EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 54 - 215

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 451/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2008 година

за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3696/93 (2) установи статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност.

(2)

С цел отчитане технологичното развитие и структурните промени в икономиката, следва да се установи актуализирана КПД.

(3)

Структурирането на класификацията на продуктите в съответствие с осъществяваната производствена дейност спомага да се избегне прекомерното използване на кодови системи без връзка помежду им и улеснява идентифицирането от производителите на съответните пазари.

(4)

Съществува необходимост от създаване на базова рамка, даваща възможност за съпоставяне на статистическите данни за производството, потреблението, външната търговия и транспорта.

(5)

Актуализираната КПД заема централно място в продължаващите усилия на Комисията за преразглеждане на общностната статистика; очаква се тя да доведе до по-добро икономическо управление на равнище на Общността и на национално равнище чрез изработване на по-лесно съпоставими и относими данни.

(6)

За да може да функционира, вътрешният пазар се нуждае от статистически стандарти, приложими към събирането, предаването и публикуването на национални и общностни статистически данни, така че предприятията, финансовите институции, правителствата и всички останали оператори на вътрешния пазар да могат да получат достоверни и съпоставими статистически данни. С оглед на това е от жизненоважно значение различните категории от КПД да се тълкуват еднакво във всички държави-членки.

(7)

Надеждни и съпоставими статистически данни са необходими, за да се даде възможност на предприятията да направят оценка на своята конкурентоспособност и са от полза за институциите на Общността при предотвратяване на нарушаването на конкуренцията.

(8)

Установяването на обща статистическа класификация на продуктите по икономически дейности само по себе си не задължава държавите-членки да събират, публикуват или предоставят данни. Единствено ако държавите-членки използват класификации на продуктите, свързани с общностната класификация, е възможно да се предостави цялостна информация с необходимата достоверност, бързина, гъвкавост и степен на подробност за управлението на вътрешния пазар.

(9)

Следва да се приемат разпоредби, за да се даде възможност на държавите-членки да включат в своите национални класификации допълнителни категории, основани на КПД, за да спазят националните си изисквания.

(10)

Международната съпоставимост на икономическите статистически данни изисква от държавите-членки и институциите на Общността да използват класификации на продукти, които са пряко свързани с Централната класификация на продуктите (ЦКП), версия 2, приета от Статистическата комисия на ООН.

(11)

Използването на КПД налага Комисията да се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (3), по-специално по отношение на разглеждането на проблеми, произтичащи от прилагането на КПД, както и на включването на изменения към КПД.

(12)

Установяването на нова статистическа класификация на продуктите предполага необходимост от изменения по-конкретно в позоваванията на КПД. Следователно е необходимо Регламент (ЕИО) № 3696/93 да бъде отменен.

(13)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4). По-специално, на Комисията следва да се предостави правомощието да изменя КПД с цел отчитане на технологичното или икономическо развитие и привеждането ѝ в съответствие с други икономически и социални класификации. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(14)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно установяването на нова КПД, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(15)

Консултиран бе Статистическият програмен комитет,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява нова обща КПД в Общността, за да се осигури относимостта по отношение на икономическата действителност и съпоставимост между националните, общностните и международните класификации и следователно между националните, общностните и международните статистически данни.

2.   Понятието „продукт“ означава резултати от икономически дейности — стоки или услуги.

3.   Настоящият регламент се прилага единствено за използване на класификацията за статистически цели.

Член 2

Нива и структури на КПД

1.   КПД съдържа:

а)

първо ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от буквен код, подреден по азбучен ред (сектори);

б)

второ ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от двузначен цифров код (раздели);

в)

трето ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от тризначен цифров код (групи);

г)

четвърто ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от четиризначен цифров код (класове);

д)

пето ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от петзначен цифров код (категории); и

е)

шесто ниво, съдържащо позиции, които се идентифицират от шестзначен цифров код (подкатегории).

2.   КПД се съдържа в приложението.

Член 3

Използване на КПД

Комисията използва КПД за всички статистически данни, класифицирани според продуктите по дейности.

Член 4

Национални класификации на продуктите по икономически дейности

1.   Държавите-членки могат да използват КПД за агрегирани или подробни, национални, специфични или функционални адаптации, основаващи се на подкатегориите по КПД.

2.   Тези класификации се свързват с КПД в съответствие със следните правила:

а)

класификациите, които са с по-висока степен на агрегация от КПД, съдържат точна агрегация на подкатегориите на КПД;

б)

класификациите, които са по-подробни от КПД, съдържат позиции, които са включени изцяло в подкатегориите на КПД.

Получените съгласно настоящия параграф класификации могат да са с различно кодиране.

3.   Държавите-членки могат да използват национална класификация на продуктите по икономически дейности, основана на КПД. В такъв случай те изпращат на Комисията проектите за определяне на тяхната национална класификация. В тримесечен срок от получаването на такъв проект Комисията проверява съответствието на предложената национална класификация с параграф 2 и я препраща на останалите държави-членки за сведение. Националните класификации на държавите-членки включват таблица за съответствието между националните класификации и КПД.

Член 5

Дейност на Комисията

В сътрудничество с държавите-членки Комисията осигурява разпространението, поддържането и популяризирането на КПД, по-специално чрез:

а)

съставяне, актуализиране и публикуване на обяснителни бележки към КПД;

б)

разработване и публикуване на насоки за прилагането на КПД;

в)

публикуване на таблици за съответствието между: новата версия и предишната версия на КПД; предишната версия и новата версия на КПД; както и КПД и Комбинираната номенклатура (КН), представена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (5); и

г)

работа за подобряване на последователността спрямо останалите класификации.

Член 6

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки, предназначени за прилагане и актуализиране на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2:

а)

решения, които се налагат в случай на проблеми, произтичащи от прилагането на КПД, включително класифициране на продукти в определени класове; и

б)

технически мерки, които гарантират напълно координиран преход от предишната версия на КПД.

2.   Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3:

а)

изменения на КПД, предназначени за отчитане на технологичното и икономическото развитие; и

б)

изменения на КПД, предназначени за привеждане в съответствие с други икономически и социални класификации.

3.   Следва да се има предвид принципът, че ползите от актуализирането на КПД трябва да надвишават разходите за нея, както и принципът, че допълнителните разходи и тежест остават в разумни граници.

Член 7

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 8

Отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93

Регламент (ЕИО) № 3696/93 се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(2)  ОВ L 342, 31.12.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията (ОВ L 111, 23.4.2008 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КПД 2008 г.

(н.в.д.: неупоменати, нито включени другаде; (*): част от)

<

Код

Позиция

КПД 2-ра версия

A

ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

 

01

Продукти на селското стопанство, лова и спомагателни услуги

 

01.1

Едногодишни растения

 

01.11

Житни растения (с изключение на ориз), бобови и маслодайни семена

 

01.11.1

Пшеница

 

01.11.11

Твърда пшеница

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Пшеница, с изключение на твърда пшеница

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Царевица

 

01.11.20

Царевица

01121

01122

01.11.3

Ечемик, ръж и овес

 

01.11.31

Ечемик

01151

01152

01.11.32

Ръж

01161

01162

01.11.33

Овес

01171

01172

01.11.4

Сорго, просо и други житни растения

 

01.11.41

Сорго

01141

01142

01.11.42

Просо

01181

01182

01.11.49

Други житни растения

01190

01.11.5

Слама и плява от житни растения

 

01.11.50

Слама и плява от житни растения

01913

01.11.6

Зелени бобови зеленчуци

 

01.11.61

Фасул, зелен

01241

01.11.62

Грах, зелен

01242

01.11.69

Други зелени бобови зеленчуци

01249

01.11.7

Сушени бобови зеленчуци

 

01.11.71

Фасул, сушен

01701

01.11.72

Бакла, сушена

01702

01.11.73

Нахут, сушен

01703

01.11.74

Леща, сушена

01704

01.11.75

Грах, сушен

01705

01.11.79

Бобови (сушени бобови зеленчуци), н.в.д

01709

01.11.8

Соя, фъстъци, семена от памук

 

01.11.81

Соя

01411

01412

01.11.82

Фъстъци, необелени

01421

01422

01.11.83

Фъстъци, обелени

21421

01.11.84

Семена от памук

01431

01432

01.11.9

Други маслодайни семена

 

01.11.91

Семена от лен

01441

01.11.92

Семена от синап

01442

01.11.93

Семена от рапица или репица

01443

01.11.94

Семена от сусам

01444

01.11.95

Семена от слънчоглед

01445

01.11.99

Други маслодайни семена, н.в.д

01446

01449

01.12

Ориз, неолющен (арпа)

 

01.12.1

Ориз, неолющен (арпа)

 

01.12.10

Ориз, неолющен (арпа)

01131

01132

01.13

Зеленчуци, пъпеши (включително дини), корени и грудки

 

01.13.1

Листни или стъблени зеленчуци

 

01.13.11

Аспержи

01211

01.13.12

Зеле

01212

01.13.13

Карфиол и броколи

01213

01.13.14

Маруля

01214 (*)

01.13.15

Цикория

01214 (*)

01.13.16

Спанак

01215

01.13.17

Артишок (ангинарии)

01216

01.13.19

Други листни или стъблени зеленчуци

01219

01.13.2

Пъпеши (включително и дини)

 

01.13.21

Дини

01221

01.13.29

Други пъпеши

01229

01.13.3

Други плодни зеленчуци

 

01.13.31

Люти чушки и сладки пиперки, зелени (единствено от вида capsicum)

01231

01.13.32

Краставици и корнишони

01232

01.13.33

Патладжани

01233

01.13.34

Домати

01234

01.13.39

Други плодни зеленчуци, н.в.д.

01235

01239

01.13.4

Кореноплодни, луковични или грудкови зеленчуци

 

01.13.41

Моркови и ряпа

01251

01.13.42

Чесън

01252

01.13.43

Лук

01253

01.13.44

Праз и други лукови зеленчуци

01254

01.13.49

Други кореноплодни, луковични или грудкови зеленчуци (без високо съдържание на нишесте или инулин)

01259

01.13.5

Корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация

 

01.13.51

Картофи

01510

01.13.52

Патати (сладки картофи)

01591

01.13.53

Маниока

01592

01.13.59

Други корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация

01593

01599

01.13.6

Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло

 

01.13.60

Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло

01260

01.13.7

Захарно цвекло и семена от захарно цвекло

 

01.13.71

Захарно цвекло

01801

01.13.72

Семена от захарно цвекло

01803

01.13.8

Гъби и трюфели

 

01.13.80

Гъби и трюфели

01270

01.13.9

Пресни зеленчуци, н.в.д.

 

01.13.90

Пресни зеленчуци, н.в.д.

01290

01.14

Захарна тръстика

 

01.14.1

Захарна тръстика

 

01.14.10

Захарна тръстика

01802

01809

01.15

Суров или необработен тютюн

 

01.15.1

Суров или необработен тютюн

 

01.15.10

Суров или необработен тютюн

01970

25010

01.16

Влакнодайни растения

 

01.16.1

Влакнодайни растения

 

01.16.11

Памук, неомаганен или омаганен

01921

01.16.12

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), необработени или отопени

01922

01.16.19

Лен, коноп и сурови влакнодайни растения, н.в.д.

01929

01.19

Други едногодишни растения

 

01.19.1

Фуражни растения

 

01.19.10

Фуражни растения

01911

01912

01919

01.19.2

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса; семена от цветя

 

01.19.21

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса

01962

01.19.22

Семена от цветя

01963

01.19.3

Семена от фуражно цвекло и други фуражни растения; други необработени растителни материали

 

01.19.31

Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения

01940

01.19.39

Необработени растителни материали, н.в.д.

01990

01.2

Многогодишни насаждения

 

01.21

Грозде

 

01.21.1

Грозде

 

01.21.11

Трапезно грозде

01330 (*)

01.21.12

Друг вид грозде, прясно

01330 (*)

01.22

Тропически и субтропически плодове

 

01.22.1

Тропически и субтропически плодове

 

01.22.11

Авокадо

01311

01.22.12

Банани, включително хлебните и подобни

01312

01313

01.22.13

Фурми

01314

01.22.14

Смокини

01315

01.22.19

Други тропически и субтропически плодове

01316

01317

01318

01319

01.23

Цитрусови плодове

 

01.23.1

Цитрусови плодове

 

01.23.11

Грейпфрути (включително pomelo)

01321

01.23.12

Лимони и сладки лимони

01322

01.23.13

Портокали

01323

01.23.14

Мандарини, тангерини и клементини

01324

01.23.19

Други цитрусови плодове

01329

01.24

Семкови и костилкови плодове

 

01.24.1

Ябълки

 

01.24.10

Ябълки

01351

01.24.2

Други семкови и костилкови плодове

 

01.24.21

Круши

01352 (*)

01.24.22

Дюли

01352 (*)

01.24.23

Кайсии

01353

01.24.24

Череши

01354

01.24.25

Праскови

01355 (*)

01.24.26

Нектарини

01355 (*)

01.24.27

Сливи

01356 (*)

01.24.28

Трънки

01356 (*)

01.24.29

Други семкови и костилкови плодове, н.в.д

01359

01.25

Други черупкови, ягодоплодни и други плодове

 

01.25.1

Ягодоплодни плодове (ягоди, малини, къпини и др.) и други плодове от вида vaccinium

 

01.25.11

Киви

01342

01.25.12

Малини

01343

01.25.13

Ягоди

01344

01.25.19

Други ягодоплодни плодове и плодове от вида vaccinium, н.в.д

01341

01349

01.25.2

Семена от плодове

 

01.25.20

Семена от плодове

01360

01.25.3

Черупкови плодове (с изключение на годни за консумация диворастящи ядки, фъстъци и кокосови орехи)

 

01.25.31

Бадеми

01371

21422

01.25.32

Кестени

01373

21429 (*)

01.25.33

Лешници

01374

21423

01.25.34

Шамфъстък

01375

21429 (*)

01.25.35

Орехи

01376

21429 (*)

01.25.39

Други черупкови плодове (с изключение на годни за консумация диворастящи ядки, фъстъци и кокосови орехи)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Други черупкови, ягодоплодни и други плодове, н.в.д

 

01.25.90

Други черупкови, ягодоплодни и други плодове, н.в.д

01391

01399

01.26

Маслодайни плодове

 

01.26.1

Маслини

 

01.26.11

Трапезни маслини

01450 (*)

01.26.12

Маслини за производство на зехтин

01450 (*)

01.26.2

Кокосови орехи

 

01.26.20

Кокосови орехи

01460

21429 (*)

01.26.9

Други маслодайни плодове

 

01.26.90

Други маслодайни плодове

01491

01499

01.27

Растения за напитки

 

01.27.1

Растения за напитки

 

01.27.11

Кафе на зърна, сурово

01610

01.27.12

Листа от чаено дърво

01620

01.27.13

Листа от мате

01630

01.27.14

Какао на зърна

01640

01.28

Подправки, етеричномаслени и лечебни растения

 

01.28.1

Подправки, непреработени

 

01.28.11

Пипер (от вида piper), непреработен

01651

01.28.12

Люти чушки и сладки пиперки, сушени (от вида capsicum), непреработени

01652

01.28.13

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми, непреработени

01653

01.28.14

Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида „Foeniculum vulgare“, кориандър, кимион, ким, плодове от хвойна, непреработени

01654

01.28.15

Канела, непреработена

01655

01.28.16

Карамфил (цели стъбла), непреработен

01656

01.28.17

Джинджифил, сушен, непреработен

01657

01.28.18

Ванилия, непреработена

01658

01.28.19

Други подправки, непреработени

01690

01.28.2

Шишарки от хмел

 

01.28.20

Шишарки от хмел

01659

01.28.3

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни

 

01.28.30

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни

01930 (*)

01.29

Други многогодишни насаждения

 

01.29.1

Естествен каучук

 

01.29.10

Естествен каучук

01950

01.29.2

Коледни елхи, отрязани

 

01.29.20

Коледни елхи, отрязани

03241

01.29.3

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия, за пълнене или ватиране, боядисване или дъбене

 

01.29.30

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия, за пълнене или ватиране, боядисване или дъбене

03250

01.3

Материали от растителен произход: живи растения, цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса; гъбен мицел

 

01.30

Материали от растителен произход: живи растения, цветя и цветни пъпки, рязани за букети, венци или друга украса; гъбен мицел

 

01.30.1

Материали от растителен произход: живи растения, цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса; гъбен мицел

 

01.30.10

Материали от растителен произход: живи растения, цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса; гъбен мицел

01961 (*)

01.4

Живи животни и продукти от тях

 

01.41

Живи животни от рода на едрия рогат добитък и сурово мляко от тях

 

01.41.1

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

 

01.41.10

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

0211 (*)

01.41.2

Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък

 

01.41.20

Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък

0221

01.42

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи и сперма от тях

 

01.42.1

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи

 

01.42.11

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи, с изключение на телета

0211 (*)

01.42.12

Телета от живи животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи

0211 (*)

01.42.2

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи

 

01.42.20

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, включително биволи

02411

01.43

Живи коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри)

 

01.43.1

Живи коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри)

 

01.43.10

Живи коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри)

02130

01.44

Живи животни от рода на камилите (камили, лами и подобни животни)

 

01.44.1

Живи животни от рода на камилите (камили, лами и подобни животни)

 

01.44.10

Живи животни от рода на камилите (камили, лами и подобни животни)

02121

01.45

Живи животни от рода на дребния рогат добитък; сурово мляко и стригана вълна от тях

 

01.45.1

Живи животни от рода на дребния рогат добитък

 

01.45.11

Живи овце

02122

01.45.12

Живи кози

02123

01.45.2

Сурово мляко от овце и кози

 

01.45.21

Сурово овче мляко

02291

01.45.22

Сурово козе мляко

02292

01.45.3

Стригана вълна от овце и кози, непрана; включително вълна, измита върху животното

 

01.45.30

Стригана вълна от овце и кози, непрана; включително вълна, измита върху животното

02941

01.46

Живи животни от рода на свинете

 

01.46.1

Живи животни от рода на свинете

 

01.46.10

Живи животни от рода на свинете

02140

01.47

Живи домашни птици и яйца

 

01.47.1

Живи домашни птици

 

01.47.11

Живи пилета

02151

01.47.12

Живи пуйки

02152

01.47.13

Живи гъски

02153

01.47.14

Живи патици и токачки

02154

02155

01.47.2

Пресни яйца с черупки

 

01.47.21

Пресни кокоши яйца с черупки

02310

01.47.22

Други пресни яйца от домашни птици с черупки

02320

01.47.23

Яйца за мътене

02330

01.49

Други животни, отглеждани във ферми, и продукти от тях

 

01.49.1

Други живи животни, отглеждани във ферми

 

01.49.11

Живи домашни зайци

02191

01.49.12

Живи птици, отглеждани във ферми, н.в.д.

02193

02194

01.49.13

Живи влечуги, отглеждани във ферми, (включително змиите и морските костенурки)

02195

01.49.19

Други живи животни, отглеждани във ферми, н.в.д.

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Други продукти от животни, отглеждани във ферми

 

01.49.21

Натурален пчелен мед

02910

01.49.22

Сурово мляко, н.в.д.

02293

02299

01.49.23

Охлюви, пресни, охладени, замразени, изсушени, осолени или в саламура (с изключение на морските охлюви)

02920

01.49.24

Продукти от животински произход, годни за консумация, н.в.д.

02930

01.49.25

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

02944

01.49.26

Восък от насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

02960

01.49.27

Животински ембриони за репродукция

02419

02420

01.49.28

Продукти от животински произход, негодни за консумация, н.в.д.

02943

01.49.3

Сурови кожи

 

01.49.31

Сурови кожухарски кожи, с изключение на агнешките

02955 (*)

01.49.32

Сурови кожухарски агнешки кожи

02955 (*)

01.49.39

Сурови кожи от животни, н.в.д. (пресни или консервирани, необработени по друг начин)

02959

01.6

Селскостопански услуги (с изключение на ветеринарните услуги)

 

01.61

Помощни услуги, свързани с растениевъдството

 

01.61.1

Помощни услуги, свързани с растениевъдството

 

01.61.10

Помощни услуги, свързани с растениевъдството

86119

01.62

Помощни услуги, свързани с животновъдството

 

01.62.1

Помощни услуги, свързани с животновъдството

 

01.62.10

Помощни услуги, свързани с животновъдството

86121

01.63

Услуги, свързани с обработка на реколтата

 

01.63.1

Услуги, свързани с обработка на реколтата

 

01.63.10

Услуги, свързани с обработка на реколтата

86111

01.64

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

 

01.64.1

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

 

01.64.10

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

86112

01.7

Лов и спомагателни услуги

 

01.70

Лов и спомагателни услуги

 

01.70.1

Лов и спомагателни услуги

 

01.70.10

Лов и спомагателни услуги

86130

02

Продукти от горското стопанство, дърводобива и свързани с тях услуги

 

02.1

Дървостой и услуги на горските разсадници

 

02.10

Дървостой и услуги на горските разсадници

 

02.10.1

Фиданки и семена от горски дървета

 

02.10.11

Фиданки от горски дървета

01961 (*)

02.10.12

Семена от горски дървета

01360

02.10.2

Услуги на горските разсадници

 

02.10.20

Услуги на горските разсадници

86140 (*)

02.10.3

Дървостой

 

02.10.30

Дървостой

03300

02.2

Необработен дървен материал

 

02.20

Необработен дървен материал

 

02.20.1

Необработен дървен материал

 

02.20.11

Необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове

03110

02.20.12

Необработен дървен материал от широколистни дървесни видове (с изключение на тропически дървесни видове)

03120 (*)

02.20.13

Необработен дървен материал от тропически дървесни видове

03120 (*)

02.20.14

Дърва за горене

03130 (*)

02.3

Диворастящи и недървесни продукти

 

02.30

Диворастящи и недървесни продукти

 

02.30.1

Естествени смоли

 

02.30.11

Балата, гутаперча, гуаюла, чикл и подобни естествени смоли

03211

02.30.12

Естествени лакове, балсами и други естествени смоли и клейове

03219

02.30.2

Естествен корк, необработен или само почистен

 

02.30.20

Естествен корк, необработен или само почистен

03220

02.30.3

Части от растения, треви, мъхове и лишеи, подходящи за украса

 

02.30.30

Части от растения, треви, мъхове и лишеи, подходящи за украса

03249

02.30.4

Диворастящи продукти, годни за консумация

 

02.30.40

Диворастящи продукти, годни за консумация

03230

02.4

Спомагателни услуги в горското стопанство

 

02.40

Спомагателни услуги в горското стопанство

 

02.40.1

Спомагателни услуги в горското стопанство

 

02.40.10

Спомагателни услуги в горското стопанство

86140 (*)

03

Риба и други водни животни; продукти от аквакултури, услуги, свързани с рибното стопанство

 

03.0

Риба и други водни животни; продукти от аквакултури, услуги, свързани с рибното стопанство

 

03.00

Риба и други водни животни; продукти от аквакултури, услуги, свързани с рибното стопанство

 

03.00.1

Риба, жива

 

03.00.11

Декоративна риба, жива

04111

03.00.12

Морска и океанска риба, от естествени водоеми, жива

04119 (*)

03.00.13

Сладководна риба от естествени водоеми, жива

04119 (*)

03.00.14

Морска и океанска риба, от развъдници, жива

04119 (*)

03.00.15

Сладководна риба, от развъдници, жива

04119 (*)

03.00.2

Риба, прясна или охладена

 

03.00.21

Морска и океанска риба, от естествени водоеми, прясна или охладена

04120 (*)

03.00.22

Сладководна риба от естествени водоеми, прясна или охладена

04120 (*)

03.00.23

Морска и океанска риба, от развъдници, прясна или охладена

04120 (*)

03.00.24

Сладководна риба, от развъдници, прясна или охладена

04120 (*)

03.00.3

Ракообразни, незамразени

 

03.00.31

Ракooбразни от естествени водоеми, незамразени

04210 (*)

03.00.32

Ракooбразни от развъдници, незамразени

04210 (*)

03.00.4

Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени

 

03.00.41

Стриди от естествени водоеми, живи, пресни или охладени

04220 (*)

03.00.42

Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени

0429 (*)

03.00.43

Стриди от развъдници, живи, пресни или охладени

04220 (*)

03.00.44

Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от развъдници, живи, пресни или охладени

0429 (*)

03.00.5

Перли, необработени

 

03.00.51

Естествени перли, необработени

38210 (*)

03.00.52

Култивирани перли, необработени

38210 (*)

03.00.6

Други водни растения, животни и продукти от тях

 

03.00.61

Корали и подобни материали, черупки и обвивки от мекотели, ракообразни, иглокожи и сепия

04910

03.00.62

Естествени сюнгери от животински произход

04920

03.00.63

Морска трева и други водорасли от естествени водоеми

04930 (*)

03.00.64

Морска трева и други водорасли от развъдници (изкуствено отгледани)

04930 (*)

03.00.69

Други водни растения, животни и продукти от тях, н.в.д.

0 (*)

03.00.7

Услуги, свързани с риболова и аквакултурите

 

03.00.71

Услуги, свързани с риболова

86150 (*)

03.00.72

Услуги, свързани с аквакултурите

86150 (*)

B

ПРОДУКТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

05

Каменни и лигнитни въглища

 

05.1

Каменни (антрацитни и черни) въглища

 

05.10

Каменни (антрацитни и черни) въглища

 

05.10.1

Каменни (антрацитни и черни) въглища

 

05.10.10

Каменни (антрацитни и черни) въглища

11010

05.2

Кафяви и лигнитни въглища

 

05.20

Кафяви и лигнитни въглища

 

05.20.1

Кафяви и лигнитни въглища

 

05.20.10

Кафяви и лигнитни въглища

11030 (*)

06

Нефт и природен газ

 

06.1

Нефт

 

06.10

Нефт

 

06.10.1

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

 

06.10.10

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

12010

06.10.2

Битуминозни шисти и пясъци

 

06.10.20

Битуминозни шисти и пясъци

12030

06.2

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

 

06.20

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

 

06.20.1

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

 

06.20.10

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

12020

07

Метални руди

 

07.1

Железни руди

 

07.10

Железни руди

 

07.10.1

Железни руди

 

07.10.10

Железни руди

14100

07.2

Руди на цветни метали

 

07.21

Уранови и ториеви руди

 

07.21.1

Уранови и ториеви руди

 

07.21.10

Уранови и ториеви руди

13000

07.29

Други руди на цветни метали и техните концентрати

 

07.29.1

Други руди на цветни метали и техните концентрати

 

07.29.11

Медни руди и техните концентрати

14210

07.29.12

Никелови руди и техните концентрати

14220

07.29.13

Алуминиеви руди и техните концентрати

14230

07.29.14

Руди на благородни метали и техните концентрати

14240

07.29.15

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

14290 (*)

07.29.19

Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.в.д

14290 (*)

08

Неметални материали и суровини

 

08.1

Скални материали, пясък и глина

 

08.11

Строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда и шисти

 

08.11.1

Строителни или декоративни скални материали

 

08.11.11

Мрамор и други строителни или декоративни варовици

15120

08.11.12

Гранит, пясъчник и други строителни или декоративни скални материали

15130

08.11.2

Варовик и суров гипс

 

08.11.20

Варовик и суров гипс

15200

08.11.3

Креда и некалциниран доломит

 

08.11.30

Креда и некалциниран доломит

16330

08.11.4

Шисти

 

08.11.40

Шисти

15110

08.12

Трошен камък, чакъл, пясък, глина и каолин

 

08.12.1

Трошен камък, чакъл и пясък

 

08.12.11

Естествен пясък

15310

08.12.12

Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали

15320 (*)

08.12.13

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, трошен камък, речен чакъл и кремък, за строителството

15320 (*)

08.12.2

Глина и каолин

 

08.12.21

Каолин и други каолинови глини

15400 (*)

08.12.22

Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

15400 (*)

08.9

Неметални материали и суровини, н.в.д

 

08.91

Минерални суровини за химическото производство и за естествени торове

 

08.91.1

Минерални суровини за химическото производство и за естествени торове

 

08.91.11

Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати

16110

08.91.12

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

16120

08.91.19

Други минерални суровини за химическото производство и за естествени торове

16190 (*)

08.92

Торф

 

08.92.1

Торф

 

08.92.10

Торф

11040 (*)

08.93

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

 

08.93.1

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

 

08.93.10

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

16200 (*)

08.99

Други неметални материали и суровини, н.в.д

 

08.99.1

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

 

08.99.10

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

15330

08.99.2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни; технически диаманти и други минерали, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза, шмиргел, естествени абразиви; естествен гранат и други естествени абразиви; други минерали

 

08.99.21

Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени

16310

08.99.22

Технически диаманти, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

16320

08.99.29

Други минерали

16390

09

Спомагателни услуги, свързани с добива

 

09.1

Спомагателни услуги, свързани с добива на нефт и природен газ

 

09.10

Спомагателни услуги, свързани с добива на нефт и природен газ

 

09.10.1

Спомагателни услуги, свързани с добива на нефт и природен газ

 

09.10.11

Сондажни работи по добив на нефт и природен газ

86211 (*)

09.10.12

Услуги по монтаж, ремонт и демонтаж и спомагателни услуги, свързани с добив на петрол и природен газ

86211 (*)

09.10.13

Услуги по втечняване и повторно превръщане в газ на природния газ с цел транспортиране, извършвани на мястото на добива

86211 (*)

09.9

Спомагателни услуги за други дейности, свързани с добива

 

09.90

Спомагателни услуги за други дейности, свързани с добива

 

09.90.1

Спомагателни услуги за други дейности, свързани сдобива

 

09.90.11

Спомагателни услуги, свързани с добива на каменни (черни и антрацитни) въглища

86219 (*)

09.90.19

Спомагателни услуги за други дейности, свързани с добива, н.в.д.

86219 (*)

C

ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

10

Хранителни продукти

 

10.1

Консервирано месо и месни продукти

 

10.11

Преработено и консервирано месо

 

10.11.1

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено

 

10.11.11

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

21111

21112

10.11.12

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено

21113

10.11.13

Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено

21115

10.11.14

Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

21116

10.11.15

Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри): прясно или охладено

21118

10.11.2

Субпродукти (карантии), годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено

 

10.11.20

Субпродукти (карантии), годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Замразено месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация

 

10.11.31

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

21131

21132

10.11.32

Месо от животни от рода на свинете, замразено

21133

10.11.33

Месо от животни от рода на овцете, замразено

21135

10.11.34

Месо от животни от рода на козите, замразено

21136

10.11.35

Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри), замразено

21138

10.11.39

Друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, пресни, охладени или замразени

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Вълни, непрани, сурови кожи от едър рогат добитък, животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри), овце и кози

 

10.11.41

Вълни, непрани, включително вълните, измити върху животното

02942

10.11.42

Сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри), цели

02951

10.11.43

Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри)

02952

10.11.44

Сурови кожи от овце или агнета

02953

10.11.45

Сурови кожи от кози и ярета

02954

10.11.5

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

 

10.11.50

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Негодни за консумация субпродукти (карантии), сурови

 

10.11.60

Негодни за консумация субпродукти (карантии), сурови

39110 (*)

10.11.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо

 

10.11.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо

88111 (*)

10.12

Преработено и консервирано месо от домашни птици

 

10.12.1

Месо от домашни птици, прясно или охладено

 

10.12.10

Месо от домашни птици, прясно или охладено

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Месо от домашни птици, замразено

 

10.12.20

Месо от домашни птици, замразено

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Мазнини от домашни птици

 

10.12.30

Мазнини от домашни птици

21511 (*)

21522

10.12.4

Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация

 

10.12.40

Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация

21160

10.12.5

Перушина и кожи от птици, покрити с пера

 

10.12.50

Перушина и кожи от птици, покрити с пера

39110 (*)

10.12.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо от домашни птици

 

10.12.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо от домашни птици

88111 (*)

10.13

Месо и продукти от месо от домашни птици

 

10.13.1

Консерви и готови храни от месо, субпродукти (карантии) или кръв

 

10.13.11

Месо от животни от рода на свинете, разфасовки, осолени, сушени или пушени (бекон и шунка)

21171

10.13.12

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено, сушено или пушено

21172

10.13.13

Други годни за консумация месо и субпродукти (карантии) осолени, в саламура, сушени или пушени (с изключение на месо от животни от рода на едрия рогат добитък и на свинете); годни за консумация брашна и прахове от тях

21173

10.13.14

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти (карантии) или кръв

21174

10.13.15

Други приготвени или консервирани меса, субпродукти (карантии) или кръв, с изключение на приготвени храни от месо и субпродукти (карантии)

21179

10.13.16

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; пръжки

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Готвене и други услуги по преработване за производството на продукти от месо; възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на продукти от месо и месо от домашни птици

 

10.13.91

Готвене и други услуги по преработване за производството на продукти от месо

88111 (*)

10.13.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на продукти от месо и месо от домашни птици

88111 (*)

10.2

Риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани

 

10.20

Риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани

 

10.20.1

Риба, прясна, охладена или замразена

 

10.20.11

Филета и друго месо от риба (дори смлени), пресни или охладени

21221

10.20.12

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

21225

10.20.13

Риба, замразена

21210

10.20.14

Филета от риба, замразени

21222

10.20.15

Месо от риба (дори смляно), замразено

21223

10.20.16

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

21226

10.20.2

Риба, приготвена или консервирана по друг начин, хайвер и заместители на хайвер

 

10.20.21

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не и пушени

21224

10.20.22

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека

21227

21233 (*)

10.20.23

Риба, сушена, дори осолена или в саламура

21231

10.20.24

Риба, включително филета, пушена

21232

10.20.25

Риба, консервирана или приготвена по друг начин; с изключение на приготвени храни от риба

21242 (*)

10.20.26

Хайвер и заместители на хайвер

21243

10.20.3

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, замразени, приготвени или консервирани

 

10.20.31

Ракообразни, замразени

21250

10.20.32

Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

21261

10.20.33

Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

21269

10.20.34

Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин

21270

21280

10.20.4

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека, и други продукти н.в.д. от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

 

10.20.41

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

21291

10.20.42

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

21299

10.20.9

Опушване и други услуги за консервиране и преработване за производството на рибни продукти; възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработена или консервирана риба, ракообразни и мекотели

 

10.20.91

Опушване и други услуги за консервиране и преработване за производството на рибни продукти

88111 (*)

10.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработена или консервирана риба, ракообразни и мекотели

88111 (*)

10.3

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

 

10.31

Картофи, преработени и консервирани

 

10.31.1

Картофи, преработени и консервирани

 

10.31.11

Картофи, замразени

21313

10.31.12

Картофи, сушени, дори и нарязани парчета или резенки, но необработени по друг начин

21393 (*)

10.31.13

Брашна, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули от сушени картофи

21392

10.31.14

Картофи, преработени или консервирани

21323 (*)

10.31.9

Готвене и други услуги по преработване на картофи и продукти от тях; възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработени и консервирани картофи

 

10.31.91

Готвене и други услуги по преработване на картофи и картофени продукти

88111 (*)

10.31.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработени и консервирани картофи

88111 (*)

10.32

Плодови и зеленчукови сокове

 

10.32.1

Плодови и зеленчукови сокове

 

10.32.11

Доматен сок

21331

10.32.12

Портокалов сок

21431

10.32.13

Сок от грейпфрут

21432

10.32.14

Сок от ананас

21433

10.32.15

Гроздов сок

21434

10.32.16

Ябълков сок

21435

10.32.17

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

21339

10.32.19

Други плодови и зеленчукови сокове

21439

10.32.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на плодови и зеленчукови сокове

 

10.32.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на плодови и зеленчукови сокове

88111 (*)

10.39

Други плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

 

10.39.1

Преработени и консервирани плодове и зеленчуци, с изключение на картофи

 

10.39.11

Зеленчуци, замразени

21311

21312

21319

10.39.12

Временно консервирани зеленчуци

21399 (*)

10.39.13

Сушени зеленчуци

21393 (*)

10.39.14

Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци

0 (*)

10.39.15

Фасул, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни

21321

10.39.16

Грах, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни

21322

10.39.17

Други зеленчуци (с изключение на картофи), приготвени по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на готовите зеленчукови храни

21329 (*)

21399

10.39.18

Зеленчуци (с изключение на картофи), плодове или годни за консумация други части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

21394

10.39.2

Плодове, преработени и консервирани

 

10.39.21

Плодове, неварени или варени, замразени

21493

10.39.22

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

21494

10.39.23

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, изпечени, осолени или приготвени по друг начин

21495

10.39.24

Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

21496

10.39.25

Други приготвени или консервирани плодове

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

 

10.39.30

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

39120 (*)

10.39.9

Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци; възложени на подизпълнители операции като част от производството на други преработени и консервирани плодове и зеленчуци

 

10.39.91

Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци

88111 (*)

10.39.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други преработени и консервирани плодове и зеленчуци

88111 (*)

10.4

Растителни и животински масла и мазнини

 

10.41

Масла и мазнини

 

10.41.1

Животински масла и мазнини и техните фракции, сурови

 

10.41.11

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

21529 (*)

10.41.12

Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници

21524

21525

21526

10.41.19

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Растителни масла, сурови

 

10.41.21

Соево масло, сурово

21531

10.41.22

Фъстъчено масло, сурово

21532

10.41.23

Маслиново масло, сурово

21537

10.41.24

Слънчогледово масло, сурово

21533

10.41.25

Памучно масло, сурово

21538

10.41.26

Рапично, репично и синапено масло, сурови

21534

10.41.27

Палмово масло, сурово

21535

10.41.28

Кокосово масло, сурово

21536

10.41.29

Други растителни масла, сурови

21539 (*)

10.41.3

Памучен линтер

 

10.41.30

Памучен линтер

21600

10.41.4

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини; брашно от маслодайни семена или плодове

 

10.41.41

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини

21710

10.41.42

Брашно от маслодайни семена или плодове, с изключение на синапено брашно

21720

10.41.5

Рафинирани масла, с изключение на остатъци

 

10.41.51

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21541

10.41.52

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21542

10.41.53

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21547

10.41.54

Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21543

10.41.55

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21548

10.41.56

Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

21544

10.41.57

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21545

10.41.58

Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

21546

10.41.59

Други масла и техните фракции, рафинирани, но не химически променени; нелетливи растителни мазнини и други растителни масла (с изключение на царевичното) и техните фракции, н.в.д, рафинирани, но не химически променени

21549 (*)

10.41.6

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но непреработени по друг начин

 

10.41.60

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но непреработени по друг начин

21590 (*)

10.41.7

Растителни восъци (с изключение на триглицериди); дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или животински или растителни восъци

 

10.41.71

Растителни восъци (с изключение на триглицериди)

21731

10.41.72

Дегра, остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или животински или растителни восъци

21732

10.41.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на масла и мазнини

 

10.41.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на масла и мазнини

88111 (*)

10.42

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

 

10.42.1

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

 

10.42.10

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

21550

10.42.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на маргарин и други подобни хранителни мазнини

 

10.42.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на маргарин и други подобни хранителни мазнини

88111 (*)

10.5

Мляко и млечни продукти

 

10.51

Мляко, млечни продукти и сирене

 

10.51.1

Мляко и сметана, преработени, течни

 

10.51.11

Мляко, преработено, течно

22110

10.51.12

Мляко и сметана с тегловно маслено съдържание над 6 %, неконцентрирани, нито подсладени

22120

10.51.2

Мляко, сухо

 

10.51.21

Обезмаслено мляко на прах

22212

10.51.22

Пълномаслено мляко на прах

22211

10.51.3

Масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

 

10.51.30

Масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

22241

22242

22249

10.51.4

Сирена и извара

 

10.51.40

Сирена и извара

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Други мляко и млечни продукти

 

10.51.51

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, не сухи

22221

22222

22229

10.51.52

Кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млека и сметана

22230

10.51.53

Казеин

22260

10.51.54

Лактоза и сироп от лактоза

23210 (*)

10.51.55

Суроватка

22130

22219 (*)

10.51.56

Мляко и млечни продукти, н.в.д.

22290

10.51.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на мляко, млечни продукти и сирене

 

10.51.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на мляко, млечни продукти и сирене

88111 (*)

10.52

Сладолед

 

10.52.1

Сладолед и друг лед, годен за консумация

 

10.52.10

Сладолед и друг лед, годен за консумация

22270

10.52.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сладолед

 

10.52.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сладолед

88111 (*)

10.6

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

 

10.61

Мелничарски продукти

 

10.61.1

Ориз, полубланширан или бланширан, олющен или натрошен

 

10.61.11

Олющен ориз

23162

10.61.12

Ориз, полубланширан или бланширан, или натрошен

23161

10.61.2

Брашна от житни растения; смеси от тях

 

10.61.21

Пшеничено брашно или брашно от смес от ръж и пшеница

23110

10.61.22

Брашно от други житни растения

23120

10.61.23

Зеленчукови брашна и грис

23170

10.61.24

Смеси за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти

23180

10.61.3

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения

 

10.61.31

Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница

23130 (*)

10.61.32

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, н.в.д

23130 (*)

10.61.33

Закуски от житни растения и други продукти от зърна от житни растения

23140

10.61.4

Трици, отсевки и други видове остатъци, получени при обработката на житни растения

 

10.61.40

Трици, отсевки и други видове остатъци, получени при обработката на житни растения

39120 (*)

10.61.9

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на мелничарски продукти

 

10.61.99

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на мелничарски продукти

88111 (*)

10.62

Нишесте и нишестени продукти

 

10.62.1

Нишесте и нишестени продукти; захар и захарен сироп, н.в.д

 

10.62.11

Скорбяла и нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и модифицирани скорбяла и нишесте

23220

10.62.12

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна или подобни

23230

10.62.13

Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарен сироп, н.в.д.

23210 (*)

10.62.14

Царевично масло

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

 

10.62.20

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

39130

10.62.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нишесте и нишестени продукти

 

10.62.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нишесте и нишестени продукти

88111 (*)

10.7

Хлебни и тестени изделия

 

10.71

Хляб, пресни сладкарски изделия

 

10.71.1

Хляб, пресни сладкарски изделия

 

10.71.11

Пресен хляб

23491

10.71.12

Пресни сладкарски изделия

23431

10.71.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пресен и замразен хляб и сладкарски изделия

 

10.71.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пресен и замразен хляб и сладкарски изделия

88111 (*)

10.72

Сухари, бисквити, трайни сладкарски изделия

 

10.72.1

Сухари, бисквити, трайни сладкарски изделия

 

10.72.11

Хрупкав хляб, сухар, препечен хляб и подобни препечени продукти

23410

10.72.12

Меденки и подобни сладки; подсладени бисквити; вафли и гофрети

23420

10.72.19

Други сухи или трайни сладкарски изделия

23439

23499

10.72.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сухари, бисквити, трайни сладкарски изделия

 

10.72.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сухари, бисквити, трайни сладкарски изделия

88111 (*)

10.73

Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

 

10.73.1

Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

 

10.73.11

Макарони, юфка и подобни макаронени изделия

23710

10.73.12

Кус-кус

23721 (*)

10.73.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

 

10.73.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

88111 (*)

10.8

Други хранителни продукти

 

10.81

Захар

 

10.81.1

Сурова или рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло; меласа

 

10.81.11

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние

23511

23512

10.81.12

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

23520

10.81.13

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло, с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

23530

10.81.14

Меласи

23540

10.81.2

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

 

10.81.20

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

39140

10.81.9

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на захар

 

10.81.99

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на захар

88111 (*)

10.82

Какао, шоколадови и захарни изделия

 

10.82.1

Какаова маса, дори обезмаслена, масло, мазнина и течно масло от какао, какао на прах

 

10.82.11

Какаова маса, дори обезмаслена

23610

10.82.12

Масло, мазнина и течно масло от какао

23620

10.82.13

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

23630

10.82.14

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

23640

10.82.2

Шоколадови и захарни изделия

 

10.82.21

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро

23650

10.82.22

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на подсладено какао на прах), в други форми

23660

10.82.23

Захарни изделия (включително бял шоколад), несъдържащи какао

23670

10.82.24

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

21499

10.82.3

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци, от какао

 

10.82.30

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци, от какао

39150

10.82.9

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на какао, шоколадови и захарни изделия

 

10.82.99

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на какао, шоколадови и захарни изделия

88111 (*)

10.83

Преработен чай и кафе

 

10.83.1

Преработен чай и кафе

 

10.83.11

Кафе, декофеинизирано или печено

23911

10.83.12

Заместители на кафе, съдържащи кафе; екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе

23912

10.83.13

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в директни опаковки, със съдържание ≤3 кg

23913

10.83.14

Екстракти, есенции, концентрати и препарати от чай или мате

23914

10.83.15

Билков чай

01930 (*)

10.83.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кафе и чай

 

10.83.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кафе и чай

88111 (*)

10.84

Подправки и овкусители

 

10.84.1

Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

 

10.84.11

Оцет и заместители на оцета, получени от оцетна киселина

23994

10.84.12

Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица

23995

10.84.2

Подправки, преработени

 

10.84.21

Пипер (от вида piper), преработен

23921

10.84.22

Люти чушки и сладки пиперки, сушени (от вида capsicum), преработени

23922

10.84.23

Канела и канелови листа, сурови, преработени; други преработени подправки

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Готварска сол

 

10.84.30

Готварска сол

16200 (*)

10.84.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на подправки овкусители

 

10.84.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на подправки овкусители

88111 (*)

10.85

Готови храни и ястия

 

10.85.1

Готови храни и ястия

 

10.85.11

Готови храни и ястия на базата на месо, субпродукти (карантии) от месо и кръв

21176

10.85.12

Готови храни и ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

21241

21242 (*)

10.85.13

Готови храни и ястия на базата на зеленчуци

21391

10.85.14

Готови храни и ястия на базата на макаронени изделия

23721 (*)

23722

10.85.19

Други готови храни и ястия (включително замразени пици)

23997

10.85.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови храни и ястия

 

10.85.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови храни и ястия

88111 (*)

10.86

Хомогенизирани готови храни, включително диетични

 

10.86.1

Хомогенизирани готови храни, включително диетични

 

10.86.10

Хомогенизирани готови храни, включително диетични

23991

10.86.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хомогенизирани готови храни, включително диетични

 

10.86.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хомогенизирани готови храни, включително диетични

88111 (*)

10.89

Други хранителни продукти, н.в.д

 

10.89.1

Супи, яйца, маи и други хранителни продукти; екстракти и сокове от месо, риби и други водни безгръбначни

 

10.89.11

Препарати за супи и бульони; готови супи и бульони

23992

10.89.12

Яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин

22300

23993

10.89.13

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели

23996

10.89.14

Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

21175

10.89.15

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали; други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения

23999 (*)

10.89.19

Разни хранителни продукти, н.в.д

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други хранителни продукти, н.в.д.

 

10.89.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други хранителни продукти, н.в.д.

88111 (*)

10.9

Готови храни за животни

 

10.91

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни

 

10.91.1

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна

 

10.91.10

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Брашна и агломерати от люцерна

 

10.91.20

Брашна и агломерати от люцерна

23320

10.91.9

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

 

10.91.99

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

88111 (*)

10.92

Готови храни за домашни любимци

 

10.92.1

Готови храни за домашни любимци

 

10.92.10

Готови храни за домашни любимци

23314

10.92.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови храни за домашни любимци

 

10.92.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови храни за домашни любимци

88111 (*)

11

Напитки

 

11.0

Напитки

 

11.01

Дестилирани алкохолни напитки

 

11.01.1

Дестилирани алкохолни напитки

 

11.01.10

Дестилирани алкохолни напитки

24131

24139

11.01.9

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на дестилирани алкохолни напитки

 

11.01.99

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на дестилирани алкохолни напитки

88111 (*)

11.02

Вина от грозде

 

11.02.1

Вина от прясно грозде; гроздова мъст

 

11.02.11

Пенливи вина от прясно грозде

24211

11.02.12

Вина от прясно грозде, с изключение на пенливи вина; гроздова мъст

24212

11.02.2

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

 

11.02.20

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

39170

11.02.9

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на вина от грозде

 

11.02.99

Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на вина от грозде

88111 (*)

11.03

Ябълково вино и други плодови вина

 

11.03.1

Други ферментирали напитки (ябълкови, крушови, медовина); смесени напитки, съдържащи алкохол

 

11.03.10

Други ферментирали напитки (ябълкови, крушови, медовина); смесени напитки, съдържащи алкохол

24230

11.03.9

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на ябълково и други плодови вина

 

11.03.99

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на ябълково и други плодови вина

88111 (*)

11.04

Други недестилирани ферментирали напитки

 

11.04.1

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

 

11.04.10

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

24220

11.04.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други недестилирани ферментирали напитки

 

11.04.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други недестилирани ферментирали напитки

88111 (*)

11.05

Бира (пиво)

 

11.05.1

Бира (пиво), с изключение на отпадъците от пивоварни

 

11.05.10

Бира (пиво), с изключение на отпадъците от пивоварни

24310

11.05.2

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

 

11.05.20

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

39160

11.05.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бира (пиво)

 

11.05.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бира (пиво)

88111 (*)

11.06

Малц

 

11.06.1

Малц

 

11.06.10

Малц

24320

11.06.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на малц

 

11.06.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на малц

88111 (*)

11.07

Безалкохолни напитки; минерални води и други бутилирани води

 

11.07.1

Минерални води и безалкохолни напитки

 

11.07.11

Минерални и газирани води, нито подсладени, нито ароматизирани

24410

11.07.19

Други безалкохолни напитки

24490

11.07.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на минерални води и безалкохолни напитки

 

11.07.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на минерални води и безалкохолни напитки

88111 (*)

12

Тютюневи изделия

 

12.0

Тютюневи изделия

 

12.00

Тютюневи изделия

 

12.00.1

Тютюневи изделия, без отпадъци от тютюн

 

12.00.11

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна

25020

12.00.19

Други тютюневи изделия и заместители; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и есенции

25090

12.00.2

Отпадъци от тютюн

 

12.00.20

Отпадъци от тютюн

39180

12.00.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тютюневи изделия

 

12.00.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тютюневи изделия

88112

13

Текстил

 

13.1

Текстилни влакна и прежди

 

13.10

Текстилни влакна и прежди

 

13.10.1

Мазнини от вълна (серей), включително ланолин

 

13.10.10

Мазнини от вълна (серей), включително ланолин

21519 (*)

13.10.2

Естествени текстилни влакна, подготвени за предене

 

13.10.21

Сурова коприна „греж“ (неусукана)

26110

13.10.22

Вълни, обезмаслени или карбонизирани нито щрайхгарни, нито камгарни

26130

13.10.23

Дреб от вълна или от фини животински косми

26140

13.10.24

Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

26150

13.10.25

Памук, кардиран или пениран

26160

13.10.26

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), преработени, но непредени

26170

13.10.29

Други текстилни ликови влакна, преработени, но непредени

26190

13.10.3

Синтетични или изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

 

13.10.31

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене

26210

13.10.32

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене

26220

13.10.4

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

 

13.10.40

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

26310

13.10.5

Вълнени прежди, пригодени или непригодени за продажба на дребно, прежди от фини или груби животински косми или от конски косми

 

13.10.50

Вълнени прежди, пригодени или непригодени за продажба на дребно, прежди от фини или груби животински косми или от конски косми

26320

26330

26340

13.10.6

Памучни прежди; памучни шевни конци

 

13.10.61

Памучни прежди (различни от шевни конци)

26360

26370

13.10.62

Памучни шевни конци

26350

13.10.7

Прежди от растителни текстилни влакна; различни от памук (включително лен, юта, кокосови влакна и коноп); хартиени прежди

 

13.10.71

Прежди от лен

26380 (*)

13.10.72

Прежди от юта или други от други текстилни ликови влакна, прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

26380 (*)

13.10.8

Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

 

13.10.81

Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (с изключение на шевните конци, преждите с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (с изключение на шевните конци), пригодени за продажба на дребно

26420

13.10.82

Прежди, различни от шевни конци от синтетични щапелни влакна, съдържащи ≥ 85 % от подобни влакна

26430

13.10.83

Прежди (различни от шевни конци) от синтетични щапелни влакна, съдържащи < 85 % от подобни влакна

26440

13.10.84

Прежди (различни от шевни конци) от изкуствени щапелни влакна, непригодени за продажба на дребно

26450

26460

13.10.85

Шевни конци и прежди от синтетични или изкуствени нишки и влакна

26410

13.10.9

Развлакнени отпадъци; услуги по подготовката на естествени текстилни влакна; възложени на подизпълнители операции като част от производството на текстилни конци и прежди

 

13.10.91

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

39213

13.10.92

Развлакнени отпадъци и други отпадъци от памук

39215

13.10.93

Услуги по подготовката на естествени текстилни влакна

88121 (*)

13.10.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на текстилни влакна и прежди

88121 (*)

13.2

Текстилни тъкани

 

13.20

Текстилни тъкани

 

13.20.1

Тъкани (без специалните) от естествени влакна, различни от памучни

 

13.20.11

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

26510

13.20.12

Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна или фини или груби животински косми, или конски косми

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Тъкани от лен

26560

13.20.14

Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)

26570

13.20.19

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиена прежда

26590

13.20.2

Тъкани от памук

 

13.20.20

Тъкани от памук

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Тъкани (без специалните) от изкуствени или синтетични нишки и щапелни влакна

 

13.20.31

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки

26710

26720

26730

13.20.32

Тъкани от синтетични щапелни влакна

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Тъкани от изкуствени щапелни влакна

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Кадифета и плюшове, хавлиени и други специални тъкани

 

13.20.41

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (различни от хавлиени тъкани и ленти)

26810

26820

26830

13.20.42

Хавлиени тъкани и други подобни изтъкани хавлиени тъкани (различни от ленти) от памук

26840

13.20.43

Други хавлиени тъкани и подобни изтъкани хавлиени тъкани (различни от ленти)

26850

13.20.44

Тъкани със сплитка „гаце“ (различни от превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

26860

13.20.45

Тъфтинг тъкани, различни от килими и други подови настилки

26880

13.20.46

Тъкани (включително ленти) от стъклени влакна

26890

13.20.5

Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане

 

13.20.50

Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане

28330

13.20.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тъкани

 

13.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тъкани

88121 (*)

13.3

Услуги по облагородяване на текстил

 

13.30

Услуги по облагородяване на текстил

 

13.30.1

Услуги по облагородяване на текстил

 

13.30.11

Услуги по избелване и багрене на влакна и прежди

88122 (*)

13.30.12

Услуги за избелване на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

88122 (*)

13.30.13

Услуги за багрене на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

88122 (*)

13.30.14

Услуги за печатане на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

88122 (*)

13.30.19

Други услуги за облагородяване на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

88122 (*)

13.9

Други текстилни изделия

 

13.91

Плетени или трикотажни платове

 

13.91.1

Плетени или трикотажни платове

 

13.91.11

Кадифета, плюшове (включително платове „с дълъг влас“), хавлиени платове, трикотажни или плетени

28110

13.91.19

Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

28190

28330

13.91.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на трикотажни или плетени платове

 

13.91.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на трикотажни или плетени платове

88121 (*)

13.92

Конфекционирани или синтетични текстилни изделия (без облекло)

 

13.92.1

Конфекционирани текстилни изделия за домакинството

 

13.92.11

Одеяла и покривала за пътуване (без електрическите одеяла)

27110

13.92.12

Спално бельо

27120 (*)

13.92.13

Покривки и кърпи за маса

27120 (*)

13.92.14

Кърпи за тоалет или за кухня

27120 (*)

13.92.15

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла

27130

13.92.16

Други текстилни изделия за домакинството н.в.д; асортименти, съставени от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия

27140

13.92.2

Други конфекционирани текстилни изделия

 

13.92.21

Амбалажни чували и торбички

27150

13.92.22

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи и други изделия за къмпинг (включително надуваеми дюшеци)

27160

13.92.23

Парашути (включително управляеми парашути) и ротошути; части за тях

27170

13.92.24

Кувертюри, пухени завивки, възглавнички, пуфита, спални възглавници, спални чували и подобни, снабдени с пружини или подплатени с какъвто и да е материал или естествен каучук или пластмаса

27180

13.92.29

Други конфекционирани текстилни изделия, (включително кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и подобни, спасителни жилетки и колани)

27190

13.92.9

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на текстилни изделия, без облекло

 

13.92.99

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на текстилни изделия, без облекло

88121 (*)

13.93

Килими и текстилни подови настилки

 

13.93.1

Килими и текстилни подови настилки

 

13.93.11

Килими от текстилни материали, с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

27210

13.93.12

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок

27220

13.93.13

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

27230

13.93.19

Други килими и подови настилки от текстилни материали (включително от филц)

27290

13.93.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на килими и текстилни подови настилки

 

13.93.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на килими и текстилни подови настилки

88121 (*)

13.94

Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

 

13.94.1

Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях, без тези изработени от отпадъци

 

13.94.11

Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна

27310

13.94.12

Мрежи със завързани бримки на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи от текстилни материали, изделия от прежди, от ленти н.в.д.

27320

13.94.2

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба

 

13.94.20

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба

39218

13.94.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

 

13.94.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

88121 (*)

13.95

Нетъкани текстилни изделия, без облекло

 

13.95.1

Нетъкани текстилни изделия, без облекло

 

13.95.10

Нетъкани текстилни изделия, без облекло

27922

13.95.9

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

 

13.95.99

Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

88121 (*)

13.96

Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

 

13.96.1

Метализирани прежди, дори обвити, тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, нишки и въжета от каучук с текстилно покиртие и текстилни продукти и изделия за техническа употреба

 

13.96.11

Метализирани прежди или обвити метализирани прежди

27993

13.96.12

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.в.д.

27994

13.96.13

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса

27992

13.96.14

Промазани, покрити или импрегнирани тъкани, н.в.д.

27997

13.96.15

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна

27996

13.96.16

Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (включително фитили; нажежаващи се чорапчета, уплътнения за маркучи, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, платна за пресяване и прецеждане, филтриращи тъкани)

27998

13.96.17

Ленти, ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило („болдук“); гарнитури и подобни

27911

13.96.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба

 

13.96.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба

88121 (*)

13.99

Други текстилни изделия, н.в.д.

 

13.99.1

Тюлове, дантели и бродерии, обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди наречени „във верижка“

 

13.99.11

Тюлове, мрежи „филе“ и тъкани с навързани бримки; дантели на парчета, на ленти или на мотиви

27912

13.99.12

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

27913

13.99.13

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

27921

13.99.14

Текстилни влакна ≤ 5 mm (флок) мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

27991 (*)

13.99.15

Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди наречени „във верижка“

27995

13.99.16

Ватирани текстилни изделия на парчета

27999

13.99.19

Други текстилни изделия, н.в.д

38994 (*)

13.99.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други текстилни изделия, н.в.д.

 

13.99.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други текстилни изделия, н.в.д.

88121 (*)

14

Облекло

 

14.1

Облекло, без кожухарското

 

14.11

Облекло от обработени меки кожи

 

14.11.1

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

 

14.11.10

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

28241

14.11.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло от обработени меки кожи

 

14.11.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло от обработени меки кожи

88124 (*)

14.12

Работно облекло

 

14.12.1

Работно облекло, за мъже или момчета

 

14.12.11

Работни костюми, ансамбли и сака, за мъже или момчета

28231 (*)

14.12.12

Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже или момчета

28231 (*)

14.12.2

Работно облекло, за жени или момичета

 

14.12.21

Работни костюми, ансамбли и сака, за жени или момичета

28233 (*)

14.12.22

Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони за жени или момичета

28233 (*)

14.12.3

Друго работно облекло

 

14.12.30

Друго работно облекло

28236 (*)

14.12.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на работно облекло

 

14.12.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на работно облекло

88123 (*)

14.13

Друго горно облекло

 

14.13.1

Горно облекло, трикотажно или плетено

 

14.13.11

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28221 (*)

14.13.12

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28221 (*)

14.13.13

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия трикотажни или плетени, за жени или момичета

28223 (*)

14.13.14

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

28223 (*)

14.13.2

Друго горно облекло, за мъже или момчета

 

14.13.21

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

28231 (*)

14.13.22

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

28231 (*)

14.13.23

Сака, различни от трикотажните и плетените, за мъже или момчета

28231 (*)

14.13.24

Панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

28231 (*)

14.13.3

Друго горно облекло за жени или момичета

 

14.13.31

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

28233 (*)

14.13.32

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

28233 (*)

14.13.33

Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

28233 (*)

14.13.34

Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета

28233 (*)

14.13.35

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета

28233 (*)

14.13.4

Употребявано облекло и изделия

 

14.13.40

Употребявано облекло и изделия

39217

14.13.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на горно облекло

 

14.13.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на горно облекло

88123 (*)

14.14

Долно облекло

 

14.14.1

Трикотажно или плетено долно облекло

 

14.14.11

Ризи и ризи с къс ръкав, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28222 (*)

14.14.12

Слипове и долни гащи, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28222 (*)

14.14.13

Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

28224 (*)

14.14.14

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

28224 (*)

14.14.2

Долно облекло, без трикотажно или плетено

 

14.14.21

Ризи или ризи с къс ръкав, без трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28232 (*)

14.14.22

Слипове и долни гащи, бельо, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за мъже или момчета

28232 (*)

14.14.23

Блузи, ризи и шемизетки, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета

28234 (*)

14.14.24

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета

28234 (*)

14.14.25

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени

28237

14.14.3

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

 

14.14.30

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

28225

14.14.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на долно облекло

 

14.14.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на долно облекло

88123 (*)

14.19

Друго облекло и допълнения за облекло

 

14.19.1

Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

 

14.19.11

Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

28227

14.19.12

Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени

28228

14.19.13

Ръкавици, без пръсти и с един пръст, трикотажни или плетени

28229 (*)

14.19.19

Други конфекционирани допълнения и части за облеклото, трикотажни или плетени

28229 (*)

14.19.2

Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени

 

14.19.21

Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени

28235

14.19.22

Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски и бански костюми, други облекла, различни от трикотажни или плетени

28236 (*)

14.19.23

Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени, н.в.д.

28238

14.19.3

Допълнения за облекло от кожа; облекло, изготвено от филц или нетъкани материали; облекло, изготвено от промазани или покрити текстилни материали

 

14.19.31

Допълнения за облекло от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни ръкавици

28242

14.19.32

Облекло, изготвено от филц, от нетъкани или от други текстилни материали, импрегнирани или промазани

28250

14.19.4

Шапки

 

14.19.41

Форми за шапки и качулки от филц; платоци и маншони от филц, щумпи за шапки, плетени или произведени чрез зашиване на ленти от какъвто и да е материал

28261

14.19.42

Шапки, от филц или изплетени или произведени чрез съединяване на ленти от какъвто и да е материал, или трикотажни или плетени, или произведени от дантела или друга тъкан; мрежи и филета за коса

28262

14.19.43

Други шапки, освен гумирани или пластифицирани, предпазни и азбестови; ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

28269

14.19.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на друго облекло и допълнения за облекло

 

14.19.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на друго облекло и допълнения за облекло

88123 (*)

14.2

Облекло и изделия от кожухарски кожи

 

14.20

Облекло и изделия от кожухарски кожи

 

14.20.1

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

 

14.20.10

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

28320

14.20.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло и изделия от кожухарски кожи

 

14.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло и изделия от кожухарски кожи

88123 (*)

14.3

Трикотажни и плетени изделия

 

14.31

Чорапи и чорапогащи, трикотажни и плетени

 

14.31.1

Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия, трикотажни или плетени

 

14.31.10

Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия, трикотажни или плетени

28210

14.31.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на чорапи и чорапогащи, трикотажни или плетени

 

14.31.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на чорапи и чорапогащи, трикотажни или плетени

88123 (*)

14.39

Други трикотажни и плетени изделия

 

14.39.1

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

 

14.39.10

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

28226

14.39.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други трикотажни и плетени изделия

 

14.39.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други трикотажни и плетени изделия

88123 (*)

15

Обработени кожи и изделия от тях

 

15.1

Дъбена и апретирана кожа; куфари, пътни чанти, седларски и сарашки материали, апретирана и боядисана кожухарска кожа

 

15.11

Дъбена и апретирана кожа; апретирана и боядисана кожухарска кожа

 

15.11.1

Дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

15.11.10

Дъбени или апретирани кожухарски кожи

28310

15.11.2

Замшеви кожи, кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

 

15.11.21

Замшеви кожи

29110 (*)

15.11.22

Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

29110 (*)

15.11.3

Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък и конете, без косъм

 

15.11.31

Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък, без косъм, цели

29120 (*)

15.11.32

Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък, без косъм, не цели

29120 (*)

15.11.33

Кожи от животни от рода на конете, без косъм

29120 (*)

15.11.4

Кожи от животни от рода на овцете, козите и свинете, без косъм

 

15.11.41

Овчи или агнешки кожи, без вълна

29130 (*)

15.11.42

Кози или ярешки кожи, без косъм

29130 (*)

15.11.43

Свински кожи

29130 (*)

15.11.5

Кожи от други животни; възстановена кожа на базата на кожа

 

15.11.51

Кожи от други животни, без косъм

29130 (*)

15.11.52

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна

29130 (*)

15.11.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дъбени и апретирани кожи, апретирани и боядисани кожухарски кожи

 

15.11.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дъбени, апретирани и боядисани кожухарски кожи

88124 (*)

15.12

Куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия

 

15.12.1

Сарашки и седларски изделия; куфари, чанти и други изделия за пътуване; други изделия от кожа

 

15.12.11

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали

29210

15.12.12

Куфари, пътни чанти и други изделия за пътуване, от кожа, възстановена кожа, с външна повърхност от пластмаси, текстилни материали, вулканизирани нишки или картон, пътни комплекти за лична хигиена, шиене или почистване на обувки или дрехи

29220

15.12.13

Каишки за ръчни часовници, (с изключение на металните) и части за тях

29230

15.12.19

Други изделия от кожа или възстановена кожа (включително изделия, използвани в машинни или механични устройства или за други технически употреби), н.в.д.

29290

15.12.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сарашки и седларски изделия, куфари, чанти и други изделия за пътуване

 

15.12.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сарашки и седларски изделия, куфари, чанти и други изделия за пътуване

88124 (*)

15.2

Обувки

 

15.20

Обувки

 

15.20.1

Обувки различни от спортни, защитни обувки или ортопедични обувки

 

15.20.11

Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от обувки със защитно метално бомбе

29310

15.20.12

Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от непромокаеми или спортни обувки

29320

15.20.13

Обувки с горна част от кожа, различни от спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки

29330

15.20.14

Обувки с горна част от текстилни материали, различни от спортни обувки

29340

15.20.2

Спортни обувки

 

15.20.21

Обувки за тенис, обувки за баскетбол, обувки за гимнастика, обувки за тренировки и други подобни

29420

15.20.29

Други спортни обувки (с изключение на обувки за ски и обувки, към които са закрепени кънки)

29490

15.20.3

Защитни и други обувки, н.в.д.

 

15.20.31

Обувки със защитно метално бомбе

29510

15.20.32

Обувки с ходила от дърво, специални обувки и други обувки, н.в.д.

29520

15.20.4

Части от обувка, от кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

 

15.20.40

Части от обувка, от кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

29600 (*)

15.20.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на обувки

 

15.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на обувки

88124 (*)

16

Дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, изделия от слама и материали за плетене

 

16.1

Нарязан или рендосан дървен материал

 

16.10

Нарязан или рендосан дървен материал

 

16.10.1

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm; дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани

 

16.10.10

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm; дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани

31100

16.10.2

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни; талаш и дървесно брашно; дървен материал на плочки или частици

 

16.10.21

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръбове или страни (включително несглобени ленти и фризове за паркетни настилки и орнаменти и детайли)

31210

16.10.22

Дървесен талаш и дървесно брашно

31220

16.10.23

Дървен материал на плочки или на частици

31230

16.10.3

Дървен материал; дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани или обработени по друг начин

 

16.10.31

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

31310

31330 (*)

16.10.32

Дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани

31320

16.10.39

Друг необработен дървен материал

31330 (*)

16.10.9

Услуги за сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал; възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал

 

16.10.91

Услуги за сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

88130 (*)

16.10.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал

88130 (*)

16.2

Изделия от дървен материал и корк, слама и материали за плетене

 

16.21

Фурнирни листове и дървесни плоскости

 

16.21.1

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал; плочи от дървесни частици и подобни плочи от дървесина или други лигноцелулозни материали

 

16.21.11

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал от бамбук

31410

31450

16.21.12

Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

31420

16.21.13

Плочи от частици и подобни, от дървесина или от други лигноцелулозни материали

31430

16.21.14

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали

31440

16.21.2

Фурнирни листове; плоскости за шперплат; „уплътнен“ дървен материал

 

16.21.21

Фурнирни листове и плоскости за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал, рендосан или шлифован, с дебелина ≤ 6 mm

31510

16.21.22

„Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили

31520

16.21.9

Услуги за крайното оформяне на дървесни плоскости и плочи; възложени на подизпълнители операции като част от производството на фурнирни листове произведени на базата на дърво плотове

 

16.21.91

Услуги за крайното оформяне на плоскости и плотове;

88130 (*)

16.21.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на фурнирни листове и произведени на базата на дърво плотове

88130 (*)

16.22

Сглобени паркетни подове

 

16.22.1

Сглобени паркетни плочи

 

16.22.10

Сглобени паркетни плочи

31600 (*)

16.22.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сглобени паркетни подове

 

16.22.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сглобени паркетни подове

88130 (*)

16.23

Дограма и други изделия за строителството

 

16.23.1

Дограма и други изделия от дървен материал за строителството (без сглобяеми конструкции)

 

16.23.11

Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал

31600 (*)

16.23.12

Kофражи за бетониране, покривни шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал

31600 (*)

16.23.19

Дограма и други изделия от дървен материал за строителството, н.в.д.

31600 (*)

16.23.2

Сглобяеми конструкции от дървен материал

 

16.23.20

Сглобяеми конструкции от дървен материал

38701

16.23.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

 

16.23.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

88130 (*)

16.24

Опаковки от дървен материал

 

16.24.1

Опаковки от дървен материал

 

16.24.11

Обикновени палети, бокс-палети, и други плоскости за товарене, от дървен материал

31700 (*)

16.24.12

Бъчви, каци, качета и други бъчварски издалия от дървен материал

31700 (*)

16.24.13

Други опаковки от дървен материал и части за него

31700 (*)

16.24.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на опаковки от дървен материал

 

16.24.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на опаковки от дървен материал

88130 (*)

16.29

Други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

 

16.29.1

Други изделия от дървен материал

 

16.29.11

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал

31911

16.29.12

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал

31912

16.29.13

Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута или прибори, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал

31913

16.29.14

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Изделия от корк, слама и други материали за плетене; кошничарски изделия

 

16.29.21

Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъчен корк

31921

16.29.22

Изделия от естествен корк

31922 (*)

16.29.23

Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк

31922 (*)

16.29.24

Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.в.д.

31922 (*)

16.29.25

Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия

31923

16.29.9

Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и с производството на слама и материали за плетене; възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

 

16.29.91

Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене

88130 (*)

16.29.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

88130 (*)

17

Хартия, картон и изделия от хартия и картон

 

17.1

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон

 

17.11

Влакнести полуфабрикати

 

17.11.1

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали

 

17.11.11

Химична дървесна маса за разтваряне

32111

17.11.12

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

32112 (*)

17.11.13

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

32112 (*)

17.11.14

Механична и полухимична дървесна маса; маса от други влакнести целулозни материали, без дървесен материал

32113

17.11.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на влакнести полуфабрикати

 

17.11.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на влакнести полуфабрикати

88140 (*)

17.12

Хартия и картон

 

17.12.1

Вестникарска, ръчно отлята и друга непокрита хартия и картон писане, печатане или други графични цели

 

17.12.11

Вестникарска хартия, на роли или на листа

32121

17.12.12

Хартия и картон, ръчно отлети

32122

17.12.13

Основи от хартия за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон, индиго, тапети

32129 (*)

17.12.14

Други хартии и картон за графични цели

32129 (*)

17.12.2

Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна;

 

17.12.20

Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна;

32131

17.12.3

Хартия за вълнообразен картон

 

17.12.31

Хартия и картон „крафтлайнер“, неизбелени и непокрити

32132 (*)

17.12.32

Избелена хартия или картон „крафтлайнер“, покрити

32132 (*)

17.12.33

Полухимична хартия за навълняване

32134 (*)

17.12.34

Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг

32134 (*)

17.12.35

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит

32135

17.12.4

Хартия, непокрита

 

17.12.41

Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени

32133 (*)

17.12.42

Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия (различна от използваната за писане, печатане или други графични цели)

32136 (*)

17.12.43

Филтърна хартия и картон; филцова хартия

32136 (*)

17.12.44

Цигарена хартия, неизрязана по формат или на листчета или тръбички

32136 (*)

17.12.5

Непокрит картон (различен от използвания за писане, печатане или други графични цели)

 

17.12.51

Картон, сив от вътрешната страна, непокрит

32133 (*)

17.12.59

Други непокрити картони

32133 (*)

17.12.6

Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни

 

17.12.60

Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни

32137

17.12.7

Обработени хартия и картон

 

17.12.71

Композитни хартия и картон, непокрити, нито импрегнирани

32141

17.12.72

Хартия и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани

32142

17.12.73

Хартия и картон, използвани за писане, печатане или задруги графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества

32143 (*)

17.12.74

Крафтхартия (различна от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрита с каолин или други неорганични вещества

32143 (*)

17.12.75

Крафткартон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

32143 (*)

17.12.76

Индиго, хартия, наречена „автокопирна“, и друга хартия за копиране или типографска хартия, на роли или на листа

32149 (*)

17.12.77

Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа

32149 (*)

17.12.78

Картон, сив от вътрешната страна, (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

32143 (*)

17.12.79

Друг картон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

32143 (*)

17.12.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хартия и картон

 

17.12.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хартия и картон

88140 (*)

17.2

Изделия от хартия и картон

 

17.21

Навълнени хартия и картон и опаковки от хартия и картон

 

17.21.1

Навълнени хартия и картон и опаковки от хартия и картон

 

17.21.11

Навълнен картон (велпапе), на роли или на листа

32151

17.21.12

Торби, пликове и кесии, от хартия

32152

17.21.13

Кутии и кашони от навълнени хартия или картон

32153 (*)

17.21.14

Сгъваеми кутии и картонени изделия от ненавълнени хартия или картон

32153 (*)

17.21.15

Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни, от хартия

32153 (*)

17.21.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на навълнени картон и опаковки от хартия и картон

 

17.21.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на навълнени картон и опаковки от хартия и картон

88140 (*)

17.22

Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни принадлежности

 

17.22.1

Домакински и тоалетни изделия от хартия

 

17.22.11

Тоалетна хартия, носни кърпички, салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

32193 (*)

17.22.12

Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни изделия и облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон

32199 (*)

17.22.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни принадлежности

 

17.22.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни принадлежности

88140 (*)

17.23

Канцеларски материали от хартия и картон

 

17.23.1

Канцеларски материали от хартия и картон

 

17.23.11

Индиго, хартия, наречена „автокопирна“ и друга хартия за копиране или типографска хартия, комплекти от восъчни листа и офсетни плаки от хартия; самозалепваща се хартия или хартия, покрита с лепилен слой

32191

17.23.12

Пликове, неилюстровани пощенски картички от хартия или картон, кутии, кесии, куфарчета и подобни, съдържащи канцеларски материали от хартия

32192

17.23.13

Регистри, счетоводни книги, кочани, формуляри, папки, канцеларски материали, от хартия или картон

32700

17.23.14

Друга хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, релефно щамповани или перфорирани

32199 (*)

17.23.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на канцеларски материали от хартия или картон

 

17.23.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на канцеларски материали от хартия или картон

88140 (*)

17.24

Стенни облицовки

 

17.24.1

Стенни облицовки

 

17.24.11

Тапети и подобни стенни облицовки; прозрачна хартия за облепване на прозорци

32194

17.24.12

Стенни облицовки от текстилни материали

32195

17.24.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на стенни облицовки

 

17.24.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на стенни облицовки

88140 (*)

17.29

Други изделия от хартия и картон

 

17.29.1

Други изделия от хартия и картон

 

17.29.11

Етикети от всякакъв вид от хартия или картон

32197

17.29.12

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

32198

17.29.19

Цигарена хартия; барабани, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон; други изделия от хартия и картон, н.в.д.

32199 (*)

17.29.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството други изделия от хартия и картон

 

17.29.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството други изделия от хартия и картон

88140 (*)

18

Услуги по печатане и записване

 

18.1

Услуги по печатане и услуги, свързани с печатане

 

18.11

Дейности по печатане на вестници

 

18.11.1

Дейности по печатане на вестници

 

18.11.10

Дейности по печатане на вестници

89121 (*)

18.12

Други услуги по печатане

 

18.12.1

Други услуги по печатане

 

18.12.11

Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти), чекове, друг ценни книжа и подобни

89121 (*)

18.12.12

Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали

89121 (*)

18.12.13

Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-рядко от четири пъти седмично

89121 (*)

18.12.14

Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички

89121 (*)

18.12.15

Услуги по печатане на етикети

89121 (*)

18.12.16

Услуги за печатане директно върху пластмаса, стъкло, метал, дърво или керамика

89121 (*)

18.12.19

Други услуги по печатане, н.в.д.

89121 (*)

18.13

Предпечатни услуги

 

18.13.1

Услуги по предпечатна подготовка

 

18.13.10

Услуги по предпечатна подготовка

89121 (*)

18.13.2

Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

 

18.13.20

Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

32800

18.13.3

Спомагателни услуги, свързани с печатането

 

18.13.30

Спомагателни услуги, свързани с печатането

89121 (*)

18.14

Услуги по подвързване и услуги, свързани с подвързването

 

18.14.1

Услуги по подвързване и услуги, свързани с подвързването

 

18.14.10

Услуги по подвързване и услуги, свързани с подвързването

89121 (*)

18.2

Услуги по възпроизвеждане на записани носители

 

18.20

Услуги по възпроизвеждане на записани носители

 

18.20.1

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи

 

18.20.10

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи

89122 (*)

18.20.2

Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи

 

18.20.20

Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи

89122 (*)

18.20.3

Услуги по възпроизвеждане на софтуер

 

18.20.30

Услуги по възпроизвеждане на софтуер

89122 (*)

19

Кокс и рафинирани нефтопродукти

 

19.1

Кокс и продукти на коксуването

 

19.10

Кокс и продукти на коксуването

 

19.10.1

Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен

 

19.10.10

Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен

33100

19.10.2

Катран от въглища или от торф; други минерални катрани

 

19.10.20

Катран от въглища или от торф; други минерални катрани

33200

19.10.3

Смола и смолен (пеков) кокс

 

19.10.30

Смола и смолен (пеков) кокс

34540 (*)

19.10.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кокс и продукти на коксуването

 

19.10.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кокс и продукти на коксуването

88151 (*)

19.2

Рафинирани нефтопродукти

 

19.20

Рафинирани нефтопродукти

 

19.20.1

Брикети и подобни твърди горива

 

19.20.11

Брикети и подобни твърди горива, произведени от каменни (черни и антрацитни) въглища

11020

19.20.12

Брикети и подобни твърди горива, произведени от лигнитни (кафяви и лигнитни) въглища

11030 (*)

19.20.13

Брикети и подобни твърди горива, произведени от торф

11040 (*)

19.20.2

Течни и газообразни горива; смазочни масла

 

19.20.21

Бензин за двигатели, включително авиационен

33310

19.20.22

Гориво за реактивни двигатели, от бензинов тип

33320

19.20.23

Леки нефтени масла и дестилати, н.в.д.

33330

19.20.24

Керосин

33341

19.20.25

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип

33342

19.20.26

Газьол

33360

19.20.27

Други средни нефтени масла и дестилати, н.в.д.

33350

19.20.28

Мазути (котелни горива), н.в.д.

33370

19.20.29

Смазочни масла, тежки нефтени дестилати, н.в.д.

33380

19.20.3

Нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ

 

19.20.31

Пропан и бутан, втечнени

33410

19.20.32

Етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и други нефтени газове или газообразни въглеводороди, без природен газ

33420

19.20.4

Други нефтени продукти

 

19.20.41

Вазелин, парафин, нефтен восък и други восъци

33500 (*)

19.20.42

Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти

33500 (*)

19.20.9

Възложени на подизпълнители операции за производството на рафинирани нефтопродукти

 

19.20.99

Възложени на подизпълнители операции за производството на рафинирани нефтопродукти

88151 (*)

20

Химични вещества и химични продукти

 

20.1

Основни химични вещества, торове и азотни съединения, пластмаси и синтетичен каучук в първични форми

 

20.11

Промишлени газове

 

20.11.1

Промишлени газове

 

20.11.11

Водород, аргон, редки газове, азот и кислород

34210 (*)

20.11.12

Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

34210 (*)

20.11.13

Втечнен и сгъстен въздух

34250 (*)

20.11.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на промишлени газове

 

20.11.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на промишлени газове

88160 (*)

20.12

Багрила и пигменти

 

20.12.1

Оксиди, пероксиди и хидроксиди

 

20.12.11

Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди

34220 (*)

20.12.12

Хромови, манганови, оловни и медни оксиди и хидроксиди

34220 (*)

20.12.19

Други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

34220 (*)

20.12.2

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; багрилни вещества, н.в.д.

 

20.12.21

Синтетични органични багрилни вещества и препарати, приготвени на базата на багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези багрила и лакове

34310

20.12.22

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход

34320

20.12.23

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене

34330

20.12.24

Багрилни вещества, н.в.д.; неорганични продукти, използвани като луминофори

34340

20.12.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на багрила и пигменти

 

20.12.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на багрила и пигменти

88160 (*)

20.13

Други основни неорганични химични вещества

 

20.13.1

Обогатен уран и плутоний; обеднен уран и торий; други радиоактивни химични елементи

 

20.13.11

Плутоний и обогатен уран и техните съединения

33620

88152 (*)

20.13.12

Обеднен уран и торий и техните съединения

33630

88152 (*)

20.13.13

Други радиоактивни химични елементи, изотопи и съединения; сплави, дисперсии, керамични продукти и смеси, включващи тези елементи, изотопи или съединения

33690

20.13.14

Неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори

33710

20.13.2

Химични елементи, н.в.д.; неорганични киселини и техните съединения

 

20.13.21

Металоиди

34231 (*)

20.13.22

Халогенни или серни съединения на неметалните елементи

34231 (*)

20.13.23

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, живак

34231 (*)

20.13.24

Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид

34231 (*)

34232

20.13.25

Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

34231 (*)

20.13.3

Метални халогениди; хипохлорити, хлорати и перхлорати

 

20.13.31

Метални халогениди

34240 (*)

20.13.32

Хипохлорити, хлорати и перхлорати

34240 (*)

20.13.4

Сулфиди, сулфати, нитрати, фосфати и карбонати

 

20.13.41

Сулфиди, сулфити и сулфати

34240 (*)

20.13.42

Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите)

34240 (*)

20.13.43

Карбонати

34240 (*)

20.13.5

Соли на други метали

 

20.13.51

Соли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние

34250 (*)

20.13.52

Други неорганични съединения, н.в.д. включително дестилирани води; амалгами на други метали, без тези на благородните метали

34250 (*)

20.13.6

Други основни неорганични химични вещества

 

20.13.61

Изотопи, н.в.д., и техните съединения (включително тежка вода)

34260

20.13.62

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини

34270

20.13.63

Водороден пероксид

34280 (*)

20.13.64

Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди

34280 (*)

20.13.65

Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия

34290

20.13.66

Сяра, с изключение на сублимирана, утаена или колоидна сяра

34520

20.13.67

Пържени железни пирити (пиритна пепел)

34530

20.13.68

Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни или полускъпоценни камъни, необработени

34560

20.13.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други основни неорганични химични вещества

 

20.13.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други основни неорганични химични вещества

88160 (*)

20.14

Други основни органични химични вещества

 

20.14.1

Въглеводороди и техните производни

 

20.14.11

Ациклени въглеводороди

34110 (*)

20.14.12

Циклени въглеводороди

34110 (*)

20.14.13

Хлорни производни на ациклените въглеводороди

34110 (*)

20.14.14

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани

34110 (*)

20.14.19

Други производни на въглеводородите

34110 (*)

20.14.2

Алкохоли, феноли, феноалкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни; промишлени мастни алкохоли

 

20.14.21

Промишлени мастни алкохоли

34139 (*)

20.14.22

Моноалкохоли

34139 (*)

20.14.23

Диоли, полиалкохоли, многовалентни алкохоли, циклени алкохоли и техните производни

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Феноли, фенолни алкохоли и техни производни

34139 (*)

20.14.3

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; карбоксилни киселини и техните производни

 

20.14.31

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

34120

20.14.32

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни

34140 (*)

20.14.33

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини и техните производни

34140 (*)

20.14.34

Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли

34140 (*)

20.14.4

Органични съединения с азотни функционални групи

 

20.14.41

Съединения с аминна функционална група

34150 (*)

20.14.42

Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина

34150 (*)

20.14.43

Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни

34150 (*)

20.14.44

Съединения с други азотни функционални групи

34150 (*)

20.14.5

Органични тиосъединения и други органоминерални съединения; хетероциклени съединения, н.в.д.

 

20.14.51

Органични тиосъединения и други органоминерални съединения

34160 (*)

20.14.52

Хетероциклени съединения, н.в.д.; нуклеинови киселини и техните соли

34160 (*)

20.14.53

Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халогеноводородите) и техните соли; и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

34180

20.14.6

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали; други органични съединения

 

20.14.61

Съединения с алдехидна функционална група

34170 (*)

20.14.62

Съединения с кетонна и хинонна функционална група

34170 (*)

20.14.63

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни

34170 (*)

20.14.64

Ензими и други органични съединения, н.в.д.

34170 (*)

20.14.7

Разнообразни основни органични химични продукти

 

20.14.71

Производни на смолата или на други растителни продукти

34400

20.14.72

Дървени въглища

34510

20.14.73

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти

34540 (*)

20.14.74

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем ≥ 80 %

24110

20.14.75

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

34131

20.14.8

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса (без таловото масло)

 

20.14.80

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса (без таловото масло)

39230

20.14.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други основни органични химични вещества

 

20.14.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други основни органични химични вещества

88160 (*)

20.15

Азотни съединения и торове

 

20.15.1

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; безводен амоняк или амонячна вода

 

20.15.10

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; безводен амоняк или амонячна вода

34233

34651

34652

20.15.2

Амониев хлорид; нитрити

 

20.15.20

Амониев хлорид; нитрити

34653

20.15.3

Азотни торове, минерални или химически

 

20.15.31

Карбамид

34611

20.15.32

Амониев сулфат

34612

20.15.33

Амониев нитрат

34613

20.15.34

Двойни соли и смеси на калциев нитрат и амониев нитрат

34614

20.15.35

Смеси от амониев нитрат с калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства

34615

20.15.39

Други азотни торове и смеси

34619

20.15.4

Фосфорни торове, минерални или химически

 

20.15.41

Суперфосфати

34621

20.15.49

Други фосфорни торове

34629

20.15.5

Калиеви торове, минерални или химически

 

20.15.51

Калиев хлорид

34631

20.15.52

Калиев сулфат

34632

20.15.59

Други калиеви торове

34639

20.15.6

Натриев нитрат

 

20.15.60

Натриев нитрат

34150 (*)

20.15.7

Торове, н.в.д.

 

20.15.71

Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий

34641

20.15.72

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)

34642

20.15.73

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)

34643

20.15.74

Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор

34644

20.15.75

Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий

34645

20.15.76

Калиеви нитрати

34646

20.15.79

Минерални или химически торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента (азот, фосфат, калиев карбонат), н.в.д.

34649

34659

20.15.8

Торове от животински или растителен произход, н.в.д.

 

20.15.80

Торове от животински или растителен произход, н.в.д.

34654

20.15.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на азотни съединения и торове

 

20.15.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на торове и азотни съединения и торове

88160 (*)

20.16

Пластмаси в първични форми

 

20.16.1

Полимери на етилена в първични форми

 

20.16.10

Полимери на етилена в първични форми

34710

20.16.2

Полимери на стирена в първични форми

 

20.16.20

Полимери на стирена в първични форми

34720

20.16.3

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

 

20.16.30

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

34730

20.16.4

Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

 

20.16.40

Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми

34740

20.16.5

Други полимери в първични форми; обменители на йони

 

20.16.51

Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми

34790 (*)

20.16.52

Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми, други винилови полимери в първични форми,

34790 (*)

20.16.53

Акрилови полимери, в първични форми

34790 (*)

20.16.54

Полиамиди, в първични форми

34790 (*)

20.16.55

Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми

34790 (*)

20.16.56

Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми

34790 (*)

20.16.57

Силикони, в първични форми

34790 (*)

20.16.59

Други полимери, в първични форми, н.в.д.

34790 (*)

20.16.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на полимери в първични форми

 

20.16.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на полимери в първични форми

88170 (*)

20.17

Синтетичен каучук в първични форми

 

20.17.1

Синтетичен каучук в първични форми

 

20.17.10

Синтетичен каучук в първични форми

34800

20.17.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на синтетичен каучук в първични форми

 

20.17.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на синтетичен каучук в първични форми

88170 (*)

20.2

Пестициди и други агрохимикали

 

20.20

Пестициди и други агрохимикали

 

20.20.1

Пестициди и други агрохимикали

 

20.20.11

Инсектициди

34661

20.20.12

Хербициди

34663 (*)

20.20.13

Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията

34663 (*)

20.20.14

Дезинфекционни средства

34664

20.20.15

Фунгициди

34662

20.20.19

Други пестициди и агрохимикали

34666

34669

20.20.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пестициди и други агрохимикали

 

20.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пестициди и други агрохимикали

88160 (*)

20.3

Бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

 

20.30

Бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

 

20.30.1

Бои и лакове на базата на полимери

 

20.30.11

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, във водна среда

35110 (*)

20.30.12

Бои и лакове на базата на полиестерни, акрилови или винилови полимери, в неводна среда, разтвори

35110 (*)

20.30.2

Други бои и лакове и подобни продукти; бои за художници и печатарски мастила

 

20.30.21

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити

35110 (*)

20.30.22

Други бои и лакове; сикативни препарати

35110 (*)

20.30.23

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои

35120

20.30.24

Печатарски мастила

35130

20.30.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

 

20.30.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

88160 (*)

20.4

Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

 

20.41

Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

 

20.41.1

Глицерол

 

20.41.10

Глицерол

34570 (*)

20.41.2

Повърхностноактивни органични вещества (различни от сапуните)

 

20.41.20

Повърхностноактивни органични вещества (различни от сапуните)

35310

20.41.3

Сапуни; перилни и почистващи препарати

 

20.41.31

Сапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти

35321 (*)

20.41.32

Перилни и почистващи препарати

35322

20.41.4

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения и восъци

 

20.41.41

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения

35331

20.41.42

Изкуствени восъци и восъчни препарати

35332

20.41.43

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на каросерии, стъкла и метали

35333

20.41.44

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

35334

20.41.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

 

20.41.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

88160 (*)

20.42

Парфюми и тоалетни продукти

 

20.42.1

Парфюми и тоалетни продукти

 

20.42.11

Парфюми и тоалетни води

35323 (*)

20.42.12

Продукти за гримиране на устните и очите

35323 (*)

20.42.13

Препарати за маникюр или педикюр

35323 (*)

20.42.14

Пудри за козметична и тоалетна употреба

35323 (*)

20.42.15

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата (включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар), н.в.д.

35323 (*)

20.42.16

Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса

35323 (*)

20.42.17

Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.в.д.

35323 (*)

20.42.18

Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, включително прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; зъбни конци

35323 (*)

20.42.19

Препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.в.д.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на парфюми и тоалетни продукти

 

20.42.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на парфюми и тоалетни продукти

88160 (*)

20.5

Други химични продукти

 

20.51

Експлозиви

 

20.51.1

Експлозиви; бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни и детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори; изделия за фойерверки

 

20.51.11

Барути и експлозиви

35450 (*)

20.51.12

Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори

35450 (*)

20.51.13

Изделия за фойерверки

35460 (*)

20.51.14

Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия, с изключение на изделия за фойерверки

35460 (*)

20.51.2

Кибрити

 

20.51.20

Кибрити

38998

20.51.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на експлозиви

 

20.51.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на експлозиви

88160 (*)

20.52

Лепила

 

20.52.1

Лепила

 

20.52.10

Лепила

35420 (*)

20.52.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лепила

 

20.52.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лепила

88160 (*)

20.53

Етерични масла

 

20.53.1

Етерични масла

 

20.53.10

Етерични масла

35410

20.53.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на етерични масла

 

20.53.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на етерични масла

88160 (*)

20.59

Други химични продукти, н.в.д.

 

20.59.1

Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки; химически препарати и несмесени продукти за фотографски цели

 

20.59.11

Фотографски плаки и филми; фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия

48341

20.59.12

Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.в.д.

48342

20.59.2

Химически променени животински или растителни мазнини и масла и техните фракции; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла

 

20.59.20

Химически променени животински или растителни мазнини и масла и техните фракции; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла

34550

20.59.3

Мастила за писане или чертане, други мастила

 

20.59.30

Мастила за писане или чертане, други мастила

35140

20.59.4

Смазочни препарати; добавки; антифризи

 

20.59.41

Смазочни препарати

35430 (*)

20.59.42

Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти

35430 (*)

20.59.43

Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване

35430 (*)

20.59.5

Разнообразни химични продукти

 

20.59.51

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, н.в.д.; стрити на прах кожи

35420 (*)

20.59.52

Пасти за моделиране (включително пластилини); състави, наречени „зъболекарски восъци“ и други състави, използвани в стоматология, на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.в.д.

35440 (*)

20.59.53

Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове

35470

20.59.54

Активен въглен

35490 (*)

20.59.55

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти или препарати

35490 (*)

20.59.56

Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси; катализатори н.в.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.в.д.

35490 (*)

20.59.57

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти

35490 (*)

20.59.59

Други разнообразни химични продукти, н.в.д.

35490 (*)

20.59.6

Желатини и техните производни, включително млечния албумин

 

20.59.60

Желатини и техните производни, включително млечния албумин

35420 (*)

20.59.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други химични продукти, н.в.д.

 

20.59.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други химични продукти, н.в.д.

88160 (*)

20.6

Изкуствени и синтетични влакна

 

20.60

Изкуствени и синтетични влакна

 

20.60.1

Синтетични влакна

 

20.60.11

Кабели от синтетични нишки, синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани

35510

20.60.12

Синтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери

35520 (*)

20.60.13

Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични

35520 (*)

20.60.14

Синтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали

35530

20.60.2

Изкуствени влакна

 

20.60.21

Кабели от изкуствени нишки; изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани

35540

20.60.22

Прежди с висока здравина от вискозна коприна

35550 (*)

20.60.23

Други изкуствени прежди, единични

35550 (*)

20.60.24

Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали

35560

20.60.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на изкуствени и синтетични влакна

 

20.60.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на изкуствени и синтетични влакна

88160 (*)

21

Лекарствени вещества и продукти

 

21.1

Лекарствени вещества

 

21.10

Лекарствени вещества

 

21.10.1

Салицилова киселина, О-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери

 

21.10.10

Салицилова киселина, О-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери

35210

21.10.2

Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти

 

21.10.20

Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти

35220

21.10.3

Лактони, н.в.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотнихетероатоми, с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни; сулфонамиди

 

21.10.31

Лактони, н.в.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни

35230 (*)

21.10.32

Сулфонамиди

35230 (*)

21.10.4

Химически чисти захари, н.в.д.; захарни етери и естери и техни соли, н.в.д.

 

21.10.40

Химически чисти захари, н.в.д.; захарни етери и естери и техни соли, н.в.д.

35240

21.10.5

Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и растителни алкалоиди и техните производни; антибиотици

 

21.10.51

Провитамини, витамини и техните производни

35250 (*)

21.10.52

Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони

35250 (*)

21.10.53

Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни

35250 (*)

21.10.54

Антибиотици

35250 (*)

21.10.6

Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.в.д.

 

21.10.60

Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.в.д.

35270 (*)

21.10.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на основни лекарствени вещества

 

21.10.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на основни лекарствени вещества

88160 (*)

21.2

Лекарствени продукти

 

21.20

Лекарствени продукти

 

21.20.1

Медикаменти

 

21.20.11

Медикаменти, съдържащи пеницилини или други антибиотици

35260 (*)

21.20.12

Медикаменти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици

35260 (*)

21.20.13

Медикаменти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици

35260 (*)

21.20.2

Други лекарствени продукти

 

21.20.21

Антисеруми и ваксини

35270 (*)

21.20.22

Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Диагностични реактиви и други лекарствени продукти

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Превързочни материали, хирургически конци и аналогични изделия; окомплектовани чанти за първа помощ

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лекарствени продукти

 

21.20.99

Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лекарствени продукти