2.2.

 

Член 75

Приложение III, А.2.3.

 

Член 76

Приложение I.Б, 5.6

 

Член 77

Приложение I.В, 5.5, 6.7, 7.7, 7.8

 

Член 78

Приложение III, А.2.4.

 

Член 79

Приложение III, Б.1

 

Член 80

Приложение III, В

 

Член 81

Приложение III, В.1

 

Член 82

Приложение III, В.2

 

Член 83

Приложение III, В.3

 

Член 84

Приложение III, В.5

 

Член 85

Приложение ХIII, Г

 

Член 86

Приложение III, Д

 

Член 87

Приложение III, Д.1

 

Член 88

Приложение III, Д.2

 

Член 89

Приложение III, Д.4

 

Член 90

Приложение III, точка 9

 

Член 91

Приложение III, точка 11

 

Член 92

 

 

Член 93

 

Член 94

Приложение I.Б, 6.1.5

 

Член 95, параграф 1.

Приложение I.Б, 8.5.1

 

Член 95, параграф 2.

 

Член 95, параграфи 3 до 8

 

Член 95

 

Член 96

 

Член 97

Приложение II, част A

 

Приложение I

Приложение I, част Б:

 

Приложение II

Приложение VIII

 

Приложение III

Приложение VII

 

Приложение IV

Приложение II, част C

 

Приложение V

Приложение II, част Г

 

Приложение VI

Приложение II, част Д

 

Приложение VII

Приложение VI, части А и Б

 

Приложение VIII

Приложение VI, част В

 

Приложение IX

 

Приложение Х

 

Приложение XI

 

Приложение XIII

 

Приложение IX


Top