EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0766

Регламент (ЕО) № 766/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

OJ L 218, 13.8.2008, p. 48–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 270 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/766/oj

13.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 766/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 135 и 280 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (3) усъвършенства предишния правен механизъм, по-специално като предостави възможност за съхраняване на информация в общностната база данни на Митническата информационна система (МИС).

(2)

Въпреки това, придобитият опит след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 515/97 показа, че използването на МИС единствено за оглед и докладване, дискретно наблюдение или конкретни проверки не позволява напълно да се осъществи целта на системата, която е предотвратяване, разследване и борба с операции, които са в нарушение на митническото или земеделското законодателство.

(3)

Промените, въведени след разширяването на Европейския съюз и включването на 27 държави-членки, изискват преразглеждане на митническото сътрудничество на Общността в по-широка рамка и с модернизирани механизми.

(4)

Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (4) и Конвенцията за използване на информационни технологии за митнически цели (5), съставена с акт на Съвета от 26 юли 1995 г. (6), измениха общата рамка за сътрудничество между държавите-членки и Комисията по отношение на предотвратяването, разследването и борбата с нарушения на общностното законодателство.

(5)

Резултатите от стратегическия анализ следва да помогнат на отговорните лица на най-високо равнище при определянето на проекти, цели и политики за борба с измамите, планирането на дейности и насочването на средства, необходими за постигане на определените оперативни цели.

(6)

Резултатът от оперативния анализ по отношение на дейности, ресурси и намерения на определени лица или предприятия, които не спазват или изглежда не спазват митническото или земеделското законодателството, следва да подпомогне митническите органи и Комисията при предприемането на подходящи мерки в конкретни случаи, за да се постигнат целите, определени във връзка с борбата с измамите.

(7)

Съгласно действащия механизъм, установен в Регламент (ЕО) № 515/97, личните данни, въведени от държава-членка, могат да бъдат копирани от МИС в други системи за обработка на данни само с предварително разрешение на партньора по МИС, който е въвел съответните данни, и при спазване на определените от него условия в съответствие с член 30, параграф 1. Изменението на регламента има за цел да бъде допуснато отклонение от този принцип на предварително разрешение само в случаите, когато данните трябва да се обработват от националните органи и службите на Комисията, отговарящи за управление на риска, с оглед на целевите проверки на движението на стоки.

(8)

Необходимо е действащият механизъм да се допълни с нормативна уредба за създаване на идентификационна база данни за митнически досиета, която да обхваща предходни и текущи досиета. Създаването на такава база данни е продължение на междуправителствената инициатива за митническо сътрудничество, довела до приемането на Акт на Съвета от 8 май 2003 г. за съставяне на протокол за изменение на Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели, по отношение на изграждането на идентификационна база данни за митнически досиета (7).

(9)

Необходимо е да се гарантира, че с оглед укрепването на митническото сътрудничество между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията и без да се засягат останалите разпоредби на Регламент (ЕО) № 515/97, определени данни могат да бъдат обменяни при преследването на целите на настоящия регламент.

(10)

Освен това е необходимо да се гарантира в по-голяма степен взаимно допълване с действията в контекста на междуправителственото митническо сътрудничество и сътрудничеството с другите органи и агенции на Европейския съюз, както и с други международни и регионални организации. Тези действия произтичат от Резолюцията на Съвета от 2 октомври 2003 г. относно стратегията за митническо сътрудничество (8) и Решението на Съвета от 6 декември 2001 г. за разширяване на правомощията на Европол за борба с тежките форми на международна престъпност, изброени в приложението към Конвенцията за Европол (9).

(11)

С оглед подобряване съгласуваността на действията, предприемани от Комисията, останалите органи и агенции на Европейския съюз и други международни и регионални организации, Комисията следва да бъде оправомощена да предоставя обучение и всякакъв вид помощ, различна от финансова помощ, на служители за връзка от трети страни и от европейски или международни организации и агенции, включително чрез обмен на най-добри практики с тези органи и, например, с Европол и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex).

(12)

Съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 следва да се създадат необходимите условия за провеждане на съвместни митнически операции в Общността. Комитетът, предвиден в член 43 от Регламент (ЕО) № 515/97, следва да бъде оправомощен да определя мандата за съвместни митнически операции на Общността.

(13)

Трябва да се създаде постоянна инфраструктура в рамките на Комисията с цел съвместните митнически операции да могат да бъдат координирани през цялата календарна година, както и представителите на държавите-членки и, ако е необходимо, служителите за връзка от трети страни, от европейски или международни организации и агенции, по-специално Европол, Световната митническа организация (СМО) и Интерпол да могат да бъдат приемани за срока, необходим за провеждане на една или повече отделни операции.

(14)

С оглед решаването на свързани с МИС въпроси по осъществяване на надзора Европейският надзорен орган по защита на данните следва да свиква заседание с националните надзорни органи по защита на данните най-малко веднъж годишно.

(15)

Държавите-членки трябва да имат възможност да използват повторно тази инфраструктура за съвместни митнически операции, организирани в рамките на митническото сътрудничество, предвидено в членове 29 и 30 от Договора за Европейския съюз, без да се засяга ролята на Европол. В такъв случай съвместните митнически операции следва да се провеждат в рамките на мандата, определен от съответната работна група на Съвета в областта на митническото сътрудничество съгласно дял VI от Договора за Европейския съюз.

(16)

Освен това, развитието на нови пазари, продължаващата интернационализация на търговията и бързото ѝ разрастване, в съчетание с ускорения превоз на стоки, изискват митническите администрации да следват тази тенденция, за да не се вреди на развитието на европейската икономика.

(17)

Крайните цели са всички оператори да могат предварително да предоставят цялата необходима документация и напълно да компютризират връзката си с митническите органи. Междувременно ще се запази сегашното положение с различни степени на развитие на националните информационни системи и тъй като все още са възможни отклонения в търговските потоци, трябва да се подобрят механизмите за борба с измамите.

(18)

За целите на борбата с измами, едновременно с извършването на реформа и модернизация на митническите системи е необходимо да се търси информация възможно най-близо до източника ѝ. Освен това, за да се подпомогнат компетентните органи на държавите-членки в разкриването на движения на стоки, предмет на операции, които е възможно да нарушават митническото или земеделското законодателство, и на превозни средства, включително контейнери, използвани за тази цел, данните от основните публични или частни доставчици на обществени услуги в световен мащаб, които развиват дейност в международна верига на доставка, следва да се обединят в централизиран европейски информационен справочник.

(19)

Защитата на физическите лица при обработването на лични данни е уредена с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (11), които са напълно приложими за услугите на информационното общество. Тези директиви вече са установили правната уредба на Общността в областта на личните данни и следователно не е необходимо този въпрос да се урежда в настоящия регламент, за да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, и по-специално свободното движение на лични данни между държавите-членки. Настоящият регламент трябва да се изпълнява и прилага в съответствие с правилата за защита на личните данни, по-специално относно обмена и съхранението на информация, с цел да се подпомогнат дейностите по предотвратяване и разкриване на измами.

(20)

Обменът на лични данни с трети страни следва да подлежи на предварителна проверка дали правилата на страната получател относно защитата на личните данни предоставят степен на защита, съответстваща на защитата, предвидена от законодателството на Общността.

(21)

Тъй като след приемането на Регламент (ЕО) № 515/97 Директива 95/46/ЕО е транспонирана в националното законодателство от държавите-членки, а Комисията е създала независим орган, за да гарантира, че свободите и основните права на лицата се зачитат от институциите и органите на Общността при обработката на лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (12), мерките за контрол върху защитата на личните данни следва да се приведат в съответствие, а позоваването на Европейския омбудсман следва да се замени с позоваване на Европейския надзорен орган по защита на данните, без да се засягат правомощията на Омбудсмана.

(22)

Мерките, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 515/97, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (13).

(23)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да взема решения относно данните, подлежащи на включване в МИС, и да определя операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, във връзка с които да бъде въвеждана информация в тази система. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 515/97, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(24)

Докладът за прилагането на Регламент (ЕО) № 515/97 следва да бъде включен в доклада, който се представя ежегодно пред Европейския парламент и пред Съвета относно мерките, предприети при прилагането на член 280 от Договора.

(25)

Регламент (ЕО) № 515/97 следва да бъде съответно изменен.

(26)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно координация на борбата с измамите и всяка друга незаконна дейност, която уврежда финансовите интереси на Общността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради нейните мащаб и последици, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, предвидените в настоящия регламент мерки не надхвърлят необходимото за постигане на тази цел.

(27)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз (14). По-специално, настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни (член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз).

(28)

Проведена бе консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, който представи становището си на 22 февруари 2007 г. (15),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 515/97 се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 1 се добавят следните тирета:

„—

„оперативен анализ“ означава анализ на операции, които представляват или изглежда, че представляват нарушение на митническото или земеделското законодателство, включващ следните последователни етапи:

а)

събиране на информация, включително лични данни;

б)

оценка на надеждността на източника на информация и на самата информация;

в)

проучване, систематично представяне и тълкуване на връзките между тези информационни единици или между тях и други важни данни;

г)

формулиране на мнения, хипотези или препоръки, които да могат да бъдат пряко използвани като информация за риска от компетентните органи и от Комисията за предотвратяване и разкриване на други операции, които са в нарушение на митническото и земеделското законодателство, и/или за идентифициране на лице или предприятие, участващо в такива операции;

„стратегически анализ“ означава проучване и представяне на общите тенденции, свързани с нарушенията на митническото и земеделското законодателство, чрез оценка на заплахата, мащаба и последиците на определени операции, които са в нарушение на митническото и земеделското законодателство, с цел впоследствие да се определят приоритетите, да се постигне по-голяма яснота по отношение на явлението или заплахата, както и да се пренасочат дейностите по предотвратяване и разкриване на измами и да се преразгледа административната организация. За стратегически анализ могат да бъдат използвани само данни, от които е заличена идентификационната информация;

„редовен автоматичен обмен“ означава систематично съобщаване на предварително определена информация без предварителна молба и на предварително установени редовни интервали;

„инцидентен автоматичен обмен“ означава систематично съобщаване на предварително определена информация без предварителна молба, когато тези данни бъдат на разположение;“.

2.

Създава се следният член:

„Член 2а

Без да се засягат останалите разпоредби на настоящия регламент и с оглед постигане на неговите цели, по-специално когато не е била подадена митническа декларация или опростена декларация, или когато декларацията е непълна, или когато има основание да се предполога, че съдържащите се в декларацията данни са неверни, Комисията и компетентните органи на всяка държава-членка могат да обменят с компетентен орган на всяка друга държава-членка и с Комисията следните данни:

а)

наименование на предприятието;

б)

търговско наименование;

в)

адрес на предприятието;

г)

идентификационния номер по ДДС на предприятието;

д)

идентификационният номер по регистрацията за акцизи (16);

е)

информация дали идентификационният номер по ДДС и/или идентификационният номер по регистрацията за акцизи се използват;

ж)

имената на управителите, директорите и, ако има такива, на основните акционери и съдружници в предприятието;

з)

номерът и датата на издаване на фактурата; и

и)

стойността на фактурата.

Настоящият член се прилага само за движения на стоки, описани в член 2, параграф 1, първо тире.

3.

Член 15 се изменя, както следва:

а)

съществуващата алинея се номерира като параграф 1;

б)

добавя се следният параграф:

„2.   Компетентните органи на всяка държава-членка могат също така, чрез редовен автоматичен обмен или инцидентен автоматичен обмен, да предоставят на компетентните органи на всяка друга засегната държава-членка получена информация относно въвеждането, напускането, транзита, складирането и специфичната употреба на стоки, включително пощенския трафик, преминаващи между митническата територия на Общността и други територии, и да съобщят за наличието на движение в рамките на митническата територия на Общността на необщностни стоки и стоки за специфична употреба, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на операции, които представляват или изглежда, че представляват нарушения на митническото или земеделското законодателство.“

4.

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

първото тире се заменя със следното:

„—

когато те имат или могат да имат последици в други държави-членки или трети страни, или“;

ii)

добавя се следната алинея:

„В срок от шест месеца след получаването на информацията, изпратена от Комисията, компетентните органи в държавите-членки изпращат на Комисията обобщение на взетите от тях мерки за борба с измамите въз основа на тази информация. Комисията, въз основа тези обобщения, редовно изготвя и изпраща на държавите-членки доклади относно резултатите и мерките, взети от държавите-членки.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„7.   Без да се засягат разпоредбите на Митническия кодекс на Общността относно създаването на обща рамка за управление на риска, данните, обменяни между Комисията и държавите-членки съгласно членове 17 и 18, могат да бъдат съхранявани и използвани за целите на стратегическия и оперативния анализ.

8.   Държавите-членки и Комисията могат да обменят резултатите от оперативните и стратегическите анализи, изготвени съгласно настоящия регламент.“

5.

В дял III се добавят следните членове:

„Член 18а

1.   Без да се засяга компетентността на държавите-членки, с оглед подпомагане на органите, посочени в член 1, параграф 1, при разкриването на движения на стоки, които са предмет на операции, които е възможно да нарушават митническото и земеделското законодателство, както и на използваните с такава цел превозни средства, включително контейнери, Комисията създава и управлява информационен справочник с данни, получавани от публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка. Този информационен справочник е пряко достъпен за тези органи.

2.   При управлението на този информационен справочник на Комисията се предоставят правомощия:

а)

да получи достъп или да извлича съдържанието на тези данни, по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, и да използва данните повторно в съответствие с приложимото законодателство в областта на правата върху интелектуалната собственост; условията и редът за достъп до данни или извличане на данни се уреждат с техническо споразумение между Комисията, действаща от името на Общността, и съответния доставчик на услуги;

б)

да сравнява и да съпоставя данни, които са достъпни чрез или са извлечени от справочника, да ги подрежда, да ги обогатява с помощта на други източници на информация и да ги анализира в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (17);

в)

да предоставя информацията в този справочник на органите, посочени в член 1, параграф 1, като се използват техниките за обработка на електронни данни.

3.   Посочените в настоящия член данни се отнасят по-специално до движението на контейнери и/или свързаните с това движение превозни средства, стоки и лица. Те включват, когато са налице, следните данни:

а)

относно движението на контейнери:

номер на контейнера,

състояние (натоварен/празен) на контейнера,

дата на движението,

вид на движението (с товар, без товар, претоварване, въвеждане, напускане и т.н.),

наименование на плавателния съд или регистрационен номер на превозното средство,

номер на превоза/пътуването,

място,

товарителница или друг транспортен документ;

б)

относно движението на превозни средства:

наименование на плавателния съд или регистрационен номер на превозното средство,

товарителница или друг транспортен документ,

брой контейнери,

тегло на товара,

описание и/или код на стоките,

номер на резервацията,

номер на пломбите,

място на първо товарене,

място на последно разтоварване,

места на претоварване,

очаквана дата на пристигане на мястото на последното разтоварване;

в)

по отношение на лица, свързани със случаите на движение, за които се прилагат разпоредбите на букви а) и б): фамилно име, моминско име, име, предишни имена, псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, пол и адрес;

г)

по отношение на предприятията, свързани със случаите на движение, за които се прилагат разпоредбите на букви а) и б): наименование на предприятието, търговско наименование, адрес на предприятието, регистрационен номер, идентификационен номер по ДДС и идентификационен номер по регистрацията за акцизи, както и адрес на собствениците, изпращачите, получателите, спедиторите, превозвачите и другите посредници или лица, участващи в международната верига на доставка.

4.   В рамките на Комисията само определени анализатори са оправомощени да обработват лични данни по параграф 2, букви б) и в).

Личните данни, които не са необходими за постигането на съответната цел, се заличават незабавно или се заличава съдържащата се в тях идентификационна информация. Във всички случаи те могат да бъдат съхранявани за не повече от три години.

Член 18б

1.   На Комисията се предоставят правомощия да предоставя обучение и всякакъв вид помощ, различна от финансова помощ, на служители за връзка от трети страни и от европейски и международни организации и агенции.

2.   Комисията може да предостави експертен опит, техническа или логистична помощ, дейности за обучение или информиране и всякаква друга форма на оперативна подкрепа на държавите-членки както за постигане на целите на настоящия регламент, така и изпълнението на задълженията на държавите-членки в рамките на осъществяването на митническото сътрудничество, предвидено в членове 29 и 30 от Договора за Европейския съюз.

6.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

При условие че засегнатата трета страна е поела правно задължение да предоставя необходимата помощ за събиране на доказателства за незаконния характер на операции, които изглежда, че са в нарушение на митническото или земеделското законодателство, или за определяне на обхвата на операциите, за които е установено, че са в нарушение на това законодателство, събраната по реда на настоящия регламент информация може да ѝ бъде предадена:

от Комисията или от засегнатата държава-членка, при условие че, където е уместно, е получено предварително съгласие от компетентните органи на държавата-членка, която е предоставила информацията; или

от Комисията или от засегнатите държави-членки в рамките на съвместно действие, ако информацията е получена в резултат на анализ на данни, предоставени от повече от една държава-членка, при условие че е получено предварително съгласие от компетентните органи на държавите-членки, които са предоставили информацията;

Съобщаването от държавата-членка се извършва в съответствие с приложимите разпоредби на националното ѝ законодателство в областта на предаването на лични данни на трети страни.

Във всички случаи се следи разпоредбите на засегнатата трета страна да гарантират степен на защита, равностойна на предвидената в член 45, параграфи 1 и 2.“

7.

В член 20, параграф 2, буква г) се заличава.

8.

Член 23 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Целта на МИС е, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, да се оказва помощ при предотвратяване, разследване и борба с операции, които са в нарушение на митническото или земеделското законодателство, чрез по-бързото предоставяне на информация и посредством това — повишаване на ефективността на сътрудничеството и процедурите на контрол на компетентните органи, посочени в настоящия регламент.“;

б)

в параграф 3 думите „в член К.1, параграф 8“ се заменят с думите „в членове 29 и 30“;

в)

в параграф 4 думите „процедурите по член 43, параграф 2“ се заменят с думите „процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 43, параграф 2“;

г)

параграф 5 се заличава.

9.

В член 24 се добавят следните букви:

„ж)

задържани, иззети или конфискувани стоки;

з)

задържани, иззети или конфискувани пари в брой, съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят или изнасят от Общността (18).

10.

Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

1.   Информационните единици, които се включват в МИС, отнасящи се до всяка от категориите, посочени в член 24, букви а)—з), се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 43, параграф 2, в степента, необходима за постигане на целта на системата. При никакви обстоятелства не се включват лични данни в категорията, посочена в член 24, буква д).

2.   По отношение на категориите, посочени в член 24, букви а)—г), информационните единици, които се включват във връзка с лични данни, не съдържат повече от следните данни:

а)

фамилно име, моминско име, име, предишни имена и псевдоними;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

пол;

д)

номер, място и дата на издаване на документите за самоличност (паспорти, лични карти, свидетелства за управление на МПС);

е)

адрес;

ж)

особени обективни и постоянни физически характеристики.

з)

предупредителен код, указващ, че за лицето е известно, че е притежавало оръжие, употребявало е насилие или е извършвало бягство от места за задържане;

и)

причина за въвеждане на данните;

й)

предлагано действие;

к)

регистрационен номер на превозното средство.

3.   По отношение на категорията, посочена в член 24, буква е), информационните единици, които се включват във връзка с лични данни, не съдържат повече от имената и фамилните имена на експертите.

4.   По отношение на категориите, посочени в член 24, букви ж) и з), информационните единици, които се включват във връзка с лични данни, не съдържат повече от следните данни:

а)

фамилно име, моминско име, име, предишни имена и псевдоними;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

пол;

д)

адрес.

5.   Във всички случаи не се включват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзни организации и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот на физическото лице.“

11.

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

1.   Лични данни, включени в категориите, посочени в член 24, се въвеждат в МИС само за целите на следните предлагани действия:

а)

оглед и докладване;

б)

дискретно наблюдение;

в)

конкретни проверки; и

г)

оперативен анализ.

2.   Личните данни, включени в категориите, посочени в член 24, могат да се въвеждат в МИС само ако, по-специално въз основа на предходна незаконна дейност или при наличие на информация, предоставена под формата на помощ, действително са налице данни, че съответното лице е извършило, извършва или ще извърши операции, които са в нарушение на митническото или земеделското законодателство, и които са от особено значение на общностно равнище.“

12.

В член 34 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да се осигури правилното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент в областта на защитата на личните данни, държавите-членки и Комисията разглеждат МИС като система за обработка на лични данни, за която се прилагат:

националните разпоредби, приети в изпълнение на Директива 95/46/ЕО;

Регламент (ЕО) № 45/2001; и

всички по-строги разпоредби на настоящия регламент.“

13.

Член 35 се заменя със следното:

„Член 35

1.   При спазване на член 30, параграф 1, на партньорите МИС се забранява да използват лични данни от МИС за цели, различни от определените в член 23, параграф 2.

2.   Създаването на копия на данни се допуска единствено по технически причини, при условие че копията са необходими с цел търсене в системата, извършвано от органите, посочени в член 29.

3.   Личните данни, въведени в МИС от държава-членка или от Комисията, не могат да се копират в други системи за обработка на данни, за които отговарят държави-членки или Комисията, с изключение на системи за управление на риска, използвани за управление на националния митнически контрол, или в система за оперативен анализ, използвана за координиране на действия на общностно равнище.

В този случай единствено анализаторите, определени от националните органи на всяка държава-членка, и тези, определени от службите на Комисията, са оправомощени да обработват лични данни, получени от МИС, в рамките съответно на система за управление на риска, използвана за управление на митническия контрол от националните органи, или на система за оперативен анализ, използвана за координиране на действия на общностно равнище.

Държавите-членки изпращат на Комисията списък на службите за управление на риска, чиито анализатори са оправомощени да копират и обработват лични данни, въведени в МИС. Комисията информира съответно останалите държави-членки. Тя също така предоставя на всички държави-членки и съответната информация относно нейните собствени служби, отговарящи за оперативния анализ.

Списъкът с така определените национални органи и служби на Комисията се публикува за сведение от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Личните данни, копирани от МИС, се съхраняват единствено за времето, необходимо за постигането на целите, за които са били копирани. Необходимостта от тяхното съхраняване се преразглежда най-малко веднъж годишно от копиращия партньор по МИС. Срокът на съхранение не превишава десет години. Личните данни, които не са необходими за продължаване на анализа, се заличават незабавно или се заличава съдържащата се в тях идентификационна информация.“

14.

В член 36, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Във всички случаи може да бъде отказан достъп на лице, чиито данни се обработват, през периода, в който се извършват дейности по оглед и докладване или дискретно наблюдение, и през периода, в който се извършва оперативен анализ на данните или административно проучване или наказателно разследване.“

15.

Член 37 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всяко лице може да поиска съответно от всеки национален надзорен орган, предвиден в член 28 от Директива 95/46/ЕО или от Европейския надзорен орган по защита на данните, предвиден в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, да има достъп до личните данни, свързани с него, за да провери дали данните са точни и за каква цел са били използвани или се използват. В зависимост от случая, това право се урежда от законовите и подзаконовите разпоредби и процедури в държавата-членка, в която се отправя искането, или от Регламент (ЕО) № 45/2001. Ако данните са въведени в системата от друга държава-членка или от Комисията, проверката се извършва в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на съответната друга държава-членка или с Европейския надзорен орган по защита на данните.“;

б)

създава се следният параграф:

„3а.   Европейският надзорен орган по защита на данните следи за съответствието на МИС с Регламент (ЕО) № 45/2001.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Европейският надзорен орган по защита на данните свиква най-малко веднъж годишно заседание с участието на всички национални надзорни органи по защита на данните, компетентни по свързаните с МИС въпроси по осъществяване на надзора.“

16.

В дял V заглавието на глава 7 се заменя със следното: „Сигурност на данните“.

17.

В член 38, параграф 1 се добавя следната буква:

„в)

на Комисията — по отношение на общностните елементи на общата комуникационна мрежа.“

18.

Създава се следният дял:

„ДЯЛ Vа:

ИДЕНТИФИКАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ДОСИЕТА

ГЛАВА 1

Създаване на идентификационна база данни за митнически досиета

Член 41a

1.   МИС включва и специална база данни, наречена „Идентификационна база данни за митнически досиета“ („FIDE“). При спазване на разпоредбите на настоящия дял, всички разпоредби на настоящия регламент, свързани с МИС, се прилагат и по отношение на FIDE и всяко позоваване на МИС включва тази база данни.

2.   Целите на FIDE са да се оказва помощ за предотвратяване на операции, които са в нарушение на митническото законодателство и на земеделското законодателство, приложимо за стоки, въвеждани или напускащи митническата територия на Общността, и за улесняване и ускоряване на разкриването и борбата с тези операции.

3.   Целта на FIDE е да се даде възможност на Комисията, при завеждане на координационно досие по смисъла на член 18 или при подготовката на мисии на Общността в трети страни по смисъла на член 20, както и на компетентните органи на държава-членка, които са определени да извършват административни проучвания в съответствие с член 29, когато завеждат следствено досие или при разследване на едно или повече лица или предприятия, да установяват компетентните органи на другите държави-членки или службите на Комисията, които разследват или са разследвали съответните лица или предприятия, с оглед постигане на определените в параграф 2 цели чрез информация за съществуването на следствени досиета.

4.   Ако в процеса на търсене във FIDE държавата-членка или Комисията се нуждае от по-изчерпателна информация относно регистрирани следствени досиета за лица или предприятия, тя се обръща за помощ към държавата-членка, предоставяща информацията.

5.   Митническите органи на държавите-членки могат да използват FIDE в рамките на митническото сътрудничество, предвидено в членове 29 и 30 от Договора за Европейския съюз. В такъв случай техническото управление на базата данни се осигурява от Комисията.

ГЛАВА 2

Действие и използване на FIDE

Член 41б

1.   Компетентните органи могат да въвеждат информация от следствените досиета във FIDE за целите, определени в член 41а, параграф 3, относно случаи на нарушение на митническото законодателство или на земеделското законодателство, приложимо за стоки, въвеждани или напускащи митническата територия на Общността и които са от особено значение на общностно равнище. Данните се отнасят единствено до следните категории:

а)

лица и предприятия, по отношение на които се провежда или е било провеждано административно проучване или наказателно разследване от страна на съответните органи на държава-членка, и които

са заподозрени, че извършват или са извършвали нарушение на митническото или земеделското законодателство или че участват или са участвали в операция, представляваща нарушение на това законодателство;

по отношение на които е имало констатации, свързани с такава операция; или

по отношение на които е приет административен акт или са били наложени по административен или съдебен ред санкции за такава операция;

б)

областта, за която се отнася следственото досие;

в)

наименованието, гражданството/националността и подробни данни за съответната служба на държавата-членка, както и номер на досието.

Данните, посочени в букви а), б) и в), се въвеждат поотделно за всяко лице или предприятие. Забранено е създаването на връзки между тези данни.

2.   Личните данни, посочени в параграф 1, буква а), съдържат единствено следните данни:

а)

за лица: фамилно име, моминско име, име, предишни имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство и пол;

б)

за предприятия: наименование на предприятието, търговско наименование, адрес на предприятието, идентификационен номер по ДДС и идентификационен номер по регистрацията за акцизи.

3.   Данните се съхраняват за ограничен срок в съответствие с член 41г.

Член 41в

1.   Въвеждането и извършването на справки с данни във FIDE се извършва единствено от органите, посочени в член 41а.

2.   При всяка справка във FIDE трябва да се посочват следните лични данни:

а)

за лица: име и/или фамилно име и/или моминско име и/или предишни имена и/или псевдоними и/или дата на раждане;

б)

за предприятия: наименование на предприятието и/или търговско наименование и/или идентификационен номер по ДДС и/или идентификационен номер по регистрацията за акцизи.

ГЛАВА 3

Съхранение на данни

Член 41г

1.   Срокът, през който могат да бъдат съхранявани данните, се определя в зависимост от законовите и подзаконови разпоредби и процедури в държавата-членка, която ги предоставя. По-долу са посочени максималните срокове, изчислени от датата на въвеждане на данните в следствените досиета, които не могат да се превишават:

а)

данни, свързани с текущи следствени досиета, не могат да бъдат съхранявани за повече от три години, след като е наблюдавана операция, която е в нарушение на митническото или земеделското законодателство; данните трябва да се заличат преди изтичането на този срок, ако от последния случай на наблюдаване е изминала една година;

б)

данни относно административни проучвания или наказателни разследвания, в хода на които е установена операция в нарушение на митническото и земеделското законодателство, но вследствие на които не е приет административен акт, не е постановена присъда или не е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани за повече от шест години;

в)

данни относно административни прочувания или наказателни разследвания, вследствие на които е приет административен акт, постановена е присъда или е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани за повече от десет години.

Тези срокове не се кумулират.

2.   На всеки етап при водене на следственото досие, посочен в параграф 1, букви а), б) и в), веднага след снемане на подозренията съгласно законовите и подзаконовите разпоредби и процедури на предоставящата информация държава-членка, от лицето или предприятието, за които се прилага член 41б, данните относно това лице или предприятие се заличават незабавно.

3.   FIDE автоматично заличава данните след изтичането на максималния срок за съхранение, предвиден в параграф 1.“

19.

Дял VI се заменя със следното:

„ДЯЛ VI

ФИНАНСИРАНЕ

Член 42a

1.   Настоящият регламент представлява основният акт, на който се основава финансирането на всички предвидени в него общностни действия, включително:

а)

всички разходи по инсталиране и поддръжка на постоянната техническа инфраструктура, предоставяща на разположение на държавите-членки логистични, административни и информационни средства за координация на съвместни митнически операции, и по-специално специалните операции по наблюдение, предвидени в член 7;

б)

възстановяване на пътни, квартирни и дневни разходи на представители на държавите-членки, участващи в мисиите на Общността, предвидени в член 20, в съвместни митнически операции, организирани от или в сътрудничество с Комисията, както и в курсове за обучение, специални срещи и в срещи за подготовка на административни разследвания или оперативни действия, извършвани от държавите-членки, когато същите са организирани от или в сътрудничество с Комисията;

Когато постоянната техническа инфраструктура, посочена в буква а), се използва в рамките на митническото сътрудничество, предвидено в членове 29 и 30 от Договора за Европейския съюз, пътните, квартирните и дневните разходи на представителите на държавите-членки се поемат от държавите-членки;

в)

разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и поддръжката на информационната инфраструктура (хардуер), софтуер и свързването им в мрежи, както и на свързаните с тях услуги по производство, подкрепа и обучение за целите на извършването на дейностите, предвидени в настоящия регламент, и по-специално предотвратяване и борба с измамите;

г)

разходите, свързани с предоставянето на информация и разходите за свързани дейности, позволяващи достъп до информация, данни и източници на данни за целите на извършването на дейностите, предвидени в настоящия регламент, и по-специално предотвратяването и борбата с измамите;

д)

разходите, свързани с използването на МИС, предвидена в актовете, приети в съответствие с членове 29 и 30 от Договора за Европейския съюз, и по-конкретно Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели, съставена с акт на Съвета от 26 юли 1995 г. (19), доколкото в тези актове се предвижда поемането на посочените разходи от общия бюджет на Европейския съюз.

2.   Разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и поддръжката на общностните компоненти на общата информационна мрежа, използвана за целите на параграф 1, буква в), също се поемат от общия бюджет на Европейския съюз. Комисията сключва необходимите договори от името на Общността, за да се гарантира оперативният характер на тези компоненти.

3.   Без да се засягат разходите, свързани с функционирането на МИС, и компенсаторните суми, предвидени по член 40, държавите-членки и Комисията се отказват от всички претенции за възстановяване на разходи, свързани с предоставянето на информация или документи или с провеждането на административна проверка или други оперативни действия съгласно настоящия регламент, които се осъществяват по искане на държава-членка или на Комисията, с изключение на надбавките, ако има такива, изплатени на експерти.

20.

Член 43 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1 — 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в параграф 2:

а)

решения относно данните, подлежащи включване в МИС, както е предвидено в член 25;

б)

определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, във връзка с които ще се въвежда информация в МИС, както е предвидено в член 23, параграф 4.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комитетът разглежда всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които могат да се повдигат от председателя на комитета, по негова собствена инициатива или по искане на представителя на държава-членка, и по-специално отнасящи се до:

общото действие на правилата за взаимопомощ, предвидени в настоящия регламент;

приемането на практически правила за предоставяне на информацията, посочена в членове 15, 16 и 17;

изпратената съгласно членове 17 и 18 информация до Комисията, за да бъде установено доколко тя е полезна, да бъде взето решение относно необходимите мерки за прекратяване на операции, за които е установено, че са в нарушение на митническото или земеделско законодателство, и, при необходимост, да бъде представено предложение за изменения на действащите разпоредби в Общността или за изготвяне на проект на нови такива;

организирането на съвместни митнически операции, и по-специално специалните операции по наблюдение, предвидени в член 7;

подготовката на разследвания, провеждани от държавите-членки и координирани от Комисията, и мисии на Общността, предвидени в член 20;

предприетите мерки за опазване на поверителния характер на информацията, по-специално лични данни, обменени по реда на настоящия регламент и различни от предвидените в дял V;

въвеждането и правилното функциониране на МИС и всички технически и оперативни мерки, които са необходими за гарантиране сигурността на системата;

необходимостта от съхраняване на информация в МИС;

предприетите мерки за опазване на поверителния характер на информацията, въведена в МИС по реда на настоящия регламент, по-специално лични данни, и за гарантиране на спазването на задълженията на отговорните за обработката на данните лица;

приетите мерки съгласно член 38, параграф 2.“;

г)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комитетът разглежда всички проблеми във връзка с функционирането на МИС, възникнали за националните надзорни органи, посочени в член 37. Комитетът заседава в своя ad hoc състав най-малко веднъж годишно.“

21.

В член 44 и в член 45, параграф 2 думите „в дял V относно МИС“ се заменят с думите: „в дялове V и Vа“.

22.

Създава се следният член:

„Член 51а

Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, докладва ежегодно пред Европейския парламент и пред Съвета за мерките, взети при прилагане на настоящия регламент.“

23.

Член 53 се изменя, както следва:

а)

номерацията на параграф 1 се заличава;

б)

параграф 2 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 9 юли 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 101, 4.5.2007 г., стр. 4.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 юни 2008 г.

(3)  ОВ L 82, 22.3.1997, стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(4)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.

(5)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 34.

(6)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 33.

(7)  ОВ C 139, 13.6.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 247, 15.10.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 362, 18.12.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 281, 28.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. Директива, изменена с Директива 2006/24/ЕО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).

(12)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(14)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(15)  ОВ C 94, 28.4.2007 г., стр. 3.

(16)  Съгласно член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета от 16 ноември 2004 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите (ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 1).“

(17)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.“

(18)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9.“

(19)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 33.“


Top